Unie rodičů ČR - sdružení při ZŠ v Blovicích je dobrovolné sdružení rodičů a
zákonných zástupců žáků, kteří studují na Základní škole v Blovicích.
Unie rodičů byla založena za účelem podpory a rozvoje Základní školy v Blovicích. Naším
cílem je proto spolupráce rodičů s učiteli a vedením školy při výchově a vzdělávání našich
dětí.
Sdružení se schází pravidelně minimálně 1x ročně. Výbor Unie rodičů na svých schůzích
projednává s vedením školy řadu otázek, nápadů a podnětů, které se během roku objeví,
zabývá se připomínkami jednotlivých rodičů či podněty z jednání třídních schůzek.
Pravidelně organizuje i vlastní akci – Ples Unie rodičů.
Finanční prostředky získáváme formou členských příspěvků. Příspěvek na Unii rodičů činí
200,00 Kč/1 dítě, Příspěvek je dobrovolný.
Takto získané finanční prostředky využíváme na:
- poskytování příspěvků na kulturní a společenské akce školy
- poskytování příspěvků na výchovně vzdělávací akce školy
- poskytování příspěvků na sportovní kursy (sportovní vybavení, startovné na
sportovních soutěžích, odměny účastníkům)
- poskytování příspěvků na modernizaci učeben (interaktivní tabule)
- poskytování příspěvků na jízdné, účastnické poplatky na olympiádách a vědomostních
soutěžích
- odměny pro žáky za účast ve školních a okresních kolech olympiád a soutěží
- odměny pro žáky za mimořádné výsledky ve studiu
Pro letošní rok UNIE odsouhlasila úhradu těchto akcí:
I. stupeň ZŠ
1. roč. - Mikulášská nadílka, Den dětí
2. roč. - plavecký výcvik, Den dětí
3. roč. - plavecký výcvik, Den dětí
4. roč. - příspěvek na exkurzi
5. roč. - příspěvek na divadelní představení, příspěvek na knižní odměny
Autobusová doprava na sportovní turnaje
II. stupeň ZŠ
Autobusová doprava na turnaje - září, listopad, květen
Příspěvek žákům na LVK
Nákup míčů na košíkovou
Příspěvek na ročenky žáků 9AB
Příspěvek na každou tuto akci je poskytnut ve výši 100,00 Kč/1 žáka a to
žákům, kteří pravidelně hradí příspěvky UNIE.
V případě zájmu můžete zasílat sponzorské dary v podobě finančních prostředků přímo
na účet UNIE RODIČŮ - číslo účtu 0723315399/0800.
Zpráva o hospodaření za minulý rok a návrh rozpočtu UR jsou každoročně předkládány
na listopadových třídních schůzkách.
Co byste ještě měli vědět:







Každá třída má svého zástupce ve výboru místního sdružení UR,
Předsedkyně 24-členného výboru UR je Alena Čadková,
Pokladníkem je Helena CHYTRÁ.
Zpráva o hospodaření za minulý rok a návrh rozpočtu jsou každoročně
předkládány na listopadových třídních schůzkách ke schválení
Kontakty na jednotlivé zástupce, na členy výboru naleznete v tabulce níže.
Formuláře na žádosti o příspěvek, vzory smluv o sponzorském daru a jiné
písemnosti
Unie rodičů naleznete zde.
Dokumenty Unie Rodičů
1.
Žádost o příspěvek
2.
Sponzorská smlouva – finanční dar
3.
Schválený rozpočet na rok 2012 - 2013
4.
Rozpočet na školní rok 2013 – 2014
5.
Stanovy Unie rodičů ČR
Kontakty na třídní důvěrníky:
Jméno a příjmení
Třída
E-mail
1.A
1.B
1.C
1.D
Dagmar TENKOVÁ
2.A
[email protected]
Denisa ZELENKOVÁ
2.B
[email protected]
Věra ŠKOLOVÁ
2.C
[email protected]
Monika MRÁZOVÁ
3.A
[email protected]
Martina KRÁLOVÁ
3.B
[email protected]
Alena ČADKOVÁ
3.C
[email protected]
Jana ŽÁČKOVÁ
4.A
[email protected]
Eva ZÍTKOVÁ
4.B
[email protected]
Helena CHYTRÁ
4.C
[email protected]
Anna HODKOVÁ
5.A
Hana CHYTRÁ
5.B
[email protected]
Markéta JÁROVÁ
5.C
[email protected]
Dagmar TROJÁNKOVÁ
6.A
[email protected]
Zlatuše ČERNÁ
6.B
[email protected]
Marie SILOVSKÁ
7.A
[email protected]
František ŠPAČEK
7.B
[email protected]
Václava ŠMÍROVÁ
8.A
[email protected]
Věra KOLENOVÁ
8.B
[email protected]
Jitka ŠTENGLOVÁ
9.A
[email protected]
Michaela KOPELOVÁ
9.B
[email protected]
V Blovicích dne 06.09.2013
Alena Čadková
Předsedkyně UR
Download

unie rodičů čr při zš blovice