Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
Tisková zpráva
Dne 8. 2. 2013 se v médiích objevila zpráva o návrhu zřizovatele na zrušení Střední průmyslové školy
elektrotechnické, V Úžlabině 320, Praha 10 a její sloučení se Střední školou elektrotechniky a strojírenství,
Jesenická 1, Praha 10, což obnáší úplné vystěhování z budovy V Úžlabině.
Návrh odboru školství na zrušení SPŠE V Úžlabině a její sloučení s jinou školou byl řediteli školy sdělen
formou definitivního rozhodnutí jen na základě ukazatele o naplněnosti. Nebyla připuštěna žádná další
argumentace ve prospěch školy a hledání optimálního řešení. Dotazy ředitele školy, jaké budou konkrétní
finanční úspory, jak bude následně využita budova školy, jaký bude časový harmonogram slučování, jak
postupovat s již přicházejícími přihláškami nových uchazečů, nebyly zodpovězeny. Vzápětí byla tato
informace prezentována veřejnosti. Škole tak ani nebyl dán prostor seznámit s nastalou situací studenty
a jejich rodiče před tím, než se informace o chystané změně objeví v médiích. Je zarážející, že nikdo
z odpovědných pracovníků odboru školství před tak závažným rozhodnutím nenavštívil školu, aby si
prohlédl její zázemí, technické vybavení a seznámil se s pracovní atmosférou ve škole.
O velice unáhleném a podivném rozhodnutí svědčí i následující údaje. V rámci modernizace školy byla
s vynaložením značných investic, mimo jiné poskytnutých Magistrátem hlavního města Prahy,
vybudována řada odborných učeben. V průběhu roku 2012 bylo škole schváleno čerpání investičního
fondu na tyto akce: realizace elektronické evidence strávníků 100 000 Kč, nákup počítačového serveru
60 000 Kč, vybavení počítačové učebny 250 000 Kč, oprava výměníkové stanice 150 000 Kč, oprava
kmenových učeben 400 000 Kč, nákup nové myčky nádobí 100 000 Kč, rekonstrukce a vybavení nové
multimediální počítačové učebny cizích jazyků 750 000 Kč. Tato učebna byla otevřena dne 30. 1. 2013.
V současné době probíhá rekonstrukce laboratoře elektrotechnických měření, kde bylo zatím vynaloženo
200 000 Kč a Rada hlavního města Prahy svým usnesením ze dne 18. 12. 2012 schválila škole použití
fondu ve výši dalších 800 000 Kč na její technické vybavení.
Domníváme se, že nikdo z odpovědných činitelů za české školství nemůže zrušit školu s nadstandardním
technickým a personálním zabezpečením. V době, kdy je na trhu práce nedostatek absolventů
s technickým vzděláním, je rušení či slučování odborných škol zcela nekoncepční a odporuje deklarované
podpoře odborného vzdělávání ze strany státu (viz Učitelské noviny 4/2013, Hyde Park ČT24 4. 2. 2013).
Škola investovala nemalé úsilí a nemalé finanční prostředky do své propagace. Zveřejnění zamýšleného
sloučení škol v době, kdy uchazeči podávají přihlášky ke studiu, naši školu již teď, v době před schválením
návrhu, značně poškodilo. Jak je možné, že byla zveřejněna tak závažná zpráva, beroucí uvedeným
školám šanci nabrat v přijímacím řízení do 1. ročníku studenty, aniž by rozhodnutí bylo schváleno
a školám včas oznámeno?
Odbor školství chce SPŠE V Úžlabině sloučit se školou, která nevyučuje žádné studijní obory, které má
v nabídce naše škola. Argument zřizovatele, že SPŠE V Úžlabině bude slučována se školou vyučující
stejné obory, je nepravdivý. Obory kategorie L a M jsou úplně jiné, navíc studijní náročnost těchto dvou
škol se diametrálně liší.
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
Ze shora uvedených důvodů pokládáme tento návrh odboru školství, prezentovaný na veřejnosti paní radní
Helenou Chudomelovou, jako neuvážený, zcela chybný a vypovídající opět o neznalosti a o necitlivém
přístupu odpovědných pracovníků v oblasti pražského školství.
Přijímací řízení probíhá beze změny, studijní obory pro školní rok 2013/2014 budou otevřeny
v plánovaném rozsahu.
10. února 2013
SPŠE V Úžlabině 320, Praha 10
Ing. Vladislav Jetenský, ředitel školy
[email protected]
tel.: 274 016 220
Download

Tisková zpráva - SPŠE, V Úžlabině 320, Praha 10