Pozvánka na konferenci
ŘÍČNÍ KRAJINA 2014
Brno, 15. – 17. října 2014
Pořádá:
Koalice pro řeky a Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
v Brně a Moravský zemský archív v Brně
Místo konání:
Brno, Moravský zemský archív, Palachovo nám. 1, 625 00 Brno - Bohunice
Průběh konference:
15. - 16. října – přednášky uspořádané do neparalelních bloků
17. října
– lektorovaná exkurze
Konferenční poplatek:
1600,- Kč (zahrnuje sborník příspěvků, občerstvení v průběhu konference, společenský raut)
Registrace:
Prostřednictvím elektronické přihlášky nejpozději do 1. září 2014 (aktivní účast), případně
do 30. září (pasivní účast bez příspěvku).
Podrobné informace, registrace a platební pokyny na webových stránkách konference:
www.koaliceproreky.cz/ricni-krajina/
Mediální partner
ŘÍČNÍ KRAJINA 2014
Brno, 15. – 17. října 2014
Předběžný program
(přesný časový harmonogram bude rozeslán týden před zahájením konference)
Středa 15. října
9:00 - 10:00 registrace
10.00 zahájení
Otakar Štěrba, Jarmila Měkotová: Globální pohled na říční krajiny (Jak vypadají říční krajiny
a jaký mají význam pro život na Zemi).
Blok 1: Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy
Hana Mlejnková (VÚV T.G.M. Brno): Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy - projekt programu
NAKI.
Marek Havlíček a kol. (VÚKOZ Brno, VÚV T.G.M. Brno): Změny využití krajiny u jihomoravských vodních
nádrží a jejich vliv na vodní erozi.
Marek Polášek a kol. (VÚV T.G.M. Brno): Změna struktury biotopů po výstavbě Novomlýnských nádrží
a důsledky pro modelové druhy vodních bezobratlých.
Zdeňka Žáková (Biotes Brno): Změny rostlinných společenstev v řece Dyji po vybudování vodních
nádrží Vranov a Nové Mlýny.
Lukáš Smelík a kol. (VÚV T.G.M. Brno): Problematika podkladových materiálů pro stanovení původní
kapacity koryta zatopeného nádrží.
Přestávka na oběd
Michal Pavonič, Eva Kočková (ÚBZ PřF MU v Brně): Dlouhodobé ovlivnění chemické a mikrobiologické
kvality vody vodním dílem Nové Mlýny.
Konference Říční krajina 2014
Eva Kočková, Jana Ošlejšková (VÚV T.G.M. Brno): Vývoj vlivu zdrojů znečištění na kvalitu vody na jižní
Moravě.
Blok 2: Využití říční krajiny, rozhodovací procesy a legislativa
David Pithart (Beleco z.s.): Proč (ne) stavět přehrady na Drávě?
Martin Cidlinský (Povodí Ohře s. p.): List opatření - renaturace vodních toků (LO RVT) – Cesta k přirozené
obnově vodních ekosystémů.
Jan Skála (VÚMOP): Vybraná rizika zemědělského využití záplavových zón vodních toků v České
republice.
Jan Dušek (Beleco z.s.) a Michael Hošek: Co mohou v národních parcích změnit návrhy nových zákonů
pod vodní hladinou?
Katarína Kristiánová (Ústav krajinnej a záhradnej architektúry FA STU v Bratislave): Zachovanie a regenerácia
zaniknutých kultúrno-historických hodnôt vodných tokov v urbanistickej štruktúre – interpretácie
z Košíc a Prešova
Zuzana Šeptunová (Nadace Partnerství): Zapojování veřejnosti do zlepšování schopnosti krajiny
zadržovat vodu.
Čtvrtek 16. října
9:00 Blok 3: Revitalizace říčních systémů a management říční krajiny
Tomáš Just (AOPK Praha): Nové sběry v oblasti vodohospodářských revitalizací (Blanice ve Vlašimi,
Dunaj u Hundersingu a Iller nad Ulmem).
David Veselý (Povodí Moravy s. p.): Podhradský rybník – revitalizace nemusí být jen odbahnění.
Vladimír Šámal (AOPK České Budějovice): Revitalizace Stropnice u Nových Hradů.
Jiří Křesina, Jan Dušek (Beleco z.s.): Regulace a revitalizace toku v podhůří našich nejvyšších hor.
Kateřina Šmerousová (PřF UK): Stanovení referenčních lokalit vodních toků z pohledu hydromorfologie.
Marian Horváth, Zdeněk Poštulka (Koalice pro řeky): Harmonizace funkčního využití lužního lesa
založeného na orné půdě – biocentrum Čehovice.
Odpoledne Blok 4: Ekologie a biologie
Josef K. Fuksa (VÚV T.G.M.): Změny v řekách za dlouhodobého sucha.
Stanislav Lusk a kol.: Mihule v povodí řeky Moravy – minulost a současnost.
Pavel Švec (VŠB-TU Ostrava): Změny rozšíření invazního neofytu Reynoutria spp. následkem plošné
chemické likvidace v povodí Morávky.
Pavel Kožený (VÚV T.G.M.): Využití objektů z dřevní hmoty pro přírodě blízkou úpravu Bečvy
na lokalitě Slavíč.
Konference Říční krajina 2014
Jarmila Fillippovová (IALE): Dynamický vývoj mokřadních biocenóz v závislosti na povodních
na příkladu vybraných lokalit dolního toku řeky Bečvy.
Lenka Matoušová (VÚV T.G.M.): Pražské prameny jako zbytky původní říční krajiny dnes.
Karel Brabec a kol. (Masarykova univerzita, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí): Význam charakteru
říčních koridorů pro biologické a chemické parametry malých vodních toků.
Postery
Martina Kalivodová a kol. (Masarykova univerzita, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí): Ekologické
aspekty samovolné obnovy fluviálních procesů na řece Bečvě.
Barbora Badalíková a kol. (Zemědělský výzkum, spol. s r.o.): Infiltrační schopnost hrází rybníků.
Pátek 17. října
Lektorovaná terénní exkurze “Po proudu řeky Svratky”
9.00 odjezd
Zastavení: - revitalizace Svratky pod Brnem - kompenzační snížení nivy podél obchodního centra,
zajímavá problematika rozdělení správy, ukázka "městské" revitalizace
- PP Nosislavská zátočina - ukázka přirozeného toku, po cestě také zachovaný poválečný
Baily bridge
- Uherčická ramena - přirozený úsek s velmi pěknou dynamikou, plán odstranění
hrázových systémů
- výústí trati Svratky u VD Nové Mlýny - umělé ostrovy ve vodním díle Nové Mlýny,
upravené a původní přírodní koryto Svratky, plán odsunu hrází, lužní les a jeho vodní režim,
procházka přes most a napříč nivou
Předpokládaný návrat do 16 hodiny.
Kontakty:
Kontakt pro odborné otázky: David Pithart - [email protected]
Kontakt pro organizační otázky: Vlastimil Karlík - [email protected]
Kontakt pro přípravu sborníku: Karla Štiková - [email protected]
Spolupořádající organizace:
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie:
http://botzool.sci.muni.cz/
Moravský zemský archiv: www.mza.cz
Download

Konference Říční krajina 2014