Povinnost provádění revizí elektrického ručního
nářadí ve stavebnictví
Petr Soukup (FORM Solution s.r.o.)
V současné době je na trhu dostupná široká škála elektrických strojů, nástrojů a nářadí. Díky těmto
zařízením je možné si práci velmi zjednodušit, ať už se jedná o sekání trávy, opracovávání a řezání
dřevěných nebo kovových materiálů, šroubování, vrtání, bourací práce a další. Jedná se o elektrické nářadí
v kategorii hobby (domácí využití) nebo profesionál (komerční využití). Nové elektrické nářadí je většinou
nabízeno v originálním obalu nebo montážním přenosném kufru s příslušným návodem k použití. Zaměřme
se na samotné elektrické ruční nářadí.
Dělení elektrického ručního nářadí
- aku nářadí
- elektrická kladiva
- elektrické pily
- elektrické vrtačky
- elektrické úhlové brusky
- elektrické přímé brusky
- elektrické šroubováky
- elektrické frézky
- elektrické hoblíky
- elektrické horkovzdušné opalovací přístroje
- elektrické vibrační brusky
- elektrické vysavače
- elektrické zahradní nářadí
a další…
Uvedení výrobku na trh ES a CE
Uvádění elektrických ručních nářadí (i jiných výrobků) na trh v EU se řídí několika legislativními předpisy.
Jedná se zejména o ES prohlášení o shodě. To znamená, že výrobek nebo zařízení je v souladu s předpisy
a normami. Je to písemné prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných
v EU a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. Tento postup je stanoven zákonem č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Před uvedením výrobku
na trh musí být vydána písemná forma ES prohlášení o shodě a výrobek musí být označen značkou CE.
Pokud je výrobek označen CE - ať už byl vyroben v EU nebo jinde, znamená to, že splňuje všechny
požadavky na bezpečnost, zdravotní nezávadnost a ochranu životního prostředí. Označení CE, které se
používá již 15 let, představuje dostatečnou záruku toho, aby výrobek mohl být uveden na trh v kterékoli
zemi Evropského hospodářského prostoru, který tvoří 27 členských států. To snižuje administrativní zátěž
i náklady, a přitom nevzniká bezpečnostní riziko. Umístí-li výrobce na své zboží označení CE, zcela přebírá
odpovědnost za to, že výrobek odpovídá všem evropským normám.
Návody na použití a označování zařízení
Dalším předpisem, který musí elektrické ruční nářadí splňovat, je zákon č. 102/2001 Sb. o obecné
bezpečnosti výrobků, zejména §4 Průvodní dokumentace a označování výrobku. Průvodní dokumentací
výrobku jsou doklady, jež jsou podle zvláštních právních předpisů nutné k převzetí a k užívání zboží.
V případě elektrických ručních nářadí se u výrobku dodává návod na použití. S tímto návodem se musí
uživatel výrobku před jeho použitím řádně seznámit. A to platí pro nářadí využívané v oblasti hobby
i profesionál. Seznámením uživatele s návodem na použití vede ke snížení rizika nejen před případným
úrazem elektrickým proudem, ale též před úrazem při nešetrném používání ručního nářadí, anebo při práci
se samotným materiálem. Návod na použití musí obsahovat:
I. Technické údaje
II. Obsah balení
III. Popis zařízení
IV. Informace o elektrické bezpečnosti
V. Použití prodlužovacího kabelu s definicí minimálního průřezu vodiče
VI. Informace o montáži a seřízení zařízení
VII. Pokyny pro obsluhu
VIII.Informace o údržbě
IX. Informace o ochraně životního prostředí (při likvidaci zařízení)
X. Všeobecné bezpečnostní pokyny
XI. Prohlášení o shodě CE
XII. Záruční podmínky
Označováním výrobku se podle zákona č. 102/2001 Sb. rozumí opatření výrobku informacemi umožňujícími
posouzení rizik spojených s jeho užíváním nebo jakýmikoli informacemi, které mají vztah k bezpečnosti
výrobku. Výrobek musí být dále opatřen údaji potřebnými k identifikaci výrobce, výrobku, popř. série
výrobku.
Povinné revize a kontroly elektrických ručních nářadí
Jak již bylo zmíněno, obecně se elektrické ruční nářadí dělí na hobby a profesionální využití. Jiné přesnější
označení by bylo užívání pro vlastní potřebu nebo pro komerční využití v rámci činnosti fyzické nebo
právnické osoby. Zde vznikají zásadní rozdíly na povinnosti vztahující se v oblasti revizí a kontrol.
a) Elektrické ruční nářadí pro vlastní potřebu
Pro toto nářadí platí, že musí mít ES prohlášení o shodě, označení CE, návod na užívání a označení zařízení
pomocí štítku s identifikačními údaji. Uživatel seznámením se s příslušným návodem na užívání splnil
povinnost, na základě které by měl bezpečně obsluhovat dané ruční nářadí. Revize a kontroly se provádět
nemusí, vyjma servisních úkonů a oprav, které musí zajišťovat odborná servisní organizace.
b) Elektrické ruční nářadí pro komerční využití fyzických a právnických osob
Pro toto nářadí platí, že musí mít ES prohlášení o shodě, označení CE, návod na užívání a označení zařízení
pomocí štítku s identifikačními údaji. Uživatel seznámením se s příslušným návodem na užívání splnil
povinnost, na základě které by měl bezpečně obsluhovat dané ruční nářadí. U těchto nářadí je povinnost
provádět revize a kontroly podle ČSN 33 1600 ed. 2:2009 dle Tabulky 1 – Lhůty pravidelných revizí
nepřipevněných spotřebičů – elektrických ručních nářadí. Níže je uvedena tabulka s uvedením skupiny, třídy
a periody revizí.
Tabulka revizí odvozená dle ČSN 33 1600 ed. 2:2009
Skupina:
Popis / třída:
Perioda revize:
Skupina:
Popis / třída:
Perioda revizí:
Skupina:
Popis / třída:
Perioda revize:
Skupina:
Popis / třída:
Perioda revize:
Skupina:
Popis / třída:
Perioda revize:
Skupina:
Popis / třída:
Perioda revize:
Skupina:
Popis / třída:
Perioda revize:
Skupina:
Popis / třída:
Perioda revize:
Skupina:
Popis / třída:
Perioda revize:
Skupina:
Popis / třída:
Perioda revize:
Skupina:
Popis / třída:
Perioda revize:
A
spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.
před vydáním nájemci zařízení
B
Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.).
Ostatní nepřipevněné Třída I, II a III
6 měsíců
B
Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.).
Nepřipevněné držené v ruce Třída I
3 měsíce
B
spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.).
Nepřipevněné držené v ruce Třída II a III
6 měsíců
C
spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách. Ostatní
nepřipevněné Třída I, II a III
24 měsíců
C
spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.
Nepřipevněné držené v ruce Třída I
6 měsíců
C
spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.
Nepřipevněné držené v ruce Třída II a III
12 měsíců
D
spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové
kavárny atp.). Ostatní nepřipevněné Třída I, II a III
24 měsíců
D
spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové
kavárny atp.). Nepřipevněné držené v ruce Třída I, II a III
12 měsíců
E
spotřebiče používané při administrativní činnosti Ostatní nepřipevněné Třída I, II a III.
24 měsíců
E
spotřebiče používané při administrativní činnosti Nepřipevněné držené v ruce Třída I, II a III.
12 měsíců
Kdo provádí revize elektrických nářadí a spotřebičů?
Na tuto otázku ze strany zákonodárců a odborníků v oblasti elektro stále nepanuje jednoznačný názor.
Vzhledem k tomu, že chybí legislativa, která by určovala druhy elektrických spotřebičů a jejich periody, je
nutné vycházet z normy ČSN 33 1600 ed. 2:2009. Norma je (na rozdíl od zákonu, vyhlášky nebo nařízení
vlády) nezávazný dokument. Z toho vyplývá, že provozovatel, který využívá elektrické spotřebiče, musí
minimálně splnit podmínky normy. Pokud však využije jiné řešení, které naplní podmínku normy, jedná se
o uznatelné řešení.
Příklad řešení:
a) Kontroly el. spotřebičů bude provádět osoba poučená podle vyhlášky 50/1978 Sb. § 4, musí
však provést veškeré úkony, které jsou definovány v normě ČSN 33 1600 ed. 2:2009.
Prováděné úkony se musí nazvat jako kontroly.
b) Revize el. spotřebičů bude provádět pracovník pro provádění revizí podle vyhlášky 50/1978
Sb. § 9, musí však provést veškeré úkony, které definuje norma ČSN 33 1600 ed. 2:2009.
Prováděné úkony se musí nazvat jako revize.
Obě řešení mohou být správná, pokud jsou dodrženy veškeré náležitosti podle ČSN 33 1600 ed. 2:2009,
odstavec 6.2:
1.
Prohlídka
2.
Měření
3.
Zkouška chodu
4.
Kontrola označení elektrického spotřebiče
5.
Vypracování dokladu o provedené kontrole nebo revizi
Pokud si provozovatel není jistý svým postupem, je nutné se obrátit na příslušný dozorový orgán, tedy OIP
(oblastní inspektorát práce) příslušného kraje s konkrétním dotazem.
Příklad evidence elektrického ručního nářadí
Dokladem o revizích spotřebičů může být buď zvláštní karta pro jednotlivý spotřebič nebo protokol o revizi,
který je vhodný zejména u revizí prováděných po opravě nebo úpravě a u spotřebičů pronajímaných
dalšímu uživateli (pro možnost vydání kopie protokolu uživateli proti podpisu při předávání spotřebiče).
Protokol o revizi musí podepsat nebo se na něm jinak prokázat (např. elektronickým podpisem) osoba,
která revizi provedla. Doklad o revizi může být veden i v elektronické formě (na počítači).
V běžném provozu stavebních firem se vyskytuje evidence ručního elektrického nářadí jak v tištěných
kartách (viz obr. 1), tak v elektronické podobě (viz obr. 2). Tištěnou podobu v současné době využívá většina
těchto provozů. Důvodem je, že stavební společnosti ještě naplno nevyužívají dostupných softwarových
systémů.
Obr. 1 – Tištěná evidence elektrických ručních nářadí
Obr. 2 – Elektronická evidence elektrických ručních nářadí
Závěr
Ve stavebním průmyslu je nejvyšší úrazovost. Vzniká zejména z důvodů nedodržování bezpečnosti práce,
pracovních postupů, zakázaných manipulací, nepoužívání ochranných prostředků, nedostatečného zajištění
ve výškách, zhoršené pozornosti při práci atd. V souvislosti s elektrickým ručním nářadím mají svůj podíl
na úrazech tyto aspekty:
-
neprovedené školení,
nevhodná nebo zakázaná manipulace,
nepoužívání ochranných prostředků při práci s nářadím,
technický stav a stáří elektrického ručního nářadí,
neodborná údržba elektrického ručního nářadí,
špatné používání prodlužovacích kabelů nebo jejich poškození,
poškození el. přívodu elektrického ručního nářadí aj.
Zásadním problémem je, že stavební firmy kvůli velkému obratu a počtu ručního elektrického nářadí
nezajišťují řádně evidenci, revize a kontroly. Náklady na revizi jednoho elektrického ručního nářadí
se pohybují od 40 do 60 Kč. Při počtu 100 ks ručního nářadí a periodě 6 měsíců může firmu roční revizní
činnost přijít na 10 000 Kč. Bezpečnost práce a ochrana zdraví by však měla mít přednost před „úsporou“.
Tzv. úspora se může prodražit, a dokonce i v případě, pokud OIP při kontrole daného provozu udělí pokutu
za zjištěné přestupky, nebo v případě, kdy pojišťovna neuzná pojistné plnění na základě zjištěných
nedostatků. Zde může být škoda pro provozovatele ještě vyšší ve chvíli, kdy by měl platit veškeré výlohy
spojené s léčbou poškozeného, který utrpěl závažná poranění při práci s ručním elektrickým nářadím, a bylo
zjištěno, že poškozený neabsolvoval příslušné školení a nářadí neprošlo revizí nebo kontrolou.
Pro představu o výši pokut uvádíme vybrané § ze zákona č. 251/2005 Sb. - §17 a §30:
Přestupky na úseku bezpečnosti práce fyzických a právnických osob
Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že neplní povinnosti při zajištění řádného stavu
používaných výrobních a pracovních prostředků a zařízení stanovené v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a v nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí. Pokutu lze uložit do výše 1 000 000 Kč.
Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že nesplní povinnost udržovat osobní ochranné
pracovní prostředky v použivatelném stavu nebo nekontroluje jejich používání. Pokutu lze uložit do výše 2 000 000 Kč.
Petr Soukup
Autor je jednatelem společnosti FORM Solution s.r.o., která se zabývá poradenstvím v oblasti facility managementu a
digitalizací/pasportizací objektů. Ve spolupráci se společností TESCO SW a.s. vyvíjí a dodává systém FaMa Services Revize pro správu
revizí v prostředí malých a středních firem.
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků.
Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce.
ČSN 33 1600 ed. 2:2009, revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.
Download

Povinnost provádění revizí elektrického ručního