Antonín Lojek
Monografie
Lojek, A.: České azylové právo 16. aţ 18. století, Kořeny pozdější úpravy nebo moţná inspirace pro
současnost?, Prameny a nové proudy právní vědy, No. 47, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2011, s.
130. (ISBN 978-80-87146-43-9)
Lojek, A. – Adamová, K.: Právníci ve vtipech, příslovích a pořekadlech, C.H.Beck, Praha 2011, s.
144. (ISBN 978-80-7400-197-0)
Články a statě
Lojek, A.: Právní symbolika meče, In: Pocta Karlu Schellemu, Brno 2012, s. 412-420. (ISBN
9788074181443)
Lojek, A.: Stick in the Law – Legal Symbolism of Holding, Using, Breaking and Throwing a Stick,
Journal on European History of Law, Vol.3/2012, No. 2, s. 110-112. (ISSN 2042-6402)
Lojek, A.: The Right of Asylum in the Period of Modern States Formation – A Short Historical
Excursion, The Lawyer Quarterly, Vol.2, No.3, Praha 2012, s. 225-229. (ISSN 0231-6625)
Lojek, A.: K otázce rakouského azylového práva 16. aţ 18. století, Právně historické studie, číslo 41,
Karolinum, Praha 2012, s. 199-212. (ISSN 0079-4929)
Lojek, A.: Hůl v právu - právní symbolika drţení, uţívání, lámání a házení soudcovské hole. In:
Symbolika a zkratky, K. Schelle (ed.).,Key Publishing s.r.o, 2012 - (Schelle, K.), s. 10-23. (ISBN 97880-7418-150-4)
Lojek, A. – Adamová, K.: About Statues of Rolands in Bohemia, Journal on European History of Law,
Vol.3/2012, No. 1, s. 136-138. (ISSN 2042-6402)
Lojek, A. – Adamová, K.: Ústavněprávní prvky ve Všeobecném občanském zákoníku rakouském, In:
Dvořák, J., Malý, K. a kol.: 200 let Všeobecného občanského zákoníku, Wolters Kluwer, Praha 2011,
s. 204-209. (ISBN 9788073577537)
Lojek, A. – Adamová, K.: O sochách Rolandů v Čechách, In: Právní archeologie, Sborník
z mezinárodní vědecké konference, K. Schelle (ed.)., KEY Publisching s.r.o., Ostrava 2011, s. 58-63.
(ISBN 9788074181351)
Lojek, A. – Adamová, K.: Pravo ubezisca Karela Skrety na fone cesskogo kanoniceskogo prava
ubezisca XVII v., Pravovedenie, 4/2011, Petrohrad, s. 93-97. (ISSN 0131-8039)
Lojek, A.: K otázce osobní a časové azylové ochrany, In: Acta historico-iuridica Pilsnensia, Plzeň
2011, s. 155–172. (ISBN 9788073803544)
Lojek, A. – Brezina, P.: Církevní azyl a intercesse, Bibliotheca Strahoviensis, roč. 10, Praha 2011, s.
7-26. (ISSN 1213-6514)
Lojek, A. – Adamová, K.: Zamyšlení nad historií diplomacie a diplomatického azylu, Právník 2/2011,
s. 166-180. (ISSN 0231-6625)
Lojek, A. – Tobíšek, J.: K otázce poskytování azylu a ochrany ţidům v historii, Právník 7/2011, s.
680-696. (ISSN 0231-6625)
Lojek, A. – Adamová, K.: Dvě veršované kodifikace občanského práva z 19. století, Bulletin
Advokacie, číslo 1-2, Praha 2011, s. 100. (ISSN 1210-6348)
Lojek, A. – Adamová, K.: Podíl Franze von Zeillera na Všeobecném občanském zákoníku z roku
1811, In: Acta historico-iuridica Pilsnensia, Plzeň 2011, s. 24-31. (ISBN 9788073803544)
Lojek, A. – Adamová, K.: Omyl v osobě, Kulturní revue olomouckého kraje, Olomouc 2011, s. 23-24.
(ISSN 1214-6420)
Lojek, A. – Adamová, K.: Contenplation over the publishing history of journal Právník), The Lawyer
Quarterly, Vol.1, No.1, Praha 2011, s. 43-52. (ISSN 0231-6625)
Lojek, A. – Adamová, K.: Ohňové patenty (protipoţární opatření Marie Terezie a Josefa II.). In:
Bubelová, K. (ed.), Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám, Olomouc 2010, s. 9-13. (ISBN 978-80244-2491-0)
Lojek, A. – Adamová, K.: Právník Karel Hynek Mácha, Bulletin Advokacie číslo 11, Praha 2010, s.
78-79. (ISSN 1210-6348)
Lojek, A.: Formy azylového práva v raném novověku, Právník 3/2010, s. 273-294. (ISSN 0231-6625)
Lojek, A. – Adamová, K.: České církevní právo 17.-18. století (Případ Karla Škréty), Aplikované
právo, číslo 1, Praha 2010, s. 39-49. (ISSN 1214-4878)
Lojek, A. – Adamová, K.: Zdeněk Peška. In: Skřejpková, P. (ed.), Antologie
československé právní vědy v meziválečném období (1818-1938), Linde, Praha 2009, s. 466-471.
(ISBN 9788072017508)
Lojek, A. – Adamová, K.: František Vavřínek. In: Skřejpková, P. (ed.), Antologie československé
právní vědy v meziválečném období (1818-1938), Linde, Praha 2009, s. 516-522.
(ISBN 9788072017508)
Lojek, A. – Adamová, K.: Sv. Aja, patronka spravedlivého procesu, v českém výtvarném umění. In:
Knoll, V. (ed.), Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám, Aleš Čeněk, Plzeň 2008, s. 14-19.
(ISBN 9788073801205)
Recenze, Anotace, Zprávy z vědeckého života
Lojek, A.: „Záboj Horák: Církev a české školství, Praha, Grada, 2011, s. 264.“ Právník, 9/2012, s.
1050-1051. (ISSN 0231-6625)
Lojek, A. – Adamová, K.: „Helena Petrův: Zákonné bezpráví, Ţidé v Protektorátu Čechy a Morava,
(Legal Injustice, Jews in the Protectorate of Bohemia and Moravia), Auditorium, Praha 2011, s. 262.“
The Lawyer Quarterly, Vol.2, No. 2, Praha 2012, p. 131-132. (ISSN 0231-6625)
Lojek, A. – Adamová, K.: „Dudeková, G. a kol.: Na ceste k modernej ţene, Bratislava: Veda, 2011, s.
773.“ Právník, 6/2012, s. 666-668. (ISSN 0231-6625)
Lojek, A.: „Masopust, Zdeněk (ed). Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let českého právnického
časopisu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011, 453 s.“ Právník, 6/2012, s. 654-658. (ISSN 02316625)
Lojek, A.: „I. A. Hrdina, H. Kuchařová: Kacířský proces s hrabětem F.A. Šporkem v právněhistorickém a teologickém kontextu, KEY Publishing s.r.o., I. vydání, Ostrava 2011, 421 s.“ Právník
2/2012, s. 217-218. (ISSN 0231-6625)
Lojek, A.: „Skřejpková, P, Soukup, L.: Nedemokratické právní systémy ve vybraných státech Evropy
první poloviny 20. století, 1. vydání, AVENIRA Stiftung, Havlíček Brain Team, Praha 2011, 200 s.“,
The Lawyer Quarterly, Vol.1, No. 3, Praha 2011, p. 195-196. (ISSN 0231-6625)
Lojek, A.: „R. Petráš, Menšiny v meziválečném Československu, Právní postavení národnostních
menšin v první Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana, Karolinum, Praha
2009, 437 s.“ Právník, 7/2010, s. 753-754. (ISSN 0231-6625)
Lojek, A.: „W.CH.Lohse, J.Mittlmeier, Europas Ursprung, Mythologie und Moderne, 1. vydání,
Regensburg, 2007, 184 s.“ Právník, 12/2009, s. 1366-1369. (ISSN 0231-6625)
Lojek, A.: „A.Gerloch a kolektiv, Teorie a praxe tvorby práva, 1. vydání, ASPI, Praha, 2008, 424 s.“
Právník, 9/2009, s. 992-993. (ISSN 0231-6625)
Lojek, A.: „L. Valeš, editor, Česko-rakouské souvislosti Praţského jara, AgAkcent, Zavlekov, 2008,
240 s.“ Právník, 6/2009, s. 667-668. (ISSN 0231-6625)
Lojek, A. – Adamová, K.: „R. Petráš, Menšiny v komunistickém Československu, Epolex Bohemia a
VIP Books, Praha 2007, 490 s.“ Právník, 9/2008, s. 1057-1058. (ISSN 0231-6625)
Download

Antonín Lojek - The European Society for History of Law