Český masiv – pozůstatek horotvorných
procesů v prvohorách
Kolize kontinentálních bloků před cca. 300 miliony
let, která vedla ke vzniku superkontinentu Pangea,
měla za následek mj. vyvrásnění mohutného pásemného pohoří (orogénu). Jeho hluboce erodované zbytky
dnes nacházíme na několika kontinentech. V Evropě,
severně od Alp a Karpat, je tento tzv. variský orogén
odkryt v podobě masivů vyčnívajících nad oblastmi
pokrytými mladšími sedimenty. Jedním z největších
takto dochovaných masivů – vedle francouzského
centrálního masivu a armorického masivu v Bretani
– je Český masiv.
ÈESKÝ
MASIV
Geologická stavba Českého masivu zachovává jasné stopy někdejší
vývoj Českého masivu není bez pohybu – o tom svědčí např. ze-
kolize kontinentů – podsouvání (subdukci) oceánské i kontinentál-
mětřesné roje v západních Čechách a v oblasti Jeseníků. V posled-
ní litosféry, vznik vulkanického oblouku nebo také výzdvih zaob-
ním století se významem dopadu své činnosti na životní prostředí
loukového vysokohorského plató, podobného Altiplanu na pomezí
Země dostal na úroveň geologických činitelů člověk.
Chile a Bolivie v dnešní Jižní Americe. V období následujícím po
O výsledcích geovědního bádání v Českém masivu pojednává ne-
variské orogenezi se Český masiv stal součástí stabilní evropské
sčetné množství publikací, uveřejněných v respektovaných mezi-
litosférické desky, která výrazněji nepodlehla žádným významným
národních periodikách. Stručné, laikům srozumitelné a na mo-
horotvorným procesům během posledních přibližně 300 miliónů
derních výsledcích výzkumu založené pojednání o vývoji Českého
let. Přesto se geologická stavba Českého masivu měnila. Napětí,
masívu je obsaženo například v publikaci „Geologické procesy
které se evropskou deskou přenáší z tektonicky aktivních oblastí
zapsané v horninách“, vydané Geofyzikálním ústavem AV ČR v r.
na okrajích této desky (Středomoří, Středoatlantický rift), ovlivňu-
2008.
je horninové bloky a již dříve vyvinuté zlomové systémy ve vnit-
Výzkum Českého masívu je financován širokou škálou zdrojů –
rozemí. Díky tomu vznikly ve druhohorách a třetihorách rozsáhlé
granty GA ČR a do letošního roku i GA AV ČR, projekty MŠMT,
sedimentární pánve (Česká křídová pánev, podkrušnohorské pán-
MŽP a MPO, SÚRAO, institucionálními prostředky ústavů Akade-
ve) a ve třetihorách došlo k poměrně rozsáhlé sopečné činnosti
mie věd České republiky, univerzit, České geologické služby, muzeí
(České středohoří, Doupovské vrchy, Labská zóna). Ani současný
aj.; v menší míře i z prostředků zahraničních subjektů.
g V období oligocénu až raného miocénu, před zhruba 36 až 18 miliony let, byl sever
Českého masivu místem s významnou vulkanickou aktivitou, díky vzniku malého
kontinentálního riftu v dnešním Podkrušnohoří. Vulkanická tělesa z tohoto období
nacházíme i na okrajích a v sousedství riftu: panoramatický pohled z Vrátenské
hory na Kokořínsku k severu zabírá východní okolí riftu včetně vulkanitů Malého
a Velkého Bezdězu (vpravo) až po východní část Českého středohoří (vlevo).
Foto Radek Grygar
a Exkurze v granulitovém lomu u Zbytin na Šumavě. Granulity patří mezi přeměněné
horniny, vznikající za vysokých teplot a tlaků v hloubkách 60-70 km pod zemským
povrchem. Vloni byla tomuto zajímavému horninovému typu a procesům, díky
nimž byl na některých místech vynesen až na zemský povrch, věnována tematická
mezinárodní konference „Granulites, partial melting and rheology of orogenic lower
crust“, která se uskutečnila na zámku Hrubá Skála u Turnova. Foto Lucie Tajčmanová
aa Krása skalních měst severní části Českého masivu je výsledkem souhry několika
geologických procesů. Podél zlomů zděděných z variské orogeneze vzniklo v průběhu
křídového období, mezi cca 100 a 86 miliony let, mělké moře, při jehož březích se
ukládaly deltové usazeniny tvořené hlavně pískem. Později, během třetihorního
období, se do Českého masivu přenášely tlaky z kolizní zóny, v níž se vytvářel alpskokarpatský orogén. To vedlo k výzdvihu částí křídové pánve a vzniku puklinových
systémů. Hluboká eroze podél těchto puklin pak vytvořila bizarní reliéf českých (a
sousedních saských a polských) skalních měst. Foto David Uličný
Download

Český masiv – pozůstatek horotvorných procesů v prvohorách