GSM BRA NA DAISYGATE
R ada GB 101 a 102 s vestavenym modulem GSM
Obousmernyprevodnık telefonnı linky na GSM
Na vod k obsluze
LEVEL
1
Va zenı za kaznıci,
blahoprejeme Vam k zakoupenınas eho vy robku - GSM Brany GB 101/102. Zıskali jste tak
velmi kvalitnıa po technicke strance vysoce profesionalnıvy robek.
GSM Brana Vam umoz nıvy raznů sporit telefonnıpoplatky nebo zave st telefonnılinku tam
kde by to jinak nebylo moz ne . GSM Brana nabızı mnoz stvı parametru, ktere lze
naprogramovat tak, aby byla jednoducha obsluha pri provozu.
Pred pripojenım GB 101/102 a pred jejım uvedenım do provozu si prosım peclivů prectůte
tento navod. Seznamıvas se spravnou instalacıa obsluhou tohoto vy robku, ale zaroven
Vam pomuz e plnů vyuz ıt vs echny jeho technicke moz nosti.
Prıpustnč pouzitı
GSM Brana GB 101/102 umoz nuje na konektor telefonnı linky pripojit vstupnı prenas ec
rozhranı. U pobockove Čstredny (volnou pozici pro statnı linku), nebo libovolny telefonnı
prıstroj.
POZOR: GB 101/102 je zdrojem telefonnı linky, proto do konektoru telefonnılinky nikdy
nepripojujte ani statnıani pobockovou telefonnılinku.
POZOR: GSM Brany nejsou predmůtem schvalovanı(homologace) C TU . Provozovatel je
vs ak povinen zajistit, aby se pres nů nespojovali hovory z verejne sıtů JTS, ale pouze
hovory vnitrnı- pobockove .
Tento vy robek muz e by t napajen sıóovy m adapte rem dodany m s vy robkem nebo
zalohovacım zdrojem 12 Vss. Vy robek je dovoleno pouz ıvat pouze v uzavreny ch
prostorach, nikoliv venku. Je nutne zamezit jake mukoliv styku prıstroje s vlhkostı. Jine
pouz itınez vy s e popsane muz e ve st k nespravne funkci, nebo pos kozenıvy robku. To je
spojeno s nebezpecım - naprıklad zkrat, poz ar nebo Čraz elektricky m proudem.
2
OBSAH:
1.
Popis vyrobku a jeho pouzitı
1.1. Obsah dodavky
2.
Bezpecnostnı predpisy
3.
Instalace
3.1. Montaz GSM Brany
3.2. Pripojenıkabelu a ante ny
3.3. VkladanıSIM karty
3.4. Indikace LED
4.
Programova nı
4.1. Programovanıpo telefonnılince
4.2. Programovanıa ovladanıSMS zpravami
5.
Programovacı pokyny
5.1. PIN kod v GSM branů GB 101/102
5.2. Nastavenıpridavanısmůru
5.3. Nastavenıpovolenych smůru
5.4. Kod pro nepovolene smůry
5.5. Vyzvanůnıpo pripojenı
5.6. Nastavenıprodlevy pred volbou
5.7. Nastavenıdoby cekanına volbu
5.8. Nastavenıdohledu cısla
5.9. Nastavenıpoctu cıslic, po kterych bude cıslo odeslano
5.10. Nastavenıznaku programovanı# nebo *
5.11. Tarifikace linky
5.12. C ıslo pro informacnıSMS zpravy
5.13. Nastavenıcısla pro můsıcnıudrz ovacıvolanı
5.14. Virtualnıprıckova linka
5.15. RESET brany
5.16. Inicializace brany na puvodnınastavenız vyroby
6.
Provoz
6.1. Prehled tonu
6.2. Provoz pri vypadku proudu
7.
Prehled programovacıch pokynu
7.1. Zakladnıprogramovacıpokyny
7.2. Rozs irujıcıprogramovacıpokyny
8.
Za kladnı technickč parametry
ZA RUC NI PODMINKY
ZA RUC NI LIST
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
9
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
15
15
15
15
15
16
16
18
19
20
21
1.
Popis vyrobku a jeho pouzitı
GSM Brana GB 101/102 je obousmůrny prevodnık telefonnı linky pro volanı do
mobilnıch sıtıGSM.
Oznacenı
Popis komponentu
GB 101
GB 102
SA 012 600
CB 111 015
ED 001 005
Vestavny modul GSM brany GB 101
GSM Brana GB 102
Sıóovy adapte r 12 V ss
Telefonnıkabel pro zkus ebnıpripojenıtelefonu nebo Čstredny
GSM ante na 1 dB
Sada na upevnůnı„ drz ak, hmoz dinky, s rouby
Navod k obsluze
GB 102
Obsah doda vky
GB 101
1.1.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pozna mka: (–) obsahuje dodavka dane sestavy
2.
Bezpecnostnı predpisy
GSM Brany LEVEL jsou v souladu s technicky mi normami pro provoz v nas ı
elektrorozvodne sıti. K napajenıpouz ıvejte zdroj s napůtım 10,6 „ 16 V ss opatreny m
konektorem s kladny m stredovy m kontaktem dimenzovany m na proud 600 mA „ max.
odbůr pri hovoru, jis tůnı- pojistka T 1A
Pred Čdrz bou, pri vy můnů soucastek nebo osazeny ch desek musıby t prıstroj oddůlen
od vs ech zdroju napůtı.
Do prıstroje nesmı vniknout z adne kapaliny. Hrozı nebezpecı poz aru nebo Črazu
elektricky m proudem. Neumisóujte prıstroj do mıst s vysoky mi teplotami, silny mi
vibracemi nebo vysokou vlhkostı.
Pokud prenesete prıstroj z chladne mıstnosti do teple , neuvadůjte jej ihned do provozu.
Nechte prıstroj ohrat na pokojovou teplotu. Pockejte, az se kondenzovana voda odparı.
4
3.
Instalace
3.1.
Monta z GSM Bra ny
GSM Brany LEVEL jsou urceny k provozu v suchy ch prostorach. Pri montaz i se
vyhnůte horky m mıstum a mıstum, kde by byla vystavena prıme mu slunecnımu
zarenınebo v blızkosti topny ch tůles.
Neumisóujte GSM Branu ani prut prıpojne ante ny v blızkosti telefonnıČstredny
ani jine ho elektronicke ho zarızenı nebo vedenı. V dusledku vyzarovanı
vysokofrekvencnıho elektromagneticke ho pole by mohly by t tyto zarızenı
rus eny.
Zvolte takove mısto, kde je rus enıminimalnı. Z duvodu rus enıtake nenıvhodne
zarızenı provozovat v blızkosti jiny ch vy konovy ch nebo vysokofrekvencnıch
prıstroju. Pred montaz ı take ovůrte, zda je v dane m mıstů dostatecna Čroven
signalu poz adovany ch GSM sıtı.
3.2.
Pripojenı kabelu a antčny
Pro pripojenı telefonnı linky pouz ijte telefonnı kabel se zakoncenım RJ 11.
De lka prıpojne ho kabelu pri instalaci by nemůla by t krats ı nez 5 m, aby bylo
moz ne umıstit GSM Branu a ante nu v dostatecne vzdalenosti od Čstredny.
Telefonnıkabel by vs ak nemůl presahnout de lku 200 m.
Do konektoru pro ante nu nas roubujte externıante nu z prıslus enstvı. Pokud je
signal slaby , muz ete zamůnit ante nu za citlivůjs ı.
Sıóovy adapte r pripojte nejprve do GSM brany do konektoru oznacene ho 12 V,
teprve potom jej pripojte do zasuvky.
3.3.
Vkla da nı SIM karty
SIM karta se vklada do s uplıku vedle konektoru GSM ante ny. Pro uvolnůnı
s uplıku slouz ı z lute tlacıtko vedle s uplıku. Pro jeho stlacenı pouz ijte vhodny
nastroj. V z adne m prıpadů se nesnaz te vytahnout s uplık nasilım. SIM kartu
vloz te do prolisu v s uplıku a s uplık zasunte způt konektorem SIM karty
orientovany m vzhuru.
Aby GSM Brana se SIM kartou spolupracovala je nutno zajistit aby PIN
nastaveny v konfiguraci GB 101/102 odpovıdal PINu vloz ene SIM karty, nebo
nesmıby t SIM karta blokovana PINem.
5
3.4.
Indikace LED
Indikacnıdiody LED na GB 101/102 indikujızakladnıprovoznıstavy:
PWR … stav napa jenı
trvale svıtı
- signalizuje pripojene napajenı
GSM … stav GSM modulu
blika 0,5 s / 0,5 s
- probıha prihlas ovanık sıti
blika 0,2 s / 2 s
- signalizuje prihlas enık sıti GSM
trvale svıtı
- probıha komunikace
STATUS … stav telefonnı linky
trvale svıtı
- linka vyzvednuta
blika rychle
- volba cısla
blika pomalu
- vyzvanůnı
4.
Programova nı
Programovanım lze nastavit parametry, ktere umoz nı maximalnı prizpusobenı brany
GB 101/102 poz adavkum uz ivatele.
Nastavenı parametru lze prova det temito zpusoby:
Po telefonnılince telefonnım prıstrojem s tonovou volbou.
SMS zpravami z mobilnıho telefonu.
4.1.
Programova nı po telefonnı lince
Provadıse vytacenım cısel na telefonnılince telefonem s frekvencnıvolbou.
1. Pripojte telefonnı prıstroj k GB 101/102 „ zvednůte sluchatko, prıpadnů
z pobockove ho telefonu vytocte prıstupovy kod prenas ece s pripojenou
GB 101/102. Uslys ıte oznamovacıton GSM brany.
2. Vytocte #pppp#, kde pppp jsou ctyri cısla PINu brany. Z vy roby je PIN
nastaven na 1234. Po zadanı spravne ho PIN kodu uslys ıte ton
“programovanıŘ.
3. Zadavejte jednotlive nastavovacı pokyny. Volte ctyrmıstny cıselny kod
pokynu nasledovany hodnotou parametru pro dany pokyn.
4. Zadanı pokynu ukoncete volbou #. Po zadanı spravne ho pokynu znovu
uslys ıte ton “programovanıŘa muz ete zadavat dals ıpokyn. C asovy dohled
je 1 minuta od poslednıvolby.
5. Rez im programovanıopustıte poloz enım sluchatka.
6
Zadate-li neplatny programovacı pokyn, uslys ıte ton obsazeno. V takove m
prıpadů pokracujte v programovanı opůtovnou volbou pokynu, nebo opusóte
rez im programovanıpoloz enım sluchatka. Pokud jiz predtım byly zadany platne
programovacı kody, bude uloz eno jimi zadane nastavenı. Pokud je nastaven
jako programovacıznak * mısto #, pouz ijte ve vs ech pokynech *.
4.2.
Programova nı a ovla da nı SMS zpra vami
Prıchozı SMS zpravy na telefonnı cıslo SIM karty jsou zpracovany. Rıdıcı
zpravy jsou okamz itů realizovany, ostatnıjsou mazany nebo preposılany na tel.
cıslo nastavene v konfiguraci.
Obecny format rıdıcıSMS zpravy vypada nasledovnů:
XXppppVPOKYN1Vparametr1VPOKYN2Vparametr2VPOKYN3Vó
XX
pppp
POKYN
V
parametr1
Čvodnıznaky „ dvů velka pısmena X
aktualnıPIN brany
klıcove slovo pokynu, v SMS zpravů nerozhodujıvelka mala
pısmena
tento znak nahra×te v SMS mezerou
vlastnınastavovana hodnota pokynu 1.
V te z e SMS zpravů mohou za mezerou pokracovat dals ıklıcova slova pokynu a
jejich parametry az do celkove maximalnıde lky SMS zpravy tj. 160 znaku.
Způt na mobilnıtelefon odesılatele je vz dy zaslana zprava o provedenıpokynu.
Je-li zadano telefonnıcıslo NOTIFYSMS jsou na toto cıslo odesılany zpravy o
resetu a prıpadnů hlas enıo nızke m kreditu.
Vymazanı cıselny ch nebo textovy ch Čdaju se provede nahrazenım hodnoty
parametru teckou (.) nebo uvozovkami (ŘŘ).
5.
Programovacı pokyny
5.1.
PIN kod v GSM bra ne GB 101/102
Pokud je SIM karta blokovana PINem je nutno zajistit, aby se PIN nastaveny
v konfiguraci GB 101/102 shodoval s PINem SIM karty pouz ite v branů.
Prıpadnů je moz ne aby SIM karta nebyla blokovana PINem, pak na nastavenı
PINu SIM karty a PINu v konfiguraci brany nezalez ı.
7
PIN brany se vyuz ıva jako prıstupovy kod pri programovanı SMS zpravami
nebo telefonem. PIN = pppp.
Pokyn telefonem
0000nnnn#
SMS pokyn
PIN nnnn
Prednastaveno
1234
Zmůna PIN SIM
Kde nnnn jsou ctyri cısla nove ho PIN kodu.
Prıklad:
–
–
–
–
Puvodnı PIN kod GSM Brany je 1234. SIM karta, kterou budete
pouz ıvat v GSM Branů ma PIN 4321.
Vyzvednůte sluchatko a vyckejte na oznamovacıton.
Vstupte do rez imu programovanıvolbou #1234#
Po obdrz enıtonu programovanıvytocte 00004321#.
Zavůste.
Pokud je SIM karta blokovana PINem, nelze branu programovat pomocıSMS
zprav, nenı-li v souladu PIN v branů a PIN na SIM kartů. Brana se pak
neprihlasık sıti GSM. Toto je naprıklad stav po inicializaci. SesouhlasenıPINu
prove×te programovanım z telefonnı linky „ nastavte PIN brany shodny
s PINem SIM karty.
5.2.
Nastavenı prida va nı smeru
Nůktere Čstredny pri prepojenı na prenas ec s GSM Branou nezopakujı
predvolbu cısla vytocenou pred prepojenım. Tato funkce dovolızrekonstruovat
puvodnıvytocene cıslo doplnůnım odebrane predvolby.
Pokyn telefonem
0100x#
SMS pokyn
PDIR x
Prednastaveno
Z vy roby nenıaktivovano
Kde x je 0 - 7 cıslic ktere se majıpridat.
Odstranůnıhodnot se telefonem provede pokynem 0100# nebo SMS zpravou
PDIR . (tecka mısto Čdaje) nebo PDIR ŘŘ.
Prıklad:
U stredna k vytocene mu cıslu 606445566 prida predvolbu 0 a dal
do GSM volı0606445566.
– Vstupte do rez imu programovanı#pppp# viz. kap. 4.1.
– Vytocte 01000#.
– Zavůste.
8
5.3.
Nastavenı povolenych smeru
Pokud chcete zamezit, aby se pres GSM branu nespojovaly zbytecnů hovory s
vys s ımi tarify nez by bylo moz no uskutecnit pres pevnou telefonnı linku,
nastavte do povoleny ch smůru poz adovane hodnoty predvoleb. Ostatnı cısla,
naprıklad hovory do pevne sıtů mıstnı, mezimůstske atd., nebudou GSM
Branou spojeny.
Pokyn telefonem
0201x#
0202x#
0203x#
0204x#
0205x#
0206x#
0207x#
0208x#
0209x#
0210x#
0211x#
0212x#
0213x#
0214x#
0215x#
0216x#
SMS pokyn
ADIR1 x
ADIR2 x
ADIR3 x
ADIR4 x
ADIR5 x
ADIR6 x
ADIR7 x
ADIR8 x
ADIR9 x
ADIR10 x
ADIR11 x
ADIR12 x
ADIR13 x
ADIR14 x
ADIR15 x
ADIR16 x
Prednastaveno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Kde x je az 1-7 mıstne cıslo predvolby.
Odstranůnıhodnot se provede pokynem 0201#, 0202#, atd. nebo SMS zpravou
ADIR1 . (tecka mısto Čdaje) nebo ADIR1 ŘŘ.
POZOR!
– Pokud odstranıte vs echny hodnoty GSM Brana nebude spojovat z adny
hovor, kromů cısel zacınajıcıch kodem pro odblokovanı, je-li zadan. Po
dotocenıcısla dostanete obsazovacıton.
– GSM Brana ma z vy roby povolene hovory do vs ech smůru
– C ısla predvoleb zadavejte od nejdels ıch po nejkrats ı. Priorita vyhodnocovanı
je odshora dolu.
Prıklad:
Chcete povolit pouz ıvanı brany pouze pro cısla zacınajıcı
predvolbou 72:
9
– Vstupte do rez imu programovanı#pppp# viz. kapitola 4.1.
– Zrus te vs echny povolene smůry volbou 0201# az 0210#, po te volte 020172#
a zavůste nebo pos lete SMS zpravu: viz kapitola 4.2. ve tvaru
XXpppp ADIR1 . az ADIR10 . ADIR1 072
Od te to chvıle budou povoleny cısla zacınajıcı pouze predvolbou 72. Ostatnı
hovory nebudou branou akceptovany.
5.4.
Kod pro nepovolenč smery
Kod pro nepovolene smůry, voleny pred telefonnım cıslem, umoz nıvolit i cısla,
ktera nejsou v seznamu povoleny ch smůru. Pri volbů cısla do brany je volbou
spravne ho kodu pred telefonnım cıslem povoleno volanı, kod brana naslednů
odstranı a do GSM odes le pouze telefonnı cıslo. Doporucujeme pouz ıt v
aplikacıch, kde je brana prıstupna po provolbů z verejne sıtů.
Pokyn telefonem
0300x#...
SMS pokyn
CDIR x
Prednastaveno
Z vy roby nenıaktivovano
Kde x je 0 - 7 cıslic, ktere se majıodebrat.
Odstranůnı hodnot se provede pokynem 0300# nebo SMS zpravou CDIR .
(tecka mısto parametru)
Prıklad:
Chcete zadat kod pro odblokovanınepovoleny ch smůru 1234.
– Vstupte do rez imu programovanıtelefonem #pppp# viz. kap. 4.1.
– Vytocte 03001234# a zavůste nebo pos lete SMS zpravu viz kap. 4.2.
XXpppp CDIR 1234
Od tohoto okamz iku GSM brana bude kromů povoleny ch smůru spojovat i
telefonnıcısla zacınajıcı1234, pricemz tento kod odebere a zbytek volby odes le
do GSM.
5.5.
Vyzva nenı po pripojenı
Nůktere Čstredny vyz adujı po pocatecnım pripojenı linky na vstupnı prenas ec
vyzvonůnı. Tato funkce dovoluje nastavit zapnutıtohoto kontrolnıho vyzvanůnı
na poz adovanou dobu.
Pokyn telefonem
0500x#
SMS pokyn
IRING x
Prednastaveno
Z vy roby nastaveno 8 tj. 0,8 s
Kde x je cıslo v rozsahu 0-20 a znamena dobu v desetinach sekund t.j
0,0-2,0 s.
10
5.6.
Nastavenı prodlevy pred volbou
Nůktere Čstredny po obsazenı prenas ece zpusobızakmit linky, ktery by mohl
by t GSM branou vyhodnocen jako cıslo. Tato funkce dovoluje nastavit prodlevu
od okamz iku vyzvednutı, po kterou budou stavy na lince ignorovany.
Pokyn telefonem
0600x#...
SMS pokyn
DELAY x
Prednastaveno
Z vy roby nastaveno 3 tj. 0,3 s
Kde x je cıslo v rozsahu 0-99 a znamena dobu v desetinach sekund t.j
0,0-9,9 s.
5.7.
Nastavenı doby ceka nı na volbu
Po vyzvednutıdava GSM Brana oznamovacıton, ktery oznamuje moz nost
volit cıslo. Po nastavene dobů se zmůnı oznamovacı ton na obsazovacı a
prestane se cıst volene telefonnıcıslo.
Pokyn telefonem
0700x#...
SMS pokyn
TLINE x
Prednastaveno
Z vy roby nastaveno 60 tj. 60 s
Kde x je cıslo v rozsahu 10-120 a znamena dobu v sekundach t.j. 10-120 s.
5.8.
Nastavenı dohledu cısla
Po vytocenıposlednıcıslice volene ho cısla GSM Brana nastavenou dobu ceka,
jestli nebude vytoceno jes tů dals ıcıslo. Po uplynutıte to doby ukoncıctenıvolby
a odes le volbu do GSM.
Pokyn telefonem
0800 x#...
SMS pokyn
TDIAL x
Prednastaveno
Z vy roby nastaveno 4 tj. 4 s
Kde x je cıslo v rozsahu 1-20 a znamena dobu v sekundach t.j.1-20 s.
5.9.
Nastavenı poctu cıslic, po kterych bude cıslo odesla no
Pokud ma GSM brana nastavene povolene smůry pouze na mobilnıtelefony,
ktere majı maximalnı pocet cıslic vz dy 9, je Čcelne nastavit maximalnı pocet
cıslic na 9. Po dotocenı9. cısla se okamz itů odes le volene cıslo do GSM, aniz
by brana cekala na ukoncenıdohledu volby.
Pokyn telefonem
0900x#...
SMS pokyn
LDIAL x
Prednastaveno
Z vy roby nastaveno 9
Kde x je cıslo v rozsahu 3-24 a znamena max. pocet cıslic.
11
5.10. Nastavenı znaku programova nı # nebo *
Pokud je na pobockove Čstrednů symbol # vyuz ıvan pro nůktere sluz by
kolidujıcıs funkcemi GSM Brany je moz no nastavit, aby se mısto # ve vs ech
pokynech mısto toho pouz ıval vy hradnů znak *.
Pokyn telefonem
1100x#...
SMS pokyn
FLAG x
Prednastaveno
Z vy roby nastaveno 0 tj. #
Kde x je 0 nebo 1, kde 0 znamena pouz itı# a 1 znamena pouz itı*.
5.11. Tarifikace linky
GB 101/102 umoz nuje provadůt tarifikaci hovoru do telefonnı linky pomocı
impulsu 16 kHz, nebo zmůnou polarity linky.
Pokyn telefonem
1200x#
SMS pokyn
TARIF x
Prednastaveno
Z vy roby nenıaktivovano
Kde x je cıslo 0 az 63.
Pro x = 0 je sluz ba vypnuta, x = 1-60 udava interval v sekundach mezi pulsy
16 kHz bůhem navazane ho spojenı, x = 61 tarifikace je provadůna zmůnou
polarizace telefonnı linky pri navazanı spojenı hovoru, x = 63 tarifikace je
provadůna jednım pulsem 16 kHz pri navazanıspojenıhovoru. Testovacırez im
tarifikace lze zapnout pomoci parametru 100010# (TONE 10) viz. kapitola 7.1.
5.12. C ıslo pro informacnı SMS zpra vy
GB 101/102 umoz nuje automaticke zasılanı informacı o RESETu, poprıpadů
hlas enıo nızke m kreditu. Informace budou zasılany SMS zpravou na zadane
cıslo mobilnıho telefonu, pokud je toto cıslo zadano:
Pokyn telefonem
2000x#
SMS pokyn
NOTIFYSMS x
Prednastaveno
Z vy roby nenıaktivovano
Kde x je 1 az 20 cıslic - cıslo na mobilnıtelefon.
5.13. Nastavenı cısla pro mesıcnı udrzovacı vola nı
Aby kredit predplacene karty nepropadl, vyz adujı nůkterı operatori uskutecnit
alespon jedno zpoplatnůne telefonnıspojenıza 3 můsıce. Do GB 101/102 lze
zadat cıslo, na ktere automaticky brana kaz dy můsıc provozu zavola.
12
Pokyn telefonem
2100x#
SMS pokyn
MCALL x
Prednastaveno
Z vy roby nenıaktivovano
Kde x je 1 az 20 cıslic „ telefonnıcıslo.
Odstranůnıhodnoty provedete 2100# nebo SMS zpravou MCALL . (tecka mısto
Čdaje)
Pokud chcete tuto sluz bu vyuz ıvat, doporucujeme zadat cıslo na vas fax nebo
cıslo 14112 (presny cas). Nedoporucujeme zadavat cıslo mobilnıho telefonu,
neboó v GB 101/102 nenırealny cas a muz e se stat, z e volanıprijde v noci.
5.14. Virtua lnı prıckova linka
GB 101/102 umoz nuje vytvorenı virtualnıho prıckove ho spojenı dvou
pobockovy ch Čstreden prostrednictvım sıtů GSM. Klientum jedne pobockove
Čstredny je tak umoz nůno pomocızkracene volby dovolat se prımo na pobocku
klienta vzdalene pobockove Čstredny.
Prıklad vytvorenı virtua lnıho prıckovčho spojenı:
Klient Čstredny “AŘvolı7123, kde 7 je smůr ke vzdalene Čstrednů “BŘa 123 je
cıslo pobocky na Čstrednů “BŘ. U stredna “AŘsmůruje hovor na pripojenou GSM
branu “AŘ. GSM brana “AŘprıjme volbu 7123 a nahradıcıslo 7 za realne cıslo
GSM brany “BŘ (napr. 777 666 555) a vytocı jej. GSM brana “BŘ prozvonı
Čstrednu “BŘ, ktera hovor vyzvedne a pripojıDISA provolbu. GSM brana “AŘpo
vyzvednutıhovoru Čstrednou “BŘpokracuje ve volbů pobocky 123 (DTMF kody).
Po vyzvednutıpobocky 123 na Čstrednů “BŘdojde ke spojenıhovoru s klientem
Čstredny “AŘ„ iniciatorem hovoru.
Zapnutı … vypnutı funkce
Pokyn telefonem
2800x#...
SMS pokyn
TIEENABLE x
Prednastaveno
Z vy roby nastaveno 0
Kde x=1 zapına funkci virtualnıprıckove linky, x=0 vypına funkci.
Prodleva dodatecnč volby DTMF
Tento parametr urcuje prodlevu pred zacatkem dodatecne DTMF volby po
vyzvednutı hovoru protistranou. Dodatecna volba slouz ı pro provolenı
prıchozıho hovoru na konkre tnı pobockovou linku „ zpravidla pomocı DISA
provolby.
Pokyn telefonem
2900x#...
SMS pokyn
TIEDELAYx
Prednastaveno
Z vy roby nastaveno 5 (…0,1 s)
Kde x je cıslo od 0 do 255 a udava de lku prodlevy v desetinach sekund.
13
Sırka DTMF pulsu
Tento parametr urcuje de lku DTMF pulsu dodatecne volby.
Pokyn telefonem
3000x#...
SMS pokyn
TIEWIDTH x
Prednastaveno
Z vy roby nastaveno 4 (…0,1 s)
Kde x je cıslo od 3 do 10 a udava de lku pulsu v desetinach sekund.
Vstupnı predcıslı volby
Je Čvodnı cıslo zkracene volby prichazejıcı do brany a ktere bude
branou nahrazeno za konkre tnı telefonnı cıslo vzdalene Čstredny. Do
brany lze zadat az půt tůchto vstupnıch predcıslı pro půt ruznych tel.
cısel vzdalenych Čstreden.
Pokyn telefonem
310xy#...
SMS pokyn
TIEENTERx y
Prednastaveno
Z vyroby nenastaveno
Kde x je cıslo pozice 1 az 5.
Kde y je max. 16 cıslic vstupnıho predcıslıvolby.
Vysledna volba
Je telefonnı cıslo vzdalene Čstredny ktery m bude nahrazeno vstupnı predcıslı
volby.
Pokyn telefonem
320xy#...
SMS pokyn
TIERESULTx y
Prednastaveno
Z vy roby nenastaveno
Kde x je cıslo pozice 1 az 5.
Kde y je max. 16 cıslic vy sledne volby.
Mod spojenı
Mod 0 (nahradnı volba) provede nahradu vstupnıho predcıslı zkracene volby
prichazejıcıdo brany za tel. cıslo vy sledne volby a celou volbu doplnıo zbytek
zkracene volby. Tento mod je vhodny pro smůrovanı hovoru na pobockove
Čstredny s ISDN provolbou.
Mod 1 (dodatecna volba) provede nahradu vstupnıho predcıslızkracene volby
prichazejıcıdo brany za tel. cıslo vy sledne volby a po vyzvednutıprotistranou
provede volbu zbytku zkracene volby DTMF pulsy. Tento mod je vhodny pro
smůrovanıhovoru do Čstreden s DISA provolbou.
Pokyn telefonem
330xy#...
SMS pokyn
TIEMODEx y
Kde x je cıslo pozice 1 az 5.
Kde y= 0 je mod 0 a y=1 je mod 1.
14
Prednastaveno
Z vy roby nastaveno 0
5.15. RESET bra ny
Pomocı SMS zpravy je moz ne na dalku prove zt RESET GB 101/102. Akce
probůhne rovnocennů jako pri zapnutınapajenıtj. start programu od zacatku,
vypnutı a zapnutı GSM modulu a prihlas enı k sıti. Zaroven se vs ak jes tů
vynulujıcıtace casu doby provozu.
Pokyn telefonem
SMS pokyn
RESET
Prednastaveno
Tvar SMS pokynu je: XXpppp RESET viz. kap. 4.2.
5.16. Inicializace bra ny na puvodnı nastavenı z vyroby
Pomocı SMS zpravy je moz ne na dalku prove zt inicializaci GB 101/102.
Ves kere nastavitelne parametry kromů PINu a blokovanıSIM jsou nastaveny na
vy chozı hodnoty nastavene z vy roby. Zaroven probůhne RESET v rozsahu
popsane m v kapitole 5.15.
Pokyn telefonem
3400#
SMS pokyn
INIT
Prednastaveno
Tvar SMS pokynu je: XXpppp INIT viz. kap. 4.2.
6.
Provoz
6.1.
Prehled tonu
Typ oznamovacıho tonu lze nastavit v konfiguraci viz. kapitola 7.1.
Bez oznamovacıho tonu (0)
Trvaly oznamovacıton (1)
Oznamovacıton volby (2)
Oznamovacıton volby (3)
Oznamovacıton volby (4)
Ton “programovanıŘ
Ton “obsazenoŘ
Zvonůnıa ton vyzvanůnı
Varovny ton
6.2.
Provoz pri vypadku proudu
Pri vy padku proudu nelze telefonovat. Doporucujeme tedy pripojit napajenıze
zalohovane ho zdroje 12 V. Naprogramovana konfigurace bude pri vy padku
proudu po libovolnů dlouhou dobu uchovana v pamůti typu EEPROM.
15
7.
Prehled programovacıch pokynu
Do rez imu programovanıprejdete pri programovanıpo telefonnılince volbou #pppp#.
Kaz da rıdıcıSMS zprava musıpred vlastnımi pokyny mıt uvedeno XXpppp, kde pppp
je pin kod SIM GSM Brany.
7.1.
Za kladnı programovacı pokyny
Telefonem
#pppp#•
SMS pokyn
XXpppp•
Rozsah
PIN pro SIM - hlavnıPIN
0000pppp#
PIN pppp
4 cısla pinu
Pridavanısmůru
0100x #
PDIR x
x= . nebo 1-7 cısel
-
Povolene smůry
0201x #
0202x #
0203x #
0204x #
0205x #
0206x #
0207x #
0208x #
0209x #
0210x #
0211x #
0212x #
0213x #
0214x #
0215x #
0216x #
ADIR1 x
ADIR2 x
ADIR3 x
ADIR4 x
ADIR5 x
ADIR6 x
ADIR7 x
ADIR8 x
ADIR9 x
ADIR10 x
ADIR11 x
ADIR12 x
ADIR13 x
ADIR14 x
ADIR15 x
ADIR16 x
x= 1-7 cısel
nebo
x= . odstranı
hodnotu parametru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
Kod pro nepovol. smůry
0300x #
CDIR x
x= . nebo 1-7 cısel
-
Vyzvanůnıpo zapnutı
0500x #
IRING x
x= 0-20 s/10
8 s/10
Prodleva pred volbou
0600x #
DELAY x
x= 0-20 s/10
3 s/10
C ekanına volbu
0700x #
TLINE x
x= 10-99 s
60 s
Doba dohledu cısla
0800x #
TDIAL x
x= 1-20 s
4s
Pocet cıslic
0900x #
LDIAL x
x= 3-24
9
Oznamovacıton
1000x #
TONE x
2
Znak programovanı
1100x #
FLAG x
x= 0 „ bez tonu
x= 1 „ trvaly ton
x= 2 „ ton ” …
x= 3 „ ton ” ” …
x= 4 „ ton ” ” ” …
x= 10 „ test tarif.
x= 0..#, x= 1..*
Pokyn
16
Vy chozı
hodnoty
1234
0
Tarifikace
1200x #
TARIF
x= 0 „ vypnuto
0
x= 1-60 „ int. 16KHz
x= 61 „ zmůna pol.
x= 63 „ 16KHz pri spoj
Zachazenıs uz ivatelskymi
SMS
1500x #
SMSMODE x
x= 0 mazat SMS
x= 2 na jine tel c.
Tel. c. pro preposılanıSMS
1501x #
SMSREROUTETOx
x= 1-20 cısel
-
C ıslo pro info. SMS
2000x #
NOTIFYSMS x
x= 1-20 cısel
-
C . pro můs. volanı
2100x #
MCALL1 x
x= 1-20 cısel
-
Nastavenıaudio vstupu
2701x #
AUDIOINP x
x= 0-100 (0=max)
64
Nastavenıaudio vy stupu
2702x #
AUDIOOUT x
x= 0-100 (0=max)
64
Virtualnıprıckova linka
- aktivace / deaktivace
2800x #
TIEENABLE x
x= 0 „ vypnuto
x= 1 „ zapnuto
0
Virtualnıprıckova linka
- prodleva vysılanıDTMF
2900x #
TIEDELAY x
x= 0-255 (… 0,1 s)
5
Virtualnıprıckova linka
- de lka DTMF pulsu
3000x #
TIEWIDTH x
x= 3-10 (… 0,1 s)
4
Virtualnıprıckova linka
- vstupnıpredcıslı
310x y #
TIEENTERx y
x= 1-5 pozice
y= 1-16 cısel
-
Virtualnıprıckova linka
- vy sledna volba
320x y #
TIERESULTx y
x= 1-5 pozice
y= 1-16 cısel
-
Virtualnıprıckova linka
- mod spojenı
330x y #
TIEMODEx y
x= 1-5 pozice
y= 0 nebo 1
0
Reset
Init
0
RESET
3400 #
INIT
C ısla je moz no zadavat v narodnım formatu pr. 606445566 i v mezinarodnım formatu
pr.: +420606445566. C ısla v mezinarodnım formatu nelze zadavat po telefonnılince.
17
7.2.
Rozsirujıcı programovacı pokyny
Rozs irujıcıprogramovacıpokyny lze zadavat pomocıSMS viz. kap. 4.2.
Pokyn
Souhrnne informace o zarızenı, nazev,
vy robnıcıslo, verze HW i SW
PRODUCT
Typovy nazev zarızenı
PRONAME
Vy robnıcıslo zarızenı
PRONUM
Verze software v zarızenı(firmware)
SWVER
Verze hardware
HWVER
Souhrnne informace o stavu pripojenık sıti
GSM
GSM
Jme no operatora
OPERATOR
Velikost volacıho kreditu SIM
CREDIT
ID cıslo bunky ke ktere je zarızenı
prihlas ene
CELLID
Sıla GSM signalu
SIGNAL
0= min. 36= max.
Zjis tůnıkreditu
CREDITMODE x
x= 0 nezjis óovat
x= 1 kredit na SIM
x= 2 kredit USSD
prıkazem
0
USSD prıkaz na zjis tůnıkreditu
CREDITUSSD x
x= 0-8 znaku
T-mobile: *101#
Oskar: *22#
-
Spodnıhranice hodnoty kreditu, pri jejımz
dosaz enıse odes le vy straz na SMS
CREDITLOW x
x= 0-1000000
0
0
Text SMS odeslane pri resetu zarızenı
RESETTXT Řx±
x= 0-100 znaku
-
Text SMS odeslane pri dosaz enı
minimalnıho kreditu
CREDITTXT Řx± x= 0-100 znaku
-
18
Rozsah
Vy chozı
hodnoty
Popis
8.
Za kladnı technickč parametry
Linka GB 101/102 010
Volba cısla
Linkove napůtı
Vyzvanůnı
Tony
Impuls 16 kHz
Prıpojny konektor
Pulznıi tonova
24 V
48 Vef. 50 Hz - 1 s / 4 s
425 Hz
16000 Hz °0,1 %, 35 ms, min. 150 mV
RJ 11
GSM sıó
GSM
SIM karta
900 MHz / 1800 MHz
Plug-in
Zarızenı
Napajecınapůtı
Odbůr
Rozmůry
Hmotnost
Provoznıteploty
10,5-16 Vss (sıóovy adapte r 12 V / 600 mA)
Max. 6 W, v klidu 1,5 W
72 … 120 … 29 mm
240 g
+5 az +40 C
19
ZA RUC NI PODMINKY
De lka zarucnıdoby je 24 můsıcu od data prodeje. Zaruka se vztahuje pouze na zboz ı
registrovane nebo oznacene firmou LEVEL.
Zarucnı oprava bude provedena nejpozdůji do deseti pracovnıch dnu od dorucenı
vadne ho zboz ı do firmy LEVEL za predpokladu, z e nahradnı dıl je k dispozici na
skladů. Pokud tomu tak nenı, bude uz ivateli nabıdnuto nahradnı res enı do doby
dokoncenıopravy.
Zarucnı opravy budou provedeny v sıdle firmy a zarucnı lhuta se prodluz uje o dobu
trvanıopravy. O zpusobu dopravy rozhoduje vy hradnů servisnıtechnik.
Zaruka se neposkytuje v prıpadů ztraty nebo zamůny zarucnıho listu, pri znicenı
vy robku zpusobene z ivelnou pohromou, pri prepravů, nevhodny m umıstůnım,
nevhodnou obsluhou, uz ıvanım zarızenıv neodpovıdajıcıch podmınkach, dale pak pri
porus enınebo sejmutıpecetnıch prelepek.
Zaruka se nevztahuje na spotrebnımaterial - barvıcıpasky, diskety a pod. Nevztahuje
se rovnůz na nefunkcnost zpusobenou instalovany m softwarem, nebo jeho vzajemny m
pusobenım. Firma rovnůz nenese odpovůdnost za prıpadne ztraty, ktere vzniknou
uz ivateli nasledkem poruchy zarızenı.
Zaruka se te z nevztahuje na nefunkcnost zpusobenou zmůnou vnůjs ıch podmınek jako
je zmůna legislativy, zmůny telefonnısıtů, zmůny napajecısıtů atd.
Zaruka se uplatnuje predloz enım kompletnů vyplnůne ho zarucnıho listu a zarızenı
urcene ho k opravů vcetnů prıslus enstvı.
Duplikat zarucnıho listu se nevystavuje, zakaznık rucıza jeho spravnost a
originalnost.
20
ZA RUC NI LIST
Nazev vy robku :
Vy robnıcıslo :
Typ :
Datum prodeje:
Proda vajıcı organizace :
Adresa, telefon, razıtko :
Prijato do
opravy
Datum
odeslanı
Popis zavady
21
Podpis:
22
GB 101/102 @1.00 LEVEL, 2004
LEVEL s.r.o., Plhovska 1997, Nachod 547 01
www.levelna.cz
23
Download

gsm brá na daisygate