návod k použití
Sklokeramická indukční varná deska
EHD68210P
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com
Obsah
Bezpečnostní informace
Popis spotřebiče
Použití varné desky
Tipy k vaření a smažení
Čištění a údržba
2
3
5
10
11
Co dělat, když...
Likvidace
Pokyny k instalaci
Servis
12
13
13
15
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
Upozornění Dodržujte prosím tyto
pokyny. V případě nedodržení těchto
pokynů se na žádné způsobené
poškození nevztahuje záruka.
Správné používání
• Tento spotřebič nesmějí používat děti nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo
bez patřičných zkušeností a znalostí, které
jim brání v bezpečném používání spotřebiče, s výjimkou situace, kdy je sledují osoby
odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim
dávají příslušné pokyny k bezpečnému
použití spotřebiče.
• Při používání nenechávejte spotřebič bez
dozoru.
• Tento spotřebič je určen výlučně pro běžné domácí vaření a smažení jídel.
• Spotřebič se nesmí používat jako pracovní
plocha nebo odkládací prostor.
• Doplňování nebo změny spotřebiče jsou
zakázány.
• Nepokládejte nádoby s hořlavými kapalinami, vysoce hořlavé materiály nebo
předměty, které by se mohly roztavit,
(např. plastové fólie, plast, hliník) na
spotřebič nebo do jeho blízkosti, ani je na
něm neskladujte.
Bezpečnost dětí
• Malé děti by se neměly ke spotřebiči přibližovat.
• Větší děti smějí spotřebič používat jen za
dozoru dospělých.
• Doporučujeme zapnout dětskou pojistku,
aby malé děti nebo domácí zvířata nemohly spotřebič náhodně zapnout.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
• Spotřebič smí instalovat a zapojit pouze
proškolený registrovaný servisní technik.
• Vestavné spotřebiče mohou být používány
pouze po zabudování do vhodných vestavbových jednotek a pracovních desek
vyhovujících příslušným normám.
• Dojde-li k závadě spotřebiče nebo poškození sklokeramického povrchu (praskliny,
poškrábání nebo odštípnutí), musí být
spotřebič vypnut a odpojen od přívodu
elektrické energie, aby byla vyloučena možnost úrazu elektrickým proudem.
• Opravy spotřebiče smí provádět pouze
proškolený servisní technik.
Bezpečnost provozu
• Ze sklokeramické desky odstraňte nálepky
a fólii.
• Při neopatrném používání spotřebiče hrozí
nebezpečí popálenin.
• Kabely elektrických spotřebičů se nesmí
dotýkat horkého povrchu spotřebiče nebo
horkých nádob.
• Přehřáté tuky a oleje se mohou velmi rychle vznítit. Upozornění! Nebezpečí požáru!
• Po každém použití varné zóny vypněte.
• Uživatelé s kardiostimulátory by se horní
částí těla neměli k zapnuté indukční varné
zóně přiblížit blíže než na 30 cm.
• Nebezpečí popálení! Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako
nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože
by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
Bezpečnost při čištění
• Při čištění musí být spotřebič vypnutý a vychladlý.
electrolux 3
• Čištění spotřebiče pomocí parního nebo
vysokotlakého přístroje je z bezpečnostních důvodů zakázáno.
Rady k ochraně spotřebiče před
poškozením
• Pokud na sklokeramickou desku něco
spadne, může se poškodit.
• Okraj sklokeramické desky se zase může
poškodit nárazem varné nádoby.
• Nádoby vyrobené z litiny, hliníkové slitiny
nebo s poškozeným spodkem mohou při
posunování po povrchu sklokeramickou
desku poškrábat.
• Roztavené předměty a přeteklé tekutiny se
mohou ke sklokeramické desce připálit a
je proto nutné je ihned odstranit.
• Nepoužívejte varné zóny s prázdnými nádobami nebo zcela bez nádob.
• Nechcete-li nádobí a sklokeramickou desku poškodit, nenechávejte hrnce a pánve
vypražit do sucha.
• Ventilační mezera široká 5 mm mezi pracovní deskou a přední stranou spotřebiče
se nesmí zakrýt.
Popis spotřebiče
Vaření na dvou varných zónách
Velké nádoby lze ohřívat na dvou varných
zónách současně. Můžete k tomu použít dvě
varné zóny na levé nebo na pravé straně varné desky.
1. Nádobu postavte doprostřed dvou varných zón.
Nádoba musí zakrýt alespoň dva křížky.
2. U obou varných zón nastavte stejný tepelný výkon (max. nastavení 8).
Uspořádání varné desky
1
2
Různé nádoby se mohou vyznačovat
rozdíly v rozvodu tepla. Dobrých výsledků dosáhnete s nádobím se silným rovným dnem.
6
5
4
3
1 Indukční varná zóna 2300 W s funkcí výkonu 3200 W
2 Indukční varná zóna 2300 W s funkcí výkonu 3200 W
3 Ovládací panel
4 Indukční varná zóna 2300 W s funkcí výkonu 3200 W
5 Indukční varná zóna 2300 W s funkcí výkonu 3200 W
6 Ovládací panel
Varná deska je rozdělena na čtyři varné zóny.
V každé varné zóně je pod sklokeramickou
deskou indukční topný článek a střed každého článku je na sklokeramickém povrchu
označen křížkem. Nádobu můžete postavit
na jakoukoli varnou zónu. Nádoba musí
křížek úplně zakrýt. Spodek nádoby musí mít
průměr 125 - 210 mm.
4 electrolux
Uspořádání ovládacího panelu
11
1
10
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dětská pojistka s ukazatelem
STOP+GO s ukazatelem
Zap/Vyp s kontrolkou
Funkce výkonu
Ukazatel nastavení tepelného výkonu
Ukazatel automatického vypnutí
Ukazatel zbytkového tepla
Volba nastavení tepelného výkonu
Časový spínač
Kontrolky varné zóny - funkce časového
spínače
11 Displej časového spínače
3
9
4
8
5
7
6
Senzorová tlačítka dotekového ovládání
Varná deska se ovládá senzorovými tlačítky
dotekového ovládání. Funkce se ovládají dotekem senzorových tlačítek a potvrzují zo-
brazením ukazatelů a zvukovými signály. Senzorových tlačítek se dotýkejte shora a nezakrývejte přitom jiná senzorová tlačítka.
Senzorové tlačítko
/
Funkce
Zap/Vyp
Zapíná a vypíná spotřebič.
Zámek
Zablokování/odblokování ovládacího panelu.
STOP+GO
K zapnutí a vypnutí nastavení Uchovat teplé.
Varná zóna vypnutá
K vypnutí varné zóny
Tepelný výkon
K nastavení tepelného výkonu.
Výkon
Zapnutí a vypnutí výkonu
Časový spínač
Volba časového spínače
Zvýšení nastavení
K prodloužení času časového spínače.
Snížení nastavení
Ke zkrácení času časového spínače.
electrolux 5
Ukazatele
Ukazatel
+ číslo
Význam
Zbytkové teplo
Varná zóna je stále horká.
Porucha
Došlo k poruše.
Zjištění nádoby
Nádoba je nevhodná, nebo je příliš malá, nebo na varné zóně není žádné nádobí.
Automatické vypnutí
Vypnutí je aktivní.
Ukazatel zbytkového tepla
Upozornění Nebezpečí popálení
zbytkovým teplem. Po vypnutí potřebují
varné zóny určitý čas k ochlazení.
Podívejte se na ukazatel zbytkového
tepla
.
Zbytkové teplo lze použít k rozpouštění
nebo k udržení teploty jídel.
Indukční varné zóny vytvářejí teplo
potřebné k vaření přímo u dna nádoby. Sklokeramické varné desky se ohřívají pouze
zbytkovým teplem nádoby.
Použití varné desky
Indukční varné zóny používejte s vhodnými nádobami.
Zapnutí a vypnutí varné desky
Ovládací panel
Ukazatel
Zapnutí
Dotkněte se
vteřinu.
na 1
Rozsvítí se kontrolka. Ukazatele připravenosti jednotlivých
varných zón rovněž svítí.
Vypnutí
Dotkněte se
vteřinu.
na 1
Kontrolka zhasne. Ukazatele připravenosti jednotlivých varných zón rovněž zhasnou.
Jestliže po zapnutí varné desky nenastavíte asi do 10 vteřin tepelný výkon nebo funkci, varná deska se automaticky
sama vypne.
B
Nastavení tepelného výkonu
Dotkněte se ovládací lišty v místě požadovaného stupně varného výkonu. Stupeň varného výkonu se zobrazí na ukazateli. Podle
potřeby ho zvyšte nebo snižte. Neuvolňujte,
dokud nedosáhnete požadovaného varného
stupně.
Zablokování/odblokování ovládacího
panelu.
Ovládací panel s výjimkou senzorového tlačítka "Zap/Vyp" lze kdykoli zablokovat, aby
se nemohlo změnit nastavení např. při otírání
panelu hadříkem.
6 electrolux
Ovládací panel
Ukazatel
Zapnutí
Stiskněte
Ukazatel se rozsvítí.
Vypnutí
Stiskněte
Ukazatel zhasne.
Když varnou desku vypnete, funkce zámku se automaticky vypne.
Zapnutí a vypnutí funkce STOP+GO
Funkce STOP+GO přepne všechny zapnuté
varné zóny na nastavení uchování teploty
Ovládací panel
Zapnutí
Stiskněte
Vypnutí
Stiskněte
Ukazatel
Předchozí tepelný výkon (ne funkce automatického ohřevu)
STOP+GO nevypne funkci časového
spínače.
Použití funkce automatického ohřevu
Všechny varné zóny jsou vybaveny funkcí automatického ohřevu. Při nastavování tepelného výkonu s použitím funkce automaticKrok
současně a pak zpět na původní tepelné nastavení.
STOP+GO zablokuje celý ovládací panel
mimo senzorová tlačítka
.
kého ohřevu se varná zóna na určitou dobu
zapne na plný výkon, a pak se automaticky
přepne zpět na nastavený tepelný výkon.
Ovládací panel
1.
Zvolte nastavení ohřevu.
2.
Zvolte požadovaný tepelný výkon
mezi 1 a 8.
Ukazatel
Ukazatel bliká.
Zobrazí se požadovaný tepelný výkon.
Ukazatel
se rozsvítí.
funguje varná deska na plný
Po dobu zobrazení
výkon.
Po dokončení automatického ohřevu ukazatel
zhasne.
Délka zapnutí funkce automatického ohřevu
závisí na zvoleném tepelném výkonu.
Tepelný výkon
Délka automatického ohřevu [min:s]
1
0:12
2
0:12
3
3:07
4
5:51
5
10:12
6
2:01
7
2:28
8
2:52
9
---
Použití dětské pojistky
Dětská pojistka brání neúmyslnému použití
varné desky.
electrolux 7
Zapnutí dětské pojistky
Krok
Ovládací panel
Kontrolka
1.
Zapněte varnou desku. Nenastavujte tepelný
výkon.
svítí. Ukazatele připravenosti jednotlivých varných zón rovněž svítí.
2.
Dotkněte se
nad
na 4 vteřiny.
se rozsvítí.
Dětská pojistka je zapnutá.
Dočasné zrušení dětské pojistky
Dětskou bezpečnostní pojistku můžete tímto
způsobem zrušit jen na jedno vaření; pojistka
zůstane po vaření aktivní.
Krok
1.
Ovládací panel
Kontrolka
Zapněte varnou desku.
2.
Dotkněte se
na 4 vteřiny.
nad
se rozsvítí.
nad
zhasne
Při dalším zapnutí varné desky ji můžete použít jako obvykle.
Po dočasném zrušení dětské pojistky je nutné nastavit tepelný výkon nebo funkci do asi
10 vteřin, jinak se varná deska automaticky sama vypne.
Vypnutí dětské pojistky
Krok
Ovládací panel
Kontrolka
1.
Zapněte varnou desku. Nenastavujte tepelný
výkon.
nad
se rozsvítí.
2.
Dotkněte se
nad
zhasne
3.
na 4 vteřiny.
Vypněte varnou desku.
Dětská pojistka je vypnutá.
Zapnutí a vypnutí výkonu
přidá další dostupný výFunkce výkonu
kon indukčním varným zónám, např. k rychlému ohřevu velkého množství vody. FunkOvládací panel
ce výkonu se aktivuje maximálně na 10 minut. Pak se indukční varná zóna automaticky
přepne zpět na tepelný výkon 9.
Ukazatel
Zapnutí
Stiskněte
Kontrolka nad ovládací lištou se rozsvítí. Ukazatel
bliká.
Vypnutí
Vyberte tepelný výkon
1-9.
Zvolený tepelný výkon se zobrazí na displeji. Ukazatel
nad
zhasne.
8 electrolux
Řízení výkonu
Varné zóny varné desky mají stanovený maximální výkon.
Maximálního výkonu je dosaženo, když je tepelný výkon nastavený na 8 pro všechny varné zóny.
Dvě varné zóny spolu vytváří pár (viz obrázek), a proto řízení proudu rozděluje maxi-
mální dostupný výkon mezi tyto dvě varné
zóny.
Pokud je funkce výkonu zvolena pro jednu
varnou zónu, řízení proudu umožní zesílení
výkonu pro tuto varnou zónu snížením výkonu příslušné druhé varné zóny v páru.
Příklad: tepelný výkon je nastavený na 8 pro
jednu varnou zónu. Funkce výkonu je pro tuto varnou zónu zapnutá. Funkce výkonu je
aktivována, ale tepelný výkon nastavený na 8
pro jednu varnou zónu a funkce výkonu pro
druhou varnou zónu z páru překračuje maximální výkon pro obě varné zóny ve stejnou
dobu. Řízení proudu proto sníží výkon varné
zóny, která byla nastavena jako první,
například z 8 na 5, na displeji této varné zóny
se 8 mění na 5 a pak zůstane na nejvyšším
možném maximu 5. (Změna hodnoty na displeji z 8 na 5 nebo 8 na 3 nebo jinou hodnotu
záleží na typu spotřebiče a velikosti varné zóny.)
Použití časového spínače
Funkce
Podmínky
Po uplynutí času
Automatické vypnutí
je nastavený tepelný výkon
zvukový signál
00 bliká
Varná zóna se vypne.
Minutka
varné zóny nejsou zapnuté
zvukový signál
00 bliká
Jestliže je při zapnutí minutky na této
varné zóně nastavený i tepelný výkon,
varná zóna se po uplynutí nastaveného
času vypne.
Volba varné zóny
Krok
Ovládací panel
Jestliže se varná zóna vypne, nastavená
funkce časového spínače se také vypne.
Ukazatel
1
Dotkněte se
jednou.
Kontrolka první varné zóny bliká.
2
Dotkněte se
jednou.
Kontrolka druhé varné zóny bliká.
3
Dotkněte se
jednou.
Kontrolka třetí varné zóny bliká.
4
Dotkněte se
jednou.
Kontrolka čtvrté varné zóny bliká.
Jestliže jsou nastavené další funkce časového spínače, po několika vteřinách se zobrazí
nejkratší zbývající čas ze všech nastavených funkcí časového spínače a příslušná kontrolka bliká.
Nastavení času
Krok
1
Ovládací panel
Zvolte
varnou zónu.
Ukazatel
Kontrolka pro zvolenou varnou zónu bliká.
electrolux 9
Krok
2
Ovládací panel
Dotkněte se
nebo
Ukazatel
00 až 99 minut
.
Za několik vteřin bude kontrolka blikat pomaleji.
Čas je nastavený.
Začne se odpočítávat čas.
Vypnutí funkce časového spínače
Krok
Ovládací panel
1
Zvolte
2
Stiskněte
Ukazatel
Kontrolka zvolené varné zóny bliká rychleji.
Zobrazuje se zbývající čas.
varnou zónu.
Odpočítává se zbývající čas až na 00 .
Kontrolka zhasne.
Funkce časového spínače pro zvolenou varnou zónu je vypnutá.
Změna času
Krok
Ovládací panel
1
Zvolte
2
Dotkněte se
Ukazatel
Kontrolka zvolené varné zóny bliká rychleji.
Zobrazí se zbývající čas.
varnou zónu.
nebo
01 až 99 minut
.
Za několik vteřin bude kontrolka blikat pomaleji.
Čas je nastavený.
Začne se odpočítávat čas.
Zobrazení zbývajícího času pro varnou zónu
Krok
1
Tlačítko ovládacího panelu
Zvolte
varnou zónu.
Ukazatel
Kontrolka zvolené varné zóny bliká rychleji.
Zobrazuje se zbývající čas.
Za několik vteřin bude kontrolka blikat pomaleji.
Vypnutí zvukového signálu
Krok
1
Tlačítko ovládacího panelu
Stiskněte
Zvukový signál
Potvrzení zvukovým signálem.
Zvukový signál se vypne.
Automatické vypnutí
Varná deska
• Jestliže po zapnutí varné desky nenastavíte asi do 10 vteřin pro varnou zónu tepelný výkon, deska se automaticky sama
vypne.
• Jestliže je jedno nebo víc senzorových tlačítek zakrytých nějakými předměty (např.
nádobou) déle než přibližně 10 vteřin, zazní
signál a varná deska se automaticky vypne.
• Jestliže jsou vypnuté všechny varné zóny,
varná deska se automaticky sama vypne
po asi 10 vteřinách.
Ovládací panel
• Jestliže je spotřebič vypnutý a jedna nebo
více senzorových tlačítek na ovládacím
panelu jsou zakryté na více než 10 vteřin,
zazní zvukový signál. Zvukový signál se
automaticky vypne po odkrytí senzorových tlačítek.
Indukční varné zóny
• V případě přehřátí (např. když se vyvaří obsah kastrolu) se varná zóna automaticky
sama vypne.
se zobrazí. Před novým
použitím je nutné nastavit varnou zónu na
0 a nechat ji vychladnout.
10 electrolux
• Pokud použijete nevhodné nádoby,
displej se rozsvítí a po 2 minutách se ukazatel varné zóny vypne.
• Jestliže do určité doby varnou zónu nevypnete, ani nezměníte nastavení tepelného
výkonu, příslušná varná zóna se sama automaticky vypne.
se zobrazí. Před novým použitím je nutné nastavit varnou zónu na
.
Tepelný výkon
Vypne se za
1-2
6 hodin
3-4
5 hodin
5
4 hodiny
6-9
1,5 hodině
Tipy k vaření a smažení
tých potravin, poškozovat zdraví. Doporučujeme proto připravovat jídla raději při
nízkých teplotách a dbát na to, aby příliš
nezhnědla.
Informace o akrylamidech
Podle nejnovějších vědeckých poznatků
může akrylamid vznikající při intenzivním
zhnědnutí pokrmů, zejména u škrobnaNádoby pro indukční varné zóny
Materiály pro nádoby
Vhodný
Ocel, smaltovaná ocel
+
Litina
+
Nerezová ocel
+*
Nádoby s vícevrstvým dnem
+*
Hliník, měď, mosaz
-
Sklo, keramika, porcelán
-
* Nádoby pro indukční varné zóny jsou výrobcem označeny jako vhodné.
Test vhodnosti nádobí
Nádoby jsou vhodné pro indukční vaření,
když ...
• ... se malé množství vody na indukční varné zóně nastavené na nejvyšší tepelný výkon za chvíli ohřeje.
• ... se magnet přilepí na dno nádoby.
Velikost nádoby
Indukční varné zóny se do určité míry automaticky přizpůsobí velikosti dna nádoby.
Přesto musí mít magnetická část dna nádoby
minimální průměr v závislosti na velikosti indukční varné zóny. Nádoby se spodkem o
průměru menším než 12 cm nejsou vhodné.
Rady k úspoře energie
Nádobu postavte na varnou zónu, a
teprve potom ji zapněte.
Některé nádoby mohou být při použití na
indukčních varných zónách hlučné. Tento hluk neznamená závadu spotřebiče a
nemá žádný vliv na provoz varné desky.
Dno nádoby
Dno nádoby musí být co nejrovnější a nejsilnější.
Tepelný
výkon
Účel ohřevu
0
1
Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby
pokličkami.
Příklady použití varné desky
Údaje uvedené v následující tabulce jsou jen
orientační.
vhodné pro
Doba vaření
Tipy a rady
Poloha Vypnuto
Udržení teploty jídla
Udržení teploty uvařeného jídla.
Podle potřeby
Víko
electrolux 11
Tepelný
výkon
Účel ohřevu
vhodné pro
Doba vaření
Tipy a rady
1-2
Rozpouštění
Holandská omáčka, rozpouštění másla, čokolády, želatiny
5 - 25 min.
Občas zamíchejte.
1-2
Zhutnění
Nadýchané omelety, míchaná vejce
10 - 40 min.
Vařte s pokličkou.
2-3
Dušení při nízké
teplotě
Dušení jídel z rýže a
mléčných jídel.
Ohřívání hotových jídel.
25 - 50 min.
Přidejte alespoň dvakrát tolik vody než rýže,
mléčná jídla během
vaření občas zamíchejte.
3-4
Vaření v páře
Dušení
Vaření zeleniny a ryb v
páře
Dušení masa
20 - 45 min.
K zelenině přilijte jen
trochu vody (několik
polévkových lžic).
4-5
Uvedení do varu
Vaření brambor v páře
20 - 60 min.
Přilijte jen trochu vody,
např. max. Ľ l vody pro
750 g brambor
4-5
Uvedení do varu
Vaření většího množství
jídel, dušeného masa se
zeleninou a polévek
60 - 150 min.
Až 3 l vody a přísady
6-7
Mírné smažení
Smažení plátků masa
Stálé smažení
nebo ryb, Cordon Bleu z
telecího masa, kotlet,
masových kroket, uzenin, jater, jíšky, vajec, palačinek a koblih
Uprostřed smažení
otočte.
7-8
Prudké smažení
Opečená bramborová
kaše, silné řízky, steaky,
zavářka z vaječného těsta do polévky
Uprostřed smažení
otočte.
9
Var, opražení, hluboké smažení
Vaření velkého množství vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš,
dušené maso v hrnci), hluboké smažení hranolků
5 - 15 min. na
pánev
Funkce výkonu je vhodná pro ohřívání velkého množství tekutiny.
Čištění a údržba
Upozornění Ostré předměty a abrazivní
čisticí prostředky mohou varnou desku
poškodit. Po každém použití varnou
desku omyjte vodou s tekutým
prostředkem na mytí nádobí a zbytky
jídel odstraňte. Odstraňte také zbytky
čisticího prostředku!
Škrábance nebo tmavé skvrny na sklokeramické desce, které nelze odstranit,
nemají vliv na funkci varné desky.
Varnou desku čistěte po každém použití.
1. Jídlo obsahující cukr, plasty a staniol odstraňte okamžitě pomocí škrabky. Škrab-
ku přiložte šikmo ke sklokeramickému
povrchu a posunem ostří škrabky po povrchu seškrábněte nečistoty. Varnou desku otřete vlhkým hadříkem s trochou tekutého mycího prostředku. Nakonec ji
otřete do sucha čistým hadříkem .
2. Vodní kámen a vodové kroužky, tukové
stříkance a kovově lesklé zbarvení se odstraňuje až po vychladnutí varné desky
pomocí čisticích prostředků pro sklokeramický nebo nerezový povrch.
12 electrolux
Co dělat, když...
Problém
Varné zóny nelze zapnout, nebo
nefungují.
Možná příčina
Řešení
Od zapnutí varné desky uplynu- Zapněte varnou desku znovu.
lo více než 10 vteřin.
Je zapnutý zámek.
Vypněte zablokování (viz část
"Zablokování/odblokování ovládacího panelu").
Dětská pojistka je zapnutá.
Vypněte dětskou pojistku (viz
část "Dětská pojistka").
Dotkli jste se více senzorových
tlačítek současně.
Dotkněte se pouze jednoho senzorového tlačítka.
Bylo aktivováno automatické
vypnutí.
Odstraňte všechny předměty
(nádoby apod.), které leží na
ovládacím panelu. Zapněte varnou desku znovu.
je aktivní
Vypnutí
Při vypnutí varné desky zní zvukový signál.
Ovládací panel je úplně nebo
částečně zakrytý.
Ukazatel zbytkového tepla nic
nezobrazuje.
Varná zóna byla zapnutá jen
Jestliže by měla být horká, obkrátkou dobu a není tedy horká. raťte se na místní servis.
Zazní zvukový signál (6 x),
spotřebič se vypne.
Jedno nebo více senzorových
tlačítek bylo zakryto na déle než
10 vteřin.
Zazní zvukový signál a varná de- Senzorové tlačítko Zap/Vyp je
ska se sama zapne a opět vypne; zakryté, např. utěrkou.
za 5 vteřin zazní další zvukový
signál.
Displej se přepíná mezi dvěma
tepelnými výkony.
se rozsvítí
a číslo jsou na displeji
Odstraňte všechny předměty.
Odkryjte senzorové tlačítko.
Na ovládací panel nic nepokládejte.
Řízení proudu snižuje výkon této Viz část "Zapnutí a vypnutí vývarné zóny.
konu"
Nevhodné nádobí
Používejte vhodné nádobí
Na varné zóně není žádná nádoba.
Postavte na ni nádobu.
Průměr dna nádoby je pro varnou zónu příliš malý.
Přesuňte ji na menší varnou zónu.
Používejte vhodné nádobí
Zareagovala ochrana proti
přehřátí pro varnou zónu.
Vypněte varnou zónu. Zapněte ji
znovu.
Bylo aktivováno automatické
vypnutí.
Vypněte varnou desku. Zapněte
varnou desku znovu.
Elektronická porucha
Odpojte varnou desku na několik minut od elektrické sítě (vyjměte pojistku z domácího rozvodu). Jestliže se po zapnutí
znovu zobrazí
, zavolejte do
oddělení péče o zákazníky.
Pokud problém nemůžete vyřešit s poraťte se prosím na svého prodejce nebo
mocí výše uvedených pokynů sami, ob- na oddělení péče o zákazníky.
Upozornění Opravy spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
Nesprávně provedené opravy představují pro uživatele velké nebezpečí.
electrolux 13
Jestliže v případě závady v důsledku nesprávné obsluhy spotřebiče zavoláte do servisu,
budete muset návštěvu opraváře zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce.
Zvuky při vaření
• Hvízdavý zvuk 1
při použití jedné varné zóny nebo několika
Při používání indukční varné zóny se mohou
varných zón na vysoký výkon, jestliže byly
podle materiálu a zpracování dna nádoby
nádoby vyrobeny z různých materiálů (seobjevit následující zvuky.
ndvičové dno)
• Hučení 2
se může objevit při vysokém výkonu
• Cvakání 2
během přepínání elektřiny
2
• Syčení, bzučení 3
1
Spotřebič je vybaven ventilátorem k ochlazení elektrických dílů. Ventilátor může způ3
sobovat hučení, které se může lišit podle
výkonu a může chvíli pokračovat po vypnutí spotřebiče.
Popsané zvuky jsou normální a neznamenají žádnou závadu.
• Praskání 1
při použití nádob vyrobených z různých
materiálů (sendvičové dno)
Likvidace
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Obalový materiál
Obalový materiál neškodí životnímu
prostředí a je recyklovatelný. Plastové
díly jsou označeny značkami, např.
>PE<, >PS< apod. Zlikvidujte prosím
veškerý obalový materiál ve vhodném
kontejneru ve sběrném dvoře v místě
svého bydliště.
Pokyny k instalaci
Bezpečnostní pokyny
Upozornění Přečtěte si prosím
důkladně tyto pokyny!
Vždy dodržujte zákony, předpisy, směrnice a
normy platné v dané zemi (bezpečnostní
předpisy, pokyny ke správné recyklaci v souladu s předpisy apod.).
Instalaci smí provést pouze kvalifikovaný
elektrikář. Je nutné dodržet minimální vzdálenosti od dalších spotřebičů a nábytku.
Instalace musí zajišťovat ochranu před úrazem elektrickým proudem, například zásuvky
se musejí instalovat s ochranným spodkem
přímo pod varnou deskou. Oříznuté okraje
pracovní desky se musejí izolovat před
vlhkostí vhodným těsnicím prostředkem.
Těsnicí prostředek zajišťuje dokonalé přilnutí
varné desky k pracovní ploše bez jakékoli
mezery. Při vestavbě chraňte spodní stranu
varné desky před vlhkem a párou, např. z
myčky nádobí nebo trouby.
Varnou desku neinstalujte v blízkosti dveří
nebo pod okna. Při otevření oken nebo dveří
by mohlo dojít k nárazu do horké nádoby.
Upozornění Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
• Koncovka elektrické sítě je pod napětím.
14 electrolux
• Zajistěte, aby v koncovce elektrické sítě
nebylo žádné napětí.
• Dodržujte schéma připojení.
• Dodržujte bezpečnostní předpisy k elektrické instalaci.
• Správné provedení instalace musí zajišťovat ochranu před úrazem elektrickým proudem.
• Varná deska musí být připojena k elektrickému napájení kvalifikovaným elektrikářem.
• Volné a nevhodné spojení zástrčky se zásuvkou může mít za následek přehřátí koncovky.
• Svorkové připojení si nechte provést pouze kvalifikovaným elektrikářem.
• Použijte svorku k odlehčení kabelu od tahu.
• V případě jednofázového nebo dvoufázového připojení, je nutné použít vhodný síťový kabel typu H05BB-F Tmax 90 °C (nebo vyšší).
• Poškozený síťový kabel se smí vyměnit pouze za speciální kabel (typ H05BB-F Tmax
90 °C; nebo vyšší). Další informace získáte
v místním servisním středisku.
Při elektrické instalaci se musí instalovat
zařízení, které umožňuje oddělení všech pólů
spotřebiče od zdroje napájení s mezerou
mezi kontakty nejméně 3 mm.
Vhodným izolačním zařízením jsou například
ochranné vypínače vedení, pojistky (typ šroubových pojistek se musí odstranit z držáku),
spouštěče uzemnění a stykače.
Přilepení těsnění
• Očistěte pracovní desku v místě výřezu.
• Nalepte jednostrannou těsnící pásku, která je součástí dodávky, po celé dolní hraně
varného povrchu podél vnější hrany sklokeramického panelu. Nenatahujte ji.
Odstřižené konce musí být uprostřed jedné strany. Pokud musíte pásku zkrátit
(přidejte několik mm), vyrovnejte oba konce k sobě.
Instalace
600
=
680 +1
490 +1
=
R5
electrolux 15
min. 5
min. 5
min. 20
min. 25
min. 5
min. 38
min. 5
min. 20
Typový štítek
Modell EHD68210P
Prod. Nr. – 949 593 060
Typ 55 GDD D4 AU 220-240 V, 50 Hz
ELECTROLUX
Servis
V případě technické poruchy prosím nejprve
zkontrolujte, zda nemůžete problém vyřešit
sami pomocí pokynů v části "Co dělat,
když..."
Pokud jste nedokázali problém odstranit sami, obraťte se prosím na naše oddělení péče
o zákazníky nebo na některého z našich servisních partnerů.
Abychom vám mohli rychle pomoci, potřebujeme následující informace:
– Třímístnou kombinaci číslic a písmen
pro sklokeramickou varnou desku
– Označení modelu
– Výrobní číslo (PNC)
– Sériové číslo
(S No. - viz typový štítek)
– Druh poruchy
– Všechna zobrazená chybová hlášení
varná deska
www.electrolux.com
www.electrolux.cz
892930294-B-102008
Download

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska