ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
your name
your
caption
here
Ekologický monitoring
your name
your
caption
here
• Požadavek Rámcové směrnice o vodní
politice ES 2000/60/ES
Ekologický monitoring
• „Ekologický stav = vyjádřením kvality struktury a
funkce vodních ekosystémů spojených s
povrchovými vodami“
• Základní složky kvality
– Biologické
– Hydomorfologické
– Chemické (fyzikálně-chemické)
Mgr. Gabriela Šťastná Ph.D.
– podpůrný charakter pro hodnocení biologické
složky
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
your name
your
caption
here
Hydromorfologické složky kvality
your name
your
caption
here
• Morfologické podmínky
• Kontinuita toku
• Hydrologický režim
Hydromorfologický
monitoring
• HEM: Hydroekologický monitoring – metodika pro
monitoring hydromorfologických ukazatelů
ekologické kvality vodních toků - Jakub Langhamer
(www.mzp.cz)
Vymezení úseků pro mapování
Načasování a četnost monitoringu
your name
your
caption
here
your name
your
caption
here
• Hodnocení:
– na základě pochůzky proti proudu
– splnění kritérií:
• průtok – průměrný a nižší – rozpoznat
požadované charakteristiky koryta, dna a
břehů
• neměla by bránit vzrostlá vegetace
 jarní a podzimní období
• délka opakování ≤ 6 let
• z dílčích úseků toků s proměnlivou
délkou v rámci vodního útvaru
– Délka úseku cca:
• 100 m – malé toky
• 500 m – střední toky
• 1000 m – velké toky
– Úsek musí být homogenní alespoň v jednom z
klíčových parametrů:
• upravenost trasy toku
• upravenost koryta
• využití údolní nivy
1
Označení úseků
your name
Postup mapování a zpracování dat
your name
your
caption
here
your
caption
here
•
•
•
•
•
•
•
Vymezení hranic úseku
Zákres hranic úseku do mapy 1:10 000
Mapování hodnot ukazatelů do formuláře
Zjištění doplňujících informací
Převod údajů z formuláře do digitální formy
Propojení databázových dat s úseky GIS
Vyhodnocení výsledků
Ukazatele hydromorfologické kvality
your name
Ukazatele hydromorfologické kvality
your name
your
caption
here
your
caption
here
• Koryto a trasa toku
• Hodnocené zóny
– trasa toku (TRA)
– průchodnost koryta (PPK)
– variabilita šířky koryta (VSK)
– variabilita zahloubení v podélném profilu
(VHL)
– variabilita hloubek v příčném profilu (VHP)
– Koryto a trasa toku
– Dno
– Břeh a inundační území
– Proudění a hydrologický režim
Ukazatele hydromorfologické kvality
your name
your
caption
here
Ukazatele hydromorfologické kvality
your name
your
caption
here
• Dno
– struktury dna (STD)
– dnový substrát (DNS)
– upravenost dna (UDN)
– mrtvé dřevo v korytě (MDK)
• Břeh a inundační území
– upravenost břehů (UBR)
– břehová vegetace (BVG)
– využití příbřežní zóny (VPZ)
– využití údolní nivy (VNI)
2
Ukazatele hydromorfologické kvality
your name
Ukazatele hydromorfologické kvality
your name
your
caption
here
your
caption
here
• Postup hodnocení
• Proudění a hydrologický režim
– bodové hodnocení jednotlivých zón
– charakter proudění (CPR)
– ovlivnění hydrologického režimu (OHR)
– průchodnost inundačního území (PRI)
– variabilita průtoku (VPR)
1. skórování kvality v rámci úseku
2. výpočet dílčího skóre pro jednotlivé zóny
hodnocení
3. výpočet výsledného skóre kvality úseku
4. klasifikace hydromorfologického stavu úseku
5. výpočet průměrné hodnoty za vodní útvar
Ukazatele hydromorfologické kvality
your name
Ukazatele hydromorfologické kvality
your name
your
caption
here
your
caption
here
• Postup hodnocení
– Předpoklad hodnocení: nejvyšší kvalita = stav
odpovídá přirozeným podmínkám při nejvyšší
variabilitě (bodová hodnota = 1)
– bodové hodnocení jednotlivých zón
1. skórování kvality v rámci úseku
2. výpočet dílčího skóre pro jednotlivé zóny
hodnocení
3. výpočet výsledného skóre kvality úseku
4. klasifikace hydromorfologického stavu úseku
5. výpočet průměrné hodnoty za vodní útvar
Ukazatele hydromorfologické kvality
your name
Ukazatele hydromorfologické kvality
your name
your
caption
here
your
caption
here
1. Koryto a trasa toku
KOR = (TRA*0,3+PPK*0,3+VSK*0,1+VHL*0,15+VHP*0,15)
2. Dno
DNO = (STD*0,3+DNS*0,2+UDN*0,3+MDK*0,2)
3. Břeh a inundační území
NIV = (UBR*0,3+BVG*0,3+VPZ*0,25+VNI*0,15)
4. Proudění a hydrologický režim
• Postup hodnocení
– bodové hodnocení jednotlivých zón
1. skórování kvality v rámci úseku
2. výpočet dílčího skóre pro jednotlivé zóny
hodnocení
3. výpočet výsledného skóre kvality úseku
4. klasifikace hydromorfologického stavu úseku
5. výpočet průměrné hodnoty za vodní útvar
HYD = (CPR*0,3+OHR*0,3+PRI/*0,2+VPR*0,2)
3
Ukazatele hydromorfologické kvality
your name
Ukazatele hydromorfologické kvality
your name
your
caption
here
HMK = (KOR + DNO+NIV+HYD)/4
your
caption
here
• Postup hodnocení
Hydromorfologický stav
– bodové hodnocení jednotlivých zón
Hydromorfologická
kvalita
1
Velmi dobrý
1,0 – 1,7
2
Dobrý
1,7 – 2,5
3
Průměrný
2,5 – 3,5
4
Špatný
3,5 – 4,3
5
Zničený
4,3 – 5,0
1. skórování kvality v rámci úseku
2. výpočet dílčího skóre pro jednotlivé zóny
hodnocení
3. výpočet výsledného skóre kvality úseku
4. klasifikace hydromorfologického stavu úseku
5. výpočet průměrné hodnoty za vodní útvar
Ukazatele hydromorfologické kvality
your name
Ukazatele hydromorfologické kvality
your name
your
caption
here
HMK = (KOR + DNO+NIV+HYD)/4
your
caption
here
• Koryto a trasa toku
výpočet průměrné hodnoty za vodní útvar
Hydromorfologický stav
– trasa toku (TRA)
– průchodnost koryta (PPK)
– variabilita šířky koryta (VSK)
– variabilita zahloubení v podélném profilu
(VHL)
– variabilita hloubek v příčném profilu (VHP)
Hydromorfologická
kvalita
1
Velmi dobrý
1,0 – 1,7
2
Dobrý
1,7 – 2,5
3
Průměrný
2,5 – 3,5
4
Špatný
3,5 – 4,3
5
Zničený
4,3 – 5,0
I: Koryto a trasa toku
your name
your name
your
caption
here
I: Koryto a trasa toku
Upravenost trasy toku (TRA)
your
caption
here
• Divočící tok
Upravenost trasy toku (TRA)
4
your name
I: Koryto a trasa toku
Upravenost trasy toku (TRA)
your
caption
here
I: Koryto a trasa toku
Upravenost trasy toku (TRA)
your
caption
here
• Meandrující
your name
I: Koryto a trasa toku
Upravenost trasy toku (TRA)
your
caption
here
• Zákruty
your name
I: Koryto a trasa toku
Upravenost trasy toku (TRA)
your
caption
here
• Rozvětvený
your name
your name
• Přirozeně přímý tok
I: Koryto a trasa toku
Upravenost trasy toku (TRA)
your
caption
here
your name
I: Koryto a trasa toku
Upravenost trasy toku (TRA)
your
caption
here
• Uměle napřímený tok
• Porovnání s historickým stavem
Převládající
typ
Trasa toku
Známky
napřímení
Známky
revitalizace
Historický
stav
Divočící tok
Rozvětvený tok
Meandrující tok
Zákruty
Přímý úsek
TRA
5
your name
your
caption
here
I: Koryto a trasa toku
Upravenost trasy toku (TRA)
I: Koryto a trasa toku
your name
your
caption
here
• Porovnání s historickým stavem
Aktuální stav
Historický stav
Přímý
Zákrutový
Přímý
2
3
5
5
5
Přímý napřímený
3
4
5
5
5
Zákrutový
2
1
3
3
4
Zákrutový napřímený
3
3
4
5
5
Meandrující
1
1
1
2
3
Meandrující napřímený
2
2
3
4
4
Rozvětvený
2
2
2
1
2
Rozvětvený napřímený
3
3
3
3
3
Divočící
1
1
1
1
1
your name
Meandrující Rozvětvený
Divočící
I: Koryto
Podélná průchodnost koryta (PPK)
your
caption
here
Podélná průchodnost koryta (PPK)
your name
I: Koryto
Podélná průchodnost koryta (PPK)
your
caption
here
• Úsek bez překážek
your name
I: Koryto
Podélná průchodnost koryta (PPK)
your
caption
here
• Stupeň nebo jez s výškou nad 1 m
• Nízké stupně s výškou do 0,5 m
• Stupeň nebo jez s výškou do 1 m
your name
I: Koryto
Podélná průchodnost koryta (PPK)
your
caption
here
• Skluz
6
I: Koryto
Podélná průchodnost koryta (PPK)
your name
your
caption
here
I: Koryto
Podélná průchodnost koryta (PPK)
your
caption
here
• Jez s rybím přechodem
• Hráz
I: Koryto
Podélná průchodnost koryta (PPK)
your name
your
caption
here
your name
• Počet výskytů typů překážek
Charakter překážek
your name
your
caption
here
I: Koryto
Podélná průchodnost koryta (PPK)
• Počet výskytů typů překážek
Počet překážek
Charakter překážek
Bez překážek
Počet překážek
1-2
Nízké stupně do 0,5m
Hs
n
Hn
Rn
Stupeň nebo jez 0,5-1,0 m
Jez s rybím přechodem
střední zahloubení
počet kategorií hloubek
maximální hloubka dané kategorie
procentuální rozsah výskytu dané
hloubkové kategorie
Skulz
Stupeň nebo jez 0,5-1,0m
Jez s rybím přechodem
Stupeň nebo jez nad 1,0 m
Stupeň nebo jez nad 1,0m
Hráz
Střední hloubka úseku
Hráz
PPK
I: Koryto a trasa toku
your name
your name
your
caption
here
6 a víc
1
Nízké stupně do 0,5m
Skulz
3-5
Zahloubení koryta
Bez překážek
<1m
2
3
4
1 m a více
2
2
3
<1m
2
3
4
1 m a více
2
2
3
<1m
3
4
5
1 m a více
2
3
4
<1m
3
3
5
1 m a více
3
3
4
<1m
4
5
5
1 m a více
3
4
5
<1m
5
5
5
1 m a více
5
5
5
I: Koryto
Variabilita šířky koryta (VSK)
your
caption
here
Variabilita šířky koryta (VSK)
7
your name
I: Koryto
Variabilita šířky koryta (VSK)
your
caption
here
– Bv – variabilita šířky v úseku
– Bmax – maximální šířka
– Bmin – minimální šířka
Hodnota Bv
Variabilita šířky
0 - 1,1
Velmi nízká
1,10 - 1,25
Nízká
1,25 - 1,50
Střední
1,50 - 2,00
Vysoká
2,00 a více
Velmi vysoká
Průměrná šířka BA
< 10m
10 - 30m
≥ 30m
5
4
3
1,10 - 1,25
4
3
2
1,25 - 1,50
3
2
1
1,50 - 2,00
2
1
1
2,00 a více
1
1
1
your name
Zahloubení
koryta
Variabilita zahloubení v podélném
profilu (VHL)
0 - 1,1
Variabilita šířky BV
your
caption
here
I: Koryto a trasa toku
your name
I: Koryto
Variabilita zahloubení v podélném
profilu (VHL)
Rozsah
%
Uměle
zvýšené
your
caption
here
Uměle
snížené
I: Koryto a trasa toku
your name
your
caption
here
•Počet typů zahloubení
•Rozsah umělého ovlivnění
0 - 20 cm
20 – 50 cm
50 cm – 1 m
1–2 m
VHL
2–4 m
Variabilita hloubek v příčném profilu
(VHP)
Více jak 4 m
Intenzita ovlivnění
Přirozené
Rozsah umělého ovlivnění
50-90%
≥90%
1
3
4
5
5
2
2
3
4
5
3 a více
1
2
3
5
Počet typů zahloubení
your name
<50%
I: Koryto
Variabilita hloubek v příčném profilu (VHP)
your
caption
here
• Vysoká variabilita
your name
I: Koryto
Variabilita hloubek v příčném profilu (VHP)
your
caption
here
• Střední
8
your name
I: Koryto
Variabilita hloubek v příčném profilu (VHP)
your
caption
here
your name
I: Koryto
Variabilita hloubek v příčném profilu (VHP)
your
caption
here
• Přirozeně nízká
your name
your
Charakter
caption
variability
here
Vysoká
• Nízká z důvodu úpravy koryta
I: Koryto
Variabilita hloubek v příčném profilu (VHP)
Rozsah
%
Ukazatele hydromorfologické kvality
your name
your
caption
here
Dílčí skóre
• Dno
VHL
Střední
Přirozeně nízká
Nízká z důvodu
úprav koryta
Variabilita hloubek v
příčném profilu
– struktury dna (STD)
– dnový substrát (DNS)
– upravenost dna (UDN)
– mrtvé dřevo v korytě (MDK)
Rozsah výskytu kategorie v % délky
úseku
10 ≤ r < 50
50 ≤ r < 90
r ≥ 90
Vysoká
r < 10
1
1
1
Střední
2
2
2
Přirozeně nízká
2
2
3
3
Nízká z důvodu úprav koryta
2
3
4
5
II: DNO
your name
your
caption
here
your name
II: Dno
Variabilita struktur dna (STD)
your
caption
here
• Žádné pozorované struktury
• Lavice, berma
Variabilita struktur dna (STD)
9
your name
II: Dno
Variabilita struktur dna (STD)
your
caption
here
• Mělčiny
II: Dno
Variabilita struktur dna (STD)
your
caption
here
your name
II: Dno
Variabilita struktur dna (STD)
your
caption
here
• Tůně
your name
II: Dno
Variabilita struktur dna (STD)
your
caption
here
• Ostrov
your name
your name
• Peřej
II: Dno
Variabilita struktur dna (STD)
your
caption
here
• Skalní stupeň
your name
II: Dno
Variabilita struktur dna (STD)
your
caption
here
Typy struktur
dna
Rrozsah
%
Žádné
STD
•Počet typů struktur
•Celkový rozsah struktur dna %
Lavice
Ostrovy
Mělčiny
Tůně
Peřeje
Skalní stupně
Počet typů
Celkový rozsah struktur (r) v %
délky úseku
r < 10
0
10 ≤ r < 50
r ≥ 50
5
1
4
3
2
2
3
2
1
3 a více
2
1
1
10
II: Dno
your name
your name
your
caption
here
II: Dno
Dnový substrát (DNS)
your
caption
here
• Skalní podloží
Dnový substrát (DNS)
your name
II: Dno
Dnový substrát (DNS)
your
caption
here
your name
your
caption
here
• Balvany
• Kameny
(256 mm a více)
(64 – 256 mm)
your name
your
caption
here
II: Dno
Dnový substrát (DNS)
II: Dno
Dnový substrát (DNS)
your name
II: Dno
Dnový substrát (DNS)
your
caption
here
• Štěrk
• Písek
(2–64 mm)
(0,06-2 mm)
11
your name
II: Dno
Dnový substrát (DNS)
your name
your
caption
here
II: Dno
Dnový substrát (DNS)
your
caption
here
• Prach, jíl
• Rašelina
(<0,006 mm)
your name
II: Dno
Dnový substrát (DNS)
your name
your
caption
here
II: Dno
Dnový substrát (DNS)
your
caption
here
• Umělý substrát
Typ dnového substrátu
– kamenná dlažba, beton
Rozsah
%
Dílčí skóre
TS
Skalní podloží
Balvany (256mm a více)
Kameny (64 – 256 mm)
Štěrk (2 – 64 mm)
Písek (0,06 – 2 mm)
Prach / jíl (< 0,006 mm)
Rašelina
Počet typů
substrátu
VS
1
4
2
3
3
2
4+
1
Umělý substrát
your name
II: Dno
Dnový substrát (DNS)
II: DNO
your name
your
caption
here
Typ dnového substrátu
-TS
your
caption
here
rozsah výskytu kategorie (r) v % délky úseku
r < 10
10 ≤ r < 50
50 ≤ r < 90
r ≥ 90
Skalní podloží
1
1
1
Balvany (256mm a více)
1
1
1
Kameny (64 – 256 mm)
1
1
1
1
1
Štěrk (2 – 64 mm)
2
2
2
3
4
1
1
1
3
4
5
Písek (0,06 – 2 mm)
Prach / jíl (< 0,006 mm)
2
Rašelina
Umělý substrát
3
Upravenost dna (UDN)
DNS= (VS+TS)/2
12
your name
II: Dno
Upravenost dna (UDN)
your
caption
here
II: Dno
Upravenost dna (UDN)
your
caption
here
your
caption
here
• Propustek
• Zpevnění dna kamennou dlažbou
your name
II: Dno
Upravenost dna (UDN)
your
caption
here
• Zpevnění dna betonem
your name
II: Dno
Upravenost dna (UDN)
your
caption
here
• Bez známek úprav
your name
your name
II: Dno
Upravenost dna (UDN)
• Zatrubněný tok, zakrytý tok, propustek
your name
II: Dno
Upravenost dna (UDN)
your
caption
here
• Pravidelné prohrábky koryta či jinak uměle
zvýšené zahloubení
13
your name
II: Dno
Upravenost dna (UDN)
II: Dno
Upravenost dna (UDN)
your name
your
caption
here
your
caption
here
• Přidávání splavenin a umělého substrátu
Charakter úprav dna
Rozsah %
Dílčí skóre
Bez úprav
Zpevnění dna kamennou dlažbou
Zpevnění dna betonem
Zatrubnění, zakrytí toku, propustek
Pravidelné prohrábky koryta či jinak uměle
zvýšené zahloubení
Přidávání splavenin a umělého substrátu
UDN
your name
II: Dno
Upravenost dna (UDN)
II: DNO
your name
your
caption
here
your
caption
here
Kategorie upravenosti dna
rozsah výskytu kategorie (r) v % délky
úseku
r < 10
10 ≤ r < 50
Zpevnění dna kamennou dlažbou
3
3
4
Zpevnění dna betonem
3
4
5
Zatrubnění, zakrytí toku, propustek
4
5
5
Pravidelné prohrábky koryta či jinak uměle
zvýšené zahloubení
2
3
4
Přidávání splavenin a umělého substrátu
2
3
4
Bez úprav
your name
r ≥ 50
1
I: Koryto
Mrtvé dřevo v korytě (MDK)
your
caption
here
• Kmeny stromů, jejich částí a vývraty v
korytě
• Kompaktní shluky větví
Mrtvé dřevo v korytě (MDK)
your name
I: Koryto
Mrtvé dřevo v korytě (MDK)
your
caption
here
Výskyt MD
Počet
výskytů
Rozsah
%
Mrtvé dřevo a
vývraty
Kompaktní
shluky větví
Součet
DRE
VET
L
počet kusů mrtvého dřeva
počet shluků větví
délka úseku v km
MDK
RD
MDK
RD ≥ 20
1
10 ≤ RD < 20
2
5 ≤ RD < 10
3
1 ≤ RD < 5
4
RD < 1
5
14
Ukazatele hydromorfologické kvality
your name
III: Břeh a inundační území
your name
your
caption
here
your
caption
here
• Břeh a inundační území
– upravenost břehů (UBR)
– břehová vegetace (BVG)
– využití příbřežní zóny (VPZ)
– využití údolní nivy (VNI)
your name
III: Břeh a inundační území
Upravenost břehů (UBR)
your
caption
here
Upravenost břehu (UBR)
your name
III: Břeh a inundační území
Upravenost břehů (UBR)
your
caption
here
• Bez známek úprav
your name
III: Břeh a inundační území
Upravenost břehů (UBR)
your
caption
here
• Vegetační opevnění břehu
your name
III: Břeh a inundační území
Upravenost břehů (UBR)
your
caption
here
• Gabiony
• Polovegetační tvárnice
• Kamenný pohoz
15
your name
III: Břeh a inundační území
Upravenost břehů (UBR)
your name
your
caption
here
III: Břeh a inundační území
Upravenost břehů (UBR)
your
caption
here
• Zpevnění břehu kamennou dlažbou
your name
• Zpevnění břehu betonem
• Souvislá úprava profilu
III: Břeh a inundační území
Upravenost břehů (UBR)
your
caption
here
Kategorie upravenosti
břehu
III: Břeh a inundační území
your name
rozsah výskytu kategorie (r) v
% délky úseku
Rozsah
výskytu
r < 10
10 ≤ r <
50
r ≥ 50
Bez úprav
3
2
1
Vegetační opevnění břehu
1
2
3
Gambiony
2
3
4
Polovegetační tvárnice
2
3
4
Kamenný pohoz
2
3
4
Zpevnění břehu kamennou
dlažbou
3
4
4
3
4
5
4
5
5
Zpevnění břehu betonem
Souvislá úprava profilu
Dílčí skóre pro levý a pravý břeh
your name
LB
PB
Břehová vegetace (BVG)
UBR maximální hodnota v
jednotlivých dílčích parametrech na
obou březích
III: Břeh a inundační území
Břehová vegetace (BVG)
your
caption
here
your
caption
here
your name
III: Břeh a inundační území
Břehová vegetace (BVG)
your
caption
here
• Přirozený les
• Hospodářský les
16
your name
III: Břeh a inundační území
Břehová vegetace (BVG)
your
caption
here
your name
III: Břeh a inundační území
Břehová vegetace (BVG)
your
caption
here
• Galeriová vegetace
your name
III: Břeh a inundační území
Břehová vegetace (BVG)
your
caption
here
• Přerušované
pásy vegetace
your name
III: Břeh a inundační území
Břehová vegetace (BVG)
your
caption
here
• Jednotlivé stromy, keře
your name
III: Břeh a inundační území
Břehová vegetace (BVG)
your
caption
here
• Vysoké byliny
your name
III: Břeh a inundační území
Břehová vegetace (BVG)
your
caption
here
• Břehy bez vegetace
Převládající charakter
břehové vegetace
Dílčí skóre (dle tab)
Rozsah v %
L břeh
P břeh
L břeh
P břeh
Přirozený les
Hospodářský les
Galeriová vegetace
Přerušované pásy vegetace
Jednotlivé stromy, keře
Vysoké byliny
Břehy bez vegetace
Maximum
BVG
Dílčí skóre pro levý a pravý břeh zvlášť
dle následující tabulky
17
your name
III: Břeh a inundační území
Břehová vegetace (BVG)
III: Břeh a inundační území
your name
your
caption
here
your
caption
here
Rozsah výskytu kategorie (r) v % délky úseku
Kategorie břehové
vegetace
r < 10
10 ≤ r < 50
50 ≤ r < 90
r ≥ 90
Přirozený les
1
1
1
Hospodářský les
2
2
2
Galeriová vegetace
2
2
2
Přerušované pásy vegetace
2
2
3
3
Jednotlivé stromy, keře
2
3
3
4
Vysoké byliny
3
3
4
4
Břehy bez vegetace
3
4
5
5
Využití příbřežní zóny (VPZ)
Výsledné BVG = maximální hodnota v jednotlivých dílčích parametrech na
obou březích
your name
III: Břeh a inundační území
Využití příbřežní zóny (VPZ)
your
caption
here
your name
III: Břeh a inundační území
Využití příbřežní zóny (VPZ)
your
caption
here
• Les
• Pastvina – travní porost k pastvě
• Vodní plochy – přirozená i
antropogenní
• Louka
your name
III: Břeh a inundační území
Využití příbřežní zóny (VPZ)
your
caption
here
your name
III: Břeh a inundační území
Využití příbřežní zóny (VPZ)
your
caption
here
• Zemědělská plocha
• Roztroušená zástavba
18
your name
III: Břeh a inundační území
Využití příbřežní zóny (VPZ)
your name
your
caption
here
III: Břeh a inundační území
Využití příbřežní zóny (VPZ)
your
caption
here
• Intravilán, průmysl
Charakter využití
příbřežní zóny
Příbřežní zóny rozsah
výskytu v %
L břeh
P břeh
Dílčí skóre (dle tab)
L břeh
P břeh
Les
Louka
Pastvina
Vodní plochy
Zemědělská plocha
Roztroušená zástavba
Intravilán, průmysl
Maximum
VPZ
dle následující tabulky
Dílčí skóre pro levý a pravý břeh zvlášť
your name
III: Břeh a inundační území
Využití příbřežní zóny (VPZ)
III: Břeh a inundační území
your name
your
caption
here
Kategorie využití
příbřežní zóny
your
caption
here
Rozsah výskytu kategorie (r) v % délky úseku
r < 10
10 ≤ r < 50
Les
50 ≤ r < 90
r ≥ 90
1
1
Louka
2
1
1
Pastvina
2
2
2
Vodní plochy
-
-
-
-
Zemědělská plocha
2
3
3
3
Roztroušená zástavba
3
3
4
4
Intravilán, průmysl
4
4
5
5
Využití údolní nivy (VNI)
Výsledné VPZ = maximální hodnota v jednotlivých dílčích parametrech
na obou březích
your name
III: Břeh a inundační území
Využití údolní nivy (VNI)
your name
your
caption
here
Charakter využití
příbřežní zóny
III: Břeh a inundační území
Využití údolní nivy (VNI)
your
caption
here
Příbřežní zóny rozsah
výskytu v %
L břeh
P břeh
Dílčí skóre (dle tab)
L břeh
Les
Louka
Pastvina
Vodní plochy
Zemědělská plocha
Roztroušená zástavba
Intravilán, průmysl
P břeh
Kategorie využití
příbřežní zóny
Rozsah výskytu kategorie (r) v % délky úseku
r < 10
10 ≤ r < 50
50 ≤ r < 90
r ≥ 90
Les
-
1
1
1
Louka
-
2
1
1
Pastvina
-
2
2
2
Vodní plochy
-
-
-
-
Zemědělská plocha
2
2
3
3
Roztroušená zástavba
2
3
4
4
Intravilán, průmysl
3
4
5
5
Maximum
VNI
Dílčí skóre pro levý a pravý břeh zvlášť
dle následující tabulky
Výsledné VNI = maximální hodnota v jednotlivých dílčích parametrech na
obou březích
19
Ukazatele hydromorfologické kvality
your name
IV: Proudění a hydrologický režim
your name
your
caption
here
your
caption
here
• Proudění a hydrologický režim
– charakter proudění (CPR)
– ovlivnění hydrologického režimu (OHR)
– průchodnost inundačního území (PRI)
– variabilita průtoku (VPR)
your name
IV: Proudění a hydrologický režim
Charakter proudění (CPR)
your
caption
here
Charakter proudění (CPR)
your name
IV: Proudění a hydrologický režim
Charakter proudění (CPR)
your
caption
here
• Vodopád
your name
IV: Proudění a hydrologický režim
Charakter proudění (CPR)
your
caption
here
• Stupně,
kaskáda
your name
IV: Proudění a hydrologický režim
Charakter proudění (CPR)
your
caption
here
• Peřejnatý úsek
• Slapový proud
20
your name
IV: Proudění a hydrologický režim
Charakter proudění (CPR)
your name
your
caption
here
IV: Proudění a hydrologický režim
Charakter proudění (CPR)
your
caption
here
• Klouzavý proud
your name
• Tůně
IV: Proudění a hydrologický režim
Charakter proudění (CPR)
your name
your
caption
here
your
caption
here
IV: Proudění a hydrologický režim
Charakter proudění (CPR)
Charakter proudění
Rozsah v %
Vodopád
• Vzdutí
Stupně, kaskáda
Peřejnatý úsek
Slapový proud
Klouzavý proud
Tůně
Vzdutí
Počet typů proudění
Průměrná šířka koryta
Na malém toku nad nízkým
stupněm
Nad jezem
CPR
Počet typů
proudění
10≤ BA < 30
BA ≥ 30
1
5
4
3
2
3
2
2
3 a více
1
1
1
IV: Proudění a hydrologický režim
your name
your
caption
here
Průměrná šířka koryta BA (m)
BA < 10
your name
your
caption
here
IV: Proudění a hydrologický režim
Ovlivnění hydrologického režimu (OHR)
Umělé ovlivnění průtoku
Rozsah v %
Dynamika beze změn
Periodické vzdutí
Trvalé vzdutí / regulace
průtoků
Odběry nebo vypouštění
Ovlivnění hydrologického režimu
(OHR)
OHR
Kategorie
Rozsah výskytu kategorie ® v % délky úseku
r < 10
10≤ r < 50
r ≥ 50
Dynamika beze změn
1
1
1
Periodické vzdutí
2
3
5
Trvalé vzdutí / regulace
průtoků
2
3
5
21
IV: Proudění a hydrologický režim
your name
your name
your
caption
here
IV: Proudění a hydrologický režim
Průchodnost inundačního území (PRI)
your
caption
here
• Úsek bez objektu
• Stavby vedené napříč nivou (náspy
komunikací aj.)
Průchodnost inundačního území (PRI)
your name
IV: Proudění a hydrologický režim
Průchodnost inundačního území (PRI)
your
caption
here
your name
IV: Proudění a hydrologický režim
Průchodnost inundačního území (PRI)
your
caption
here
• Protipovodňová a ochranná hráz podél
koryta
your name
IV: Proudění a hydrologický režim
Průchodnost inundačního území (PRI)
your
caption
here
• Jiné stavby (náspy komunikací aj.)
vedené paralelně s korytem
your name
IV: Proudění a hydrologický režim
Průchodnost inundačního území (PRI)
your
caption
here
Počet objektů
Kategorie
PR
Výskyt
Typy objektu v nivě
L břeh
Stavby vedené napříč nivou – náspy
komunikace aj.
P břeh
Stavby vedené napříč nivou – náspy
komunikace aj. (počet)
Protipovodňové a ochranné hráze podél koryta
(rozsah %)
Kategorie
Stavby vedené paralelně s korytem – náspy
komunikací aj. (rozsah %)
Průchodnost inundačního území
Hodnota
Dílčí skóre
PO
0
1
2+
1
3
5
Rozsah výskytu kategorie (r) v % délky úseku
r<1
1 ≤ r < 10
10≤ r < 50
50≤ r < 90
r ≥ 90
Protipovodňové a ochranné hráze podél
koryta
1
2
3
4
5
Stavby vedené paralelně s korytem –
náspy komunikací aj.
1
2
3
4
5
Počet staveb napříč nivou
Průměrný rozsah podélných hrází %
OHR
22
IV: Proudění a hydrologický režim
Průchodnost inundačního území (PRI)
IV: Proudění a hydrologický režim
your name
your name
your
caption
here
your
caption
here
Variabilita průtoku
Hodnota
Variační koeficient
VPR
-Cv
-
-Qa
-Qd
-n
Variabilita průtoku (VPR)
variační koeficient
směrodnatná odchylka
průměrný roční průtok
průměrný denní průtok
počet členů souboru
Výskyt
Variabilita průtoku
Hodnota
Cv
VPR
Velmi vysoká
80 a více
1
Vysoká
70 – 80
2
Střední
50 – 70
3
Nízká
30 – 50
4
0 - 30
5
Minimální
Ukazatele hydromorfologické kvality
your name
Ukazatele hydromorfologické kvality
your name
your
caption
here
your
caption
here
HMK = (KOR + DNO+NIV+HYD)/4
1. Koryto a trasa toku
výpočet průměrné hodnoty za vodní útvar
KOR = (TRA*0,3+PPK*0,3+VSK*0,1+VHL*0,15+VHP*0,15)
2. Dno
DNO = (STD*0,3+DNS*0,2+UDN*0,3+MDK*0,2)
Hydromorfologický stav
3. Břeh a inundační území
NIV = (UBR*0,3+BVG*0,3+VPZ*0,25+VNI*0,15)
4. Proudění a hydrologický režim
HYD = (CPR*0,3+OHR*0,3+PŘI/*0,2+VPR*0,2)
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
your name
your
caption
here
Hydromorfologická
kvalita
1
Velmi dobrý
1,0 – 1,7
2
Dobrý
1,7 – 2,5
3
Průměrný
2,5 – 3,5
4
Špatný
3,5 – 4,3
5
Zničený
4,3 – 5,0
Výběr kvalitativních složek
your name
your
caption
here
Fyzikálně - chemický
monitoring
• Ukazatele a rozsah daného rozboru:
– Účelu rozboru
– Složka prostředí:
•
•
•
•
Voda - druhu vody
Sediment
Suspendované látky
Organismy
23
Výběr kvalitativních složek - VODA
your name
your name
your
caption
here
Výběr kvalitativních složek
Vodní toky
your
caption
here
• Kvalitativní složky a parametry
doporučené implementární strategií
Rámcové směrnice 2000/60
your name
Výběr kvalitativních složek
Stojaté vody
your
caption
here
•
•
•
•
•
Teplotní podmínky - teplota
Kyslíkové poměry – rozpuštěný kyslík
Salinita – vodivost
Acidifikace – pH, alkalinita
Živiny – Pcelk, Prozp, Ncelk, NO2-, NO3-,
NH4+
• Ostatní – NL, zákal
Odběr vzorků
your name
your
caption
here
•
•
•
•
•
Teplotní podmínky - teplota
Kyslíkové poměry – rozpuštěný kyslík
Salinita – vodivost
Acidifikace – pH, alkalinita, TOC
Živiny – Pcelk, Prozp, Ncelk, NO2-, NO3-,
NH4+
• Ostatní – průhlednost, zákal, barva
• Jednorázové
• Plánované pro stojaté vody
– zonační
– plošného profilu
• Tekoucí vody
– periodické
– režimové
Příklady odběrových zařízení
your name
your
caption
here
Příklady odběrových zařízení
your name
your
caption
here
• Automatické odběrné zařízení firmy
Sigma řízené časově či průtokově
• Odběrové zařízení intersticiální vody
dle Burtona
24
Předúprava vzorku
your name
Předúprava vzorku
your name
your
caption
here
your
caption
here
• Stanovení
– celkového obsahu – homogenizace vzorku
– v suspendovaném podílu
filtrace či odstředění
– v rozpuštěném podílu

• př. suspendovaných
látek v přírodních a
odpadních vodách a
způsob jejich dělení
• Filtry pro oddělení nerozpuštěných složek
dle ČSN 757300
• Filtry nitrátové, směs esteru celulosy,
nylonové, pro předfiltraci filtry ze skleněných
vláken
your name
Analýzy fyzikálně-chemických složek
povrchových vod – In situ
your
caption
here
your
caption
here
• In situ  ukazatele s
proměnnými vlastnostmi
(CO2, barva, rozp. O2 a
pH)
• Výhody:
– Reálná hodnota
– Rychlé a jednoduché
měření
• Nevýhody:
– Nutná příprava a kalibrace
přístroje před výjezdem
– Bodový vzorek (okamžitá
hodnota)
your name
your
caption
here
your name
Analýzy fyzikálně-chemických složek
povrchových vod – On line měření
Analýzy fyzikálně-chemických složek
povrchových vod
• Možnost kontinuálního záznamu kvalitativních i
kvantitativních parametrů – iontově selektivní
elektrody (ISE) (NO3-, Cl-, NH4+ a O2)
• Zachycení kolísání a změny stavů
• Výhody:
– Dlouhodobý záznam
– Možnost volby časového kroku
– Reálný dlouhodobější stav
• Nevýhody:
Sonda YSI
– Kalibrace a příprava přístroje před výjezdem
– Riziko ztráty (umístění v toku)
your name
Analýzy fyzikálně-chemických složek
povrchových vod – Ex situ
your
caption
here
• Ex situ  konzervace vzorků – viz ČSN
EN ISO 5667-3)
• Metody titrační (CHSK, BSK, tvrdost)
gravimetrické (NL), kolorimetrické a
chromatografické (kationty a anionty)
• Nevýhody :
– Není bezprostřední měření kvality
– Možnost ovlivnění při transportu
– Bodový (okamžitý odběr)
25
your name
Příklady přístrojového vybavení
laboratoře
your
caption
here
your name
Příklady přístrojového vybavení
laboratoře
your
caption
here
Iontový chromatograf – analýzy F-,
Cl-, NO2-, NO3-, PO43-, SO42-,
Li+, Na+, NH4+, K+, Ca2+ a Mg2+
your name
Příklady přístrojového vybavení
laboratoře
your
caption
here
Přístroj SKALAR – analýza CHSKCr,
NO3-, NO2-, Namon, Ncelk, Portho a Pcelk
Možnosti zpracování získaných dat
your name
your
caption
here
Atomová
absorpční
spektrometrie
• Dle ČSN 75 7221 posouzení výpočtem s předem
zvolenou pstí nepřekročení 90% (u rozpuštěného O2
překročení); a zatřídění do tříd kvality
• Zařazení dle nejhoršího ukazatele
• Minimální datová řada – 24 měsíců
Možnosti zpracování získaných dat
your name
your name
your
caption
here
your
caption
here
Třída
popis
Příklad použití
I. třída
velmi čistá voda
vodárenské účely, potravinářský a jiný
průmysl, koupaliště, chov lososových ryb
II. třída
čistá voda
vodárenské účely, vodní sporty, chov ryb,
zásobování průmyslu vodou
III. třída
Výběr kvalitativních složek SEDIMENT
znečištěná voda
voda obvykle vhodná jen pro zásobování
průmyslu
IV. třída
silně znečištěná
voda
voda vhodná jen pro omezené účely
V. třída
velmi silně
znečištěná voda
voda se obvykle nehodí pro žádný účel
• množství, kvalita – zrnitost, OM,
znečištění
• Význam sedimentu v toku:
– Biologické osídlení toku
– Zdroj kontaminace
• Sediment v drobných tocích (eroze,
obnova)
• Složení a vlastnosti materiálu sedimentu
– ovlivnění kontaminace i organismů
26
your name
Výběr kvalitativních složek SEDIMENT
your
caption
here
your name
Výběr kvalitativních složek SEDIMENT
your
caption
here
• Nejednotnost metodik, obtížná
porovnatelnost
• Postup:
• Zrnitost – závisí na energii proudu vody
• Geochemické frakce sedimentu
–
–
–
–
–
Výměnná frakce
Karbonátová frakce
Oxidy Fe a Mn (redukovatelná fáze)
Organické hmota (oxidovatelná fáze)
Reziduální fáze
–
–
–
–
–
• Vliv na chování sorbovaných škodlivin
(TK)
your name
Výběr kvalitativních složek SEDIMENT
your
caption
here
Vzorkování
Sušení
Sítování
Rozklad pro analýzu
Analýza
• Nejednotnost ovlivnění aktuálních
koncentrací (ztráty analytu popř.
sekundární kontaminace)
your name
Výběr kvalitativních složek SEDIMENT
your
caption
here
• Rozklad
Používané typy: lopatka, drapáky
(Eckman, Peterson..), jádrové
vzorkovače
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
your name
your
caption
here
Děkuji za pozornost
[email protected]
27
Download

Hydroekologický monitoring - Katedra zdravotního a ekologického