&
qMŤJď{.,
,%rď'ďK3..ď
&
K PoDÁNí NABíDKY NA VEŘEJNoU zAKÁzKU MALÉHo RozsAHU s NÁZVEM
Výběrové řízenína administrátora vrýběrového řízení na zhotovitete
dokumentace pro provádění stavby na projekt,,Třeštína, Stavenice
- T|aková kanalizace
a ČoV"
(nejedná se o zadávací řízení d|e zákona č. 13712006 sb.)
Zadavate|:
Mikroregion ochrany vodních zdrojů rŘesrRv
|Č:75tL6626
zastoupený Františkem Laštůvkou předsedou svazku obcí a DiS. Zuzanou
Kašíkovou Dis. místopředsedkyní svazku obcí
Vyřizuje:
František Laštůvka
kontakt:
e-mail: [email protected]
sídlo:
Třeština č'p. ]-0, 789 73 Úsov
Předpok|ádaná hodnota veřejné
zakázky:
do 20.OO0,- Kč bez DPH
Vyzýváme Vás tímto k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku ma|ého rozsahu na administrátora
výběrového řízení na zhotovitele dokumentace pro prováděnístavby na projekt ,,Třeština, Stavenice
- T|aková kana|izace a čoV.,
"L,,ď
lg r'tl
* z e'
*'í p? * ú lvt ňtn
*,*.
{
*. 1 r t'l:'s.ekár&v
tll el *
ťr
*
r
* x's
nh *
:
otevřené výběrové řízenína administrátora výběrového řízenína zhotovite|e dokumentace pro
provádění stavby na projekt ,,Třeština, Stavenice - Tlaková kana|izace a čoV., d|e zákona č.
B7/2ao6 Sb., o veřejných zekázkách, v platném znění. Výběrového řízeníse můžezúčastnitjakýko|iv
uchazeč, kter1i spIní zadavateIem stanovené podmínky.
Rozsah činnostíadmínístrátora výběrového řízeníie následuiící:
o
Zpracování zadávací dokumentace a organizace výběrového řízenína zhotovite|e
dokumentace pro provádění stavby v otevřeném podlimitním řízenína dodávky d|e 527
zákona č. I37 /2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Administrátor výběrového řízeníje téžpovinen dodržet veškerép|atné postupy a pokyny vyžadované
Státním fondem životníhoprostředí Čn, ;ako poskytovate|e dotačníchprostředků a projednanou a
schvá|enou vnitřníorganizačnísměrnici zadavate|e č.7/201'7 K veřejným zakázkám,
uď&u*,.
.' .
i
l & p|ru'i,aú *,ill,*xr:* t,a|sau'kv trxě,t&h* r*zsahu
2.1Místem p|něníje Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV, olomoucký kraj.
2'ZZahájení dí|a na zák|adě písemnéhopokynu statutárního zástupce zadavate|e.
2.3P|atnost nabídky 1' rok po dohodě můžebýt prod|ouženo.
2.avýběr zhotovite|e dokumentace pro provádění stavby na projekt ,,Třeština, Stavenice - T|aková
kana|izace a čoV" proběhne do 50-ti dnů po sp|nění podmínky pro zahájení dí|a d|e bodu 2.2.
3'
|}t:ž*4zc,sit\,/ ,1tt"é#*s*b
t.pr*tl*aá*i
l,;*{1#\'l't: r,at*u*ít?ky
Nabídka bude zpracována písemnou formou v jazyce českém.
Nabídková cena bude uvedena v českých korunách jako cena ce|kem za dí|o a to v č|enění- cena bez
DPH, samostatně DPH, a ce|ková cena včetně DPH dle krycího listu nabídky, který tvoří nedí|nou
přílohu výzvy.
Nabídková cena bude stanovena jako pevná a nepřekročite|ná po ce|ou dobu p|něníveřejné zakázky.
4, t!>|rz*rt
n
lo'vai1Ťik;zr;*
ř].;i'iťi *:
&;(
podnikání pod|e zv|áštních předpisů v rozsahu odpovídajícímupředmětu
zakázky, zejména dok|ad prokazujícípřístušnéživnostenskéoprávněnív prosté kopii, ne starší
oprávnění
k
90 dnů
.
o
Výpis z obchodního rejstříku V prosté kopii, ne starší90 dnů
Proh|ášení o splnění zákIadních kvalifikačníchpředpokladů dIe $53 zákona
za
veřejných
kázkách
í, i.]!:l:: s |.: n; l
il$ F.}l
:
1'. Krycílist nabídky -viz
2.
3.
o
příloha č. 1
Dok|ady k prokázání kvaIifikačních předpokladů
Uchazeč je povinen v nabídce před|ožit čestnéproh|ášeníve znění:
IJznúváme bez výhrad všechny podmínky této soutěže a prohlašujeme, že jsme o nich
byli informovóni, stejně jako o místnÍch podmínkách soutěže, a že jsme si všechny
nejasné body vyjasnili před podáním nabídky. Souhldsíme se všemi podmínkami a
respektujeme je. Případnézvýšené náklady z těchto podmínek vyplývající,jsou
zakolkulovóny v ceně,
{i.
Í., ri::*,l
i:
t.r
l*
h
*d r'*rr:
r:
i
i
\.
i,,i.::.
ii*,:..'
Zák|adním hodnotícím kritérlem pro zadáníveřejné zakázky bude ce|ková nejniŽšínabídková cena bez
DPH.
,-,W*
?- *aB*í p*drnínky veř*jrteá a;*ř<*eky Ína!óho nopsahr*:
ZadavateI si vyhrazuje právo:
o
o
o
o
o
.
odmítnout všechny před|ožené nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu
Měnit rozsah dí|a
Neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem
Zrušit veřejnou zakázku ma|ého rozsahu v případě, že neobdržíminimá|ně 3 nabídky
nák|ady na účastV soutěži a zpracování nabídky nebudou uchazečůmhrazeny
na jednostranné odstoupení od sm|ouvy v případě, že uchazeč nezajistí pro ce|ou dodávku
financování, odstoupení nezak|ádá právo uchazeče na náhradu škody a uš|ého zisku
ZadavateI písemně vyrozumí uchazeče
o výsledku hodnocení. Tato výzva je zároveň i zadávací
dokumentací.
*.
l.+:r;t:irt
* lnígq* fffl{' i};.ii*ť.l. ti'*í*i#kbll
Lhůta pro podání nabídek je nejpozději dne 15.03.201-3 do 12.00 hodin.
Nabídky se podávají osobně nebo poštou doporučeně na adresu: Mikroregion ochrany vodních
zdrojů TŘESTAV, Třeština č.p. 1.0, 78g 73 Úsov vza|epené obálce označené,,Nabídka-NEoTVíRAT'
s názvem zakázky ,,Výběrové řízení na administrátora výběrového řízení na zhotovite|e
dokumentace pro provádění stavby na projekt ,,Třeština, Stavenice - T|aková kanalizace a čoV.. a
adresou uchazeče.
s.
l{q}fi
t* íitfi í r-zs*?: a
p. František Laštůvka,předseda svazku obcí, te|.: +42o72&1843?"5
m
,
i&[email protected] nr.ez
V Třeštině, dne
y'J al"-/e /3
iiri
l
tiil r;q ti:rl
nch rarry vodni
ch zdíoiů TŘE$TAV
78s 73 Třeština č,p.10
!*: 751 1S 62S
František Laštůvka
DiS. Zuzana Kašíková
předseda svazku obcí
místopředseda svazku obcí
Pří|oha č. 1- krycí |ist nabídky
+E
w6l
k veřejné zakázce ma|ého rozsahu s názvem:
Výběrové řÍzeni na administrátora výběrového řízenína zhotovitele
dokumentace pro provádění stavby na pro[ekt
,,Třeština, Stavenice - Tlaková kanalizace a GoV.,
lDENT!FlKnčruí Úonle UcHAzEcE
Uchazeč:
SídIo:
IdentifikačníčÍsIo:
Daňové identifikaění čísIo:
oprávněná osoba jednat jménem uchazeče:
Tel./Mobil:
E-mail:
NABIDKOVA CENA
Před mět veřej né zakázky
Cena bez DPH
DPH 21
%
Cena včetně DPH
Zpracování zadávací dokumentace a
organizace uýběrového řízení na zhotovite|e
dokumentace pro provádění stavby
v otevřeném pod|imitním řízenína dodávky d|e
$27 zákona č' 13712006 Sb.,o veřejných
zakázkách.
Cena celkem:
Nabídková cena je nejvýŠepřípustná pro danou dobu provádění zakězky a zahrnuje veškerénák|ady s ní
spojené.
Podpis a razítko uchazeče
Download

Vyřizuje: kontakt: sídlo: