GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU LİSANS DERS İÇERİKLERİ
GIM 109 Sosyal Sorumluluk ve Etik
(2 + 0) 2 kredi
Eğitimin temel kavramları, Öğrenme ve Öğretme Kavramları, Eğitimin Diğer Bilimlerle İlişkisi ve
İşlevleri, Eğitimin felsefesi, Eğitimin sosyal. Hukuki, Psikolojik, Ekonomik, Politik Temelleri, Eğitim
Biliminin Tarihsel Gelişimi, 21. Yüzyılda Eğitim Biliminde Yönelimler, Eğitim Biliminde Araştırma
Yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı, Türk Milli Eğitim Sisteminin Özellikleri, Eğitim
Sisteminde Öğretmenin Rolü, Eğitim Sisteminde Okullar, Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri,
Öğretmen Yetiştirme Alanındaki Uygulamalar ve Gelişmeler.
MAT 115
Matematik I
(4 + 2) 5 kredi
Kümeler, reel sayılar, kompleks sayılar, reel sayı dizileri ve serileri, fonksiyonlar ve
çeşitleri,trigonometrik ve ters trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonları, hiperbolik ve ters
hiperbolik fonksiyonlar ,tek değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik, süreklilik özellikleri, sonsuzda
limit,tek değişkenli fonksiyonların türevi, türevin geometrik ve fiziksel anlamı , türev alma kuralları ,
zincir kuralı ,trigonometrik ve ters trigonometrik, üstel ve logaritma ,hiperbolik ve ters hiperbolik
fonksiyonların türevleri, parametrik ve kapalı fonksiyonların türevleri ,yüksek mertebeden türevler ,
Rolle ,Ortalama Değer ve cauchy teoremleri, L'Hospital kuralı ,belirsizlik halleri, Türevin Uygulamaları.
ekstremum değerleri ,konvekslık ve konkavlık ,Taylor ve Maclaurin serileri , asimtotlar ve eğri
çizimleri , eğrilerin parametrik gösterimleri .
FIZ 101 Fizik I
(3 + 2) 4 kredi
Fizik ve Ölçme, Tek Boyutta Hareket, Vektörler ve üç boyutta analizi, İki Boyutta Hareket, Hareket
Kanunları, Dairesel Hareket, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal
Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cisimlerin sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma hareketi
ve Açısal Momentum, Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi
YDL 101 İngilizce I
(3 + 0) 3 kredi
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma,
konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde
tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst
seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini
artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla
öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.
TUR 101 Türk Dili I
(2 + 0) 2 kredi
Bildirim, 2. Dil ve Dilin Özellikleri, 3. Dil-Düşünce İlişkisi, 4. Dilin Gücü( Seçilmiş metinler - Deyimler –
Atasözlerinde) , 5. Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil, 5.
Kültür (Dil-Kültür İlişkisi - Kültürlerin Kıyaslanması), 6. Medeniyet, 7. Dilekçe Yazımı, 8. Dil Aileleri-Dil
Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, 9. Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi, 10. Dil
Bilgisi ve Bölümleri, 11. Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek, 12. Cümle ve Cümlenin Öğeleri, 13. Yazım Kuralları ve
Uygulaması 14. Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili Uygulamalar
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
(2 + 0) 2 kredi
Devrim Kavramları, Türk Devrimini Hazırlayan Nedenler, Osmanlı Devleti, Kuruluşu, Yükselişi ve Çöküş
Nedenleri, Osmanlı Devleti'nin Parçalanması, Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Dönemi, Düzenli Ordunun
Kurulması, Savaş ve Barış (Lozan).
BIM 151 Bilişim Teknolojisi I
(1 + 2) 2 kredi
İleri seviyede MS Word,bilgisayar donanım ve Bilgisayarı zararlı programlardan koruma
KIM 103 Kimya I
(3 + 2) 4 kredi
Maddenin özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler,
sulu çözelti tepkimeleri, gazların özellikleri ve gaz kanunları, termokimya, periyodik çizelge ve bazı
atom özellikleri, kimyasal bağlarla ilgili temel kavramlar ve bağ kuramları, kimyasal denge, asitler
bazlar.
GIM 102
Gıda Mühendisliğine Giriş
(2 + 0) 2 kredi
Bilim ve Mühendislik, Eğitim. Gelecekteki ihtiyaçlar ve Gıda Mühendisliği Kariyeri. Gıda
Mühendisliğinde Biyolojik Bilimlerin, Gıda Kimyasının, Kalite Kontrolün Öneminin Açıklanması. Gıda
İşleme Prosesleri ve Teknolojileri.
MAT 116
Matematik II
(4 + 2) 5 kredi
Belirsiz integral, integral alma metotları, Belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, Belirli integralin
uygulamaları (Alan, yay uzunluğu, hacım hesabı, yüzey alanı hesabı ) Genelleştirilmiş integraller ve
özellikleri, çok değişkenli fonksiyonlarda limit ,süreklilik ve kısmi türevler, kısmi türevlerin geometrik
anlamı,Schwarz teoremi,bileşik fonksiyonların türevi ve tam diferensiyel.
FIZ 102 Fizik II
(3 + 2) 4 kredi
Coulomb Kuvveti, Elektrik Alan, Elektrik Akısı, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kondansatörler,
Akımın oluşumu ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Kirchhoff Kanunları, Manyetik Alan, Biot-Savart
Yasası, Ampere Yasası, İndüksiyon, Faraday Yasası, Lenz Kanunu, İndüktans, Manyetik Alanda Enerji,
LC Devresinde Salınımlar, Elektromanyetik dalgalar
BIM 152
Bilişim Teknolojisi II
(1 + 2) 2 kredi
Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları,
uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının
değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve
internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.
ATA 102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
(2 + 0) 2 kredi
Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri
ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dış Politikası
(Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk
Devrimi'nin Ulusal ve Evrensel Değeri.
YDL 102
İngilizce II
(3 + 0) 3 kredi
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma,
konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde
tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst
seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini
artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla
öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.
TUR 102
Türk Dili II
(2 + 0) 2 kredi
Cümle Çeşitleri, Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları, Düşünce ve Mantık Hataları, Yapıya Dayalı
Anlatım Bozuklukları, Sözcüklerle İlgili Yanlışlar, Tamlama Yanlışlıkları, Paragraf; Anlatım Biçimleri,
Anlatım Türleri, Mektup, Dilekçe, Karar, Tutanak, Rapor, İş Mektubu, Makale, Fıkra, Deneme,
Röportaj, Eleştiri, Günlük, Biyografi, Otobiyografi, Anı, Gezi Yazısı, Şiir, Öykü, Roman, Tiyatro, Sözlü
Anlatım Türleri, Hazırlıksız Konuşma, Hazırlıklı Konuşmalar, Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
KIM 104
Kimya II
(3 + 2) 4 kredi
Organik kimyaya giriş, alkanlar ve sikloalkanlar, adlandırılmaları, , alkoller, alkil halojenürler, alkenler,
alkinler, aromatiklik, stereo kimya, nukleofilik yerdeğiştirme reaksiyonları, serbest radikaller,
aldehitler ve ketonlar, karboksilli asitler ve türevleri, aminler, karbonhidratlar.
GIM 201
Enerji ve Kütle Denkliği
(3 + 0) 3 kredi
Kütle ve enerji korunumu ilkesi, Birleşik ve kısmi kütle denklikleri. Kapalı sistemlerde kütle dağılımı ve
oranları. Açık sistemlerde toplam ve kısmi kütle denklikleri. Açık sistemlerde enerji denklikleri ve ısı
transferi. Açık ve kapalı sistemlerde birleşik ısı ve kütle denklikleri ile çözümlemeleri.
GIM 203
Gıda Kimyası I
(3 + 0) 3 kredi
Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, enzimler ve alkoller konu başlıkları altında işlenmektedir.
GIM 205
Analitik Kimya
(2 + 2) 3 kredi
Analitik kimya ve ilgili olduğu alanlar, kimyasal analiz ve analiz yöntemleri, kimyasal analizde su ve
özellikleri kimyasal analizlerde hatalar, analiz sonuçlarının istatistiki değerlendirilmesi, sulu çözelti
kimyası, çözünürlük denge hesaplamaları konuları ve kontrollü çöktürmeler, gravimetrik analiz,
Asitler, bazlar ve tuzlarda pH hesaplamaları, Tampon çözeltiler, Asit baz titrasyonları, Gıda
maddelerinde protein tayini (Asit-baz titrasyonu) Yükseltgenme İndirgenme ve çöktürme
titrasyonları.
BIM 221
Uygulamalı Bilgisayar Programlama
(3 + 0) 3 kredi
Gıda Mühendisliğinde alandan elde edilen veriler bilgisayar yardımıyla çözümlenir.
GIM 211
İstatistik
(3 + 0) 3 kredi
Tarımsal verilerin değerlendirilmesi, populasyon ve örnek kavramı, merkezi eğilim ölçüleri, istatistik
ve parametre kavramı, değişken tipleri, verilerde doğruluk ve hassasiyet kavramları, tanımlayıcı
istatistikler, olasılık teorisi, şans değişkenleri ve olasılık dağılışları, binom ve poisson dağılışları, normal
dağılış, istatistiksel tahminleme, değişkenler arası ilişkiler, regrasyon ve korelasyon, hipotez testleri,
grup karşılaştırma testleri.denemeler, içiçe sınıflama, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi, non
parametrik istatistikler.
GIM 202
Genel Mikrobiyoloji
(2 + 2) 3 kredi
Mikroorganizmaların yapıları, üremeleri ve metabolizmaları.
GIM 204
Enstrumental Analiz
(2 + 2) 3 kredi
Spektroskopinin temel ilkeleri, ultraviyole ve görünür bölge spekstroskopisi, UV-VIS
spektrofotometreleri, analitik uygulamaları, floresans ve floresans spektroskopisi yöntemleri,
refraktometrik ve polarimetrik yöntemler ve ölçümler, atomik absorbsiyon ve alev emisyon
spektroskopisi, kromatografi: ilkeleri ve analitik uygulamaları, kağıt kromatografisi, sıvı ve gaz
kromatografisi, HPLC ve GC uygulamaları.
GIM 206
Akışkanlar Mekaniği
(2 + 0) 2 kredi
Giriş, Temel Kavramlar,Gerilmeler, viskozite, kaymama koşulu, viskoz ve viskoz olmayan akış
bölgeleri, Sıkıştırılabilir ve sıkıştırılamaz akışlar, Laminer ve Türbülanslı akışlar, Daimi ve daimi
olmayan akışlar, Sistem ve kontrol hacimi, Yoğun ve yaygın özellikler, yoğunluk ve özgül ağırlık, bağıl
ve özgül yoğunluk, hal denklemleri, buhar basıncı ve basınç türleri ,
Enerji ve enerjinin değişik
türleri, entalpi, akış enerjisi, sıkıştırılamaz akışkanların ve ideal gazların özgül ısıları, sıkıştırılabilirlik
katsayısı, viskozitenin detaylı anlatımı, yüzey gerilimi ve kılcallık etkisi ,Basıncın detaylı bir şekilde
anlatımı, basınç türleri, herhangi bir noktadaki basınç, basıncın derinlikle değişimi, Pascal yasası,
Manometre, barometre, daldırılmış düz ve eğri yüzeyler üzerindeki hidrostatik kuvvetler, basınç
prizması,Basınç merkezi, etki çizgisi, daldırılımış ve yüzen cisimler için kaldırma kuvveti, Archimedes
ilkesi, yüzme ve karalılık ,Rijid cisim hareketi yapan akışkanlar, genel hareket denklemi, durgun
haldeki ve ivmeli hareket eden akışkanlar, dönme hareketi yapan akışkanlar. Akışkan kinematiği,
akışkanlardaki Lagrange ve Euler tanımlamaları, basınç alanı, hız alanı, ivme alanı ve çeşitleri,
maddesel türev, akışkanlardaki hareket ve deformasyonlar (şekil değiştirmeleri), Çevrinti ve
dönümlülük Sistem ve kontrol hacmine ilişkin Reynolds transport teoremi (RTT), kütle ve enerjinin
korunumu, kütlesel ve hacimsel debi,Sabit ve hareketli bir kontrol hacimi için kütlenin korunumu
ilkeleri ve ilgili denklemler, Mekanik enerji, enerji türleri ve verim, pompa ve türbin verimleri, motor
ve jeneratör verimleri Bernoulli denklemi, daimi sıkıştırılamaz akışlarda Bernoulli denklemi, daimi
olmayan sıkıştırılabilir akışlarda Bernoulli denklemi, ilgili denklemlerin ayrıntılı olarak açıklamaları,
durma basıncı ve toplam basınç ,Bernoulli denkleminin uygulamaları, akışkanlarda kontrol hacim ve
enerji analizi, genel enerji denklemi.
GIM 208
Termodinamik
(2 + 0) 2 kredi
Termodinamiğin sıfırıncı, birinci, ikinci ve üçüncü yasaları; Termodinamiğin uygulama alanları;
Maddelerin termodinamik özellikleri; Sıvı ve buhar karışımları; Hal denklemleri; Isı makineleri; Isı
pompaları; Carnot çevrimi; Carnot ısı makinesi ve Carnot soğutma makineleri; Saf maddelerin
özellikleri ve faz değişimleri; Özellik diyagramları ve tabloları; Enerji, ısı ve iş; Açık ve kapalı sistemler
için termodinamiğin birinci yasası ve uygulamaları; Termodinamiğin ikinci yasası ve uygulamaları;
Entropi.
GIM 210
Gıda Kimyası II
(2 + 2) 3 kredi
Vitaminler, mineraller, gıda katkı maddeleri, aroma maddeleri ve toksik maddeler başlıkları altında
incelenmektedir.
GIM 212
Mühendislik Temel İşlemleri I
(2 + 2) 3 kredi
Kurutma, evaporasyon, soğutma, dondurma, ısıl işlemlerin temel prensiplerini ve matematiksel
hesaplamalarını içerir.
GIM 301
Gıda Analizleri
(1 + 2) 2 kredi
Örnek alma, örneklerin analize hazırlanması, gıda işletmelerinde kullanılan genel analiz
yöntemlerinden; nem (su) ve toplam kuru madde tayini, suda çözünen ve çözünmeyen kurumadde
tayini, kül tayini, pH ve titrasyon asitliği tayini, karbonhidrat (şeker tayini), yağ, protein, ve askorbik
asit tayini gibi konularda bazı analizlerin prensiplerinin aktarılması ve uygulamaları.
GIM 303
Mühendislik Temel İşlemleri II
(2 + 2) 3 kredi
Gıdaların temel özellikleri, hammadde hazırlık işlemleri, ayırma ve sınıflandırma işlemleri, filtrasyon,
seperasyon, homojenizasyon, karıştırma , ekstraksiyon temel ilkeleri ve uygulamaları,öğütme ve
parçalama ilkeler.
GIM 305
Et Teknolojisi
(2 + 2) 3 kredi
Etin bileşimi kimyasal yapısı, et işleme teknolojileri (kürleme, tütsüleme, emülsifikasyon vs)
konularında temel bilgiler, başlıca et ürünlerinin üretim teknolojileri.
GIM 307
Meyve Sebze Teknolojisi
(3 + 0) 3 kredi
Meyve ve sebzelerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, Meyve ve sebzelerin muhafazasında
uygulanan ön işlemler, Meyve ve sebzelerin dondurularak muhafazası, Konserve üretim teknolojisi,
Salça üretim teknolojisi, Reçel-marmelat ve jele üretim teknolojisi, Kurutma teknolojisi, Meyve suyu
üretim teknolojisi, Meyve-sebze ve ürünlerinde kalite analizleri
GIM 302
Süt Teknolojisi
(3 + 2) 4 kredi
Sütün mikroorganizmaları ve enzimleri, sütün toplanması, dağıtımı ve işletmeye kabulü, süt
endüstrisinde tasarım, alet ve ekipmanlar, süte uygulanan işlemler, sterilizasyon, kültür ve starter
üretim teknikleri, membran teknikleri, çeşitli süt ürünlerinin üretim akım şemaları, peynir suyunun
değerlendirilme şekilleri, süt endüstrisinde temizleme teknikleri ve otomasyon; çiğ sütün teknolojik
ve mikrobiyolojik tüm niteliklerinin belirlenmesi, ticari anlamda önemli süt ürünlerinin kalite
kontrolünün (çiğ süt, pastörize süt, UHT süt, yoğurt, beyaz peynir, tereyağı, süt tozu ve dondurma gibi
ürünlerde) yasalara uygunluk kapsamında yapılması, duyusal analizler test paneli, bu ürünlerin üretim
yöntemleri ve temel üretim süreçlerinin gıda entegre pilot işletmeleri süt ve ürünleri biriminde
uygulamalı olarak aktarılması, gerek hammadde ve gerekse son ürünlerde karşılaşılan hileler-hatalar
ve bunları saptama yöntemleri.
GIM 304
Tahıl İşleme Teknolojisi
(2 + 2) 3 kredi
Tahıl tanesinin yapısı, tahılların depolanması, buğday öğütme teknolojisi, buğday ve un kalite
kriterleri, diğer tahılların (pirinç, mısır, arpa, vb) öğütülmesi ve işlenmesi, tahılların kimyasal bileşimi,
nişasta ve özellikleri, tahıl proteinleri, gluten, hamur reolojisi, ekmek, bulgur, makarna, bisküvi,
kraker, kek ve kahvaltılık tahıllar ürünleri üretim teknolojileri, tahıl ürünlerinde kalite kontrol.
GIM 306
Gıda Mikrobiyolojisi
(2 + 2) 3 kredi
Gıda kaynaklı patojenler, gıdanın bozulmasına neden olan mikroorganizmalar, gıda patojenlerinin
neden olduğu zehirlenmeler, patojenlerin gıdalara bulaşmaması için alınacak önlemler, patojenlerin
gıdadan izolasyonu için kullanılan analiz yöntemleri,Gıdaların mikrobiyolojik olarak muhafazasında
kullanılan klasik ve yeni yöntemler.
GIM 308
Gıda Katkı Maddeleri
(3 + 0) 3 kredi
Gıda katkı maddelerinin kullanım amaçları, toksikolojisi, özellikleri ve üründe meydana getirdiği
değişiklikler.
GIM 401
Prosess Kontrol
(2 + 0) 2 kredi
Laplace dönüşümleri, birinci mertebeden sistemlerin cevabı, birinci mertebeden sistemler, yüksek
mertebeden sistemler, lineer kapalı döngülü sistemler, kontrol ve kontrol güç elemanları, kapalı
döngü transfer fonksiyonları, standart blok diyagramları, basit kontrol sistemlerinin cevabı, servo ve
regülatör değişimlerine cevap, offset değeri, kontrölörlerde yük ve ayar noktası değişimlerine cevap,
kararlılık konuları.
GIM 403
Fizibilite Tekniği
(3 + 0) 3 kredi
Proje tanımı, kapsamı ve çeşitleri, yatırım projelerinin özellikleri, yatırım projeleri hazırlama ve
değerlendirme aşamaları, piyasa etüdü ve talep tahmini, kuruluş yeri seçimi, kapasite ve üretim
teknolojisi seçimi, proje finansmanı, proje gelir ve giderleri, proje analiz yöntemleri, çevresel etki
değerlendirmesi (ÇED), örnek fizibilite etütleri, yatırım projelerinin fizibilite raporlarının öğrencilere
ödev olarak hazırlatılması.
GIM 405
Gıda Hijyeni ve Sanitasyon
(3 + 0) 3 kredi
Gıda Endüstrisinde hijyen ve sanitasyon kavramları ve önemi, kontaminasyon kaynakları ve
önlenmesi, temizlik ve sanitasyon uygulamaları, personel hijyeni, temizlik malzemeleri, sanite
ediciler, böcek kontrolü, gıda endüstrisinde kullanılan suyun özellikleri ve dezenfeksiyon.
GIM 402
Yağ Teknolojisi
(2 + 2) 3 kredi
Lipidler, lipidlerin sınıflandırılması (basit, bileşik ve türev lipidler), yağların ve yağ asitlerinin kimyasal
tepkimeleri, atmosferik oksidasyon ve yemeklik yağların bozulması, yemeklik yağlar ve yağ
hammaddeleri, yağlı tohumlardan yağ çıkarılması, yağların rafinasyonu, vinterizasyon, hidrojenasyon
ve margarin üretimi.
GIM 404
Bitirme Projesi
(4 + 2) 5 kredi
Her öğrenci okuduğu mühendislik bölümüne ait konularda bitirme çalışması yapıp rapor halinde
sunduğu çalışmayı jüri önünde savunacaktır.
Download

Gıda Mühendisliği