Pondělí 28. 1. 2013
9. konference environmentální archeologie 2013
28.–30. ledna 2013, České Budějovice
13:00 13:30 Oficiální zahájení konference
1. Velké klimatické změny: příčiny a důsledky
13:30
14:00
14:15
14:30
14:00
14:15
14:30
14:45
14:45
15:00
15:00
15:15
J. Kadlec: Klimatické změny v geologické minulosti a v současnosti
T. Kalicki, H. Dobrzańska: Climatic crisis – Central European overview
Z. Nerudová, P. Neruda, L. Lisá, M. Roblíčková, J. Novák, L. Juřičková: Glaciálnímu maximu navzdory
L. Lisá, Z. Nerudová Z., P. Neruda, A. Bayer: Význam a možnosti interpretace jeskynních sedimentů
v archeologickém kontextu, příkladová studie jeskyně Kůlna, Moravský kras
L. Nejman: Palaeocology of the Moravian karst region in Central Europe: New findings from Pod
Hradem cave
O. Mlejnek, J. Novák, L. Lisá: Výzkum životního prostředí v okolí paleolitického sidliště Želeč na základě
antrakologických a mikromorfologických analýz
15:15 15:45 přestávka
15:45
16:00
16:00
16:15
16:15
16:30
16:30
16:45
16:45
17:00
J. Beneš: Měla epizoda mladého dryasu vliv na počátky zemědělství na Předním východě?
H. Svitavská-Svobodová, Z. Vaněček, A. Pavlíčko: Pozdní glaciál na jižní Šumavě. Pylové a makrozbytkové
analýzy z rašelinišť u rybníka Olšina
P. Šída, P. Pokorný, J. Novák, J. Prostředník: Klima, krajina, člověk. Interakce mezi člověkem a přírodou ve
starším holocénu
T. Bešta, J. Novák, V. Jankovská, L. Lisá, P. Houfková, A. Bernardová, D. Dreslerová D. Valentová, J.
Tátosová, D. Vondrák: Vývoj Komořanského jezera ve světle nových informací ze zachráněných profilů
T. Kalicki: Climatic changes and human aktivity reflected in the Upper Dnieper basin, Belarus
17:00 17:30 přestávka
17:30
17.45
18:00
17:45
18:00
18:15
18:30 19:00
A. Stejskal: „O rybnících a jejich lidech“ – stačí „nám“ k interpretaci Dubravius, Krčín a Šusta?
P. Kostrhun: Fotografický fond Karla Absolona - k proměně krajiny evropských krasů
J. Beneš, J. Peška, O. Mlejnek et al.: IANSA – představení časopisu
Redakční rada IANSA
9. konference environmentální archeologie 2013
28.–30. ledna 2013, České Budějovice
Úterý 29. 1. 2013
2. Klima od Afriky po severní limit Římské říše
9:00
9:30
9:30
9:50
9:50
10:05
10:05
10:20
M. Bárta: Úpadek Staré říše stavitelů pyramid: mýty a fakta (Egypt v 3. tis. př. Kr.)
L. Varadzin, L. Sukova: Neolitizace na středním Nilu jako řešení klimatické krize, nebo reakce na
vnitrospolečenské změny? Příklad z centrálního Súdánu
P. Pokorný, A. Pokorná: Východní Sahara, 8000 BP. Kalahari, -60 BP. Klimatické změny, lovecko-sběračské a
pastevecké strategie, výzkum současných analogií
M. Kramerová: Antické osídlení severní Afriky v závislosti na přírodních podmínkách a klimatických
změnách dané oblasti
10:20 10:45 přestávka
10:45
11:00
11:15
11:00
11:15
11:30
11:30
11:45
11:45
12:00
M. Dyčka: Signální komunikace římské armády v kontextu počasí a krajinných možností
V. Dulíková, M. Odler, L. Juřičková: Cihly jako pramen přírodního prostředí Staré říše
B. Gavláková: Vliv klimatických změn a přírodních podmínek na život řeckých zemědělských kolonií na
příkladu antické kolonie Metapont
Z. Sůvová: Nálezy prasat ve funerálních kontextech – nové výzkumy z egyptského Abusíru
M. Kuča, J. Kovář, Z. Schenk, M. Nývltová Fišáková, P. Škrdla, L. Prokeš, M. Vaškových: Vztah proměn
společnosti a klimatu v moravském neolitu
12:00 13:30 oběd (13:00-13.30 Schůze výboru KEA)
3. Od zimy do tepla, od tepla do zimy: klima a lidské adaptace
13:30
14:00
14:15
14:30
14:00
14:15
14:30
14:45
V. Cílek: Arktida jako tepelný stroj severní polokoule
J. Tůma: Problém životního prostředí z teologického hlediska
P. Květina: Skraelingové a Kablounan. Limity kulturní adaptace
M. Žemlička: Homo climaticus in Miriquidi. Malá doba ledová jako činitel přírodních a sociálněekonomických změn v Krušných horách v pozdním středověku a raném novověku
14:45 15:15 přestávka
15:15
15:45
16:00
15:45
16:00
16:15
V. Sládek: Lidský fenomén adaptace
V. Blažek: Spánek napříč rovnoběžkami
K. Stibral: Vztah umění k charakteru krajiny a jejímu klimatu v dílech A. von Humboldta a J. Ruskina
16:15
17:00
poster session - představení příspěvků
4. Tematická přednáška ke společenskému večeru
17:00
17:15
P. Kočár, T. Cymbalak, K. Matějková: Trocha pivní historie nikoho nezabije a nejstarší doklad sladu v České
republice
17:15 18:00 přestávka & poster session
19:30
Společenský večer
19:30 20:00
20:00 ???
Promítání filmu „Kousek“ Jana Daňhela
Raut, pivo, víno & ŠUKAS
Středa 30. 1. 2013
9. konference environmentální archeologie 2013
28.–30. ledna 2013, České Budějovice
5. Environmentální archeologie a off site systémy
9:00
9:15
9:30
9:15
9:30
9:45
9:45
10:00
10:00
10:15
10:15
10:30
P. Pokorný, L. Juřičková, V. Ložek, J. Novák: Staroslavná "stepní otázka": Rýsuje se její netriviální řešení?
J. Novák, M. Chytrý: Klima, oheň, člověk a jejich vliv na lesní vegetaci v předhůří ruského Altaje (jižní Sibiř)
P. Žáčková, A. Potůčková, L. Petr: Enviromentální historie zaniklého jezera Šúr na pomezí Malých Karpat a
Panonské nížiny během pozdního Glaciálu a Holocénu.
T. Kalicki, A. Barwicka: Development of Kamienna river flood plain in Rydno Archaeological Reserve
(Holy Cross Mountains, Poland)
T. Suda: Historie vegetace Chebské pánve ze sedimentárního záznamu lokality Soos
R. Kozáková, P. Pokorný, J. Mařík, I. Boháčová, V. Čulíková, A. Pokorná: Kulturní krajina kolem raně
středověkých hradišť. Specifika pylových dat z nivních sedimentů.
10:30 11:00 přestávka
11:00
11:15
11:15
11:30
11:30
11:45
11:45
12:00
L. Petr, J. H. Petřík, M. Horsák, M. Hajnalová, P. Tóth, P. Hájková: Paleoekologický záznam ranného
holocénu a neolitického impaktu v prostředí travertinové kupy, lokalita Santovka, západní Slovensko
M. Gabriela Švarcová, P. Kuneš: Postglaciální historie lokálních vegetačních fenoménů v pohoří
Slavkovský les, aneb jsou reliktní hadcové bory skutečnými relikty?
J. Nedbalová, M. Salaš; J. Petřík: Paleoenvironmentální charakteristiky úpatí pravěkého výšinného
areálu Cezavy u Blučiny
M. Hladík, M. Látková, A. Dohnalová: Sídelná štruktúra v bezprostrednom zázemí mikulčickej aglomerácie
a jej vzťah k prírodnému prostrediu
12:00 13:15 oběd
6. Environmentální archeologie a on site situace
13:15
13:30
13:30
13:45
13:45
14:00
14:00
14:15
14:15
14:30
14:30
14:45
14:45
15:00
M. Hejcman: Základy pedologie pro archeology – aneb co je nutné vědět o půdách při provádění
archeologického výzkumu
D. Parma, M. Hajnalová: Podzemní sila doby bronzové a jejich interpretační potenciál
P. Houfková, T. Šálková, J. Jiřík, L. Kovačiková, J. Novák, M. Pták, T. Bešta, A. Čejková, E. Myšková:
Středověká studna v Písku Na Bakalářích
V. Beran, J. Petřík, L. Prokeš, J. Šmerda, M. Vlach: Tafonomické jevy v geochemickém záznamu: langobardské
pohřebiště v Kyjově, okres Hodonín
P. Kubálek: Výsledky základního antropologického výzkumu pohřebiště z doby stěhování národů
v Hostivici-Paloucích
J. Petřík, T. Chmela, Z. Schenk, L. Petr, H. Lukšíková, P. Milo, M. Hlavica, L. Prokeš: Rybník ve středověké
krajině jižního Valašska: Co může prozradit sedimentární výplň údolí?
J. Roleček, O. Vild, J. Kolář: Co povstalo z ruin: přírodě blízká sukcese vegetace na troskách lidských staveb
v extenzivně obhospodařované krajině
15:00 15:30 přestávka
15:30
15:45
15:45
16:00
16:00
16:15
16:15
16:30
16:30
16:45
16:45
17:00
M. Hejcman, K. Součková, P. Krištůf, J. Peška: Využití chemické analýzy půd při studiu eneolitické mohyly
v Dřevohostickém lese
T. Šálková, P. Houfková, J. Novák, A. Bezděk, H. Šuláková, L. Kovačiková, H. Březinová, K. Farkašová, P.
Koník, J. Pavelka, E. Myšková, T. Bešta, J. John, O. Chvojka, J. Michálek: Organické materiály z mohyly starší
doby železné ze Zahrádky na Českokrumlovsku
P. Žáčková, D. Thurzo, M. Víšková, P. Kohoutová, M. Kuchařík: Polykulturní lokalita v Praze-Podbabě:
aplikace přírodních věd v analýze archeologických objektů
L. Lisá, M. Dejmal, M. Nývltová-Fišáková, A. Bajer, L. Petr, P. Kočár, R. Kočárová, M. Rybníček, R. Culp, H.
Vavrčík: Středověká stáj ve světle moderních environmentálních metod
L. Pospíšil, P. Houfková, J. Bumerl, P. Karlík, J. Beneš, K. Zímová, V. Janovská, K. Molnárová, A. Bernardová:
Vývoj historické plužiny s agrárními terasami ve světle interdisciplinárního přístupu
A. Pokorná, P. Kočár, V. Komárková, Z. Lososová, J. Novák: Rostliny na veřejných prostranstvích středověké
Prahy. Příklad využití databáze CZAD.
Seznam posterů:
9. konference environmentální archeologie 2013
28.–30. ledna 2013, České Budějovice
V. Abraham, J. Sádlo: Holocene sedimentology along landscape transect and vegetation development from buried
mires in floodplain deposits in Bezděz area (Czech Republic).
P. Bobek: Paleoekologický záznam v půdním prostředí: lesní vegetace holocénu Českého Švýcarska z pohledu
pedoantrakologie
P. Demján, P. Kmeťová, K. Piatničková, P. Barta: Internetová databáza 14C meraní archeologických vzoriek z územia
Slovenskej a Českej republiky.
J. Horák: Dynamika nivního prostředí a kontaminace těžkými kovy
P. Horvath: Laténsky materiál z lokality Komjatice „Kňazova jama“
J. Krupa, M. Frączek: Prehistoric and historical human activity recorded in river valleys - comparison studies in
Bieszczady and Holly Cross Mountains
P. Kuneš, E. Jamrichová, P. Szabó, R. Hédl, P. Bobek, B. Pelánková: Continuity and change in the vegetation of a
temperate oakwood: a multidisciplinary study from the Central Europe
V. Kyselova: Pohřby zvířat v době bronzové
J. Ondráček: Roste Vinca minor na archeologických lokalitách stejně?
L. Petr, L. Čapek, P. Menšík, J. Hložek: Zaniklé středověké osídlení jižních Čech na základě archeologického a
palynologického výzkumu na příkladu Kozího hrádku a zaniklé středověké vesnice Prochod.
J. Nedbalová, M. Salaš, T. Zbránková: Archeomalakozoologie dvou výšinných areálů z doby popelnicových polí
A. Novotná: Archeozoologie hradu Hus (okr. Prachatice)
J. Petřík, J. Zubalík, R. Bíško, J. Těsnohlídek, M. Popelka, L. Petr, M. Vojtas, J. Gánovský, M. Drobňák: Archeologické a
environmentální doklady bojů o kótu Kobyla za velké války, severovýchodní Slovensko
L. Šín: Death and memory in early modern Moravia
Download

Pondělí 28. 1. 2013