2. května 2012
ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Česká zemědělská univerzita v Praze, Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
podává výzvu dle zákona 137/2006 Sb., §§ 2, 6, 9 a 12, k plnění zakázky malého rozsahu na
stavební práce.
A. Veřejná zakázka
„Modernizace automatické tlakové stanice – závlaha okrasné
školky Jevany“
Druh zakázky: zakázka malého rozsahu na dodávku
B. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Zadavatel, korespondenční adresa:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Školní lesní podnik
Náměstí Smiřických 1
Kostelec nad Černými lesy
281 63
IČ: 60460709
Právní forma: veřejná vysoká škola, zapsaná Statutem ČZU Praha ze dne 4. října 2011, který
byl registrován u Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy pod čj. 29 398/2011-30.
Profil zadavatele: www.slp.cz
Statutární zástupce zadavatele:
doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., ředitel podniku
Odpovědná osoba:
Ing. Varga Vojtěch, vedoucí střediska okrasné a lesní školky
Telefon, fax, e-mail:
321 677 649; fax 321 677 649 ; [email protected]; mobil: 724 243 246
C. Druh a předmět veřejné zakázky, zadávací dokumentace
Kód CPV: 50511000-0 Oprava a údrţba čerpadel
42122100-1 Čerpadla na kapaliny
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku: „ Modernizace automatické tlakové stanice –
závlaha okrasné školky Jevany“
1
2. května 2012
Zakázka zahrnuje:
1. Předmět plnění zakázky
Kompletní modernizace automatické tlakové čerpací stanice (ATS) závlahy v okrasné
školce Jevany. Připojení nádrţe na dávkování hnojiva do závlahy a zprovoznění
dávkování (stávající nádrţ vedle ATS).
Předmět plnění zakázky zahrnuje:
a) technická dokumentace – projekt technického zařízení, projekt
elektroinstalace, projekt slaboproudého rozvodu – rozvod do provozní
budovy
b) demontáţ stávající tlakové stanice
c) demontáţ stávající elektroinstalace
d) drobné stavební úpravy prostor automatické tlakové čerpací stanice,
úprava základů čerpadel
e) zapůjčení a zprovoznění náhradního závlahového agregátu po dobu
odstávky stávající čerpací stanice
f) dodávka čerpací stanice včetně filtrace,
g) montáţ čerpadel, filtru a tlakových nádrţí, propojovacího potrubí a
armatur
h) instalace měřícího a regulačního systému s ovládáním z PC v provozní
budově a stávajících řídících jednotek Dialog v ATS a v produkčním
skleníku (přípravna)
i) montáţ elektroinstalace silové v ATS
j) oţivení slaboproudého rozvodu – propojení ATS a provozní budovy
k) připojení elektroinstalace silové a slaboproudého rozvodu
l) instalace software řízení závlahy do PC
m) uvedení tlakové čerpací stanice do provozu, seřízení čerpadel a armatur,
programování řídících jednotek, zkušební provoz závlahy provedený
dodavatelem před předáním do trvalého uţívání v délce 14 dnů
n) provedení zkoušek funkčnosti všech zabezpečovacích a pojistných
zařízení
o) zaškolení obsluhy a údrţby – závlaha, ovládání, elektroinstalace
p) zaškolení obsluhy řízení a programování závlahy
q) dokumentace skutečného provedení (závlaha, elektroinstalace a
slaboproudé rozvody), zapracování všech změn technického projektu
r) doklady technické způsobilosti výrobků a materiálů (prohlášení o shodě)
s) doklady o shodě se schváleným vzorem u dodaných elektrospotřebičů
včetně elektrických rozvaděčů (typová kusová zkouška rozvaděče)
t) softwarové manuály obsluhy řídících jednotek – změny stávajících
u) softwarový manuál programu řízení závlahy z PC
v) návody k obsluze a k údrţbě ke všem dodaným výrobkům
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku: „ Modernizace automatické tlakové stanice –
závlaha okrasné školky Jevany“
2
2. května 2012
w) návod k obsluze závlahy jako provozního celku
x) harmonogram periodické údrţby technických zařízení
y) protokol o určení prostředí (protokol o určení nebezpečných vlivů
elektroinstalace)
z) výchozí revizní zpráva elektroinstalace
aa) revizní zprávy a individuální zkoušky vyhrazených zařízení, protokol o
tlakových zkouškách
bb) předání do trvalého provozu
cc) kontrola a seřízení chodu instalovaných zařízení a řídících prvků
v intervalu 2 týdnů pro dobu 3 měsíců od předání do trvalého provozu
2. Všeobecné podmínky
Uchazeč musí při realizaci zakázky respektovat veškeré závazné a platné české
technické normy harmonizované s technickými normami a nařízeními Komise ES a
platné bezpečnostní předpisy.
Uchazeč musí být v zemi dodání (ČR) registrován podle národního ţivnostenského
zákona, mít zde sídlo provozovny.
Projektovou dokumentaci zpracuje odborně způsobilá osoba.
Uchazeč předloţí závazný harmonogram prací.
Uchazeč předloţí seznam subdodavatelů.
Veškeré montáţní úkony musí provádět odborně způsobilé osoby, řízení prací bude
vykonávat technik zhotovitele, který bude na montáţním pracovišti přítomen denně
po dobu 8 pracovních hodin.
Odstávka zařízení ATS můţe být zahájena teprve po dodání všech komponent
(výrobků) na místo montáţe a dopravení funkčního náhradního závlahového agregátu.
Od odpojení stávající technologie ATS do zahájení zkušebního provozu zhotovitele
budou všechny práce zhotovitele probíhat bez přerušení (kontinuálně).
Zhotovitel zajistí pracovní a servisní pohotovost pro náhradní závlahový agregát a na
dobu zkušebního provozu.
Dodané výrobky budou certifikovány pro provoz na území Evropských společenství
(prohlášení o shodě) a elektrotechnická shoda (CE) a uvedení do provozu provede
kvalifikovaná osoba. O uvedení do provozu bude proveden záznam do záručního listu
výrobku.
Po předání zařízení do trvalého provozu bude zhotovitel zajišťovat kontrolu a seřízení
chodu závlahy ve sjednaném harmonogramu.
Záruční lhůta na dodaná zařízení a provedenou montáţ bude nejméně 24 měsíců ode
dne uvedení do trvalého provozu (převzetí objednatelem).
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku: „ Modernizace automatické tlakové stanice –
závlaha okrasné školky Jevany“
3
2. května 2012
3. Způsob provedení
Popis současného čerpací stanice
Zdrojem závlahové vody je otevřená zemní retenční nádrţ závlahové vody sousedící
s čerpací stanicí. Závlahovým médiem je rybniční voda. Vlastní čerpání probíhá
sacím potrubím s filtračním košem ze studny umístěné v prostoru stanice.
Studna je propojena podzemním potrubím s retenční nádrţí. Stanice je aktuálně
osazena 5 ks zavlaţovacích čerpadel a kompresorem.
Pro odběr jsou k dispozici všechna závlahová čerpadla současně. Chod čerpadel je
kaskádovitě řazen v závislosti na uskutečňovaném odběru.
Z čerpací stanice jsou napájeny čtyři zavlaţovací sekce: 1 – pěstební skleníky, 2 –
pěstební plochy staré, 3 – pařníky, 4 – pěstební plochy nové.
Spouštění jednotlivých zalévaných sekcí je prováděno otevíráním a zavíráním
uzavíracích armatur na výstupu do jednotlivých sekcí. Plynulost chodu čerpadel a
plynulost náběhu kaskády čerpadel zajišťuje kombinace kaskádového řadiče spouštění
čerpadel a vyuţití tlakového polštáře v expandérech.
Spouštění závlahy na závlahových polích je řízeno stávajícími jednotkami RainBird
Dialog 24 (2 jednotky). Řízení závlahy se provádí pouze časovým sepnutím (číslo
zavlaţovaného pole a doba závlahy).
Kompletní technická dokumentace současného technického řešení je obsaţena
v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Popis jednotlivých součástí dodávky a montáţe
Projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení
Projektová dokumentace bude zpracována před zahájením prací a bude obsahovat
zákres nové technologie automatické čerpací stanice do stávajících stavebních výkresů
(stávajícího půdorysu). Projektovou dokumentaci zpracuje odborně způsobilá osoba a
dokumentaci předepsaným způsobem autorizuje.
Součástí dokumentace bude technická zpráva, specifikace výrobků a materiálu a
výkresy: půdorys – dispoziční řešení technologie závlahy a vodoinstalace, řez příčný
(pohled), řez podélný (pohled), počet řezů (pohledů) se bude řídit návrhem dispozice.
Dále bude zpracováno funkční schéma závlahy s označením všech zařízení a armatur
(=typové označení, výrobce a katalogové číslo), včetně dimenzí jednotlivých prvků.
Projektová dokumentace elektroinstalace bude zpracována v souladu se souborem
technických norem navrhování elektroinstalace.
Před vypracováním projektu vypracuje zhotovitel protokol o určení prostředí (protokol
o určení nebezpečných vlivů elektroinstalace), za objednatele budou členy komise pro
určení nebezpečných vlivů jeho pracovníci: vedoucí střediska okrasných a lesních
školek a bezpečností a poţární technik.
Dále bude zpracován projekt výstavby slaboproudého rozvodu – propojení ATS a
provozní budovy a trasa bude písemně odsouhlasena formou zápisu s vedoucím
střediska okrasných a lesních školek.
Po předání zařízení do trvalého provozu zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného
provedení se zapracováním všech změn technického provedení. Tato dokumentace
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku: „ Modernizace automatické tlakové stanice –
závlaha okrasné školky Jevany“
4
2. května 2012
bude vypracována dvojmo a všechny popisky budou opatřeny označením:
Dokumentace skutečného provedení, datum a podpis odpovědné osoby zhotovitele.
Dokumentace skutečného provedení bude předána v listinné a elektronické podobě
tiskových souborů pdf.
Základní půdorysy a schémata včetně elektroinstalace budou předána ve formátu dwg
pro úpravy.
Demontáţ stávající tlakové stanice a stávající elektroinstalace
Demontována budou zařízení v místnosti ATS, připojovacím místem je potrubí vně
stanice – za zdí, přičemţ stávající potrubí vně stanice a pomocné filtry budou
zachovány.
Demontáţ stávající tlakové stanice zahrnuje odpojení a demontáţ stávajících
5 ks čerpadel (2 x Sigma 80-NQE-200, 1 x Sigma 70-NQE-210, 2xSigma 40-SVD 580-LM-9), redukčního ventilu, uzavíracích armatur, měřících armatur, dvou expanderů
typu VSO 10 o objemu 1000 l, filtrů (hlavní filtr FILTOMAT M 104 C, menší filtr pro
skleníky neidentifikován), sacího koše ventilového a kompresoru. Demontována bude
i stávající elektroinstalace.
Hlavní filtr FILTOMAT M 104C bude odpojen od rozvodů a v nepoškozeném stavu
předán pracovníkům okrasné školky.
Demontované prvky čerpací stanice a elektroinstalace budou sloţeny a vytříděny dle
jednotlivých typů odpadového materiálu na pozemku zadavatele do vzdálenosti 50 m
od objektu čerpací stanice na místě určeném vedoucím střediska okrasných a lesních
školek.
Stavební úpravy
Stavební úpravy budou zahrnovat práce spojené s opravou poškozených omítek stěn
objektu čerpací stanice následkem demontáţních prací a nutné úpravy podlahy,
případné úpravy betonových základů čerpadel a drobné stavebních úpravy pro montáţ
nové technologie automatické tlakové stanice.
Topení a větrání
Při úpravách zůstane zachováno stávající vytápění (vytápění proti zámrzu)
elektrickým konvektorem a nucené odvětrávání místnosti stanice. Zhotovitel zakryje
instalované spotřebiče a bude je po dobu prací chránit proti poškození. Po skončení
vlastních montáţí provede vyzkoušení funkčnosti topení a větrání a předá
nepoškozené a funkční provozovateli.
Náhradní závlahový agregát
Pro zajištění chodu závlahy během odstávky ATS bude zhotovitelem zapůjčeno,
nainstalováno a zprovozněno náhradní čerpací zařízení
o průtoku 40 – 50 m3/hod. Toto náhradní čerpací zařízení bude zprovozněno
min. 1 den před zahájením odstávky stávající automatické tlakové stanice.
Odpojeno bude v den uvedení modernizované automatické tlakové stanice do
zkušebního provozu. Náhradní závlahový agregát bude provozován zhotovitelem, pro
zajištění provozu bude zajištěn technik zhotovitele s reakcí na případnou závadu
zařízení do 4 hodin od nahlášení závady (přerušení chodu). Pro zajištění provozu bude
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku: „ Modernizace automatické tlakové stanice –
závlaha okrasné školky Jevany“
5
2. května 2012
mít zhotovitel k dispozici odborný servis včetně náhradních dílů pro obnovení chodu
závlahového agregátu do 12 hodin od nahlášení závady (přerušení chodu).
Dodávka a instalace technologie čerpací stanice
Nová technologie ATS bude vybavena dvojicí závlahových čerpadel zapojených
do kaskády (paralelně), čerpadla budou vybavena pohony s frekvenčním měničem
pro plynulou regulaci výkonu. Výkonové parametry dvojice čerpadel budou splňovat
celkové technické parametry uvedené v připojené tabulce. Výkon jednotlivého
čerpadla bude nejméně 50% uvedených parametrů. Zapojení čerpadel do kaskády
umoţní provoz technologie ATS ve sníţeném výkonu v případě výpadku (technické
závady) jednoho z čerpadel. Při provozu ATS s jediným čerpadlem musí být zajištěn
výkon nejméně na 50% uvedených parametrů. Součástí technologie čerpadel bude
také tlaková nádrţ (nádrţe) pro vyrovnávání průtoku a tlaku závlahové vody
v systému závlahy.
Modernizovaná tlaková čerpací stanice bude napojena na stávající rozvody závlahové
vody (výtlak) a na stávající elektrický rozvod (přívod).
Elektrický příkon zařízení ATS bude odpovídat nynějšímu přívodu z pojistkové skříně
SPP10 umístěné na boku budovy stanice. Přívodní vodič z pojistkové skříně SPP 10
do stávajícího rozvaděče U v ATS je AYKY 4x10, jištěno pojistkami PN000 64A gG,
hodnota jištění 63A (max., nelze zvýšit bez rekonstrukce el. rozvodu střediska).
Modernizace automatické tlakové stanice musí splňovat tyto technické parametry:
Tabulka požadovaných technických parametrů
Parametry čerpací stanice
Průtok Qopt (l/s)
Tlak Hopt (m)
Jmenovitý výkon motoru
Regulace
Plynulý rozběh a doběh bez rázů
Ochrana proti nedostatku vody
Ochrana proti přetížení
Ochrana proti výpadku fáze
Udržování konstantního tlaku
Kompenzace průtoků
min. 25 - max.35 (l/s)
min.72 m
P= 30 - 35 kW
Frekvenční měnič
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ovládání a regulace provozu čerpací stanice
Ovládání a regulace ruční
Ovládání a regulace poloautomatická
Ovládání a regulace přes PC
Ano
Ano
Ano
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku: „ Modernizace automatické tlakové stanice –
závlaha okrasné školky Jevany“
6
2. května 2012
Požadované technické parametry filtrace
Parametry filtrace k výkonu čerpadla
Průtok Qopt (l/s)
min. 25 - max.35 l/s
Tlak Hopt (m)
Automatický průplach
min. 80 m
Ano
Podrobnější parametry filtrace
jmenovitá průtočné
světlost množství
plocha filtru
pH
2
3
[mm]
[m /h]
6“ – 160
mm
100
[cm ]
min. 5000
>4
maximální minimální maximální
provozní provozní provozní
teplota
tlak
tlak
Tlaková
ztráta
[°C]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
60
0,25
1
0,025
stupeň filtrace (průchodnost)
> 130 mikronů
max. mnoţství nečistot (NEL)
150mg/l (rybniční voda)
provoz filtrace kontinuální, automatický
Rozvody vody v ATS
Nové rozvody vody v ATS, materiál HDPe, PN 10, kompletní rozvod dle zpracované
dokumentace, včetně nového sání a sacího koše.
Požadavky na strukturu rozvodu v ATS
popis
poznámka
odstavení jednoho čerpadla pro ev. demontáţ se zachováním
provozu stanice
vypuštění vody ze systému a všech instalovaných zařízení
obtok filtru
demontáţ sacího potrubí bez vypuštění vody ve zbývající části
rozvodu ATS
samostatný vývod v ATS na zalévací potrubí (hadice 5/4´)
včetně dodávky hadice na
zalívacím bubnu
samostatný vstup mobilního čerpacího agregátu rychlospojkou mobilní čerpadlo vlastní
„B“ (průměr 75 mm)
připojení cisternové nádrţe u ATS – stávající nádrţ pro bez dávkování – připojení
hnojivou zálivku
nádrţe při uzavřeném sání
odbočka 5/4´ pro budoucí připojení dávkovače tekutého pouze příprava
hnojiva – injektorový dávkovač (dávkovač bude instalován
samostatně, v návrhu bude ponecháno volné místo dávkovač,
elektrický rozvaděč bude mít připravený vývod pro dávkovač)
tlaková nádrţ (nádrţe) pro stabilizaci tlaku v systému
uzavírací armatury pro jednotlivé okruhy – mezipřírubové
klapky
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku: „ Modernizace automatické tlakové stanice –
závlaha okrasné školky Jevany“
7
2. května 2012
pojistné ventily, vypouštěcí armatury, tlakoměry
vodoměrná sestava – na potrubí výstupu do závlahy bude pouze příprava, pozice
vloţen mezikus jako příprava pro instalaci vodoměru - (vodorovná, svislá) podle
průtokoměru
návrhu rozvodu
Veškerá technologická zařízení budou vybavena vypouštěcími armaturami pro zimní
odstávku (vypuštění vody z rozvodu).
Součástí modernizace tlakové čerpací stanice je kompletní elektroinstalace
silnoproudu i slaboproudu potřebná pro chod čerpací stanice a propojení regulace s PC
v kanceláři provozní budovy.
Elektroinstalace, měření a regulace
Nový rozvod elektroinstalace v místnosti ATS, nový elektrický rozvaděč a rozvaděč
MaR. Struktura rozvodu a přístrojové vybavení dle technologie ATS, parametry
přístrojů dle protokolu o určení vnějších vlivů.
Elektrický rozvod bude připojen ke stávajícímu přívodu ze spojkové skříně SPP10 na
boku budovy ATS a na stávající uzemnění.
Součástí zakázky je oţivení stávající trasy slaboproudého rozvodu mezi ATS a
provozní budovou.
Automatická tlaková stanice závlahové vody bude vybavena zařízením pro sledování,
vyhodnocování, záznam a signalizaci poruchových stavů: (mimo bezpečnostních a
pojistných zařízení, která jsou součástí výrobků – čerpadel apod.)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
porucha čerpadla
absence vody v sacím potrubí za provozu ATS (sníţení tlaku pod
nastavenou hodnotu)
přerušení provozu závlahy za provozu ATS = při chodu čerpadel
(za chodu čerpadel je průtok vody potrubím na výstupu za provozu
ATS pod minimální hodnotou nebo tlak vody v potrubí na výstupu je
pod minimální hodnotou)
překročení hodnoty maximálního provozního tlaku v soustavě potrubí
ATS
překročení hodnoty maximální teploty v prostředí (= v místnosti) ATS
sníţení teploty v prostředí (= v místnosti ATS) pod minimální hodnotu
dle provozního předpisu ATS
zaplavení prostředí ATS (= voda na podlaze v souvislé vrstvě při
netěsnosti potrubí nebo armatur)
Signalizace poruchy bude dálkovým přenosem do místnosti stávající sluţebny
v provozní budově – optický a akustický signál a akustický signál instalovaný na
budově ATS.
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku: „ Modernizace automatické tlakové stanice –
závlaha okrasné školky Jevany“
8
2. května 2012
Zkušební provoz technologie čerpací stanice
Po ukončení montáţe a ověření funkčnosti jednotlivých částí technologie zhotovitel
uskuteční zkušební provoz ATS. Tento zkušební provoz bude v délce 14 dnů a bude
proveden před předáním do trvalého uţívání. Jedná se o zkušební provoz zhotovitele.
Pro zajištění zkušebního provozu bude přítomen technik zhotovitele po dobu
8 pracovních hodin na montáţním pracovišti, po skončení pracovní doby bude
zajištěna pohotovost technika s reakcí na případnou závadu zařízení do 4 hodin
od nahlášení závady (přerušení chodu). Pro zajištění provozu bude mít zhotovitel
k dispozici odborný servis včetně náhradních dílů pro obnovení chodu závlahy
do 12 hodin od nahlášení závady (přerušení chodu).
V době zkušebního provozu budou uskutečněny:
a) uvedení tlakové čerpací stanice do provozu se závlahovým systémem
závlahy pěstebních ploch, seřízení čerpadel a armatur, programování
řídících jednotek, zkušební provoz závlahy provedený dodavatelem před
předáním do trvalého uţívání v délce 14 dnů
b) instalace software řízení závlahy do PC
c) provedení zkoušek funkčnosti všech zabezpečovacích a pojistných
zařízení
d) zaškolení obsluhy a údrţby – závlaha, ovládání, elektroinstalace
e) zaškolení obsluhy řízení a programování závlahy
f) výchozí revizní zpráva elektroinstalace
g) revizní zprávy a individuální zkoušky vyhrazených zařízení, protokol o
tlakových zkouškách
Řízení závlahy a programové vybavení
a) Řízení chodu závlahy (spuštění a vypnutí) bude moţno uskutečnit manuálně spínači instalovanými v místnosti ATS.
b) Řízení chodu závlahy bude napojeno do stávajících řídících jednotek RainBird
- Dialog 24 umoţňující poloautomatickou regulaci – programování chodu
závlahy pro podřízenou závlahu jednotlivých závlahových polí.
c) Řídící systém software pro řízení závlahy z PC v provozní budově. Toto řízení
závlahy bude připojeno novým propojením závlahové stanice (ATS) s PC
v provozní budově a propojením na stávající jednotky Dialog 24.
Součástí dodávky bude software řídícího programu, instalováno bude do
stávajícího PC s OS Windows 7 v prodejní kanceláři.
Software umoţní řízení chodu závlahy volbou „závlahové pole“, „doba
závlahy“ a „délka času závlahy pole“, parametry bude moţno měnit podle
zadání školkaře, zadáním bude moţno vytvořit několik závlahových profilů
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku: „ Modernizace automatické tlakové stanice –
závlaha okrasné školky Jevany“
9
2. května 2012
(postupů zavlaţování polí), která budou uloţena jako „zjednodušená volba“
pro usnadnění obsluhy. SW bude zobrazovat průběţný stav závlahy.
Software umoţní ukládání dat provozu závlahy a jejich další zpracování export dat do MS Excel.
Podmínky zhotovování stavby – staveniště:
Montáţ bude provedena dle podmínek zadavatele, pracovní doba na montáţním
pracovišti bude v rozmezí nejvýše od 6:30 do 22:00 hodin. Vyuţití víkendu bude
projednáváno samostatně.
Od odpojení stávající technologie ATS do zahájení zkušebního provozu zhotovitele
budou všechny práce zhotovitele probíhat bez přerušení (kontinuálně).
Zhotoviteli bude předáno montáţní pracoviště – místnost ATS protokolárně.
Elektrická energie bude poskytnuta ze stávajícího připojení na venkovní stěně objektu
bez měření. Nebude zřizován staveništní odběr.
Zhotovitel se zavazuje:

umoţnit kontrolní činnosti technického dozoru objednatele v průběhu
provádění prací a účast při kontrolní činnosti

předání provedeného díla objednateli, zaměření skutečně provedených prací,
sestavení výkazu a vyúčtování podle skutečně provedených prací

uloţením odpadního materiálu a obalů dle zákona o dopadech a nebezpečných
látkách
D. Doba a místo plnění
Termín provedení:
Termíny jsou pevně stanoveny následovně:
a)
zahájení plnění veřejné zakázky:
b)
dokončení plnění veřejné zakázky:
6 - 7/2012
na výzvu objednatele – ihned
do 31.7. 2012
Místo plnění: okres Praha – k. ú. Jevany, Okrasná školka, adresa: V lánech 214, 281 66
Jevany
Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán (zadávací lhůta)
Uchazeč je svou nabídkou vázán do 30.9.2012.
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku: „ Modernizace automatické tlakové stanice –
závlaha okrasné školky Jevany“
10
2. května 2012
E. Poţadavek na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
a) Poţadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude obsahovat daň z přidané hodnoty a tato cena bude sestavena jako
cena nejvýše přípustná, tzn., ţe tato cena bude v průběhu plnění veřejné zakázky
fakturována v plné výši jen v tom případě, ţe budou splněny všechny dodávky a poloţky
nabídky a to co do jejího obsahu i jejich mnoţství.
Zhotovitel předloţí cenovou nabídku s oceněním jednotlivých poloţek a cenu
celkovou.
Tato cena je cenou konečnou.
Při pouţití cenového software bude uveden název software, verze a ročník update datového
zdroje (ceníku). Pokud bude pouţit pro ocenění poloţek tištěný ceník stavebních prací,
bude uveden vydavatel, rok a pořadí vydání.
Nabídka bude obsahovat položkový rozpočet v členění:
položka –
číslo
položky
název a popis
technické
jednotky
cena
jednotková
počet
technických
jednotek
cena za
položku
celkem
U položek se samostatným oceňováním přesunu hmot bude ještě dále uvedena hmotnost jednotlivé
technické jednotky a hmotnost konstrukce celkem. U položek se samostatným oceněním dodávky
a montáže budou tyto položky rovněž samostatně uvedeny.
Zařízení staveniště a další přípočtové položky budou uvedeny oceněním kalkulací (nikoliv procentní
přirážkou !).
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících
s plněním předmětu veřejné zakázky.
Cena bude obsahovat veškeré náklady zhotovitele na zjišťování podkladů, vypracování
návrhu, provedení prací, zajištění materiálu, skladování materiálu, ukládání odpadu a
náklady na přejímkové řízení.
Cena bude zahrnovat veškeré přípočtové poloţky jako jsou náklady na dopravu, sociální
náklady pracovníků atd. dle Zákoníku práce.
Nabídková cena musí zahrnovat pojištění (pojištění odpovědnosti zhotovitele za škody a
majetkové pojištění), garance, poplatky a ostatní další výdaje spojené s realizací veřejné
zakázky.
Cena díla bude hrazena zaplacením konečné faktury po provedení prací a převzetí
díla zadavatelem.
Uchazeč vyplní krycí list nabídky, krycí list podepíše a doplní otiskem razítka nebo
vytištěným názvem podle zápisu, jak je uvedeno v zápisu právnické nebo fyzické
osoby v Obchodním rejstříku.
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku: „ Modernizace automatické tlakové stanice –
závlaha okrasné školky Jevany“
11
2. května 2012
Fyzické osoby podnikající podle Ţivnostenského zákona vypíší svoje jméno a
příjmení a IČ nebo pouţijí otisk razítka a krycí list podepíší.
Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami
otevřeného řízení, a to absolutní částkou v korunách českých.
V nabídkové ceně bude uvedeno, ţe v nabídkové ceně jsou uchazečem zakalkulovány
předpokládané změny ceny v závislosti na čase a předpokládanému vývoji cen vstupních
nákladů.
Změna ceny na základě inflačních vlivů a kurzových změn se nepřipouští.
b) Platební podmínky
Platební podmínky nejsou předmětem hodnocení nabídky.
Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného
zhotovitelem po předává díla do trvalého provozu.
Z ceny díla bude objednatelem zadrţena částka 100.000,- Kč po dobu 3 měsíců. Tato
pozastávka je finančním plněním a její uvolnění bude provedeno na základě
bezporuchového provozu stanice a splnění závazku kontrola a seřízení chodu
instalovaných zařízení a řídících prvků v intervalu 2 týdnů pro dobu 3 měsíců od předání
do trvalého provozu.
Doba splatnosti faktury bude 30 dnů od jejich doručení zadavateli (objednateli), přičemţ
dnem splatnosti je den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele. Objednatel
není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30 dnů po jeho obdrţení, ale po termínu, který
je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje
některou náleţitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit
důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury
zadavateli.
F. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení ve smyslu změny principu zavlaţování.
Zůstane zachován stávající systém čerpání závlahové vody z retenční nádrţe a rozvod vody
podzemním vedením do jednotlivých pěstebních ploch, na kterých je závlaha
uskutečňována prostřednictvím postřiku.
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku: „ Modernizace automatické tlakové stanice –
závlaha okrasné školky Jevany“
12
2. května 2012
G. Podmínky umoţňující překročení nabídkové ceny
Výši nabídkové ceny lze překročit pouze, dojde-li před (po podání nabídky do podpisu
smlouvy o dílo) nebo v průběhu realizace veřejné zakázky ke změně sazeb DPH, nebo si
zadavatel prokazatelně objedná rozšíření předmětu zakázky, nejvýše však v rozsahu 20%
celkové ceny zakázky. Překročení nabídkové ceny z důvodu změny rozsahu díla lze
uskutečnit pouze na základě předchozí výzvy k podání nabídky a výše ceny musí být
písemně sjednána a potvrzena smluvním ujednáním.
H. Pokyny pro zpracování nabídky
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou v korunách českých.
Uchazeč uvede nabídkovou cenu v závazném návrhu smlouvy a na krycí list nabídky.
Pro vyplnění Krycího listu dodavatel závazně pouţije přílohu č. 1 – Krycí list nabídky.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním
zakázky.
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena
bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
Krycí list nabídky musí být podepsán statutárním zástupcem zadavatele nebo jeho
zmocněncem, v tom případě bude připojena i plná moc.
1. Způsob zpracování nabídky
Nabídku podá uchazeč písemně v jednom originále v souladu s formálními podmínkami
zadavatele uvedenými v jednotlivých částech zadávací dokumentace Nabídka musí být
podána v řádně uzavřené obálce, označena názvem veřejné zakázky:
MODERNIZACE AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE – ZÁVLAHA OKRASNÉ
ŠKOLKY JEVANY
a nápisem
„NABÍDKA PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU – NEOTEVÍRAT !“
Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.
Celá nabídka musí být zpracována výhradně v českém nebo slovenském jazyce; není-li
některý doklad v českém nebo slovenském jazyce, musí být předloţen rovněţ jeho úřední
překlad do českého jazyka, u výpisů z technických specifikací (např. katalogový list stroje)
postačí technický překlad.
Veškeré doklady, u nichţ je vyţadován podpis dodavatelem, musejí být podepsány
statutárním orgánem dodavatele nebo zmocněnou osobou; v případě podepisování
zmocněncem je dodavatel povinen doloţit v nabídce originál či úředně ověřenou kopii plné
moci či jiného platného pověřovacího dokumentu.
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku: „ Modernizace automatické tlakové stanice –
závlaha okrasné školky Jevany“
13
2. května 2012
Zadavatel doporučuje následující formální způsob pro zpracování nabídky: nabídka
bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a (včetně příloh) svázána
či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy (např. pomocí provázku a
přelepek s razítkem dodavatele), a to i v případě podání nabídky v krouţkové vazbě
nebo pořadači.
Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu očíslovány průběţnou číselnou
řadou počínající číslem 1.
Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední doklady resp. jejich úředně
ověřené kopie, které nemusejí být očíslovány.
Vkládá-li dodavatel do nabídky jako její součást či přílohu některý samostatný celek (např.
referenční listinu), který má jiţ listy očíslovány vlastní číselnou řadou, není nutné, aby tyto
dodavatel čísloval znovu průběţnou číselnou řadou; to však platí pouze tehdy, je-li
číslování listů samostatného celku a průběţné číslování listů nabídky zřetelně odlišené.
2. Doporučení pro jednotné uspořádání nabídky (povinné části):
Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla označena a řazena takto:




Obsah nabídky,
Krycí list nabídky (Příloha č. 1),
Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů k plnění veřejné zakázky,
Návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním orgánem uchazeče (Vzorová
smlouva o dílo – Příloha č. 2 – Obchodní podmínky),
I. Kvalifikace uchazečů
1. základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství,
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky;
tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku: „ Modernizace automatické tlakové stanice –
závlaha okrasné školky Jevany“
14
2. května 2012
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ
vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěţe formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehoţ majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němţ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, ţe
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, ţe majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání
či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebyl
pravomocně uloţeno kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle
poţadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uloţena pokuta za umoţnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 1
předloţením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [ písm. a) a b)],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného
prohlášení [písm. f)],
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [ písm. h)],
d) čestného prohlášení [ písm. c) aţ e) a g), i) aţ k)].
2. Profesní kvalifikační předpoklady
a) výpis z OR, ŢL nebo RŢP, dokument musí postihovat platný stav ke dni podání
nabídky, předmět podnikání shodný se zadáním zakázky, výpis nesmí být starší 90
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku: „ Modernizace automatické tlakové stanice –
závlaha okrasné školky Jevany“
15
2. května 2012
dnů, musí v kaţdém případě postihovat současný platný stav fyzické či právnické
osoby uchazeče, kopie
b) doklad o splnění podmínky zákona 455/1991 Sb. (ţivnostenský zákon) v platném
znění:
Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona.
tuto kvalifikaci prokáţe kopií ţivnostenského oprávnění.
J. Kritéria hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je:
nejniţší nabídková cena bez DPH.
K. Dotazy k zadávací dokumentaci a prohlídka místa plnění
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a prohlídku předmětu zakázky:
[email protected] – Ing. Vojtěch Varga.
Společná pohlídka předmětu plnění nebude organizována.
L. Lhůta pro podání nabídek
Místem pro podání nabídek je:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Školní lesní podnik
Náměstí Smiřických 1
Kostelec nad Černými lesy
281 63
Nabídky je moţno podávat kaţdý pracovní den v době od 9:00 – 13:00 hod v podatelně
podniku nebo doporučeně poštou na shora uvedenou adresu tak, aby doručení bylo
uskutečněno nejpozději v 12:00 hodin dne 31.5.2012.
M. Termín hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek se uskuteční dne 31.5. 2012 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti
Školního lesního podniku, Nám. Smiřických 1, 281 63 v Kostelci nad Černými lesy.
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku: „ Modernizace automatické tlakové stanice –
závlaha okrasné školky Jevany“
16
2. května 2012
Sdělení o výsledku výběrového řízení bude sděleno uchazeči, který podal nejvýhodnější
nabídku, písemně do 1 týdne od data vyhodnocení.
N. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:




odmítnout všechny předloţené nabídky a neuzavřít smlouvu s ţádným uchazečem,
zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit v souladu s ustanovením § 84 zákona,
nevracet uchazečům podané nabídky,
náklady spojené s účastí uchazeče v zadávacím řízení veřejné zakázky malého
rozsahu nebudou zadavatelem uchazečům hrazeny
vypracoval: Ing. Otakar Švec
Tel. 724243746
Přílohy:
[email protected]
za správnost: Ing. Vojtěch Varga
Číslované přílohy:
1.
2.
3.
4.
Technická dokumentace stávajícího stavu čerpací stanice
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Vzorové čestné prohlášení
Rozdělovník
počet tištěných vyhotovení: 2 originální výtisky podepsané
určeno:
veřejná deska
stavební archiv ČZU-ŠLP
elektronická sloţka: : „ Modernizace automatické tlakové stanice – závlaha okrasné školky Jevany“
čj.:
/2012
A/5
příloha: dle textu
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku: „ Modernizace automatické tlakové stanice –
závlaha okrasné školky Jevany“
17
Download

Modernizace automatické tlakové stanice – závlaha