ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA PRO 3. ROČNÍK
Příjmení ________________________
Diktát: _________________________________________________________
1. Urči slovní druhy ve větě
Tři horolezci statečně vystoupali po skalnaté stěně, aby pomohli svému
zraněnému kamarádovi.
12b.
2. Najdi ve větách základní skladební dvojice:
Helenka se učí vyjmenovaná slova.
Na výstavě visel krásný obraz.
Malá žlutá housátka čekala na svou mámu husu.
3b.
3. Urči podstatná jména
rod
číslo
pád
na kopečku
za kolem
u žabiček
Jirko!
ke knížce
pro kůzlata
6b.
4. Spojte věty jednoduché do souvětí a napište je.
Hanka nesmí zmrzlinu. Bolí ji v krku.
Honzík říkal. Prázdniny se blíží.
___________________________________________________________
4b.
5. Podle daného vzorce napiš souvětí:
V1, ale V2.
Když V1, V2.
4b.
6. Doplň i-í nebo y-ý
M_chal hb_tě v_skočil, jako b_ ho někdo p_chl špendl_kem. Kdo
bude z_tra hl_dat dět_? Star_ v_r bl_skal oč_ma. Ta os_řelá
barab_zna brz_ spadne. Voda b_vá ob_čejně bezbarvá kapal_na.
V_lekaný zaj_c kl_čkuje po m_tině. Ml_nek je rozb_tý.
25b.
7. Urči slovesa napsaná v tabulce:
osoba
číslo
čas
pomáhali
cvičím
budete závodit
bude se učit
nesl jsi
chodíme
6b.

Diktát:
Na východ od Krkonoš se táhnou Orlické hory. Krajinu v okolí Turnova
nazýváme Český ráj. Řeka Vltava se vlévá do Labe. Na Šumavě žijí
vydry. Strýc bydlí v Jezerní ulici. Na okraji mýtiny se pásl kolouch, který
utekl z blízké obory.
Klasifikace:
Diktát:
0 – 1 chyba
2–3
4–5
6–7
8-∞
1
2
3
4
5
Gramatika:
60 – 56 bodů
55 – 47
46 – 30
29 – 11
10 - 0
1
2
3
4
5
UPOZORNĚNÍ!!
cv. 3. za každý správný řádek je 1 bod. Udělá-li žák v jednom řádku
chybu, odečítá se za celý řádek 1 bod.
cv. 4. a 5. Zde se počítá 1 bod za správně napsané souvětí a 1 bod za
bezchybnost gramatiky.
Download

1. Urči slovní druhy ve větě Tři horolezci statečně