I.
Letecká doprava jako součást hospodářského systému
1
Demografické a politicko ekonomické údaje o civilním letectví
Základní prvky leteckého dopravního systému
Letiště (Airports)
Letové provozní služby ATS (Air Traffic Service)
Letecký dopravce - provozovatel letecké dopravy
Regulátor a regulatorní systém
Postavení letecké dopravy ve světě
...................................................
Proces deregulace letecké dopravy
Vytváření globálních aliancí leteckých dopravců
Nízkonákladoví letečtí dopravci
Evropský trh letecké dopravy
Očekávaný vývoj civilní letecké dopravy ve světě
Charakteristika perspektivního leteckého dopravce
Vývoj světového letectví a jeho vazba na mezinárodní letecké právo
Vliv legislativy na další vývoj světového letectví
2
Infrastruktura letecké dopravy v České republice
Provozovatelé letecké dopravy v České republice
Struktura letišť pro civilní leteckou dopravu
Letové provozní služby v prostoru České republiky
Regulátor v systému letecké dopravy v České republice
3
Strategie, trendy a rozhodování v civilní letecké dopravě
Vazba mezi leteckou dopravou a ekonomickým prostředím země
Skladba systému a třídění systémů
Pojem strategie
Cíle systému
Formulace a vývoj strategií
Implementace strategií
Rozhodování a rozhodovací procesy
Podstata rozhodování
Rozhodovací přístupy, racionalita rozhodování
Rozhodovací proces a jeho struktura
Skupinové rozhodování
Kvantitativní metody, implementace a podpora rozhodování
Aplikace prognostických a rozhodovacích metod pro leteckou dopravu
Metodologie prognózo vání
Formulace a vývoj strategií v letecké dopravě
Případová studie metody scénáře pro řešení problematiky „Únos letadla s jeho následným zneužitím"
II.
4
Provozování leteckého dopravce
Struktura činnosti leteckého dopravce - letecké společnosti
Právní status leteckého dopravce
Vlastnictví leteckých dopravců
Strategie řízení leteckých dopravců
Státní řízení leteckých dopravců
Základní podmínky pro zahájení činnosti leteckého dopravce
Organizační uspořádání státní správy civilního letectví v České republice
Struktura leteckého dopravce - letecké společnosti
Organizační struktura letecké společnosti
Obchodní smyčka
Provozní smyčka
5
Strategie rozhodovacího procesu leteckého dopravce
Strategie leteckého dopravce při tvorbě leteckých linek
Strategie leteckého dopravce při výběru letadel
Strategie ČSA při výběru letadel nové generace pro léta 2004 - 2014
Úroveň služeb leteckého dopravce
Spolupráce leteckých dopravců
Náklady tradičního leteckého dopravce na provoz
Náklady nízkonákladových aerolinií
Vlastní náklady linky
Tarify a základní tarifně kalkulační pravidla/procesy v pravidelné letecké dopravě.
Tarify tzv. „linkových" dopravců a základní způsoby jejich publikování/distribuce
Tarify a sazby za letecké služby v Evropském společenství
Cenová elasticita (pružnost) poptávky v letecké dopravě cestujících
Tarify a mezní náklady
Revenue Management/Yield Managent - principy a historie vzniku
Řízení pro maximalizaci tržeb - RM a jeho produkty
1 Ekonometrie RM
2 Řízení kapacit
Yield management
Vliv zavedení internetu na tarifování a prodej letenek
Tarify a cenová politika nízkonákladových dopravců
Sazby za přepravu zboží
Tarify/sazby pro přepravu letecké pošty
6
Strategie řízení provozu v podniku letecké dopravy
Organizace letového provozu
Organizace pozemního provozu
Údržba letadel a letadlové techniky
Způsobilost leteckého personálu
III.
Provozování letiště
7
Strategie řízení a organizace provozu letiště
Koncepce soudobých letišť - jejich možnosti a perspektivy
Ekonomická, politická a sociální role letiště
Organizační struktury letišť
Formy vlastnictví a řízení letišť
Organizační struktura managementu letišť
Finanční management letišť
Strategie rozvoje vybraných světových letišť
Významná světová letiště
Letiště v České republice
Struktura letiště
Neveřejná zóna letiště - airside
Veřejně přístupná plocha/zóna letiště - landside
8
Plánování provozu letiště
Zajištění provozní kapacity letiště
Definice kapacity letiště a zpoždění
Kapacita provozních ploch letiště
Kapacita rozhraní letiště - vzdušný prostor
Kapacita letištního terminálu
Metody používané pro výpočet kapacity terminálu
Letištní sloty a slotová koordinace
Regulace požadavků na maximální využití letiště
9
Organizace provozu letiště
Zajištění podmínek pro bezpečný vzlet, přistání a pojíždění letadel
Prostředky a činnosti pro technické odbavení letadel
Prostředky a postupy v obchodním odbavovacím procesu
Odbavení zdravotně postižených osob
Specifické způsoby odbavení a přepravy osob a zboží
Prostředky a metody pro zajištění bezpečnosti letiště a plánovaných letů
Prostředky pro kontrolu cestujících a zavazadel
Ochrana areálu letišť
10
Spojení letiště s okolními aglomeracemi a pohyb cestujících mezi terminály
11
Ochranná pásma letišť
Ochranná pásma se zákazem nebo omezením staveb a proti nebezpečným klamavým světlům.
Ochranná ornitologická pásma
12
Ekologické aspekty letišť
Redukce hlukové zátěže letiště
Emise z letecké dopravy
Ochrana vodních zdrojů
Nakládání s odpady
13
Certifikace letišť
Proces certifikace letišť
Certifikace podle systému jakosti
Letecké studie
Download

Provozovani podniku letecke dopravy a letist / Zdenek