77
1
O sympoziu ČSPB v Třebechovicích pod Orebem
„BETLÉMY – lidová a profesionální
betlemářská tvorba v průběhu staletí“
LUDVÍK MÁTL
Pod tímto názvem se u příležitostí 20. výročí založení
našeho sdružení uskutečnilo v sobotu 16. října 2010 sympozium v Třebechovicích pod Orebem. Myslím, že všichni
se v tomto městě betlémů, kde jsou de facto kořeny dnešního sdružení, cítíme jako doma. Jistě k tomu přispívají
i velké dřevěné jesle uprostřed náměstí i další venkovní
jesličky přímo v areálu Třebechovického muzea betlémů
(TMB).
Již před začátkem sympozia jsme byli mile přivítání personálem muzea a většina z nás využila možností nákupů
v muzejní prodejně. A bylo z čeho vybírat! Kromě obvyklé
nabídky českých vystřihovacích betlémů a jiných betlemářských zajímavostí se např. nabízely dvě desítky papírových
betlémů polského původu od větších rozkládacích leporel po
malá skládací přáníčka do obálek.
Účastníci byli přivítáni koncertem flétnového souboru
MAGISTRI pod vedením členky sdružení Mgr. Magdaleny Bílkové-Tůmové; toto hudební těleso ještě několikrát
svým vystoupením oživilo průběh sympozia. Byli výborní
a zaslouží poděkování.
V souladu s plánovaným programem zahájil sympozium
ve výstavním sále muzea předseda sdružení Ing. Radko
Weigner a přivítal přítomné hosty, zejména zástupce Světové federace betlemářů a zároveň posledního „exprezidenta“ této organizace p. Johanna Dendorfera.
Hlavní zahajovací referát přednesl čestný předseda
sdružení PhDr. Vladimír Vaclík. Vzhledem k tomu, že
víme o jeho zdravotních potížích v posledních letech,
všechny mile překvapil rozsáhlým perfektním projevem
proneseným „z patra“, ve kterém zrekapituloval poválečVÝZVA: Ještě lze obratem zaslat do redakce termíny Vašich letošních betlemářských a vánočních
výstav, které budou uveřejněny v předvánočním
čísle časopisu, který se připravuje.
77
ročník 20
č. 3/2010
Z obsahu
Velhartický betlém a jeho tvůrce
(4)
Výtvarnice Renata Klogner Štolbová
(7)
Popisky k barevné obálce
(10)
Organizační řád ČSPB
(11)
Zábrdské betlémy a Svatava Vizinová (15)
Setkání řezbářů ve Velkých Karlovicích (17)
Připravuje se – o letošních výstavách
(20)
Přehled výstav betlémů 2010/11
(21)
Soutěž pro děti
(22)
Zápis z jednání předsednictva ČSPB
(23)
Seznam funkcionářů ČSPB
(24)
Vydavatel:
České sdružení přátel betlémů o.s.
www.sdruzenibetlemaru.cz
Adresa redakce:
P.O. BOX 66
501 01 Hradec Králové
Sazba a tisk:
OFTIS spol. s r. o., Ústí nad Orlicí
Registrace:
MK ČR E 11426
Do tisku zadal 4. listopadu 2010
Ing. Ludvík Mátl
2
77
Ze zahájení.
Zleva akad.
sochařka Proksová,
Mgr. Hlaváčková,
Ing. Weigner,
dr. Vaclík
a v pozadí Jiří Škop
(Fota: Ing. František
Odstrčil)
ná desetiletí evropských betlemářských spolků,
jejich sdružení ve federaci v r. 1952, své první
kontakty s betlemáři tehdejší tzv. západní Evropy i zásadní okolnosti související se vznikem
sdružení před 20 lety a jeho následným začleněním do UN-FOE-PRAE. Doufejme, že svůj
projev dr. Vaclík zaznamená a budeme jej moci
uveřejnit v předvánočním čísle časopisu BaB.
Následovala slavnostní chvíle odhalení
pamětní desky k 20. výročí založení ČSPB za
přítomnosti autorky akadem. sochařky pí Blanky
Proksové. Tohoto okamžiku si užívali zejména
fotografové! Deska je umístěna na provizorním
místě, protože, jak jsme se při této příležitosti
také dozvěděli, připravuje se rozsáhlá přestavba
a modernizace TMB (také tomuto záměru chceme věnovat místo v BaB).
A ještě jednu důležitou osobu ze zahájení
musím připomenout hned v úvodu a to hlavní
organizátorku - ředitelku třebechovického muzea
pí Mgr. Silvii Hlaváčkovou. Po celý den bylo znát
její pečlivou přípravu této akce. Uvedu jen jednu
drobnost. Všichni účastníci sympozia byli opatřeni vkusnou „visačkou“, která mimo jiné umožňovala volný pohyb v muzeu i hotelu Čený kůň.
Přednáškovou část v hlavním jednacím sále
zahájil zmocněnec Spolku bavorských betlemářů
a delegát UN-FOE-PRAE p. J. Dendorfer, který
přiblížil fungování Mezinárodní rady Světové
federace betlemářů i připravované změny, kterým
se osobně věnuje. Potěšilo nás, že nezapomněl
připomenout úspěšné uspořádání Mezinárodního betlemářského kongresu 2004 v Hradci Králové i mezinárodní ocenění udělená v minulosti
p. dr. Vaclíkovi. Zajímavé bylo jeho vyprávění,
jak ještě za doby tzv. „železné opony“ postupně
poznával české betlemářství a v jeho promítané
prezentaci se objevily nám dobře známé vystřihovací betlémy od Alše a Weniga. Rovněž překlad
jeho zajímavého vystoupení, které s tlumočením
trvalo téměř hodinu, využijeme v příštích číslech
časopisu. Zároveň Johann Dendorfer předal našemu sdružení Čestnou medaili Bavorského spolku
přátel betlémů.
Následovala hlavní náplň sympozia a to tématická vystoupení jednotlivých přednášejících
téměř vždy doplněné promítanou prezentací.
Abych nikomu neukřivdil, věnuji každému jen
jednu větu. Předpokládá se vydání sborníku všech
příspěvků a podle mého názoru je na co se těšit.
77
PaeDr. Josef Ptáček zajímavým způsobem přiblížil tři generace řezbářů Adámků z Dobrušky,
zejména tvorbu Jindřicha Adámka (1874–1955);
poukázal také na úzkou spojitost mezi betlemářstvím a loutkářstvím. Ing. Weigner nás seznámil
se špičkovými díly našich současných řezbářů, ale
také s různými vlastními postřehy, zvláštnostmi
či anomáliemi u betlémů historických. O nutných
a neodkladných krocích k záchraně betléma Matyáše Brauna v Kuksu i o řešení přilehlého pozoruhodného krajinného celku, mistrně v minulosti
utvářeného člověkem, hovořil p. Leoš Pryšinger.
PhDr. Zita Zemanová, čerstvě provdaná Suchánková, nás zasvětila do tajů sklářské výroby vánočních ozdob a betlémů u nás i v zahraničí (Francie,
Itálie) s pozváním na připravenou letošní výstavu
s tímto zaměřením v Roztokách u Prahy. O ústecko-orlických malovaných betlémech se zaměřením
na specifika tvorby jednotlivých lidových malířů
podrobně s mnoha desítkami ukázek referovala
Jarmila Süsserová. Profesionálně vypracovanou
prezentaci o spolupráci regionální pobočky Jihočeští betlemáři s Jindřichohradeckým muzeem,
která vyvrcholila opakovanými zahraničními
výstavami, si připravila Mgr. Alexandra Zvonařová. Pracovník Třebechovického muzea betlémů
Kamil Andres poodhalil použité vzory a pravděpodobné inspirace řezbáře Josefa Probošta, včetně
předlohy známého pohyblivého betlému v poutním místě Vambeřice (Kladsko). Předseda Spolku
betlemářů v Třešti p. Pavel Brychta nám přiblížil
betlemářskou tradici v tomto městě i okolí, včetně vývoje od malovaných papírových jesliček
k vyřezávaným a pozval přítomné k návštěvě této
významné betlemářské lokality. Mladou generaci
úspěšně zastoupil Vojtěch Večeře (*1990), který
s přehledem a v souvislostech popsal betlemářství v 19. a 20. století na Litomyšlsku; mimo jiné
připomenul i významnou Jesličkovou výstavu
v Litomyšli v r. 1924. PhDr. Dana Nováková
byla poslední přednášející, měla však mimořádně zajímavou přednášku o kdysi významném,
3
ale dnes méně známém, jihlavském betlemářství
i o současném jesličkářství v tomto městě výrazně
poznamenaném poválečným odsunem německého obyvatelstva. Přednášky a doprovodný program by plně vystačily na dvoudenní akci.
Všichni účastníci sympozia určitě ocenili již
u vchodu z ulice i přímo v sále vystavené precizní
práce řezbáře Leoše Pryšingera ze Dvora Králové nad Labem, ukázky vyřezávání betlémových
figurek prováděné na místě p. Zdeňkem Liberdou
z Volar i prezentace o činnosti regionálních poboček na panelech. Velký zájem vzbudil i doprovodný prodej odborné literatury, vystřihovacích betlémů, medailí, časopisů a pohlednic. Zbyl i prostor
pro přátelské popovídání a sdělení novinek mezi
betlemáři. Jsem přesvědčen, že více než 70 účastníků sympozia odcházelo spokojených, s mnoha
novými poznatky i s radostí z vydařeného kolegiálního setkání. Všem organizátorům patří velké
poděkování!
„
Zástupce UN-FOE-PRAE p. Johann Dendorfer
77
4
Betlémy v českých muzeích i soukromých expozicích
Velhartický betlém, král Karel IV. s Buškem z Velhartic
a šumavský řezbář Karel Tittl
Ing. RADKO WEIGNER
Určitě mnoho čtenářů upoutá nadpis tohoto článku a proto se ponořím bez dalšího otálení do
objasnění souvislostí. Není to tak dávno kdy ani já jsem žádné souvislosti mezi těmito osobami
nehledal. Tak tedy prosím, čtěte můj příběh.
Koncem července jsem opět po delší pauze zavítal na Šumavu a mezi jiným jsem navštívil i město Sušice a samozřejmě že také Muzeum Šumavy
s tamějším Sušickým betlémem. O tomto betlému
byl v našem časopise uveřejněn podrobný článek
v čísle 54 (str.10–11) „z pera“ pana Zdeňka Papeže
a tak uvedu pouze stručnou informaci. Řezbáři
Karel Tittl a Pavel Svoboda se na základě novinového článku o ztraceném Sušickém betlému rozhodli vytvořit betlém nový, pohyblivý, zachycující
historickou architekturu města Sušice a jeho okolí
spolu s dnes již zaniklými řemesly, která dávala
obživu lidu tohoto šumavského kraje.
Na ploše 6 x 3,5 metrů je stupňovitě k výšinám horizontu rozloženo 35 architektonických
objektů, 160 pevných a 140 pohyblivých postav.
Ať už ve volné krajině či interiéru objektů vidí-
Svatá rodina ze Sušického betlému
me např. plavení klád po Schwarzenberském
kanále, sjíždění vorů po řece, těžbu zlata, pálení
milířů, podomáckou výrobu zápalek, kterou byly
Sušice tak proslavené, hamr s katrem, prášilskou
papírnu, ale i lidovou tancovačku s kapelou, jízdu
hasičů a povoz s pivem taženými koňmi, prodej
zmrzliny, kluky hrající kuličky a v pozadí procesí
s prapory vyjadřující náboženský akcent betléma
spolu s poustevníkem, který rozeznívá zvoničku. V interiérech domů je pak zachycena např.
výroba skla, pekárna, řeznictví, kovárna, výčep
a hospoda. Vše v pohybu, podtrženo tlumeným
osvětlením oken domků v pozadí, scén jednotlivých dějových sekvencí i chléva Narození Páně.
Zcela dole, téměř na úrovni podlahy místnosti
je v popředí postavena scéna Narození skládající
se z polychromovaných, cca 30 cm vysokých, figur
Panny Marie a sv. Josefa s Ježíškem položeným
v jeslích. V popředí pak z pravé strany přicházejí
Tři králové a z druhé strany pastýři s ovečkami
a darovníci. Nevím, zda se jedná o úmysl či jde
o pouhou náhodu, neboť ten, kdo chce spatřit
v detailu vlastní betlém, musí sklonit hlavu nebo
pokleknout. Maně jsem si vzpomněl na záměrně
nízký vstupní otvor do chrámu Narození v Betlémě.
Domnívám se, že velmi výstižně vyjadřuje pocity návštěvníků výrok pana Tittla, který si dovoluji
ocitovat: „Stálo to kus života, ale myslím, že se to
podařilo“.
77
Betlém si je možno prohlédnout (pokud je mi
známo), každý den (kromě pondělí) v Muzeu
Šumavy v Sušici každou celou hodinu v době
otevření muzea. Prohlídka, po kterou je spuštěn
pohyb betléma, trvá cca 7 minut.
Doby, kdy jsem čekal na prohlídku jsem chtěl
využit k návštěvě prodejny pana Tittla, o které
jsem věděl, ale bohužel již podruhé jsem neměl
štěstí a bylo již opět zavřeno. Štěstí v neštěstí
však pro mne znamenalo to, že jsem na dveřích
prodejny našel telefonní číslo a tak jsem si návštěvu u pana Tittla domluvil. Neskrývám, že pro
mne bylo určitým překvapením, když jsem zjistil,
že pan Tittl již nebydlí na Horské Kvildě, ale ve
Velharticích. A tím se dostávám k nadpisu tohoto
článku, tedy Velhartickému betlému.
Je společenským zvykem se při seznámení
představit. Věřím, že se mnou budou souhlasit
čtenáři když tedy ve stručnosti představím pana
Karla Tittla: Narodil se v roce 1954 v Plzni a již od
mládí rád vyřezával a tak, když se měl rozhodovat o svém budoucím povolání, toužil být hajným
nebo řezbářem. Třicet roků žil na Horské Kvildě
kde pracoval v různých profesích. Ve vyřezávání
pokračoval i zde a v začátcích mu hodně pomohli
řezbáři z Německa, pocházející z Horské Kvildy.
Od roku 1990 spolupracuje s galerií Amos (zabývající se dřevořezbářskými pracemi) sochaře
Mgr. Jana Vaňka. Je členem Sdružení výtvarníků ČR a Unie výtvarných umělců ČR. Navštívit
jej můžete v jeho dílně ve Velharticích, kde má
i obchod, ve kterém nabízí svá díla a podívat se
na Velhartický betlém. Jeho výrobky si můžete
prohlédnout a zakoupit nejen ve Velharticích
a v Sušici, ale i prostřednictvím internetové adresy: www.rezbarstvitittl.unas.cz.
Velhartický betlém rozprostřený na ploše
4 x 2,5 metru s výškou 1,2 m je postaven v samostatné místnosti „za krámem“. Časově je situován
do 14. století, období, kdy byl podle vyjádření řezbáře postaven velhartický hrad. Centrální scéna je
koncipována v tradičním schématu. V pozadí chlév
5
Svatá rodina z Velhartického betlému
se Sv. rodinou, klečící Pannou Marií, sv. Josefem
a Ježíškem v jeslích, za nimi pak vůl a osel. Nad
střechou chléva se vznáší kometa jak velí tradice
při příchodu Tří králů k betlému. Z levé strany
přicházejí pastýři s ovcemi a darovníci, z pravé
strany Tři králové s doprovodem, kůň, slon a leží
zde i velbloud. Napravo na vyvýšeném místě stojí
anděl. Součástí této scény je několik palem. Pojetí
Velhartického betléma je tedy klasické, scéna Narození je umístěna uprostřed a při velikostí všech
asi 25 figur zde umístěných kolem 30 cm je podtržen význam děje, který se divákovi předkládá
ve smyslu evangelií Nového zákona. Zvláštností
tohoto betléma je nejen vsazení děje do 14. století s králem Karlem IV. a Buškem z Velhartic,
ale proti vžitým zvyklostem i ztvárnění adorace
králů, při níž v popředí klečí černý král a dva bílí
králové stojí, stejně tak i ležící Ježíšek v jeslích,
který při příchodu králů již sedí zpravidla Panně
Marii na klíně.
Po započetí práce na betlému přicházeli za řezbářem lidé, zejména chalupáři, kteří se dotazovali
jak by se mohli na tomto díle podílet. A tak po
dlouhém přemýšlení nechal vytisknout oznámení, že tohoto projektu se může zúčastnit každý
prostřednictvím zakoupení jedné z figur do jesliček. Dostane certifikát, že je majitelem figury
velehradského betlému a tu si může kdykoliv
6
77
vyžádat s tím, že řezbář do betléma vyřeže do
měsíce duplikát. Polychromované figury jsou
malované olejovými barvami, zčásti zdobené
pravým zlatem a stříbrem. Samozřejmě, že dnes
už mají všechny figury své majitele.
Na horizontu centrální scény betléma je nad
chlévem ve výšce očí portál a v podloubí jsou
vyobrazena dnes již historická řemesla. Na
soklu u každého ze čtyř ztvárněných řemesel je
světec a u něj patřičné řemeslo. Zleva sv. Lucie
a skláři, sv. Eligius a kováři, sv. Josef a truhláři
a zcela vpravo sv. Urban s vinaři. V podloubí
uprostřed pak sv. Florian, ochránce domu před
ohněm. Tyto figurky mají velikost 15 cm a jsou
také polychromované.
V pravé části navazuje na betlém scéna na
panovnickém dvorci s králem Karlem IV. a dvořany, kde král a císař Karel IV. spolu s Buškem sedí
u dubového stolu. Jak vypráví autor, vznikl problém, protože se nenašel portrét Buška z Velhartic
a to ani v Itálii kde má hrobku. A tak bylo rozhodnuto, že s králem Karlem bude sedět druhý Karel,
tedy autor betlému. Na levou část betléma navazuje lidová architektura, obytné stavení s dvorem
a špýcharem, mlýn u nějž otáčí mlýnské kolo voda
padající z náhonu, mezi tím se proplétají postavičky, drůbež a domácí zvířectvo.
Tato část betléma je na horizontu ukončena
siluetou velhartického hřbitovního kostela sv.
Maří Magdaleny. Vysvětlení, proč právě tento
kostel, je na panu Tittlovi: „Když jsem začínal
řezat první figury a když jsem viděl, jak se místní lidé snaží, jak mají obrovský zájem pomoct
zachránit kostel Marie Magdalské, který je jen
o necelé století mladší než hrad, s manželkou
jsme si řekli, že betlém uděláme ze svých prostředků, a že nad ním nebude hrad Velhartice,
ale že dominantou bude ten kostel. A protože
jsme v pohodě, nic nám neschází a když nám
bude sloužit zdravíčko, všechno vstupné z betlému budeme věnovat na ten kostel“. A proto je
i v místnosti kde se nachází velhartický betlém
kasička, do které návštěvníci mohou vkládat
své dary na obnovu kostela. Na jeho záchraně
se můžete podílet i Vy prostřednictvím účtu číslo
„227299799/0300“. Na přání Vám zašle „Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Máří
Magdalény“, Velhartice 199, 341 42 Kolinec,
doklad o výši příspěvku. Bližší informace jsou
také na „www.marimagdalena.xf.cz“. Tolik tedy
o Velhartickém betlému.
Vřele doporučuji udělat si výlet do Velhartic
a poznat tento neobyčejný betlém na vlastní oči.
Závěrem si dovoluji připomenout, že pánové
Karel Tittl a Pavel Svoboda vyřezali jako dar
pro Svatého otce Benedikta XVI. skříňkový betlém, který mu byl předán při generální audienci
v Aule Pavla VI. ve Vatikánu dne 17. prosince
2009 (viz článek v BaB číslo 71, str. 9).
Kontakty:
VELHARTICKÝ BETLÉM, V podhradí – Řezbářství Karel Tittl, Velhartice 86, 341 42 Kolinec,
okres Klatovy; e-mail: [email protected];
www.rezbarstvitittl.unas.cz
Literatura a prameny:
Časopisy „BETLÉMY a betlemáři“, čísla 54, 56 a 71
HARTOLA FILM - videokazeta SUŠICKÝ betlém
ISTITUTO CULTURALE CECO – České mechanické
betlémy
Společenský a odborný magazín „brýle+ 03/2010“
autorizovaný Rozhovor pro deníky Bohemia
Hřbitovní kostel sv. Máří Magdalény (propagační leták)
Autor Velhartického betlému Karel Tittl
77
7
Galerie současných tvůrců malovaných betlémů
Pojďte s námi do Betléma
Rozhovor s akademickou malířkou Renatou Klogner Štolbovou
KARLA LADWIGOVÁ
Renata Klogner Štolbová
Betlém je krásné vánoční téma pro děti
i pro dospělé. Kdy jste se s jesličkami setkala
poprvé?
Byly mi asi tři roky, když mi jesličky v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše doslova
učarovaly. Svou dějovou bohatostí a určitou
tajemností, kterou dodnes vnímám, když maluji
narození Páně v Betlémě.
Betlémské téma vás zaujalo natolik, že
kolem Vánoc nacházíme v galeriích vaše větší
obrazy i triptychy. Co vám osobně ten příběh
přináší?
Kromě té vzpomínky na dětství, které je mi
stále více inspiračním zdrojem, je to každoroční
těšení se na dobu Adventu. Když bývá venku
sychravo, v ateliéru naopak teplo a poslouchám
k tomu příhodnou muziku, to se mi maluje nejlíp z celého roku. Vznikají tak klasické obrazy
na plátně nebo na dřevěných deskách, malé, ale
i vzácněji větších formátů.
Jakými proměnami procházejí vaše betlémy?
Určitě nejsou stejné jako před lety, i když
místo, hlavní postavy a děj jsou dané. Jsem
vždy sama překvapená, kolik prostoru mi to
téma poskytuje k dalšímu ztvárnění. Určitě se
mění barevnost, a tím i celková atmosféra obrazu – od intimně ztišené škály barev a komorní
skupiny postav až po rozzářenou, zalidněnou
a hravou scénu … Nikdy předem nevím, jak to
dopadne – všechny varianty jsou možné.
Mají vaše „betlémské obrazy“ konkrétní
místo určení?
Někdy ano. Většinou je vystavuji na tradiční
adventní výstavě v Komorní galerii u Schelů
v Českých Budějovicích, ale také je maluji pro
konkrétní zájemce, často pro sběratele obrazů
s tematikou betléma. Naposled si přijel pro
metrový obraz Narození Krista jistý pan farář
z Rakouska. Jeden můj Betlém si koupil ve zmíněné galerii už dřív, a ten veliký chtěl do kostela, pro svou farnost. Moc mě to potěšilo.
V loňském roce jste vydala vlastní pohádky
s vystřihovacím betlémem, nazvané „Pojďte
s námi do Betléma“. Byl to váš první papírový
betlém?
Nebyl, ten první vyšel v české a německé verzi v 90. letech a byl rychle rozebrán. Moji přátelé a známí, mezi nimi také sběratelé betlémů,
se mě často ptali, jestli nenapíšu a nenamaluji
8
77
Renata K. Štolbová: Betlém
nějaké nové pohádky s vystřihovánkami. Mám
velké štěstí, že v Dobré Vodě u Č. Budějovic
je malá tiskárna, kterou vlastní kamarád a také
sběratel mých obrazů ing. Petr Zvára. Nabídl mi
vytištění publikace k mým kulatinám.
Z vašich betlémů dýchá láska a teplo. Odkud
berete tu radost, která z nich vyzařuje?
Myslím, že dnešní svět je přímo zamořen
negativními zprávami, a já smysl křesťanství
spatřuji v šíření zprávy dobré, jejíž začátek
nacházíme právě v Betlémě.
Oblíbenými náměty vašich obrazů je také
Zvěstování a Útěk do Egypta.
K těmhle dvěma biblickým scénám se opravdu ráda vracím. Zvěstování je silné komorní
téma, kdy se na obraze mohou prolnout dvě
dimenze – světská a božská: prosté chudé dívce oznamuje anděl její úděl. Tato situace byla
v dějinách umění znázorňována odlišně. Mohla být zasazena do bohatého prostředí (jako
v renesanci, ale i baroku) nebo spíš do chudé,
prosté komůrky či krajiny – a tento způsob vnímání je mi bližší.
K tématu Útěku do Egypta se vracím již mnoho let. Malovala jsem Pannu Marii s děťátkem
jedoucí na oslíku krajinou nejprve samotnou,
později přibyl anděl a nakonec Josef. K tomu
jsem si vytvořila osobní vztah postupně. Stal se
mým oblíbeným světcem právě pro svou téměř
„upozaděnost“ a skromnost. Pokora, s jakou
se rozhodl sdílet osud své vyvolené – Panny
Marie, mě dojímá.
Vraťme se ještě k andělům, ti se ve vašich
obrazech také často zjevují …
Maluji je ráda – nakonec mám dobrou oporu
v Bibli a v obrazech starých mistrů. Tam se to
anděly jen „hemží“. Od dětsky barokních přes
serafíny až po skvostné a výpravné archanděly.
Já je takto nerozlišuji, vytvořila jsem si vlastní
výtvarný „typ“ anděla: vzdušný, přízračný, ale
barevný, který vystupuje jako postava v ději
obrazu nebo se jen vznáší nad nezalidněnou
krajinou – pluje mezi hvězdami a mraky. Myslím, že taková krajina pak dostane mystický
ráz, a o to mi právě jde.
A jaká krajina je pro vás srdeční záležitostí,
nejvíc vás inspiruje?
Krajina mého srdce je Pošumaví se svými
kapličkami, spoustou božích muk, starými úvozy a kamennými zídkami kolem nízkých chalup.
Tam jsem trávila dětství a dodnes je to pro mě
Malí muzikanti z vystřihovacího betléma
77
9
Vystřihovací papírový betlém
původní studnice inspirace. Jinak je mi velmi
blízká Bretaň a teď jsem už podruhé malovala
část zimy a jara na Sardinii, v malé horské vesnici u moře s kouzelným názvem Santa Maria
Navarrese.
Skvostný Dientzenhoferův kostel v Dobré
Vodě se již desáté Vánoce může chlubit vaším
betlémem.
To ano, v roce 2000 jsme se s bývalým
manželem, řezbářem Tomášem Štolbou, rozhodli vytvořit betlém pro kostel v místě, kde
jsme žili a pracovali – ostatně já až dodnes.
Betlém je třímetrový s figurami 40–50 cm, řezanými z lipového dřeva, polychromovanými olejovými barvami a oblékanými. Na kostýmech
jsem si dala obzvlášť záležet; použila jsem historické materiály (samety, brokáty a kožešiny,
zlaté vyšívané porty a podobně). Na pozadí je
moje malba betlémské krajiny, malovaná olejem na dřevě.
Dělali jste s Tomášem Štolbou ještě jiné
betlémy?
Dělali a stále děláme. On figury vyřeže, sám
namaluje a já vytvořím krajinu v takové speciální dřevěné bedýnce, která po otevření slouží
jako kulisa pro postavy. Tuhle menší verzi děláme hlavně pro sběratele, anebo do rodin, které
pořizují betlém hlavně kvůli dětem. Betlémy se
předávají z generace na generaci a to je přece
pro nás betlemáře trvale krásná motivace!
10
77
Renata Klogner Štolbová
Akademická malířka narozená 1958 v Českých
Budějovicích, studovala nejprve na Pedagogické
fakultě v Českých Budějovicích (čeština a výtvarná
výchova), dále na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, ateliér knižní ilustrace a grafiky.
Věnuje se knižní ilustraci (ilustrovala přes 20 titulů pro česká i zahraniční nakladatelství), ale v její
tvorbě stále více převažuje volná malba, kromě knižních ilustrací se věnuje sakrální malbě a oblíbeným
námětem jejích obrazů je kromě Zvěstování, Útěku
do Egypta a mariánské tematiky také téma Kristova narození. Od roku 1989 samostatně vystavuje
v Čechách i v zahraničí. Je zastoupena v řadě galerii
i soukromých sbírkách po celém světě. Příležitostně
se věnuje i divadelní tvorbě (kostýmy, dekorace,
tvorby loutek). Spolupracuje též s architekty, svými
obrazy dotváří konkrétní interiéry.
Z větších realizací uveďme například 15 obrazů Křížové cesty, umístěné v kapličkách kolem
poutního kostela P. Marie Bolestné (podle návrhu
K. I. Dientzenhofera) v Dobré Vodě u Českých
Budějovic. Další Křížovou cestu vytvořila pro kapli
sv. Václava na návsi v Úsilném u Č. Budějovic.
O autorce více na www.renatastolbova.cz, e-mail:
[email protected]
Poznámka redakce: V rozhovoru je zmiňovaný
vystřihovací betlém s pohádkami „Pojďte s námi
do betléma“. Jde o svázaný celek formátu A4, který
osahuje celkem 24 krátkých pohádek na 16 stranách
a dalších 9 stran (karton) s jednotlivými betlémskými
figurami včetně pozadí (zde je velikost A3) se zimní
krajinou. Betlém lze objednat na dobírku na adrese:
Renata K. Štolbová, Pod lesem 4, 373 16 Dobrá Voda
(mobil: 724 471 736) za cenu 150,- Kč včetně poštovného a balného. V prodeji je i v Knihkupectví u Jindřicha
v Jindřišské ul. v centru Prahy (širší prodej betlémů).
Kalendář reklamních papírových betlémů II. na rok 2011
Pražský Spolek českých betlemářů vydává už třetí
betlemářský kalendář, tentokrát podobně jako v roce
2009, s historickými reklamními vystřihovacími betlémy. Kalendář obsahuje celkem 6 betlémů včetně
reklamních reverzů: tři od firmy Franck-Perola Pardubice a po jednom od Kolínské cikorky a žitovky, Bran-
dýské cikorky a žitné kávy a Albisu z Opatovic nad
Labem, který jediný vyšel až po roce 1945. Cena 150 Kč
+ poštovné, objednávky vyřizuje Ing. Tomáš Faltys,
mail: [email protected] nebo mobil 737 111 730.
Z loňského roku jsou v prodeji ještě kalendáře se Staropražským betlémem, cena 120 Kč.
Příspěvky do časopisu Betlémy a betlemáři v digitální podobě včetně vhodných doprovodných fotografií
průběžně zasílejte předsedovi redakční rady na e-mail: [email protected] nebo předsedovi sdružení:
[email protected], ale i na disketách (CD-ROM) nebo v rukopisné či lépe strojopisové podobě na
současnou adresu: České sdružení přátel betlémů o.s., P.O.BOX 66, Hradec Králové, PSČ 501 01. Návrhy
k uveřejnění na webové stránky sdružení zasílejte na e-mail: [email protected] .
Popisky k barevným obrázkům na obálce
Titulní strana obálky: „Klanění tří králů“ od Renaty Klogner Štolbové
2. strana obálky:
Zmenšená replika (1:7) betlému Matyáše Brauna (přírodní areál Kuks) od řezbáře Leoše
Pryšingera (vystaveno na sympoziu v Třebechovicích pod Orebem – 16. 10. 2010)
3. strana obálky:
Fotografie k pozvánce na výstavu do Železného Brodu (viz str. 20);
nahoře detail z betlému figurkářského-rokailového (Firma KORTAN-SKLO BIŽUTERIE
a firma ATLAS); dole betlém figurkářský s hutnickou chaloupkou (80. léta 20. stol.)
4. strana obálky:
Výjev z vystřihovacího betlému od Renaty Klogner Štolbové
77
11
„České sdružení přátel betlémů“ o.s., ve zkratce „ČSPB“
ORGANIZAČNÍ ŘÁD
„Českého sdružení přátel betlémů“ o.s.
Výbor sdružení podle čl. IV odst. 4 písmena a) Stanov ČSPB vydává a předsednictvo sdružení v souladu s čl. IV odstavec 3 písmena j ) Stanov ČSPB schvaluje organizační řád sdružení v tomto znění:
I.
Úvod
1. Tento organizační řád stanoví podmínky,
jejichž dodržováním členové sdružení jednají
v souladu se zájmy sdružení a svým konáním
naplňují jeho cíle a formy činnosti.
2. Vnitřní organizační členění sdružení stanovené tímto organizačním řádem je pro člena
sdružení závazné a je povinen se s ním seznámit
a jím se řídit.
3. Organizační řád je jedním ze základních
předpisů sdružení.
II.
Základní zásady činnosti sdružení
1. Sdružen vzniklo pode zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů registrací Ministerstvem
vnitra doručením Stanov sdružení a od 13. 9.
1990 je právnickou osobou, IČO 62690175, do
jejíhož postavení mohou zasahovat státní orgány a územní samosprávné orgány (orgány veřejné správy) jen v mezích zákona.
2. Jsou-li schůze nebo jiná shromáždění
sdružení přístupna veřejnosti, mají přítomní
občané povinnosti účastníka shromáždění, jež
nesmějí zasahovat do jednání, pokud předsedající nerozhodne jinak.
3. V souladu s cíli své činnosti má sdružení
právo obracet se na orgány veřejné správy
s peticemi.
4. Považuje-li člen sdružení rozhodnutí některého z orgánů sdružení za nezákonné nebo
odporující Stanovám sdružení, může do 30 dnů
ode dne, kdy se o tom dozvěděl, nejpozději do
6 měsíců požádat místně příslušný okresní soud
o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se
zákonem nebo Stanovami sdružení.
5. Sdružení je povinno každou změnu Stanov
sdružení oznámit Ministerstvu vnitra do 15 dnů
od jejího schválení a připojí ve dvojím vyhotovení text změny.
6. O dobrovolném rozpuštění nebo sdružení
s jiným sdružením rozhoduje nejvyšší otgán
sdružení, kterým je podle čl. IV odst. 2 Stanov
sdružení Valná hromada, a to usnesením nadpoloviční většiny přítomných členů, jehož doručením ve lhůtě 15 dnů se oznamuje zánik sdružení
Ministerstvu vnitra.
7. Při zániku sdružení provede majetkové
vyrovnání likvidátor určený Ministerstvem vnitra, které také oznámí zánik sdružení Českému
statistickému úřadu do 7 dnů ode dne, kdy se
o něm dozvědělo.
8. Údaje o sdružení lze zjistit na internetové adrese Ministerstvo vnitra o znění: http://
aplikace.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni/.
III.
Předpoklady činnosti sdružení a regionálních
poboček a spolupráce s ostatními zájmovými
sdruženími
1. Sdružení je vydavatelem časopisu sdružení
s názvem „Betlémy a betlemáři“. Časopis se
rozšiřuje pouze mezi členy sdružení na vlastní
náklad sdružení zpravidla 4x ročně. Redakční
rada časopisu sdružení je jmenována předsednictvem sdružení. Šéfredaktor je jmenován
předsednictvem sdružení na dobu neurčitou a je
odměňován 1x ročně v závislosti na výsledcích
hospodaření sdružení. Šéfredaktor odpovídá za
12
77
dodržování zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském a souvisejících předpisů.
2. Program, účel a podmínky účasti členů sdružení na zájezdech organizovaných
sdružením určuje a nese pověřený organizátor,
jenž členy informuje o zájezdu na webových
stránkách sdružení a zveřejněním v časopisu
sdružení.
3. Účast na mezinárodních sjezdech, jež se
týkají předmětu činnosti sdružení, projednává,
schvaluje a způsob financování účasti určuje
předsednictvo sdružení. Každý delegát sjezdu
je povinen o své účasti na sjezdu podat zprávu,
kterou předsednictvo sdružení po ověření správnosti a úplnosti zveřejní v časopisu sdružení.
4. O prezentaci sdružení v tisku, rozhlase a televizi rozhoduje a nese zodpovědnost
předsednictvo sdružení, přičemž při stanovení
obsahu a rozsahu prezentace přihlíží k určené
výši finančních prostředků v rozpočtu sdružení.
Zprávu o prezentaci sdružení předsednictvo
sdružení zveřejňuje v časopise sdružení.
5. Zprostředkování styků sdružení s obdobnými zájmovými skupinami betlemářů, jejich
rozsah a četnost určuje, projednává a vyhlašuje
pro dané období předsednictvo sdružení a zveřejňuje v časopisu sdružení.
IV.
Podmínky plnění cílů a forem činnosti
sdružení a regionálních poboček
1. Členové sdružení, funkcionáři sdružení
a ostatní osoby, jež pro sdružení a regionální
pobočky vykonávají jakoukoliv činnost v souladu se Stanovami sdružení, ve svém úsilí
o vytvoření podmínek pro spolupráci betlemářů
v České republice a uvádění do souladu činnost
regionálních poboček sdružení a podobně zaměřených občanů, jsou povinni dodržovat právní
řád a seznámit se zejména s níže uvedenými
předpisy v platném znění:
– Stanovy sdružení,
– ust. § 3 a 39 občanského zákona,
– ust. § 264 a 265 obchodního zákona,
– zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání,
– zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,
– zák. č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu
k informacím,
– zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat
a změně některých předpisů,
– zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
– zák. č. 499/2004 Sb., o archivní a spisové
službě,
– zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
– zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
– zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.
2. Vybrané části předpisů z čl. IV odst. 1 tohoto
řádu podle zájmu členů a poboček sdružení předsednictvo sdružení je zveřejní v časopise sdružení.
V.
Organizační struktura sdružení a regionálních
poboček a její změny
1. Za organizační strukturu sdružení se
považuje:
a) vymezení působnosti orgánů sdružení v čl.
IV odst. 2 – 7 Stanov sdružení,
b) zásady hospodaření sdružení podle č. V Stanov sdružení,
c) čl. III tohoto organizačního řádu sdružení,
d) časopis sdružení s názvem „Betlémy
a betlemáři“.
2. Grafické znázornění vztahů nadřízenosti
a podřízenosti orgánů sdružení a regionálních
poboček a jejich organizačních článků a vztahy
mezi metodického řízení představuje organizační schéma, jež tvoří jeho příloha č. 1 nedílnou
součást tohoto organizačního řádu.
3. Za promítnutí schválených změn Stanov
sdružení do organizačního schématu, jejich
oznamování podle čl. II odst. 5 tohoto organizačního řádu, odpovídá předsednictvo sdružení.
4. O provedených změnách informuje předsednictvo sdružení členy sdružení v časopise
Betlémy a betlemáři.
77
VI.
Rozhodování a přijímání změn Stanov
sdružení
1. Změny stanov sdružení jsou oprávněni
navrhnout členové sdružení, jeho funkcionáři
a ostatní osoby, jež pro sdružení vykonávají jakoukoliv činnost v souladu se Stanovami
sdružení. Návrhy mohou podávat předsednictvu
sdružení tyto osoby i v zastoupení zplnomocněnými zástupci a také jednotlivé orgány sdružení.
Každý návrh pro hlasování reprezentuje jeden
hlas. Hlasování o návrhu je veřejné.
2. Hlasuje-li člen sdružení jako funkcionář
orgánu sdružení, jimž byl podán návrh na změnu, nesmí hlasovat pro návrh samostatně jako
člen sdružení.
3. Návrhy se doručují na adresu: ČSPB, Vrázova 59/2199, 616 00 Brno, jako doporučená
zásilka.
4. O všech změnách Stanov sdružení rozhoduje valná hromada sdružení a pro přijetí usnesení
o nich je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů při jednání valné hromady.
5. Zveřejnění přijatých změn se řídí čl. V odst.
3 a 4 tohoto organizačního řádu.
VII.
Zásady řízení ve sdružení
Pro období mezi zasedáními valné hromady
sdružení se považuje za:
1. Stupeň řízení:
a) předseda sdružení,
b) výbor sdružení v čele s předsedajícím,
c) předsednictvo sdružení v čele s předsedajícím,
d) regionální sdružení v čele s předsedajícím.
2. Obecná působnost orgánů sdružení je
vymezena čl. IV odst. 2–7 Stanov sdružení.
3. Funkční místa a jejich náplň činnosti funkcionářů sdružení jsou dána a vymezena čl. IV
odst. 2–7 Stanov s tím, že o podrobnějším rozvedení si rozhodují tyto orgány samostatně ve
svých jednotlivých řádech.
13
4. Nadřízenost a podřízenost i metodické řízení
mezi stupni řízení je graficky znázorněno v organizačním schématu sdružení, jenž jako příloha č. 1
tvoří nedílnou součást organizačního řádu.
5. V orgánech sdružení platí při hlasování
princip většiny.
6. Ve sdružení se vylučuje volba člena do více
než jedné funkce sdružení, návrhy výjimek z této
zásady projednává a schvaluje předsednictvo.
7. Při jednání vně sdružení jedná a podepisuje předseda sdružení nebo jím pověřený člen
sdružení nebo člen regionální pobočky na základě plné moci.
8. Statutárním orgánem sdružení je předseda sdružení s působností podle čl. 5 Stanov
sdružení.
9. Pro rozhodování o vnitřních věcech regionální pobočka se řídí čl. č. IV tohoto organizačního řádu.
10. K posouzení otázek zásadního významu
či problémů sdružení nebo regionální pobočky
vyžadujících specifických znalostí a zkušeností,
ustavují předsedající orgánů sdružení své poradce nebo poradní orgány.
11. Poradní orgány se zřizují k projednání
záležitostí, jejichž závažnost vyžaduje kolektivní posouzení na základě specifických znalostí
a zkušeností.
12. Kompetenční spory a nejasnosti vzniklé
mezi stupni řízení řeší funkcionáři sdružení
dohodou. Nedojde-li k dohodě, rozhodne spor
předseda sdružení.
13. Vnitřními předpisy sdružení a jeho orgánů se rozumí zásadní vnitřní akty předsedajících
orgánů sdružení, kterými jsou:
a) Organizační řád sdružení,
b) Směrnice předsedy sdružení (pro agendy
pracovně právní, spisové, skartační, o oběhu
dokladů, atd.),
c) Rozhodnutí sdružení.
Vnitřní předpisy nesmějí být v rozporu s právními předpisy. Vydávají se buď na základě
14
77
právních předpisů nebo podle vnitřních potřeb
sdružení. Při přípravě návrhů vnitřních předpisů a jejich projednání, při schvalování návrhů,
při distribuci, evidenci, novelizaci a kontrole
vnitřních předpisů si postup stanoví předsedající orgánů sdružení v souladu s čl. IV tohoto
organizačního řádu, přičemž se řídí případnými metodickými doporučeními předsednictva
sdružení. Informace o vydání vnitřních předpisů
se zveřejní v časopise sdružení.
14. Za věcnost a formální správnost řešení
úkolu sdružení nebo regionální pobočky odpovídá člen (funkcionář, orgán sdružení), kterým
byl úkol uložen. Způsob zpracování úkolu a jeho
úprava se řídí ČSN pro zhotovování písemností.
15. Přesahuje-li rozsah řešeného úkolu sdružení
působnost jednoho orgánu sdružení, může předseda sdružení pověřit některý jiný orgán nebo
člena sdružení gescí. Všichni funkcionáři orgánů
sdružení jsou povinni podle požadavku gestora
zajistit svůj aktivní podíl na řešení úkolu.
16. Předseda sdružení zajistí a své evidenci
vede čestná prohlášení funkcionářů sdružení,
jejich souhlasy se zvolením do funkce, podpisové vzory osob jednajících za sdružení a evidenci
vydaných razítek sdružení a jejich úschovu.
VIII.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Ostatní vnitřní předpisy sdružení a jejich
dodatky, vydané před datem účinnosti tohoto
organizačního řádu zůstávají i nadále v platnosti, a to bez ohledu na jejich druh, za podmínky,
že jejich obsah neodporuje předpisům podle
čl. IV tohoto organizačního řádu.
2. Poradní orgány sdružení, zřízené před
datem účinnosti tohoto organizačního řádu,
se považují zřízené podle organizačního řádu
ze dne 18. 11. 2001. Organizační a administrativní zajištění činnosti těchto orgánů přechází
dnem účinnosti tohoto organizačního řádu na
orgány sdružení, které mají tuto činnost ve své
působnosti.
3. Změny organizačního řádu vydává výbor
sdružení jako číslované dodatky organizačního
řádu. Návrh dodatku zpracovává a ke schválení
předsednictvu sdružení předkládá zpracovatel
návrhu.
4. Přílohy tohoto organizačního řádu jsou:
– Č. 1 organizační schéma sdružení a regionálních poboček sdružení
– Č. 2 podpisové vzory statutárních zástupců
sdružení
– Č. 3 čestná prohlášení funkcionářů sdružení
– Č. 4 souhlasy funkcionářů sdružení se zvolením do funkcí
– Č. 5 typy razítek sdružení (číslování, kód
držitelů)
5. Revize tohoto organizačního řádu se provádí po dvou letech od jeho vydání nebo poslední
revize. Revize provádí výbor sdružení.
6. Tento organizační řád nabývá účinnosti dne
15. 10. 2010.
V Hradci Králové 15. 10. 2010
Podpisy členů výboru sdružení:
Předseda sdružení: Ing. Radko Weigner, v. r.;
Místopředsedové: PhDr. Zita Suchánková, v. r.;
Ing. Ludvík Mátl, v. r.
www.sdruzenibetlemaru.cz
77
15
Z návštěvy soukromého muzea papírových vystřihovacích betlémů a malířky jesliček
Zábrdské betlémy a obrázky na skle
paní Svatavy Vizinové
Ing. RADKO WEIGNER
V detektivní literatuře se setkáváme se sdělením, že pachatel se vracívá na místo činu. Ne, není
to můj případ, ale vždy se rád vracím do míst, na která si „v srdci“ uchovávám mnoho krásných
vzpomínek. A mezi ty rozhodně patří Šumava v celé její hloubce historických událostí i současné
přítomnosti. Letos v létě se mi naskytla příležitost si své vzpomínky opět po pěti letech oživit. Jet
„na Šumavu“ a nenavštívit v Zábrdí muzeum papírových betlémů paní Svatavy Vizinové bych si
vyčítal do konce života! O tom co je v Zábrdí nového tedy pár následujících řádků.
Předně chci případné zájemce o návštěvu
muzea informovat, že Zábrdí je poblíže Husince, ale lze se tam vypravit přímo i z nedalekých
Prachatic. V Zábrdí pak zastavíte před snad největším jednopatrovým domem na návsi za kostelem, na němž je ostatně i cedulka informující
návštěvníka zda-li je paní domu přítomna, či kde
je a kdy bude zpět. Zazvoníte a usměvavá paní
Vám v několika sekundách ochotně běží vstříc
otevřít branku oddělující svět přítomnosti od
království betlémů.
Při prohlídce betlémů, kterých dle jejího
sdělení má nyní již na osm set, vám ochotně
vypráví legendy spojené se získáním některých
vzácnějších exemplářů, o tvůrcích i dalších sběratelích betlémů a to nejen u nás, o zájmu spoluobčanů o její muzeum a šíření dobrého jména
obce dnes už nejen v hranicích naší republiky,
ale přinejmenším celé betlemářské Evropy, ba
i v zámoří. Pro mne bylo velkým přínosem několik originálů papírových betlémů od českých
autorů a pak rozsáhlá sbírka „nezpracovaných“
papírových betlémů, tedy původních, nevystřižených archů, která dává nahlédnout především
do současné betlemářské tvorby „z celého světa“. Věřím, že jde svým rozsahem o jednu z největších sbírek současných zahraničních betlémů
u nás a musím jen litovat toho, že paní Vizinová
již asi nemá dostatek místa k jejich vystavení,
což by zajisté svojí jedinečností velmi zatraktivnilo celé muzeum. Nebo by se snad dalo jednat
o možnosti vystavení těchto betlémů (samozřejSvatava Vizinová: Svatá rodina (podmalba na skle)
16
77
Betlém Svatavy Vizinové (část)
mě za souhlasu paní Vizinové) v případě, že by
se našla dostatečná plocha, někde jinde formou
dlouhodobé zápůjčky? Věřím, že by se našlo
hodně zájemců o návštěvu takové expozice.
Velmi mne paní Vizinová potěšila i souběžně
vystavovanými autorskými obrázky na skle, se
kterými se častěji setkáváme pod označením
podmalba na skle. Ve své tvorbě navazuje na
tradice prostředí ve kterém tvoří, na historické
náměty publikované v dobové literatuře, na
způsob podmalby vycházející z kořenů „výtvarného umění slohového, z vyhraňování lidového projevu“. Zájemce o tento druh umění chci
upozornit na brožurku, která byla vydána jako
katalog výstavy (květen – prosinec 1998) Muzea
Šumavy v Kašperských Horách k výstavě „Lidové obrázky na skle z jižních a západních Čech“
a je stále v muzeu k dostání. Autor výstavy
i katalogu PhDr. Luboš Kafka společně s autorem námětu a odborné spolupráce na výstavě
PhDr. Vladimírem Horpeniakem zde velmi
podrobně seznamují s historií malby na skle,
technologií výroby, rozložením středisek výroby
v Čechách, zhotovení malby na skle, ikonografií, a podrobně s jednotlivými středisky tvorby
v oblasti Šumavy. Celý katalog je doprovázen
velkým množstvím barevných i černobílých
fotografií.
Ani ne velkým překvapením, spíše téměř
samozřejmostí, byl pro mne okamžik, kdy mi
paní Vizinová podávala do ruky tištěný, barevný, papírový betlém složený do leporela, který
na třech arších znázorňuje sv. Rodinu, chlév
z jehož postranních stěn oblouku vykukují osel
a vůl, s adorací Tří králů, několika stromy,
kometou a pozadím chléva. Poslední, čtvrtý list
nabízí stručnou historii papírových betlémů ve
světě i u nás, její vztah k betlémům, vyznání
autorky k muzeu a návod k sestavení. přiloženého betléma, který byl vydán za podpory
vodního hospodářství Ače ČR a Ače SR. Vždyť
přece kdo jiný, než velká sběratelka a milovnice tištěných betlémů, autorka podmaleb na
skle, by měl mít chuť k vytvoření vlastního
betléma, který svým způsobem vychází ve své
barevnosti právě z malby tzv. svatých obrázků
na skle.
Všem, kdo mají cestu na Šumavu, či zájem
o shlédnutí zajímavé sbírky betlémů a podmaleb na skle, mohu jen vřele doporučit návštěvu
Muzea papírových betlémů paní Svatavy Vizinové v Zábrdí u Husince.
Literatura:
„Lidové obrázky na skle z jižních a západních Čech“
(katalog výstavy Muzea Šumavy v Kašperských Horách)
Papírový betlém Svatavy Vizinové
http://www.betlemyapodmalba.info
77
17
Reportáž ze setkání řezbářů v Beskydech
„SETKÁNÍ ŘEZBÁŘŮ U KARLOVSKÉHO MUZEA – 2010“
Ing. RADKO WEIGNER
Pro nadpis tohoto článku jsem si vypůjčil oficiální text z pozvánky, letáčku, který vydali k uvedené akci pořadatelé, tedy Obecní úřad a Informační centrum Velké Karlovice spolu s výtvarným
sdružením Urgatina. Pokud je mi známo, tato setkání již mají dlouholetou tradici, ale protože jsem
se jich ještě nikdy nezúčastnil, zvítězila protentokrát má zvědavost a jel jsem.
Setkání na tzv. Horním Vsacku, bylo zahájeno
již ve čtvrtek 5. 8. 2010 odpoledne a pokračovalo
celý pátek a sobotu, kdy byl program odpoledne
rozšířen o „Divadelní Soláň“ (v amfiteátru u horského hotelu Čarták, na který navazovalo Haferové mlsání u Zvonice na Soláni). V neděli byla
sloužena v Karlovickém kostele ranní bohoslužba
a později následovala sv. mše poutní. Tento dřevěný roubený kostel s půdorysem rovnoramenného kříže, byl postaven v letech 1753–1754 bez
jediného kovového spoje, vše bylo spojováno na
klíny. Střecha i stěny jsou pobity šindelem. Ve stínu kostela je rozložen hřbitov, na kterém odpočívá
i mnoho umělců, jejichž život byl nerozlučně spjat
s tímto, pro mnoho jiných zapomenutým krajem,
nikoliv však Bohem.
Již příjezd do Velkých Karlovic dával tušit, že se
jedná o nevšední událost. Tolik stánků jsem snad
jakživ neviděl. Samozřejmě, že zde byly i stánky
s oblečením a hračkami, ale převládalo cukroví,
ovčí sýry, copánky, cukrová vata, frgály, masné
výrobky, keramika a výrobky ze dřeva jako vařečky, šprušlata, velikonoční hrkače a řehtačky a tak
dále. To vše po obou stranách hlavní cesty a ještě
po celé cestě k muzeu a dále až ke kostelu. Kromě
toho spousta kolotočů, houpaček, twistrů, střelnic
a všeho, co k lidové zábavě patří.
Snad na dvě desítky řezbářů pak mělo své
stánky rozloženy po obou stranách cesty ke karlovskému muzeu, které se nachází v historickém
středu Velkých Karlovic. Muzeum je umístěno ve
dvou památkově chráněných budovách, bývalého
kupeckého domu z počátku 19. století a roubené
dřevěnice, jen pár metrů vedle. Minulou i současnou lidovou uměleckou tvořivost přibližují soubory řezbářských prací, mezi kterými je na předním
místě výstavka solitérních figur Františka Gajdy
ze Strážnice. Celou jednu místnost pak vyplňuje
historický betlém, který je malým národopisným
muzeem, v němž nechybí ani významné stavby
z Velkých Karlovic. Autorem betlému, plného
figurek z látky a filcu, vysokých cca 6 až 10cm, byl
Joža Kacerle, jenž zde v době vzniku betlému bydlel
a o vánočním čase svůj betlém také vystavoval.
Mezi řezbáři, přítomnými na tomto tradičním
setkání, bylo mnoho významných současných
lidových umělců převážně ze širokého okolí od
Ostravy přes Rožnov, Vsetín a Valašské Meziříčí
až po úrodnou Hanou, kteří svojí tvorbou přispívají
k udržení lidových tradic.
Byli zde např. pan Klement Brokeš z Havířova Podlesí, dlouholetý tvůrce betlémů a stálý účastník
mnoha podobných řezbářských setkání, pan Jan
Cvešper ze Slavičína, i on je dlouholetým řezbářem
betlémů a účastníkem dřevořezání, např. v Třešti,
na hradě Sovinci, v Rožnově pod Radhoštěm apod.
Ze vzdálenějších pak Jaroslav Slavík, řezbář loutek
i betlémů z Moravské Ostravy, pan Ing. Otakar
Jakubčík z Vyškova, řezbář velmi stylových figurek
betlémů (které např. vytavoval na výstavě v Hranicích na Moravě u paní Musilové v galerii M+M)
a pohádkových solitérních postaviček, nebo i pan
18
77
Anton Kadura z Podvysokej (SR), který je stálým účastníkem mnoha výstav na Moravě (např.
v muzeu Frýdek-Místek).
Z bližšího okolí zde tradici lidového řezbářství
předváděli pánové Karel Chovanec z Rožnova-Dolních Pasek, výborný řezbář a výtvarník
betlémských figurek, ale i reliéfů apod., dále pan
Milan Pařenica, řezbář a restaurátor z Valašského
Meziříčí, autor nejen malých „domácích“ figurek,
ale v poslední době mnoha objemných solitérních
prací, které jsou umístěny např. jako průlezky pro
děti v parcích. Setkání se zúčastnil také MgA. Martin Gaja z Velkých Karlovic, autor velmi originálního pojetí sv. Rodiny i pan Jan Brlica z Francovy
Lhoty, který poutal pozornost svým dílkem babky
s kozou.
Je pochopitelné, že jsem zde nevyjmenoval
všechny přítomné řezbáře, ale ne vždy byly k dispozici jmenovky či vizitky a tak prosím za prominutí. Snad jmenný seznam akreditovaných by byl tím
patřičným zdrojem informací. Ale ten jsem nenašel. Domnívám se však, že smyslem tohoto článku, ani vlastního SETKÁNÍ ŘEZBÁŘŮ U KARLOVSKÉHO MUZEA, není výčet přítomných,
ale pokus o zachycení atmosféry, která zde, mezi
řezbáři a návštěvníky panovala, podpůrně doprovázena lidovými hudeckými muzikami, hudebníky
a zpěváky v lidových krojích, hrajících nejen u karlovského muzea, ale i volně se proplétajících mezi
návštěvníky.
Řezbáři
při práci
(zleva):
Klement
Brokeš,
Karel
Chovanec,
Jaroslav
Slavík
A protože se i počasí nad očekávání „podařilo“
a od sobotního rána bylo téměř stále slunečno,
nebylo snad nikoho kdo by nadšeně (a třeba i potichu) nezanotoval: „My sme Valaši, jedna rodina,
valašské hory sú naša otčina ...“.
Závěrem chci ještě ty z Vás, které do tohoto kraje
překrásné přírody, plné luk, lesů a strání, pohledů
do modravých dálek končících na horizontu pásem
zvlněných kopců zavane tok života upozornit, že
na konci Velkých Karlovic směrem na Soláň se
nachází sochařský ateliér a galerie Ladislava Boráka, řezbáře, jehož díla jsou roztroušena po všech
koutech světa, ale i autora reliéfního triptychu betléma. Na vrcholu Soláně stojí od listopadu 2006
informační centrum „IC ZVONICE SOLÁŇ“, ale
zároveň i zařízení sloužící jako galerie umění. Na
stráních kolem zvonice jsou volně rozesety dřevěné
solitéry stylizovaně zachycující v nadživotní velikosti postavy lidu valašského.
V informačním centru ve Velkých Karlovicích
pak byla po dobu setkání v prodeji nevelká publikace: VALAŠI V BETLÉMĚ - Advent a Vánoce
na Rožnovsku, Staré vánoční písně a koledy rožnovské (Josef Tvarůžek, Daniel Drápala a kolektiv), Rožnov pod Radhoštěm 2009. V publikaci
byly užity na kartonu malované betlémové figurky
z několika sbírkových souborů Muzea Novojičínska – pobočka Frenštát pod Radhoštěm (pro zájemce připojuji e-mail: [email protected];
http://www.muzeumfrenstat.cz ).
77
19
O připravovaných výstavách
Betlémy a vánoční tradice
JIŘÍ VOTRUBA
Výstavy betlémů patří o vánočním čase k tradicím.
Betlém klub bude pořádat již po čtrnácté v areálu
kostela P. M. Sněžné na Jungmannově nám. v Praze výstavu betlémů pod názvem „Betlémy a vánoční
tradice“.
Na výstavě se opět pokusíme předvést asi 200 betlémů, a to jak historických z typických betlémářských
oblastí, tak betlémy ze současné tvorby. Budou zde
instalovány jesličky z nejrůznějších materiálů – dřevo, papír, perník, sklo, těsto, textil, keramika apod.
a mnoha různých typů jako volně stojící, skříňové,
soubor reklamních betlémů, králických figurek.
Dominantním betlémem výstavy bude mechanický
betlém Jiřího Votruby, v současné době 4,5 m dlouhý
s množstvím pohybů jak zvířat a daráků, tak ve velké
míře ukázkou nejrůznějších řemesel. Druhým ústředním betlémem na této výstavě je betlém třešťského
typu s figurami J. Boudného a patří k největším betlémům vystavovaným v Praze.
Výstavu velmi vkusně doplňuje výzdoba v ukázkách různých starých technik výroby ozdob a ukázky
starých vánočních tradic. V rámci výstavy je také
zřízen obchůdek, kde je velký výběr všeho, co souvisí s vánoční atmosférou a betlémářstvím. Bude zde
v nabídce množství papírových betlémů, keramických
betlémů a figurek, publikace, řezbářské nářadí, výrobky z perníku, různé ozdoby a další zajímavosti.
Zahájení výstavy bude 27. 11. 2010 a ukončení
5. 1. 2011. Otevírací doba denně 10.00–18.00 hod.,
24. 12. 10.00–16.00 hod., 31. 12. 10.00–15.00 hod.
a 1. 1. 2011 13.00–18.00 hod.
Tato výstava je pořádaná k 20. výročí založení
ČSPB. V rámci této výstavy nabízíme možnost autorům betlémů vystavení svých prací. V případě zájmu
o vystavení exponátů se obraťte písemně nebo telefonicky ihned po doručení tohoto časopisu na Jiřího
Votrubu. Kontakt: Jiří Votruba, U Hřiště 1418, Roztoky u Prahy, PSČ 252 63, tel.: 723 611 574, e-mail:
[email protected]
Advent a Vánoce na Poličsku
BOHUMÍR ANDRLE
O třetí listopadové neděli odpoledne 21. listopadu
se otevřou dveře Centra Bohuslava Martinů v Poličce, aby slavnostně uvítalo návštěvníky, především
milovníky betlémů, na výstavě tohoto druhu lidového
umění. Po zahajovacím kulturním programu s proslovem etnografky paní Kamily Skopové si budou moci
návštěvníci prohlédnout expozici, která je v těchto
nově rekonstruovaných prostorách poličského muzea
instalována poprvé.
Co bude k vidění? Především několik větších betlémů. Z Muzea v Hradci Králové nám byl zapůjčen vyřezávaný betlém vytvořený poličským občanem Josefem
Svobodou v první polovině minulého století.
Ze současné tvorby bychom mohli jmenovat vyřezávaný nepolychromovaný betlém Jaroslava Škrance
z Rohozné, keramický Ireny Švecové z Litomyšle, pletený z vlny Marie Novotné z Poličky, keramický a šitý
od Anny Tumové, betlém broučků Mirka Andrleho,
betlém Josefa Lněničky a několik menších betlémů Ireny Pletichové. Dále budou prezentovat svá díla František Malý st. a ml. a rodina Jílkova ze Sebranic, Jiří
Malý z Korouhve, Zdeněk Bukáček z Krouné, Marie
Kvapilové z Proseče, Iva Lišková z Makova a Terezie
Uherková z Bystrého, odkud bude zapůjčeno několik
starších betlémů. Několik zajímavých betlémů zapůjčila na tuto výstavu muzea v Hradci Králové, Vysokém
Mýtě, Třebechovicích pod Orebem a Svitavách.
Snad největší zájem návštěvníků budou budit
dva pohyblivé betlémy bratří Mrázových z Horního Újezda a Zdeňka Elčknera z Bystrého. Výstava
začíná 21. 11. 2010 (vernisáž v odpoledních hodinách) a potrvá do 9. 1. 2011. Podrobnosti lze najít
na: www.cbmpolicka.cz.
V sobotu, před první nedělí adventní, 27. listopadu 2010 bude opět otevřena tradiční vánočně laděná výstava v budově Obecního úřadu v Kamenci
u Poličky. Přístupná bude do neděle 5. prosince 2010.
O víkendech v odpoledních hodinách, ve všední den
na požádání na OÚ v Kamenci.
77
20
Další tradiční výstava bude otevřena v kulturním
domě v Baníně v druhé polovině prosince a potrvá do
konce roku a bude přístupna takto: pátek 16–18 hod.;
sobota 13–16 hod.; neděle a svátky 13–17 h. – jinak
po telefonické domluvě na telef. čísle 731 872 567
(p. Samek). Obě výstavy budou převážně prezentovat
papírové betlémy.
Za skleněnými betlémy
do Železného Brodu
V prosinci t.r. a v lednu 2011 bude v Městské galerii
Vlastimila Rady v Železném Brodě (v přízemí radnice)
probíhat již 2. ročník výstavy skleněných betlémů. Na
loňském, prvním ročníku, jste mohli obdivovat 50 betlémů zapůjčených ze sbírek místního muzea, sklářské
školy, firem i jednotlivců. Letos se pro výstavu podařilo
sehnat další, dosud nevystavované historické betlémy,
a mimo to se tvoří v mnoha firmách a ve sklářské škole betlémy zcela nové. Budete tak moci opět porovnat
klasické betlémy s originálním pojetím betlémů současných. Některé vystavované betlémy bude možné
i v brodských firmách zakoupit.
Většinu vystavovaných exponátů budou tvořit betlémy ze skleněných figurek, ale najdete zde i betlémy vyrobené z dutých skleněných trubic, z drobných
korálků-rokailu a z dalších netradičních skleněných
materiálů. Aby mohli výstavu navštívit i turisté, kteří
tráví svou zimní dovolenou v okolních horách, výstava potrvá až do konce ledna. Otevřeno bude od úterý
do neděle od 13 do 16 hodin, vstupné je 20 Kč. Více
informací najdete na www.zeleznybrod.cz.
Letos jde již o druhý ročník této výstavy, a tak je
vysoce pravděpodobné, že tyto výstavy skleněných
betlémů budou pokračovat i v příštích letech a že se
tak stávají novou železnobrodskou vánoční tradicí.
Z loňského ročníku výstavy skleněných betlémů
vzniká kniha, která by měla začátkem prosince vyjít.
Autorka Alena Kortanová prosí všechny, kdo mají
nějaký zajímavý poznatek nebo připomínku ohledně
skleněných betlémů, aby jí napsali na adresu [email protected] Tamtéž nechť se obracejí
případní zájemci o tuto knihu.
(Upozornění na tuto výstavu i doprovodné barevné
fotografie na vnitřní straně zadní obálky nám zaslal
doc. Ing. Milan Zábranský z Prahy.)
POŘÁDANÉ VÝSTAVY BETLÉMŮ 2010/11
(sestaveno na základě oznámených údajů – bez záruky)
Lokalita
Výstava
Termín
Poznámky
Banín, Kulturní dům
Betlémy (převážně papí- 17. 12.–31. 12. Pá: 16–18; Podrobnosti na str. 19
rové)
So 13–16; Ne a Sv 13–17
Brodek u Přerova, Hasič- Výstava betlémů
ská zbrojnice (spol. sál)
24.–27. 12.
24. 12.: 13–15; 25. 12.:
14–17; 26. 12.: 9–11
a 14–17; 27. 12.: 14–17
Havířov, Galerie v kultur- „České vánoce“
ním domě Radost,
(10. ročník)
Alšova 11
2. 12.–2. 1.
otevř.: 10–18
Vernisáž 1. 12. v 17.00
Zavřeno: 24. a 31. 12.,
1. 1.
Horšovský Týn
Výstava betlémů (vysta- 5. 12.–31. 12. otevř. jen v Info: tel. 606 666 422
vují Betlemáři Plzeňska) Ne, od 26. do 31. 12. denně (p. Rosendorfský)
Hradec nad Moravicí,
Městské muzeum
Celostátní výstava betlé- 1. 12.–31. 1.
mů s mezinárodní účastí
Hvožďany u Bechyně, Betlémy ve stodůlce
11. 12.–10. 1.
č. p. 2; www.betlemyves- (organizuje Jana Pokorná) denně 10–17
todulce.unas.cz
24. 12. a 31. 12. jen do
13. hod
77
Jindřichův Hradec, Muze- Betlémy – sochy – řezby 14. 11.–30. 12.
um Jindřichohradecka, autorů Jiřího a Martiny
kostel sv. Jana Křtitele
Netíkových
21
Vernisáž 13. 11. v 15.00
hodin
Kamenec u Poličky,
Obecní úřad
Výstava betlemářů
27. 11.–5. 12. So a Ne Podrobnosti na str. 19
z Poličska (převážně odpoledne, jinak na
papír. betlémy)
požádání na OÚ
Klatovy, kulturní dům
(atrium)
Výstava betlémů
Liberec 5, Farní úřad Výstava betlémů
CČSH, nám. Českých (převážně papírových).
bratří 35/2,
Vernisáž 22. 12. v 18 h.
1. 12.–20. 12.
otevř. 9–17
Spolupracují skautští
betlemáři
23.–31. 12.
otevř. 10–15
24. 12. a od 1. 1. do 6. 1.
jen po dohodě
(tel. 604 653 473)
Lomnice n. Popelkou,
Výstava betlémů, spo- 4. 12.–6. 1.
Městské muzeum a gale- lupr. Spolek českých
rie, Husovo nám.
betlemářů
Milevsko, muzeum
Olomouc,
muzeum
Papírové betlémy
věnované městům v ČR
(ze sbírek p. Karase)
Vlastivědné Výstava betlémů
26. 11–3. 1.
Vernisáž 25. 11.
v 17 hod
10. 12–23. 1.
Olomouc, Výstav. Flora
Vánoční výstava (betlémy) 11. 12.–21. 12.
Ostrov (okr. K. Vary),
kostel Zvěst. P. Marie
Výstava betlémů
6. 12.–10. 1.
Vernisáž 5. 12. v 17.00
Polička, Centrum B. Martinů Výstava betlémů
22. 11.–9. 1.
Podrobnosti na str. 19
Praha 1, areál kostela Výstava betlémů
P. Marie Sněžné, Jung- k 20. výročí založení
mannovo nám.
ČSPB
27. 11.–5. 1.
Podrobnosti na str. 19
Praha 1, Betlémská kap- Výstava Bonsai servis 27. 11.–2. 1.
le, Betl. nám.
Praha „Skleněné vánoce“
Podrobnosti v časopise
BaB č. 76, str. 21
Praha 1, Muzeum Karlova České papírové betlémy
mostu, Křižovnické nám. (starší – do r. 1945)
Vernisáž 28. 11.
Tel. 776 776 779
Praha 1, Valdštejnský Vánoční výstava
palác, Výstavní síň senátu; historických betlemů
www.senat.cz
(5. ročník)
2. 12.–9. 1.: 9–16.30;
So, Ne, Sv: 10–16.30;
24. a 31. 12: 10–14
Info: tel. 731 124 320
(p. Dušek)
Praha 6, Gymnázium Jana Vystavuje M. Dočekalová 23. 12.–1. 1.
(betlémy z celého světa)
Keplera, Parléřova
www.betlemy.eu
2, výst. st. tramvají:
Pohořelec
Praha 7, Galerie Skara- „Vánoce ve Skarabeu“, Od 2. 12.
beus, ul. Jana Zajíce 7
pořádá galeristka PhDr. (pondělky zavřeno)
Eblová
Vernisáž 1. 12. v 18.00
22
77
Roztoky u Prahy, Středo- „Skleněné vánoce“
české muzeum
27. 11.–30. 1.
(pondělky zavřeno)
www.muzeum-roztoky.cz
Rychnov nad Kněžnou,
velký sál Společenského
centra, Panská ul.
(u náměstí)
11.–27. 12.
denně: 9–12 a 14–17;
24. 12.: jen 21–01;
25. a 26. 12.: jen 14–18
Info: tel. 603 810 775,
www.kulturark.cz
vernisáž 10. 12. v 16 h.
Betlémy z kraje Orlických
hor (14. ročník);
Kuriozita:
Podvodní betlém
Šternberk (okr. Olomouc), Výstava betlémů, vánoč- 5. 12.–6. 1.; otevř. denně
býv. Dům osvěty
ních pohledů apod. ze 9–15; So, Ne zavřeno
(Expozice času)
sbírek Mgr. Hornišera
Stříbro,
kostel Všech svatých
Betlémy ze soukr. sbírky 25. a 26. 12.; 1. a 2. 1. Do 15. 1. po dohodě na
(cca 150 ks)
vždy 14–16 hod.
tel. 374 622 423
Tišnov, Galerie Diana
(areál u Mouků)
„Betlém 100 x jinak“
5. 12.–30. 12.
(10–17 hod.)
Ústí nad Orlicí, Měst. muze- Soutěž pro děti „Vánoce 26. 12.–23. 1.
um, ul. 17. listopadu 72
a betlém“ – výstava prací
Vernisáž 4. 12. ve 14 h.;
24. a 25. 12. zavřeno
Podrobnosti na str. 21
Znojmo, klášter Louka (kos- Vánoční výstava betlémů 28. 11–9. 1. So, 27. 12. až 24. 12 a 31. 12. 14–16; Ne
tel) www.farnostlouka.cz
a vánočních pohlednic
30. 12.: 14–17
a Sv: 9.30–11.30 a 14–17
Železný Brod, Městská gale- Výstava skleněných bet- 1. 12.–30. 1.
rie Vl. Rady (příz. radnice) lémů
Podrobnosti na str. 20
www.zeleznybrod.cz
Od 13. do 17. 12. jen
Zwiesel (SRN – Bavorsko), 2. česko-bavorská výstava 11. 12.–9. 1.
Stadtplatz 18-20
betlémů, spolupoř. Spolek 11., 12. a 18. 12. až 9. 1. hromadné návštěvy;
24. a 31. 12. jen do 16 h.
otevř. 10–18
(1. posch.)
českých betlemářů
Poznámka: Pozvánky na výstavy budou také zveřejňovány na stránkách ČSPB www.sdruzenibetlemaru.cz
a seznam výstav betlémů je každoročně zveřejňován také na stránkách www.betlemy.cz (sekce aktuality).
Soutěž „VÁNOCE A BETLÉM“
pro děti v Ústí nad Orlicí
Soutěžní kategorie jednotlivců i kolektivů jsou stanoveny A) do 6 let, B) 7–9 let, C) 10–12 let a D) 13–15
let. Letos není s ohledem na malý zájem v minulých
letech vypsána kategorie pro mládež od 16 do 18 let.
Téma soutěže: Vánoce a betlém (lze ztvárnit samostatně každé z vyjmenovaných témat: Vánoce a betlém,
betlém, postava z betlému). Provedení: Kresba, malba,
grafika, kombinované techniky ve velikosti max. A3
(42 x 30 cm), prostorové práce – libovolný materiál
max. 40 x 40 x 40 cm.
Pokyny: Každá práce musí být označena jménem
autora, jeho věkem a přesnou adresou bydliště/školy,
e-mailovou adresou a telefonem. Práce zasílejte nebo
osobně předávejte na adrese:
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, 17. listopadu čp. 72, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel. 465 524 542,
e-mail: [email protected], další informace na
www.muzeum-uo.cz. Uzávěrka soutěže je 17. 12. 2010.
Vybrané práce budou vystaveny v prostorách muzea
v termínu od 26. 12. 2010 do 23. 1. 2011 v otevírací
době muzea.
Vyhodnocení: Odborná porota z řad pedagogů
a betlémářů vyhodnotí práce jednotlivých kategorií. Ceny se udělují prvním třem umístěným v každé kategorii. Porota může udělit i zvláštní ocenění.
Vyhodnocené práce se nevrací a mohou být využity
k propagaci betlemářské tradice. Slavnostní vyhodnocení a předávání věcných cen proběhne dne 25. 3. 2011
ve 13.00 hod. v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí.
Soutěž podporuje Město Ústí nad Orlicí a Tiskárna
GRANTIS s.r.o.
77
INFORMACE
23
pro členy Českého sdružení
přátel betlémů
Zpráva ze zasedání předsednictva ČSPB
Zasedání se konalo dne 15. října 2010 v salonku
restaurace DEFAKTO v Hradci Králové. Jednání se
zúčastnilo 14 členů předsednictva a kontrolní komise sdružení. Jako hosté se jednání zúčastnili Johann
Dendorfer, präsident Krippenfreunde des Oberen
Bayerischen Waldes e.V., zastupující UN-FOE-PRAE
se sídlem v Římě, pí Silvie Hlaváčková, ředitelka Třebechovického muzea betlémů a čestný předseda našeho sdružení p. PhDr.Vladimír Vaclík.
V úvodu jednání pronesl prezident Bavorských
betlemářů Horního bavorského lesa, p. J. Dendorfer pozdrav bavorkých betlemářů, rovněž tak
i UN-FOE-PRAE a poděkoval za pozvání na oslavu
20. výročí založení našeho sdružení.
Po přivítání přítomných přednesl předseda sdružení
informaci o činnosti výkonného výboru a předsednictva od jarního zasedání. Seznámil přítomné s textem
poděkování Mons. Dominika Duky OP, 36. arcibiskupa pražského a primase českého za blahopřání předsedy jménem sdružení k převzetí úřadu pražského
arcibiskupa dne 10. dubna 2010 v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha v Praze. Informoval o pozvánce na
19. Weltkrippenkongress 2012 (Světový betlemářský
kongres UN-FOE-PRAE ), který s uskuteční v Innsbrucku ve dnech 14.-18. listopadu 2012. Následně předložil
reprezentační publikaci Associazione Italiana Amici
del Presepio, která informuje v pěti jazycích o přípravě a podrobném programu jubilejního 20. Světového
kongresu přátel betlémů, který se bude konat v Bergamu ve dnech 19.–25. října 2016. V průběhu schůze
pak měli přítomní možnost seznámit se s některými
čísly časopisů vydávaných betlemářskými sdruženími,
členy UN-FOE-PRAE.
O stavu členské základny a expedici časopisu informoval p. Ing. Procházka. Příspěvek doplnila Mgr. Kuntová, která současně informovala o obtížích spojených
s těžko identifikovatelnými platbami členských příspěvků. Bylo odsouhlaseno, že Ing.Procházka připraví
prezenční listiny na nadcházející sympozium.
Zprávu o hospodaření přednesla ekonomka sdružení
paní Hubáčková. Zůstatek běžného účtu u České
spořitelny k 30. 9. 2010 byl 120 954,19 Kč, zůstatek
v pokladně 2 902,– Kč .
Pan Ing. Mátl přednesl informaci o přípravě a tisku
77. čísla časopisu „BETLÉMY a betlemáři“ a zároveň
i o průběžné přípravě v letošním roce posledního předvánočního čísla. V této souvislosti požádal o větší aktivitu při zasílání pozvánek na vánoční výstavy betlémů,
které jsou pak zveřejněny v časopise. Apeloval na větší
spolupráci a aktivitu členů předsednictva i všech členů
sdružení při přípravě časopisu, především na zasílání
příspěvků z jednotlivých regionů, muzeí i od výtvarníků a sběratelů. Pan Ing. Odstrčil byl požádán o aktualizaci webových stránek sdružení.
O činnosti a výstavách betlémů regionální pobočky
„Betlemáři Litomyšlska“ informovala její předsedkyně
pí. Slabá. O přípravě výstav v Jihomoravském kraji
informoval p. Valena a Ing. Weigner.
Dalším bodem schůze byl upravený návrh „Organizačního řádu“, který předkládala PhDr. Zita Suchánková. Po drobných slovních korekturách dvou bodů
dospělo předsednictvo ke shodě a předložený návrh
byl odsouhlasen. Celé znění organizačního řádu
bude zveřejněno v nejbližším čísle časopisu a současně bude přikládáno k přihlášce novým členům do
sdružení. Předsednictvo děkuje paní dr. Suchánkové
za její vysoce aktivní přístup ke zpracování tohoto
dokumentu.
Celý průběh jednání byl poznamenán nadcházející oslavou 20. výročí založení Československého
(Českého) sdružení přátel betlémů, která se konala
nadcházející den 16. října 2010 v Třebechovickém
muzeu betlémů a následně v sále restaurace Černý
kůň v Třebechovicích. O přípravě, odhalení pamětní
desky a plánu průběhu sympozia informovali společně
pí Mgr. Hlaváčková a Ing. Weigner. V této souvislosti vyzdvihl předseda vysoce nadstandardní přístup
k přípravě oslav a sympozia paní ředitelky Mgr. Silvie
24
77
Hlaváčkové a jménem předsednictva jí za tuto činnost
upřímně poděkoval.
Závěrem poděkoval předseda i všem přítomným za
jejich aktivní činnost pro sdružení v uplynulém období
a popřál všem hodně úspěchů při tvorbě výstav betlémů, v nadcházejícím vánočním čase pak mnoho krásných zážitků, štěstí, zdraví a pocitu radosti v kruhu
svých nejbližších jako i splnění těch nejvroucnějších
přání v nastávajícím roce 2011.
Zapsal: Weigner
PODĚKOVÁNÍ
Předsednictvo Českého sdružení přátel betlémů
o.s. upřímně děkuje statutárnímu městu Hradec Králové za poskytnutou finanční dotaci ve výši 5 000 Kč
na sympozium „BETLÉMY – lidová a profesionální
betlemářská tvorba v průběhu staletí“, které se konalo při příležitosti oslavy 20. výročí založení Československého sdružení přátel betlémů.
Jmenný seznam, kontaktní e-mail (případně tel. číslo) funkcionářů sdružení
podle organizačního členění sdružení dle platných stanov
Předsednictvo a výbor sdružení: předseda Ing. Radko Weigner
[email protected]
čestný předseda
PhDr. Vladimír Vaclík
1. místopředseda
PhDr. Zita Suchánková [email protected], tel.: 606 474 839
2. místopředseda
Ing. Ludvík Mátl
[email protected] (red. časopisu)
ekonom sdružení
Yvona Hubáčková
[email protected]
členové výboru:
MUDr. Maria Bašeová
[email protected], tel.: 224 937 597
Ing. Václav Procházka
[email protected], tel.: 775 280 743 (ev. členů)
Jiří Škop
[email protected]
ak. malíř Jiří Škopek
tel.: 491 812 960
Kontrolní komise: Mgr. Zdeňka Kuntová
[email protected]
Ing. Jiří Slabý
[email protected]
Antonín Valena
[email protected]
Webmaster:
Ing. František Odstrčil
[email protected]
Předsedové regionálních poboček (abecedně podle místa působení):
Brno, pro město a jižní Moravu
Ing. Radko Weigner
[email protected]
Dobruška, pro Orlické hory
Josef Hánl
[email protected]
Královédvorští betlemáři
Karel Richtera
[email protected]
Hradec Králové
PaeDr. Josef Ptáček
tel.: 732 817 567
Hradec nad Moravicí – Slezsko
Ing. Josef Schreiber
[email protected]
Jindřichův Hradec a jižní Čechy
Mgr. Alexandra Zvonařová
[email protected]
Litomyšl, pro město a okolí
Danuše Slabá
[email protected]
Ostrava, pro severní Moravu
Jiří Cvešper
[email protected]
Pardubice a Chrudimsko
Jiří Svatoň
tel.: 725 029 356
Praha – Staropražští betlemáři
MUDr. Maria Bašeová
[email protected]
Roztoky u Prahy, okolí Prahy
Jiří Votruba
[email protected]
Rumburk, Šluknovský výběžek
Bc. Ester Sadivová
[email protected]
Šternberk, pro Olomucko
Mgr. Milan Hornišer
tel.: 737 579 740
Ústí nad Orlicí a okolí
Ing. Václav Procházka
[email protected]
Betlémy a betlemáři (čtvrtletník), vydává České sdružení přátel betlémů o.s., P.O.BOX 66, Hradec Králové, PSČ 501 01.
Jednotlivé příspěvky autorů neprocházejí jazykovou úpravou vydavatelství. Redakce si vymiňuje možnost opravy překlepů
nebo zjevných chyb. Za odbornou a obsahovou náplň jednotlivých příspěvků odpovídají autoři. Toto číslo připravil do tisku
předseda redakční rady Ing. Ludvík Mátl. Časopis vychází 4 × do roka. Členové sdružení dostávají jeden výtisk zdarma.
Číslo účtu sdružení: 1080733339/0800, při platbě čl. příspěvků uvádějte jako variabilní symbol své členské číslo. Přihlášky
ke členství do ČSPB posílejte na výše uvedenou adresu. Tisk a sazba: Tiskárna a vydavatelství OFTIS s. r. o., Ústí nad Orlicí
Download

č. 3/2010 - hvjdesign