STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
VYÚČTOVÁNÍ dotace poskytnuté v roce 2012
Název programu:
Program podpory cestovního ruchu
(PPCR)
Program podpory ekologické výchovy a
osvěty (PPEVO)
Program podpory v sociální oblasti
(PPSO)
Program podpory volného času
(PPVČ)
Program podpory kultury (PPKU)
Program prevence kriminality (PPK)
Program podporvy ve zdravotní
oblasti (PPZO)
Program podpory sportu (PPS)
Prostředky na nájemné
PPZO
PPS
PPVČ
Žadatel (přesný název)
CINEMA TIME, s.r.o.
Adresa (sídlo)
Radotínská 69/34, 159 00 Praha 5
IČ (u fyz.osoby dat.narození)
24832367
Bankovní spojení
Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 612 846 3001/5500
Odpovědná osoba (statutární zástupce)
Tomáš Drechsler, jednatel
Telefon
800 707 272
E-mail
[email protected], [email protected]
Fax
466 687 058
Datum uzavření smlouvy:
24. června 2012
Název projektu (akce)
PARDUBICKÉ LETNÍ KINO PERNŠTEJN 2012
Termín realizace projektu (akce)
6. 7. - 31. 8. 2012
Celkové náklady na projekt (akci)
1 170 369,70
Celkové příjmy na projekt (akci)
1 120 333,00
Přidělená dotace ze stat. města Pardubice
580 000,00
Termín vyúčtování projektu (akce)
doplní úřad
Místo uložení originálů prvotních dokladů:
Vyúčtování sestavil:
Tomáš Drechsler
Telefonní kontakt:
800 707 272, 608 511 513
Podpis:
Počet příloh:
Čestně prohlašuji, že dotace byla použita výhradně k účelu sjednanému ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Pokyny k podávání vyúčtování jsou uvedeny v samostatném listu předaném současně s výtiskem originálních smluv
Datum:
Razítko a podpis statutárního zástupce:
Příjmy:
Celkové příjmy pro projekt (akci) v Kč:
Dotace ze stat. města Pardubice:
Státní rozpočet
Krajský úřad:
Sponzoři:
Příspěvky (Městský obvod Pardubice 1):
Nadace:
Vlastní tržby (reklama a propagace):
Ostatní (rozepište):
1 120 333,00
580 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
480 333,40
0,00
Rozpis výdajů (pouze pro dotaci ze statutárního města Pardubice)
Viz příloha č. 1
(seznam použitých dokladů)
580 000,00
Celkové výdaje projektu z dotace MmP:
580 000,00
Rozdíl mezi CELKOVÝMI náklady a příjmy
Náklady
Příjmy
Výsledek hospodaření (+zisk, -ztráta)
1 170 369,70
1 120 333,00
-50 036,70
K vyúčtování dokládám povinné přílohy:
Seznam všech použitých účetních dokladů
Kopie prvotních účetních dokladů (pokladní doklady, faktury, výpisy z účtu, mzdové listy, nájemní smlouvy,
Doklady prokazující úhradu (výpis z účtu, výdajový pokl.doklad)
Kopie dohod, smluv o dílo apod.
Stručné zhodnocení projektu
Propagační materiály dokládající uskutečnění akce včetně uvedení podpory města
Download

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE VYÚČTOVÁNÍ dotace