Metodika aktivity 04
0 E-learning Matematika
v rámci projektu
Škola pro praktický život
Zpracovala: Mgr. Zdeňka
ňka Hudcová
Mgr. Martina Svobodová
2010
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM
ROZPO
ČESKÉ
ESKÉ REPUBLIKY
Obsah metodiky
Obsah metodiky................................................................................................
................................
.................................................................. 2
Úvod ................................................................
................................................................................................
................................................... 3
Cíle využití metody e-learningu
learningu ................................................................................................
......................................... 4
Členění obsahu portálu e-Matematika
atematika................................................................
................................................................ 6
Kurz Matematika Svobodová ................................................................................................
................................
............................................. 6
Přehled
ehled jednotlivých tematických celků:
celk ................................................................
....................................................... 6
1. ročník ................................................................................................................................
................................
...................................... 6
2. ročník ................................................................................................................................
................................
...................................... 8
4. ročník ................................................................................................................................
................................
...................................... 9
Kurz Matematika Mgr. Zdeňka
ňka Hudcová ................................................................
.......................................................... 9
Přehled
ehled jednotlivých tematických celků:
celk ................................................................
..................................................... 10
1.
ročník ................................................................................................
................................
............................................................. 10
2.
ročník ................................................................................................
................................
............................................................. 10
3.
ročník ................................................................................................
................................
............................................................. 10
4.
ročník ................................................................................................
................................
............................................................. 11
Maturanti ................................................................................................
................................
.................................................................. 11
Úlohy na státní maturitu ................................................................................................
................................
........................................... 12
Testy ................................................................................................................................
................................
......................................... 12
Práce s e-Matematikou ................................................................................................
................................
..................................................... 13
Prostředí systému ................................................................................................
................................
......................................................... 13
Výběr kurzu ................................................................................................
................................
.............................................................. 14
Spuštění testu................................................................................................
................................
............................................................ 14
Vytvoření nového kurzu ................................................................................................
................................
............................................... 15
Úprava struktury
uktury nebo obsahu kurzu ................................................................
........................................................... 16
Přesun
esun elementu ve struktuře
struktu kurzu ................................................................
......................................................... 17
Smazání elementu ve struktuře
struktu kurzu ................................................................
...................................................... 18
Vkládání matematických vzorců
vzorc ................................................................
.............................................................. 19
Vytvoření nového testu ................................................................................................
................................
................................................ 22
Propojení samostatněě vytvořeného
vytvo
testu s kurzem: .................................................................
................................
24
Úprava testu................................................................................................
................................
.................................................................. 26
Typy otázek v systému OLAT ................................................................
................................................................. 27
Písemné testy ................................................................................................
................................
................................................................ 29
Zveřejnění kurzu ................................................................................................
................................
.......................................................... 30
2
Úvod
Situace
uace na trhu práce odráží dopad hospodářské recese na podniky regionu.
V regionu náborové oblasti školy přibývá nezaměstnaných a ubývá počet nabízenabíz
ných volných pracovních míst. Ze základních škol vychází méně početné ročníky
a obliba přírodovědných předmětů
předmětů je stále menší. Naopak obliba
o
internetu
u mladé generace vzrůstá, jeho možnosti a rozšíření jsou téměř nekonečné.
nekonečné
Projekt Škola pro praktický život zkvalitní vzdělávání ve Střední odborné škole
a Středním odborném učilišti,
učilišti Horšovský Týn, Littrowa 122 podporou samostatsamosta
nosti, zodpovědnosti a podnikavosti absolventů.
absolventů Paralelně se zkvalitňováním výv
uky bude kolektiv učitelů žákům umožňovat využívání oblíbeného internetu
a rozvoj jejich aktivity. Škola se připravuje na vzdělávání žáků podle vlastních
školních
ch vzdělávacích programů. Proti pasivitě žáků ve vzdělávacím procesu
chceme působit právě motivací k podnikavosti, výchovou k uvědomování si nezbytnosti dalšího vzdělávání,
vzdělávání k samostatnosti v řešení problémů a vyhledávání
zdrojů informací. Vyhledáváním dat a jejich užitím ve vlastním
vlastní řešení chceme
vyvolat u žáků prožití pocitu z vlastního úspěchu.
V dílčí aktivitě E-learning
rning Matematika chceme jednak využít informačních a kok
munikačních technologií k předávání informací o nové látce,, k jejímu procvičení
a testování
tování jejího zvládnutí. Možnost přístupu k právě probírané látce, opakování
a procvičování již probraného učiva a osvobození se od „luštění“ vlastních pop
známek nepřetržitě 365 dní v roce bude jistě žáky vítáno. Nabízené testy dávají
žákům možnost zpětné kontroly
k
pochopení látky. Dále tímto usnadníme edukaci
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti specifických poruch učení.
Pro výuku formou e-learningu
learningu využijeme i kladný vztah jedinců k soutěživosti.
Učitelům portál Matematika přinese přehled námi
ámi probírané látky,
látky možnost kontroly pravidelné přípravy žáků na výuku i prověřování jejich vědomostí.
3
Cíle využití metody e-learningu
e
Cílem e-learningového
learningového kurzu Matematika je zpestření výuky ne příliš oblíbeného
předmětu pomocí jiných
ých metod, doplnění učiva a užití
žití elektronické komunikace
mezi žákem a učitelem.. Při osvojování si nových poznatků a plnění domácích
úkolů využíváme pozitivního vztahu mladé generace k výpočetní technice a ke
komunikaci jejím prostřednictvím s učitelem – tutorem.
Existence e-Matematiky
Matematiky v žádném případě nenahrazuje klasickou
klasic
výuku ve třídě,
slouží hlavně k domácí přípravě a usnadňuje vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami,, především s poruchami učení. Umožňuje
možňuje také rychlé
ověřování vědomostí z probraných
probranýc lekcí pomocí testů, ve kterých jsou k dispozici
čtyři typy otázek a odpovědí:
odpovědí
.
1) Jednoduchá volba – multipe-choice
multipe
test
Uživatel z několika různých odpovědí vybírá právě jednu správnou odpověď.
U jednotlivých odpovědí se zobrazují „kolečka“ ( ), která symbolizují možnost
výběru pouze jedné odpovědi.
2) Složená volba – multipe-choice
multipe
test
Uživatel z několika různých odpovědí může zvolit více než jednu správnou odo
pověď nebo dokonce všechny. U jednotlivých odpovědí se zobrazují „checkbox“
( ), která symbolizují možnost výběru více odpovědí.
3) KPrim.
Uživatel
živatel právě u čtyř tvrzení označuje jeho pravdivost nebo nepravdivost.
U jednotlivých tvrzení se zobrazují dvě „kolečka“ ( ), první
rvní symbolizuje pravpra
divost tvrzení (+) a druhé nepravdivost tvrzení (-).
(
4) Doplňující text
Uživatel dopisuje jednotlivé odpovědi přímo do zadávacích polí.
Kromě těchto online testů obsahuje kurz Matematika Mgr. Zdeňka Hudcová také
testy v programu MS Word, sloužící k domácí přípravě a odevzdání vypracovavypracov
ných testů vyučujícímu
címu při hodinách matematiky, či zaslání elektronickou pošpo
tou.
4
Materiál je zpracováván podle školního vzdělávacího programu oboru tak, aby
žáci:
využívali výuku prostřednictvím internetu;
prohlubovali znalosti matematiky s využitím ICT;
měli možnost aktivní domácí přípravy;
přípravy
získali okamžitou zpětnou vazbu v online testech;
získali kladný vztah k celoživotnímu učení.
5
Členění obsahu portálu e-Matematika
Obsah je rozdělen do dvou kurzů – Matematika Mgr. Z. Hudcová a Matematika
M. Svobodová. V Matematice M. Svobodová je především učivo 1. a 2. ročníku,
v Matematice Hudcová je učivo 3., 4. ročníku a příprava k maturitní zkoušce.
Každý kurz je rozčleněn do jednotlivých ročníků a dále pak na jednotlivé tematické celky dle ŠVP. Obsahuje nejen přehled učiva, ale
ale také testy sloužící
k ověření znalostí probraného učiva.
učiva
Kurz Matematika Svobodová
V 1. a 2. ročníku obsahuje každá kapitola složky Poznámky (kromě Opakování
ZŠ), DCV a Testy. Poznámky obsahují PDF soubory nebo www stránky, ve ktekt
rých je výklad daného tématu.
ématu. Ve složce DCV jsou příklady doporučené k domácí
přípravě. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o příklady ze Sbírky úloh z matemat
matiky pro SŠ – Maturitní minimum, nakl. Prometheus, autor RNDr. Josef KuK
bát, RNDr. Dag Hrubý, Mgr. Josef Pilgr. Složka Testy obsahuje jeden či více testů
k ověření znalostí z dané kapitoly. U většiny testů se musí zodpovědět všechny
otázky (neboli vyřešit všechny příklady), otázky ale nemusí mít vždy stejné pořapoř
dí. U některých testů se generuje pouze předem daný počet
počet příkladů z databáze
příkladů. Každý příklad může mít v testech jiné bodové ohodnocení. Po ukončení
testu se uživateli zobrazí celkový počet získaných bodů a také podrobné hodnohodn
cení, ve kterém zjistí správné a chybné odpovědi. U chybných odpovědí se zobrazí
zob
správná odpověď.
Přehled
ehled jednotlivých tematických celků:
celk
1. ročník
Opakování ZŠ
Testy
Opakování ZŠ
Výroky
Poznámky
Výroky
DCV
Testy
Výrok, negace výroku
Složené výroky
Negace složených výroků
6
Číselné obory
Poznámky
Číselné obory
DCV
Testy
Číselné obory
Mocniny a odmocniny
Poznámky
Mocniny
Odmocniny
DCV
Testy
Mocniny s celým exponentem
Usměrňování zlomků
Mocniny mix
Rovnice
Poznámky
Lineární rovnice
Kvadratické rovnice
Speciální rovnice
Soustava lin. rovnic
Soustava lin. a kv. rovnice
ce
DCV
Testy
Lineární rovnice
Kvadratické rovnice
Speciální rovnice
Soustavy rovnic
Rovnice mix
Nerovnice
Poznámky
Lineární nerovnice
Kvadratické nerovnice
Nerovnice v podíl. tvaru
Soustava lin. nerovnic
DCV
Testy
Lineární nerovnice
Kvadratické nerovnice
Nerovnice v podíl. tvaru
Soustavy nerovnic
Nerovnice mix
7
Planimetrie
Poznámky
Planimetrie
Úhly
Trojúhelníky
Čtyřúhelníky
Mnohoúhelníky
Kruh a kružnice
DCV
Testy
Obvody a obsahy
Sinová a kosinová věta
2. ročník
Funkce
Poznámky
Funkce
Vlastnosti funkcí
Funkce lineární
Funkce lineární lomená
Funkce kvadratická
Funkce mocninná
Funkce inverzní
Funkce exponenciální
Funkce logaritmická
Logaritmus
Spojitost funkce
Limita funkce
DCV
Testy
Vlastnosti funkcí
Funkce
unkce lineární, lineární lomená
Funkce mocninná
Funkce inverzní
Funkce exponenciální
Funkce logaritmická
Funkce goniometrická
Logaritmus
Exponenciální rovnice
Logaritmické rovnice
Funkce Mix1
Funkce Mix2
8
Goniometrie
Poznámky
DCV
Testy
Goniometrické funkce
Sinová a kosinová věta
Stereometrie
Poznámky
Stereometrie
Hranoly
Jehlany
Válec
Kužel
Komolá tělesa
Koule
DCV
Testy
Stereometrie vlastnosti
Stereometrie vlastnosti 2
Objemy a povrchy těles
4. ročník
Pravděpodobnost
Poznámky
Pravděpodobnost
Podmíněná pravděpodobnost
podobnost
Kurz Matematika Mgr. Zdeňka
Zde
Hudcová
Tento kurz je členěn do 4 ročníků a dále do kapitol pro přípravu maturantů.
V jednotlivých celcích jsou umístěny materiály určené k domácí přípravě, procviprocv
čení učiva, v závěrečné kapitole jsou testy pro online vyplnění.
vyp nění.
Doporučenou literaturou je Sbírka úloh z matematiky pro SŠ – Maturitní minimum, nakl. Prometheus, autor RNDr. Josef Kubát, RNDr. Dag Hrubý, Mgr. Josef
Pilgr.
9
Přehled
ehled jednotlivých tematických celků:
celk
1. ročník
Mocniny a odmocniny
Funkce
Lineární funkce
Lineární funkce s absolutní
bsolutní hodnotou
Kvadratická funkce
Inverzní funkce
Exponenciální funkce
Mocninná funkce
Logaritmické funkce
2. ročník
Goniometrie
Sinová věta
Kosinová věta
Jednotková kružnice
Definice goniometrických funkcí
Orientovaný úhel
Hodnoty GF
Grafy složených GF
Goniometrické rovnice
3. ročník
Analytická geometrie
Vektory
Skalární součin
Parametrické rovnice přímky
Obecná rovnice přímky
Směrnicová rovnice přímky
ímky
Odchylka přímek
Elipsa
Kružnice
Hyperbola
Parabola
Komplexní čísla
Algebraický tvar
Goniometrický tvar
Test
Kombinatorika
Kombinatorické pravidlo součinu
sou
Kombinatorika
Variace s opakováním
10
Variace bez opakování
Permutace s opakováním
Permutace bez opakování
Kombinační čísla
Kombinace
Kombinace bez opakování
4. ročník
4. L
Derivace funkce
Sbírka úloh
Zdroje na internetu
Početní operace
4. P
Posloupnosti
Posloupnost
Aritmetická posolupnost
Geometrická posloupnost
Praktické úlohy
Limita posloupnosti
Geometrická řada
Test
Test
Diferenciální počet
Derivace funkce
Neurčitý integrál
Určitý integrál
Maturanti
1. okruh
2. okruh
3. okruh
4. okruh
5. okruh
6. okruh
7. okruh
8. okruh
9. okruh
10. okruh
11. okruh
12. okruh
13. okruh
14. okruh
15. okruh
16. okruh
17. okruh
11
18. okruh
19. okruh
20. okruh
Úlohy na státní maturitu
Číselné množiny
Analytická geometrie
Funkce
Logaritmus
Planimetrie
Planimetrie1
Stereometrie
Statistika
Test 1
Test 2
Test 3
Test 4
Test 5
Test 6
Test 7
Testy
Mocniny a odmocniny
Rovnice a nerovnice
Komplexní čísla
Aritmetická posloupnost
Geometrická posloupnost
Vektory
Přímka
12
Download

Metodika 04 Matematika Svobodová, Hudcová