EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ
EL KİTABI
Belge Kodu: GDH.Q.88
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
Sayfa: 3
Rev no: 04
Geç. : 09 Tem 14
0.1.2 REVİZYON ÖZET TABLOSU
Revizyon Detayları
Düzeltilen Sayfalar
Revizyon Numarası : 00
Revizyon Tarihi
: 16 Mar 2012
Geçerlilik Tarihi
: 16 Mar 2012
İlk yayınlama.
Revizyon Numarası : 01
Revizyon Tarihi
: 26 Ara 2012
Geçerlilik Tarihi
: 26 Ara 2012
Tümüyle yeniden yayınlama.
Revizyon Numarası : 02
Revizyon Tarihi
: 22 Nis 2013
Geçerlilik Tarihi
: 22 Nis 2013
Revizyon Numarası : 03
Revizyon Tarihi
: 03 Aralık 2013
Geçerlilik Tarihi
: 03 Aralık 2013
Tümüyle yeniden yayınlama.
Şirket unvanımız ‘Güneydoğu Havacılık İşletmesi A.Ş.’ olarak revize
edildi.
Sorumlu Müdür, ‘Dilek Fırat’ olarak revize edildi.
Sayfa numaraları revize edildi.
1.1.1: GDH Kalite ve Emniyet Politikası revize edildi.
1.2.1: Görev ve sorumluluklar revize edildi.
1.3.5, 1.3.6: Emniyet eylem grubu ve emniyet gözden geçirme kurulu
toplantılarının Yönetim gözden geçirme toplantıları ile entegre
edilebileceği prosedürü eklendi.
2 Emniyet Risk Yönetimi prosedürleri revize edildi.
2.1 Tehlike / Olayların Tanımlanması prosedürleri mevcut usullere göre
revize edildi.
2.1.1, 2.1.2: Tehlike ve Olay Tanımlama / Raporlama prosedürleri
mevcut usullere göre revize edildi.
2.1.3, 2.2: Tehlike / Olayların Risk Analizi ve Değerlendirme
prosedürleri SHT-SMS’e göre revize edildi.
3.3: Değişimin yönetimi prosedürleri mevcut usullere göre revize
edildi.
5.1: Emniyet Rapor Formu revize edildi.
5.2: Emniyet Anket Formu revize edildi.
5.3 Eğitim Değerlendirme Formu eklendi.
Kalite ve Emniyet Müdürü, ‘Burçin Efe Silsüpür’ olarak revize edildi.
Revizyon Tarihi
: 09 Tem 2014
Dokümandaki İşletme faaliyetleri ile ilgili tüm bölümler, GDH EYS’nin
tava taksi, çok hafif hava aracı uçuş eğitim organizasyonu ve tip
intibak eğitim organizasyonu ile ilgili tüm faaliyetleri içerecek şekilde
güncellenmiştir.
Geçerlilik Tarihi
: 09 Tem 2014
1.1.2, 1.3.6, 2.1, 2.1.2, 3.1, 3.3: Güncel uygulamalara göre revize edildi.
Revizyon Numarası : 04
3.3: Değişiklik Yönetimi Formunun kullanımı ile ilgili prosedür eklendi.
5.4: Değişiklik Yönetimi Formu eklendi.
Sayfa: 4
Rev no: 04
Geç. : 09 Tem 14
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
0.2 YÜRÜRLÜKTEKİ SAYFALARIN LİSTESİ
Sayfa
Rev. No.
Geçerlilik Tarihi
Sayfa
Rev. No.
Geçerlilik Tarihi
1
04
09 Tem2014
10
04
09 Tem2014
19
04
2
04
09 Tem2014
11
04
20
03
3
04
09 Tem2014
12
03
09 Tem2014
03 Ara 2013
09 Tem2014
03 Ara 2013
21
03
03 Ara 2013
4
04
09 Tem2014
13
03
03 Ara 2013
22
03
03 Ara 2013
5
04
09 Tem2014
14
04
09 Tem2014
23
03
03 Ara 2013
6
04
15
04
09 Tem2014
24
03
03 Ara 2013
7
03
09 Tem2014
03 Ara 2013
16
04
25
03
03 Ara 2013
8
04
09 Tem2014
17
03
09 Tem2014
03 Ara 2013
26
04
09 Tem2014
9
04
18
03
03 Ara 2013
09 Tem2014
0.3 DAĞITIM LİSTESİ
1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (Orijinal kopya)
2. Dokümantasyon Sorumlusu (Orijinal ve elektronik kopya)
3. GDH Elektronik Kütüphane (Elektronik kopya)
Sayfa Rev. No. Geçerlilik Tarihi
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
Sayfa: 5
Rev no: 04
Geç. : 09 Tem 14
0.4 İÇİNDEKİLER
ONAY SAYFASI ........................................................................................................................................................ 1
0. GİRİŞ .................................................................................................................................................................... 2
0.1 REVİZYON YAPILAN SAYFALARIN KAYITLARI............................................................................................... 2
0.2 YÜRÜRLÜKTEKİ SAYFALARIN LİSTESİ ..........................................................................................................4
0.3 DAĞITIM LİSTESİ ............................................................................................................................................4
0.4 İÇİNDEKİLER ................................................................................................................................................... 5
AMAÇ VE KAPSAM ................................................................................................................................................. 6
REFERANSLAR........................................................................................................................................................ 6
KISALTMALAR VE TANIMLAR ................................................................................................................................ 6
1.EMNİYET POLİTİKASI VE HEDEFLERİ ................................................................................................................... 7
1.1YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ VE SORUMLULUĞU ................................................................................................. 7
1.1.1 GDH KALİTE VE EMNİYET POLİTİKASI ..................................................................................................... 7
1.1.2 EMNİYET HEDEFLERİ.............................................................................................................................. 8
1.2 EMNİYET SORUMLULUKLARI ........................................................................................................................ 8
1.2.1 GDH EMNİYET BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI VE SORUMLULUKLARI ........................................... 8
1.3EMNİYETİN SAĞLANMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNAYAN PERSONELİN ATANMASI ................................... 10
1.3.1 SORUMLU MÜDÜR ............................................................................................................................... 10
1.3.2 ŞİRKET YÖNETİCİLERİ .......................................................................................................................... 10
1.3.3 EMNİYET YÖNETİCİSİ (KALİTE VE EMNİYET MÜDÜRÜ) ..................................................................... 10
1.3.4 EMNİYET YÖNETİCİSİ’NİN VEKİLİ ........................................................................................................ 10
1.3.5 EMNİYET GÖZDEN GEÇİRME KURULU ................................................................................................ 10
1.3.6 EMNİYET EYLEM GRUBU....................................................................................................................... 11
1.4 EMNİYETLE İLGİLİ HESAP VERME SORUMLULUKLARI ................................................................................ 11
1.5 ACİL DURUM PLANI’NIN KOORDİNASYONU ................................................................................................ 11
2.EMNİYET RİSK YÖNETİMİ .................................................................................................................................. 12
2.1 TEHLİKE/OLAYLARIN TANIMLANMASI ........................................................................................................ 14
2.1.1 TEHLİKE DOKÜMANTASYONU ............................................................................................................ 15
2.1.2 TEHLİKE VE OLAY RAPORLAMA SİSTEMİ ............................................................................................ 16
2.1.3 TEHLİKE / OLAYLARIN RİSK DEĞERLENDİRİMESİ ............................................................................. 17
2.2 RİSK ANALİZİ VE RİSKİN AZALTILMASI ........................................................................................................ 18
3. EMNİYET GÜVENCESİ ........................................................................................................................................ 19
3.1 EMNİYET PERFORMANSININ İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ ........................................................................... 19
3.2 EMNİYET DEĞERLENDİRMESİ VE GÖZETİMİ................................................................................................ 19
3.3 DEĞİŞİMİN YÖNETİMİ ................................................................................................................................... 19
3.4 EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ'NİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİ ..................................................................... 19
4. EMNİYETİN TEŞVİK EDİLMESİ .......................................................................................................................... 20
4.1 EMNİYET EĞİTİMİ .......................................................................................................................................... 20
4.2 EMNİYET İLETİŞİMİ ....................................................................................................................................... 20
5. EKLER ................................................................................................................................................................. 21
5.1 EMNİYET RAPOR FORMU ............................................................................................................................. 21
5.2 EMNİYET ANKETİ .......................................................................................................................................... 23
5.3 EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU............................................................................................................... 24
5.4 DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ FORMU .................................................................................................................... 26
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
Sayfa: 6
Rev no: 04
Geç. : 09 Tem 14
AMAÇ VE KAPSAM
AMAÇ
Bu el kitabının amacı GDH’nin tüm faaliyetlerinde (tava taksi, çok hafif hava aracı uçuş eğitim organizasyonu ve tip
intibak eğitim organizasyonu) emniyet yönetim sistemini tanımlamak, GDH’de görev yapan tüm personele
İşletmede meydana gelebilecek kaza ve olayları önleme konusunda yeterli bilgiyi vermek, birimler arası
koordinasyonu sağlamak ve tüm operasyonel, teknik ve eğitim faaliyetlerin emniyet çerçevesinde yapılarak can ve
mal güvenliğini sağlamaktır.
KAPSAM
Bu el kitabının uygulama alanına, müteakip maddelerde görev ve sorumlulukları tanımlanmış olan tüm personel
girmektedir.
REFERANSLAR
Bu el kitabı, SHT-SMS Talimatı’na ve ICAO Doc 9859 Safety Management Manual dokümanına göre hazırlanmıştır.
KISALTMALAR ve TANIMLAR
-
ÇHHA: Çok Hafif Hava Aracı
-
EEG: Emniyet Eylem Grubu’nu,
-
EGGK: Emniyet Gözden Geçirme Kurulu’nu,
-
Emniyet: Kişilerin veya mülkün zarar görme olasılığının, sürekli bir tehlike tanımlama ve emniyet riski yönetimi
süreci aracılığıyla kabul edilebilir bir seviyeye indirildiği, bu seviyede veya daha altında tutulduğu durumu,
-
EYS: Emniyet Yönetim Sistemi’ni
-
GDH: Güneydoğu Havacılık İşletmesi A.Ş.’yi,
-
ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nı,
-
İşletme: Güneydoğu Havacılık İşletmesi A.Ş.’yi,
-
İndikatör: Emniyet performansını değerlendirmek ve izlemek için kullanılan emniyet parametrelerini,
-
Olay: Emniyetini etkileyen veya etkileme ihtimali olan ve bir kaza veya ciddi olayla sonuçlanmamış durumları,
-
SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü,
-
TİEO: Tip İntibak Eğitim Organizasyonu’nu
-
Tehlike: Personelin yaralanması, donanım veya yapıların hasar görmesi, malzeme kaybı veya belirli bir işlevin
gerçekleştirme becerisinin azalmasına sebep olma potansiyeline sahip bir koşul yada nesneyi,
-
UEO: Uçuş Eğitim Organizasyonu’nu ifade eder.
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
Sayfa: 7
Rev no: 03
Geç. : 03 Ara 13
1. EMNİYET POLİTİKASI VE HEDEFLERİ
1.1 Yönetimin Taahhüdü ve Sorumluluğu
GDH emniyet yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak amacıyla öncelikli olarak kalite ve emniyet politikası
oluşturulmuştur. Üst Yönetim tarafından geliştirilen bu politika Kalite ve Emniyet Birimi koordinasyonunda GDH
Sorumlu Müdürü tarafından imzalanır ve altı ayda bir gözden geçirilerek, değiştirilmesi halinde tüm personele
duyurulur.
1.1.1 GDH Kalite ve Emniyet Politikası
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
Sayfa: 8
Rev no: 04
Geç. : 09 Tem 14
1.1.2 Emniyet Hedefleri
GDH, çalışanlarının görevlerini emniyetli ve etkili bir biçimde nasıl yapacağını tanımlayan bir emniyet yönetim
sistemi kurmuş ve bu doğrultuda tüm birimlere emniyet hedefi belirlemiştir. Tüm operasyonel, teknik ve eğitim
birimlerinden en az bir tane emniyet ile ilgili birim hedefi oluşturması ve bu hedefe ulaşmak için tamamlanması
gereken görev basamaklarını (emniyet göstergeleri) tanımlamaları beklenir.
Her birim hedefinin emniyet performans analizi yapılır. Birimlerin hedeflere ulaşmak için yaptığı çalışmalar Kalite
ve Emniyet Birimi tarafından kayda alınır ve takip edilir, yapılan emniyet toplantılarında ise üs yönetim tarafından
gözden geçirilir.
1.2 EMNİYET SORUMLULUKLARI
1.2.1 GDH Emniyet Birimi Organizasyon Şeması ve Sorumlulukları
Sorumlu
Müdür
Kalite ve
Emniyet
Müdürü
Uçuş
İşletme ve
Eğitim
Müdürü
TİEO (TRTO)
Eğitim
Müdürü
ÇHHA UEO
(FTO) Eğitim
Müdürü
Bakım
Müdürü
Planlama ve
Mühendislik
Müdürü
Yer
İşletme ve
Güvenlik
Müdürü
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
Sayfa: 9
Rev no: 04
Geç. : 09 Tem 14
Sorumlu Müdür
-
Emniyet Gözden Geçirme Kurulu’na başkanlık etmek.
-
İşletme bünyesindeki tüm operasyonel, teknik ve eğitim faaliyetlerin emniyet yönetim sistemine uygun
olarak yürütülmesini için gerekli finansal ve insan kaynakları sağlamak.
Kalite ve Emniyet Müdürü (Emniyet Yöneticisi)
-
Emniyet yönetim sistemini kurmak, geliştirmek ve sistemin etkinliğini sağlamak.
-
Emniyet yönetim sistemi ile ilgili konularda Sorumlu Müdür ve diğer birim müdürlerine tavsiyelerde
bulunmak.
-
Şirket içinde, tedarikçisi olduğumuz firmalar ya da SHGM tarafından kaydedilen düzeltici ve önleyici eylemleri
izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.
-
Personel emniyet eğitimlerini, emniyet eylem grubu ve emniyet gözden geçirme kurulu toplantılarını
planlamak ve organize etmek.
-
Emniyet dokümantasyon sistemini kurmak ve devamlılığını sağlamak.
-
Emniyet performans analizlerini yapmak, Emniyet Yönetim Sistemi standartları altında kalan performansların
sebeplerini belirlemek.
-
İşletmenin emniyet performansı hakkında periyodik raporlar hazırlamak.
-
Tehlike / olaylarla ilgili bilgilerin eksiksiz bir biçimde toplanılabilmesi için kurulan emniyet veri toplama ve
işleme sisteminin işleyişini sağlamak.
-
Tehlike tanımlama ve risk değerlendirme süreçlerinin işleyişlerini kontrol etmek.
-
Emniyet ile ilgili bağımsız raporlama sistemi üzerinden bildirilen her türlü aksaklığı ya da potansiyel tehlikeyi
araştırmak ve diğer personele duyurmak.
Diğer Operasyonel, Teknik ve Eğitim Birim Müdürleri (Bakım Müdürü, Planlama ve Mühendislik Müdürü, Yer
İşletme ve Güvenlik Müdürü, Uçuş İşletme ve Eğitim Müdürü, Tip İntibak Eğitim Organizasyonu (TRTO) Eğitim
Müdürü, Çok Hafif Hava Aracı Uçuş Eğitim Organizasyonu (FTO) Eğitim Müdürü)
Kalite ve Emniyet Müdürü dışındaki operasyonel, teknik ve eğitim birim müdürleri emniyet yönetimi hususunda
kendi yönetim alanlarından sorumludur ve şirkette etkin bir emniyet yönetim sistemine ulaşılması için Kalite ve
Emniyet Müdürünün yönetimini destekler. Bunun dışındaki görevleri aşağıda sıralanmaktadır;
-
Sorumlusu oldukları birimlere tanımlanan emniyet/indikatör hedeflerini, belirlenen periyotlarda ilerletmek ve
tamamlamak,
-
Birimleri altında çalışan personeller ile görüşerek, şirket içindeki potansiyel tehlikeleri Kalite ve Emniyet
Birimi’ne bildirmek,
-
Birimleri altında çalışan personelleri emniyet raporlama hususunda teşvik etmek ve gerekiyorsa
yönlendirmek.
Tüm Personeller
Tüm GDH çalışanları, emniyetli bir çalışma ortamı oluşturmak adına şirketin kalite ve emniyet politikasına
uymaktan sorumludur. İşletme bünyesinde yer alan her personel bütün gayretlerini ‘işletme emniyetini’
sağlanması doğrultusunda harcayacaktır. Hiçbir faaliyetin emniyeti ihlal etmesine izin verilmeyecektir.
Personellerin görev ve sorumluluklarını yerine getirilmesi esnasında her birim yöneticisi, kendi bünyesinde
bulunan personelin, emniyet konusundaki görev ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini kontrol
etmekten, tutum ve davranışlarını takip ve kontrol etmekten, gerekiyorsa düzeltici işlemleri zaman
geçirmeksizin işleme koymaktan sorumludur. Bunun yanında geliştirilen GDH Performans Analizi Sistemi ile tüm
personelin kişisel emniyet performansını ortaya koyan değerlendirmeler de yapılacaktır.
Sayfa: 10
Rev no: 04
Geç. : 09 Tem 14
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
1.3 EMNİYETİN SAĞLANMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNAYAN PERSONELİN ATANMASI
1.3.1 Sorumlu Müdür: Dilek FIRAT (0312 232 49 58 – 0312 343 7170)
1.3.2 Şirket Yöneticileri
Unvanı
Ad ve Soyadı
Telefon Numarası
Sorumlu Müdür
Dilek FIRAT
0312 343 7170
Kalite ve Emniyet Müdürü
Burçin Efe SİLSÜPÜR
0312 343 7170
Uçuş İşletme ve Eğitim Müdürü
Ahmet ALAKUŞ
0312 343 7170
Tip İntibak Eğitim Organizasyonu
(TRTO) Eğitim Müdürü
Ahmet ALAKUŞ
0312 343 7170
Çok Hafif Hava Aracı Uçuş Eğitim
Organizasyonu (FTO) Eğitim
Müdürü
Vedat SARIKAYA
0312 343 7170
Bakım Müdürü
Ali Turan TOKGÖZ
0312 343 7170
Mühendislik ve Planlama Müdürü
Ali Turan TOKGÖZ
0312 343 7170
Yer İşletme ve Güvenlik Müdürü
Zafer YILMAZ
0312 343 7170
1.3.3 Emniyet Yöneticisi (Kalite ve Emniyet Müdürü): Burçin Efe SİLSÜPÜR (0312 343 7170)
1.3.4 Emniyet Yöneticisi’nin Vekili: Hasan SARIDAĞ (0312 343 7170)
1.3.5 Emniyet Gözden Geçirme Kurulu
Emniyet Gözden Geçirme Kurulu, operasyonel, teknik ve eğitim birim yöneticileri ya da vekillerinin Sorumlu
Müdür başkanlığında toplandığı üst kuruldur. Bu kurul toplantıları, yönetim gözden geçirme toplantıları ile
entegre edilerek düzenlenebilir. Senede en az iki defa emniyet gözden geçirme kurulu toplantısı yapılır.
GDH Emniyet Gözden Geçirme Kurulu’nun fonksiyonları şunlardır;
-
GDH Emniyet Politikası’nı gözden geçirmek.
-
SMS uygulama planını izlemek.
-
Birimlerin emniyet politikası, emniyet/indikatör hedefleri ve göstergeleri doğrultusunda emniyet
performansını izlemek.
-
Emniyet performansının sağlanması için gerekli kaynakların ayrılmasını sağlamak.
-
Tedarikçilere yapılan denetlemelerin emniyet açısından etkinliğini izlemek.
-
Emniyet denetimleri sonucu ya da şirket personeli tarafından tehlike unsuru olarak kaydedilerek başlatılan
düzeltici ve önleyici işlemlerin zamanında yapılıp yapılmadığını izlemek.
-
Emniyet Eylem Grubu Toplantılarında alınan kararların etkinliğini izlemek
-
Gerçekleştirilecek tüm operasyonel, teknik ve eğitim amaçlı değişikliklerin emniyete etkisini değerlendirmek.
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
Sayfa: 11
Rev no: 04
Geç. : 09 Tem 14
1.3.6 Emniyet Eylem Grubu
Emniyet Eylem Grubu, tüm operasyonel, teknik ve eğitim birimi yöneticileri ya da vekillerinin toplandığı toplantı
grubudur. Emniyet eylem grubu toplantılarının başkanlığı tayin edilmiş birim müdürleri tarafından sırayla
yapılacaktır. Bu toplantı grubu senede en az iki defa toplanarak Emniyet Eylem Grubu Toplantısı yapmaktadır.
Emniyet Eylem Grubu, GDH operasyonlardaki emniyet risklerini kontrol altında tutmaya yarayan faaliyetlerin
belirlenmesi ile ilgilenirken, Emniyet Gözden Geçirme Kurulu bu faaliyetlerin belirlenen takvimde ve belirlenen
stratejik talimatlarla tutarlılık içinde ilerleyip ilerlemediğini kontrol eder. GDH Emniyet Eylem Grubu’nun
faaliyetleri şunlardır;
-
Her birimin emniyet / indikatör hedefleri ve göstergeleri doğrultusunda yaptığı çalışmaları analiz etmek,
-
İşletmenin emniyet performansını kontrol etmek,
-
Emniyet bilinci oluşturmak amacıyla çalışanların katılımını sağlayarak tehlike raporlama sisteminin işlerliğini
sağlamak
-
Tehlike azaltma stratejileri geliştirmek ve bu doğrultuda personelden emniyet verilerinin toplanması ile ilgili
sistemin etkinliğini sağlamak.
-
Gerçekleştirilecek tüm operasyonel, teknik ve eğitim amaçlı değişikliklerin emniyete etkisini değerlendirmek.
-
Emniyetle ilgili düzeltici ve önleyici işlemlerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak.
1.4 EMNİYETLE İLGİLİ HESAP VERME SORUMLULUKLARI
İşletmemizdeki diğer görevlerinden bağımsız olarak, Emniyet Yönetim Sistemi’nin uygulanması ve
sürdürülebilmesi için nihai emniyet ve hesap verme sorumluluğunu alacak bir Sorumlu Müdür belirlenmiştir.
Geliştirilen emniyetle ilgili hesap verme sorumlulukları doğrultusunda ‘Hiçbir personel, herhangi bir işyeri
tehlikesini veya emniyetli olmayan durumu rapor ettikleri için disiplin cezası almayacak veya işten
çıkarılmayacaktır.’ Sorumlu Müdür Emniyet Yönetim Sisteminin doğru şekilde uygulanması ve tüm birimlerin
emniyet gerekliliklerine uygun şekilde çalışılmasını sağlamaktan sorumludur.
Tüm personele yapılan emniyet toplantılarında ve/veya emniyet eğitimlerinde yaptıkları her işte
Emniyet” prensibini her şeyin üzerinde tutma anlayışı aşılanacaktır.
“Önce
1.5 ACİL DURUM PLANI’NIN KOORDİNASYONU
GDH olası bir acil durumda sonrasında yapılacak eylemleri ve bu eylemlerden sorumlu olan kişilerin görev ve
sorumluluklarını ortaya koyan bir Acil Durum Planı’na sahiptir. Acil Durum Planı’nın amacı, tüm personelin acil
durum yetki ve sorumluluklarının atanmasının yanı sıra normal koşullardan acil durum koşullarına düzenli ve
etkin bir şekilde geçilmesine hazır olmayı sağlamaktır. GDH Acil Durum Planı altı ayda bir gözden geçirilmekte ve
gerekli görüldüğünde planda değişiklik yapılmaktadır.
GDH Kalite ve Emniyet Müdürü tüm personele olası bir acil durumda nasıl davranacağı konusunda gerekli eğitimi
vermekten ve acil durum sırasındaki görev ve sorumluluklarını tebliğ etmekten sorumludur. Bu konuda personel
bilincini sürekli en yüksek seviyede tutmak için yılda en az bir kez acil durum tatbikatı yapılacaktır.
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
Sayfa: 12
Rev no: 03
Geç. : 03 Ara 13
2. EMNİYET RİSK YÖNETİMİ
Emniyet risk yönetimi, tehlikelerin / olayların potansiyel sonuçlarını azaltmak ya da ortadan kaldırmak için uygun
emniyet risk kontrollerinin geliştirildiği bir sistemdir. Bu sistem iki temel basamaktan oluşmaktadır;
1. Tehlike / Olayın Tanımlanması
2. Risk Değerlendirmesi ve Riskin Azaltılması
Emniyet risk yönetimi tüm İşletme çalışanlarının sorumluluğundadır. Bu sisteminin amacı, oluşabilecek tüm
tehlikeleri önceden fark edebilmek ve gerekli düzeltici işlemlerin zamanında gerçekleştirerek tehlikeyi
önlemektir.
GDH Emniyet Risk Yönetim Süreci aşağıdaki şekilde koordine edilir.
Sayfa: 13
Rev no: 03
Geç. : 03 Ara 13
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
GDH Emniyet Risk Yönetim Süreci
Bir emniyet
sorunu algılanır
Tehlikeyi
tanımlayınız ve
risk analizi
yapınız.
Risk seviyesi
kabul edilebilir
midir?
Evet
Hayır
Düzeltici ve önleyici
işlem geliştirilerek
operasyonlara
devam edilir.
Risk ortadan
kaldırılabilir
yada azaltılabilir
mi?
Evet
Hayır
Düzeltici ve önleyici işlem
geliştirilir. Risk azaltma
stratejileri geliştirilir ve izlenir.
Operasyon iptal
edilir.
Risk seviyesi
kabul edilebilir
seviyeye geldi
mi?
Evet
Hayır
Operasyona
devam edilir.
Ek düzeltici/önleyici
işlemler geliştirilir ve risk
seviyesi kabul edilebilir
seviyeye çekilmeye çalışılır.
Yada operasyon iptal edilir.
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
Sayfa: 14
Rev no: 04
Geç. : 09 Tem 14
2.1 Tehlike/Olayların Tanımlanması
Tehlikeli bir durum ya da olayla karşılaşıldığında, ilk olarak tehlikenin potansiyel sonuçlarının / olayın sonuçlarının
meydana gelme olasılığı ve şiddeti açısından ayrı değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirmelerin sonuçlarından
elde edilen değerler analiz edilerek risk seviyesi belirlenir.
Zararın Şiddeti: Potansiyel tehlikenin / olayın yol açtığı / açabileceği zararın etkisinin büyüklüğüdür. Zararın
şiddetinin belirlenmesinde aşağıdaki tablo üzerinden puanlama yapılır.
ZARARIN ŞİDDETİ
DEĞER
A
B
ANLAMI
Kullanılamayacak derecede ağır tahrip.
Çoklu ölüm.
İşletmenin faaliyet gösteremeyecek şekilde emniyet marjında, fiziksel
durumunda veya iş gücünde büyük bir azalma.
Birden fazla insanın ciddi yaralanması veya ölümü.
Büyük malzeme hasarı.
İş yükündeki artış sonucu emniyet marjında önemli bir azalma.
C
Olumsuz işleyen koşullarla başa çıkılmasını sağlayan sistemlerin
işlerliğinde azalma.
Ciddi olay.
Kişi yaralanmaları.
Sıkıntı.
D
Operasyonların sınırlanması.
Acil durum prosedürlerinin kullanımı.
Küçük olay.
E
Küçük sonuç.
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
Sayfa: 15
Rev no: 04
Geç. : 09 Tem 14
Zararın Meydana Gelme Olasılığı: Potansiyel tehlikenin yol açabileceği yada yaşanan olayın yol açtığı zararın
meydana gelme olasılığıdır. Sonucun meydana gelme olasılığı belirlenirken beş (5) üzerinden puanlama yapılır.
Olasılık hesabı yapılırken geçmiş kazalar, mevcut koruyucu önlemler, yasal mevzuatlar ve bunlara uyulması
durumu gibi etkenler mutlaka göz önünde bulundurulacaktır.
ZARARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI
DEĞER
ANLAMI
5
Birçok defa meydana gelmesi muhtemel.
4
Bazen meydana gelmesi muhtemel.
3
Umulmaz ama imkan dahilinde meydana gelebilir.
2
Meydana gelmesi olanaksız.
1
Olayın meydana gelmesi neredeyse düşünülemez.
2.1.1 Tehlike Dokümantasyonu
Tehlike: İnsanların yaralanması, sağlığının bozulması veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek
durum ya da nesnedir. Tehlikeyi tanımlamak için kullanılan üç temel yöntem bulunmaktadır:
- Reaktif Yöntemler: Yaşanmış kaza ve olaylardan elde edilen verilerin kullanılmasına dayanır. Bu veriler
emniyet raporları, olay ve kaza raporları vb. dokümanlardır.
- Proaktif Yöntemler: İşletme faaliyetlerinin analiz edilerek emniyet risklerinin etkin bir biçimde tanımlanıp,
önlenmesi faaliyetine dayanır. Bu yöntem için kullanılan veriler; emniyet raporları, anketler, denetleme
raporları vb. dokümanlardır.
- Prediktif Yöntemler: Devam eden operasyonlar sırasında sistem performansının izlenerek, geleceğe
yönelik potansiyel problemlerin öngörülmesine dayanır. Bu yöntem için kullanılan veriler: anketler,
denetleme raporları, emniyet toplantı raporları vb. dokümanlardır.
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
Sayfa: 16
Rev no: 04
Geç. : 09 Tem 14
2.1.2 Tehlike ve Olay Raporlama Sistemi
İki tip raporlama sistemi vardır:
-
Gönüllü Raporlama Sistemi
-
Zorunlu Raporlama Sistemi
Gönüllü Raporlama Sistemi (Bağımsız Raporlama Sistemi)
Gönüllü raporlama sistemi herhangi bir yasal ya da idari gereklilik olmadan gönüllü olarak tehlike tanımlama ve
bildirim yapma anlamına gelir. İşletme çalışanlarından tespit ettiği emniyetsiz durumu / tehlikeyi Kalite ve
Emniyet Birimi’ne bildirmesi beklenir.
Zorunlu Raporlama Sistemi
İşletme çalışanları emniyet yönetim sistemini doğrudan etkileyen tehlikeleri yada olayları Kalite ve Emniyet
Birimi’ne bildirmek zorundadır. Zorunlu raporlama yapılacak durumlar OM Part A Bölüm 11.3’te ayrıntılı olarak
tanımlanmıştır.
Tehlike ve Olay Raporlama Sistemi’nin İşleyişi
Güneydoğu Havacılık oluşturduğu emniyet kültürüyle personellerini üst yönetime karşı açık ve dürüst olma
konusunda teşvik etmektedir. Tüm çalışanlarını cezalandırma korkusu olmadan tehlike, olay ve aksaklıkları
bildirmeleri konusunda bilinçlendirilir. Raporlama süreci şu şekildedir;
1)
Raporlamayı yapacak kişi GDH Emniyet Rapor Formu’nun ön yüzünü doldurur.
2) Doldurulan form, Kalite ve Emniyet Birimi’ne ulaştırılır ya da taranmış bir kopyası Kalite ve Emniyet
Müdürü’ne ya da [email protected] e-mail adresine e-mail olarak gönderir.
3) Kalite ve Emniyet Birimi, tehlikeyi/olayı Kalite ve Emniyet Müdürü ile koordineli olarak değerlendirir,
araştırır ve risk analizini yapar.
4) Kalite ve Emniyet Birimi tehlike/olayın kök neden analizinin yapılması ve düzeltici/önleyici işlem
geliştirilmesi için ilgili birim(ler)in sorumlularıyla ile görüşerek, formun Analiz ve Sonuç’ bölümlerini
doldurur.
5) Formu dolduran birimlerin sorumluları GDH Emniyet Rapor formunu imzalar ya da son haline elektronik
olarak onaylar.
6) Eğer olay Hava Trafik Yönetim Hizmetleri Ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve
Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliği (SHY 65-02) yada ‘Sivil Havacılık Emniyet Olaylarinin
Raporlanmasına Dair Talimat’ına (SHT-OLAY) göre raporlanması zorunlu kılınan bir olay ise GDH Kalite
ve Emniyet Müdürü olaydan sonraki 72 saat içinde SHGM ve gerekiyosa diğer otoritelerle iletişim kurar
ve sunulması zorunlu ne tür form varsa gönderir, gerekirse olayın ayrıntıları için ilgili otoritelerle iletişim
kurar.
7) Tehlike/olay akabinde geliştirilen düzeltici/önleyici işlemler ilgili birim sorumlularına e-posta yoluyla
gönderilir.
8) Tehlike/olay yapılacak ilk emniyet toplantısında ele alınır.
Rapor edilen tehlike ve olaylar Kalite ve Emniyet Birimi personeli tarafından kayda alınır ve belirlenen düzenleyici
ve/veya önleyici işlemler takip sistemine kaydedilerek takip edilir. Geliştirilen düzeltici/ önleyici işlemlerin
belirlenen periyotlarda ilerleyip ilerlemediği yapılan emniyet eylem grubu ve emniyet gözden geçirme kurulu
toplantılarında ele alınır. Gerekiyorsa ek düzeltici/ önleyici işlemler geliştirilebilir.
Yapılan emniyet toplantılarında İşletme Müdürlerinden birim içinde yaptıkları görüşmeler akabinde tespit
ettikleri, emniyet sistemini tehdit edecek unsurları Kalite ve Emniyet Birimi’ne bildirmeleri beklenir. Bildirilen her
unsur bir indikatördür ve her indikatör bir tehlike gibi analiz edilerek kayda alınır. Her indikatöre risk seviyesini
düşürecek yönde bir indikatör hedefi belirlenir ve belirlenen periyotlarda indikatör hedefinin ilerleyişi izlenir.
Sayfa: 17
Rev no: 03
Geç. : 03 Ara 13
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
Yapılan analiz çalışmaları (trend / eğilim analizi) zaman içinde kaydedilen tehlike / olay sayısındaki artış ve azalışı,
en çok yaşanan sorunları kategorilendirilererek analizlenebileceği şekilde yapılır. Analizlerdeki dalgalanmalar
yapılan risk azaltma çalışmalarının, yani yapılan düzeltici ve/veya önleyici işlemlerin, etkinliğini bu analiz
tablolarının yorumlanması ile ortaya koyar. Eğer belirlenen düzeltici ve/veya önleyici işlemlere rağmen risk
seviyesi hala düşürülemiyorsa, geliştirilen risk azaltma stratejilerinin yeterli yada etkin olmadığı anlaşılır. Bu
doğrultuda, GDH Kalite ve Emniyet Müdürü düzeltici/önleyici işlemi gerçekleştirecek birim müdürü ile görüşerek,
ek düzeltici /önleyici işlem(ler) geliştirir
Geri Bildirim Sistemi
Raporlama yapan personeli bildirim amacıyla geliştirilen geri bildirim sisteminin idaresi Kalite ve Emniyet
Birimi’nin sorumluluğundadır. Bu doğrultuda tehlikeyi raporlayan kişiye 48 saat içinde raporun alındığına dair, bir
ay içinde ilgili rapor hususunda geliştirilen düzeltici ve/veya önleyici faaliyetler hakkında bilgi verilecektir. Bu süre
zarfında yapılacak emniyet toplantıları ya da bilgilendirme e-postaları ile ilgili birimlerin risk ve a riskin azaltılması
için geliştirilen stratejilerden haberdar olması sağlanacaktır.
Anket Uygulaması
İşletmede görevli tüm personelin, uygulanan emniyet faaliyetleri ile ilgili görüş, düşünce ve önerilerini almak üzere
senede en az 2 kere anket uygulaması yapılmaktadır. Anket sonuçları yapılacak ilk emniyet toplantısında
değerlendirilerek kayda alınacaktır. Bu doğrultuda elde edilen verilere dayanılarak indikatör / tehlike belirleme
çalışmalarıda yapılabilmektedir. Kullanılacak anketin bir örneği Bölüm 5.2’te sunulmuştur.
2.1.3 Tehlike / Olayların Risk Değerlendirimesi
Tehlike/olayların potansiyel sonuçlarının meydana gelme olasılığı ve sonucunun şiddeti değerleri çarpılarak, risk
kategori numarası belirlenir.
Risk Değerlendirme Matrisi
Zararın Meydana Gelme Olasılığı
Zararın Şiddeti
Çok Tehlikeli
(A)
Tehlikeli
(B)
Majör
(C)
Minor
(D)
İhmal
edilebilir
(E)
Sık Görülen
(5)
5A
5B
5C
5D
5E
Ara Sıra Olan
(4)
4A
4B
4C
4D
4E
3A
3B
3C
3D
3E
2A
2B
2C
2D
2E
1A
1B
1C
1D
1E
Pek Az
(3)
Mümkün
Görünmeyen
(2)
Pek Mümkün
Görünmeyen
(1)
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
Sayfa: 18
Rev no: 03
Geç. : 03 Ara 13
2.2 Risk Analizi ve Riskin Azaltılması
Risk Değerlendirme Matrisi ile elde edilen Risk Kategori Numarası’nın büyüklüğüne göre Risk Seviyesi belirlenir
ve geliştirilecek stratejinin aciliyeti ve önemi hakkında bilgi edinilmesini sağlar.
Risk Kategori Numarası
5A, 5B, 5C, 4A, 4B, 3A
2A, 2B, 2C, 3B, 3C, 3D, 4C, 4D, 4E,
5D, 5E,
1A, 1B , 1C, 1D, 1E ,2D, 2E, 3E,
Risk
Seviyesi
Anlamı
Sonuç, ihtimal dâhilinde değil veya endişe edilecek
yeterli şiddette değil ise risk tolere edilebilir. Ancak,
Kabul
bir kaza veya olayın riskini en aza indirmek için
Edilemez
riskin uygulanabilir makul şekilde azaltılmasına
dikkat edilmelidir
Gözden
Geçirme
Sonuç ve / veya olasılık endişe kaynağıdır; riskin
hafifletilmesi için uygulanabilir makul önlemler
aranmalıdır. Risk, yapılan işlemden sonra hala
gözden geçirme kategorisinin içinde ise; riskin
anlaşılabilir olduğu ve organizasyonda emniyetten
sorumlu kişinin onayı ile kabul edilebilir.
Kabul
Edilebilir
Sonuç, ihtimal dâhilinde değil veya endişe edilecek
yeterli şiddette değil ise risk tolere edilebilir. Ancak,
bir kaza veya olayın riskini en aza indirmek için
riskin uygulanabilir makul şekilde azaltılmasına
dikkat edilmelidir.
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
Sayfa: 19
Rev no: 04
Geç. : 09 Tem 14
3. EMNİYET GÜVENCESİ
3.1 Emniyet Performansının İzlenmesi ve Ölçülmesi
İşletmemizde yapılan;
-
Şirket içi yapılan emniyet raporlarının yapılan analiz çalışmaları,
-
Emniyet/indikatör hedeflerinin işleyişi ve bu doğrultuda yapılan performans çalışmaları,
-
Emniyet denetimlerinde kaydedilen bulguların birim, sayı, kök neden bazlı analiz çalışmaları,
-
Emniyet toplantılarında alınan kararlar ve akabinde yapılan çalışmalarının yaşanan emniyet sorunlarını ne
derece etkilediğinin gözlemlenmesi,
-
Personel Performans Değerlendirme Çalışmaları ile emniyet performansının etkinliği izlenmektedir.
3.2 Emniyet Değerlendirmesi ve Gözetimi
Emniyet değerlendirmesi ve gözetimi, emniyet performansının izlenmesi ve ölçülmesi için geliştirilen yöntem ve
sistemleri doğrultusunda yapılmaktadır. Bölüm 3.1’de yer alan emniyet performansı analiz çalışmaları göz önüne
alınarak, emniyet değerlendirmesi ve gözetimi sağlanmış olacaktır.
3.3 Değişimin Yönetimi
Mevcut sistemimizdeki donanım, program, ürün ve hizmetlerde bir değişiklik olduğunda kasıtsız olarak yeni
tehlikelerde ortaya çıkabilmektedir. GDH Emniyet Yönetim Sistemi değişimin yan ürünü olan tehlikelerin
sistematik ve proaktif olarak tanımlanmasını ve tehlikelerin sonuçlarına ait emniyet risklerinin yönetilmesi için
stratejiler geliştirilmesini öngörmektedir. Emniyet toplantılarında değişim yönetimi başlığı ele alınarak, değişen
operasyonel, teknik yada eğitim uygulamaların emniyet riskine etki edip etmediği görüşülür. Bu doğrultuda
aşağıdaki usuller uygulanır ve Bölüm 5.4’te yer alan Değişiklik Yönetimi Formu kullanılır.;
1.
Değişikliğin amaç ve hedeflerinin belirlemek.
2.
Planlanan iş basamaklarının belirlemek
3.
Değişikliğin risk değerlendirmesi yapmak.
4.
İndikatör belirleme çalışmaları yapmak.
5.
Tüm ilgili birim personellerinin değişikliğin farkında olmasını ve anlamasını sağlamak.
3.4 Emniyet Yönetim Sistemi'nin Sürekli İyileştirilmesi
Emniyet sisteminin etkinliği, sürekli iyileştirme ilkesine bağlı kalınarak sağlanabilir. GDH Kalite ve Emniyet Birimi
entegre bir şekilde kurulmuştur. Dolayısıyla Emniyet Yönetim Sistemi’nin temel ilkesi olan ‘Önce Emniyet’
kavramı, kalite denetlemelerinde de temel ilke olarak alınır ve denetimler bu doğrultuda gerçekleştirilir. Yapılan
şirket içi denetimler ve tedarikçilere yapılan dış denetimler aracılığıyla İşletmemizin ve hizmet aldığımız
tedarikçilerin alınan hizmet ile ilgili tesis, donanım, dokümantasyon ve prosedürlerinin proaktif olarak
değerlendirilmesi sağlanmaktadır.
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
Sayfa: 20
Rev no: 03
Geç. : 03 Ara 13
4. EMNİYETİN TEŞVİK EDİLMESİ
İşletmemiz mümkün olan en güvenli çalışma ortamını sağlayabilmek için emniyet sistemine yönelik tehlikeler ve
bu tehlikelerin kontrol yöntemleri üzerine tüm personelin etkili bir iletişim içinde yer alması gerektiğine inanır.
Bu yüzden İşletme içinde emniyetle ilgili konularda personel eğitimine ve iletişime büyük önem verilmektedir.
4.1 Emniyet Eğitimi
Eğitimler emniyet yönetim sisteminin önemli bir parçasıdır. Emniyet eğitimlerinin organize edilmesi Kalite ve
Emniyet Birimi’nin sorumluluğundadır. Emniyet eğitimin amacı, GDH personellerinin emniyet yönetimi ile ilgili
görevlerini yerine getirecek şekilde eğitilmiş ve yeterli olmasını sağlamaktır. GDH emniyet eğitimi aşağıdaki
konuları içermektedir;
-
GDH Emniyet Hedefleri
-
GDH Emniyet Politikası
-
Tüm çalışma ve emniyet prosedürlerinin izlenmesi
-
Tehlikelerin tanımlanması ve raporlanması
-
Risklerin tanımlanması ve emniyet riski yönetim süreci
-
Emniyet raporlama süreci
-
Emniyet görev ve sorumlulukları
-
Veri toplama Yöntemleri
GDH Emniyet Eğitimi İşletme çalışanlarına işe girdiği tarihten sonraki bir ay içinde verilecektir. SHT-SMS Talimatı,
ICAO 9859 Safety Manual ve GDH Emniyet Yönetim Sistemi El Kitabı’nda majör bir değişiklik yapıldığı taktirde,
GDH Emniyet Eğitimi 2 yılda bir tazelenecektir. Aksi durumda eğitim tazelemesi yapılmaksızın yapılan emniyet
toplantıları ile çalışanların emniyet yönetim sistemi ile ilgili bilgilerinin taze tutulması amaçlanmaktadır. Eğitimler
yerinde ya da elektronik olarak verilebilir.
Eğitimin etkinliğini değerlendirme sistemi
Eğitim sonrası, eğitim alan personelin doldurduğu GDH Eğitim Değerlendirme Formlarının değerlendirilmesine
dayalı bir sistemdir. Doldurulan formlar akabinde eğitim ile ilgili öneri ve eleştiriler değerlendirilmekte ve
eğiticiye bildirilmektedir. Kullanılan formun örneği Bölüm 5.3’te yer almaktadır.
4.2 Emniyet İletişimi
Emniyet iletişimi aşağıdakileri hedeflemektedir;
−
Tüm personelin Emniyet Yönetim Sistemi’nden haberdar olmasını sağlamak
−
Emniyetle alakalı önemli bilgileri personele aktarmak
−
Emniyet prosedürlerinin neden kullanılmaya başlandığını ya da değiştirildiğini açıklamak
−
Emniyetle ilgili yararlı bilgi ve gelişmeleri aktarmak.
Emniyet iletişiminin sağlanması için eğitim ve toplantıların yanında gerektiği zaman Kalite ve Emniyet Birimi’nin
sorumluluğunda olan [email protected] e-posta adresi yoluyla bilgilendirme e-postaları gönderilmektedir.
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
5. EKLER
5.1 EMNİYET RAPOR FORMU
Sayfa: 21
Rev no: 03
Geç. : 03 Ara 13
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
Sayfa: 22
Rev no: 03
Geç. : 03 Ara 13
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
5.2 EMNİYET ANKETİ
Sayfa: 23
Rev no: 03
Geç. : 03 Ara 13
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
5.3 EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU
Sayfa: 24
Rev no: 03
Geç. : 03 Ara 13
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
Sayfa: 25
Rev no: 03
Geç. : 03 Ara 13
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI
5.4 DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ FORMU
Sayfa: 26
Rev no: 04
Geç. : 09 Tem 14
Download

emniyet yönetim sistemi el kitabı