AKRYLÁTOVÉ
VANY A VANI KY
10 | Kompletní program CONCEPT – SANITA
Výb r vhodné vany nebo sprchové vani!ky pro vaši koupelnu již nemusí být
tak složitý díky nové "ad van a sprchových vani!ek CONCEPT 100. V této
"ad najdete akrylátové vany a vani!ky klasických i netradi!ních tvar#, které
se hodí tém " do každé koupelny. Díky jemnému a jednoduchému designu
m#žete produkty "ady CONCEPT 100 snadno kombinovat s ostatními koupelnovými prvky.
Co je lepšího než osv žující koupel?
Ve vanách CONCEPT m#žete nechat své myšlenky voln plynout a užívat
si pocit naprosté volnosti a odpo!inku. Vany jsou vyrobeny ze sanitárního
akrylátu, díky n muž se budete cítit p"íjemn a bezpe!n . Sanitární akrylát
získává ve výrobním procesu r#zné tvary. Kone!ný produkt je velmi stabilní
a kvalitní. Výhodou akrylátu je jeho schopnost udržet požadovanou teplotu
vody déle, nežli je tomu u ocelových van. Všechny akrylátové vany CONCEPT
mají hloubku 470 mm, která zaru!uje pohodlí p"i maximálním napln ní vany
vodou. Vany mají zaoblené bo!ní hrany, které zajiš$ují bezpe!nost a ergonomii.
Osv!žující rozmanitost tvar#
Program CONCEPT nabízí klasické obdélníkové vany, šestihranné vany, rohové vany a asymetrické vany, které vyhovují individuálním pot"ebám a vkusu
uživatel#.
Kompletní program CONCEPT – SANITA | 11
Obdélníkové vany
Obdélníkové vany jsou považovány za klasiku a p"edstavují nej!ast jší "ešení
p"i budování nové koupelny. CONCEPT 100 nabízí obdélníkové vany ve
!ty"ech velikostech, které spl%ují tém " všechny požadavky moderní koupelny.
Každá z nabízených variant zaru!uje komfort a pohodlí p"i koupeli.
Vany CONCEPT lze zabudovat do malých koupelen, pro jejichž ú!ely jsou
nabízeny varianty 160 cm a 170 cm, v provedení také se st"edovým odpadem.
Varianta 180 cm pak nabízí dostate!ný prostor pro koupel ve dvou.
Šestihranné a asymetrické vany
Vysokou úrove% z pohledu architekt# a estét# si získaly šestihranné a asymetrické vany z programu CONCEPT. Šestihranné vany je možné zabudovat
do rohu místnosti, !ímž šet"í místo a naopak nabízí velký odkládací prostor.
Jedná se o elegantní a architektonicky zajímavé "ešení i pro malé koupelny.
Rohové vany
Rohové vany CONCEPT jsou skute!ným vrcholem pro p"íznivce velkých van,
pro které pot šení z relaxa!ní koupele není nikdy dostate!n velké. Sv ží tvar
a velkorysé rozm ry umož%ují zažít p"i koupání pravý luxus. Vzhledem k tomu,
že je koupací !ást vany elegantn posazena u vn jšího okraje, poskytuje
nadstandardní prostor pro koupel p"i zachování malých vn jších rozm r#.
To vše bez zbyte!ných hran a roh#.
12 | Kompletní program CONCEPT – SANITA
P"ehled akrylátových van CONCEPT 100
KLASICKÉ VANY
Klasická, 160×70 cm
55410001000
ROHOVÉ VANY
Klasická, 170×75 cm
55420001000
Rohová, 140×140 cm
55500001000
Klasická, 180×80 cm
55460001000
Se st"edovým odpadem, 180×80 cm
55470001000
6-ÚHELNÍKOVÁ VANA
Se st"edovým odpadem, 170×75 cm
55430001000
Se st"edovým odpadem, 190×90 cm
55480001000
Rohová, 150×150 cm
55510001000
ASYMETRICKÉ VANY
P#IPRAVUJEME
Rohová bez rohu, 140×140 cm
55520001000
6-úhelníková, 210×90 cm
55490001000
POLOROHOVÁ VANA
Polorohová, 160×90 cm
T919701-L (levá), T919801-P (pravá)
Asymetrická, 170×85×75 cm
(pravé provedení)
Asymetrická, 170×85×75 cm
(levé provedení)
Rohová bez rohu, 150×150 cm
55530001000
Kompletní program CONCEPT – SANITA | 13
P"ehled akrylátových van CONCEPT 100
Klasická, 180×70 cm
55460001000
Klasická, 170×75 cm
55420001000
Klasická, 180×80 cm
55460001000
Se st"edovým odpadem, 180×80 cm
55470001000
Se st"edovým odpadem, 170×75 cm
55430001000
Se st"edovým odpadem, 190×90 cm
55480001000
P"íslušenství k vanám a vani$kám naleznete na stran! 69.
14 | Kompletní program CONCEPT – SANITA
P"ehled akrylátových van a vani$ek CONCEPT 100
1600
10
290
340
900
575
52
5
123
Asymetrická, 170×85×75 cm
(levé provedení)
Asymetrická, 210×80 cm
445
460
610
40
1600
Rohová bez rohu, 140×140 cm
55520001000
Rohová bez rohu, 140×140 cm
55520001000
Rohová, 140×140 cm
55500001000
Rohová, 150×150 cm
55510001000
Rohová bez rohu, 150×150 cm
55530001000
Akrylátová sprchová vani$ka $tverec
80 cm – kód zboží: K627201
90 cm – kód zboží: K627001
Akrylátová sprchová vani$ka $tvrtkruh
80 cm – kód zboží: K625601
90 cm – kód zboží: K625401
195/200
800/900
80/75
800/900
40
60/55
80/75
40
60/55
92
5/
12
60
680/760
800/900
650/720
800/900
60
515
10 R500/R
800/900
90
0/
92
90
650/720
190
55/70
190
300/385
800/900
P"íslušenství k vanám a vani$kám naleznete na stran! 69.
Kompletní program CONCEPT – SANITA | 15
Download

Vany Concept