FINÁLNÍ INFORMACE
ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UP
a
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
pořádá
XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT
s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
Záštitu nad kongresem přijali moravský metropolita arcibiskup
MPOs. Jan Graubner a primátor statutárního města Olomouc Martin Novotný
16. – 18. 5. 2012
Hotel NH Olomouc Congress
Organizační zajištění:
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
www.ortopedicke-centrum.cz
Kompletní fie‰ení
pro revizní operace
TEP kyãelního kloubu
• Burch/Schneider
revizní dlaha
✓ jedin˘ skuteãn˘
originál, více neÏ
30 leté klinické
zku‰enosti
• Trabecular Metal*
systém pro revizi
acetabula
✓ komplexní systém
pro fie‰ení defektÛ
acetabula
• Revitan Curved
revizní dfiík
✓ distálnû anatomicky
zakfiiven˘ modulární dfiík
• SL Wagner
revizní dfiík
✓ více neÏ 25 leté zku‰enosti,
nabízen v délkách 190, 225,
265 a 305 mm
✓ optimální kombinace
proximální a distální ãásti
✓ spojení ovûfien˘m
Morse konusem
✓ volitelná anteverze
proximální ãásti
✓ moÏnost distálního
zaji‰tûní
* Materiál Trabecular Metal™ má podobnou celulárni strukturu a mechanické
vlastnosti jako kost; umoÏÀuje rychlou a rozsáhlou kostni infiltraci.
Implantáty Trabecular Metal jsou vyrábûny z ãistého tantalového kovu
za pouÏití techniky odpafiovacího naná‰ení, tato technika vytvofií kovovou
trámãitou strukturu jeÏ je podobná kosti spongiozní.
www.zimmerspine.eu
©2012
©2012 Zimmer Czech
www.zimmer.com
Zimmer Czech, s.r.o., Na Vítûzné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 261 394 201-3, Fax: +420 261 394 213, E-mail: [email protected]
PROGRAM
XVI. NÁRODNÍHO KONGRESU ČSOT
s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou
zdravotnické techniky a farmacie
16. – 18. 5. 2012
HOTEL NH OLOMOUC CONGRESS
POŘADATEL
ČSOT
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
POD ZÁŠTITOU
Mons. Jana Graubnera (olomoucký arcibiskup),
Martina Novotného (primátor města Olomouce),
prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D. (děkan LF UP)
PREZIDENT ČSOT
doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
PREZIDENT KONGRESU
doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
MUDr. Petr Kamínek, Ph.D.
ORGANIZAČNÍ SEKRETÁŘ
as. MUDr. Jiří Lošťák
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Ortopedické centrum s.r.o.
PROGRAMOVÝ VÝBOR
Výbor ČSOT, doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA,
doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc., doc. MUDr. Miroslav Pach, CSc., MUDr. Miroslav Uvízl, Ph.D.,
Bc. Barbora Lisická, MUDr. Radim Kalina, Ph.D., MUDr. Jan Špička, Ph.D.
VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE
REGISTRACE
Hotel NH Olomouc Congress, Legionářská 21, 779 00 Olomouc
Středa
Čtvrtek
Pátek
ÚČASTNÍCI
16.00 – 19.30
7.00 – 17.45
7.30 – 12.00
16. 5. 2012
17. 5. 2012
18. 5. 2012
REGISTRAČNÍ POPLATEK
VYSTAVOVATELÉ
13.30 – 20.00
7.00 – 8.00
od 1. 5. 2012 a na místě
Základní - lékaři (členové ČSOT)
Základní - lékaři (nečlenové ČSOT)
1-denní poplatek - lékaři čtvrtek, pátek
SZP, studenti, fyzioterapeuti
Kč 1900,Kč 2100,Kč 1200,Kč 800,-
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Registrace probíhá on-line na www.ortopedicke-centrum.cz - sekce REGISTRACE
(v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na telefonních číslech:
+420 475 530 022, +420 475 216 588 nebo +420 731 560 858)
Přihlášky k pasivní účasti registrujte v on-line registraci nejpozději do 7. 5. 2012, poté je registrace možná pouze na místě
Po zaregistrování Vám e-mailem přijde automaticky vygenerované potvrzení přihlášky s informacemi o platbě a Váš tajný kód. V případě, že budete
cokoli v přihlášce potřebovat změnit (př. přiložit abstrakt, cokoli přiobjednat atd.), přihlásíte se v registraci pod tímto zaslaným tajným kódem přímo
do Vaší již vyplněné přihlášky, kde provedete změnu.
CERTIFIKÁTY
Lékařská sekce – Lékaři obdrží potvrzení o účasti na kongresu.
Sesterská sekce – Sestry obdrží certifikát o účasti na kongresu.
Fyzioterapeuti – Obdrží certifikát s kredity od UNIFY ČR
STRAVOVÁNÍ
Občerstvení během přestávek bude zajištěno v prostorách Omega centrum.
SPOLEČENSKÝ PROGRAM
od 1. 5. 2012 a na místě
Středa 16. 5. 2012 - Welcome party
Kč 800,-
Čtvrtek 17. 5. 2012 - Společenský večer
Kč 1200,-
Čtvrtek 17. 5. 2012 - v čase 17.00 - 19.30 návštěva Arcibiskupského
paláce, Arcidiecézního muzea, katedrály (doprava vč. průvodců v ceně)
Kč 200,-
PLATBY
Platby je nutné uhradit na: číslo účtu: 27-3400450207/0100 KB a.s., pobočka Ústí nad Labem variabilní symbol: rodné číslo,
konstantní symbol: 0308. Platby ze zahraničí:
Název banky: Komerční banka a.s., SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ8301000000273400450207
Adresa: Komerční banka a.s., Bílinská 2, 400 42 Ústi nad Labem
Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude předán účastníkům v průběhu konání kongresu u pokladny.
PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE
STŘEDA, 16. 5. 2012
Registrace (NH hotel)
Schůze výboru ČSOT (NH hotel)
Schůze primářů (NH hotel)
Uvítací večer (NH hotel)
16:00 - 20:00
17:00 - 18:30
19:00 - 20:00
20:15 - 23:00
Čtvrtek, 17. 5. 2012
SÁL EVROPA
Registrace: od 07:00 hodin
Slavnostní zahájení: 08:00 - 8:45
15´
2. Stručný životopis prof. Pavlíka
Ditmar R.
Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci
10´
3. Aktuálny prínos Pavlikovej metódy v liečbe vývojovej dysplázie bedrového kĺbu
Kokavec M.
Ortopedická klinika FN Bratislava, Slovensko
10´
4. Včasná diagnostika vývojové dysplazie kyčle
Poul J.
KDCHOT,FN Brno
10´
5. Současná koncepce léčby vývojové dysplazie kyčle
Dungl P.
Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha
15´
Sál Evroopa
1. Stručná historie české ortopedie
Čech O.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha - Vinohrady
Čtvrtek 17. 5. 2012
Dětská ortopedie - sympozium na počest prof. Pavlíka
8:45 - 10:15
Předsednictvo: Dungl P., Kokavec M., Poul J.
Čtvrtek 17. 5. 2012
6. Co se změnilo za posledních 20 let v péči o dětské kyčle?
Zídka M. (1); Džupa V., Douša P. (2)
(1) 3. LF UK Praha a CLPA s.r.o. Praha;
(2) Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV Praha
10´
7. Jak dál v diagnostice a léčbě dysplastické kyčle
Chládek P., Trč T.
Ortopedická klinika UK – 2. LF a FN Motol – Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie
10‘
Dungl P.
Shrnutí, závěry pro praxi
10´
Přestávka: 10:15 – 10:45
Dětská ortopedie - sympozium na počest prof. Pavlíka
10:45 – 12:00
Předsednictvo: Chomiak J., Šponer P., Trč T.
Sál Evroopa
8. Význam trakční léčby v léčení VDK
Řeháček V., Chládek P., Trč T.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
7´
9. Krvavá repozice kyčelního kloubu v léčbě vrozeného vykloubení
Šponer P., Pellar D.
Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové
7´
10. Osteotómie v oblasti bedrového kĺbu u detí v liečbe následkov po DDH.
Popluhár J., Liščák B., Krauseová O., Vereš P.
Oddelenie pediatrickej ortopédie FNsP Žilina
7´
11. Naše zkušenosti s operací stříšky podle Boswortha
Čech O., Vávra J.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha - Vinohrady
9´
12. Osteotomie krčku a hlavice stehenní kosti v léčení následků M. Perthes
Burian M., Dungl P., Chomiak J.
Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha
8´
13. Operační léčba nekrózy hlavice femuru u dospívajících
Bartoníček J.
ÚVN Praha
8´
14. Southwickova osteotomie při řešení CVA - dlouhodobé výsledky
Pink M., Valoušek T., Mikláš M.
Ortopedické oddělení, Nemocnice Třebíč
7´
Diskuze
7´
10´
Chomiak J.
Shrnutí, závěry pro praxi
5´
Čtvrtek 17. 5. 2012
15. Osteotómie v oblasti kolena u detí na našom pracovisku
Liščák B., Popluhár J., Hartel M., Šafek K.
Oddelenie pediatrickej ortopédie FNsP Žilina
12:00 – 13:00
Polední sympozium
„Revizní TEP kyčle“ (Zimmer)
„Prevence TEN u ortopedických operací“ (Bayer)
Moderátor: Gallo J.
1. Landor I.: Klasifikace kostních defektů – čím se řídím?
2. Rozkydal Z.: Revizní náhrady jamky TEP kyčle – úskalí operační techniky
3. Stehlík J.: Acetabulární rekonstrukce u těžkých kostních defektů
4. Gallo J.: Složité femorální rekonstrukce
5. Kubeš R.: Prevence TEN u ortopedických operací
Oběd pro účastníky Sympozia, Omega centrum, 13:00 - 13:45
Sál Evroopa
Komplikace aloplastik kolen
13:45 – 15:00
Předsednictvo: Koudela K., Kloc J., Sosna A.
16. Hlavní důvody reoperací TEP kolena
Vavřík P.
1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha
7´
17. Nestabilní TEP kolenního kloubu, role peroperačního vyvážení stabilizátorů
Sosna A.
1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha
7´
18. Femoropatelární bolesti po implantaci TEP kolena
Koudela K.
KOTPÚ FN a LFUK Plzeň
7´
19. Periprotetické zlomeniny femuru u TEP kolena
Tomáš T.
I.ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
7´
20. Infekce TEP kolenního kloubu - aktuální standard péče
Jahoda D., Landor I., Pokorný D., Sosna A.
1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha
7´
Čtvrtek 17. 5. 2012
21. Aloštěp šlacha-kost (tendo Achillis) při rekonstrukci extenzorového
aparátu u revizní TEP kolenního kloubu
Hart R., Šváb P., Bárta R., Safi A.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo
7´
22. Komplikácie po TEP kolenného kĺbu na našom oddelení
Kloc J.
Ortopedická klinika J. A. Reimana Prešov
7´
23. TEP kolene Wright Advance-1000 implantací- možné komplikace
Pastucha M.
Nemocnice Hořovice
7´
Diskuze
14´
Sosna A.
Shrnutí, závěry pro praxi
5´
Přestávka: 15:00 – 15:30
Komplikace aloplastik kyčlí
15:30 - 16:50
Předsednictvo: Dufek P., Gallo J., Nečas L.
Sál Evroopa
24. Hlavní důvody reoperací TEP kyčle
Nečas L.
Ortopedicko - traumatologická klinika, Martinská Fakultná Nemocnica
7´
25. Infekce TEP kyčle: individuální přístup, doporučené postupy
Jahoda D.
1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha
5´
26. Luxace TEP kyčle: optimalizace léčebného postupu
Špička J., Gallo J.
Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci
6´
27. Periprotetické zlomeniny u aloplastik kyčelního kloubu
Kozák P. (1), Gallo J. (2), Tomíček F. (1)
(1) Ortopedické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o.,
(2) Ortopedická klinika FN Olomouc
6´
28. Poranění nervů u TEP kyčle
Gallo J.
Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci
6´
6´
30. Komplikace TEP u vysokých luxací kyčle
Bartoníček J.
ÚVN Praha
6´
31. Jednodobá bilaterální implantace TEP kyčle a kolena- zvýšené riziko pro pacienta?
Dufek P., Oest T., Bergmann O.
Schön Klinik Neustadt, Německo
8´
32. Experiences with Zweymüller Modular-Revisionstem
Weisinger M.
Ortopaedic Centre of klinikum Waldviertel Zwettl - Austria
8´
33. Komplikace náhrady kolenního a kyčelního kloubu u rizikových pacientů
Foldyna K., Gavlíček D.
Ortopedie MNO, Ostrava
7´
Diskuze
Čtvrtek 17. 5. 2012
29. Kazuistika - cévní komplikace po TEP kyčle na našem pracovišti, 2 případy
Debre J., Štěpán Z.
Šumperská nemocnice a.s., Ortopedické oddělení
10´
5´
Fakultativní kulturní, sportovní program
17:00 - 19:00
Společenský večer
20:00 - 02:00
Sál Evroopa
Gallo J.
Shrnutí, závěry pro praxi
Čtvrtek 17. 5. 2012
Čtvrtek, 17. 5. 2012
SÁL MADRID
Registrace: od 7:00 hod.
Slavnostní zahájení: 08:00 - 08:45 - SÁL EVROPA
Společný program - přednášky na počest prof. Pavlíka: 08:45-10:15 – SÁL EVROPA
Artroskopické stabilizační postupy I. - dolní končetina
10:45 – 12:00
Předsednictvo: Ditmar D., Kalina R., Nepraš P.
1. Naše postupy při komplexním poranění kolenního kloubu
Nepraš P., Zeman P.
KOTPÚ FN a LF UK Plzeň
10´
Sál Madrid
2. Rekonstrukce LCA: Proč? Kdy? Jak? Komu? : Je to opravdu všem jasné ?!
Ditmar D., Hons O.
Ortopedické oddělení VN Olomouc
9´
3. ASK rekonstrukce LCP
Kalina R., Holibka R.
Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci
9´
4. Transtibiální versus anteromediální cílení femorálního kanálu u plastiky LCA
Mohyla M., Walder P., Weber M.
Ortopedické oddělení, FN Ostrava
7´
5. Anatomická rekonstrukce LCA double bundle technikou -indikace, výhody a nevýhody
Zeman P., Nepraš P.
KOTPÚ FN a LF UK Plzeň
9´
6. Vliv anteromediálního a posterolaterálního svazku předního zkříženého vazu na předozadní
a rotační stabilitu kolenního kloubu: klinická studie
Komzák M., Hart R., Okál F., Safi A.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo
8´
7. Ruptura předního zkříženého vazu v dětském věku
Hart R., Komzák M., Okál F., Safi A.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo
Diskuse
Kalina R.
Shrnutí, závěry pro praxi
8´
10´
5´
Oběd pro účastníky Sympozia, Omega centrum, 13:00 - 13:45
Čtvrtek 17. 5. 2012
12:00-13:00
Polední sympozium
„ELIQUIS - novinka v prevenci TEN v ortopedii“ (BMS a Pfizer)
Moderátor: Hradec J.
1. Karetová D.: Prevence tromboembolické nemoci u pacientů po elektivní náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu
2. Hradec J.: Apixaban – farmakologický profil
3. Trč T.: Eliquis – přehled výsledků registračních studií Advance 2, 3
Artroskopické stabilizační postupy II - HORNÍ KONČETINA
13:45 - 15:00
Předsednictvo: Holibka R., Mačák M., Paša L.
8. ASK stabilizace ramenního kloubu - 15-ti leté zkušenosti
Mačák M.
Ortopedie MNO, Ostrava
10´
7´
10. Řešení selhání ASK přední stabilizace ramene
Rafi M., Přikryl P.
Ortopedické oddělení Nemocnice Přerov,o.z. SMN a.s.
7´
11. ASK Latarjet
Holibka R., Kalina R., Neoral P.
Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci
10´
12. Poranění RM - známe optimální ošetření?
Paša L., Kalandra S., Veselý R., Kužma J.
Klinika traumatologie LF MU v Úrazové nemocnici v Brně
10´
13. Defekty rotátorové manžety - ASK léčba
Pavlata J., Proček T., Korbel M., Prokeš L.
Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové
8´
14. Přínos artroskopie k diagnostice nestabilit zápěstí.
Pilný J., Švarc A., Štedrý J., Hoza P.
Ortopedické oddělení Krajská nemocnice Pardubice
8´
Diskuze
10´
Paša L.
Shrnutí, závěry pro praxi
5´
Přestávka: 15:00 – 15:30
Sál Madrid
9. Naše zkušenosti s ASK stabilizací ramenního kloubu
Walder P, Mohyla M.
Ortopedické oddělení, FN Ostrava
Čtvrtek 17. 5. 2012
Degenerativní nemoci páteře
15:30 – 16:50
Předsednictvo: Krbec M., Chaloupka R., Rehák Ľ.
Sál Madrid
15. Degenerativní skolióza
Krbec M.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha - Vinohrady
9´
16. Principy operačního léčení nestabilit bederní páteře
Chaloupka R.
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
8´
17. Taktika ošetrenia degeneratívnych skolióz na I. OTK Bratislava
Rehák Ľ., Žabka M., Horváth J.
1. Ortopedicko - traumatologická klinika LFUK a FNsP Bratislava a SZU
8´
18. Spondylolistéza
Repko M., Cienciala J.
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
8´
19. Operační léčení těžké cervikální spondylogenní myelopatie kombinovaným přístupem
Chaloupka R.
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
8´
20. Lumbální stenóza
Krbec M.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha - Vinohrady
8´
21. Mobilní náhrada lumbální páteře
Matějka J.
KOTPÚ FN a LF UK Plzeň
8´
22. Možnosti ošetření idiopatických skolióz u rostoucích dětí
Filipovič M., Nýdrle M., Leznar M.
Ortopedická klinika FN Brno - Bohunice
7´
Diskuze
11´
Krbec M.
Shrnutí, závěry pro praxi
5´
Schůze ČSOT (Chlumského cena, čestná členství ČSOT)
17:00 – 17:45
Fakultativní kulturní, sportovní program
17:00 - 19:00
Společenský večer
20:00 - 02:00
Pátek 18. 5. 2012
Pátek, 18. 5. 2012
SÁL EVROPA
Registrace od 07:30 hodin
Nemoci šlach a úponů
08:30 – 09:45
Předsednictvo: Pach M., Pink M., Štěpán Z.
34. Terapeutické aspekty při ošetření digitus saltans
Hlubek R.
Ortopedické oddělení, FN Ostrava
7´
35. Rázová vlna - soubor 151 pacientů
Lubojacký J.
Ortopedická ambulance, Opava
7´
36. Možnosti využití INFINITY method u poruch šlach a úponů
Tomanová M.
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
7´
37. Coxa saltans - operační léčba
Pach M., Špička J., Šos Z.
Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci
7´
39. Nekroza Achillovy šlachy a její chirurgické řešení
Pink M., Valoušek T., Mikláš M.
Ortopedické oddělení, Nemocnice Třebíč
7´
40. Ruptura distálního úponu šlachy musculus biceps brachii
Stoklas J.(1), Kelbl M.(2), Kalandra S.(2), Herůfek R.(1)
(1) Úrazová nemocnice v Brně, Oddělení klinické ortopedie;
(2) Oddělení traumatologie a sportovní traumatologie
7´
41. Operační terapie poranění extenčního aparátu kolenního kloubu
Štefanský J., Štěpán Z.
Šumperská nemocnice a.s., Ortopedické oddělení
7´
Diskuze
14´
Pink M.
Shrnutí, závěry pro praxi
5´
Přestávka: 09:45 – 10:15
Sál Evroopa
38. Parciálne ruptúry distálnej šľachy tricepsu s avulziou špičky olekranonu- je potrebná operačná liečba?
Gajdoš R., Kaniansky M., Jančiar M.
Oddelenie úrazovej chirurgie-traumatológie, FNsP F. D. Roosevelta,
Banská Bystrica
7´
Pátek 18. 5. 2012
Úhlově stabilní implantáty: pro a proti
10:15 – 12:00
Předsednictvo: Bartoníček J., Šimko P., Majerníček M.
42. LCP dlahy - představy a realita
Bartoníček J.
ÚVN Praha
15´
43. Vliv stability osteosyntézy na hojení zlomenin
Majerníček M.
Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha
10´
Sál Evroopa
44. Kombinovaná osteosyntéza - zlatý standard nebo anachronismus ?
Dupal P., Hromádka R., Hein M.
1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha
9´
45. Úskalia LCP: čo sme sa naučili ?
Šimko P., Božík M., Heger T., Magala M., Popelka V.
Klinika úrazovej chirurgie LF SZU a UN Bratislava
9´
46. Transdeltoidální operační přístup pro řešení zlomenin horního konce humeru.
Trč T.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
9´
47. Miniinvazivní osteosyntéza zlomenin proximálního humeru úhlově stabilními dlahami
- kadaverózní studie
Křivohlávek M., Lukáš R., Taller S.
Traumatologicko- ortopedické centrum, Krajská nemocnice Liberec a.s.
9´
48. Řešení komplikací úhlově stabilních implantátů proximálního humeru
Lena T., Frič V., Marvan J.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha - Vinohrady
8´
49. Komplikace LCP osteosyntéz proximálního humeru a jejich řešení
Přikryl P., Skácel P., Selucký J.
Ortopedické oddělení Nemocnice Přerov,o.z. SMN a.s.
8´
50. Miniinvazivní osteosyntéza zlomenin pilonu tibie úhlově stabilní dlahou
Malkus T.
Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha
8´
51. Sekundární dislokace fragmentů po operační stabilizaci zlomenin distálního radia
s linií lomu v oblasti středního sloupce zápěstí
Vlček M., Landor I.
1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha
8´
Diskuze
9´
15´
Bartoníček J.
Shrnutí, závěry pro praxi
5´
Pátek 18. 5. 2012
52. Dětské kyčelní LCP dlahy - první zkušenosti
Ročák K.(1); Urbášek K., Ondruš Š., Poul J.(2)
(1) Ortopedické oddělení Nemocnice Přerov,o.z. SMN a.s., (2) KDCHOT, FN Brno
12:00-13:00
Polední sympozium
„Primární endoprotézy kyčlí a kolen: kde jsme a kam směřujeme“ (BBraun)
Moderátor: Hart R.
Oběd pro účastníky Sympozia, Omega centrum, 13:00 - 13:45
Úhlově stabilní implantáty: pro a proti
13:45 – 15:00
Předsednictvo: Dráč P., Hart R., Křivohlávek M.
8´
54. Předoperační plánování s využitím 3D počítačové simulace s virtuální osteosyntézou
Křivohlávek M., Lukáš R., Taller S.
Traumatologicko - ortopedické centrum, Krajská nemocnice Liberec a.s.
8´
55. Zlomeniny patní kosti-poznámky k biomechanice
Zeman J., Matějka J., Horák M.
KOTPÚ FN a LF UK Plzeň
7´
56. Operační léčení zlomenin těla a krčku talu
Matějka J., Zeman J.
KOTPÚ FN a LF UK Plzeň
8´
57. Zlomeniny pánevního kruhu a acetabula - místo pro „lockované“ dlahy?
Šrám J, Lukáš R., Taller S., Harcuba R. Křivohlávek M.
Traumatologicko - ortopedické centrum, Krajská nemocnice Liberec a.s.
8´
58. Akutní fixace nestabilních poranění pánevního kruhu iliosakrálními šrouby u dětí - 2 kazuistiky
Salášek M., Pavelka T.
KOTPÚ FN a LF UK Plzeň
7´
Sál Evroopa
53. Zamykatelný distální femorální systém POLYAX™ u osteosyntézy femuru
Hart R., Okál F., Těknědžjan B., Kozák T.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo
Pátek 18. 5. 2012
59. Artrodéza TC kloubu systémem Tibiaxys
Pertl M., Trtík L.
Ortop.-traumatol. odd. Nemocnice Havl. Brod
7´
60. Použití úhlových dlah v korekci osy kolene
Káňa J., Walder P., Mohyla M., Zagroba J.
Ortopedické oddělení, FN Ostrava
7´
Diskuze
10´
Hart R.
Shrnutí, závěry pro praxi
5´
Ukončení kongresu: 15:05
Sál Evroopa
Pátek 18. 5. 2012
Pátek, 18. 5. 2012
SÁL MADRID
Registrace od 07:30 hodin
Nádory pohybového aparátu: současné dg. a terapeutické postupy
08:30 – 09:45
Předsednictvo: Janíček P., Matějovský Z., Repko M.
23. Diagnostika nádorů pohybového aparátu
Matějovský Z.(ml)
Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha
10´
9´
25. Řešení solitární metastázy v oblasti proximálního humeru-kazuistika
Procházka E., Pellar D., Vícha J
Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové
7´
26. Metastatické postižení skeletu pánve a proximálního femoru
Pazourek L., Janíček P., Černý J., Ondrůšek Š.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
7´
27. Operační léčba kostních metastáz páteře
Repko M., Pešek J., Grosman R., Chaloupka R.
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
7´
28. Diferencované postupy při chirurgickém léčení metastáz páteře
Ciencala J., Grosman R., Tichý V.
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
7´
29. Vliv atypického průběhu metastazování sarkomů měkkých tkání na rozsah chirurgického výkonu.
Matějovský, Z., ml. (1), Lesenský, J. (1), Kofránek, I. (1), Matějovský, Z. (1), Povýšil, C. (2)
(1) Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha;
(2) Institut patologické anatomie 1. LF UK Praha
7´
30. Kostní metastázy v dětském věku
Schovanec J.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
Diskuze
6´
10´
Janíček P.
Shrnutí, závěry pro praxi
5´
Přestávka: 09:45 – 10:15
Sál Madrid
24. Tkáňové inženýrství v chirurgické léčbě kostních nádorů
Janíček P., Múdry P., Tomáš T.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně,
Klinika dětské onkologie FN Brno - Dětská nemocnice
Pátek 18. 5. 2012
Ortopedie nohy II.
10:15 – 12:00
Předsednictvo: Dungl P., Kamínek P., Popelka S.
Sál Madrid
31. Pes equinovarus - výsledky techniky podle McKaye a dle Ponsetiho.
Dungl P.
Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha
8´
32. Transpozice m. tibialis posterior v léčení neurogenních vad nohou.
Chomiak J, Dungl P, Ošťádal M.
Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha
7´
33. Grice Green arthrodesis
Shaikh H.H., Pellar D.
Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové
7´
34. Principy léčby deformit nohy u CMT.
Teyssler P., Žmolík L.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
7´
35. Pantalární artrodéza systémem Panta nail
Ptáček Z., Kubát P., Röhrich J., Trtík L.
Ortopedicko-traumatologické odd. Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.
6´
36. Artroskopicky asistované artrodézy hlezna
Svoboda V., Vodsloň T.
Ortopedicko traumatologické oddělení Nemocnice Písek
7´
37. Nestabilita I. metatarzu a hallux valgus
Popelka S., Hromádka R., Barták V., Sosna A.
1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha
6´
38. Akinova basální osteotomie základního článku palce nohy - střednědobé výsledky
Skoták M., Rybář Z. ml. , Hrubina M., Dygrýnová M.
Ortopedické oddělení Nemocnice Pelhřimov
6´
39. Subkapitální osteotomie I. metatarzu V-tec u hallux valgus deformity
Kunovský R., Herůfek R.
Klinické oddělení ortopedie - Úrazová nemocnice v Brně
6´
40. Výsledky Scarf osteotomie na naší klinice
Žmolík L., Trč T., Teyssler P.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
7´
41. Současné přístupy k operační léčbě hallux rigidus na ortopedické klinice FNOL
Šos Z., Uvízl M., Gallo J.
Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci
7´
7´
43. Weil osteotomie, výhody a nevýhody, naše zkušenosti
Skácel P., Ročák K., Kotrč. J.
Ortopedické oddělení Nemocnice Přerov,o.z. SMN a.s.
6´
Diskuze
13´
Dungl P.
Shrnutí, závěry pro praxi
Pátek 18. 5. 2012
42. TOEFIT-PLUS - střednědobé výsledky
Jarošík J., Pink T., Stoklas J., Chaker A.
Klinické oddělení ortopedie - Úrazová nemocnice v Brně
5´
12:00-13:00
Polední sympozium
1. „Clinical experiences with AAP LOQTEQ - Anatomical Plating System with
locking compression technology“ – Leyer U. (Alinex)
2. „Klinické zkušenosti s lornoxikamen“ – Trč T. (Nycomed)
Oběd pro účastníky Sympozia, Omega centrum, 13:00 - 13:45
44. Analýza fyzikálně-chemických vlastností explantovaných UHMWPE komponent kloubních náhrad
Fulín P., Pokorný D., Šlouf M., Jahoda D., Sosna A.
1. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol,
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
8´
45. Současné artikulační povrchy u TEP a jejich možné komplikace
Kubeš R., Kofránek I., Waciakowski D.
Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha
8´
46. Komplikace resurfacingu kyčle
Trč T., Kos P.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
8´
47. Příčná fraktura střední diafyzy femoru-atypická komplikace při implantaci TEP kyčle
Ditmar D., Hons O.
Ortopedické oddělení VN Olomouc
7´
48. TB jako komplikace po TEP kyčle - kazuistika
Chocholáč D. (1); Gallo J. (2)
(1) OLÚ Jevíčko; (2) Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci
8´
Sál Madrid
Varia
13:45 – 15:00
Předsednictvo: Kubeš R., Rozkydal Z., Selucký J.
Pátek 18. 5. 2012
49. Využití původního cementového lůžka při reimplantaci femorální komponenty
náhrady kyčelního kloubu.
Judl T., Jahoda D., Landor I., Sosna A.
1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha
7´
50. Současná korekční valgizační osteotomie tibie a náhrada předního zkříženého vazu
Okál F., Hart R., Komzák M.,
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo
7´
51. Naše zkušenosti s léčbou úhlové deformity v oblasti kolenního kloubu
Uvízl M., Šos Z.
Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci
7´
Diskuze
10´
Rozkydal Z.
Shrnutí, závěry pro praxi
5´
Ukončení kongresu: 15:05
Sál Madrid
PROGRAM SESTERSKÉ SEKCE
STŘEDA, 16. 5. 2012
Registrace (NH hotel): 16:00 - 20:00
Čtvrtek 17. 5. 2012
Čtvrtek, 17. 5. 2012
SÁL OLOMOUC
Registrace: od 07:00 hodin
Slavnostní zahájení: 08:00 - 8:45
Společný program - přednášky na počest prof. Pavlíka, sál Evropa: 08:45 - 10:15
Přestávka: 10:15 – 10:45
Novinky v instrumentaci
10:45 – 12:00
Předsednictvo: Lisická B., Studená S.
1. Reverzní náhrada ramenního kloubu z pohledu sálové sestry
Studená S., Menclerová J.
Ortopedická klinika, FN Olomouc
10´
8´
3. Reverzní jamka TT od firmy Lima
Lukášová M., Cihelková V., Hájková I.
Ortopedická klinika, FN Motol
8´
4. LCP dlahy na proximální femur u dětí
Mádrová H., Hupková P., Zaoralová P.
COS, SMN a.s., o.z. Nemocnice Přerov
8´
5. Operativní řešení diagnozy Hallux Valgus technikou dle prof. Vítka
Bucharová S., Hosová L., Smetana M.
COS-NO, KN Liberec a.s.
8´
6. Artrodéza hlezenního kloubu nitrodřeňovým hřebováním PANTA NAIL
Štěpaníková J., Kopečná P.
Ortopedická klinika, FN Olomouc
8´
Sál Olomouc
2. Operační řešení AC luxace implantátem TIGHT ROPE
Zapletalová H., Menclerová J., Neoral P.
Ortopedická klinika, FN Olomouc
Čtvrtek 17. 5. 2012
7. ASK stabilizace ramenního kloubu - Latarjetova operace
Svobodová A., Romanová Y.
Ortopedická klinika, FN Olomouc
8´
8. Artrodézy váhonosných kloubů
Jevická V., Kopečná P., Gallo J.
Ortopedická klinika, FN Olomouc
8´
Diskuze:
9´
12:00 – 13:00
Polední sympozium
na téma „rekuperace“ (ASQA)
Pavlíčková H., Černý M.
Oběd pro účastníky Sympozia, Omega centrum, 13:00 - 13:45
Problematika krevních ztrát po TEP – řešení, varia
13:45 – 15:00
Hubáčková M., Kvapilová B.
Sál Olomouc
9. Kompenzace krevních ztrát po TEP
Rytířová S., Rozehnalová P.
Ortopedická klinika, FN Olomouc
10´
10. Krevní ztráty a jejich náhrady po totálních náhradách a reimplantacích
Šnejdarová J., Hykešová A.
1. Ortopedická klinika, FN Motol
10´
11. Náhrada krevních ztrát při velkých ortopedických výkonech
Vaňurová L., Solich J., Šišková R.
1. Ortopedická klinika, FN Motol
10´
12. Ošetřovatelská péče a rehabilitace u pacienta s UNI KNEE-OXFORD
Horáčková P., Střechová G., Orságová M.
Úrazová nemocnice Brno
10´
13. Ošetřovatelská péče o pacienta po OT I.MTT-V-tec
Norková V., Líčková R.
Úrazová nemocnice Brno
10´
14. Ošetřovatelská péče u pacienta s TBC kolena
Černá L., Richterová K.
OLÚ Jevíčko
10´
Diskuze:
15´
Přestávka: 15:00 – 15:30
15. Zvládání bolesti u pacientů po ortopedických operacích
Havelková V., Fundáková P.
1. Ortopedická klinika, FN Motol
10´
16. Léčba bolesti ve FN Olomouc
Hubáčková M., Kudělková I.
Klinika anestézie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Olomouc
10´
17. Zvládání bolesti u pacientů po ortopedických operacích
Švarcová M., Šlichtová P., Vykopalová H.
Ortopedická klinika, FN Olomouc
10´
18. Efekt analgetické terapie u pacientů s chronickými bolestmi zad
Holubová M., Ehrenbergerová P., Pilný J.
FZS Univerzita Pardubice, Ortopedické oddělení -Krajská nemocnice Pardubice
10´
9´
20. Zvládání bolesti u pac. po ortopedických operacích
Klímová R., Pelikánová P.
Ortopedická klinika, FN Brno
8´
21. Zvládání bolesti u pacientů po ortopedických operacích
Bergová E., Kozumplíková L.
FN Brno
8´
Diskuze:
10´
Fakultativní kulturní, sportovní program
17:00 - 19:00
Společenský večer
20:00 - 02:00
Sál Olomouc
19. Zvládání bolesti u pacientů po ortopedických operacích
Žárská R., Grobařová A.
Ortopedické oddělení, FN Ostrava
Čtvrtek 17. 5. 2012
Perioperační a pooperační bolest - řešení
15:30 – 16:45
Blahová A., Krupová H.
Čtvrtek 17. 5. 2012
Pátek, 18. 5. 2012
SÁL OLOMOUC
Registrace: od 07:30 hodin
Dětská ortopedie z pohledu sestry
Moderní převazové techniky
08:30 – 09:45
Předsednictvo: Kalábová V., Zapletalová H.
Sál Olomouc
22. Péče o dětského pacienta po ortopedické operaci
Dvořáková K., Štilárková R.
FN Brno
15´
23. Péče o dětského pacienta po operaci s diagnózou PEC na ortopedické ambulanci
Stárková T., Báťková V.
Ortopedická klinika, FN Olomouc
10´
24. Moderní hojení ran pomoci metody V.A.C.
Blahová A.
Ortopedická klinika, FN Olomouc
10´
25. Použití V.A.C. systému při poruchách hojení ran
Neherová M., Bečičková Z.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, SMN a.s., o.z. Nemocnice Prostějov
10´
26. Moderní metody hojení - VAC systém
Jakešová K., Václavková R.
FN Brno
10´
27. Dekubity - prevence a nové metody
Těšitelová H., Manďáková J.
Ortopedická klinika, FN Hradec Králové
10´
Diskuze:
10´
Přestávka: 09:45 – 10:15
15´
29. Role edukační sestry v ortopedii
Krupová H., Kopečná P.
Ortopedická klinika, FN Olomouc
11´
30. Edukace pacienta z pohledu sestry
Zezulová L., Třísková M.
Ortopedická klinika, FN Olomouc
11´
31. Edukace sestrou operačních sálů
Zaoralová P., Hupková P.
COS, SMN a.s., o.z. Nemocnice Přerov
11´
32. Edukace nemocných z pohledu sestry/role edukační sestry v ortopedii
Melová Z., Životská J.
Ortopedická klinika, FNB Bohunice
11´
33. Edukace nemocných z pohledu sestry
Ticháčková D., Kubrtová M.
Ortopedická klinika, FN Hradec Králové
11´
34. Ošetřovatelská péče u pacienta s periprotetickou frakturou a vysokým rizikem infektu
Pacltová P., Gajdošová H.
Oddělení ortopedie, Krajská nemocnice Liberec
11´
35. Laváž ramenního kloubu
Zatloukalová J.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, nemocnice Přerov
11´
Diskuze:
13´
12:00 – 13:00
Polední sympozia v sálech Evropa a Madrid
Oběd pro účastníky Sympozia, Omega centrum, 13:00 - 13:45
Ukončení kongresu - 15:05
Sál Olomouc
28. Edukujeme správně?
Sládková J.
FN Motol
Čtvrtek 17. 5. 2012
Edukace v ortopedii, varia
10:15 – 12:00
Předsednictvo: Zezulová L., Studená S.
Čtvrtek 17. 5. 2012 a Pátek 18. 5. 2012
ELEKTRONICKÉ POSTERY
(prezentace budou probíhat od 17. 5. do 18. 5. 2012)
SÁL MADRID 4
1. MBST - Magnetická rezonanční terapie růstu buněčných jader
- neinvazivní léčba artrózy a osteoporózy
Alex Mutermann
MEDTEC Medizintechni GmbH, Wetzlar
2. Artroskopie I.MTP kloubu - první zkušenosti
Grénar J., Kloc R., Pilař P.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Prostějov
3. Využití reverzního Colemanova testu v diagnostice časného stádia podélně ploché nohy
Okál F., Hart R., Šmíd P.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo
4. Operační léčba deformity V.paprsku nohy při pes transversoplanus
Uvízl M., Šos Z.
Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci
Sál Madrid 4
5. Deset let zkušeností s úhlově stabilními dlahami
Luňáček L., Krbec M., Džupa V.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha – Vinohrady
6. Stabilita I. kuneometatarzálního skloubení v etiologii deformit nohy
Zagroba J., Káňa J.
Ortopedické oddělení, FN Ostrava
7. Frekvence pooperačního neklidu a zmatenosti u pacientů po alloplastice kyčelního
kloubu pro frakturu krčku femoru
Čech L., Nitschová R., Procházková J.
Ortopedická klinika FN Olomouc
8. Selhání základních životních funkcí po alloplastice kyčelního kloubu pro frakturu krčku femoru
Čech L., Procházková J., Nitschová R.
Ortopedická klinika FN Olomouc
9. Bakteriální nálezy z ,,ready made‘‘ spacerů kyčelního a kolenního kloubu
Proček T. (1); Kučera T.,Ryšková L.,Šrot J. (2)
(1) Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové, (2) Ústav klinické mikrobiologie
10. Periprotetické zlomeniny TEP kolenního kloubu
Psotka L., Štěpán Z.
Šumperská nemocnice a.s., Ortopedické oddělení
12. Použití lokálně působících antibiotik jako terapie a profylaxe periprotetických infektů
Rapi J., Rozkydal Z., Tomáš T.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
13. Resurface ASR - zhodnocení našeho souboru
Pink T., Stoklas J., Chaker A.
Úrazová nemocnice v Brně
14. Revizní systémy v oblasti kyčle a femuru v našem souboru
Kalvoda D.
Seenlandklinikum Hoyerswerda,Germany
15. Specifické instrumenty u TEP kolenního kloubu na základě MRI - první zkušenosti
Koudela K. jr., Koudela K., Koudelová J., Süss R.
KOTPÚ FN a LFUK Plzeň
Čtvrtek 17. 5. 2012 a Pátek 18. 5. 2012
11. Poznámky k aseptickému uvolnění totální endoprotézy kyčle
Chaloupka R., Ryba L.
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
16. Analýza souboru reimplantací endoprotéz kolenního kloubu
Ptáček P., Kubát P., Ptáček Z.
Ortopedicko-traumatologické odd. Nemocnice Havlíčkův Brod
18. Komplikace revizních náhrad kyčelního kloubu
Tomáš T., Nachtnebl L., Rapi J.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
19. Komplikace po reverzní TEP ramenního kloubu
Spáčil A.
Ortopedická klinika FN Olomouc
20. Použití artikulujících spacerů v léčbě infekce totální aloplastiky
Kozák P. (1), Gallo J. (2), Haider J. (1)
(1) Ortopedické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o.,(2) Ortopedická klinika FN Olomouc
21. Periprotetické zlomeniny v oblasti femuru u endoprotézy kolenního kloubu
Kozák P. (1), Gallo J. (2), Tomíček F. (1)
(1) Ortopedické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o.,(2) Ortopedická klinika FN Olomouc
Sál Madrid 4
17. Operační terapie periprotetických zlomenin u TEP kyčlí
Ženčica P., Motyčka J., Ryba L.
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
Čtvrtek 17. 5. 2012 a Pátek 18. 5. 2012
22. Zhodnocení souboru pacientů s infekční komplikací po TEP kyčelního kloubu
Ryba L., Motyčka J., Burda J., Kocanda J.
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
23. Vliv cílené pooperativní rehabilitace u pacientů s hallux valgus na kinematické a
dynamické paramety chůze
Kozáková J.(1), Janura M.(2), Svoboda Z.(2), Šos Z.(3)
(1) Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci; (2) Katedra přírodních
věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci; (3) Ortopedická klinika
FNOL
24. Naše první zkušenosti s TEP I. MTP kloubu MEDIN
Stica P., Andar M., Kladníček J.
Ortopedické oddělení, Nemocnice v Semilech
25. První zkušenosti s metodou V-TEC při řešení hallux valgus
Smetana M., Mizera R.
Oddělení ortopedie, Krajská nemocnice Liberec a.s.
26. Vliv anteromediálního a posterolaterálního svazku předního zkříženého vazu na
předozadní a rotační stabilitu kolenního kloubu: Biomechanická studie na kadaverech
Komzák M., Hart R., Okál F., Safi A.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo
Sál Madrid 4
27. Predikce množství krevních ztrát u pacientů po totální náhradě kyčelního kloubu
Lošťák J. (1), Olšanská S. (1), Rozehnalová P. (1), Cahová D. (2), Gallo J. (1)
Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci (1), BIOMEDREG (2)
28. Od chlamydiové gonitidy přes osteomyelitidu po tumor. Úskalí diferenciální diagnostiky
Smižanský M., Gallo J.
Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci
VYSTAVOVATELÉ A PARTNEŘI KONGRESU
přihlášení do termínu 30. 4. 2012
GENERÁLNÍ PARTNER
BAYER s.r.o.
ZLATÍ PARTNEŘI
Bristol-Myers Squibb – Pfizer, spol. s r.o.
B.Braun Medical s.r.o.
Zimmer Czech s.r.o.
STŘÍBRNÝ PARTNER
Johnson & Johnson, s.r.o.
BRONZOVÍ PARTNEŘI
Advantis Medical s.r.o.
ALINEX-Kácovská, s.r.o.
Nycomed: a Takeda comp.
PARTNEŘI
ASQA a.s.
BEZNOSKA, s.r.o.
CeramTec GmbH
VYSTAVOVATELÉ
AFORJET - masážní křesla s.r.o.
AURA Medical s.r.o.
BIOMET CZ, s.r.o.
BioSolution, s.r.o.
Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.
COMESA, spol. s r.o.
DiaMeSys s.r.o.
EUREX MEDICA, spol. s r.o.
GLYNN BROTHERS CHEMICALS Prague, spol. s r.o.
Heraeus CZ s.r.o.
IBI, spol. s r.o.
Lázně Bělohrad a.s.
Lima CZ s.r.o.
MediCom, a.s. Praha
MEDILAS s.r.o.
MEDIN, a.s.
MEDISERVIS s.r.o.
OMEGA ALTERMED a.s.
ORTEX, spol. s r.o.
ORTIKA a.s.
PharmTop s.r.o.
ProSpon, spol. s r.o.
SANOMED, spol. s r.o.
Servier s.r.o.
Surgipa Medical, spol. s r.o.
Synthes, s.r.o.
JAK SE DOSTANETE DO MÍSTA KONÁNÍ KONGRESU?
NH OLOMOUC CONGRESS
Směr
od centra
města
NH Olomouc Congress
Legionářská 1311/21, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 585 575 111
www.nh-olomouc.cz
Směr
od vlakového
nádraží
1. Autem k NH hotelu
2. Vlakem z hlavního nádraží k NH hotelu
Z Brna po dálnici D1
Pokračujte po dálničním okruhu dálnice D1 kolem Olomouce.
Sjeďte z dálnice D1 na exitu 442. Projedete kolem velkého
nákupního střediska a po pravé straně centrum Olomouc City.
Na první světelné křižovatce odbočte doleva a pokračujte směr
centrum a městská část Olomouc - Lazce.
Možnosti: pěšky cca 30 min., autobusem + pěšky 18 min.,
tramvají + pěšky 16 minut. Přímý spoj autobusem nebo tramvají
k hotelu není k dispozici. Je možno se dopravit autobusem nebo
tramvají na Náměstí Hrdinů a odtud pěšky po ulici Legionářská
(kolem letadla) k hotelu NH cca 8 minut.
Od severu: Projedete po silnici č. 446 až na konec. Odbočte
doprava na silnici č. 635. Po levé straně uvidíte hotel.
Od jihu: Z Brna jeďte po E462, v místě, kde se cesta rozděluje,
se držte vlevo a pokračujte na silnici 35/E442. Na kruhovém
objezdu sjeďte na 2. ukazateli do ulice Pražská. Na ulici
Erenburgova odbočte doleva na Tomkovu. Na ulici Ladova pak
odbočte doprava a pokračujte dále po této ulici. Hotel budete
mít po pravé straně.
Od západu: Přijedete z rychlostní silnice 35/E442. Na kruhovém
objezdu sjeďte na 3. ukazateli do ulice Pražská. Na ulici
Erenburgova odbočte doleva na Tomkovu. Pak na ulici Ladova
odbočte doprava a pokračujte dále po této ulici. Hotel budete
mít po pravé straně.
Od východu: Ze silnice č. 635 odbočte doprava na Lipenskou.
Poté odbočte doprava na ulici Hodolonskou a pokračujte
po silnici č. 448, až přijedete k exitu 446 po pravé straně.
Potom odbočte doleva na silnici č. 635. Hotel budete mít
po levé straně.
Autobusem: č.14 na náměstí Hrdinů
Tramvají: č. 4, č. 7 na náměstí Hrdinů
3. Pěšky
Pěšky přímo z nádraží: Hotel je vzdálen třicet minut chůze
od nádraží. Projděte ulicí Masarykovou až na její konec,
poté odbočte doprava na ulici Jiřího z Poděbrad. Pokračujte
po Dobrovského. Odbočte doprava na ulici Na Střelnici
a pokračujte po Dolní Hejčínské. Hotel bude po levé straně.
4. Taxi
Z hlavního nádraží zaplatíte cca 100–150 kč
Délka cca 6 minut od Hlavního nádraží
Atlant taxi 800 11 30 30 nebo 800 11 50 50
Alfa taxi 800 15 05 05
CityTaxi 800 22 3030
PARKOVÁNÍ - KONGRES
V době konání kongresu bude k dispozici cca 350
parkovacích míst rozdělených mezi 2 parkoviště.
Další možná parkování (nejsou vyhrazena
kongresem, poplatek):
Vyhrazená parkoviště (vyznačena na mapce
modrou barvou):
1. Parkoviště Sportovní haly UP
- U Sportovní haly 2.
1. MOPOS areál (hlavní parkoviště, 250 míst,
kamerované, 3 minuty chůze od NH hotelu,
zdarma)
- Dolní Hejčínská 47/25.
2. Parkoviště u pošty
- Ladova 346/6.
2. Parkoviště přímo u NH hotelu
- jen na povolení nebo při vyčerpání kapacity parkoviště Mopos.
Parkování v Olomouci mimo vyhrazená
parkoviště Po-Pá od 9:00-18:00
(20 Kč na hodinu)
Parkoviště v areálu Mopos
hlavní, monitorované, 250 míst,
kongresem vyhrazené, zdarma.
Parkoviště u pošty
nehlídané
není kongresem
vyhrazené
NH
Hotel
Pozor! Neparkovat v áleji a u Omega centra.
Parkoviště u Sportovní haly UP
nehlídané
není kongresem vyhrazené
Neparkovat
v áleji a
u Omega centra
UBYTOVÁNÍ V OLOMOUCI
1. NH Olomouc Congress
Legionářská 1311/21, Olomouc
www.nh-olomouc.cz
Místo konání Národního kongresu.
5. Hotel Hesperia
Brněnská 55, Olomouc
www.hotel-hesperia.cz
Vzdálené cca 15 minut autem od kongresu.
2. Best Western Hotel Prachárna
Křelovská 91, Olomouc
www.hotel-pracharna.cz
Vzdálenost od kongresu 5 minut jízdy autem,
pěšky 35 minut.
6. Hotel Alley
Michalské stromořadí 1061, Olomouc
www.hotel-alley.com
V blízkosti centra města,
vzdálené 15-20 minut chůze od kongresu.
3. Hotel Flora
Krapkova 34, Olomouc
www.hotelflora.cz
V blízkosti centra města,
vzdálené 20 minut chůze od kongresu.
7. Hotel Penzion na hradě
Michalská 4, Olomouc
www.penzionnahrade.cz
V centra města,
vzdálené 15 minut chůze od kongresu.
4. Hotel Ibis
Wolkerova 29, Olomouc
V blízkosti centra města,
vzdálené 25 minut chůze od kongresu.
8. Hotel Arigone
Univerzitní 20, Olomouc
www.arigone.cz
V centru města,
vzdálené 18 minut chůze od kongresu.
2
NH
Hotel
8,7
3
6
4
5
KULTURNÍ FAKULTATIVNÍ PROGRAM
Prohlídka Arcibiskupského paláce a muzea.
Začátek ve čtvrtek 17.5.2012 od 17:00. Autobusový
spoj od NH hotelu, odjezd v 16:50.
Olomoucký arcibiskupský palác patří mezi významné raně barokní stavby na Moravě. Vznikl podle
projektu italského architekta Filiberta Lucheseho
na místě staršího renesančního paláce. Tvoří jej
sedm dvoupatrových křídel obíhajících dva vnitřní
obdélníkové dvory. Dlouhá uliční fasáda má bohatě
členěné průčelí se třemi portály. Ve vnitřní dispozici
podtrhuje palácový charakter stavby reprezentativní
schodiště a slavnostní sály. V interiéru se dochovala
původní barokní štuková výzdoba místností.
Biskupská rezidence prošla mnoha přestavbami,
kterých se účastnili přední evropští architekti a malíři. Poslední větší přestavba byla realizována po požáru v roce 1904 za arcibiskupa Františka Bauera.
V rezidenci, kde pobývalo mnoho významných panovnických návštěv, usedl na císařský trůn roku 1848
František Josef I.
DOPRAVA BĚHEM KONGRESU
Během konání kongresu bude zajištěna autobusová doprava do místa jeho konání v NH hotelu z následujících
hotelů: Flora, Ibis, Prachárna, Hesperia, viz. jízdní řád. Časy odjezdů autobusů budou k dispozici na recepci
na všech výše uvedených hotelech.
SPORTOVNÍ FAKULTATIVNÍ PROGRAM
Přijďte navštívit Omega centrum sportu a zdraví (součást komplexu s NH hotelem), jedno z nejmodernějších
sportovních center v ČR. V rámci konání kongresu budou ve čtvrtek 17.5.2012 od 17:00-20:00 k dispozici tenisové kurty (zdarma), squash, stolní tenis a badminton, rezervace na: http://www.nko2012sport.webnode.cz
SPOLEČENSKÝ VEČER
Společenský večer se bude konat dne 17.5.2012 od 20:00 v NH hotelu.
OLOMOUC
Olomouc vždy patřila mezi nejvýznamnější města
českého království. Díky své výhodné poloze, starobylé univerzitě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhá staletí přirozeným
centrem Moravy, které lákalo umělce, vzdělance
a obchodníky.
ZÁKLADNÍ FAKTA O MĚSTĚ
· 102 000 obyvatel, 5. největší město v ČR, metropole
úrodné Hané
· po Praze druhá největší památková rezervace v ČR
· leží v srdci Moravy, v minulosti byla jejím hlavním městem
· nyní sídlo starobylé univerzity, arcibiskupství, Moravské filharmonie, zajímavých muzeí i divadel
· k relaxaci nabízí rozlehlé parky, velkou zoologickou zahradu, moderní Aquapark, plavecký stadion či přírodní
areál Litovelského Pomoraví s cyklostezkami a koupáním
· Město Olomouc leží na soutoku řeky Moravy a Bystřice. Rovinatý charakter města je na západě, ale hlavně
na východě výrazně ohraničen vyšším georeliéfem,
takže město je uzavřeno do protáhlé sníženiny otevřené ve směru SZ–JV.
· rozloha: 10 337 ha
· nadmořská výška středu města: 219 m n. m.
· poloha středu města: 49°45´ SZŠ, 17°15´ VZD
TIPY NA PAMÁTKY
Sloup Nejsvětější Trojice - Sloup Nejsvětější Trojice je
zapsán od roku 2000 na Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO. Pěšky 15 minut cesty od
NH hotelu, v centru města.
Radnice s orlojem - Budova olomoucké radnice, která vévodí Hornímu náměstí, představuje již po šest staletí symbol
hospodářského a politického významu někdejšího královského hlavního města Moravy. Pěšky 15 minut od NH hotelu.
Zdroj: http://www.olomouc.eu/
Olomoucké kašny - Jedinečnou památkou Olomouce je
soubor šesti olomouckých barokních kašen. Velké kamenné fontány nesou figurální výzdobu čerpající z antické
mytologie. Pěšky 15 minut od NH hotelu (centrum města)
Bazilika minor Navštívení Panny Marie na Svatém
Kopečku u Olomouce - Barokní poutní kostel s dvouvěžovým průčelím je výraznou dominantou krajiny v okolí
Olomouce. Tento monumentální chrám byl v květnu 1995
povýšen papežem Janem Pavlem II. na baziliku minor.
Autobusem cca 20 minut od Olomouce. V blízkosti je
i Zoologická zahrada.
Kostely, chrámy, kaple - Olomouc je unikátním celkem
památek, mezi něž patří také kostely, chrámy a kaple,
jejichž monumentálnost můžeme obdivovat na mnoha
místech centra města. Provedou nás tak napříč historickými epochami a architektonickými styly od románského až
po novogotický. Hlavní dominantou mezi chrámy je Dóm
sv. Václava s barokní kupolí kostela Sv. Michala. Pěšky 20
minut od NH hotelu.
Okolí Olomouce - Srdce Hané je velmi bohaté na pamětihodnosti. Historické objekty v Olomouci by jistě
vystačily na celý region, avšak ten je rovněž protkán
spoustou atraktivit. Přibližně 35 km je od Olomouce
vzdálen pohádkový hrad Bouzov, známý je také hrad
Sovinec či Helfštýn, proslulý každoročním setkáním
uměleckých kovářů Hefaiston. Nedaleko Olomouce leží
zámek Náměšť na Hané, kde jsou vystaveny kočáry
olomouckých biskupů a arcibiskupů. Historické kočáry
můžete obdivovat také v muzeu umístěném v blízkosti
zámku v Čechách pod Kosířem. Za návštěvu stojí také
Mladečské a Javořičské jeskyně a v neposlední řadě také
hanácký skanzen v Příkazích, který Vám přiblíží život
a řemesla na hanácké vesnici.
Zdroj: http://www.olomouc.eu/
Thinking, researching
and producing for ...
quality of life.
RM Pressfit vitamys®
The E-Factor makes
the difference!
Mathys has been “on the move for mobility” for over 50 years. Innovative
and proven concepts with user-friendly instruments have been acknowledged millions of times.
Thanks to the vitamin E enrichment, our new highly cross-linked polyethylene is extremely oxidation, ageing and wear resistant. The patentprotected procedure of Mathys’ latest innovation makes vitamys® one of the
most durable HXLPE materials of our time.
COMESA is proud to be your exclusive distributor for Mathys products in
Czech Republic:
COMESA Orthopedics Division
COMESA, spol. s r.o.
3RþHUQLFNi3UDKD
Czech Republic
3KRQH
ZZZFRPHVDF]
buněčnou strukturu pro maximální
osteointegraci.
Trabekulární titan, spolu se systémem
DELTA, se nabízí jako optimální řešeníí
pro každou indikaci – od primární po
revizní.
DELTA-ONE-TT
DELTA
D
ONE
E TT
DELTA-TT
jsme vyvinuli třírozměrnou hexagonální
DELTA-REVISION-TT
D
DE
DEL
T R EV
TA
TAE ISI
ISIONON-TT
ONTT
Jako imitaci trabekulární stavby kosti
DELTA-REVISION-TT
+ hemisférický modul s úhlovou augmentací
Naturae imitatio
Lima CZ s
s.r.o.
Do Zahrádek I čp.5, 155 21 Praha 5, Czech Republic
Tel.: +420 222 720 011, +420 257 286 730
Fax: +420 222 723 568
www.limacz.cz
BioSolution, výhradní distributor
implantcast.
Totální endoprotézy kolenního
Primární a revizní ortopedické implantáty,
Náhrady loketního kloubu.
Totální náhrady hlezenního kloubu.
www.biosolution.cz
Jediný kostní cement s anbiokem
vankomycin registrovaný na trhu v ČR
VANCOGENX Unikátní kostní cement obsahuje kombinaci 2 antibiotik - vankomycin a gentamicin. Kostní
cement VANCOGENX je ideálním doplňkem k fixaci spacerů nebo k definitivní fixaci kloubních náhrad
při revizních operacích. Přítomnost gentamicinu a vankomycinu zajistí široké spektrum účinnosti antibiotik
s využitím antimikrobiální synergie zejména u infekcí způsobených MRSA (meticilin rezistentní
Staphylococcus aureus) a MRSE (meticilin rezistentní Staphylococcus epidermidis).
Zdravotnický prostředek kód VZP: 0112074
Továrně vyráběné SPACERY - Temporerní vložky pro léčbu hluboké infekce aloplastiky
Spacery obsahující gentamicin
SPACER G –kyčelní implantát
SPACER K – kondylární kolenní implantát složený ze dvou samostatných částí
Výrobní řada spacerů Vancogenx-Space obsahující vankomycin a gentamicin
Vancogenx-Space Hip – kyčelní implantát
Vancogenx-Space Knee – kondylární kolenní implantát složený ze dvou samostatných částí
V současné době probíhá proces zařazení spacerů do číselníku VZP pro zdravotnické prostředky
Distribuce v ČR: PharmTop s.r.o., Americká 17, 120 00 Praha 2
Bližší informace nebo objednávky na adrese:
PharmTop s.r.o., Americká 17, 120 00 Praha 2
tel: 222 524 600-2; fax: 222 524 603, email: [email protected]
DRENTECH SURGICAL a ATS BULB
retransfúze autologní krve
jen za uplynulých 18 měsíců ušetřily sety REDAX
více než 4500 T.U. erytrocytů
tefektivní
tCF[SJ[JLB
tMFHFBSUJT
DOVOZ A DISTRIBUCE:
ASQA a.s.
Kosoř 297, 252 26 Kosoř
tel. 272 761 350 / [email protected]
Kontakt:
Orto/Artro
+420 739 389 956
Traumatologie
+420 605 208 984
Orto/Trauma/Spin
+420 603 880 793
www.advantismedical.cz
BOLEST NEPOČKÁ...
Nesteroidní antirevmatikum
s vyváženou COX-1/COX-2
inhibicí s rychlým nástupem
analgetického účinku
Nycomed: a Takeda Company
Nycomed s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
www.nycomed.cz
Zkrácená informace o přípravku Xefo® Rapid:
Název přípravku: Xefo® Rapid 8 mg Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje 8 mg lornoxicamum. Indikace:
Krátkodobé zmírnění akutní mírné až středně silné bolesti. Indikační skupina: Protizánětlivé a antirevmatické
přípravky, nesteroidní, oxikamy. Dávkování a způsob podání: 8-16 mg lornoxikamu podáváno v dávkách po 8 mg.
První den léčby lze podávat počáteční dávku 16 mg a o 12 hodin později 8 mg. Maximální doporučená denní
dávka 16 mg. Podávání lornoxikamu dětem a mladistvým do 18 let se nedoporučuje. U pacientů trpících poruchou
funkce ledvin nebo jater se doporučuje snížení četnosti dávek přípravku Xefo® Rapid na jednu dávku denně.
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, přecitlivělost na jiná NSAID
včetně kyseliny acetylsalicylové, trombocytopenie, závažná srdeční porucha, krvácení do gastrointestinálního
traktu nebo jeho perforace, jiné poruchy krvácivosti, současný nebo v anamnéze uvedený rekurentní peptický
vřed nebo hemorhagie, závažná porucha jater nebo ledvin, třetí trimestr těhotenství. Zvláštní upozornění: Při
dlouhodobé léčbě (déle než 3 měsíce) se doporučují pravidelná laboratorní hematologická vyšetření, vyšetření
funkce ledvin a jaterních enzymů. Při používání lornoxikamu je zvýšené riziko gastrointestinální ulcerace
nebo krvácení. Lornoxikam by se neměl používat souběžně s jinými NSAID, včetně selektivních inhibitorů
cyklooxygenázy-2. Interakce: Souběžné podávání lornoxikamu může snížit antihypertenzní účinek inhibitorů ACE,
beta-adrenergních blokátorů a blokátorů angiotensin-II receptorů, diuretický a antihypertenzní účinek thiazidových
a kalium šetřících diuretik. Může dojít ke zvýšení koncentrace cyklosporinu v séru a zvýšení jeho nefrotoxicity,
ke zvýšení rizika nefrotoxicity takrolimu v důsledku snížené syntézy prostacyklinu v ledvinách. Těhotenství
a kojení: Lornoxikam je ve třetím trimestru těhotenství kontraindikován a neměl by být podáván během těhotenství
ani v prvním a druhém trimestru a při porodu, protože klinické údaje o podávání lornoxikamu během těhotenství
nejsou k dispozici. Lornoxikam by se neměl podávat kojícím ženám. Nežádoucí účinky: Nejčastěji pozorovanými
nežádoucími účinky NSAID jsou gastrointestinální potíže: nauzea, zvracení, průjem, dyspepsie a abdominální
bolest. Méně často se vyskytovaly zácpa, flatulence, říhání, sucho v ústech, gastritida, žaludeční nebo duodenální
vřed, ulcerace v ústech. Vzácně se vyskytovala meléna, hemateméza, ulcerózní stomatitida, gastrointestinální
krvácení nebo perforace. Nežádoucí účinky lze minimalizovat užíváním nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu
nezbytnou ke zvládnutí symptomů. Balení: 10 a 30 potahovaných tablet. Zvláštní opatření pro uchovávání:
Neuchovávejte při teplotě nad 30°C. Držitel rozhodnutí o registraci: Nycomed Austria GmbH, St. Peter str, 25,
A- 4020Linz, Rakousko. Registrační číslo: 29/696/08-C. Datum první registrace/Prodloužení registrace:
17.12.2008/17.1.2011. Datum poslední revize textu: 14.12.2011. Před použitím se seznamte s úplným zněním
Souhrnu údajů o přípravku Xefo® Rapid. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen
z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Reference: 1. Berg J, Fellier H, Christoph T, Grarup J, Stimmeder D. The analgesic NSAID lornoxicam inhibits
cyclooxygenase (COX)-1/-2, inducible nitric oxide synthase (iNOS), and the formation of interleukin (IL)-6 in vitro.
Inflamm Res,1999;48(7):369–79.
XE-12-13
i
TM
20
19
New ideas for foot surgery
90
le ts 2
Vá 01
m 0
newdeal ®
i
m
Vá
ts
le
99
0-
20
10
Berkeley Advanced
Biomaterials, Inc.
Efektivita
Preciznost
Flexibilita
Never Stop Moving™ je ochrannou známkou DePuy International Ltd.
© 2012 Johnson & Johnson s.r.o., divize DePuy. Všechna práva vyhrazena.
Sídlo společnosti: Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5. www.jnjcz.cz
Aesculap® Prevision®
Revizní modulární dřík
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Revizní modulární kyčelní systém
3 velikosti proximální části komponenty o 3 délkách 0 mm, 10 mm, 20 mm
Anatomicky tvarované či rovné dříky délky 240-400 mm, Ø12-24 mm
Proximální část komponenty opatřena nástřikem Plasmapore® (čistý titanový nástřik tloušťky
350 μm, pory 50-200 μm, o porozitě min. 40 %) a bioaktivním μ-CaP (semikrystalický
kalciumfosfát tloušťky 20 μm) zajišťující optimální fixaci komponenty a regeneraci kosti
ƒ Přechodné distální zajištění pomocí dvou šroubů šířky 5 mm
ƒ Distální zajištění pomocí cíliče
ƒ Instrumentárium pro transfemorální a proximální implantaci
Aesculap je registrovaná obchodní značka skupiny B. Braun
B. Braun Medical s.r.o. | Divize Aesculap | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | www.bbraun.cz
Prevision_200x265_0412.indd 1
27.4.2012 12:26:46
qˆ‡‘„ꐄ5ꖕ„Wˆ‘Œ‘„êê
SWˆê„–—„™Œ—ê“•’˜‡êWŒ™’—„ê¡
w’‡ˆ—ˆê„•ˆ—’é
z‘BWB—ˆê™U–Žœ—ê{luꓒê‘5‹•„‡5†‹ê
Ž’ˆ‘ˆê„ꎜ:ˆê¢±£Ê
56 %
0,2 %
z‘BWˆ‘Bê™U–Žœ—˜ê–œ“—’„—Œ†Ž>ê{luê
„êR•—Bê™ê“’•’™‘5‘Bê–ꈑ’›„“„•Œ‘ˆ¢±£Ê
uBŽUê™U–Žœ—ê™U‘„‘>‹’ꎕ™5†ˆ‘Bê
–•’™‘„—ˆ‘Uê–ꈑ’›„“„•Œ‘ˆ¢±£Ê
w•™‘B꓈•’•5‘Bê“dBUꌑ‹Œ…Œ—’•ê‰„Ž—’•˜ê„
qˆ‡‘’‡˜Oˆê’†‹•5‘Bê™B†ˆê“„†Œˆ‘—S
Zkrácená informace o přípravku XARELTO 10 MG
Složení a léková forma: Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg rivaroxabanum. Terapeutické indikace: Prevence žilního
tromboembolizmu u dospělých pacientů podstupujících elektivní operativní náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu. Dávkování a způsob
podání: 1 tableta, perorálně, jednou denně, nezávisle na jídle. První dávka se podává 6 až 10 hodin po operaci. Délka léčby individuálně závisí
na riziku TEN a typu operace, po operaci kyčle se doporučuje 5 týdnů, po operaci kolene 2 týdny. Dávka se neupravuje s ohledem na věk, hmotnost
a pohlaví. Kontraindikace: Hypersenzitivita na účinnou nebo jinou látku přípravku, klinicky významné aktivní krvácení, jaterní onemocnění
s koagulopatií a rizikem krvácení, těhotenstí a kojení, věk do 18 let. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Léčbu lze zahájit jsou-li
známy hodnoty krevní srážlivosti. Pacienty s rizikem krvácení je třeba sledovat stran event. krvácivých komplikací, při riziku vzniku peptického vředu
lze zvážit profylaxi. Ledvinová nedostatečnost: U pacientů s clearance kreatininu 15–29 ml/min lze Xarelto užívat s opatrností, hodnoty nižší než
15 ml/min jsou kontraindikací. Jaterní nedostatečnost: U cirhotiků Child-Pugh B je nutná opatrnost, jakékoli jaterní onemocnění s koagulopatií
a rizikem krvácení je kontraindikací. Opatrnost je nutná u koagulopatií, těžké nebo dekompenzované hypertenze, při aktivním peptickém vředu
nebo nedávné anamnéze vředu, retinopatii, nedávné anamnéze nitrolebního krvácení, operaci mozku nebo oka a malignitách CNS nebo míchy.
Při spinální/epidurální anestezii existuje riziko vzniku epidurálního či spinálního hematomu; nutná je monitorace stavu a event. včasné zahájení
léčby. Katetr se neodstraňuje dříve než 18 hodin po posledním podání rivaroxabanu, další dávka se podává nejdříve za 6 hodin, po traumatické
punkci nejdříve za 24 hodin. Pacienti, kteří po operaci trpí závratěmi či prodělali synkopu by neměli řídit a obsluhovat stroje. Interakce s jinými
léčivými přípravky a jiné formy interakce: Současné podání se silnými inhibitory CYP3A4 a P gp (např. azolová antimykotika a inhibitory
proteáz HIV) se nedoporučuje, při podání slabších inhibitorů u renální insuficience se doporučuje opatrnost. Opatrnost je nutná při současném
podání jiných přípravků ovlivňujících krevní srážlivost (např. NSAID, ASA, antiagregancia a antikoagulancia) a při současném užívání induktorů
CYP3A4 (např. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital nebo třezalka). Nežádoucí účinky: Časté: Zvýšení hladiny GMT, transamináz,
anémie, krvácení, nauzea, horečka, edém. Méně časté: Zvýšení hladin lipázy, amylázy, bilirubinu, LDH, ALP, tachykardie, trombocytémie, závratě,
bolest hlavy, dyspepsie, bolesti epigastria, sucho v ústech, zvracení, poškození ledvin, pruritus, exantém, krvácení různého rozsahu a lokalizací
vč. závažného, únava, sekrece z ran. Vzácné: Projevy alergie, synkopa, jaterní dysfunkce. Zvláštní opatření pro uchovávání: Žádné zvláštní
podmínky. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, 13342 Berlin, Německo. Registrační číslo: EU/1/08/472/006-8. Datum
revize textu: 07/2011. Před použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Pouze na lékařský předpis. Přípravek je hrazen
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Souhrn údajů o přípravku obdržíte na adrese BAYER s.r.o., Bayer Pharma, Siemensova 2717/4, 155 00
Praha 5, Česká Republika, www.bayer.cz
Literatura
1. ACCP guidelines, CHEST 2008; 3(133)
2. SPC přípravku XARELTO, poslední revize textu 24.1.2011
3. Eriksson, J Bone Joint Surg [Br] 2009;91-B:636-44
* Studie RECORD 1–3 byly randomizované, dvojitě zaslepené studie, které u vice než 9.500 pacientů prokázaly účinnost a bezpečnost
rivaroxabanu (10 mg 1x denně) ve srovnání s enoxaparinem (40 mg) při prevenci TEN po elektivní náhradě kyčle a kolene. Uvedená data jsou
z poolované analýzy dat ve 12. dni léčby. Významné krvácení je definováno jako krvácení fatální, do životně důležitých orgánů, vyžadující
reoperaci a klinicky zjevné mimo operační ránu s poklesem hemoglobinu ≥ 20 g/l nebo vyžadující transfuzi 2 a více jednotek
w•™‘B꓈•’•5‘Bê“dBUꌑ‹Œ…Œ—’•ê‰„Ž—’•˜ê„
© Bayer Pharma
březen 2012
L.CZ.GM.01.2012.0017
qˆ‡‘’‡˜Oˆê’†‹•5‘Bê™B†ˆê“„†Œˆ‘—S
Download

XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT - ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.