Geodetické základy ČR
Ing. Hana Staňková, Ph.D.
1
Geodetické základy ČR
• polohopisné
• výškopisné
• tíhové
Geodetické
základy
Bodová pole
Polohové
Výškové
Tíhové
2
Polohové bodové pole
Množina pevných bodů polohově navzájem jednoznačně
určených orientovaných v určité souřadnicové soustavě.
Pro měřické účely je poloha bodů bodového pole
vyznačována pravoúhlými rovinnými souřadnicemi
3
Polohové bodové pole
Základní polohové bodové pole (ZPBP)
• body referenční sítě nultého řádu (DOPNUL)
• body Astronomicko-geodetické sítě (AGS)
• body České státní trigonometrické sítě (JTSK)
• body Základní geodynamické sítě (ZGS)
Podrobné polohové bodové pole (PPBP)
• zhušťovací body
• ostatní pevně a dočasně stabilizované body
4
DOPNUL
• DOplnění NULtého řádu (1993-1994)
• vzniká postupným připojením bodů technologií GPS k ETRS89
1. EUREF – CS/H91
2. CS-NULRAD-92
• připojeno 5 bodů AGS (GPS)
• národní prostorová ref. Síť
• navázaná na EUREF
• 8 přijímačů, 19 bodů
• body identické s AGS
• software BERNESE v.3.4
3. DOPNUL
• 176 bodů identických s S-JTSK
• hustota 1 bod na 450 km2
• kvazigeoid (astronomicky určený)
převedení nadmořských výšek na elipsoidické
5
6
7
AGS
• budována od r. 1931
• trojúhelníky s délkou stran s=36km
Zaměřeno: • 227 trojúhelníků, 144 vrcholů
• astronomicky zaměřeno 53 bodů
• změřeno 6 základen (invarové dráty)
• gravimetricky změřeno 108 b. I. řádu, 499 b. II. Řádu
• částečné spojení se sousedními zeměmi
• 1955 síť vyrovnána se zeměmi východní Evropy
• Krasovský elipsoid pro rovinné souřadnice (x,y)
• Gaussovo zobrazení
8
9
ČSTS
• Česká státní trigonometrická síť (1920-1957)
• budování ve třech etapách
1. Zaměření „Základní trigonometrické sítě I. řádu (1920-1927)
2. Zaměření a zpracování JTSK I. řádu
3. Zaměření a zpracování ostatních bodů JTSK (1928-1957)
• z časových a technických důvodů
• nebyla provedena nová astronomická měření
• nebyly měřeny geodetické základny
• síť nebyla spojena se sítěmi sousedních států
• vyrovnáním určen tvar sítě
107 id. bodů
• rozměr a orientace převzaty z rakouské vojenské triangulace
• Besselův elipsoid, Křovákovo zobrazení
10
11
ZGS
• slouží ke sledování geodynamiky zemského povrchu
• složena z geodynamických bodů (36 bodů)
• nivelační
• tíhové
• trigonometrické
• měřena metodou GPS, VPN, gravimetricky
• umožňuje integraci
• prostorových
• polohových
• výškových
základů
• tíhových
12
13
Stabilizace bodů, ochrana, údržba
31/1995 Sb.
Poloha bodů musí být volena
• nesmí být ohrožen
• jednoduchá signalizace
• využitelný pro připojení bodů PPBP
Čepová stabilizace do skály
14
Kovový čep pro stabilizaci bodů na ploché střeše
Stabilizace bodů konzolovými značkami
15
Stabilizace PBPP
• ZhB kamenem 160x160x750 mm, 1 podpovrchová značka
Ostatní body PBPP
Vyhláška 31/1995 Sb.
ČSN ISO 4463-2
Ochrana a signalizace bodů
• ochranná tyč (0,75 m)
• „STÁTNÍ TRIANGULACE POŠKOZENÍ SE
TRESTÁ“
• betonová skruž, sloupek
• ochranný (vyhledávací) kopec
• pyramida
16
Měřická věž na Studeném vrchu
17
Kovová věž z trubek a spojek Koruna
Malý Jeskřipec
18
Rozdělení ZTL na TL
19
Výškové bodové pole
Základní výškové bodové pole
• Základní nivelační body (12 v ČR)
• body České státní nivelační sítě (ČSNS)
I. –III. řád
Podrobné výškové bodové pole (PPBP)
• ČSNS IV. řádu
• plošné nivelační sítě
• stab. body technických nivelací
• body polohových a tíhových bodových polí určených
metodou TN
20
21
22
Stabilizace nivelačních bodů
Stabilizace nivelační čepové značky / hloubková stabilizace
23
Výškové systémy ČR
• nadmořské výšky – vztaženy k hladině mořské
• Jadranský systém
• B68 (Baltský systém)
• B46 (Baltský systém)
• Bpv. (Baltský systém po vyrovnání)
• UELN (United European Levelling Network)
• EUVN (Euroepan United Vertical Network)
24
Jadranský výškový systém
• vztažen ke střední hladině Jaderského moře
• základní bod – nula vodočtu Terst
• molo Sartorio (3,352 m nad střední hladinou moře)
• budován od roku 1872, dokončen 1953
• od roku 2000 se nepoužívá
• naměřená převýšení opravena o normální ortometrické
korekce
25
B68
• dočasný systém 1953-1957
• základní bod nula vodočtu Kronštadt
• používán pro vojenské účely (Vojenská top. služba)
• výšky byly odečteny od Jaderského systému o 0,68 m
B46
• dočasný systém 1955-1957
• základní bod nula vodočtu Kronštadt
• používán pro civilní účely (Ústřední správa geod. a kart.)
• výšky byly odečteny od Jaderského systému o 0,46 m
26
Bpv. Baltský výškový systém po vyrovnání
• závazný geodetický referenční systém na území ČR
• definován výchozím bodem (Kronštadt)
• soubor normálních výšek Moloděnského
• vyrovnání mezinárodních niv. sítí zemí Varšavské smlouvy
• základní bod v ČR Lišov u Českých Budějovic
27
UELN (United European Levelling Network )
• celoevropská nivelační síť
• slouží ke sledování
• geodynamiky zemského povrchu
• hladin evropských moří
• území ČR obsahuje stykové a uzlové body (I., II. ř. ČSNS)
EUVN (European United Vertical GPS Network )
• budování v druhé pol. 90. let
• družicová výšková síť (elipsoidické výšky)
• předpokládaná přesnost 0,01m
• sjednocení všech výškových niv. sítí v Evropě
• kvalitní spojení výšek používaných maregrafů
28
Rozdíly počátků systémů nadmořských výšek mezi evropskými státy v cm
29
Základní geodynamická síť
GEODYN
(1999)
• 35 bodů (5 bodů ZPBP)
• propojena s SGr-95
• měření sítě ve čtyřech etapách
1994 - 1995
30
BLAŽEK, R., SKOŘEPA, Z.: Geodézie30 -Výškopis. ČVUT v Praze, 1999.
EUREF: Relation between the European national height Systems and the
UELN – viz http://crs.bkg.bund.de/evrs/
NEVOSÁD, Z., SOUKUP, F., VlTÁSEK, J.: Geodézie II, VUTIUM v Brně,1999
PROVÁZEK, J.: GPS a výšky v Zeměměřickém úřadu. Sborník referátů,
VUT-FAST v Brně, 1999, str. 34-41.
STAŇKOVÁ, H: Vznik a vývoj souřadnicových systémů SK, JTSK,
ETRS89 na území Moravy a Slezska, GaKO r.53/95,
číslo 10, 2007
VITÁSEK, J., NEVOSÁD, Z.: Geodézie I., CERM v Brně, 1999
SCHENK, J:
Geodetické sítě, Bodová pole, Ostrava 2005, Sylaby
http://igdm.vsb.cz/
31
Download

Geodetické základy ČR - doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.