Vojenská střední škola a VOŠ MO v Moravské Třebové
Požadavky na přijímací zkoušky z matematiky
Písemná zkouška se skládá z řešení 8 příkladů. Každý příklad je zvlášť obodován a lze získat
celkem 20 bodů do celkového hodnocení přijímacích zkoušek. Doba řešení je 60 minut.
Žáci skládají zkoušku z učiva probíraného na základní škole, prokazují vědomosti nejen početní,
úpravy výrazů, řešení rovnic, ale i řešení slovních úloh, znalost vzorců, převádění jednotek a zápis
řešených příkladů, včetně slovních odpovědí. Žáci mohou používat kalkulačku, musí používat
rýsovací pomůcky, nesmí používat TABULKY.
Oblasti zkoušení :
Počítání se zlomky a desetinnými čísly
Převody jednotek
Počítání s algebraickými výrazy a jejich úprava užitím vzorců.
Řešení lineárních rovnic a soustav lineárních rovnic (zkouška).
Slovní úlohy – na společnou práci, o pohybu, řešení slovních úloh pomocí rovnice
(zápis úlohy, řešení, odpověď).
6) Slovní úlohy na využití – obvody a obsahy rovinných obrazců (čtverec, obdélník,
lichoběžník, trojúhelníky), objemy a povrchy těles (kvádr, krychle, válec).
1)
2)
3)
4)
5)
Vzorové příklady:
Varianta A
1. Vypočtete a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru:
2 5 1 3
a)   : 
3 4 4 16
1
 11 7 

b)    
 6 8  11  7
6 8
3
2
1  1
c) 36  25  4  16  2 2        
2  2
2. Převeďte na jednotky uvedené za každým rámečkem, číslo pište do rámečku:
a)
2,1 km 8 m =
b)
9 km/h =
c)
14 dm3 243 cm3 =
m
m/s
m3
3. Zjednodušte daný výraz a ověřte správnost dosazením čísla uvedeného v zadání úlohy:
x  12  4.x  12  10.x  1. x  1 
;
pro x  5
Vojenská střední škola a VOŠ MO v Moravské Třebové
x 1 
9x  5

4. Řešte rovnici a proveďte zkoušku: 1   x 
 7
7 
2

5. Jestliže délku strany čtverce zmenšíme o 25%, zmenší se jeho obsah o 28 cm2. Určete délku
strany původního čtverce.
6. Za traktorem jedoucím rychlostí 12 km/h bylo vysláno o tři a půl hodiny později auto, které ho
má dostihnout za 45 minut. Určete:
a) rychlost auta, kterou musí jet
b) vzdálenost, kterou urazí auto při dostižení traktoru.
7. Velikosti hran kvádru jsou v poměru 2:3:5. Nejmenší stěna kvádru má obsah 54cm2. Vypočítejte
povrch a objem kvádru.
8. Na obrázku je čtverec ABCD o straně AB  4cm , bod E je středem strany CD , čtvrtkružnice
k1 C; r  2cm  a půlkružnice k 2 0; r  1cm  . Vypočtěte obsah vyšrafovaného útvaru.
Download

matematika