Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., U Strouhy 3, 196 00 Praha 9
tel.: 211 155 190-4, e-mail: [email protected], www.arch-krivka.cz
RDB FRANTIŠKA 2.01
D.1.4.G - ELEKTROINSTALACE
STAVEBNÍK:
XXX
XXX
MÍSTO STAVBY:
ZPRACOVATEL:
XX
Architektonická kancelář KŘIVKA , s.r.o.
Zastoupená Ing. Arch. Lubomírem Křivkou
U Strouhy 298/3 ,196 00 Praha 9
IČO 25730037, DIČ 004-25730037
VEDOUCÍ PROJEKTU:
Ing. arch. Lubomír Křivka
ZODP. PROJEKTANT:
Ing. Z. Slavík
STUPEŇ DOKUMENTACE:
DSP
DATUM:
2.2014
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:
000 00 00
SEZNAM DOKUMENTACE
01 Technická zpráva
02 Elektroinstalace 1NP
03 Elektroinstalace 2NP
04 Uzemnění a hromosvod
05 Rozvodnice domovní RD
TECHNICKÁ ZPRÁVA-ELEKTROINSTALACE
Technická zpráva Strana 1 z 7
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., U Strouhy 3, 196 00 Praha 9
tel.: 211 155 190-4, e-mail: [email protected], www.arch-krivka.cz
1. Úvod
Projektová dokumentace řeší novou elektroinstalaci v objektu rodinného domu.
Projekt neřeší přípojku z veřejné sítě včetně projednání.
Dokumentace je vyhotovena na základě těchto podkladů:
-
výkres dispozičního řešení stavby v měřítku 1:100
-
požadavky ostatních projektantů - specialistů
−normy a předpisy platné v době zpracování PD
2.Provozní údaje
Základní technické údaje
Napěťová soustava v distribuční síti: 3+PEN stř. 50Hz 400/230 V, TN-C
v objektu: 3+PE+N stř. 50Hz, 400V/230V, TN-C-S
místo rozdělení vodiče PEN na PE a N je v novém rozvaděči RD.
Ochrana před úrazem el. proudem: samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 a doplňujícím
ochran. pospojováním a proudovým chráničem 30 mA (koupelny, venkovní zásuvky, zásuvky přístupné laikům
do 20A).
Zkratové poměry-stávající ve veřejné síti.
Ochrana proti zkratu je provedena jističi.
Ochrana proti přetížení je provedena jističi .
Vnější vlivy
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 ,ČSN 33 2000 – 3, Z1,Z2 jsou ve všech místnostech objektu
normální prostory bezpečné,
v prostorách s vanou nebo sprchou a umývací prostory jsou dle ČSN 33 2000-7-701ed2 - Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory: zóny 0-3
Vnější prostory: AA7, AB7, AC1, AD1, AE4, AF2, AG1, AK2, AL2, AN2, AP1, AQ1, AR2, AS2, BA1, BC2, BD1,
CA1, CB1 - prostředí venkovní - prostory zvlášť nebezpečné.
Využití: BA1, BC1, BD1, BE1
Konstrukce domu: CA2, CB2
Výkonová bilance
Instalované spotřebiče (předpoklad):
Osvětlení
Pi=2 kW
malé spotřebiče do zásuvek
Pi= 6,0 kW
Pračka
Pi= 2.1 kW
Myčka
Pi= 2.1 kW
El. varná deska
Pi= 6 kW
topné žebříky
Pi=1,3kW
instalovaný příkon
Technická zpráva Strana 2 z 7
Pi=19,5 kW
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., U Strouhy 3, 196 00 Praha 9
tel.: 211 155 190-4, e-mail: [email protected], www.arch-krivka.cz
soudobý příkon
výpočtový proud
Ps=13 kW
20A
Projektant navrhuje hlavní jistič před elektroměrem 3*25A
sazba VT ,domácnost
Celková roční spotřeba elektrické energie za rok bez vytápění, přípravy TUV – A=3,8MWh/rok
3. Připojení objektu a měření odběru
Připojení objektu začíná na pojistkových spodcích přípojkové skříně ve sloupku v oplocení.
Elektroměrová rozvodnice RE bude umístěna v oplocení pozemku tak, aby byla přístupná z veřejné komunikace, do stejného sloupku, ve kterém je umístěna přípojková skříň (NN přípojka není součástí tohoto projektu).
Před elektroměrem bude osazen hlavní jistič s proudovou hodnotou 25A/3 (25A, char.B). Elektroměrová rozvodnice bude v provedení pro venkovní montáž ,a typ a provedení rozvodnice bude shodný s typem schváleným
příslušným rozvodným závodem (viz technické podmínky RZ distribuce a.s.)
Její umístění bude provedeno dle podmínek schválených příslušným rozvodným závodem (viz technické podmínky RZ distribuce a.s.,).
Poznámka: Proudová hodnota jističe před elektroměrem může být změněna podle smlouvy mezi stavebníkem a
příslušným distribučním závodem, případně po instalování dalších spotřebičů.
Z elektroměrové rozvodnice povede kabel CYKY 4B*16 ve výkopu krytí 80 cm. Kabel bude uložen v pískovém
loži (10cm) a zakryt betonovými (plastovými) kab. deskami a označen výstražnou fólií. Při případném přechodu
příjezdové komunikace (nebo odstavné plochy) bude kabel veden v chráničce (PVC prům. 90 mm). Stejnou trasou povede ovládací vedení k HDO (CYKY 2D*1.5) a uzemňovací přívod FeZn 30/4 (uložen pod pískovým ložem).
4.
Popis technického řešení,způsob uložení rozvodů
Domovní rozvodnice
Domovní rozvodnice s jističi bude umístěna v technické místnosti. V této rozvodnici budou napojeny a jištěny
veškeré okruhy v domě. Rozvodnice bude v provedení zapuštěném nebo polozapuštěném. Domovní rozvaděč
musí být na přístupném místě , před jeho dvířky musí být volný prostor min.700mm.
Způsob uložení rozvodů
Instalace bude provedena kabely CYKY pod omítkou, v dutinách konstrukcí alt. vedena v ochranných trubkách
v podlaze.
Montáž přístrojů (krabic) v těchto stěnách musí vyhovět akustickým a tepelně technickým požadavkům, tzn .při
provádění instalací do vnitřních dělících konstrukcí doporučujeme neprovádět jednotlivé instalační předměty
symetricky proti sobě (např. neinstalovat dvě zásuvky naproti sobě).
Při vedení instalací v kročejové izolaci v podlaze nesmí dojít k pevnému propojení roznášecí vrstvy podlahy s
nosnou konstrukcí. Rozvody v podlaze je nutno od ostatních konstrukcí oddělit kročejovou izolací.
Světelná instalace
Instalace bude provedena kabely CYKY pod omítkou, v dutinách konstrukcí alt. vedena v ochranných trubkách
v podlaze. Veškeré přístroje osazené v místech SDK musí být v provedení pro montáž do SDK (dutých stěn).
Technická zpráva Strana 3 z 7
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., U Strouhy 3, 196 00 Praha 9
tel.: 211 155 190-4, e-mail: [email protected], www.arch-krivka.cz
Typy svítidel a jejich přesné umístění bude provedeno dle výběru a pokynů stavebníka. Při výběru svítidel pro
montáž do koupelny je třeba dodržet ustanovení norem ČSN 33 2000-7-701ed2), u svítidel instalovaných venku
je třeba dodržet požadované krytí. Spínače budou umístěny do společných rámečků, a není-li určeno jinak budou ve výšce 1,2 m. Přednostně budou umístěny na straně kliky dveří. Osvětlení venkovních prostorů a terasy
bude provedeno svítidly s venkovním krytím.
Zásuvková instalace
Bude provedena kabely CYKY (viz předchozí odstavce ). Zásuvky s výjimkou vyhrazených zásuvek (PC, lednice
apod.) budou chráněny proudovým chráničem. Zásuvky napojené mimo proudový chránič budou opatřeny popisem , případně barevně odlišeny a s její funkcí bude zákazník prokazatelně seznámen realizační firmou. Zásuvky budou (není-li určeno jinak) ve výšce 0,2 m.
V případě úprav rozvodů dle navrženého interieru je třeba dodržet minimální doporučený počet zásuvkových
vývodů :
Účel místnosti
Minimální doporučený počet zásuvkových vývodů
Samostatná kuchyň
3
Obývací pokoj
3
Ložnice
3
Kuchynský kout
2
koupelna
1
Instalace kuchyňské linky
Bude upřesněna při realizaci konzultací se stavebníkem a s návrhem dodavatele kuch. linky. Vývody pro nasvětlení linky, pracovní desky a pro digestoř budou ukončeny v odbočných krabicích a po upřesnění pozice vývodů
zařízení budou přivedeny k zařízením. Přívod pro var.desku je třífázový a ukončený v krabici ve výšce cca 0,6 m
nad podlahou, zapojen bude dle skutečně dodaného typu vařiče (230V-400V).
Vytápění objektu a příprava TUV
Vytápěcí systém je navržen teplovodní. Zdrojem tepla je plynový kotel .V koupelnách budou instalovány topné
patrony top.žebříků a topná rohož.,
Napojované spotřebiče
- napojení pračky, lednice, myčky, trouby a sporáku /var.desky/.
- v koupelnách el. patrony tepl.žebříků
-
napojení plynového kotle, vnitřního termostatu a venkovního čidla
Ochrana před nebezpečným dotykem
Ochrana před úrazem el. proudem: samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed2 a doplňujícím
ochran. pospojováním (Cy 6 z/žl) a proudovým chráničem 30 mA (koupelny, venkovní zásuvky). V zádveří bude
Technická zpráva Strana 4 z 7
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., U Strouhy 3, 196 00 Praha 9
tel.: 211 155 190-4, e-mail: [email protected], www.arch-krivka.cz
instalována hlavní ochranná přípojnice (HOP), na které budou kromě uzemňovacího přívodu a ochranného vodiče připojeny i vodiče hlavního pospojování, doplňkového pospojování a veškeré vodivé části, přicházející do
budovy z venku, tak i všechna neelektrická kovová potrubí a části zasahující do různých částí budovy.
5. Systém ochrany objektu proti blesku
Projektová dokumentace pro stavební řízení je povinna dle Zákona 183/2006 Sb,a přílohy č.1 k vyhlášce
č.499/2006Sb obsahovat projekt ochrany objektu proti blesku v rozsahu :
Technickou zpráva s uvedením stručného popisu řešení soustavy ,dále přiložená výkresová dokumentace obsahuje návrh trasování svodů a jímací soustavy, slouží dále uvedené údaje jako standarty pro provedení ochrany proti blesku dle ČSN EN 62 305 1-5 . Doprovodná výkresová dokumentace slouží pro ilustraci dále uvedených údajů.
Zatřídění objektu do třídy ochrany proti blesku LPL:
Druh objektu-rodinný dům
Předmět ochrany proti blesku: lidské životy , předmětný objekt, elektronické vybavení objektu
výsledná LPL-III*
*hodnoty vycházejí z ČSN EN 62 305,
Pro LPL-III:
max.vzdálenost ok mřížové soustavy 15*15m, poloměr valící se koule 45m
Jímače
Na ploše střechy je umístěno vodorovné jímací vedení, které plní funkci mřížové soustavy, funkci náhodného
jímače plní oplechování atiky, které je s mřížovou soustavou pevně spojeno.
-
mřížová soustava splňuje max. vzdálenost ok (15*15m)
−na kovové atice bude umístěn horizontální jímač
−max. vzdálenost vodorovných podpor mřížové soustavy je 1000mm
−na mřížovou soustavu nesmí být napojeny jednotky vzduchotechniky ani žádné elektrické zařízení ob-
jektu
Vnitřní systém ochrany před bleskem
Bude zajištěno ekvipoteciláním pospojováním ,zejména vnitřní propojením odkouření kotle s HOP /CYA 4
mm2/.
Ochranná opatření před úrazem osob dotykovým a krokovým napětím
Dle ČSN EN 62305-3 se v okolí svodů LPS a vně stavby mohou za určitých podmínek
vyskytovat životu ne-
bezpečná dotyková napětí ,proto je nutné přijmout následující opatření:
-rezistivita vrchního podloží půdy je v okruhu 3m od svodu je alespon 5kohmu-obvykle postačí vrstva asfaltu o
tlouštce 5cm,nebo štěrk o tlouštce 15cm
-fyzickou zábranou nebo výstražnou tabulkou ,aby se snížila pravděpodobnost vstupu do nebezpečné oblasti v
okruhu do 3m od svodu.
S tímto opatřením je dodavatel povinen prokazatelně seznámit investora.
Svody
Technická zpráva Strana 5 z 7
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., U Strouhy 3, 196 00 Praha 9
tel.: 211 155 190-4, e-mail: [email protected], www.arch-krivka.cz
Na objektu budou umístěny 4 svody bleskových proudů z .AlMg Sip PVC /skrytré/ , které jsou pevně spojeny s
mřížovou soustavou umístěnou na střeše.
−dostatečný počet svodů dokáže bezpečně rozvést bleskové proudy
−max. vzdálenost svislých podpor svodů je 1000mm
Uzemnění
Uzemnění bleskových proudů zajišťuje základový zemnič z FeZn umístěný v podkladním betonu základových
konstrukcí ,napojený na mřížovou soustavu objektu (uspořádání „B“)
Materiál musí být volen z hlediska požadované životnost objektu
Doporučení
Výkresová část PD obsahuje schematické znázornění systému ochrany objektu proti blesku. Realizaci systému
ochrany proti blesku musí provést odborná firma. Součástí systému ochrany proti blesku jsou pravidelné kontroly a revize ,jejich provádění a periodu předepisuje ČSN EN 62 305.
Bylo zpracováno
Řízení rizika podle ČSN EN 62305-2 s následujícími výsledky:
Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečné schráněna proti
přepětí způsobenému úderem blesku.
6. Slaboproudé rozvody
Bude připraveno trubkování pro rozvod státního telefonu, kabelové televize a domácího vrátného.
Televizní anténa
Vzhledem k tomu, že není rozhodnuto o druhu příjmu (pozemní stanice, SAT, kabel. televize), bude připraveno
pouze vytrubkování s vloženým protahovacím vodičem. Rozvod bude proveden jako paprskovitý, od hřebene
(štítu) budou založeny k místům uvažovaných účastnických zásuvek trubky prům. 23 mm ukončené v krabicích.
Rozvody pro satelitní rozvod doporučujeme konzultovat s dodavatelskou firmou vzhledem k odlišnosti jednotlivých systémů (digital atd).
Telefon
Rozmístění vývodů bude upřesněno dle požadavků stavebníka. Rozvod je uvažovaný jako paprskovitý, místem
soustředění bude svorkovnicová skříň umístěná v pilířku v oplocení, tel. uzávěr v KO125 bude ve vchodové části.
Propojení domácí telefonu k el. vrátnému v oplocení bude provedeno trubkou P prům. 36 mm, která umožní protažení koax. kabelu pro případný videotelefon.
Autonomní hlásič PO
Bude RD osazen zařízením autonomní detekce a signalizace.
Toto zařízení musí být umístěno v části RD vedoucí směrem do únikové cesty.
Jako hlásič požáru bude použita autonomní (bezdrátová) signalizace splňující podmínky ČSN EN 14604, nebo
hlásič požáru podle české technické normy řady ČSN EN 54 Elektrická požární signalizace, a to například část
5, část 7 a část 10.
Hlásiče pracují na fotoelektrickém principu, tzn. reagují na změnu zbarvení okolí dýmem. Signalizace bude
akustická.Poplach je hlášen všemi propojenými přístroji. Zkoušky hlásičů bude provádět autorizovaná osoba v
předepsaných intervalech. Dodavatel provede seznámení uživatele s provozními stavy a pořídí o tom zápis,
Technická zpráva Strana 6 z 7
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., U Strouhy 3, 196 00 Praha 9
tel.: 211 155 190-4, e-mail: [email protected], www.arch-krivka.cz
Vypracoval: Ing. Z. Slavík
Technická zpráva Strana 7 z 7
Download

D.1.4G.01 - technická zpráva