Předmět:
Ročník:
Časová dotace:
VLASTIVĚDA
4. a 5.
2 hodiny týdně
Očekávané výstupy podle RVP ZV

Určí a vysvětlí polohu svého
bydliště nebo pobytu vzhledem ke
krajině a státu
Učivo








MÍSTO, KDE ŽIJEME
Obec (město)ve vyšším územním a
správním celku
místní krajina, její části, poloha v krajině
(zeměpisná)
tvářnost krajiny (povrch, podnebí, vodstvo,
rostlinstvo, živočišstvo, využití půdy, mapa
místní oblasti)
významné obce a města v místní krajině,
společenské, hospodářské, historické a
technické objekty, dopravní síť, cestovní
ruch v regionu a jeho atraktivity,
významné zemědělské, průmyslové,
rekreační a chráněné oblasti, kulturní
střediska, stavební, umělecké, a jiné
památky
výrobní podniky a služby, práce, bydlení a
odpočinek
místní životní prostředí, jeho narušení,
ochrana a tvorba
minulost regionu, pověsti a události,
významné osobnosti, regionální zvláštnosti,
tradice, lidová tvorba, současný život
1
Přesahy a vazby
Konkretizované
tématické okruhy
realizovaného
průřezového
tématu
EV 4
AJ 5. ročník – Moje město
VV – Pečeme vánoční cukroví
PČ – Lidové zvyky, tradice, řemesla
ČJ – Kulturní život regionu
PŘ – Základní společenstva v regionu
září, říjen, listopad



Určí světové strany v přírodě,
orientuje se podle nich i podle
mapy a řídí se podle zásad
bezpečného pobytu a pohybu v
přírodě
Rozlišuje mezi náčrty, plány a
základními typy map,
vyhledává jednoduché údaje o
přírodních podmínkách a
sídlištích lidí na mapách naší
republiky, Evropy a polokoulí

dopravní výchova


orientační body a linie, světové strany
mapy obecně zeměpisné a tematické (obsah,
grafika, vysvětlivky)



regiony ČR (Praha a vybrané oblasti ČR)
surovinové zdroje, výroba, služby a obchod
naše vlast ČR (poloha v Evropě, přírodní
podmínky, podnebí, vodstvo, rostlinstvo a
živočišstvo, tvářnost krajiny, významná
místa a památky)
významná města, významná zemědělská,
průmyslová, rekreační a kulturní střediska,
chráněné oblasti, atraktivity cestovního
ruchu a rekreace, stav životního prostředí
ČR
EV 2
VMEGS 2
EV 3
vliv krajiny na život lidí
působení lidí na krajinu a životní prostředí
EV 3



Vyhledává typické regionální
zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí
jejich význam z hlediska
přírodního, historického,
politického, správního a
vlastivědného
Rozlišuje hlavní orgány státní
moci a některé jejich zástupce,
symboly našeho státu a jejich
význam


září, říjen
PŘ – Národní parky a CHKO v ČR
listopad, prosinec, leden
říjen listopad



domov, krajina, národ, vlast
základy státního zřízení a politického
systému, státní správa a samospráva
obrana vlasti¨- armáda ČR
VV – Textilní aplikace (cikánské tkanice)
HV – Hymna ČR
září, říjen
MV 1
2






Zprostředkuje ostatním
zkušenosti, zážitky a zajímavosti
z vlastních cest a porovná způsob
života a přírodu v naší vlasti a
jiných zemí





Vyjádří na základě vlastních
zkušeností základní vztahy mezi
lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití ve škole, mezi chlapci
a dívkami, rodině, v obci (městě)

Rozlišuje základní rozdíly mezi
lidmi, obhájí a odůvodní své



MV 2
ochrana člověka za běžných rizik a
MV 3
mimořádných událostí
národní hrdost, vlastenectví, soužití národů
a národností v jedné zemi, národnostní
listopad
menšiny
česká státnost, státní symboly (znak, hymna,
vlajka)
státní svátky, instituce
pojmy:prezident, parlament, poslanec,
vláda, ministr, premiér, volby
významné osobnosti politického života
VMEGS 1,2,3
Evropa a svět - kontinenty,evropské státy,
EU, sousední státy, jejich poloha, přírodní
podmínky, hospodářská a společenská
vyspělost (oblasti cestovního ruchu
v sousedních zemích, vzájemné vztahy ČR a
5. ročník
ostatních zemí, významné evropské státy,
města a střediska cestovního ruchu)
poloha světadílů a oceánů
LIDÉ KOLEM NÁS
rodina - postavení jedince v rodině, role
členů, příbuzenské a mezigenerační vztahy,
život a funkce rodiny, rodinná výchova,
práce fyzická a duševní, zaměstnání
soužití lidí - mezilidské vztahy, sexuální
výchova, chování lidí, pravidla slušného
chování, lidské vlastnosti
komunikace, principy demokracie
zájmové spolky, politické strany, církve,
3
VV – Předměty denní potřeby
OSV 2
OSV 3, 4
OSV 6
OSV 7
OSV 8
OSV 9

názory, připustí svůj omyl a
dohodne se na společném postupu
řešení
Rozpozná ve svém okolí jednání a
chování, která se nemohou
tolerovat, která porušují základní
lidská práva nebo demokratické
principy
pomoc nemocným, sociálně slabým, společný OSV 10,11
evropský dům






Orientuje se v základních formách
vlastnictví, používá peníze
v běžných situacích, odhadne a
zkontroluje cenu nákupu a
vrácené peníze, na příkladu ukáže
nemožnost realizace všech
chtěných výdajů, vysvětlí, proč
spořit, kdy si půjčovat a jak vracet
dluhy
Poukáže v nejbližším
společenském a přírodním
prostředí na změny a některé
problémy a navrhne možnosti
zlepšení životního prostředí obce
(města)





VDO 1,2,3,4
chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla
HV – Charakter poslouchané hudby (etnické
slušného chování – ohleduplnost, etické
zvláštnosti)
zásady, zvládání vlastní emocionality,
rizikové situace, rizikové chování,
předcházení konfliktům
principy demokracie
právo a spravedlnost - lidská práva a práva
dítěte, práva a povinnosti žáků školy
protiprávní jednání a korupce, právní
ochrana občanů a majetku včetně nároku na
reklamaci, soukromého vlastnictví,
duševních hodnot
právní ochrana občanů, jejich hodnot,
soukromého vlastnictví, obchod, firmy
vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní,
společné, hmotný a nehmotný majetek
rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti,
hotovostní a bezhotovostní forma peněz,
způsoby placení, banka jako správce peněz,
úspory, půjčky
kultura - podoby a projevy kultury,
kulturní instituce, masová kultura a
subkultura
základní globální problémy – významné
sociální problémy, problémy konzumní
společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi,
globální problémy přírodního prostředí
4





Pracuje s časovými údaji, využívá
zjištěných údajů k pochopení
vztahů mezi ději a jevy

Využívá archivů, knihoven, sbírek
muzeí a galerií jako zdroj
informací pro pochopení
minulosti
Zdůvodní základní význam
chráněných částí přírody,
nemovitých i movitých kulturních
památek
Rozezná současné a minulé,
orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a současnosti naší vlasti
s využitím regionálních specifik
Srovnává a hodnotí na vybraných
ukázkách způsob života a práce
předků, na našem území
v minulosti a současnosti
s využitím regionálních specifik












LIDÉ A ČAS
VV – Hry dětí (4 roční období)
Orientace v čase a časový řád - určování
PŘ – Základní jednotky času
času, čas jako fyzikální veličina
dějiny jako časový sled událostí, kalendáře,
únor
letopočet, generace
péče o památky
lidé a vědní obory zkoumající minulost
březen
minulost a současnost v našem životě –
proměny způsobu života, bydlení, předměty
denní potřeby
VV – Výtvarné zpracování předmětů denní
potřeby
regionální památky – péče o ně
báje, mýty, pověsti – minulost kraje a
předků
domov, vlast, rodný kraj
průběh lidského života v minulosti a
současnosti
nejstarší osídlení naší vlasti, Slované
(způsob života, Staré pověsti české a
skutečnost)
první státní útvary na našem území (Velká
Morava, Přemyslovci, počátky křesťanství,
Cyril a Metoděj, sv. Václav, české
království
vláda Karla IV. – hospodářský rozkvět,
vzdělanost, způsob života, (středověká ves,
město, hrad, klášter)
husitství, války, osobnosti (Hus, Žižka),
vláda Jiřího z Poděbrad
5
září
ČJ 4. ročník – Základní literární pojmy - pověst
PČ – Slovanské hradiště
březen
PČ – Středověký hrad, model v prostoru
duben
květen
červen
ČJ – Orientace v nabídce dětské literatury,
encyklopedie







Objasní historické důvody pro
zařazení státních svátků a
významných dnů









Habsburská monarchie (Rudolf II.,
Valdštejn, Komenský, Marie Terezie, Josef
II., způsob života)
počátky utváření novodobého českého
národa, národní odrození (představitelé)
věda a technika – význam, 2. polovina 19.
století – hospodářský, politický,
společenský a kulturní rozvoj
1. světová válka, vznik ČR, principy
demokratického státu, osobnosti (Beneš,
Masaryk)
2. světová válka, nacistická okupace,
obnovení republiky
poválečná léta, totalita, obnova
demokratického rozvoje, vznik a rozpad
ČSFR, vznik ČR, současnost ČR
státní svátky a významné dny
5., 6. červenec
28. září
28. říjen
17. listopad
Vánoce a Velikonoce
28. březen
1. a 5. květen
Den matek
5. ročník
EV 4
AJ 5. ročník – Moje město
VV – Pečeme vánoční cukroví
PČ – Lidové zvyky, tradice, řemesla
ČJ – Kulturní život regionu
PŘ – Základní společenstva v regionu
VV – Portrét matky – moje maminka, povolání
matky
6
Download

1 Předmět: VLASTIVĚDA Ročník: 4. a 5. Časová dotace: 2 hodiny