Bohutínský
ZPRAVODAJ
ZDARMA
19. ročník
číslo 2
prosinec 2013
Z OBSAHU:
✔ pozvánka
na vánoční setkání
✔ slovo starosty,
slovo místostarosty
✔ zápis z jednání ZO
✔ zápis finančního
výboru obce
✔ knihovna
✔ křížovka
✔ společenská rubrika
✔ mateřská škola
✔ základní škola
✔ SDH
✔ sport servis
✔ myslivci, včelaři
✔ historie jednoho zvonu
✔ vodní kolo Štěpán
✔ tipy na výlet
✔ fotokronika
✔ Spolek Řimbaba
1
Srdečně zveme
na vánoční setkání
v Bohutíně
dne 18. prosince 2013
v 17:15 hod. v kostele
svaté Maří Magdalény
zahájení:
P. Robert Cieszkowski
vystoupení:
Základní umělecké školy
Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem,
pobočka Základní škola Bohutín
- dětské kytarové vystoupení,
flétna a klavír
v 18:15 hod. - náves u budovy školní jídelny
přivítání starostou obce, trubači, vystoupení dětí z Mateřské školky
z Vysoké Pece a Základní školy Bohutín
hudební vystoupení
vánoční koledy
malý dárek
ohňostroj
vánoční svařák
stánky – občerstvení
Ladislav Turek - obec Bohutín
Mgr. Lenka Říhová - MŠ Vysoká Pec
P. Robert Cieszkowski - římskokatolická farnost
Mgr. Vladimíra Melicharová - ZŠ Bohutín
Vlasta Čechová, Stanislav Aksamit,
Zdeněk Teska - ZUŠ J. J. R. Rožmitál pod Třemšínem
25. 12. 2012 - středa, Boží hod vánoční,
mše svatá od 11:00 hod.
26. 12. 2012 - čtvrtek, mše svatá od 11:00 hod.
29. 12. 2012 - neděle, svátek Svaté rodiny,
mše svatá s obnovou manželských slibů,
od 11:00 hod.
1. 1. 2013 - středa, Rybova Česká mše vánoční od 14:00 hod.
5. 1. 2013 - neděle, mše svatá od 11:00 hod.
použité fotografie
z vánočního setkání
z roku 2012,
autor p. Zelenka
SLOVO STAROSTY
čování oprav vodohospodářského majetku, výstavby chodníku podél silnice
I/18 a nákup nového vozidla pro SDH Bohutín v rámci zařazení do JPO III.
Nejprve je nutné tyto záměry projednat a schválit v zastupitelstvu obce.
Pokud se vše povede, očekáváme příští rok po osmiletém úsilí dokončení
modernizace všech obecních budov, vodohospodářský majetek bude modernizován z více jak 50% a další následné opravy stávající infrastruktury
obce nás čekají. Jediná obecní budova, která nám „nedělá radost“, je budova
bývalého obecního úřadu. Přestože se našel zájemce splňující odsouhlasené
podmínky prodeje zastupitelstvem, našlo se
pouze 5 zastupitelů, kteří byli pro prodej
budovy v souladu s platným usnesením. Vynaložené finanční prostředky na vyhlášení
záměru prodeje – inzeráty, znalecké posudky – vyšly vniveč a pravděpodobně cenová nabídka 1, 4 mil. Kč se již v budoucnu
nebude opakovat.
Hospodaření obce s finančními
prostředky je velmi dobré, a to i v rámci celorepublikového měřítka. Obec nedluží
žádné finanční prostředky a předpokládáme v případě budování nové čističky a kanalizačních rozvodů, že bude obec hradit
nutnou finanční spoluúčast ze své vlastní
finanční rezervy. V letošním roce jsem se zúčastnil několika schůzek s poslanci Parlamentu ČR, hejtmanem Středočeského kraje, ale především kolegů starostů z našeho regionu. Výsledkem uskutečněných jednání bude
v příštím roce řešení bezpečnosti účastníků silničního provozu, zkvalitnění
přístupu k informacím, výměna zkušeností při budování nové infrastruktury v jednotlivých obcích a jejich společná propagace v rámci regionu.
Taktéž děkuji všem, kteří v sobě i v letošním roce našli dostatek elánu a
ochoty pracovat pro rozvoj naší obce a přispět tak ke zlepšení a zkvalitnění
života nás všech. Obrovské díky patří všem, kteří se podílejí na perfektní organizaci a reprezentaci naší obce.
Dovolte mi upozornit, že obec ve spolupráci se Spolkem Řimbaba, p. Zelenkou a kronikářkou - paní Říhovou vydala kalendář na rok 2014 se vzpomínkami na dění v obci za letošní a loňský rok. Jelikož kalendáře vyhotovené
na rok 2013 ve spolupráci s malířkou pí Čížkovou měly veliký ohlas a dění
v obci je rok od roku pestřejší, rozhodli jsme se k dalšímu vydání, a pokud
bude zájem, není vyloučeno, že se dočkáme kalendáře i v následujícím roce.
Rozhodně se sem nevešlo všechno, ale snad každý tady najde alespoň něco,
co ho zajímá. Představili jsme život v obci s jeho běžnými radostmi i starostmi.
Vážení občané bohutínští,
přeji vám, abyste v období vánočním našli čas na setkání,
které jsme letos již po třetí připravili v kostele sv. Máří Magdalény
a na návsi v Bohutíně ve spolupráci s Mateřskou školou Bohutín,
Základní školou Bohutín, Základní uměleckou školou
Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem
a římskokatolickou farností.
Vážení spoluobčané,
máme tu prosinec – poslední měsíc roku. Dovolte mi, abych vám při této
příležitosti popřál vše nejlepší k nadcházejícím vánočním svátkům.
Období adventu je časem, kdy bychom se měli pozastavit, zhodnotit
nejen uplynulý rok, ale i ten letošní. Připomenout si, co se nám povedlo a co
je potřeba zlepšit. Když budeme hodnotit letošní rok, tak musíme říci, že byl
pro naši obec opětovně úspěšný. Přes všechny vnější problémy se nám v Bohutíně stále daří realizovat připravené projekty, na které získáváme dotace
s naší finanční spoluúčastí.
Velice dobře jsme se dokázali vypořádat
s nepříjemnými událostmi, jako byly letošní
neočekávané povodně. Průběžně prováděná
protipovodňová opatření se plně osvědčila a
na základě nepříjemné zkušenosti byla přijata další opatření, která byla v druhé polovině letošního roku již realizována.
Mezi nejvýznamnější akce stavebního
charakteru v tomto roce jsou modernizace
budovy základní školy a okolí společně s výměnou nevyhovujícího vodovodního potrubí
v blízkosti lokality „Chalupecká louka“ u silnice I/18. Děkuji všem, kteří se na těchto akcích podíleli, a za trpělivost těm, kteří byli
těmito akcemi jakkoliv nepříjemně dotčeni.
Prioritou i nadále zůstává řešení odkanalizování celé obce s výstavbou
nové čističky odpadních vod a samotných splaškových kanalizačních stok ve
stávající lokalitě ve Vysoké Peci, vybudováno v 50. letech minulého století.
Obec již obdržela po mnohaletém nepřetržitém úsilí vydané stavební povolení v nabytí právní moci, navazující na již vydané „Rozhodnutí – prodloužení platnosti“, povolení k nakládání s vodami do r. 2016. Bohužel
k dnešnímu dni, vzhledem k politickému vývoji v naší republice, nebyly opětovně vyhlášeny dotační tituly na Ministerstvu zemědělství ČR, které by byly
vyhovující k podání žádosti naší obce. V současné době připravujeme ve spolupráci s firmou Provod a provozovatelem vodohospodářského majetku
podání žádosti na krajský úřad Středočeského kraje o finanční spoluúčast
na výstavbu nové čističky ve stávající lokalitě u Vokačovského rybníka, dle
vydaného stavebního povolení.
V tuto chvíli jsou dále ukončeny veškeré stavební úpravy komunikací,
dešťové kanalizace, hřbitovní zdi, údržba zeleně aj. Po dokončené úpravě
vodní nádrže v západní části Bohutína byl slavnostně proveden výlov, který
v případě zájmu občanů by se mohl stát další novou každoroční tradicí.
Podzimní údržba je již minulostí a ve spolupráci se Zemědělským družstvem Bohutín se plně soustředíme na zimní údržbu v obci.
Letošní rok byl významný i v mimořádné finanční podpoře Spolku Řimbaba na stavební úpravy získané budovy do vlastnictví obce, prováděné svépomocí zástupců spolku, a také sportovní areály mimo své běžné finanční
příspěvky od obce obdržely prostředky na výměnu střešní krytiny v areálu
fotbalistů a v areálu tenistů výměnu kotle na vytápění celého areálu společně s nafukovací halou. Bez těchto nadstandardních příspěvků by sportovní dění v obci muselo být bohužel značně omezeno.
V současnosti již není potřeba mluvit o akcích, jako jsou tradiční maškary, pálení čarodějnic, setkání dětí / Z pohádky do pohádky, pohádkový les,
loučení z prázdninami/, běh Bohutínem, cyklo MTB závody pro všechny věkové kategorie, tradiční pouťové oslavy, ale v neposlední řadě i společenské
události - vítání občánků, konání svateb, setkání seniorů při příležitosti
jejich životního jubilea.
Letos jsme dokonce oslavili hned dvakrát 100leté výročí. Dne 15. června
se konala oslava založení SDH Vysoká Pec a dne 19. listopadu oslavila významné životní jubileum pí Alžběta Soukupové. Kronikářka obce, Olga Říhová, psala k tomuto významnému životnímu jubileu vzpomínku ,,Krásné,
ojedinělé a významné životní výročí“ již v minulém čísle zpravodaje. Přesto
je třeba na tento významný společenský okamžik naší obce opětovně vzpomenout a popřát ještě hodně dnů prožitých ve zdraví a svěžesti jak duševní,
tak i tělesné, popřát do dalších let stále svěží úsměv a jiskru v oku za nás
všechny občany Bohutína.
V příštím roce předpokládáme dokončení z vlastních finančních prostředků obce modernizaci budov Mateřské školy Bohutín a školní jídelny
v Bohutíně. Dále obec požádá o finanční spoluúčast na realizaci akcí pokra-
Rovněž vám všem přeji co nejhezčí prožití adventu i Vánoc.
Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti
a pohody v novém roce 2014.
V Bohutíně dne 3. 12. 2013
Ladislav Turek
PF 2014
4
SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Tou asi největší akcí je úspěšná a povedená rekonstrukce Základní školy
Bohutín, podařilo se realizovat další protipovodňová opatření nebo
vyměnit část vodohospodářského majetku. Evergreenem je snad
doposud nerealizovaný chodník a kanalizace, nicméně v těchto
případech soustavně s příslušnými orgány jednáme a neustále dokola
podáváme žádosti.
Z toho, co nás čeká v příštím roce, je určitě důležité vypíchnout
stavbu chodníku ve Vysoké Peci (jeho realizace však bude záviset na
tom, zda dostaneme dotaci), snad se nám podaří pohnout o kousek
se stavbou ČOV na Vysoké Peci, s městem Příbram jsme současně
projednali možnost spolupráce při realizaci odpočinkové zóny v lokalitě Vokačovského rybníka. Měli bychom také konečně rekonstruovat
Mateřskou školu Bohutín, ve školní jídelně bychom kromě změny topného média rádi provedli i drobnou rekonstrukci.
V uplynulém roce se nám podařilo i spustit nové internetové stránky,
to se projevilo v jejich návštěvnosti, k čemuž přispělo i to, že publikujeme nové články téměř neustále. Po spuštění internetových stránek se
podařilo rozjet i nový facebookový profil, který má k dnešnímu dni 110
fanoušků. Myslím si, že obě tyto skutečnosti Bohutín trochu posunuly,
a dovolím si tvrdit, že ve srovnání s okolními obcemi jsme snad jediní,
kdo má profil na facebooku a jedni z mála, kteří mají aktuální a živé
stránky.
Vážení spoluobčané,
opět se sešel rok s rokem a stejně jako každý rok slavíme svátky
vánoční a příchod nového roku, a náš obecní úřad vydává každý rok
vánoční vydání zpravodaje. Součástí tohoto zpravodaje je i několik slov
představitelů obce, a proto bych vás rád v tomto předvánočním čase
pozdravil a napsal několik řádků.
Věřím, že stejně jako v případě vašich hojných návštěv našich
stránek nás poctíte i návštěvou při setkání na návsi 18. 12. Všem,
kteří nebudou moci na toto setkání dorazit, bych rád popřál
už teď klidné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do roku 2014.
Volební období všech zastupitelů vchází pomalu do posledního roku
svého trvání, a proto je možné v tomto čase před koncem roku trochu
bilancovat. V uplynulém roce se povedlo zrealizovat několik
významných investičních akcí, které se však dlouze připravovaly
a na kterých jsem se podílel od svého nástupu do funkce místostarosty.
Ing. Martin Matuna, místostarosta
SVAZEK OBCÍ PODBRDSKÉHO REGIONU
www.podbrdsko.com a současně mu byl založen i facebookový profil.
V roce příštím pak náš Svazek čeká oslava jeho 20 let existence,
kde bychom rádi všem, kteří se na jeho chodu podíleli poděkovali
a současně je odměnili. Můžu vám všem slíbit, že v propagaci
Bohutínska prostřednictvím Svazku obcí Podbrdského regionu budeme
pokračovat.
Vážení spoluobčané,
jak jistě všichni víte, obec Bohutín je členem Svazku obcí
Podbrdského regionu a má své sídlo v Bohutíně. Současně také mnozí
z vás navštěvují akce Svazku v podobě různých vyjížděk a setkání
a mnoho z vás jej podporuje.
V uplynulém roce se nám podařilo vydat tištěného průvodce
po Fabiánově naučné stezce, který jste všichni dostali v předešlém čísle
Bohutínského zpravodaje jako přílohu. Vzhledem k tomu, že i nadále
NOVÝ
INFORMAČNÍ
PORTÁL SVAZKU
NA FACEBOOKU
Podobně jako internetové stránky naší obce, které prošly obměnou,
se podařilo aktualizovat a změnit i stránky Svazku obcí Podbrdského
regionu, které jsou uloženy na adrese www.podbrdsko.com.
Současně byl v tomto týdnu založen i facebookový profil na adrese:
https://www.facebook.com/pages/Svazek-obc%C3%AD-Podbrdsk%C3%A9ho-regionu/1411520732417304?fref=ts.
kde, stejně jako jste si tomu zvykli na stránkách naší obce,
budou pravidelně zveřejňovány aktuality.
chce Svazek podporovat rozvoj turistiky v našem regionu,
uspořádal 7. 12. 2013 ,,Adventní výšlap na Třemošnou”,
na kterém odprezentoval možnou Naučnou stezku Třemošná.
Doufáme všichni v to, že se podaří, aby se tato stezka ujala a byla plně
realizována. V tomto roce současně stejně po vzoru obce Bohutín
byl spuštěn nový informační portál Svazku na adrese
Ing. Martin Matuna,
předseda Svazku obcí Podbrdského regionu
5
Kalendář
BOHUTÍN 2014
Obec Bohutín
ve spolupráci
se Spolkem Řimbaba
a p. Zelenkou
vydal stolní kalendář
na rok 2014.
Možnost zakoupení:
- Obecní úřad Bohutín
- koloniál pí Bauerové, Vysoká Pec
- koloniál pí Heřmanové, Bohutín
- areál dolu Řimbaba
PŘEDČASNÉ VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR.
KONANÉ VE DNECH 11. 1.  12. 1. 2013
Také u nás v Bohutíně probíhaly, stejně jako v celé republice
předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Vítězem voleb v Bohutíně se stalo ANO 2011, nicméně přinášíme
vám výsledky i ostatních politických subjektů:
1 ANO 2011
2 Česká str. sociálně demokrat.
3 Komunistická str. Čech a Moravy
4 TOP 09
5 Občanská demokratická strana
6 Úsvit přímé demokr. T. Okamury
7 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
9 Strana svobodných občanů
10 Strana zelených
11 Česká pirátská strana
13 Dělnic. str. sociální spravedl.
200
159
159
102
66
63
34
20
20
16
13
14 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
15 HLAVU VZHŮRU - volební blok
17 politické hnutí Změna
18 Strana soukromníků ČR
20 Suver. - Strana zdravého rozumu
21 Romská demokratická strana
22 Aktiv nezávislých občanů
23 LEV 21 - Národní socialisté
24 Koruna Česká (monarch. strana)
22,62
17,98
17,98
11,53
7,46
7,12
3,84
2,26
2,26
1,8
1,47
12
8
7
4
1
0
0
0
0
1,35
0,9
0,79
0,45
0,11
0
0
0
0
Volební účast se v Bohutíně pohybovala nad celorepublikovým
průměrem, níže pro vaši orientaci se můžete podívat i na ostatní
zajímavé údaje:
Ing. Martin Matuna,
místostarosta
obce Bohutín
Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
1 393
898
64,47
898
884
98,44
okrskové volební komise
6
ZÁPISY A USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE BOHUTÍN
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
BOHUTÍN ZE DNE 12. 6. 2013
PŘÍTOMNI:
Josef Šimánek, Ladislav Turek, Mgr. Lenka Říhová,
Mgr. Bohumila Nezbedová, Jarmila Oktábcová,
Ing. Josef Kolář, Ing. Luboš Mandík, Marie Pečená,
Roman Kupka, Ing. Martin Matuna
OMLUVENI:
Iva Vávrová
č. p. 140, jarní a letní údržba v obci, rozmístění
kontejnerů na biologický odpad, realizace
protipovodňových opatření, CHKO Brdy, pojištění
členů zastupitelstva, ROP - oprava komunikace,
setkání se seniory, vítání občánků, cyklo závody,
odemykání Fabiánovy naučné stezky, akce pro děti
„Z pohádky do pohádky Vysoká Pec, dětský den - areál
SK Litavan Bohutín", čištění požární nádrže, 100leté výročí SDH Vysoká Pec, nadcházející pouťové oslavy ve
dnech 26. - 28. července letošního roku
P. Matuna navrhuje navýšit rozpočtové opatření o částku
5.000,- Kč na nákup zvýšení kapacity stránek obce.
13. Diskuse
Pro: 10
14. Usnesení
Bod 6. - Řešení akcí: realizace úspor energie na objektu ZŠ v obci Bohutín - rozhodnutí o získání dotace č. 12122823-SFŽP, MŽP, ZŠ a školská rada součinnost při zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v blízkosti budovy školy a školní
jídelny, vodohospodářský majetek - výměna vodovodního řadu - spolufinancování Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram, chodník podél silnice
1/18 I. a II. etapa - podání žádosti
Bod 1. - Zahájení
15. Závěr
Jednání zahájil starosta obce Bohutín,
pan Ladislav Turek, v 18:00 hod. a přivítal hosty:
Hlasování:
- zástupce provozovatele vodohospodářského majetku
1. SčV, a. s. provoz Příbram p. Morávka.
- ředitelku ZŠ Bohutín Mgr. Vladimíru Melicharovou
a zástupce ředitelky Mgr. Ladu Královou.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod 3. - Volba ověřovatelů
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Šimánek
a Ing. Josef Kovář.
Hlasování:
Bod 2. - Doplnění a schválení programu
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
P. Turek navrhuje schválit navrhovaný program
dle pozvánky. Nebyly žádné připomínky.
1. Zahájení
2. Doplnění a schválení programu
3. Volba ověřovatelů
4. Projednání Závěrečného účtu obce Bohutín
za r. 2012, provedené kontroly - Krajský úřad
Středočeského kraje, protokolů o výsledku
veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ Bohutín,
projednání zápisu kontrolního výboru
5. Projednání rozpočtového opatření č. 1 na r. 2013
6. Řešení akcí: realizace úspor energie na objektu ZŠ
v obci Bohutín - rozhodnutí o získání dotace
č. 12122823-SFŽP, MŽP, ZŠ a školská rada
- součinnost při zvýšení bezpečnosti účastníků
silničního provozu v blízkosti budovy školy a školní
jídelny, vodohospodářský majetek - výměna
vodovodního řadu - spolufinancování Svazkem
pro vodovody a kanalizace Příbram, chodník podél
silnice 1/18 I. a II. etapa - podání žádosti
7. Řešení otázky kanalizace v obci a nevyhovující
ČOV Vysoká Pec, udělení výjimky na odvádění
odpadních vod - možnost podání žádosti
8. Žádosti: p. Šimánek Miloš, Láz - směna pozemků
v blízkosti bývalého dolu 25. únor,
ČEZ Distribuce a. s. - nabídka na odkup pozemků
pod stavbou trafostanic v obci,
manželé Karasovi, Tisová - odkup části pozemku,
Větrovský Aleš, Vysoká Pec - odkup, popř. směna
pozemků,
manželé Trgovi a pí. Binarová z Vysoké Pece,
Zdena Pokorná, Bohutín - odprodej části pozemku
250/17 v k. ú. Bohutín,
František Myslivec, Tisová - odprodej části pozemku
č. 1204 v k. ú. Tisová u Bohutína
9. Využití budovy bývalého obecního úřadu
Vysoká Pec č. p. 74
10. Informativně - převod a využití areálu dolu
Řimbaba, bytové hospodářství - Vysoká Pec
Bod 4. - Projednání Závěrečného účtu obce Bohutín
za r. 2012, provedené kontroly - Krajský úřad Středočeského kraje, protokolů o výsledku veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ Bohutín, projednání
zápisu kontrolního výboru
P. Turek oznamuje, že všichni zastupitelé obdrželi výše
uvedené zápisy - výsledků kontrol. Nebylo zjištěno žádných nedostatků.
Závěrečný účet obce Bohutín za r. 2012, společně provedené kontroly u mateřské a základní školy a provedená
kontrola přezkoumání hospodaření obce za r. 2012 Krajským úřadem Středočeského kraje ze dne 18. 2. 2013
byly vyvěšeny od 15. 5. 2013 do 12. 6. 2013 v celém
znění na úřední desce.
Nebyly vzneseny jakékoliv připomínky jak ze strany občanů, tak zastupitelů.
Výsledek hospodaření mateřské školy k 31. 12. 2012 činí
přebytek 123.992,67 Kč a základní školy společně se
školní jídelnou činí přebytek 45.103,71 Kč. Výše uvedené přebytky budou převedeny do rezervních fondů MŠ
a ZŠ. Z rezervních fondů MŠ a ZŠ budou hrazeny nadcházející realizované stavební úpravy.
Na základě výše uvedených skutečností – návrh schválit
– závěrečný účet obce Bohutín za rok 2012 společně
s provedenými kontrolami, výsledky hospodaření u ZŠ
a MŠ převést do rezervních fondů – bez výhrad.
Hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod 5. - Projednání rozpočtového opatření č. 1
na r. 2013
P. Turek seznamuje občany a zastupitele s jednotlivými
položkami v rozpočtovém opatření č. 1 letošního roku.
Největší položkou je realizace oprav vodohospodářského
majetku. Největší investiční akcí je oprava budovy základní školy. Součástí výše uvedeného rozpočtového opatření bude navýšení částky 300.000,- Kč na likvidaci
škod po povodni, které obec vyčíslila a následně zažádala
o dotaci. Částka bude rozdělena na 200 a 100 tis. Kč.
7
P. Turek navrhuje schválit předložené rozpočtové opatření č. 1 společně s doplňujícími částkami a s možností
udělení pravomoce statutárním orgánům obce změnou
výdajů dle jednotlivých položek rozpočtu do výše
15.000,- Kč. Celkové schválené výdaje na rok tím nebudou navyšovány.
Hlasování:
Proti: 0
Zdržel se: 0
Řešení akcí: realizace úspor energie na objektu
ZŠ v obci Bohutín - rozhodnutí o získání dotace
č. 12122823-SFŽP
P. Turek – vedení obce ve spolupráci s firmou SIGMIN a
zástupci SFŽP připravilo podklady pro výběrové řízení
na dodavatele stavebních prací na budově ZŠ Bohutín.
Z časového hlediska bylo požádáno o prodloužení lhůty
k vydanému Registračnímu listu a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dodání požadovaných materiálů na vydání
nového rozhodnutí o získání dotace pouze na projekt ZŠ.
Komise pro výběr dodavatele se skládala ze členů: Ing.
Čestmír Kabátník, Josef Šimánek, Mgr. Vladimíra Melicharová, Mgr. Lenka Říhová, Jarmila Oktábcová, náhradníci p. Rousek, Ing. Josef Kovář, Roman Kupka,
Mgr. Bohumila Nezbedová, Mgr. Lada Králová. Obec obdržela 8 nabídek, z nichž 4 nabídky komise vyřadila a 4
byly hodnoceny.
1. místo - Kompakt Příbram spol. s r. o. 2.881.724,- Kč
2. místo - Torus Pb s. r. o.
3.277.170,- Kč
3. místo - Plomoides s. r. o.
3.380.249,- Kč
4. místo – Promart st. Spol. s r. o.
3.894.102,- Kč
V tuto chvíli probíhají lhůty na odvolání a následně bude
podepsána smlouva o dílo. Ihned budou předány materiály na SFŽP a zahájeny stavební práce. Předpoklad ukončení stavby do 31. 11. 2013.
Mgr. Vladimíra Melicharová děkuje zastupitelstvu
za celkovou podporu školy, dále upozorňuje na nezbytné
práce při prováděné rekonstrukci školy, které nemohou
být zařazeny do projektu, jelikož nesouvisí se snížením
spotřeby energie /žaluzie do oken ve třídách,
kamerový systém, odstranění asfaltu a vybudování
chodníků před školou a ochranné sítě před hřištěm
na školní zahradě, oprava dveří a střechy na kůlnách,
oprava pomníku, plastiky a pamětní desky na průčelí
školy – možnost dotace od Ministerstva obrany ČR/.
P. Turek a p. Matuna – obec o těchto pracích ví,
zastupitelstvo o nich již jednalo a souhlasí s jejich
realizací současně při opravě budovy.
Na základě skutečného časového harmonogramu
bude zastupitelstvo informováno a budou provedeny
rozpočtové změny související s výše uvedenou akcí.
Zastupitelstvo souhlasí a bere na vědomí postup
řešení.
ZŠ a školská rada - součinnost při zvýšení
bezpečnosti účastníků silničního provozu
v blízkosti budovy školy a školní jídelny
Firmou ASPIRA Příbram zastoupenou Ing. Kabátníkem
byl vyhotoven záměr zvýšení bezpečnosti u budovy ZŠ
silnice I/18 a budovy školní jídelny. Záměry byly posouzeny, možno nahlédnout na OÚ. S výše uvedenými záměry souhlasila základní škola i školská rada. Byly
osloveny všechny dotčené orgány k vyjádření záměru.
Po obdržení všech kladných vyjádření bude přistoupeno
k vyhotovení projektové dokumentace pro územní
a stavební řízení /nejprve je nutná konzultace na stav.
úřadě/.
Zastupitelstvo bude informováno na dalším jednání
a souhlasí s postupem řešení.
Vodohospodářský majetek – výměna vodovodního
řadu - spolufinancování Svazkem pro vodovody
a kanalizace Příbram
Na základě opětovně podané žádosti obcí Bohutín
na Svazek byla odsouhlasena dne 4. 4. 2013 valnou
hromadu Svazku fin. dotace 400 tis. Kč – poskytnutí
finančních prostředků na. prostou reprodukci
vodohospodářského majetku. Jedná se o lokalitu
„Chalupecká louka“ u silnice I/18. Obec oslovila více
dodavatelů k podání jednotlivých nabídek na realizaci
stavby. Nabídky podaly pouze 3 firmy.
Podané nabídky- ceny jsou uvedeny bez DPH:
Frigosystém – instalace s. r. o., Podlesí
582.427,- Kč
1.006.848,- Kč
Šindler s.r.o. Příbram
574.559,- Kč
1.001.055,- Kč
1. SčV, a.s Příbram
532.016,- Kč
926.542,- Kč
Následně budou podepsány smlouvy o dílo
s nejvýhodnější nabídkou společnosti 1.SčV, a.s.
Příbram. Předpokládaná realizace oprav je od 1. 7. 2013
do 15. 10. 2013.
Po realizaci stavby bude zažádáno o Svazek o poskytnutí
finančního příspěvku.
Chodník podél silnice 1/18 I. a II. etapa
- podání žádosti
P. Turek, p. Matuna – informují zastupitele a občany
o monitoringu podání opětovných žádostí na SFDI
a Krajský úřad Středočeského kraje z dotačního titulu
FROM – pokud budou výzvy vyhlášeny.
Zastupitelstvo souhlasí s opětovným podáním žádosti
o finanční příspěvky na výše uvedené akce.
Bod 7. - Řešení otázky kanalizace v obci a nevyhovující ČOV Vysoká Pec, udělení výjimky na odvádění odpadních vod - možnost podání žádosti
P. Turek informuje občany a zastupitele:
Na základě podané žádosti obce a provozovatele bylo
vodoprávním úřadem města Příbramě vydáno dne
6. 5. 2013 Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti
vydaného povolení k nakládání s vodami ČOV Vysoká
Pec do 30. 4. 2016.
Následně bylo obcí Bohutín zažádáno o vydání
stavebního povolení stavby nové ČOV Vysoká Pec
a kanalizačního řadu ve stávající lokalitě – I. etapa.
Rozhodnutí povolení stavby v nabytí právní moci
se očekává do konce měsíce srpna.
Host p. Morávek, zástupce provozovatele – informuje
o novelizaci zákona od 1. 1. 2013 a nutných změn
na podání žádosti o fin. příspěvek na samotnou realizaci
stavby.
Hlasování:
Ve spolupráci s provozovatelem byly osloveny firmy
na projekční a inženýrskou činnost na akci ,,Splašková
kanalizace a ČOV Vysoká Pec, Bohutín – I. etapa“.
Veškeré požadované doplnění na základě uskutečněného
stavebního řízení bude specifikováno v projektové
dokumentaci pro zadávání stavby dle vyhlášky
č. 230/2012 k zákonu č. 137/2006 Sb. v platném znění
/projektová dokumentace k výběru zhotovitele stavby,
zadávací dokumentace, zajištění technického
a ekonomického poradenství při realizaci výběrového
řízení na zhotovitele stavby, zpracování investičního
záměru pro zařazení akce do programu Ministerstva
zemědělství ČR a finančního projektu v rámci programu
Ministerstva zemědělství ČR/. Investorem, tj. obcí
Bohutín, bylo osloveno více firem a byly podány výše
uvedené nabídky:
Karasovi: 50,- Kč/1m2, náklady spojené s prodejem
hradí žadatel
Pro: 10
1015/2 – 1428 m2 vše v k. ú. Tisová u Bohutína.
Hlasování:
Pro: 9
810/73 – 3m2 vše v k. ú. Tisová u Bohutína.
608.000,- Kč
Hlasování:
EKOEKO s. r. o., České Budějovice
570.000,- Kč
Pro: 10
Fakturováno bude provozovatelem dle skutečně
provedených prací. Zastupitelstvo souhlasí s postupem
řešení a bere na vědomí – na příštím jednání bude
informováno o výše uvedené opravě.
Bod 8. - Žádosti: p. Šimánek Miloš, Láz - směna
pozemků v blízkosti bývalého dolu 25. únor,
ČEZ Distribuce a. s. - nabídka na odkup pozemků
pod stavbou trafostanic v obci, manželé Karasovi,
Tisová – odkup části pozemku, Větrovský Aleš,
Vysoká Pec - odkup, popř. směna pozemků, manželé Trgovi a pí. Binarová z Vysoké Pece,
Zdena Pokorná, Bohutín - odprodej části pozemku
250/17 v k. ú. Bohutín, František Myslivec,
Tisová - odprodej části pozemku č. 1204 v k. ú.
Tisová u Bohutína
Zdržel se: 0
810/71 – 32 m2
810/72 – 27m2
INGEM, inženýrská a. s., Plzeň
P. Turek informuje, že obec vzala na vědomí přípravu
rekonstrukce místní komunikace v návaznosti
na výstavbu nových rodinných domků v dané lokalitě.
S majiteli nemovitostí bylo již předběžně jednáno
a před samotnou realizací stavby budou uzavřeny nové
smlouvy na věcná břemena s p. Reichnauerem a manželi
Stoklasovými na částku 10.000,- Kč/jednorázové fin.
vyrovnání, smlouva dle původních požadavků majitelů
a již schválených smluv/. Předpokládaná částka,
kterou obec ušetří, je možno použít na výše uvedenou
opravu.
Proti: 1
Větrovský: směna a prodej 100,- Kč/1m2,
náklady spojené s prodejem a směnou hradí žadatel
část původního pozemku parc. č. 810/46 a parc. č.
810/32
505.000,- Kč
Dále je zástupcem provozovatele poukazováno
na nevyhovující stav kanalizačního řádu u RD v lokalitě
u „Drozďáku“. Vzhledem k předpokládaným stavebním
pracím je vhodné řešit v této lokalitě nutnou opravu
v návaznosti na vyhotovenou projektovou dokumentaci
Ing. Urešem.
Zdržel se: 0
část původního pozemku parc. č. 1015
PROVOD s.r.o., Ústí nad Labem
Smlouva o dílo bude následně podepsána
s nejvýhodnější nabídkou. Nutná spolupráce
s provozovatelem a zpracovatelem projektové
dokumentace Ing. Urešem.
Proti: 0
Proti: 0
Zdržel se: 0
Šimánek Miloš: směna výše uvedených pozemků,
náklady hradí obec
část původního pozemku parc. č. 245, parc. č. 301/8 a
parc. č. 49
245– 145m2
301/3 - 42 m2 vše v k. ú. Vysoká Pec u Bohutína
49/2 - 494 m2 v k. ú. Kozičín.
Hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Záměry vyvěšeny od 15. 5. 2013 do 12. 6. 2013.
Podané žádosti:
Myslivec František, Tisová – pozemek parc. č. 1204 v k.
ú. Tisová u Bohutína – část
Pokorná Zdena, Bohutín – pozemek parc. č. 250/17 v k.
ú. Bohutín - část
Návrh vyhlášení záměru: prodej částí pozemků.
Hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
P. Turek seznamuje zastupitele a občany o předložené
písemné žádosti firmy SNARK zastupující ČEZ,
distribuce a. s. o možnosti odkupu pozemků pod stavbou
a v okolí trafostanic v majetku ČEZ – firma byla vyzvána
na vyhotovení nových geom. plánů za asistence zástupce
obce, které jsou nutné k vyřešení majetkoprávních
vztahů.
Do dnešního dne nebylo firmou provedeno žádné
geometrické zaměření.
Bod 9 - Využití budovy bývalého obecního úřadu
Vysoká Pec č. p. 74
Obec Bohutín v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.
O obcích ve znění pozdějších předpisů a úprav dle § 39
odst. 1 – prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek
vyhlašuje výše uvedený záměr:
K dnešnímu dni byly zapsány nově zkolaudované garáže
do katastru nemovitostí. Doposud nebyla podána žádná
nabídka ani na odkup nebo jakékoliv využití nemovitosti. Obec bude hradit pouze nutné opravy.
Trgovi, pí Binarová: 100,- Kč/1m2, náklady spojené
s prodejem hradí žadatel
Bez připomínek.
část původního pozemku parc. č. 810/37
810/75 - 181 m2
810/76 – 19 m2 vše v k. ú. Tisová u Bohutína.
8
Bod 10. - Informativně - převod a využití areálu
dolu Řimbaba, bytové hospodářství - Vysoká Pec
č. p. 140, jarní a letní údržba v obci, rozmístění
kontejnerů na biologický odpad, realizace
protipovodňových opatření, CHKO Brdy, pojištění
členů zastupitelstva, ROP - oprava komunikace,
setkání se seniory, vítání občánků, cyklo závody,
odemykání Fabiánovy naučné stezky, akce pro děti
„Z pohádky do pohádky Vysoká Pec, dětský
den - areál SK Litavan Bohutín", čištění požární
nádrže, 100leté výročí SDH Vysoká Pec,
nadcházející pouťové oslavy ve dnech
26. - 28. července letošního roku
P. Turek: Převod a využití areálu dolu Řimbaba
– na základě uskutečněného místního šetření byla
uzavřena písemná smlouva o výpůjčce dne 13. 4. 2013
mezi obcí Bohutín, Spolkem Řimbaba a Junákem
– svazem skautů a skautek.
Bytové hospodářství Vysoká Pec č. p. 140 – veškeré
bytové jednotky jsou plně obsazeny, s nájemníky
neplnící si včas své povinnosti se jednáno, p. Kovář
poukazuje na vhodnost projednání aktualizace
,,Směrnice pro přidělování bytů“, p. Turek souhlasí
a doporučuje, aby komise připravila návrh úpravy
do příštího jednání ZO.
Jarní a letní údržba v obci – vzhledem k vývoji počasí
je velmi ztížena běžná údržba zeleně v obci, v letních
měsících budou přibráni brigádníci na dohodu
o provedení práce.
Rozmístění kontejnerů na biologický odpad – rozmístění
kontejnerů na základě sdělení občanů se osvědčilo
a spolupráce s ZD Bohutín funguje dobře.
Realizace protipovodňových opatření – v rámci povodně
v měsíci dubnu a červnu bylo požádáno o fin. příspěvek
na realizaci odstranění škod do celkových nákladů 300
tis. Kč v rámci schváleného rozpočtového opatření,
realizaci provést v co nejkratším možném termínu
/vyčištění a úpravy propustků a vodotečí, opravy místních komunikací frézovaným a baleným asfaltem atd/.
CHKO Brdy – na úřadní desce je vyvěšeno oznámení
pro obce a kraje o předložení návrhu na vyhlášení
chráněné krajinné oblasti Brdy – zasláno ze strany
Ministerstva životního prostředí ČR, odbor zvláštní
územní ochrany přírody a krajiny.
Pojištění členů zastupitelstva – obec obdržela nabídku
České pojišťovny na výše uvedené pojištění, zastupitelé
souhlasí s uzavřením smlouvy.
ROP komunikace – nutno do konce srpna vyhotovit
a zaslat monitorovací zprávu.
Setkání se seniory – dne 27. 4. se za účasti zástupců
obce, dětí z mateřské školky a základní školy uskutečnila
oslava.
Vítání občánků – vedení obce společně s knihovnicí
pí. Kubíkovou připravilo na den 8. června
,,Vítání občánků“.
Cyklo závody – již 3. ročník cyklo závodů se uskutečnil
dne 8. 6. v areálu požární nádrže a SK Litavanu Bohutín.
Ve všech věkových kategorií se účastnilo přibližně
80 závodníků.
Odemykání Fabiánovy naučné stezky – dne 25. 5.
bylo uskutečněno otevření stezky. Začátek byl
v Bohutíně u budovy OÚ a následně byla uskutečněna
prohlídky areálu dolu Řimbaba s malým pohoštěním.
Zakončení proběhlo v Obecnici rožněním čuníka.
Akce pro děti ,,Z pohádky do pohádky“ - dne 11. 5.
Proběhla na louce u Vysokopeckého rybníka.
Dětský den v areálu SK Litavanu Bohutín dne 1. 6.
Čištění požární nádrže – hasiči z Bohutína a Vysoké Pece
společně s obcí vyčistili nádrž a byla provedena úprava
okolí dne 5. 6.
100 leté výročí SDH Vysoká Pec – oslavy proběhnou
dne 15. 6. u Vysokopeckého rybníka. Všichni jsou
srdečně zváni.
Nadcházející pouťové oslavy ve dnech 26. – 28. července
– probíhají přípravy na tradiční bohutínskou pouť.
Všichni občané obdrží Bohutínský zpravodaj, kde bude
na prvních stránkách zmíněn program samotné poutě.
Les v západní části Bohutína tzv. Amerika – bylo jednáno
ve spolupráci starousedlíků a ZD Bohutín o možném
odborném zásahu v této lokalitě. Na základě zkušeností
z předešlých let bude proveden odborný zásah.
Předpokládaný hospodářský výsledek cca 50 tis. Kč.
Česká spořitelna – vyplácení dividend, obec požádá
o vyplacení dividend
Zvonky – zažádáno o 2 ks zvonků na tetrapaky.
V případě získání by byly instalovány u budovy školní
jídelny v Bohutíně a mateřské školy ve Vysoké Peci.
3. Byli schváleni ověřovatelé.
4. Byl schválen Závěrečný účet obce Bohutín za r. 2012
společně s provedenými kontrolami – bez výhrad.
5. Odsouhlaseno rozpočtové opatření č. 1 na r. 2013.
6. Řešení akcí – realizace úspor energie na objekty ZŠ
a MŠ, rozhodnutí o získání dotace
č. 12122823-SFŽP, MŽP - bude řešena pouze budova
základní školy a okolí; součinnost při řešení zvýšení
bezpečnosti v blízkosti budovy školy a školní jídelny
– vyhotoveny záměry, následně projektové
dokumentace, vodohospodářský majetek – bude
realizována oprava v lokalitě silnice I/18
„Chalupecká louka“, I. a II. etapa výstavby chodníku
podél silnice I/18 – budou podány žádosti
na základě vyhlášených výzev – schválen postup
řešení u výše zmiňovaných akcí – bez připomínek.
7. Byl odsouhlasen postup řešení v otázce kanalizace
v obci a výstavby nové ČOV Vysoká Pec – I. etapa.
8. Byly odsouhlaseny žádosti: p. Šimánka Miloše,
manželů Karasových, p. Větrovského Aleše,
manželů Trgových a pí Binarové.
Schváleno vyhlášení jednotlivých záměrů na prodej
nemovitého majetku pí Pokorná a p. Myslivec.
9. Byl vzat na vědomí postup řešení využití budovy
bývalého obecního úřadu, Vysoká Pec č. p. 74
- legalizace garáží hotova.
10. Informativně - Zastupitelstvo obce souhlasí a bere
na vědomí postup řešení zmiňovaných akcí – bez
připomínek.
11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí diskusní
příspěvky.
Bod 11. Diskuse
P. Turek děkuje všem, kteří se podílejí na organizaci
zmiňovaných akcí kulturního a sportovního dění.
Je dobře, že se v posledních letech daří tyto akce nejen
uskutečnit, ale každoročně je větší a větší zájem
ze strany dětí a občanů.
P. Matuna informuje o dění v Podbrdském regionu
a seznamuje s aktualizací nových stránek obce.
P. Kubík – povodňové plány, protipovodňové opatření,
nákup nové techniky na údržbu obce, úklid u zvonků,
skládka dříví u Pilského potoka v západní části
Bohutína, možná výsadba nových stromů, na malé
obecní garáži nutná nová přípojka elektriky a vhodné
zpevnění přístupu ke garáži, nezbytné stavební úpravy
v rámci povodní.
Bod 13. Závěr
P. Turek poděkoval přítomným zastupitelům a občanům
za účast na dnešním jednání. Jednání ukončeno v 19:50
hod.
Starosta obce:
Ladislav Turek
Místostarostka obce:
Mgr. Lenka Říhová
Ověřovatelé:
Josef Šimánek,
Ing. Josef Kovář
P. Trávníček – zvážení možnosti dotace na kotle na tuhá
paliva.
Bod 12. Usnesení
1. Jednání bylo zahájeno.
2. Byl schválen navrhovaný program.
ZÁPIS FINANČNÍHO VÝBORU OBCE BOHUTÍN ZE DNE 22. 8. 2013
Na základě usnesení Zastupitelstva obce v souladu
s § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném
znění, byla provedena kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Bohutín.
Předmětem kontroly v souladu s výše uvedeným
usnesením obce a platnými právními předpisy je hospodaření obce s finančními prostředky v r. 2013,
rozpočtové opatření č. 1.
Kontrolu provedli:
kontrolní výbor
předseda: Josef Šimánek
členové: Mgr. Bohumila Nezbedová, Ing. Luboš Mandík
1/ plnění schváleného rozpočtu obce na r. 2013
- usnesení Zastupitelstva obce ze dne 27. 3. 2012, plnění
rozpočtu k 30. 6. 2013 a plnění rozpočtových opatření
starosta obce – Ladislav Turek
2/ r. 2013 – kontrola účetních dokladů /faktury přijaté,
vydané, peněžní deník – příjem a výdej
hlavní účetní – Hana Havelková
3/ využití účelnosti fin. prostředků u akcí: oprava
9
vodohospodářského majetku v obci, stavební úpravy
budovy Základní školy Bohutín č. p. 37
4/ stav fin. prostředků pokladny Obecního úřadu
Bohutín ke dni 22. 8. 2013 a její skutečný stav.
1/ Na základě schváleného rozpočtového provizória na r.
2013 ze dne 28. 11. 2012 a rozpočtu obce na r. 2013 do
řádného schválení na letošní rok ze dne 27. 3. 2013 byla
provedena kontrola plnění:
Schválené rozpočtové provizórium na rok 2013 ve výši
25% skutečných výdajů roku 2012 do řádného schválení
rozpočtu na r. 2013 - skutečné čerpání finančních prostředků bylo v souladu s platným usnesením zastupitelstva obce.
schválené příjmy
16.800.326,80 Kč
schválené výdaje
14.358.032,00 Kč
přebytek
2.442.294,00 Kč
Nabídky podaly 3 firmy.
Podané nabídky- ceny jsou uvedeny bez DPH:
Frigosystém – instalace s. r. o., Podlesí
582.427,- Kč
1.006.848,- Kč
Šindler s.r.o. Příbram
574.559,- Kč
1.001.055,- Kč
1.SčV, a.s Příbram
Schválené rozpočtové opatření č. 1 ze dne 12. 6. 2013.
Na základě plnění rozpočtu obce na r. 2013 byla
provedena kontrola plnění hospodaření k 30. 6. 2013
a rozpočtového opatření k 30. 6. 2013:
upravené příjmy
17.224.630,80Kč
skutečné příjmy
10.267.445,00Kč
upravené výdaje
15.103.032,00Kč
skutečné výdaje
6.685.912,19Kč
Hospodaření s finančními prostředky obce
k 30. 6. 2013 je v souladu se schváleným rozpočtem
na r. 2013 a schváleným rozpočtovým opatřením č. 1
na letošní rok.
532.016,- Kč
926.542,- Kč
Po realizaci stavby bude zažádán Svazek o poskytnutí
finančního příspěvku.
Oprava budovy ZŠ Bohutín – realizace úspor energie
na objektu ZŠ a MŠ, rozhodnutí o získání dotace
č. 12122823-SFŽP, MŽP. Na základě usnesení
Zastupitelsva obce Bohutín je řešena pouze budova
ZŠ Bohutín. Ve spolupráci s firmou Sigmin a zástupců
fondu bylo vyhlášeno vyběrové řízení. Obec obdržela
8 nabídek, z nichž 4 nabídky komise vyřadila a 4 nabídky
byly hodnoceny.
1. místo – Kompakt Příbram spol. s r. o.
2.881.724,- Kč
3. místo – Plomoides s. r. o.
3.380.249,- Kč
3/ Využití účelnosti finančních prostředků u akcí: oprava
vodohospodářského majetku v obci, oprava budovy ZŠ
Bohutín:
Smlouva o dílo byla podepsána
s nejvýhodnější nabídkou - firmou Kompakt Příbram
spol. s. r.o. dne
17. 6. 2013. Dokončení oprav
v předpokládaném termínu
do 30. 11. 2013. K dnešnímu dni
probíhají práce dle časového
harmonogramu a nebyla investorovi
fakturována žádná částka.
K dnešnímu dni nebyly práce zahájeny a nebylo
fakturováno. Jedná se o lokalitu „Chalupecká louka“
u silnice I/18.
4/ V hospodaření obce Bohutín
byl k 30. 6. 2013 za rok 2013 zjištěn přebytek
3.581.533,- Kč. Součástí
rozpočtu jsou provedené změny
dle rozpočtového opatření č. 1.
Konečný zůstatek běžného účtu č. 876870297
vedeného u KB Příbram ke dni 30. 6. 2013 činí
14.999.401,07 Kč.
Stav spořicího účtu č. 43-8880330527/0100 vedeného
u KB Příbram je
6.637.136,25 Kč.
Konečný zůstatek běžného účtu č. 94-2510311/0710
vedeného u ČNB Plzeň ke dni 17. 7. 2013 činí
85.757,51 Kč.
Taktéž byla provedena fyzická kontrola finanční
hotovosti pokladny ke dni 22. 8. 2013,
kde zůstatek hotovosti odpovídá skutečnému fyzickému
stavu fin. prostředků.
Závěr:
2. místo – Torus Pb s. r. o.
3.277.170,- Kč
2/ Kontrola byla provedena u účetních dokladů
namátkově od 1. 1. do 30. 6. 2013 - formální náležitosti,
faktury a účetní doklady /viz účetní deník/ – bez závad.
Oprava vodohospodářského majetku – na základě
opětovné žádosti obce na Svazek byla dne 4. 4. 2013
schválena valnou hromadou Svazku dotace ve výši
400 tis. Kč. Dohoda o poskytnutí finančních prostředků
na prostou reprodukci vodohospodářského majetku byla
podepsána v měsíci květnu smluvními stranami.
Na základě poptávky investora byly předloženy
3 nabídky na realizaci stavby. Smlouvy o dílo podepsány
s nejvýhodnější nabídkou, a to 1. SčV, a. s. Příbram dne
14. 6. 2013, předpokládaná časová realizace oprav
od 1. 7. do 15. 10. 2013.
Hospodaření s majetkem
je prováděno řádně, účelně
a transparentně.
4. místo – Promart st. Spol. s r. o.
3.894.102,- Kč
Možno konstatovat, že opravy jsou
prováděny s maximálním ohledem
nejen na účelnost využití,
ale i na efektivitu nepřerušení výuky
v základní škole ke dni zahájení
školního roku, a to dne 2. září
letošního roku.
10
- na základě výše uvedených skutečností je možno
konstatovat, že uskutečněná kontrola byla provedena
řádně a nebyly zjištěny žádné nedostatky
- vyjádření kontrolovaného subjektu, jehož činnosti
se kontrola týkala: souhlasíme s průběhem a s výsledky
kontroly.
Finanční výbor:
předseda - Josef Šimánek
starosta: Ladislav Turek
podzim - koupalište Vysoká Pec ???
KNIHOVNA
ROK 2013 V KNIHOVNĚ
Pokud bych měla bilancovat právě končící rok v obecní knihovně,
domnívám se, že to byl rok příjemný. Podařilo se doplnit vlastní knižní
fond zajímavými tituly z české i světové literatury a také
z Výměnného fondu Knihovny Jana Drdy v Příbrami jsme si vypůjčili
několik stovek nových knih. Do knihovny
docházelo pravidelně celkem 93 registrovaných čtenářů, z toho 28 dětí.
Právě pro děti jsem ve spolupráci
s Obecním úřadem Bohutín uspořádala dvě
velké soutěže. V první polovině roku to byla
soutěž „Namaluj skřítka, který bydlí
u nás v knihovně“ (informovala jsem
v letním čísle BZ) a na podzim soutěž „Moje
léto, moje prázdniny“.
Do podzimní soutěže se přihlásilo sice
jen šest dětí, ale všechny namalovaly krásné
obrázky. Mohli jsme tak vidět táboření
na Radavě či čundr na Berounce, procházku
k rybníku, výlet na loďkách nebo ztvárněné
přání dovolené u moře. Vzhledem k tomu, že
věková skladba dětí byla od 6 do 15 let a bylo
velmi těžké, ba nemožné určit ten
nejkrásnější, byly po zásluze oceněny
knihami, které věnoval Obecní úřad Bohutín,
všechny děti. Blahopřeji proto ještě jednou
Markovi Cmuntovi, Michalovi Walczyskovi,
Janě Černé, Jakubovi Řánkovi, Richardovi
Novákovi a Kateřině Novákové k jejich
úspěšné účasti v soutěži a věřím, že se nejen
oni zapojí i do dalších soutěží v příštím
roce.
A na závěr mi dovolte poděkování.
Děkuji Zastupitelstvu obce Bohutín, že vždy
najde v rozpočtu penízky na nové knihy i ceny
do soutěží. Děkuji panu Ladislavu Turkovi,
starostovi obce a paní Mgr. Lence Říhové,
místostarostce obce, že si vždy najdou čas,
do knihovny přijdou a ceny dětem osobně
předají. Děkuji čtenářům, že do své knihovny
chodí a čtou opravdu úctyhodné množství
knih – bez nich by knihovna nebyla
knihovnou, ale jen smutným shromaždištěm
knížek.
Přeji vám všem krásné a pohodové
Vánoce prožité s těmi, které máte rádi.
Přeji vám zdraví, radost a spokojenost
do roku 2014.
A samozřejmě pěkné počtení
- jistě budou vycházet nové knihy,
které budou krásné, zajímavé a poučné.
Knihovna se svým čtenářům otevře zase v lednu 2014, poprvé
v pátek 3. ledna, opět mezi 16. a 19. hodinou.
KNIHOVNA O VÁNOCÍCH
Naposledy se v tomto roce sejdeme v pátek 20. prosince 2013
v obvyklou dobu, tj. mezi 16. a 19. hodinou. Mezi svátky bude zavřeno.
Připomínám potřebu zaplatit v lednu registrační poplatek za rok
2014. Také ten zůstává nezměněn – děti do 15 let a důchodci zaplatí 20
Kč za celý rok, ostatní 30 Kč za celý rok. Noste si, prosím, drobné.
PhDr. Eva Kubíková
11
KŘÍŽOVKA
Nietzsche Friedrich: Je krásné spolu mlčet ... tajenka ... tajenku najdete na posledních stránkách našeho zpravodaje.
NEZAPOMEŇTE! NEZAPOMEŇTE! NEZAPOMEŇTE!
Prodej známek na svoz TKO bude zahájen
29. ledna 2014
V Obecní knihovně v Bohutíně:
- obnovit registraci na rok 2014
nebo se nově zaregistrovat
- budova OÚ, Vysoká Pec č.p. 140
- Koloniál u Heřmanů - Bohutín.
Do 28. února 2014 bude vývoz popelnic na známky
zakoupené v roce 2013.
- uhradit registrační poplatek.
Na Finančním úřadě v Příbrami:
Na Obecním úřadě v Bohutíně:
- uhradit daně z příjmu a daně z nemovitostí.
- uhradit poplatky
za odvoz komunálního odpadu na rok 2014
V Základní škole Bohutín:
- uhradit poplatky za pronájem hrobů
- přihlásit děti narozené do 31. 8. 2008
k povinné školní docházce.
- uhradit poplatky za psy na rok 2014.
12
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
naši jubilanti v první polovině roku 2014
LEDEN
Marie Nuslová
Jaruška Ciprýnová
Jarmila Pečená
Pavel Ďuriš
Blažej Nusl
Ludmila Prudká
Helena Petýrková
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín
Havírna
Bohutín
Bohutín
Bohutín
ÚNOR
Josef Teska
Iva Budařová
Anna Průšová
Božena Pilíková
Věra Hostovská
Jiřina Němečková
Josef Formánek
Karol Prudký
Karel Šuller
Vlastimil Růžička
Tisová
Bohutín
Havírna
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín
Havírna
Bohutín
BŘEZEN
Jaroslav Kubík
Anna Blahnová
Eliška Kubíková
Josef Mlejnek
Aloisie Milcová
Alžběta Šedivá
Karel Budař
Rudolf Dubský
Jiřina Aksamitová
Božena Strnádková
Miroslava Formánková
Hana Podzimková
Vlasta Sedláčková
Julius Kulovaný
Bohutín
Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
Bohutín
Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Tisová
Vysoká Pec
Vysoká Pec
DUBEN
Anna Dragounová
Elena Kropáčková
Maria Boubelíková
Jiřina Pekárová
Rostislav Řezníček
Kamil Zikán
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
Vysoká Pec
vystoupení dětí z MŠ Bohutín, ZŠ Bohutín při oslavě
13
Jiřina Vávrová
Jan Plášil
Zdeněk Oktábec
Jiří Mecnar
Marta Nováková
Jaroslava Zikánová
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín
Havírna
Vysoká Pec
Vysoká Pec
KVĚTEN
Monika Piklová
Jaroslav Pikl
Květoslava Poláková
Jarmila Pečená
Milena Kubíková
Marie Oktábcová
Jiří Procházka
Anna Puchernová
Jaroslav Dušek
Josef Říha
Marie Horáková
Jaroslav Volf
Bohutín
Bohutín
Vysoká Pec
Havírna
Havírna
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín
ČERVEN
Marie Humlová
Květuše Vaňková
Květa Reichenauerová
Václav Mádle
Drahuška Barborou
Prokop Kubík
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec
rodinná oslava
5 generací žen
- paní Soukupová, dcera, vnučka, pravnučka a prapravnučka
Krásné, ojedinělé a významné
životní výročí paní Soukupové
100 let
Obecní úřad Bohutín společně s občany naší obce se připojují
k blahopřání ministra práce a sociálních věcí p. Koníčka
pro paní Soukupovou k významnému životnímu jubileu.
společná oslava se zástupci obce p. Turek - starosta,
pí. Pečená - předsedkyně sociální komise obce,
pí. Vančátová - vedoucí OSSZ Příbram
14
Vítáme
nové občánky
Karolína Borská
Filip Burian
Jakub Hejhal
Barbora Hochová
Josef Kocourek
Eliška Matějková
Vojtěch Tureček
O p u st ili
ná s
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín
Havírna
Období 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013
Miroslav Mošovský
Eva Pecháčková
Marie Šuchmanová
„Když se narodí dítě, člověk si uvědomí,
že existuje něco důležitějšího, než je on sám”.
Blahopřejeme Vám k nově nabytému poznání.
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.
Upřímnou soustrast.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
V letošním školním roce 2013/2014 byla opět zcela naplněna kapacita naší mateřské školy. Zapsáno máme 45 dětí ve dvou třídách. Z tohoto počtu přišlo 15 nových dětí. Nové děti se postupně seznamují s
životem a prostředím mateřské školy, poznávají se navzájem a hledají
nové kamarády. Začátky jsou pro některé děti těžší a neobejdou se občas
i bez slziček. V návalu nových zážitků z nového prostředí a různých akcí
si téměř všechny brzy zvyknou.
delně podívat, zda mají zvířátka co jíst, a nosíme pro ně nějaké mlsky suchý chléb, pečivo, kaštany, či jablíčka.
19. listopadu za námi do mateřské školy přijely děti ze 4.B ZŠ
na Březových Horách, aby nám zahrály divadelní hru "Z pohádky
do pohádky". Své vystoupení měly pěkně připravené, samy namalovaly
krásné kulisy a svoji hru doplnily veselými písničkami.
9. října k nám do mateřské školy přijela paní Lenka Hamajdová s hudebním programem - pohádkou "Malá čarodějnice", která své programy
doprovází zpěvem a hrou na kytaru. Své písničky má doplněny krásnými obrázky. Děti se do programu aktivně zapojily svým zpěvem a zahrály si i na drobné rytmické nástroje.
12. října se v restauraci Drmlovka zúčastnila malá skupina starších dětí vystoupení pro jubilanty naší obce. Děti si pro ně spolu s paní
učitelkami připravily krátké vystoupení. Básničky, písničky i tanečky
měly u babiček a dědoušků velký ohlas a děti byly odměněny velkým potleskem a sladkou odměnou.
16. října jsme se jeli podívat za kamarády do mateřské školy do Vranovic, abychom společně shlédli kouzelnické představení.
Podzimní, chladné a deštivé počasí už nám nedovoluje chodit si hrát
do blízkého lesa, a proto bylo načase jej zamknout. 23. října jsme
společně s Fabiánem (panem J. Čápem, za což mu velmi děkujeme)
zamkli les a předali mu velký zlatý klíč. Ke krmelci se chodíme pravi-
15
2. prosince nás čekalo fotografování s vánoční tématikou.
Sada fotografií může být pěkným vánočním dárkem nebo novoročním
přáním.
10. prosince k nám zavítalo oblíbené loutkové divadélko Zvoneček
a předvedlo novou pohádku "Třeboňský skřítek".
Trošku s napětím jsme čekali, že k nám zavítá sv. Mikuláš se hejnem
čertů a andělů. Protože jsou děti velmi šikovné a umí celou řadu písniček a básniček, jistě byli čerti spokojeni a Mikuláš je všechny odměnil
nadílkou plnou ovoce a sladkostí.
Tak jako v loňském roce zakončíme i letošní rok vánočním
vystoupením pro veřejnost, které se bude konat 18. prosince 2013
na návsi u školní jídelny v Bohutíně. Srdečně Vás zveme a těšíme se na
předvánoční setkání.
Krásné svátky vánoční, hodně zdraví a pohody
do nového roku 2014
přejí děti a kolektiv mateřské školy.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení čtenáři Bohutínského zpravodaje,
pomalu končí rok 2013 a než přijdou jedny z nejhezčích svátků
v roce, Vánoce, snažíme se v adventním období zamyslet nad uplynulým
rokem. I my ve škole hodnotíme uplynulé období.
družinu, máme nový školní řád. Všechny důležité dokumenty i aktuální
informace naleznete i na našich webových stránkách www.zsbohutin.cz,
V naší škole proběhly zásadní proměny. Ty stavební jste si již jistě
dobře prohlédli. Máme zářící zateplenou fasádu, nová plastová okna i
dveře, dlažbu před hlavním vchodem i v průčelí budovy. Při cestě po
hlavní silnici vás také uvítá osvětlený nápis Základní škola Bohutín.
Mnoho dalšího není vidět, pokud do budovy nevstoupíte. Museli jsme
vybudovat novou třídu, protože jsme v letošním roce otevřeli dvě první
třídy. Další třídy jsou vybaveny novými výškově stavitelnými lavicemi i
moderním nábytkem. Pokročili jsme i ve vybavení školy počítači a interaktivními tabulemi.
Přijďte si naši krásnou a útulnou školu prohlédnout ve dnech
otevřených dveří od 20. do 24. ledna 2014.
Zásadní změny jsme učinili i v nejdůležitějších dokumentech školy,
které podporují kvalitní výuku. Všichni učitelé společně vytvořili novou
strategii školy, inovovali jsme školní vzdělávací program školy Škola porozumění a bezpečí, včetně školního vzdělávacího programu pro školní
16
nově můžete sledovat dění ve škole i na facebooku: Základní škola
Bohutín.
Hlavním cílem školy je zvýšení kvality výuky. Abychom toho docílili,
je potřebné i neustálé vzdělávání učitelů. Proběhla první část školení typologie MBTI v rozsahu 20 hodin, která nám má pomoci lépe rozpoznat
předpoklady a možnosti jednotlivých žáků. Vedení školy a několik dalších učitelek se zapojilo do dlouhodobého projektu Mentoringem ke
kvalitě, který pořádá Společnost pro kvalitu školy, a který převratným
způsobem mění přemýšlení o zjišťování potřeb dětí a zavádění změn ve
zkvalitňování učebního procesu. Od ledna nás pak čeká další dlouhodobé školení v metodách výuky formou RWCT - Čtením a psaním ke
kritickému myšlení (64 hodin).
Již brzy nás čeká zápis do první třídy, který bude probíhat 23. a 24.
ledna. Budeme všechny děti zvát osobním dopisem, připravíme také
plakáty, protože o naši školu jeví zájem i rodiče z nespádových obcí.
Děkuji všem paním učitelkám, panu učiteli i ostatním zaměstnancům za obětavou práci, kterou všechny změny přinesly. Obci Bohutín,
panu starostovi Turkovi, oběma místostarostům i ostatním zastupitelům děkuji za neutuchající podporu školy i účelně vynaložené finanční
prostředky. Všem rodičům děkuji za spolupráci se školou a náměty pro
zlepšování naší práce.
Vlaďka Melicharová, ředitelka školy
Zaměstnanci i žáci ZŠ Bohutín
Vám přejí klidné, radostné a pokojné Vánoce
strávené v kruhu vašich nejbližších.
Velice rádi jsme se zapojili do charitativní akce na pomoc nemocnému Kubíku Skotnicovi. V neděli 1. prosince děti z prvního stupně vystupovaly v restauraci Atollo na Březových Horách. Krásně zazpívaly,
zahrály a zatancovaly a předaly Kubíkovi drobné dárky. Nakonec jsme
z jarmarku, který zde byl pořádaný, předali organizátorovi akce Tomáši
Bezouškovi za naši školu téměř 800 Kč. Výtěžek z jarmarku a z celého
benefičního dne pak obdržel Kubík Skotnica v podobě pobytového zájezdu do Legolandu.
Od 2. do 4. prosince proběhla ve škole kontrola ČŠI. S inspekční zprávou vás seznámíme v příštím čísle zpravodaje i na webu školy. V závěrečném pohovoru s inspektory bylo kladně hodnoceno hlavně klima
školy, přátelské vztahy či zavádění inovativních metod do výuky.
Společně s dětmi se nyní těšíme na Vánoce. Ve škole už chodil Mikuláš s nadílkou. V řadě následuje vánoční besídka 12. prosince a předvánoční setkání 18. prosince v kostele i na obecní návsi, kde budou naši
žáci vystupovat.
Do nového roku 2014
přejeme všem pevné zdraví, štěstí
a hodně pracovních i osobních úspěchů.
Nejkrásnější jablíčko 2013
Ve čtvrtek 24. října se proměnila školní družina v ZŠ Bohutín v jablíčkové království. Konala se tu totiž soutěžní výstava „O nejkrásnější
jablíčko 2013“. Stoly byly plné červených, žlutých, barevných, ale také
sytě zelených jablek. Jejich vůně se linula až před družinu. Při pohledu
na ně měl každý chuť se místo koukání raději do plodů zakousnout.
Zároveň se hledalo největší jablko roku. V letošním ročníku soutěže
bylo nezvykle hodně velkých maxijablek. Ta největší vážila okolo půl
kila! Zvláštností bylo také velké množství červených jablek a jedno
dvoujablko.
O výsledcích základní části soutěže rozhodovali všichni žáci školy lístečkovým hlasováním. Letos se obě hodnocené kategorie z části prolnuly. Nejkrásnější jablíčko získal těsnou výhrou o šest hlasů David
Švehla ze 6. třídy a jeho mladší bratr Dominik z 1. A byl na 2. místě.
V kategorii o největší jablko byli oba bratři shodně na 1. místě. A jaké
17
Belzebub spolu se svou společnicí Albínou zahrál dětem několik pohádek o čertech. Nikdo jsme se při nich nebál, protože pohádky byly o
tom, jak lidi čerty napálí, ošidí a někdy jim i trošku ubližují. Naučili jsme
se čertovský pozdrav čertovskou řečí a správné vyplazení jazyka, které
bylo další pořadí? 3. místo O nejkrásnější jablíčko obsadilo dvoujablko
Lucky Šálkové ze 4. třídy. V soutěžní části O největší jablko se umístil na
2. místě Kuba Nevěčný z 1. A a na 3. místě Adélka Pechlátová ze 4. třídy,
těsně sledovaná spolužákem Martinem Nevěčným.
Abychom mohli porovnat jednotlivé ročníky výstavy, sestavujeme
řadu jablek a měříme ji. Letošní měřila 5, 39 m, což bylo pouze o 14 cm
méně než loni. Pro představu – jsou to téměř čtyři průměrně vysocí žáci
5. třídy ležící těsně za sebou. Vyzkoušeli jsme to!
Blahopřejeme vítězům a děkujeme i ostatním soutěžícím. Děkujeme
také paní Smetanové za spolupráci při výzdobě výstavy.
Mgr. Lenka Malá
Hodina čertopisu aneb čertí škola
V pondělí 25. listopadu 2013 se tělocvična ZŠ Bohutín proměnila
v peklo. Do naší školy totiž zavítalo Divadýlko Kuba se svým čertovským představením. V hledišti usedly nejen děti z 1. stupně, ale přijely
se podívat i dětičky z mateřských škol. Naši budoucí žáčci se také podívali na své kamarády v 1. třídách. A pak již všichni pospíchali na divadelní představení.
18
čerti rádi používají. Pohádky byly zahrány jak herci samotnými, tak i
loutkami a důmyslnými rekvizitami.
Představení se všem moc líbilo a na jeho konci jsme Divadýlko Kuba
odměnili dlouhým potleskem.
Mgr. Lenka Malá
Hravé Vánoce
V adventním období roku 2013 si rožmitálské muzeum připravilo
pro své návštěvníky interaktivní výstavu Hravé Vánoce. Navštívili jí také
žáci ZŠ Bohutín.
Výstava byla zaměřená zejména na lidové tradice Vánoc. Prošli jsme
obdobím od časů svatého Martina až po Tři krále. Děti poznávaly i další
postavy: svatou Barboru, Lucii, Perchtu a další. Obdivovali jsme tradiční
výzdobu Vánoc, štědrovečerní stůl, vyzkoušeli jsme si lidové zvyky jako
pouštění lodiček a věštění budoucnosti s hrnečky.
V kuchyni jsme viděli starodávné váhy, na kterých jsme si vyzkoušeli vážení fazolí a brambor, na mlýnku jsme umleli kávu. A jak voněla!
Poznávali jsme vánoční koření podle vůně a zkusili jsme si uplést vánočku. Viděli jsme také první vybavení pro zimní sporty – brusle
„šlajfky“, dřevěné lyže či sněžnice. Prohlédli jsme si roh, se kterým hlásil ponocný hodiny, a sami jsme ho vyzkoušeli. Pro vyvolání vánoční nálady jsme zazpívali vánoční koledu s vlastním hudebním doprovodem.
Na závěr jsme ve tvořivé dílně vyrobili vánoční dekoraci a mohli jsme
si obléknout kostýmy čerta, Mikuláše, anděla, Lucie, Tří králů nebo dobové oblečení koledníků. Všem se na výstavě moc líbilo a odnesli jsme
si nejen spoustu novým vědomostí o době minulé, ale také jsme ve skutečnosti viděli předměty a postavy, o kterých jsme se dříve učili jen podle
obrázků. Poznávání tradic a historie vůbec interaktivně je smyslem této
výstavy. A opravdu tomu tak je.
Mgr. Lenka Malá
19
.Poznej své spolužáky
Na začátku školního roku pokračovala 5. třída třetí částí projektu Poznej své spolužáky. Smyslem projektu je prohloubit vztahy mezi spolužáky ve třídě. Děti poznají bydliště svých kamarádů, místa, kde tráví
svůj volný čas.
Nejprve jsme v září vyrazili do Vranovic, kde bydlí Iva. Ukázala nám
nejen svůj dům na konci vsi, ale mohli jsme se po skupinách podívat i
dovnitř. Na zahradě bylo připravené domácí pohoštění, které na nás vytrvale loudil pes Nero. Kolem nás také pobíhaly kočky, ale moc se chytit nedaly. V dětském pokojíčku jsme objevili království plné hraček,
knížek a dalších zajímavých předmětů. Nikomu se ani nechtělo jít na
zpáteční autobus.
V říjnu jsme využili krásného podzimního počasí a jeli jsme se podívat ke Štěpánce a Martinovi. Bydlí v Narysově hned vedle sebe ještě
spolu s jejich babičkou, protože jsou příbuzní. I tady nás čekalo milé pohoštění, které děti s chutí snědly. Na zahradě jsme se pomazlili s kočkami, pohladili psa, morče, křečka a podívali se na andulky. Potom jsme
se rozdělili na dvě skupiny a část zůstala u Štěpánky a část si šla hrát
k Martinovi. Děti si pohrály na kolotoči, skluzavce, s autem nebo s míči.
Bylo to moc příjemné odpoledne. Děkujeme rodičům za výborné pohoštění, trpělivost, ale také za odvoz ke škole.
Na jaro nám zůstalo ještě několik dětí, u kterých jsme ještě nebyli.
Všichni už se teď moc těší. Přibyli nám ve třídě také noví spolužáci, a tak
se chceme podívat také k nim.
Mgr. Lenka Malá
Včelí svět
V listopadu zavítal do ZŠ Bohutín pan Šálek, aby děti z 1. stupně blíže
seznámil se zajímavým světem včel. Pomáhala mu jeho dcera Lucka, žákyně 4. třídy.
20
Škola naruby
Ve čtvrtek 14. listopadu 2013 bylo v páté třídě ZŠ Bohutín všechno
jinak. Probíhal zde totiž projekt Škola naruby – učili žáci a paní učitelka
se proměnila v žákyni. Děti se rozdělily do trojic a každá skupina měla
na starosti jednu vyučovací hodinu.
V prezentaci jsme viděli druhy včel – včelí matku, dělnice a trubce.
Včely by bez matky nedokázaly přežít, protože se samy o sebe neumějí
postarat. Trubci jsou důležití pro svůj úl v létě. Jedním z jejich úkolů je
udržovat teplo v úlu. V zimě včely trubce nepotřebují, a tak je nepustí ke
stravě, trubci zeslábnou a včely je vyženou z úlu. Dělnice mají různé
úkoly v úlu. Některé se starají o matku, jiné uklízí, jiné létají pro nektar.
Dozvěděli jsme se, že od včel nemáme jen med, propolis, mateří kašičku,
vosk, ale i včelí jed. Pan Šálek nám vysvětlil, proč si na nás včely sedají
– že se jim často líbí barva našeho trička, které si spletou s květinou. A
pozor, do úlu nechodíme příliš navonění nebo zpocení, to včely nemají
rády.
Na závěr nám pan Šálek ukázal pomůcky, které potřebuje ke svým
včelám. Jsou to například kukla, vesta a rukavice. Lucka nám také předvedla včelí úl a plástve – prázdné i s medem.
Přednáška se nám moc líbila, protože jsme se dozvěděli o včelách
mnoho zajímavého.
Tomáš Skuhrovec, 5. třída
Během dne probíhal běžný rozvrh, a tak malí kantoři vyučovali český
jazyk, matematiku, čtení, informatiku, pracovní činnosti, tělesnou a výtvarnou výchovu. Při výuce se učitelé buď střídali, nebo různě spolupracovali a dopomáhali svým žákům. Někteří si doma vyrobili pracovní
listy. Při odpolední výuce měl každý učitel na starost skupinu, pro kterou měl připravenou svou výtvarnou činnost. Při hodině tělocviku už
původní paní učitelka jen sledovala, jak její zástupci vedou zcela samostatně celou hodinu a byla jakýmsi pedagogickým dozorem.
Po každé hodině děti říkaly své pocity z učení. Vcelku se všichni
shodli, že to není tak jednoduché, jak to vypadá, že jim vadilo, když žáci
21
rušili vykřikováním a bavením. V družině jsme udělali improvizovanou
sborovnu a malí vyučující tu mohli opravovat práce svých žáků nebo se
připravovat na výuku. Všechny získané známky jsme si zapsali do speciálně vyrobených žákovských knížek a učivo do třídní knihy Školy naruby.
V reflexi na tento projektový den se objevily i postřehy, jak je toto
povolání náročné na hlas, že není snadné učit, když někdo vyrušuje. Ale
také postřehy, že děti bavilo připravovat si pro spolužáky úkoly a co to
dalo práce! Někdy není špatné podívat se na svět z druhé strany, protože
vidíme věci trošku jinak. Nejlépe to vystihuje reflexe jednoho malého
učitele: „Někteří si mysleli, že to bude lehké, ale není to lehké.“
Mgr. Lenka Malá
SDH BOHUTÍN
Dospělí
Děti i dospělí hasiči zažili aktivní léto a podzim. Nejvýraznějšími akcemi SDH Bohutín byla pouť a memoriál. Dva týdny po sobě byli hasiči
zaneprázdněni.
Nejprve se podíleli na pouťových oslavách, a to o víkendu od 26. – 28.
července 2013. Začali v pátek, kde se společně se sbory z Vysoké Pece a
Lázu zapojili do pouťové fontány, barevné zpívající fontány. Pokračovali v sobotu pořádáním pouťové zábavy ve stanu na návsi, kde k poslechu, a hlavně k tanci zahrála skupina Sekvence. Poslední pouťový den
patří především fotbalu. Hasiči utvořili tým a sehráli několik zápasů
v pouťovém turnaji.
O dalším víkendu činnost pokračovala. Dne 3. srpna 2013 pořádali
hasiči Memoriál Josefa Říhy a zasloužilých hasičů. Je vidět, že je memoriál v oblibě, o čemž svědčí vysoký počet družstev, která se soutěže
účastní. Ani letos se ale místním nepodařilo zvítězit. Tentokrát si putovní pohár odvezli Rosovičtí muži. Mezi ženami zazářila Nová Ves pod
Pleší. Počasí až neskonale akci přálo, každá kapička vody byla ve vysokých vedrech vítána. Nedaleké koupaliště se stalo útočištěm několika
týmů. U vody trávily čas mezi jednotlivými disciplínami.
Bohutínští se několika memoriálů také zúčastnili, za zmínku stojí
třeba Tmaň.
Někteří členové sboru nesou také důležitý podíl na záchraně hořícího domu ve Vysoké u Příbramě. Požár byl způsoben bleskem. Alespoň
část domu se podařilo zachránit.
Během podzimu také hasiči uklidili hasičskou zbrojnici, vybudovali
mladým hasičům nové úložiště věcí a v neposlední řadě uklidili celou
náves.
Dne 22. listopadu se někteří členové vydali do Rožmitálu pod Třemšínem, kde zhlédli hasičskou expozici vybudovanou Frantou Polákem,
rožmitálským hasičem.
O den později, tedy 23. 11. postavili vánoční strom, který tak připravili na nadcházející advent.
Poslední listopadový pátek, 29. 11., se konala poslední výborová
schůze, na které se hasiči připravili na výroční valnou hromadu. Ta se
konala 14. prosince. Během této schůze se mohli členové a hosté dozvědět informace o činnosti sboru, popovídat a zhodnotit uplynulý rok.
22
Děti
Ještě před začátkem hasičského roku (je vždy 1. 9.) se děti sešly na
fotbalovém hřišti, kde se během pouťové neděle utkaly v pouťovém
útoku. Všem třem družstvům se podařilo hořící domy a auto uhasit.
Mladí hasiči se schází pravidelně každý čtvrtek v 15:15 a připravují
se na soutěže a další hasičské akce.
První akcí, které se zúčastnili, bylo soustředění u Sobenského rybníka. O víkendu 20. – 22. 9. 2013 se spolu se sborem z Nečína připravovali na soutěže, které je čekaly na podzim a ještě budou čekat na jaře.
Soutěže se zúčastnili bohužel jenom jedné, neboť při první soutěži
byla většina týmu nemocná. 30. 11. 2013 tak zabojovali v Zimní soutěži.
Další akcí, kde se mladí hasiči objevili, byla výroční valná hromada.
Děti zde zajišťovaly kulturní vložku – pásmo zimní poezie.
Děti navštívil také Mikuláš s čertem a Ježíšek.
Připravované akce:
18. ledna 2014 – hasičský ples
– Zájezdní hostinec Drmlovka, od 20:00 hod., hraje MIX
4. března 2014 – Masopust – náves v Bohutíně,
od 15:45, masky vítány, občerstvení zajištěno
23
Sbor dobrovolných hasičů
vám všem přeje příjemné vánoční svátky,
pohodu a klid a v novém roce 2014
jen a jen zdraví, štěstí a všechno dobré.
za SDH Bohutín Klára Bambasová
SDH VYSOKÁ PEC
Opět jsme tady – dobrá parta
Po velmi vydařené oslavě 100 let trvání sboru jsme se opět pustili do
práce. Červenec byl ve znamení brigád, kdy jsme 3 soboty po sobě byli
řezat, štípat a uklízet dříví(160m3) u pana Rice.
Absolvovali jsme memoriály v Obecnici a v Hoděmyšli. V Obecnici
opět zářilo družstvo žen, které se umístilo na 3. místě. V Hoděmyšli sou-
konalo námětové cvičení za účasti SDH Lázu a Bohutína. Spojili jsme
tuto akci se zazimováním techniky. Při té příležitosti se upeklo čuňátko
a naše ženy se opět vytáhly s občerstvením. Ze strany našich hostí bylo
hodnoceno velmi dobře, protože se všichni bavili a odreagovali se od
svých každodenních starostí. A listopad byl opět ve znamení brigád.
Bylo potřeba odklidit listí u kostela v Bohutíně, u nových bytovek a mezi
činžáky. Následovala pak ,,Stará Pec”. A protože máme rádi
zábavu, tak jsme uspořádali v polovině listopadu Country bál,
který se velmi vydařil a plánujeme opakování na jaře příštího
roku. Životní jubileum 60 let oslavil pan M. Litva, kterému
byl osobně předán dárkový balíček. A co je pro nás charakteristické v prosinci-no přece Mikuláš a čerti. Byly zakoupeny
nové kostýmy a podle telefonických objednávek bude parta
navštěvovat domácnosti dle požadavků. Rekapitulace naší celoroční činnosti byla na výroční valné hromadě, která se konala začátkem prosince. Bylo co hodnotit a výsledky jsou
zavazující pro příští období. Ještě jedna radostná událost bude
koncem prosince. Naše dlouholetá členka paní Ludmila
Pečená se dožívá 85 let. Předem ze srdce gratulujeme.
Myslíme si, že jsme udělali dost práce. Děkujeme za dobrou
spolupráci s Obecním úřadem Bohutín v čele se starostou,
panem L. Turkem.
Všem spoluobčanům přejeme nádherné vánoční svátky,
hodně pohody, málo starostí
a v roce 2014 především hodně zdraví, pohody
a lidské vzájemnosti.
výbor SDH Vysoká Pec
těž nebyla dobře organizačně zajištěna, takže příští rok se nezúčastníme. Jako každoročně jsme se podíleli na organizaci
fontány, která letos zazářila v barvách a moc se povedla.
Memoriály v srpnu ukázaly, že když se cvičí, úspěch se dostaví. V Bohutíně bylo družstvo žen na 3. místě a muži 8.
V Lázu, kde se mimo jiné slavilo 125 let založení sboru, byly
ženy na prvním místě a muži šestí. Pro děti jsme uspořádali
koncem srpna zábavné odpoledne s občerstvením a soutěžemi. Velké poděkování patří panu Baarovi, který dětem zpestřil odpoledne jízdou v kočáru. Taktéž jsme v srpnu
odsouhlasili finanční příspěvek na rehabilitaci pro pana
J. Zárubu v soukromém rehabilitačním zařízení v Praze na
Malvazinkách. Životní jubileum 65 let oslavil pan Jiří Týr,
kterému byl osobně předán dárkový balíček. Další velký
úspěch slavila družstva žen a mužů na soutěži v Tmani
u Berouna, kdy se oba týmy umístily na prvním místě. Ten
samý úspěch zopakovaly ženy v září na memoriálu ve Vysoké,
kde opět obsadily nádherné první místo. Prvního října byla
parta, která čtyři dny pomáhala při povodních, na koncertu
v Praze. Bylo to poděkování hasičům, kteří se podíleli na odstraňování škod po povodních. Koncem října se u ,,Pecováku”
24
SPORT
FOTBAL
Úvod do letošní podzimní sezóny se v našem klubu nesl v duchu poměrně velkých změn. Když to vezmu od shora, tak u našeho „A“ mužstva
je nový trenér František Špatenka, který byl osloven v polovině července
poté, co Karel Šebík skončil. A dá se říct, že mužstvo vede opravdu
dobře. Po podzimní části jsou na 4. místě s 25 body a ztrátou šesti bodů
na vedoucího v tabulce.
U „B“ mužstva se nám konečně povedlo přilákat dorostence a naše
bývalé hráče. Koncept našeho „béčka“ je, že je především pro ty, kteří
mají fotbal rádi.
Dorost byl přihlášen do krajské soutěže a začal „spanilou jízdou“.
Prvními třemi zápasy dal o sobě jasně vědět, že i když je nováček v soutěži, tak s ním musejí počítat. Osmé místo po podzimu je jistě úspěch.
I starší žáci byli přihlášeni do krajské soutěže. Vždy, když se hraje
proti kvalitnějšímu soupeři, se toho víc naučí. A tak jsme neváhali ani
5 x foto - účastníci pouťového turnaje
s tímto rozhodnutím. A i zde naši žáci dali vědět, že umí hrát fotbal. Výsledky jednotlivých zápasů byly vždy fotbalové (až na ten poslední). A
osmé místo v tabulce je stejný úspěch jako u dorostu.
Mladší žáci jsou průběžně na předposledním šestém místě. I zde nastala změna. Jednak přišli kluci ze starší přípravky a s nimi i nový vedoucí týmu, který nahradil toho starého.
Stejná změna jak ve složení mužstev, tak i ve složení realizačních
týmů proběhla ve starší i mladší přípravce.
Chci popřát všem týmům hodně sil a úspěchů do dalších zápasů, při
kterých budou reprezentovat náš oddíl.
I v našem areálu proběhlo několik změn, které stojí za připomenutí.
Především bych rád poděkoval všem, kteří se jakýmkoli způsobem zasloužili o to, že se nám letos na podzim povedlo realizovat výměnu
25
Po počátečních drobných problémech s obsazením trenérské pozice
se této funkce zhostil sám předseda Litavanu Pavel Heřman. Trenérovi
se tak do rukou dostali hráči, které sám „přivedl“ na trávník - jak ti
mladší z předpřípravky, tak i ti starší, kteří fotbalovou školičku opustili
již loni a letos již byli ostřílenými mazáky.
Našimi soupeři ve skupině byly: 1.FK Příbram, Sokol Rosovice, Sokol
Pičín a TJ Ligmet Milín. Samotná podzimní část sezóny probíhala ve
svižném tempu, nováčci se do týmu slušně zapracovali a starší hráči byli
pevnou oporou celého mančaftu, který z devíti zápasů vyhrál pět při
střešní krytiny na kabinách a přilehlých budovách. To poděkování patří
jak zastupitelům obce, kteří nám na tuto akci věnovali mimořádnou
dotaci, patří i lidem, kteří nám pomohli sehnat a zajistit materiál a jeho
dopravu, a nakonec i těm, kteří se podíleli na samotné výměně.
Ještě před začátkem sezóny proběhlo slavnostní pověšení záchytné
sítě za spodní bránu. Tato akce měla proběhnout již na jaře, ale bohužel
počasí nám neumožnilo vjet na hrací plochu s plošinou.
Do konce roku bychom ještě rádi provedli výměnu oken v kabinách
a skladech.
Závěrem mám ještě jedno přání pro všechny naše členy,
fanoušky, rodiče a další, kteří nám pomáhají.
Krásné a veselé svátky a hodně štěstí v novém roce.
Pavel Heřman
celkovém skóre 64:46 je nutné podotknout, že to byli zápasy mnohdyhezčí a fotbalově zajímavější, než většina zápasů 1. ligy.
Celkově lze podzimní část sezóny 2013/14 shrnout jako velmi úspěšnou jak výsledky, tak i posunem ve výkonnosti většiny hráčů týmu, kteří
budou v jarní části hájit čest Litavanu.
Jan Černý – vedoucí mužstva
Předpřípravka
Letošní otevření předpřípravky bylo velkou otázkou. Všichni,
kteří do ní chodili doposud, díky svému věku postupovali do mladší
přípravky. Nebylo tedy jasné, jestli bude nějaký zájem. Řekli jsme si, že
to zkusíme. Při nejhorším by se to mohlo vždycky zrušit. Ukázalo se, že
naše rozhodnutí bylo správné. V současné době má naše předpřípravka
8 členů ve věku 4-6 let. Tréninky byly v úterý a ve čtvrtek, teď v zimním
období jsou v pondělí v místní sokolovně. A také v pondělí 2. 12. opět
tento trénink navštívil Mikuláš s čertem a andělem.
Pavel Heřman
Mladší přípravka
Do nového ročníku 2013/14 vstupoval mančaft mladší přípravky SK
Litavanu Bohutín v omlazené podobě. Základ velmi úspěšného kádru
z loňské sezóny se přesunul do věkově „vyšší“ starší přípravky a tým byl
do nového ročníku doplněn hráči z fotbalové předpřípravky.
Starší přípravka
Starší přípravka - okresní soutěž. O tomto týmu musím začít mluvit
pouze s respektem. Podařilo se nám poskládat směsici hráčů, kteří si na
trávníku rozumí, vzájemně se respektují a až na světlé výjimky
i poslouchají trenéry. Když jsme podzim 2013 začínali, tušili jsme, že
bychom se mohli přiblížit kvalitním týmům z okolí. Začali jsme vyhrá-
vat jeden zápas za druhým, dařilo se nám i herně. Výjimkou byla porážka v Rožmitále, která přišla včas a nastartovala další vítěznou šňůru.
Nechci jmenovitě vyříkávat zásluhy jednotlivých hráčů. Hrajeme jako
kompaktní tým, složený z hráčů věkové kategorie 2003-Vito, Bzuk, Plašan, Šípy, Hosy, Válec, 2004 – Kuba, Luky, Bubny, Levlis, Tuky, Adam,
Šíma, Patrik,2005 – Ríša. V zimní přípravě nás čeká několik turnajů s
týmy zvučných jmen, což by mělo přispět k dalšímu zlepšování herní
praxe. Velmi si vážíme podpory rodičů za dovoz hráčů na tréninky a zápasy a také za fandění. Děkujeme.
Bohumil Šípek – hlavní trenér
26
Mladší žáci
Začátek sezóny byl pro hráče, kteří přestoupili ze starší přípravky,
velkou změnou. Oproti starší přípravce se hraje na podstatně větším
hřišti a v sestavě 7+1. V prvních zápasech to byl trochu problém, ale teď
už se s tím všichni srovnali. Během podzimu jsme odehráli devět utkání,
z toho tři vítězná. V každém zápase se snažíme uhrát co nejlepší výsledek, ale ne vždy se to podaří, někdy o pár gólů prohrajeme, někdy o pár
gólů vyhrajeme. Utkání jsou často vyrovnaná a vítězí ten, kdo má lepší
„mušku“. Podařilo se nám nastřílet 31 gólů a obdrželi jsme jich 30.
Zimní příprava probíhá v hale, zaměřujeme se hlavně na střelbu na
branku a na zpracování balónu. Máme v plánu zúčastnit se několika halových turnajů, ten první nás čeká těsně před Vánocemi. Bohužel se nám
nevyhnula ani zranění, v posledních dvou zápasech se zranili oba gólmani, což se hned projevilo na výsledcích. Přestože do jara je ještě daleko, už se těšíme na to, až zas vyběhneme v kopačkách na trávník.
Marek Ledvinka – vedoucí mužstva
Dorost
Jak jistě všichni víte, naši dorostenci letos nehrají okresní přebor,
ale bylo nám umožněno hrát 1. A třídu v kraji. A myslím si, že to na
nováčka soutěže není až tak zlé.
Odehráli jsme 13 mistrovských zápasů, z toho jsme 6x zvítězili, 1x remizovali a 6x prohráli. Nastříleli jsme 26 branek a 27 branek obdrželi.
Po podzimu jsme na 8. místě s celkovým počtem 19 bodů. Za tímto pěkným úspěchem je ale také obrovská píle všech, kteří nám pomáhají ať už
vedení klubu, nebo rodiče. Máme také radost z toho, že naši hráči chodí
poctivě trénovat, a i když jsou právě teď v tom, jak se říká, blbém věku,
má fotbal přednost. Pevně věříme, že i na jaře se nám bude dařit a nadále zůstaneme dobrou partou, kde se jeden může spolehnout na druhého. Proto nám i nadále zachovejte přízeň a doufáme, že mi na oplátku
nezklameme vás, naše fanoušky, kteří nás chodíte podpořit jak na
domácí, tak i na zápasy mimo Bohutín.
Děkujeme
a za dorost SK Litavanu Bohutín
Vám přejeme šťastný Nový rok 2014.
František Polák a Jaroslav Čáp
HOKEJ
Start sezóny 2013-14
Stejně jako poslední roky jsme se po letní pauze znova s chutí pustili
do nové sezóny již v průběhu srpna. Jako tradičně je nám při tréninku
partnerem tým hráčů Kärcher. Na led chodíme pravidelně dvakrát týdně
na led a od září je to kombinace trénink – zápas.
Nový ročník „Příbramské Hobby ligy“ doznal několik změn, a to zejména v počtu účastníků a bodovacím systému. Pro tento ročník je přihlášeno 9 týmů (o dva více). Soutěž se bude hrát dvoukolovým
systémem každý s každým a následně mužstva na 1. - 6. místě postoupí
do Playoff. Tímto krokem hodlá vedení soutěže zatraktivnit závěr sezóny. Nově se za zápas rozdělují 3 body. Při nerozhodném výsledku jsou
3 samostatné nájezdy, kdy vítěz získá 2 body a poražený 1 bod. Uvidíme, jak se tento systém osvědčí, ale dosavadní ohlasy po prvním kole
jsou pozitivní.
Co se týče samotného týmu T-HC Bohutín, tak přes počáteční obavy z nových týmů a
z celkového omlazení soutěže se nám vede
velmi dobře. Díky brzké přípravě jsme měli
vynikající start a teprve až v 8. kole jsme prohráli na nájezdy s Metyzolem Podlesí.
Po dosud odehraných 9 kolech nám patří
první místo s náskokem bodu právě před Metyzolem. Aktuální stav je možno sledovat na
www.pribramskyhokej.eu
Jan Novotný
27
TENIS
Letní
sezóna
v našem tenisovém
klubu patří především individuálnímu
mládežnickému a rekreačnímu tenisu.
Hráči se rozjíždějí na
turnaje po celé republice, zatímco u nás v klubu probíhají převážně turnaje, které pořádají
rekreační hráči pro okruh svých známých a kamarádů, ale i třeba obchodních partnerů.
O tom, že se bohutínský tenis dlouhodobě drží na výkonnostně
dobré úrovni, svědčí mnohé turnajové tituly, které dokázali naši hráči
získat, a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Za všechny jmenujme
12-ti letého Jonáše Pavlištu, který zvítězil na několika turnajích starších
žáků, Davida Bulana v dorostu, Veroniku Hlaváčovou rovněž v dorostu
a Václava Bužka nejml., který vítězil v kategorii mladších žáků. Dařilo se
ale i mezi dospělými. Radka Baštářová se na Mistrovství ČR dospělých
probojovala do semifinále, a získala tak historicky nejlepší umístění bohutínského dospělého hráče na MČR, když si z Ústí nad Orlicí odvezla
bronzovou medaili.
V období prázdnin probíhají dva turnusy tenisové školičky Jiřího Turečka. Letos byl opět velký zájem a každého turnusu se zúčastnilo přes
35 dětí. Účastníci si užijí nejen tenisu, ale i spousty her a třeba i koupání.
Doufáme, že z některých těchto dětí vyrostou opět kvalitní tenisté, kteří
budou v budoucnu reprezentovat náš klub.
Běh Bohutínem
V sobotu 12. října se uskutečnil 4. ročník běžeckého závodu pro širokou veřejnost pod názvem Běh Bohutínem.
Závěr sezóny patří tradičně bojům v dlouhodobé klubové soutěži
čtyřher. Ve dvou ligách se jí zúčastnilo od května do konce září 21 dvojic. Celkovým vítězem se stala dvojice J. Minařík a O. Kofroň.
Vyhlášení výsledků proběhlo během oblíbeného klubového turnaje BOHUTÍN OPEN, který se hrál díky dobrému počasí začátkem října. Na
tomto turnaji se vždy mohou utkat všichni členové bez rozdílu výkonnosti a pohlaví.
Letos se soutěžilo ve
více sportech a
všichni si užili
hodně sportu i zábavy.
Před nastávající
zimní sezónou nás
velmi trápila otázka
vytápění přetlakové
haly, neboť kotel, který k tomuto účelu využíváme, již překročil svůj
zenit použitelnosti. S netrpělivostí jsme vyhlíželi termín zasedání obecního zastupitelstva, které mělo rozhodnout, zda vyhoví naší žádosti
o udělení dotace na nákup nového kotle. Zastupitelé tentokrát našli společnou řeč a přidělení dotace schválili. Dobrá věc se podařila a nový kotel
již vytápí halu, kterou jsme opět svépomocí postavili v polovině října.
Celému Zastupitelstvu obce Bohutín za to patří velký dík.
Přes zimní sezónu je opět možnost zahrát si tenis v přetlakové hale
a dále je možnost využít multifunkční tělocvičnu. O možnostech se informujte přímo u správce p. Trče (tel. 605 101 100) a sledovat dění
v klubu můžete na www.tkbohutin.cz
výbor TK Pb tisk Bohutín
I účast dospělých závodníků a dorostu letos stoupla, a to i díky zařazení závodu do Brdského běžeckého poháru (www.brdskypohar.cz) Celkovým vítězem na náročné trati dlouhé 7 650m se stal Jan Ďuk (team
InternetPB) v čase 29:52 min.
Díky sehranému týmu dobrovolníků z pořádajícího sdružení SK
Sporting Bohutín proběhl i letošní
závod bez komplikací. Jim patří poděkování, rovněž jako obci Bohutín
za finanční podporu ,a všem závodníkům za hojnou účast. Již nyní
probíhají přípravy na další, v pořadí
již 5. ročník, který se bude konat
11. října 2014. Podrobnosti včetně
bohaté fotogalerie jsou na
www.behbohutinem.webnode.cz
Letošní ročník se stal ve dvou
ohledech rekordním. Za prvé v celkovém počtu účastníků a za druhé
ve věkovém rozpětí. Nejmladšímu
účastníkovi byl teprve 1 rok, zatímco nejstaršímu 75 let. I to dokazuje, že tento závod, ale i běh
všeobecně je opravdu vhodný pro
každého.
Celkem se závodilo ve 22 kategoriích. Největší účast je tradičně
v těch mládežnických. Děti běhají
tratě náročností odpovídající jejich
věku. Ty patří v rámci seriálu
závodů Krajského poháru v přespolním běhu k těm náročnějším,
a to jak délkou, tak i svým převýšením.
Václav Bužek,
SK Sporting Bohutín
MOTO
Na konci roku je potřeba zhodnotit a uzavřít motorkářskou sezónu,
která zahrnuje jak úspěchy, tak neúspěchy jednotlivých jezdců.
Seriálu CROSS COUNTRY – Přebor České republiky se zúčastnil Petr
Sýkora a Tomáš Šefrna. První polovina závodů byla velice úspěšná pro
Tomáše Šefrnu bohužel do doby, než se dostavily zdravotní problémy a
následně i problémy technické. I přes tyto útrapy v seriálu skončil celkově na dobrém 4. místě.
3. místo vybojoval Petr Sýkora, který měl taktéž velké technické
potíže se čtyřkolkou a toto místo je i pro něho krásnou odměnou.
Vynikajícího výsledku „ Vicemistr“ dosáhl v celkovém umístění OFFROAD MARATONU i 11letý Michal Šefrna, který skončil v kategorii
starší junioři na 2. místě.
28
Za zmínku stojí i naši motorkáři. Martin Novotný si vyjezdil v jednotlivých závodech OFFROAD MARATONU 1.místo v Trstěnicích, 2.
místo v Dobřanech a v Janovicích.
Styl jízdy: Start! Cíl! Nečum! se vyplatil.
Za styl jízdy „ Jen já a ty“, ke kterému není nutno více dodat, patří
uznání i Jiřímu Kotroušovi a Jiřímu Šefrnovi.
Všichni, kdo se zúčastnili drsných bitev na tratích v Dobřanech, Sedlčanech, Ředhošti, Žáru u Volyně, Mohelnici a dalších, se už nyní opět
těší na příští rok 2014.
SUZUKI TEAM BOHUTÍN
CYKLO
Pozvánka na
TOK 2013
25. prosince 2013
- tradiční výstup
na nejvyšší vrchol Brd.
Letošní sraz účastníků
v 11:00 hod.
v hostinci Plzeňka
nebo ve 13:00 hod.
na vrcholu Toku.
Občerstvení pro všechny zajištěno.
29
letošní zakončení sezóny - chata Carvánka
ZAJÍC CUP
Štafetový závod smíšených dvojic
6.října, v den, kdy se zcela překvapivě udělalo krásné až letní počasí,
se konal další ročník Štafetového závodu smíšených dvojic. Oproti loňskému ročníku byla účast o něco slabší, ale za to konkurence silnější a
všichni zúčastnění lační po vítězství se hnali do cíle jak o život.
Na letošním ročníku se sešlo 15 smíšených dvojic a 5 mládežníků,
kterým byl dodatečně udělán individuální závod na 2 okruhy.
Jak už bylo zmíněno, účast nebyla tak vysoká, ale kvalita veliká, a také
to bylo vidět na časech průjezdů různých kol, které se pohybovaly
u mužů kolem 20 min. a u žen kolem 30 min. Jen pro zajímavost okruh
měřil 9,5 km.
V kategorii mládežníků již tradičně kralovali místní mladíci, bratři
Majerové. A to tak, že na:
1. Lukáš Majer
2. Karel Majer
3. Jan Borčák
4. Matyáš Turek
5. Radek Maršálek
V kategorii dospělých výsledky dopadly takto:
1. Radek Nehez a Pavlína Šedivá
2. Jiří Sedláček a Monika Sedláčková
3. Jan Zikmund a Kristýna Štěchová
Letos jela ještě jedna dvojice, která také byla povolena, a to dospělí
s mládežníkem do 15 let. Povedlo se jim vyhrát jak svoji kategorii, tak i
celkový závod v čase 1hod 42 min. Byl to Michal Puškár a Vojtěch Sedláček.
Kompletní výsledky a informace o plánovaných akcích v příštím roce
naleznete na www.zajic-cup.cz.
Tímto bych také rád poděkoval všem sponzorům a
lidem, kteří se na ZAJÍC
CUPU podíleli: Obec Bohutín, cyklosport Sedláček,
pizzerie DANTE, Alon dřevěné palisády, MONEX
s.r.o. a další. A velký dík
dobrovolníkům, kteří se o
nás starali po celý závod.
Těšíme se na vás
příští rok.
Hezké prožití
vánočních svátků
a šťastný nový rok
přejí
Martin Karl
a Michaela Karlová.
30
Hřebec Usiyan
Vesničku Tisovou dne 12. 10. 2013 proslavil hřebec Usiyan na národní výstavě v Hardištku u Sadské v okrese Nymburk na výstavě
arabských plnokrevných koní.
Dvouroční hřebec Usiyan měl skvělé předpoklady pro výhru a to díky
rodokmenu předků.
Usiyan obsadil skvělé první místo mezi juniorskými hřebci na
národní výstavě. Dále vyhrál cenu ,,nejvýše hodnocený kůň českého
chovu”, která byla udělena jedinému koni ze všech zúčástněných koní.
B. B., J. P.
MYSLIVICKÉ SDRUŽENÍ
Myslivecké sdružení Bohutín uspořádalo v letošním roce zatím dva
společné hony. První z nich se konal 2. 11. 2013 v okolí obcí Kozičín a
Lazec a lovili jsme bažantí kohouty. Slovili jsme celkem 67 kusů vypuštěných kohoutů. Zajíce jsme i tento rok ušetřili, a to kvůli stabilizaci
jeho populace na úrovni normovaného stavu v naší honitbě. Druhý společný lov byla naháňka na černou a holou jelení zvěř. Konala se 23. 11.
2013 ve ,,Vysuckých lesích”. Za účasti 20 střelců a 8 honců se 4 lovecky
upotřebitelnými psy jsme slovili 4 divoká prasata, 2 kolouchy a 1 lišku.
Nedílnou součástí těchto společných lovů jsou už druhým rokem trubačky paní Lenka Říhová s dcerami Veronikou a Markétou, které nás
troubením na lesnice doprovázejí jak při zahájení honu, tak poté při výřadu na jeho závěru. Přispívají tak k zachování tradic v české myslivosti
a jedinečné atmosféře, kterou si vychutná každý účastník těchto akcí.
Touto cestou našim trubačkám děkuji za bezvadnou reprezentaci našeho mysliveckého sdružení.
Rád bych také využil tuto příležitost a pozval čtenáře bohutínského
občasníku na myslivecký ples, který pořádáme 4. 1. 2013 v Lázu.
Jiří Tureček ml. - hospodář
Křížovka tajenka: Je krásné spolu mlčet ... krásnější spolu se smát.
31
VČELAŘSKÉ SDRUŽENÍ
Z činnosti včelařů Bohutín
Včelařský spolek v obci vznikl 25. 12. 1922. K této příležitosti se setkali včelaři 3. 2. letošního roku, aby oslavili 90 let založení. Program
se uskutečnil v místním hostinci Plzeňka.
Předsedou spolku se tehdy stal zakládající člen farář Rud. Šuchman.
Místopředsedu vykonával Rud. Dušek z Kozičína /horník/, jednatelem
se stal Fr. Matějka z Bohutína /učitel/ a pokladníkem byl Josef Bříško
z Bohutína /mistr truhlářský/.
V tomto složení pracovali do roku 1925. V roce 1923 měl spolek 35
členů s 96 včelstvy. Tehdy včelařská organizace zasahovala až na Březové Hory a Zdaboř. Po válce se stal předsedou Josef Šedivý z Březových Hor /hormistr/. V roce 1951 se jeho nástupcem stal Karel Šuchman
/obchodník/. V roce 1960 se stává předsedou František Šefrna. V létech
1967 až 1969 zastával funkci předsedy Karel Mádle. Po něm převzal
funkci Václav Fencl z Vysoké. Od roku 1973 do 1975 vykonával funkci
předsedy Václav Huml. V roce 1976 byl do této funkce zvolen St.Aksamit, vykonával ji do roku 1991. Rok poté nastupuje Jaroslav Šefrna. Od
roku 1999 do současné doby je předsedou Jan Matoušek.
Dnešní organizace zasahuje do obcí Bohutín, Láz, Vysoká, Narysov,
Třebsko, Modřovice čítající 38 včelařů s 344 včelstvy. Od roku 1988 léčíme proti napadení včelstev roztočem varroa destructor, kdy nemalé
náklady kompenzujeme podporou OÚ Bohutín, za kterou děkujeme.
Jednání pokračovalo předáním ocenění „Vzorný včelař“ příteli St. Aksamitovi a „Čestné uznání“ příteli J. Nuslovi a L. Punčochářovi, které
předal předseda OV ČSV Příbram Pavel Mestek.
Setkání včelařů doprovázela výstavka historie včelaření od založení
spolku až po současnost, o níž se zasloužil Václav Mádle. Po ukončení
hlavního programu následovala volná zábava obohacená medovým pečivem vlastní výroby.
O výbornou atmosféru se též zasloužila šenkýřka Jaruška.
32
Griliáš:
350 g vlašských ořechů (na větší kousky)
80 g cukru
120 g másla
3 lžičky medu
Vše rozpustit při mírné teplotě na pánvi.
Med, cukr a máslo rozpustíme při mírné teplotě.
Mouku prosijeme na vál, přidáme sodu, zamícháme.
Přidáme teplou směs a postupně přidáme vejce.
Vypracujeme těsto a necháme 15 minut odležet.
Potom rozdělíme a rozválíme 2 placky. 1 placku upečeme
a druhou potřeme griliášem a také upečeme.
Upečené placky spojíme krémem.
Recept na vánoční medové řezy:
Těsto:
150 g medu
150 g písk. cukru
100 g másla
500 g hladké mouky
1 lžička jedlé sody
2 celá vejce
1 žloutek
Krém:
1 ½ skleničky mléka
2 lžíce hladké mouky
2 lžíce solamylu
100 g cukru.
Vše uvaříme jako puding, do vychladlého zamícháme 200 g másla
a vyšleháme. Dle chuti můžeme přidat mleté ořechy, citr. šťávu nebo
také zakysanou smetanu.
Placky spojíme krémem a necháme nejméně 2 dny odležet.
Dobrou chuť!
Veselé Vánoce a šťastný nový rok
přejí včelaři .
PRODEJ NEMOVITOSTI
RD čp. 74 ve Vysoké Peci u Bohutína
(dříve sídlo obecního úřadu)
Jedná se o částečně řadový RD o velikosti 6 místností,
na pozemcích parc. č. 77 (329m2); 165/2 (273 m2); 410 (127 m2)
vše v k.ú. Vysoká Pec u Bohutína,
2x WC, dům je podsklepen. Součástí jsou dvě garáže.
Inž. sítě: elektřina 230/400 V, jímka, vodovod, elektrické topení.
Termíny prohlídky (sraz vždy před prodávaným objektem u silnice
1/18):
po telefonické domluvě (318 676 224).
Více na úřední desce www.obec-bohutin.cz
Nemovitost bude prodána za nejvyšší cenovou nabídku.
Min. výše cenové nabídky je stanovena na 1.339.975,- Kč (50%
ceny ze znaleckého posudku).
Záměr vyhlášen na vývěskách a stránkách obce od 7. 11. 2011.
Vzhledem ke skutečnosti, že do 10. 12. 2012
nebyla nemovitost prodána, žádáme touto cestou případné zájemce
o koupi, nebo využítí výše uvedené nemovitosti
ke konkrétnímu záměru, aby kontaktovali OÚ Bohutín,
nebo jednání zastupitelstva obce.
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU:
Pondělí: 8 - 12 13 - 17 hod. / středa: 8 - 12 13 - 17 hod.
Ostatní dny dle dohody.
Telefon: 318 676 224 / e-mail:[email protected] / www.obec-bohutin.cz
OBECNÍ KNIHOVNA: pátek 16 - 19 hod.
33
ADVENTNÍ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Petra, Dana a Klára
ve spolupráci s Obecním úřadem Bohutín
nás v pátek 29. listopadu po roce opět přivítaly
na ,,Adventním lampionovém průvodu”.
Sešli jsme se v 16:30 hod.
u OÚ Bohutín ve Vysoké Peci.
Odtud skupinka zamířila
k vánočnímu stromečku,
kde jsme po slavnostním rozsvícení
všichni zazpívali koledy.
Přejeme vám, vše dobré, pohodu, spokojenost
a především zdraví do nového roku 2014.
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ …
A my se na ně ve valné většině
těšíme. Až se vám dostane toto číslo
Bohutínského zpravodaje do rukou,
budou již na vašem adventním věnci
hořet s největší pravděpodobností tři
svíce a čas adventu, čas očekávání se
bude krátit. Možná stojí za to připomenout si, že adventní věnce, jeden ze
symbolů Vánoc, nás provázejí asi 150
let. A přitom vznikly náhodou.
První adventní věnec prý bylo
vlastně kolo od vozu. V Hamburku
totiž provozoval protestantský misionář Johann Wichern školu pro chudé
děti a ty ho, jak už to děti dělávají,
stále zahrnovaly dotazy, kdy že už
budou Vánoce. A tak prý vzal v roce 1839 dřevěné kolo od vozu, ozdobil ho zelenými větvičkami, 19 malými červenými svíčkami a 4 velkými
bílými svícemi a přibil ho na vrata. Velké svíce se zapalovaly vždy v adventní neděli a malé ve všední dny. A děti měly hned jasno. A protože
se věnec líbil, stal se během několika let symbolem vánočních svátků a
trvá to dodnes. Klasická červená barva má být vzpomínkou na Kristovu krev a spolu se zelenou má symbolizovat život. Dnes se již barevnost a symbolika striktně nedodržuje a dost možná, že někteří floristé
tvořící extravagantní adventní věnce o ní nemají ani potuchy. Důležité
však je, že do našich domovů přináší radost a pohodu.
Období adventu a Vánoc si asi nedokážeme představit bez hudby.
Tradice vánočních písní, které zrcadlí zprávu o narození Krista, je delší
než tisíc let – od gregoriánských chorálů přes latinské písně středověku,
písně barokních kancionálů až po lidové koledy. Zejména lidové koledy
bývaly součástí obřadních obchůzek po domech. Jsou v nich zachyceny
nálady zimního času, veselé muzikantství českého venkova, ale třeba
také sociální skladba obyvatelstva - stačí zapátrat v paměti nebo se podívat do některého z vyřezávaných betlémů, kdo všechno nesl Ježíškovi
do Betléma dary - nebyli to jen známí tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar, ale také pasáčci, řezník, pekař, kominík, havíři, aj.. Najdeme tu
také místa nákupů, počasí i náladu v rodině – kam všude musel dojít nebohý venkovan, než nakoupil – „poslala mě moje žena, a to pro mák do
34
Kytína, pro kvasnice do Březnice, přepadla mně zlá vánice. Pro mandle
a trochu vína, musel jsem jít do Milína, do Příbramě pro papír, ach to
vám byl dlouhý špacír. Sháněl jsem to celý týden, přišel jsem domů
v Štědrý den…koláčů jsme napekli, velmi jsme se ulekli. Kvasnice byly
zkažený, koláče byly sražený, žena zlostí skákala, lopatou mě flákala….a
tak hospodáře napomínám, by poslechli mé rady, s ženou se nehádali...“
jak se zpívá ve známé koledě Poslechněte malou chvíli.
Přeji vám všem, abyste Vánoce prožili ve zdraví a radosti tak,
jak je prožít chcete.
Přeji vám, abyste ve všech 365 dnech roku 2014
nacházeli vše dobré, pohodu, spokojenost a především zdraví.
PhDr. Eva Kubíková
Krásné jsou také často provozované vánoční pastorely, které skládali
především venkovští kantoři. Velmi plodným autorem vánočních pastorel byl v nedalekém Rožmitálu pod Třemš. působící kantor Jakub Jan
Ryba, autor České mše vánoční ,,Hej, mistře”, kterou zná snad opravdu
každý, často v dokonalém provedení z CD přehrávače. Nejkrásnější však
je, alespoň podle mého soudu, v podání amatérských hudebníků
v malém venkovském kostelíku. Právě v takovém, v jakém ji Jakub Jan
Ryba poprvé v roce 1796 provedl.
A protože do Vánoc již zbývá jen pár dnů, přeji vám, abyste si v nich
našli čas na svoji rodinu a přátele. Abyste si našli čas na chvilku s hudbou a s rozsvícenou svící na adventním věnci i chvilku času na postavení betléma či upečení vánočky.
ZANIKLÁ ŘEMESLA
Zaniklá řemesla a etnografický fond v našem kraji.
Na Příbramsku bylo vždy hlavním zdrojem obživy hornictví, ale výdělky nebyly většinou tak velké, aby dokázaly zabezpečit často početné
rodiny. Důležitým doplňkem proto bylo drobné zemědělství.
Na životní styl ukazuje v první řadě dochované bytové zařízení, nábytek, většinou továrního typu v městské aglomeraci,ve venkovských
aglomeracích selský nábytek bez výrazného zdobení. Postel, stůl, dvě
malované truhly a skříně.
Vybavení domácnosti bylo většinou z kameniny, litiny, mědi a plechu, ve vzácnějších případech mosaz (kávomlýnky, žehličky).
Častou výzdobou světnic byly vyšívané „kuchařky“ představující
různé náměty (ovoce, milostné výjevy,holandské krajiny, labutě
a veršíky).
Příbramsko, jako průmyslová oblast nemělo vlastní kroj, lze za něj
považovat hornickou uniformu.
Charakteristickým rysem Příbramska byla rozsáhlá domácká výroba,
která byla doplňkem základního zaměstnání. Souvisela s nalezišti železných rud a hutnictvím (cvočkařství) a s blízkostí poutního místa Svaté
Hory, které přineslo rozkvět celé řadě řemesel (perníkářství a cukrářství, prstýnkářství, rozárnictví, hřebenářství, kudlařství a voskařství). O
většině z nich víme jen z muzejních sbírek a vypovídají o výrobcích a
technologii.
Cvočkařství – spolu s hornictvím, hutnictvím a železářstvím – byla
ruční výroba hřebíků různých tvarů. Původně hřebíky vyráběli kováři,
ale během doby se cvočkaři stali samostatným řemeslem, zejména na
Rožmitálsku. V průběhu doby přibývalo továrních hřebíků, výroba upadala. V době první světové války nemuseli cvočkaři na frontu, protože
byla potřeba výroby cvočků do vojenských bot.
Muzejní ukázku dílny – veřtatu najdeme ve Starém Rožmitále a
v Podbrdském muzeu.
Perníkářství a cukrářství – perníku se spotřebovalo dosti, byl posílán z pražských měst. Teprve svatohorské poutě byly podnětem pro
občany, aby se věnovali této profesi.
Výroba nebyla zvlášť složitá, ani strojní vybavení nebylo náročné a
při výrobě bylo potřeba perníkářských forem, zhotovených většinou ze
švestkového dřeva a záleželo na umu a citu řezbáře. Jednostranné a
oboustranné figury představovaly bábu s roštím, dvojčata, princeznu,
husara, kominíka, milenecký pár. Z perníkářství se vyčlenil nový obor –
cukrářství. Klasické cukrářství, výroba oplatek a hostií, výroba čokoládového zboží. K výrobě se používaly formy sádrové, z mosazného a měděného plechu. Na výrobu čokoládového zboží, čokoládových doutníků,
bombonů a jiných tvarů byly formy z pocínovaného železa a také forem
zakoupených v Drážďanech. Oplatky se vyráběly příležitostně v mosa-
zných formách se středovým nápisem Příbram, Marie. Litinové
oplatečnice s hutnickým námětem svědčily o hodnotě uměleckého kovářství. O šikovnosti našich předchůdců svědčí také ruční výroba s vánočními motivy vykládanými rozinkami a mandlemi (ze Starého
Podlesí).
Prstýnkářství - produkty řemesel poutního zboží z různých míst
jsou si často podobné. Příbramské olověné prstýnky měly svoji jedinečnost. Bavorský výrobce řezal původně formy na výrobky ze štuku a odléval olověné prstýnky. Pokračovatelé výrobu rozšířili o hodinky,
náramky, náhrdelníky, dětské monstrance, kalichy, zvonečky aj.
prodávaly se i v dalších poutních místech na Moravě, v Rakousku a Štýrsku. Začalo se používat forem z netradičního materiálu břidlice. Formy
na prstýnky ze dvou břidlicových desek s vyhloubenými polovinami a
různých velikostí se k sobě přiložily, do otvorů se vlévalo olovo. Odlité
prstýnky se očistily, kaménky napodobily barvou, tucet se svázal nití a
tak se prodávaly. Podobně se odlévaly i dětské hodinky, různé hračky i
knoflíky a jiné užitkové předměty. Do břidlicových forem se odlévaly i
křížky do rakve, nápisy na kříž - INRI, lebka se zkříženými hnáty, reliéfy svatohorského chrámu, Maria Zell, různých světců a výjevů z bible,
které se nalepovaly na tištěné obrazy. Výroba proslulých „svatohorských
olovňáčků“ pak neměla pokračovatele a prstýnky se začaly dovážet z Německa.
Rozárnictví - byla výroba růženců. Spočívala ve výrobě zrneček a
v jejich navlékání. Zrnečka se vyráběla z hruškového dřeva na ručním
soustruhu, barvila se na hnědo nebo černo a pak se v peci vypalovala,
aby barva nepouštěla. Ženy a dívky korálky navlékaly na šnůrky, nebo
kleštičkami natáčely mezi zrnéčka očka z mosazných či postříbřených
drátků. Růženec byl ukončen dřevěným nebo kovovým křížkem, nebo
medailonkem.
Hřebenářství - hřebeny se vyráběly z rohů hovězího dobytka, vzácněji z želvoviny. Roh se nejprve rozpoltil, špička odřízla a roh se měkčil
ohněm. Pod tlakem lisů se rovnal uhlazené destičky se vyřezávaly lupénkovou pilkou, a to jak vlastní zuby, tak i horní plocha. Dámské hřebeny, ozdobně vyřezávané se zdobily polodrahokamy. Ruční výrobu
vytlačila tovární konkurence.
Kudlařství - o svatohorských poutích se prodávaly kudly, nože,
nůžky i břitvy. Výborným materiálem pro výrobu byly zlámané důlní
ocelové nebozezy, takže nože byly proslulé svou vynikající kvalitou.
Kudla „příbramka“ byla nejmilejším dárkem pro venkovské i městské
kluky.
Voskařství - rozhraní mezi řemeslem a uměním. Zabývalo se nejen
výrobou krásných bohatě zdobených svící, ale produktem byly tzv. obětiny. Odlévaly se z dvoudílných dřevěných, později sádrových forem, namočených ve vodě. Znázorňovaly se různé části lidského těla (oči, nos,
prsa, nohy), děti, domácí zvířata, domy, stromy atd. Duté, křehké obě-
35
tiny se kladly k nohám P. Marie SvatoV Bohutíně byl proslulý pan Ludvík
horské s prosbou o uzdravení nebo
Kubát, jehož loutky jsou popisovány
ochranu. Výroba byla v Příbrami velmi
v muzeu ve Strakonicích.
rozšířená v 19. století, v muzeu je uloJesličkářství - Oblíbené lidové
ženo mnoho sádrových nebo dřevějesličky vyřezávané ze dřeva a polyných forem. V lidovém umění, které
chromované se používaly po celém
bylo dokladem kultury lidu, zaujímalo
území státu a řezba jesliček se stala
Příbramsko v českých zemích výtéměř domácím průmyslem. Nejvýznamného postavení. Bylo proslulé
znamnější oblastí bylo Příbramsko.
řezbářstvím, které souviselo opět
Betlém býval skoro ve všech domács blízkostí Svaté Hory, dále s výrobou
nostech a dodnes najdeme překrásné,
hraček a hlavně s jesličkářstvím. Méně
cenné a značně staré jesličky. Součástí
s malbou na skle.
bývá tříkrálový průvod, přidávaný 6.
Řezbářství – dřevořezbou se zabýledna, množství nejrůznějších figurek
vala celá škála osob od samouků s růza pastýřů s ovcemi. K betlému patřilo
ným stupněm talentu a odborných
„město“ tvořící pozadí. Jednoduché
znalostí až po profesionální řezbáře.
domky kryté kláskovými střechami se
Byla organizována výroba nábožendoplňovaly honosnými paláci se zrcátských plastik. Celá řada rodin se
kovými okénky, hradby s cimbuřím.
v zimě zabývala výrobou a malbou svaZnámé byly Karasovy jesličky věnotých. Proslulé jsou Zalánské sošky - P.
vané rodinou do muzea. Bohutínský
Marie Zalánské a sv. Petra a Pavla. Sv.
malíř a řezbář p. Kubát vytvořil krásné
Prokop a sv. Barbora - patroni horjesličky, známý byl řezbář p. Stejskal
níků, Sv. Florian - ochránce před
z Tisové. Pan Vojtěch Melichar i syn
ohněm, sv. Jan Nepomucký, sv. Anna,
Vláďa vyřezali a sestavili krásný a čásSkříňkový betlém byl vyroben z chlebového těsta v Příbrami
sv. Václav a Vojtěch. Vyřezávaly se z li- koncem 19. století a patří do sbírek Hornického muzea v Příbrami. tečně pohyblivý betlém zaplňující
pového dřeva a nosily se do Příbramě,
téměř celou místnost. Zvláštní je celá
kde se malovaly, stříbřily a zlatily. Stáhornická kapela, „hrající„ na náměstí
valy v nikách domů, ve štítech. Kuriozní jsou plastiky z kůry, Krakonoš v Příbrami a mnoho postav horníků při práci v dolech. Melicharův hora brdský fořt ze šišek, Fabián, horský duch Brd. Zvláštní skupinou jsou nický betlém byl vystavený na předvánoční výstavě v Příbrami na Záplastiky havířů v parádních stejnokrojích.
mečku i v našem regionálním muzeu na Řimbabě.
Hračkářství - Snad každý horník, otec rodiny na Příbramsku vyřezával svým dětem hračku podle svých představ. Stoupající poptávku zajišťovaly poutě na Sv. Horu. Imigrační vlna horníků z Krušnohoří
S přáním požehnaných a krásných Vánoc
rozšířila technologii a typy hraček. Hračky soustružené s doplňky chlei třeba před rodinnými jesličkami,
bovými, mimina, kluci na houpačce, ale vinou malé trvanlivosti matešťastného vstupu do následujícího roku 2014
riálu se nedochovaly a pak se vyráběly pouze ze dřeva. Různé mlýnky,
přeje kronikářka Olga Říhová.
trubky, větrníčky, velikonoční řehtačky a loutková divadla s kulisami.
HISTORIE JEDNOHO ZVONU
V roce 1950 při ničivém požáru kostela v Bohutíně vzal
za své i jediný tehdy zde instalovaný zvon, který unikl válečným rekvizicím jak v průběhu I., tak i II. světové války
v prvé polovině 20. století. Bohutínský kněz Jan Vrba si
proto po požáru alespoň vypůjčil ze zvoničky v osadě Tisová malý zvon, který byl provizorně zavěšen na lípu mezi
místní farou a vyhořelým kostelem. Této skutečnosti si
tehdy dokonce povšiml i dobový tisk. V roce 1952 byl
kostel opraven a nově vybaven, na věž byly zavěšeny dva
zvony ze zrušeného klášterního kostela v Pivoni u Horšovského Týna. Malý zvonek na lípě však zůstal a plnil zde
nadále funkci umíráčku. Stalo se tak možná také proto, že
místní farář a biskupský vikář Jan Vrba byl od března 1954
jmenován děkanem v Písku. Jeho místo na faře v Bohutíně
zaujal v té době, jako administrátor zdejší farnosti bývalý
písecký děkan ThDr. František Pernegr.
Tisovští osadníci však svůj zvonek postrádali a hlásili se
o něj. Nový kněz se tedy rozhodl tuto záležitost vyřešit a to
poněkud svérázným způsobem. Zvon z Tisové zavěšený na
lípě u fary nesejmul, vzpomněl si však, že jako písecký
děkan obstarával zvon do hřbitovní kaple v Semicích (obec
v sousedství Písku). V roce 1953 dostal povolení od vikariátního úřadu v Prachaticích a církevního oddělení ONV
v Prachaticích k tomuto účelu použít jeden menší zvon
z kostela ve vysídlené obci Cudrovice (Zuderschlag) asi 8
km jihozápadně od Prachatic. Tato čistě německá obec
s dvaceti domy, školou a farním kostelem byla zcela vysídlena a je dnes zaniklá, poslední pozůstatky vesnice byly odstraněny v šedesátých letech 20. století. Dr. Pernegr
vzpomíná, jak v liduprázdné obci snímal zvon z kostelní
věže a odvážel jej do Volar, odsud posléze železnicí do
Písku. Semičtí však nečekali a mezitím si opatřili do své
kaple jiný zvon, také odkudsi z pohraničí a ten z Cudrovic
tím pádem zůstal uložen na tamějším děkanství. Dr. Pernegr jej dal tedy nyní přivézt do svého nového působiště a
36
věnoval jej do Tisové jako náhradu za ten, který v Bohutíně sloužil, co by umíráček, protože oba byly zhruba stejně
velké.
Již v roce 1913 F. Mareš a J. Sedláček ve svém Soupisu
památek historických a uměleckých v politickém okresu
Prachatickém uvádějí ve vybavení kostela v Cudrovicích
mimo jiné zvon z roku 1889 dodaný firmou Perner v Českých Budějovicích a věnovaný zdejšímu kostelu
pravděpodobně manželi
Vavřincem a Kateřinou
Zaummüller. Nahlédnutím do indikační skici
map stabilního katastru
z roku 1857 pro obec Cudrovice zjistíme, že rodina Zaummüller vulgo
Böhm držela usedlost č.
5 v osadě Kolmberg
(dnes Plešivec), která
však na rozdíl od Cudrovic po vysídlení původního
obyvatelstva
nezanikla
zcela.
Ve druhé polovině 19.
století tvořila osada
Kolmberg a obec Zuderschlag jeden katastrální celek. Zajímavé je, že usedlost
rodiny Zaummüller, tehdejší č. 5 stojí v této osadě ve
vzorně zrekonstruovaném stavu dodnes.
Tak se ocitl na sklonku roku 1954 zvonek z dalekých Cudrovic, kde vyzváněl na věži místního kostela šedesát pět
roků v Tisové, malé vesničce v sousedství Bohutína. Tisovská dřevěná zvonička ovšem v té době byla již natolik
chatrná, že na ni zvonek raději nepověsili, ale narychlo zazdili do štítu místní hasičské zbrojnice dva kovové nosníky
a milý zvonek zavěsili sem. Třicet osm roků řádně sloužil
svému účelu, oznamoval poledne i večerní klekání a také
vyprovázel na poslední cestě zemřelé sousedy. Jelikož na
štítě hasičské zbrojnice téměř nebyl chráněn před povětrnostními vlivy, jevila po letech především jeho hlava
(závěs) značné známky zchátralosti. Byly také důvodné
obavy, že by mohl být z tohoto veřejného a volně přístupného místa velmi snadno odcizen. Proto byl v roce 1992
sejmut a uložen v budově OÚ Bohutín. Později, koncem devadesátých let byl na náklady OÚ v Bohutíně odborně vyčištěn, zrestaurován a opraven.
Jedná se o zvon typu „lodní zvon“, který není vybaven
běžnou korunou pro zavěšení, ale pouhým závěsným
okem, čemuž také odpovídá způsob jeho upevnění v hlavě.
Celková váha i s hlavou klasického tvaru, která je vyrobena
z dubového dřeva a opatřena ložisky, činí 21 kg. Výška
zvonu je 22 cm, dolní průměr 28 cm, horní průměr pod
čepcem 15,5 cm, výška lemu 4 cm, výška čepce 4 cm, rozměry závěsného oka (v, š, h) 6 x 4 x 3 cm. Na rozhraní čepce
a pláště (krku) zvonu dvojitý pás s roztečí 2,5 cm, na
spodní části lemu několik drobných poškození. Srdce
zvonu je poměrně hrubá kovářská práce, která evidentně
není jeho původní součástí.
Na plášti zvonu, jehož plocha je vysoká 11,5 cm, je
z jedné strany reliéfní ozdobný štítek 9 x 3,5 cm, který nese
název zvonařské firmy: A. PERNER & SCHN IN BUDWEIS
(A. Perner & syn v Českých Budějovicích). Pod tímto štítkem taktéž v reliéfu odlitý letopočet, arabskými číslicemi
1889, výška jednotlivých číslic 1,5 cm. Štítek a letopočet
jsou z obou stran doplněny reliéfními kruhovými emblémy
o průměru 5 cm. V mezikruží emblémů, které je široké
pouhých 5 mm, je velmi špatně čitelný doprovodný text.
V jejich ploše o průměru 4 cm potom u prvého reliéfní podobizna Františka Josefa I., na ploše druhého reliéf múzy
dekorující vavřínovým věncem sedící postavu. Na opačné
straně zvonového pláště
reliéfní obraz světce cca
11 x 7 cm držícího
v ruce lilii, bez jakéhokoliv dalšího označení
nebo atributů, jedná se
s největší pravděpodobností o sv. Františka Xaverského (nelze však
zcela vyloučit ani to, že
je zde zobrazen sv. Dominik).
Jak již bylo uvedeno, zvon je dnes ve
vzorně zrenovovaném
stavu bezpečně deponován v prostorách OÚ
Bohutín a bohužel,
vzhledem k poměrům
vládnoucím v naší zemi je prozatím nereálné, že by v dohledné době opět plnil svoji funkci.
Použité zdoje a literatura:
1/ Lidová demokracie ze dne 23. 9. 1951
2/ FÚ Bohutín, Pamětní kniha fary bohutínské 1896
- recent s. 177,185,486
3/ MAREŠ, F. SEDLÁČEK, J. Soupis památek historických
a uměleckých v politickém okrese Prachatickém. Praha
1913 s. 29, 30 (zde uvedena pravděpodobně omylem
neznámá osada Řemdikovice)
4/ ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU Mapy stabilního katastru, CPO evid. č. 5828-2
5/ SOkA Příbram, Kronika obce Tisová (verze upravená
Ing. M. Kosánem) s. 223
6/ Ústní informace od p. Josefa Tesky z Tisové.
7/ Ústní informace od starosty obce Bohutín
p. Ladislava Turka.
František Stehlík
37
VODNÍ KOLO ŠTĚPÁN
Komora vodního kola u jámy Štěpán v Bohutíně
V 32. týdnu letošního roku byl starostou obce Bohutín
nahlášen „propad“ na obecním pozemku 737/1 v k.ú. Bohutín. Dle vyjádření starosty došlo při odstraňování černé
stavby, dřevěné kolny, k samovolnému sesutí - destrukci
opěrné zdi, a tím k odkrytí neznámého volného prostoru.
Tento byl pracovníky organizace o.z. SUL Příbram provizorně zakryt a okolí zajištěno výstražnou páskou s nápisem
„Zákaz vstupu, poddolováno“.
Téhož dne 8. 8. 2013 bylo pracovníky organizace provedeno ohledání místa propadu, jeho průzkum a očištění od-
haleného opuštěného důlního díla. Následným ověřením
v organizaci archivované důlně měřické dokumentaci bylo
zjištěno, že se jedná o propad pod původním ústím „větracího komínu“, který byl likvidován prostým zásypem, a to
počátkem sedmdesátých let minulého století v souvislosti
s předchozí likvidací jámy Štěpán. Po fyzické kontrole podzemního objektu a vyhodnocení dostupné archivní dokumentace bylo zjištěno, že se jedná původně o komoru
vodního kola u jámy Štěpán (půdorys získán v Národním
technickém muzeu Praha), která byla při likvidaci dolu částečně likvidována jako „větrací komín u jámy Štěpán“.
30. 8. 2013 byla obvodním báňským inspektorem OBÚ
pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského Ing.
Andrejem Blažkem za účasti závodního dolu o.z. SUL Příbram Ing. Josefa Kováře provedena inspekční prohlídka.
Při inspekci byla předložena tato dokumentace:
1. Půdorys komory vodního kola („Aufnahme im Stefann
Schacht“, pravděpodobně z roku 1883 – zdroj NTM Praha).
2. Důlní situace u jámy Štěpán („Bohutin. 1. Lauf. 3.
Blat“z roku 1943, archiv o. z. SUL ).
3. Povrchová situace („Povrchová situace dolu Štěpánka,“
pravděpodobně ze sedmdesátých let 20. století, archiv o. z.
SUL).
4. Situace v současnosti částečně přístupného podzemního
objektu zakreslená do katastrální mapy („Důl Štěpánka, zaměření skutečného stavu lokality“).
5. Podélný řez komorou a přilehlými objekty.
6. Evidenční list hlavního důlního díla jámy Štěpán.
7. Informace o parcele 737/1.
8. Fotografická dokumentace.
9. Závěrečná zpráva, Injektážní práce u Dolu Štěpán v Bohutíně – dokončení, (listopad 2006, zpracovatel SG-Geotechnika, a.s.).
Kontrolou předložené dokumentace bylo zjištěno:
Dohledaná dokumentace poskytuje pouze dílčí a neúplné
informace o opuštěných důlních dílech bývalého dolu Štěpán a ostatních navazujících důlních dílech. Z předložené
dokumentace vyplývá, že část těchto důlních děl podchází
obytný dům se 4 nájemními byty nacházejícími se v bezprostřední blízkosti místa propadu st. parcele 72/1. Dále závodní dolu uvedl, že dne 10. 6. 1971 došlo k havárii jámy
Štěpán (důlní otřes s následným prolomením celíku mezi
založenými stařinami a následným vypleněním a zřícením
jámové výztuže mezi 1. a 22. patrem a vzpříčením horninového bloku pod 11. patrem a k uzavření jámy v celém jejím
profilu. V hloubce 64,9 m, tj. na úrovni 1. patra, byla tato
jáma uzavřena železobetonovou deskou a zasypána nezpevněným zásypem. Důlní díla, která byla tímto propadem
odkryta, jsou pokračováním zazděných chodeb (z úrovni
středu komory) k jámě a podcházejí pod blízkým obytným
domem na st. parcele 72/1 v k.ú. Bohutín a předpokládá se,
38
že byla uzavřena kvůli izolaci výdušného větrního proudu a
za zdi jsou tato důlní díla nelikvidována, volná, s možnosti
jejich budoucího zavalení.
Vzhledem ke složité geotechnické situaci v okolí jámy, jejímu nešťastnému zaražení v pásmu historických stařin
(jáma je situována na povrchu mezi průmět 1. a štolového
patra na povrch) a řadě propadů v okolí jámy byly nástupnickou organizací RD Příbram, o.z. SUL Příbram následně
v roce 2005 a 2006 prováděny injektážní práce v okolí jámy,
vlastní jámy, současně však mimo komoru vodního kola
s navazujícími důlními díly.
V předložené dokumentaci bylo ověřeno, že se původně
jednalo o komoru vodního kola, včetně navazujících důlních děl, která byla později využita k odvětrání Dolu Štěpán
(viz.„Povrchová situace dolu Štěpánka“, větrací komín),
který je ve správě o. z. SUL Příbram státního podniku
DIAMO. Cit. větrací komín byl v minulosti likvidován částečným zásypem, hrazeným pravděpodobně z provozních
prostředků RD v rámci těžební činností v bohutínském revíru, probíhající do poloviny roku 1979. Takto byla v minulosti likvidována řada opuštěných důlních děl ústících na
povrch, jakož i propadů do těchto důlních děl.
Kontrolou na místě byly zjištěny následující skutečnosti:
Fyzickou kontrolou při inspekci na místě propadu do opuštěných důlních děl byl ověřen rozsah propadu, jakož i stav
v současnosti přístupné části opuštěných důlních děl bývalé
komory vodního kola Dolu Štěpán.
Komora je částečně vyplněna zásypovým materiálem
(haldovinou z bývalého odvalu). Přístupné části komory i
ostatních navazujících důlních děl jsou z části vyztuženy kamennou vyzdívkou. Dvě přístupové chodby k jámě jsou zazděny a dle dohledané mapové dokumentace díla pokračují
pod obytným domem až k vlastní jámě Dolu Štěpán.
Při inspekci byly zjištěny skutečnosti, které vedly obvodního báňského inspektora k vydání závazného příkazu podle
ust. § 42 odst. 2 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném
znění. V souladu s výše citovaným ustanovením § 42 odst.
2, písm. b) zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušinách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů, byl vydán organizaci o. z. SUL Příbram státního
podniku DIAMO závazný příkaz, kterým bylo organizaci
o.z. SUL Příbram státního podniku DIAMO uloženo:
1. Propad – ústí do komory vodního kola neprodleně zajistit trvalým způsobem proti vstupu nepovolaných osob,
např. vstupním portálem s mřížovými uzamykatelnými
dveřmi), včetně úpravy navazujícího svahu (dle § 3 odst. 1
vyhlášky č. 55/1996 Sb., o požadavcích zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti
prováděné hornickým způsobem v podzemí).
2. Neprodleně provést posouzení stability obytného domu
nad opuštěnými důlními díly bývalého Dolu Štěpán, např.
průzkum a ověření stavu zazděných důlních děl, jakož i účinnost kontaktních injektážních prací z roku 2005 a 2006. (§
37 vyhl. č. 55/1996 Sb.).
3. Na základě posouzení zpracovat projekt podzemních sa-
načních prací báňským projektantem pro zajištění opuštěných důlních děl Dolu Štěpán, vč. provedení průzkumu a zajišťovacích prácí v zasypané části komory, popř. i navazující
odvodňovací chodby), a to nejpozději do 30.6.2014 (§ 37
vyhl. č. 55/1996 Sb.).
4. O provedených pracích organizace povede důlně měřickou dokumentaci (dle § 14 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.).
5. Informovat OBÚ o splnění závazného příkazu písemným
způsobem nejpozději do 31. 12. 2014.
V odůvodnění byl vzhledem k tomu, že se nedá vyloučit
zřejmé a bezprostřední ohrožení zákonem chráněných obecných zájmů, zejména bezpečnost života a zdraví lidí, popřípadě majetku, odňat případným námitkám k bodu 1 a 2
závazného příkazu odkladný účinek. Tyto skutečnosti nejsou a nebyly porušením předpisů organizací o.z. SUL, jako
právního nástupce Rudných dolů Příbram, s.p., které v minulosti provedly likvidaci cit. důlních děl Dolu Štěpán. Důvodem vydání tohoto závazného příkazu je ochrana
zákonem chráněných obecných zájmů, zejména bezpečnost
života a zdraví lidí, popřípadě majetku.
Stejnopis protokolu a závazného příkazu převzal dne
30. 8. jménem organizace o.z. SUL Příbram Ing. Josef Kovář,
závodní dolu.
V souladu s bodem 1 závazného příkazu vydal stavební
úřad 5. 9. 2013 rozhodnutí o nutných zabezpečovacích pracích, kterým vlastníkovi komory vodního kola, tzn. o.z.
SUL Příbram nařídil okamžité provedení následujících prací:
- propad, ústí do komory vodního kola neprodleně zajistit
proti vstupu nepovolaných osob, např. vstupním portálem
s mřížovými uzamykatelnými dveřmi včetně úpravy navazujícího svahu
- zpracovat a doložit stavebnímu úřadu projektovou dokumentaci realizovaných prací.
V současnosti je postaven vstupní portál s mřížovými
dveřmi a opravena část navazujících opěrných zdí. Dále bude
prováděn průzkum zazděných důlních děl, celkové posouzení, zpracování projektu a realizace zajišťovacích prací.Současný stav přibližuje foto z průběhu výstavby portálu.
Závěrem je nutno uvést, že práce jsou financovány z prostředků státního podniku DIAMO na zahlazování následků
hornické činnosti. Zpřístupnění veřejnosti v blízké budoucnosti není vyloučeno.
Ing. Josef Kovář, říjen 2013
39
ROZPIS PŘISTAVENÝCH KONTEJNERŮ
Kontejnery budou rozmísťovány
od 9. 4. do 22. 4. 2014
dle potřeby v jednotlivých částech obce.
středa - neděle (9. - 13. dubna)
Vysoká Pec - na návsi u Cífků
Vysoká Pec - u Mateřské školky
Tisová - náves u vývěsky
pondělí - čtvrtek (14. - 17. dubna)
Chaloupecká louka - na struhách
Havírna - pod obecním úřadem u garáží
Havírna - křižovatka k sokolovně
V roce 2014 bude celosezonní přistavení velkoobjemových
kontejnérů na biologicky rozložitelný odpad - bioodpad z domácností, odpad ze zeleně, z údržby parků, sadů a zahrad občanů.
Žádáme občany nevhazovat žádný jiný komunální odpad!
pátek - pondělí (18. – 22. dubna)
Bohutín - u Vondrášků
Bohutín - u bytovek
Bohutín - u hasičárny
Zároveň žádáme občany,
aby do kontejnerů nevhazovali nebezpečný odpad
- pneumatiky, televize a jiné elektrospotřebiče.
Tento nebezpečný odpad je možno bezplatně předat
po vzájemné dohodě u budovy garáže
pod bývalým OÚ na Vysoké Peci.
p.Turek, tel.: 725 022 736
p. Kubík, tel.: 723 743 585
TIPY NA VÝLET
Příbramské betlémy
a profesionální řezbáři
Galerie Františka Drtikola, Zámeček–Ernestinum,
Příbram - tradiční výstava betlémů, na které budou
vedle lidových hornických umělců představeni
profesionální řezbáři působící v Příbrami v letech
1850–1950.
Výstava prezentuje desítku velkých historických betlémů
a několik menších betlémových celků. Vystaveny budou dva
nejcennější betlémy ze Sbírky Hornického muzea Příbram,
betlém tzv. Vyskeřský a Bartošův. Oba pocházejí z konce 19.
století a jedná se o znamenitou práci několika autorů, většinou horníků. Návštěvníci mohou po delší přestávce obdivovat historický keramický betlém inspirovaný vystřihovacími betlémy Mikoláše Alše, pohádkový betlém Františka
Nejedlého či tzv. Sýkorův betlém sestavený z figurek a staveb nakupovaných ve 30. letech 20. století na proslulých příbramských vánočních trzích. Chybět nebudou ani
soustružení daráčci či tradiční figurky z chlebové hmoty.
Přestože výroba betlémů a dřevěných sošek se v Příbrami
spojuje především s lidovou tvořivostí horníků, připomeňme, že ve městě pracovalo i několik řezbářských a soustružnických dílen současně a jejich
produkce byla překvapivě pestrá.
Vedle betlémů a soch svatých dodávaly na trh stylové ložnice, toaletní
či květinové stolky a oblíbeným artiklem byly také drobné dekorační
předměty – šperkovnice, stojánky
na dýmky nebo elegantní dřevěné
zouváky na boty. Dětské návštěvníky možná potěší fakt, že do sortimentu profesionálů patřily vedle
40
hraček také loutky.
Řezbářské firmy prezentovaly své výrobky na průmyslových
a hospodářských výstavách nejen v Příbrami, mnohé jejich
řezby dodnes zdobí české i zahraniční interiéry. Největší řezbářskou dílnou byla firma rodiny Procházkových, mezi další
známé profesionály patřili Josef Vejvoda, rodiny Frišů a Kotrbatých, Adolf Kopp a Antonín Smeták. Dvěma posledně
jmenovaným je na výstavě věnována zvláštní pozornost, jelikož právě jejich práce jsou v expozici bohatě zastoupeny.
Vedle betlémových figur Antonína Smetáka patří k hlavním
lákadlům výstavy mistrovské řezby Adolfa Koppa a jeho 80
cm vysoké marionety řezané pro loutkové divadlo.
Scénář výstavy:
PhDr. Lenka Blažková, Ph.D., Mgr. Klára Posekaná.
K realizaci výstavy přispěli:
Příbramští betlémáři, Státní okresní archiv Příbram,
Muzeum loutkářských kultur Chrudim
a soukromí sběratelé.
Otevřeno:
5. 12. 2013 až 5. 1. 2014 od 9 do 17 hodin
24. 12. 2013 od 9 do 12 hodin
31. 12. 2013 zavřeno
1. 1. 2014 od 13 do 17 hodin
Vstupné:
dospělí 20 Kč / děti, studenti a senioři 10 Kč.
Možnost komentovaných prohlídek pro skupiny:
Objednávejte na [email protected],
[email protected] nebo tel. 318 626 307,
linka 33 a 42.
PODBRDSKÉ MUZEUM
Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Palackého 10
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Společný e-mail:
[email protected]
Iva Ryjáčková, DiS.
pokladní, průvodkyně
telefon: 311 249 264
e-mail: [email protected]
Více na: www.podbrdskemuzeum.cz
Nové podbrdské muzeum naleznete v historickém jádru
města v nově zrekonstruovaném areálu továrního komplexu
Agrostroj. Hlavní expozice je umístěna v dvoupatrové budově, navazující na tovární halu, ve které se nachází galerie.
Součástí muzea je i expozice historických automobilů, stodola, venkovní učebna a dětské hřiště.
Naše bezbariérové muzeum je interaktivní, je určeno
všem věkovým kategoriím.
Rádi přivítáme i rodiny s dětmi.
1682 držel mlýn, tehdy již nazývaný Podbranský, pan Jakub
Kerhart.
Další provozovatelé, rod Báců, o kterém máme první
zmínku v roce 1698, získal budovu do dědičného držení výnosem arcibiskupa, hraběte Braunera. Bácové ji užívali
téměř 200 let, až do roku 1883, kdy stavení i s mnoha po-
Historie budov Podbrdského muzea
V místech, kde dnes stojí Podbrdské muzeum, býval podle
písemných zpráv před více než 630 lety mlýn, později nazývaný Podbranský. Mlýn disponoval dvěma vodními koly
a v roce 1379 byl pronajat rychtáři Peškovi za jeho služby
městu. Další písemná zmínka pochází z roku 1565, z období
renesance, kdy měl mlýn už „čtyři kola moučná“. V roce
41
zemky prodal František Báca Arcibiskupství pražskému. To
mlýn pronajalo na sedm let Bohumilu Pittrovi z Březnice a
poté Bohumilu Sloupovi z Bukové. Kdo měl mlýn v nájmu v
roce 1912, kdy vyhořel, se prozatím nepodařilo zjistit. Ještě
před požárem zde fungovala čtyři kola, která poháněla umělecký válcový mlýn a pilu.
Po požáru již arcibiskupové původní provoz neobnovili,
místo mlýna tu působila firma „Ferrum, akc. spol. pro průmysl železářský, továrna na stroje“. Namísto kol byla zakoupena Francisova turbína a podnik vybaven
kovoobráběcími stroji. Za první světové války zde byla soustředěna pro Rožmitálsko typická řemeslná výroba cvočků,
dále tu kompletovali granáty a obráběli pouzdra dělových
nábojů. Po první světové válce se Ferrum rozpadlo a arcibiskupové objekt prodali V. Tomáškovi a ing. Kašpárkovi,
kteří zde vytvořili firmu Roko – Rožmitálské kovozávody.
Továrna produkovala třífázové elektromotory, elektrické
svařovací stroje aj. Po zastavení činnosti v roce 1935 se o
dva roky později ujali nové výroby synové V. Tomáška, Jan
a Jiří. Společnost se jmenovala Kovoprůmyslové závody a
až do roku 1943 pokračovala ve výrobě kovového nábytku a
vzduchotechniky. Za okupace byl závod donucen převzít
strategicky významnou produkci generátorů na výrobu dřevoplynu pro nákladní a osobní auta.
Po druhé světové válce se závod specializoval na senomety, v menší míře se vyráběly ventilátory a vzduchotechnická zařízení. Roku 1947 Kovoprůmyslové závody v
Rožmitále předložily a později realizovaly projekt na novou
turbínu systém Praga – Reifenstein o výkonu 45,5 HP.
Dne 1. 1. 1950 se bývalé Kovoprůmyslové závody přičlenily pod n. p. Agrostroj Prostějov a výrobní program byl rozšířen o další hospodářské stroje, např. pračky a mačkadla na
brambory. V témže roce byla přikoupena sousední budova
se stodolou a přestavěna na obrobnu, dále zavezena část
rybníka Kuchyňky, čímž se alespoň trochu rozšířila kapacita
podniku.
Rok 1954 byl velmi důležitý mezník, tehdy se zrušil provoz Chodských pil na předměstí a jejich areál byl přičleněn
k závodu. Stejným způsobem přibyla o rok později i slévárna, a tak se strojní odlitky již nemusely dovážet z Prostějova. Ve slévárně se i nadále vyráběla kanalizační a
stavební litina.
Rozšířený závod produkoval senomety, zrnomety, krou-
hačky řepy – elektrické i ruční, pračky brambor, náhradní
díly. Výrobky se vyvážely především do Švýcarska, Holandska, Vietnamu, Číny a SSSR.
Sortiment se až do 90. let mnoho nezměnil. Po revoluci
byl objekt v restituci navrácen potomkům bratří Tomáškových, ti jej pak v roce 2000 prodali městu Rožmitál pod
Třemšínem, které v letech 2009 - 2010 nakonec celý areál
adaptovalo na Podbrdské muzeum.
Aktuální akce - HRAVÉ VÁNOCE
do 31. 01. 2014
Kouzlo Vánoc vytvořené vlastníma rukama, lidové vánoční zvyky, tvořivé dílny… to všechno vám nabízí výstava
Hravé Vánoce, která je umístěna v galerii muzea. Vánoční
expozice přibližuje dobu adventu tak, jak jí prožívali naši
předkové. Chystali se na příchod dlouhé zimy, dodržovali
půst, scházeli se na přástky, připravovali obřadní pečivo a
zeleň, dodržovali nejrůznější zvyky a obyčeje, které jim měly
pomoci zabezpečit rodinné štěstí, zdraví, dobrou
úrodu…vesnicemi procházely tajemné maskované postavy i
malí koledníci. Výstava je doplněna desítkami exponátů ze
sbírek Podbrdského muzea. Jsou to předměty denní potřeby, bez kterých se neobešla žádná domácnost a sbírka výšivek, které je věnovaná samostatná expozice nazvaná
Z truhly naší babičky. K návštěvě vybízí i stálá expozice J. J.
Ryby, autora České mše vánoční. Pokud se pro návštěvu rozhodnete 26. 12., můžete spojit návštěvu muzea s návštěvou
kostela sv. Jana Nepomuckého. Zpěváci a hudebníci z Rožmitálu a okolí zvou každoročně na tradiční provedení České
mše vánoční, „Hej mistře.“
Vstupné 30,- Kč.
Školy prosíme, aby se na výstavu objednaly předem.
42
FOTOKRONIKA
nejvýznamnější akce letošního roku - začátek rekonstrukce budovy školy a okolí
probíhající vnitřní stavební úpravy
dokončovací práce okolí ZŠ
slavnostní zahájení školního roku dne 2. září 2013
43
FOTOKRONIKA
oprava kanalizace - investor obec
začátek úprav komunikace ve Vysoké Peci
dokončovací stavební práce na místní komunikaci - soukromý investor
oprava povrchu komunikace silnice I/18 - investor ŘSD
čištění vodotečí v obci - protipovodňová opatření
oprava vodovodního potrubí v lokalitě silnice I/18, Chlaupecká louka - investor obec Bohutín
44
FOTOKRONIKA
opravy bytových domů v jednotlivých částech obce - investor vlastníci domů
předpokládaná modernizace obecních budov školní jídelny a mateřské školy v r. 2014
7. 12. 2013, bylo to náročné - první ročník výlovu opraveného obecního rybníčka v západní části Bohutína. Nejprve bylo nutné odstranit led, následně
byla použita technika a výsledek se dostavil. Vyloveno bylo 14 kaprů, 1 pstruh a dvě plotice. Zase za rok.
Petrův zdar!
45
PRO NEJMENŠÍ
Když se pastýři dozvěděli o tom,
že se nedaleko Betléma právě narodil
ježíš,
rychle spěchali najít to místo.
Ale, kdo byl tím poslem,
který jim o miminku pověděl
a v kterou denní dobu to bylo?
Vybarvi políčka
s veselými smajlíky žlutě
a se smutnými
nebo rozzlobenými černě
nebo tmavě modře
a vše se zachvíli dozvíš.
Mezi pastýři,
kteří se přišli poklonit
novorozenému Králi,
se ozýval zvlášní zvuk.
Nejdříve zjisti,
který nástroj zahrál nejdelší melodii,
a potom vybarvi jeho cestičku.
Podle obrázků zjistíš,
co vydávalo zvuk, který se ozýval mezi pastýři
- a pak už jistě uhodneš,
kdo se také přišel podívat na ježíška.
Vybarvi si obrázek podle vlastní a fantazie.
46
POTRAVINY DRMLOVKA
Zdenka Bauerová, Vysoká Pec 225
Vás zve k nákupu:
- širokého sortimentu
potravinářského zboží
- drogerie - krmení pro zvířata
- tabáku a tabákových
výrobků - propan butanu
- a ostatního zboží
- denně čerstvé pečivo
- zákusky - lahůdkářské
výrobky - sekaná
- ON - LINE SAZKA
tel.: 608 258 455, Vysoká Pec 64, 262 41 Bohutín
2013
VÁ S Z V E
28. 12. 2013 - vánoční OLDIES
- taneční vystoupení Michalea & Dan
a DUO SPORTAEROBIC...
18. 1. hasičský ples - SDH Bohutín
22. 3. taneční zábava - SDH Vysoká Pec
Všem zákazníkům
přeji příjemné prožití
vánočních svátků
a do roku 2014
hodně štěstí
a zdraví.
Všem svým zákaznicím a zákazníkům
přeji mnoho pohody a klidu o svátcích vánočních
a do nového roku všem pevné zdraví,
hodně radosti a spokojenosti
Jana Heřmanová - koloniál Bohutín
Studio Relax - Vysoká Pec 89 - tel.: 731 722 480
Nevíte si rady,
který vánoční dárek je ten pravý?
Přijďte si zarelaxovat
a načerpat energii.
Prodej vánočních
dárkových poukazů zahájen!
Masáže, pedikúra, manikúra, kosmetika,
parafínové zábaly, depilace aj.
Krásné a pohodové Vánoce a hodně odpočinku Vám přeje Eva Plášilová
OFSETOVÝ
Jiří KRÁKORA
Husova 635
Příbram VI
(areál Halexu)
tel.: 318 635 421
603 427 151
e-mail: [email protected]
www.tiskarna-krakora.pb.cz
a
DIGITÁLNÍ TISK
Tiskárna
Jiří KRÁKORA
z
OD
VRHU
ÉHO NÁ SK - VIZITKY opisy, brožury to kalendáře, í listy,
K
C
I
F
A
s
fo
I
a
i
ac
T
GR
č
é
,
Ý
n
y
N
n
ry, dod
ONEČ pagační leták dáříky, nástě
- faktu
ů
AŽ PO K
koviny
z pro
doklad
alen
y,
lní lístk
is
k
zk
HOD.
h z jíde
remní t oukázky z tis
íc
papíry
fi
š
k
z
r
é
a
DO 24
is
v
y
t
o
k
a
k
n
ladový
tovní p
lepek n
í hlavič ánky, vstupe
e z poš ír z tisk samo evný malonák ...
dopisn
, pozv
rmulář
e
r
e
p
a
fo
a
ic
íc
b
,
p
n
v
z
y
í
d
d
c
at
em
ova
okla
pohle
tenky
ě mnoh donesených d
ávky, d a samopropis travenky, úč
z a ješt
iz
s
n
objedn
VAŠE ZAKÁZKY
ZPRACUJEME
LEVNĚ
RYCHLE A KVALITNĚ
NOVĚ OTEVŘENÉ
KADEŘNICTVÍ
na Vysoké Peci
RŮŽENA VÍTKOVÁ
roz. Sirotková
Tel.: 607 165 978
Vydává: Obecní úřad Bohutín, který odpovídá za korektury zpravodaje. Registrováno: pod číslem MK ČR E 15726.
Příspěvky a připomínky zasílejte nebo zaneste na OÚ Bohutín.
Graficky zpracovala: Tiskárna J. Krákora, Husova 635, Březové Hory, 261 01 Příbram VI,
tel.: 318 635 421, 603 427 151, e-mail: [email protected], www.tiskarna-krakora.pb.cz, v počtu 900 výtisků.
Download

zpravodaj