KlubkrátkosrstýohařJizerníVtelno
vespoluprácisČMKJ
aOMSKarlovyVary
pořádá3.ročník
MEMORIÁLUIng.VLADIMÍRADEJMKA
Všestrannézkouškyohařů
10.‐11.10.2014
se zadáním čekatelství CACIT/res.CACIT
a CACT/res.CACT
Propozice III. ročníku Memoriál Ing. Vladimíra Dejmka ‐ Všestranných zkoušek ohařů se zadáním čekatelství CACIT / CACT 1) pořadatel: Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s OMS Karlovy Vary 2) Místo konání: Karlovy Vary / Děpoltovice. 3) Datum Konání: 11. ‐ 12. 10. 2014. 4) Honitby: Agropol Počerny s.r.o., Farma Kubernát, Honitba Smolné pece. 5) Sraz účastníků dne 11. 10. 2014 v 07:30 hodin v Restauraci firmy Pegas Děpoltovice – centrum koní, Děpoltovice 1, pošta Nová Role, okr. Karlovy Vary. 6) Startovné 1 800,‐ Kč pro členy ČMMJ, 2 000,‐ Kč pro ostatní účastníky. 7) Další poplatky: při prezentaci uhradí každý účastník částku 200,‐ Kč na úhradu nákladů k pořízení živé zvěře a zvěřiny. Od poplatku bude osvobozen účastník, který po předchozí dohodě s pořadatelem dodá pro konání zkoušek živou nebo ulovenou zvěř a členové OMS Karlovy Vary, kteří se podílejí na organizaci zkoušek. Účastníci, kteří nemají zbrojní průkaz nebo nenastoupí s loveckou zbraní, uhradí poplatek 200,‐ Kč za poskytnutí střelce. 8) Uzávěrka přihlášek 25. 9. 2014 ‐ přihlášky můžete podat elektronicky na www.oms‐
karlovyvary.cz nebo je zasílejte na adresu OMS K. Vary. Maximální počet přihlášených psů 24. Přihlášky po termínu lze přijmout po dohodě na doplnění skupin. 9) Zkoušky se řídí zkušebním řádem vydaným ČMMJ pro zkoušky loveckých psů, platným od 1. 4. 2014, zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění, zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném znění, vyhláškou MZ č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti a dalšími právními předpisy na shora uvedené PN navazující. 10) Rozhodčí Sbor rozhodčích: deleguje OMS Karlovy Vary 11) Orgány pořadatele: Ředitel zkoušek: Jitka POKORNÁ ‐ starostka města Nová Role Správce zkoušek: Bc. Lukáš KOVÁŘ, OMS Karlovy Vary, tel. 775 925 352 Veterinární služba: MVDr. Václava MOLCAROVÁ, tel. 605 117 111 Vedoucí skupin: deleguje pořadatel 12) Rozsah zkoušek Zkoušet se bude podle následujících zkušebních řádů: ZŘ pro ohaře ‐ Všestranné zkoušky ohařů se zadáním čekatelství CACIT a CACT, pro všechna plemena ohařů, platného od 1. 4. 2014 13) Protesty: Protest lze podat v souladu se zkušebním řádem vrchnímu rozhodčímu po předchozím složení kauce 2 000,‐ Kč u zástupce pořadatele. 14) Ubytování Ubytování zajišťuje fa Pegas Děpoltovice ‐ centrum Koní, Děpoltovice č. p. 1, 362 25 Děpoltovice, pošta Nová Role, okr. Karlovy Vary, tel. 353 851 000 / 776 280 541 / e‐
mail: [email protected] / www.jkpegas.cz. POZOR: Každý účastník si ubytování zajistí samostatně na shora uvedeném kontaktu do 25. 09. 2014, kdy v objednávce uvede, že je účastníkem zkoušek (memoriáu), počet osob a psů!!!!!!! Ubytování rozhodčích zajistí pořadatel. 15) Podmínky účasti Zkoušek se mohou zúčastnit psi loveckých plemen, pro které jsou zkoušky vypsány s průkazem původu, očkovacím průkazem s řádně vyplněným očkováním pro rok 2014, kteří dosáhli stanoveného věku a splňují ostatní podmínky stanovené zkušebním řádem. Vůdci se zbraní musí mít platné doklady pro výkon práva myslivosti a držení, případně nošení zbraně. Vůdci, kteří nejsou držiteli zbrojního průkazu nebo nebudou mít loveckou zbraň k dispozici, toto oznámí při prezentaci pořadateli a uhradí poplatek za přidělení střelce. Účastníci ke zkouškám nastoupí ustrojeni a vybaveni v souladu se zkušebním řádem a mysliveckými tradicemi. Pořadatel neručí za případné úrazy osob nebo psů. Každý z účastníků a diváků, je povinen se během zkoušek bezpodmínečně řídit pokyny sboru rozhodčích a pořadatele. 15) Časový rozpis: 11. 10. 2014 07:30 ‐ 08:00 08:00 – 09:00 09:00 – 09:45 09:45 – 10:00 10:15 – 16:30 19:30 sraz účastníků prezentace, porada rozhodčích, veterinární prohlídka psů nástup, losování odjezd na pracoviště práce na jednotlivých pracovištích v honitbě společenský večer v restauraci v Děpoltovicích 12. 10. 2014 8:00 8.30 ‐ 15:00 15:30 ‐ 17:00 17:00 ‐17:30 odjezd na pracoviště práce na jednotlivých pracovištích v honitbě vyhodnocení výsledků příprava dokladů slavnostní nástup, ukončení Pozn. časový harmonogram je jen orientační a může být upraven podle potřeby! 16) Další informace: Na místo konání se dostanete po silnici č. 220 z Karlových Varů směrem na Nejdek. Po projetí obce Mezirolí směrem na Nejdek odbočíte po 2 km vpravo do obce Děpoltovice. Místo srazu se nachází v restauraci jezdeckého areálu v zámku v Děpoltovicích č. p. 1, GPS souřadnice: 50°17'19.428"N, 12°49'11.050"E /WWW:www.jkpegas.cz. Jednotlivá pracoviště se nacházejí v honitbách v bezprostředním okolí s dojezdovou vzdáleností max. 10 km. http://www.mapy.cz/zakladni?x=12.7885222&y=50.3455673&z=11&source=muni&
id=361 Za OMS Karlovy Vary dne 04. 09. 2014 Ing. Milan KOTTEK v. r. Předseda kynologické komise OMS Karlovy Vary MEMORIÁLING.VLADIMÍRADEJMKA
2014
AKCISPONZORUJÍ
Thun1794a.s.
www.thun.cz
ADEKOR s.r.o.
Porcelánka Chodov
www.adekor-bohemia.com
JanBecher‐KarlovarskáBecherovkaa.s.
JezdecképotřebyJanahorseKarlovyVary
http://www.janahorse.cz//
https://www.facebook.com/pages/JanaHorse-Jezdeck%C3%A9-pot%C5%99eby-KarlovyVary/110939515654318
AgropolPočernys.r.o.
FarmaKUBERNÁT
RESURs.r.o.
HOLLANDIAKarlovyVarya.s.
MěstoNováRole
PEGAS
CENTRUMKONÍPEGASDĚPOLTOVICE
RESTAURACEHUBERTMEZIROLÍ
Download

Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve