FZS UJEP – Katedra fyzioterapie a ergoterapie
Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2015
1.
2.
3.
4.
5.
-
Poranění kostí a kloubů ruky
anatomie ruky a zápěstí (popis kostí, vazivového aparátu, svalů – Z,Ú,I)
typy úchopů - statický a dynamický úchop - hrubý, jemný úchop
nejčastější lokalizace, typy poranění v oblasti ruky (včetně popálenin, poranění šlach a nervů)
cílená ergoterapie zaměřená na následky poranění
funkční výcvik ruky
-
Fraktury dolních končetin
rozbor chůze, nácvik chůze, pomůcky pro lokomoci
nejčastější lokalizace fraktur, terapie,
ergoterapie zaměřená na dosažení a udržení soběstačnosti u seniorů
mechanismy úrazů u seniorů, jejich prevence
-
Cévní mozková příhoda v akutním stádiu
příčiny mozkové ischemie a hemorrhagie
klinický obraz, terapie
techniky ergoterapie v akutním stádiu
index dle Barthelové
význam týmové spolupráce u CMP
-
Cévní mozková příhoda – chronické stádium
cévní zásobení mozku
afázie
klinický obraz, terapie
ergoterapie a subakutním a chronickém stadiu po CMP
postupy u klientů s fatickými poruchami
výcvik mobility a úchopových funkcí horních končetin
-
Amputace na dolních končetinách
nosná a pohybová funkce kolenního kloubu
příčiny amputací, typy amputací dle lokalizace
hodnocení pahýlu, patologické změny
protézování, druhy protéz
stupně aktivity pro technické provedení protézy ( 0 – 4 )
cíle ergoterapie před protézováním, po protézování s ohledem na věk, etiologii a výšku
amputace
6.
7.
-
-
8.
9.
10.
11.
Amputace na horních končetinách
anatomie pletence HK a ramenního kloubu (popis kostí, vazivového aparátu, svalů – Z,Ú,I)
příčiny amputací, typy dle lokalizace
protézování, typy protéz
ergoterapie, výcvik před protézováním, výcvik úchopu s protézou
zásady cílené ergoterapie u oboustranně amputovaných
Zánětlivá revmatická onemocnění
anatomie (popis kostí a kloubů proximální části HK, lopatky, klíční kosti, pažní kosti,
loketního kloubu, ovládající svaly)
charakteristika revmatických onemocnění (progresivní polyartritida, m.Bechtěrev)
ergoterapie u revmatoidní artritis, m. Bechtěrev
cíle ergoterapie v akutním a chronickém stádiu, prevence sekundárních změn
význam dlahování, využití kompenzačních pomůcek
Neurologická, ortopedická a interní onemocnění raného dětského věku
- vývoj dítěte a možnost jeho ovlivnění prostředky ergoterapie
- vývoj hry a soběstačnosti, význam týmové spolupráce
- raná péče, spolupráce s rodinou v raném věku
- příklady častějších diagnóz (kromě DMO) a konkrétních ergodiagnostických přístupů:,
- např. meningomyelokéla, muskulární dystrofie dysmelie, cystická fibróza, nádory u dětí
-
Dětská mozková obrna
DMO – rizikové faktory
klinické obrazy základních forem
ergoterapie u DMO, využití různých přístupů podle cílů a věku
aplikace Bobath konceptu – placing a handling,
užití kompenzačních pomůcek v závislosti na věku
spolupráce ergoterapeutů se speciálními pedagogy
Extrapyramidový systém – M. Parkinson, Parkinsonský syndrom,
charakteristika poruch svalového tonu (spasticita, rigidita)
příčiny m. Parkinson, klinický obraz, terapie,
možnosti ovlivnění průvodních jevů syndromů cílenou ergoterapií
výcvik LVS
Parézy periferních nervů horních končetin
cervikobrachiální plexus
formy postižení periferních nervů
příčiny, klinický obraz nejčastějších paréz
ergoterapie u jednotlivých paréz: brachiálního plexu, n.ulnaris, n.medianus, n.radiulis
způsoby vyšetření, funkční testy ruky
12.
13.
14.
15.
16.
17.
-
Poranění mozku
příčiny a druhy poranění mozku
klinický stav v akutní fázi těžkého poranění mozku, bazální stimulace
ergoterapie v postakutní fázi, nácvik kognitivních funkcí
následky poranění mozku, epilepsie
Deformační artrózy kyčelního a kolenního kloubu
antropometrické a goniometrické vyšetření v oblasti dolních končetin
patofyziologie vzniku artrózy
rizikové faktory, klinický obraz, terapie, TEP
zásady cílené terapie u osob neoperovaných, po operaci TEP v chronickém stadiu u TEP,
kompenzační pomůcky
-
Roztroušená skleróza mozkomíšní
pojem demyelinizace
výskyt a rizikové faktory
klinický obraz, terapie
Kurzkeho škála
možnosti intervence ergoterapie v závislosti na stupni a typu postižení.
-
Poranění míchy v akutním a subakutním stadiu
Chipaultovo schéma
léze míchy dle stupně poškození (kompletní a inkompletní léze)
standardní postup léčby v akutním stadiu, spinální centra
ergoterapie u paraplegie, kvadruplegie v akutním a subakutním stádiu
zásady bezbariérového bydlení vozíčkáře
-
18.
Vady páteře
pohyby páteře
ergonomická pravidla u vad páteře
nejčastější vady – rozdělení dle rovin, idiopatická skolióza
diagnostika, využití ortéz, ergoterapie u skolióz při konzervativní terapii
režimová opatření u idiopatické skoliosy
cíle ergoterapie v dorostovém věku
-
Dlouhodobé následky poranění míchy
příčiny a druhy poranění míchy
léze míchy dle lokalizace (segmentu)
další důsledky poranění míchy a možné komplikace (kromě postižení pohybového systému),
SCIM ( Spinal Cord independence measure ) – měření stupně nezávislosti u osob po poranění
míchy
ergoterapie u paraplegie, kvadruplegie v chronickém stádiu
řešení úchopu a přesunů, pracovní uplatnění a sport
Ergoterapie v geriatrii
patofyziologie stárnutí, stáří a jeho dělení, gerontologie, geriatrie stáří a nemoc, polymorbidita,
demence a její typy dle etiologie
ergoterapie v geriatrii, možné cíle a vhodné činnosti
zásady práce se starými lidmi
ergoterapie u demence v závislosti na jejím stupni
19.
20.
21.
22.
23.
-
Ergoterapie u osob s částečnou a úplnou ztrátou sluchu
klasifikace sluchových vad
kompenzační pomůcky k reedukaci sluchu a kompenzaci ztráty sluchu
výchova a vzdělávání, alternativní komunikace
možnosti ergoterapie u klientů s úplnou nebo částečnou ztrátou sluchu
socializace, profesní orientace
společenské organizace, právní zabezpečení
-
Ergoterapie u osob se zrakovým postižením
klasifikace zrakových vad, slepota, zbytky zraku, slabozrakost, porucha binokulárního vidění
kompenzační pomůcky, zraková hygiena
výchova a vzdělávání osob s těžší poruchou zraku
možnosti ergoterapie u klientů s úplnou nebo částečnou ztrátou zraku
socializace, profesní orientace
společenské organizace, právní zabezpečení, sport
-
Problematika osob s mentálním postižením v dětském věku
příčiny mentální retardace – hodnocení rozumových schopností a dalších
psychických funkcí
klasifikace mentální retardace, popis jednotlivých stupňů
výchova a vzdělávání, alternativní komunikace
ergoterapeutická intervence u osob s mentálním postižením v dětském věku,
Snoezellen, bazální stimulace
právní zabezpečení
-
Problematika osob s mentálním postižením v dospělosti
problematika kombinovaného postižení, etiologie, příklady
poruchy autistického spektra
nácvik soběstačnosti,
předpracovní hodnocení a předpoklady pracovního uplatnění
ergoterapeutická intervence u osob s mentálním postižením v dospělosti
postavení ve společnosti
-
Ergoterapie u interních onemocnění – příklad chronických kardiovaskulárních nemocí
kardiovaskulární systém, hodnocení kardiovaskulární zátěže
ischemická choroba srdeční, srdeční vady
příklady dalších typů chronických nemocí (selhávání jater, ledvin, onkologická onemocnění)
ergoterapeutický přístup k interním pacientům
nácvik šetření energie při provádění ADL a dalších činnostech
24. Ergoterapie v psychiatrii
- Poruchy základních psychických funkcí - vnímání, myšlení, paměť, emoce, intelekt, vědomí a
pozornost.
- Základní skupiny diagnóz v psychiatrii
- Schizofrenie, schizofrenní a afektivní poruchy (výskyt a příčiny vzniku onemocnění, klinické
projevy, formy schizofrenie, průběh a prognóza)
- Zásady ergoterapie u onemocnění schizofrenního okruhu a afektivní ch poruch
- Ergoterapie v ústavním zařízení a při návratu do společnosti
25. Ergoterapie v psychiatrii se zaměřením na terapii stavů závislostí
- Poruchy základních psychických funkcí - pudů, vůle, chování a poruchy osobnosti
- Duševní poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek – poruchy vyvolané užíváním
alkoholu a dalších psychoaktivních látek
- Příčina a mechanismus vzniku závislostí, zdravotní a sociální rizika
- Léčba, úloha ergoterapeuta v ústavním zařízení a komunitní péči, možnosti terapeutické
komunity
Download

ergoterapie SZZK 2015