Témata diplomových prací
Katedra speciální pedagogiky
studijní rok 2014/2015
Mgr. Lucie Durdilová
1. Podíl logopeda na komplexní péči o osoby se syndromem demence
2. Terapeutické materiály pro dospělé osoby s NKS. (výběr konkrétní diagnózy)
3. Využití myofunkční terapie u osob s NKS. (tuzemské a zahraniční přístupy)
4. Vlastní téma
5. Vlastní téma
Mgr. Lenka Felcmanová
1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení
2. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou chování
3. Postoj učitelů základních škol k připravovaným legislativním změnám ve vzdělávání žáků
se SVP
4. Diagnostika školní zralosti
5. Komparace metod nácviku počátečního čtení a psaní ve vztahu k rozvoji specifických
poruch učení
Doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
1. Žák s kochleárním implantátem v ZŠ hlavního vzdělávacího proudu a jeho školní úspěšnost
2. Úprava textu pro čtení s porozuměním u žáků se sluchovým postižením
3. Kultura osobního projevu ve školách pro sluchově postižené
4. Analýza speciálních potřeb seniorů se sluchovým postižením
5. Téma dle dohody
Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
1. Možnosti rozvoje grafomotoriky jedince s DMO
2. Role speciálního pedagoga v procesu inkluzívního vzdělávání
3. Stimulace tělesně a kombinovaně postiženého jedince: využití terapeutického konceptu
4. Přechodná období ve vzdělávání osob s tělesným postižením (období nástupu do školy,
přechod z prvního na druhý stupeň v ZŠ, přechod ze školy do zaměstnání).
5. Postoje vybraných cílových skupin k problematice vzdělávací inkluze
6. Překážky socializace osob s tělesným postižením
Doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
1. Rozvoj komunikační schopnosti u mentálně postižených, využití systémů AAK
2. Logopedická intervence u dospělých osob
3. Narušená komunikační schopnost a logopedická intervence – zpracování vybraného druhu
narušení na základě studia cizojazyčné literatury (dohoda se studentem)
4. Vlastní téma (dohoda se studentem)
Mgr. Miroslava Kotvová
1. Filozofie totální komunikace uplatňovaná v současné surdopedické praxi v ČR
2. Bilingvální vzdělávání neslyšících v ČR
3. Současné možnosti vzdělávání jedinců se sluchovým postižením v ČR a jejich vliv na
pracovní uplatnění
4. Současný systém péče o jedince hluchoslepé v ČR
5. Znakový jazyk a jeho význam při výchově a vzdělávání neslyšících žáků v ČR
6. Integračně inkluzivní přístupy ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením v ČR
7. Zahraniční trendy v integraci žáků se sluchovým postižením
Doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
1. Rozvoj dovedností zrakového vnímání u žáka ZŠ
2. Jak mohou být ovlivněny sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním
3. Analýza speciálně pedagogických potřeb seniorů se zrakovým postižením
4. Specifika školní edukace žáků se zrakovým postižením v českém jazyce
5. Dle dohody se studentem
Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
1. Typy výzkumů vhodné pro oblast speciální pedagogiky: analýza, hodnotící posouzení,
doporučení. Teoretická práce s příklady
2. ICT jako součást řešení speciálních potřeb konkrétního dítěte – případová studie, vč.
přehledu pro oblast postižení
E-learning jako metoda studia speciální pedagogiky. Teorie, přehled, příklady.
PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
1. Přínos osobnosti pro formování české speciální pedagogiky (výběr po dohodě s vyučujícím)
2. Přínos významné osobnosti pro formování světové speciální pedagogiky (výběr po dohodě s
vyučujícím
3. Role nestátních neziskových organizací při zvyšování kvality lidí se zdravotním postižením
4. Specifika rodičovství osob se zdravotním postižením
5. Hospicové hnutí v ČR
Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
(u všech témat se předpokládá práce studenta s cizojazyčnými zdroji)
1. Analýza percepce umírání a smrti ve vztahové síti u osob s mentálním postižením
2. Běh života (life course) mladých dospělých s postižením – kvalitativní komparace
3. Epizodické biografie osob s postižením – analýza bariér a příležitostí v normativním pojetí
postižení
4. Vzorce, podobnosti a rozdíly životních drah osob s postižením jako příspěvek k vysvětlení
sociální konstrukce postižení – kvalitativní šetření
5. Práce s rizikem v pobytových zařízeních sociálních služeb – poslání organizací,
deinstitucionalizace, personál, používané metody v práci s rizikem, dokumentace apod.
6. Celoživotní vzdělávání dospělých s mentálním postižením - didaktické metody a postupy
uplatňované ve vzdělávání dospělých s mentálním postižením.
7. Dospělost – sociální role, sociální status, osobní zkušenosti a aspirace u osob s postižením –
kontrolované biografické zkoumání
8. Deinstitucionalizace sociálních služeb – trendy v ČR – kvantitativní a/anebo kvalitativní
analýza
Doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
1. Výchovně léčebné přístupy k osobám závislým na návykových látkách
2. Vzdělávání Romů v zahraničí
3. Afirmativní přístupy v systému základního školství s důrazem na vzdělávání romských žáků
4. Realizace ochranné výchovy ve školských zařízeních
5. Specializovaná oddělení ve výkonu trestu odnětí svobody
PhDr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
1. Výuka prostorové orientace a samostatného pohybu studentů se zrakovým postižením
2. Prostorová orientace a samostatný pohyb dětí se zrakovým a kombinovaným postižením
3. Sociální důsledky zrakového postižení
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
1. Kompetence a dovednosti učitelů pro implementaci osobností a sociální výchovy do práce
školy
2. Kreativita učitelů v edukačním procesu na ZŠ speciální
3. Cesty osobnostní a sociální výchovy k žákovi
4. Specifika školní edukace žáků s lehkým mentálním postižením
5. Generová rovnosti ve školství
Download

Témata diplomových prací na akademický rok 2014/15 ke stažení