1. C# - Datové typy a řídící struktury – hodnotové a referenční datové typy, příkazy if a if-else, cykly
(for, while, do-while), příkazy break a continue
2. C# - Pole a listy – jejich deklarace, velikost, naplnění, práce s prvky, třídění, porovnání rozdílů mezi
listy a poli.
3. C# - Statické metody – deklarace metod, parametry metod, modifikátory ref a out, návratové typy
metod, volání metod, přetěžování metod a rekurze.
4. C# - Třídy a objekty – deklarace třídy, datové složky třídy, zapouzdření, instanční metody,
konstruktory, this, vytvoření objektu.
5. C# - Porovnání instančních a statických metod - instanční a statické metody, způsoby jejich použití
a volání, statické vlastnosti třídy.
6. C# - Dědičnost – realizace dědičnosti, konstruktor potomka, base, předefinované metody a
vlastnosti, polymorfismus.
7. C# - Abstraktní třídy a výjimky - abstraktní třída, její deklarace, využití. Pojem výjimka, způsob
ošetření výjimek - try… catch, finally
8. C# - Další vlastnosti tříd – deklarace, implementace a použití rozhraní, přetěžování operátorů.
9. C# - Soubory, vstupy a výstupy – čtení a zápis binárních dat, čtení a zápis do textového souboru
(FileStream, StreamWriter, StreamReader, BinaryReader, BinaryWriter).
10. C# - Okenní aplikace - základní komponenty (Form, Button, TextBox, Timer a další), jejich využití,
události
11. Java - Datové typy a řídící struktury – hodnotové a referenční datové typy, příkazy if a if-else,
cykly (for, while, do-while), příkazy break a continue.
12. Java - Pole a ArrayList – jejich deklarace, velikost, naplnění, práce s prvky, třídění, porovnání
rozdílů mezi polem a ArrayListem.
13. Java - Statické metody – deklarace metod, parametry metod, návratové typy metod, volání
metod, přetěžování metod a rekurze.
14. Java - Třídy a objekty – deklarace třídy, vlastnosti třídy, zapouzdření, metody třídy, konstruktory,
this, vytvoření objektu.
15. Java - Dědičnost – realizace dědičnosti, super, přetěžování metod, dědičnost a abstraktní třída,
polymorfismus.
16. Java - Abstraktní třída - deklarace abstraktní třídy, abstraktní metody, dědičnost, využití
abstraktní třídy.
17. Java - Rozhraní – deklarace rozhraní, implementace rozhraní, rozhraní a dědičnost, rozhraní
Comparable.
18. Java - Výjimky – druhy výjimek, způsoby ošetření výjimky - throws, try… catch, finally
(IOException, NumberFormatException, FileNotFoundException, RuntimeException,
ArrayIndexOutOfBoundsException, …), vytvoření vlastní výjimky.
19. Java - Soubory, vstupy a výstupy – čtení a zápis binárních dat, čtení a zápis do textového souboru
(FileReader, FileWriter, BufferedReader, BufferedWriter) a serializace (FileInputStream,
FileOutputStream).
20. Java pro mobily – třída MIDlet, metody startApp, pauseApp, destroyApp, tvorba jednoduchých
aplikací.
21. C++ - Datové typy, direktivy preprocesoru a řídící struktury – datové typy, direktivy preprocesoru,
příkazy if a if-else, cykly (for, while, do-while), příkazy break a continue.
22. C++ - Ukazatelé – deklarace a inicializace ukazatelů, alokace paměti pomocí operátoru new,
aritmetika ukazatelů, pole a ukazatelé
23. C++ - Pole – deklarace pole, naplnění a procházení polí, práce s poli, pole znaků, třídění polí, pole
a ukazatelé.
24. C++ - Funkce – deklarace funkce, prototyp funkce, argumenty funkcí, pole a funkce, ukazatelé a
funkce, přetěžování funkcí, rekurze
25. C++ - Třídy a objekty – deklarace třídy, vlastnosti třídy, zapouzdření, metody třídy, konstruktory,
destruktor, this, vytvoření objektu.
26. C++ - Práce se třídami – přetěžování operátorů, automatická konverze a přetypování tříd
27. C++ - Třídy a dynamické přidělování paměti – standardní konstruktory, destruktor, kopírovací
konstruktory, operátor přiřazení, používání ukazatelů na objekty
28. C++ - Dědičnost – odvození třídy, polymorfní veřejná dědičnost, virtuální metody, vícenásobná
dědičnost
29. C++ - Vstupy, výstupy a soubory – toky a vyrovnávací paměti, výstup pomocí objektu cout, vstup
pomocí cin, souborové V/V operace.
30. Seznamy – jednosměrně a obousměrně zřetězený spojový seznam, realizace zásobníku a fronty,
prohledávání do hloubky a do šířky.
Download

Maturitni otazky