Návod k obsluze
EuroCondens SGB 320 - 500 D
Stacionární kondenzační plynové kotle
Baxi Heating (Czech Republic) s.r.o.
centrála Praha:
Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 - 271 001 627
Fax: +420 - 271 001 620
e-mail:[email protected]
středisko Brno:
Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno
Tel./Fax: +420 543 211 615
www.baxi.cz
www.baxigroup.com
2
OBSA H
1. K tomuto návodu................................................................................................................... 3
1.1 Obsah návodu................................................................................................................ 3
1.2 Použité symboly............................................................................................................. 4
1.3 Pro koho je určen tento návod?..................................................................................... 4
2. Bezpečnost ........................................................................................................................... 5
2.1 Použití podle aplikace ................................................................................................... 5
2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny.................................................................................. 5
2.3 Značka CE..................................................................................................................... 6
3. Všeobecné informace......................................................................................................... 10
3.1 Požadavky na místo, ve kterém má být kotel instalován............................................... 7
3.2 Ochrana proti korozi....................................................................................................... 7
3.3 Požadavky na topnou vodu............................................................................................ 7
3.4 Před uvedením kotle do provozu................................................................................... 7
3.5 Kontrola tlaku topné vody............................................................................................... 7
3.6 Kontrola zásobníku pro ohřev pitné vody (TUV)............................................................ 7
4. SGB v souhrnu...................................................................................................................... 8
4.1 Přehledná kresba SGB 320 - 500.................................................................................. 8
5. Obsluha.................................................................................................................................. 9
5.1 Obslužné prvky.............................................................................................................. 9
5.2 Zobrazení na displeji.................................................................................................... 10
5.3. Obsluha........................................................................................................................ 10
5.4 Obsluha jednotky regulace LMU.................................................................................. 12
5.5 Pokyny k nastavení a funkci......................................................................................... 13
6. Uvedení do provozu............................................................................................................ 14
6.1 Zapnutí......................................................................................................................... 14
6.2 Teploty pro vytápění a přípravu TUV (nastavení na ISR BCA).................................... 14
6.3 Individuální časový program (nastavení na ISR BCA)................................................. 14
7. Programování ..................................................................................................................... 15
7.1 ISR BCA (levá obslužná jednotka)............................................................................... 15
7.2 Průběh programování ISR BCA................................................................................... 15
7.3 Automatika řízení hořáku LMU (pravá obslužná jednotka).......................................... 16
7.4 Průběh programování LMU.......................................................................................... 16
7.5 Změna parametrů......................................................................................................... 17
7.6 Panel nastavení ISR BCA (levá obslužná jednotka).................................................... 18
7.7 Tabulka nastavení automatiky hořáku LMU (pravá obslužná jednotka)....................... 21
7.8 Funkce programování.................................................................................................. 22
8. Poruchy - jejich příčiny a způsoby nápravy..................................................................... 31
8.1 Tabulka poruchových stavů.......................................................................................... 31
8.2 Tabulka chybových kódů (ISR BCA)............................................................................ 32
8.3 Tabulka chybových kódů (automatiky hořáku LMU)..................................................... 34
8.4 Tabulka kódů údržby.................................................................................................... 35
8.5 Provozní fáze řídící a regulační centrály LMU (tlačítko info)........................................ 36
9. Čištění a údržba ................................................................................................................. 37
9.1 Čištění.......................................................................................................................... 37
9.2 Údržba.......................................................................................................................... 37
10. Tipy pro úsporu energie..................................................................................................... 38
10.1 Jak správně topit.......................................................................................................... 38
10.2 Příprava teplé vody (TUV)............................................................................................ 39
3
K tomuto návodu
Před uvedením kotle do provozu si pečlivě prostudujte informace v této příručce!
1.1 Obsah tohoto návodu
Obsahem tohoto návodu je popis obsluhy plynových kondenzačních kotlů SGB 320 - 500 určených pro teplovodní vytápění a ohřev pitné vody (teplé užitkové vody-TUV).
Dokumentace
Obsah
Určeno pro
Technické informace
- Podklady pro projektování
- Popis funkcí
- Technické údaje / schémata spínání
- Základní vybavení a příslušenství
- Příklady použití
- Podrobné informace
Projektant, provozovatel
Návod k instalaci – doplňující
informace
- Použití podle účelu
- Technické údaje / schéma spínání
- Předpisy, normy, CE shoda
- Montážní místo
- Příklad použití Standardní použití
- Uvedení do provozu, obsluha a programování
- Údržba
Odborník na topení
Návod k obsluze
- Uvedení do provozu
- Obsluha
- Uživatelská nastavení / programování
- Tabulka poruch
- Čištění / Údržba
- Informace k úsporám energie
Provozovatel
Návod k programování a hydraulice
- Tabulka nastavení včetně všech parametrů a
vysvětlení
- Další příklady použití
Odborník na topení
Krátký návod
- Obsluha ve zkratce
Provozovatel
Sešit údržby
- Protokol o provedené údržbě
Provozovatel
Příslušenství
- Instalace
- Obsluha
Odborník na topení
4
K tomuto návodu
1.2 Použité symboly
Nebezpečí!
Pokud nedbáte varování, může dojít k ohrožení zdraví a života!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Pokud nedbáte varování, může dojít k ohrožení zdraví a života elektrickým proudem!
Pozor!
Pokud nedbáte varování, může dojít k poškození životního prostředí a přístroje.
Poznámka / tip:
zde najdete doplňující informace a pomocné tipy.
Odkaz na doplňující informace v dalších podkladech.
1.3 Pro koho je určen tento návod?
Tento návod je určen pro obsluhu topného zařízení
5
Bezpečnost
Nebezpečí!
Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny!
V opačném případě ohrožujete sebe i své okolí!
2.1 Použití podle aplikace
Kondenzační plynové kotle řady SGB jsou navrženy jako tepelné zdroje (generátory) do teplovodních systémů vytápění podle DIN EN 12828.
Odpovídají normě DIN EN 297.
2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny
Nebezpečí!
Dbejte na varovné údaje uvedené na kotlech SGB! Nesprávná obsluha kotlů SGB může vést ke
značným škodám.
První uvedení kotle do provozu, údržbu a čištění mohou provádět pouze autorizovaní odborníci!
Poškozené topné zařízení nesmí být dále provozováno! Výměnu poškozených dílců smí provádět pouze odborný servis.
Příslušenství musí odpovídat technickým předpisům a musí být schváleno výrobcem pro použití
v kombinaci s příslušným plynovým kotlem. Lze používat pouze originální náhradní součásti.
Zaplombovaná spojení součástí nesmí být v žádném případě otevřena nebo změněna laikem!
Plomby slouží jako důkaz toho, že spoje součástí důležité pro bezvadný a bezpečný provoz zařízení nebyly změněny. Poškozené plomby znamenají zánik záruky!
Svévolné přestavby a změny na plynovém kotli nejsou přípustné, protože mohou způsobit ohrožení osob a poškození přístroje. Při nedodržení pokynů je neplatná registrace přístroje.
Zavzdušňovací a odvzdušňovací otvory nesmí být čímkoliv omezeny, natož pak uzavřeny! Prostor pro přívod spalovacího vzduchu musí být bezpodmínečně ponechán volný.
V blízkosti kotle nenechávejte žádné snadno vznětlivé nebo zápalné materiály!
Nebezpečí při úniku plynu!
Je-li cítit plyn, nesahejte na žádné elektrické spínače! Rychle vyvětrejte zasažené prostory a
uzavřete všechny dostupné uzávěry plynu.
Nebyla-li nalezena příčina zápachu plynu, informujte dodavatele plynu.
Nebezpečí otravy!
Nikdy nepoužijte vodu z topného zařízení jako pitnou. Topná voda je znečištěna produkty vnitřních elektrochemických pochodů a nečistotami.
6
Bezpečnost
Nebezpečí zamrznutí
Při nebezpečí zamrznutí topné zařízení nevypínejte, nýbrž při otevřených ventilech na otopných
tělesech provozujte topný systém nadále přinejmenším v úsporném režimu.
Jen pokud by topné zařízení v období nebezpečí zamrznutí nemělo být vůbec provozováno,
je nutno celý systém vypnout a vypustit vodu z kotlů, ohřívačů vody, otopných těles a topných
rozvodů.
Je-li celé zařízení vypuštěno, musí být kotel zabezpečen proti nežádoucímu zapnutí.
Pozor!
Kotle SGB smíme provozovat pouze v prostorách s čistým vzduchem pro spalování. V žádném
případě se nesmí do spalovacího vzduchu dostat žádné cizí látky-nečistoty, jako např. květinový
pyl.
Výfukový otvor bezpečnostního ventilu musí být vždy otevřený, aby při provozu mohla voda z
bezpečnostních důvodů volně vytéci.
Funkčnost bezpečnostního ventilu je třeba pravidelně kontrolovat.
2.3 Značka CE
Značka CE potvrzuje, že plynové kotle řady SGB splňují požadavky směrnic pro plynové spotřebiče 90/396/EWG, směrnic pro nízké napětí 73/23/EWG a směrnic pro elektromagnetickou
kompatibilitu EMV 89/336/EWG Rady pro sjednocování právních norem členských států.
Dodržování bezpečnostních požadavků podle směrnic 89/336/EWG je nutné zohlednit podle
místní aplikace provozu kotle.
Je nutné dodržovat okolní podmínky podle EN 55014.
Provoz je možný pouze s ochranným krytem namontovaným podle předpisů.
Elektrické uzemnění podle předpisů je zajištěno pravidelným testováním kotle (např. každoroční
inspekce).
Při výměně částí zařízení je možné používat pouze originální náhradní díly od výrobce.
Tyto kondenzační kotle splňují základní požadavky směrnice pro stupně účinnosti 92/42/EWG.
Použití zemního plynu odpovídá požadavkům uvedeným v paragrafu 7 pro malá spalovací zařízení z dne 7.9. 1996 (1. BlmSchV), jelikož emise NOX kotlů jsou nižší než 80 mg/kWh.
7
Všeobecné informace
3.1 Požadavky na místo, ve kterém má být kotel instalován
Místo pro instalaci kotle musí být suché a teplé 0 až 45°C (nesmí zde mrznout.)
Při provozu kotle nesmí být změněny minimální odstupy (viz příručku instalace).
Opatření k zásobování kotle vzduchem pro spalování a odvod spalin je možno pozměnit pouze
po dohodě s místním kominíkem. K tomu patří:
- zmenšení prostoru, ve kterém je kotel instalován
- dodatečná vestavba těsných oken a dveří
- zatěsnění venkovních oken a dveří
- uzavření nebo odstranění otvorů pro přívod vzduchu
- zakrytí komína
Na spalinovém hrdle vzadu na kotli zkušební otvory pro kominíka. Udržujte tyto otvory neustále
přístupné.
3.2 Ochrana proti korozi
Pozor!
U kotlů s provozem závislým na vzduchu z místnosti, ve které je instalován, nesmí vzduch pro
spalování obsahovat korozní složky, především páry s obsahem fluóru a chlóru, které se nacházejí například v čistících prostředcích, pohonných plynech ze sprejů, atd.
V případě instalace s připojením zdrojů tepla pro podlahové vytápění s plastovými trubkami, které
není schopno zabránit difúzi kyslíku do topné vody podle normy DIN 4726, je nutné použít tepelný
výměník pro oddělení systému podlahového vytápění od kotle.
3.3 Požadavky na topnou vodu
Aby se předešlo korozním škodám na topném zařízení, je nutno systém naplnit vodou v kvalitě
vody pitné se zřetelem k požadavkům směrnice VDI-2035.
Chemické přísady nepoužívejte.
3.4 Před uvedením kotle do provozu
Zaškolení obsluhy od odborníka topenáře
Kotel uveďte do provozu pouze po řádném zaškolení.
Povinností odborného školitele je:
- ukázat vám všechna zabezpečovací zařízení a dobře vysvětlit jejich funkci
- obeznámit vás se všemi kontrolními opatřeními, která musíte jako provozovatel vykonávat
- informovat vás o rozsahu čištění a údržby, kterou smí provádět pouze odborník
- informovat vás o místních předpisech, které se týkají vašeho zařízení.
Ujistěte se, zda vám topenářský odborník předal všechny potřebné podklady:
- návod k obsluze
- příručka k instalaci kotle
- návody k obsluze použitého příslušenství
- stručný návod
- sešit údržby
- vyplněný a odborníkem podepsaný kontrolní list prvního uvedení do provozu.
Uchovávejte uvedené doklady v místě obsluhy kotle vždy přístupné.
3.5 Kontrola tlaku topné vody
Při nízkém tlaku doplňte vodu na hodnotu uvedenou topenářem na tlakoměru.
3.6 Kontrola zásobníku pro ohřev pitné vody (TUV)
Pokud je zásobník ve vašem zařízení instalován, musí být naplněn vodou. Krom toho musí být
zajištěn přítok studené vody.
8
SGB v souhrnu
4.1 Schéma SGB 320 - 500 D
1
2
3
4
5
1B
01
sSG
6
7
1 Krytka obslužného panelu
2 Obslužný panel LMU
3 Obslužný panel BCA
4 Výstup topné vody z kotle
5 Připojení odvodu spalin volitelně zprava nebo zleva
6 Zpátečka do kotle
7 Připojení plynu
9
Obsluha
5.1 Obslužné prvky
Jednotka ISR BCA pracuje jako nadřazená regulace. Obsluha a programování kaskády kotlů,
topných okruhů a ohřevu pitné vody (TUV) se provádí prostřednictvím ISR BCA (viz návod k
montáži ISR BCA). Obslužná jednotka regulace LMU k diagnostickým účelům a k programování
LMU (např. programování vstupů a výstupů LMU).
Obr.1: Obslužné elementy (znázorněn je pravý kotlový blok; levý kotlový blok a následné kotle neobsahují žádné ISR
BCA!).
Tlačítko odblokování
hořákové automatiky
Provozní spínač
Odblokování
bezpečnostního
termostatu (STB)
Obslužná jednotka
ISR BCA
regulace topení a TUV
Obslužná jednotka
LMU
hořáková automatika
Tlačítko druhu provozu .
Vytápění
Tlačítko druhu provozu .
Příprava TUV
Displej
Servisní.
konektor
Tlačítko OK (potvrzení)
ESC tlačítko (přerušení)
Tlačítko Info
Tlačítko Kominík .
(jen jednotka LMU)
Otočný knoflík
10
Obsluha
5.2 Zobrazení na displeji
Obr. 2: Symboly na displeji
Vytápění na žádanou teplotu Komfort
Vytápění na žádanou útlumovou teplotu
Vytápění na žádanou teplotu protizámrazové ochrany
Zařízení je v provozu
Funkce Prázdniny aktivní
Odběr z topného okruhu 1 nebo 2
Poruchové hlášení
info
Úroveň Info aktivní
Prog
Úroveň nastavování aktivní
Eco
Vytápění vypnuto (přepínací automatika léto / zima nebo automatika topné
hranice aktivní)
5.3 Obsluha
Nastavení provozu vytápění (obslužná jednotka ISR BCA)
Tlačítkem druhu provozu Provoz vytápění lze volit mezi druhy provozu pro vytápění. Zvolené nastavení je zobrazeno obdélníkem pod symbolem druhu provozu.
Automatický provoz
Trvalý provoz
Ochranný provoz
Auto
nebo
- Provoz vytápění podle časového programu
- Žádaná teplota nebo podle časového programu
- Ochranné funkce (proti zamrznutí, proti přetopení) aktivní
- Automatika přepínání Léto/zima aktivní (od určité venkovní teploty)
- Automatika denního omezení aktivní (když venkovní teplota překročí žádanou vnitřní teplotu)
- Provoz vytápění bez časového programu
- Ochranné funkce aktivní
- Automatika přepínání Léto/zima není aktivní v trvalém provozu se žádanou teplotou Komfort
- Automatika denního omezení není aktivní v trvalém provozu se žádanou teplotou Komfort
- Bez provozu vytápění
- Teplota podle funkce protizámrazové ochrany
- Ochranné funkce aktivní
- Automatika přepínání Léto / zima aktivní
- Automatika denního omezení aktivní
11
Obsluha
Nastavení přípravy TUV (obslužná jednotka ISR BCA)
→ Zapnuto
Teplá užitková voda je připravovaná podle zvoleného spínacího programu.
→ Vypnuto
Příprava TUV je deaktivovaná.
Nastavení žádané teploty prostoru
→ Žádaná teplota Komfort
Žádaná teplota Komfort se zvyšuje (+) nebo snižuje (-) přímo otočným knoflíkem.
→ Žádaná útlumová teplota
Žádaná útlumová teplota se nastavuje následovně:
- Stiskněte tlačítko OK (potvrzení)
- Zvolte topný okruh
- Zvolte parametr Žádaná útlumová teplota
- Nastavte žádanou útlumovou teplotu na otočném knoflíku
- Opět stiskněte tlačítko OK (potvrzení)
Stisknutím tlačítka druhu provozu Topný okruh lze přejít z úrovně programování nebo Info
opět k základnímu zobrazení.
Zobrazení informací (jednotka LMU a ISR BCA)
Stiskem tlačítka informace mohou být vyvolány různé teploty a hlášení, mimo jiné:
- prostorová a venkovní teplota
- chybová hlášení a hlášení o údržbě
Pokud neexistují žádná chybová hlášení ani hlášení o údržbě, žádné informace se nezobrazují.
Chybová hlášení
Objeví-li se na displeji chybový symbol , znamená to chybu v zařízení.
Stiskem tlačítka informace můžete vyvolat další informace o chybě (viz tabulku chybových
kódů).
Hlášení o údržbě
Objeví-li se na displeji chybový symbol ve zvláštním provozním stavu.
, znamená to hlášení o údržbě nebo je zařízení
Stiskem tlačítka informace mohou být vyvolány různé údaje (viz tabulka kódů údržby). Hlášení údržby není aktivní při výrobním nastavení.
Funkce kominík
(vždy na jednotce LMU)
Tato funkce se aktivuje (deaktivuje) tlačítkem kominík
.
Aktivovaná zvláštní funkce je na displeji znázorněna symbolem
.
Obnovení výrobního nastavení (obslužná jednotka LMU a ISR BCA)
Výrobní nastavení je možno obnovit následujícím postupem:
- v programovací úrovni odborník vyvolat program. č. 31
- změnit nastavení na ano a čekat, až se nastavení změní opět na ne
- stiskem tlačítka ESC opustit menu
Informace ke způsobu změny parametrů obdržíte v odstavci programování.
12
Obsluha
5.4 Obsluha jednotky regulace LMU
Stiskem tlačítka informace mohou být vyvolány různé informace:
- chybová hlášení a SW-diagnostické kódy
- údržba
- žádaná hodnota ručního provozu
- teplota kotlové vody
- venkovní teplota
- provozní ukazatel FA
Provozní fáze řídící a regulační jednotky LMU
(stiskněte tlačítko informace)
Tabulka 1: Provozní fáze
Číslo Provozní stav
Popis funkce
0
Klidový stav (žádný požadavek na teplo)
Hořák v pohotovosti
1
Čas testování před startem
Neexistuje žádný interní ani externí požadavek, nebo existuje chyba zabraňující startu (např. nedostatek plynu)
2
Náběh ventilátoru
Autotest startu hořáku a plného chodu ventilátoru
3
Doba předventilace
Předventilace, doba přechodu ventilátoru na startovací
otáčky
4
Čekací doba
Interní bezpečnostní test
5
Zapalovací fáze
Zapálení a začátek bezpečnostní doby tvorby plamene,
vytvoření ionizačního proudu
6
Konstantní bezpečnostní doba
Hlídání plamene se zapalováním
7
Variabilní bezpečnostní doba
Hlídání plamene bez zapalování
10
Provoz vytápění
Prostorové vytápění, hořák v provozu
11
Provoz ohřevu TUV
Nabíjení zásobníku TUV, hořák v provozu
12
Paralelní provoz vytápění / příprava TUV
Provoz vytápění / příprava TUV
20
Doběh ventilátoru pro ukončení provozního řízení
Ventilátor dobíhá - (např. teplotní dochlazení kotle)
21
Časový doběh ventilátoru
Ventilátor dobíhá
22
Ukončení provozu
Autotest po regulačním vypnutí
99
Poruchový stav
Zobrazí se aktuální kód poruchy, (viz tabulku chybových
kódů)
se dostanete z úrovně informace opět do základní úrovně.
Stiskem tlačítka
Pokud se neobjeví žádné chyby ani neexistuje hlášení o údržbě, tyto informace se neobjeví.
Ostatní informace se mohou objevit jen při odpovídající konfiguraci zařízení a naprogramovaných funkcích.
13
Obsluha
5.5 Pokyny k nastavení a funkci
Upozornění:
Obsluha topných okruhů a přípravy TUV je popsána v návodu k ISR BCA.
Provedení SGB s ISR BCA (řídící kotel)
- SGB je již z výroby přednastaven pro řádný provoz, tento kotel nepotřebuje zpravidla žádné
změny.
- ISR BCA pracuje jako hlavní řídící jednotka a přejímá řízení obou kotlových bloků, popřípadě
hořáků. Oba hořáky jsou zapínány a vypínány v závislosti na potřebě tepla obdobně jako
u kaskády.
Nastavení LMU pro pravý Výrobní nastavení LMU pro levý a pravý kotlový blok získáte v tabulce nastavení v oddílu
a levý kotlový blok
Programování.
Upozornění:
Nastavení parametrů je pro obě LMU identické, pouze adresování je rozdílné, toto je zapotřebí odvodit z příkladů použití.
Provedení SGB s ISR BCA a napěťovým vstupem 0 - 10 V:
- Při nastavení ISR BCA pro spolupráci s nadřazenou regulací 0 - 10V je potřeba na ISR
BCA nastavit parametr programování č. 5950..
V tomto případě řídíme chod sjednocených kotlů teplotním požadavkem.
Provedení SGB bez ISR BCA jako následný kotel k provedení 1
(SGB 320-500 X)
Kotel SGB s vestavěnou jednotkou ISR BCA pracuje jako řídící kotel, všechny ostatní kotle
bez ISR BCA jsou označeny jako následné kotle.
Mezi kotly musí být vždy provedeno LPB-Bus propojení a adresování:
pravý kotlový blok adresa přístroje: 4
1. Následný kotel levý kotlový blok adresa přístroje: 5
2. Následný kotel pravý kotlový blok adresa přístroje: 6
levý kotlový blok adresa přístroje: 7
atd.
Provedení SGB pro spolupráci s nadřazenou regulací s napěťovým vstupem 0-10V
(SGB 320-500 X).
V tomto případě řídíme výkon každého jednotlivého kotle z každé dvojice podle požadavku
nadřazené regulace.
- Připojení napěťového modulu CISP:
Řídící vedení nadřazené regulace je zapotřebí dle schéma elektrického zapojení připojit se
správnou polaritou ke svorkám X51 každého kotlového bloku.
- Změna řazení Bus-modulu CIB:.
5-ti pólový plochý kabel přístroje CIB je nutno odpojit od LMU!
14
Uvedení do provozu
Nebezpečí!
První uvedení kotle do provozu smí provést pouze oprávněný pracovník!
Tento pracovník přezkouší těsnost vedení, správnou funkci všech regulačních, řídících
a zebezpečovacích zařízení a změří hodnoty spalování.
Při neodborném provedení existuje značné nebezpečí pro osoby, životní prostředí a
škody na majetku!
Pozor!
Při silném vývinu prachu, jako např. při provádění stavebních prací, nesmí být kotel
uveden do provozu, neboť by na něm mohly vzniknout značné škody!
6.1 Zapnutí
Nebezpečí opaření!
Z výstupního otvoru bezpečnostního ventilu může krátkodobě vytéci horká voda.
1. Zapněte nouzový spínač vytápění
2. Otevřete uzávěr přívodu plynu
3. Otevřete krytku obslužného panelu a zapněte provozní spínač kotle na panelu
4. Pomocí tlačítka druhu provozu na regulační obslužné jednotce zvolte druh provozu
automatický provoz
5. Na regulační obslužné jednotce otočným knoflíkem nastavte žádanou teplotu prostoru.
6.2 Teploty pro vytápění a přípravu TUV (nastavení na ISR BCA)
Při nastavení teplot pro vytápění a přípravu TUV zohledněte údaje uvedené v oddílu
Programování.
Pro přípravu TUV se doporučuje teplota mezi 55 a 60°C.
Provozní doba pro přípravu TUV se nastavuje v časovém programu 4/TUV.
Pro dosažení komfortu by měl začátek ohřevu TUV být 1 hodinu před začátkem
vytápění!
6.3 Individuální časový program (nastavení na ISR BCA)
Při standardním nastavení může být plynový kotel uveden do provozu bez dalšího
seřizování.
Chcete-li nastavit individuální časový program, zohledněte prosím informace v oddíle
Programování.
15
Programování
7.1 ISR BCA (levá obslužná jednotka)
ISR BCA je levá obslužná jednotka na pravém kotlovém bloku.
Další informace naleznete v návodu k ISR BCA!
7.2 Průběh programování ISR BCA
Volba úrovně seřizování a Menu pro konečného uživatele a odborníka topenáře se
provede dle následujícího grafického schématu-obr.3.
Obr.3
Základní údaje
Venkovní teplota
Stisknout
Tlačítko informace
Menu - členění
cca 3 sekundy tisknout, až se na displeji objeví konečný uživatel
Úrovně nastavování:
Konečný uživatel (E)
Uvedení do provozu (I)
vč. konečného uživatele (E)
Odborník (F)
vč. konečného uživatele (E) a uvedení
do provozu (I)
OEM
obsahuje všechny ostatní úrovně nastavení a je chráněna heslem
V závislosti na volbě úrovně nastavování
a programování není vždy celé Menu-členění viditelné!
16
Denní čas a datum
Obslužná jednotka
Časový program topný okruh 1
Časový program topný okruh 2
Časový program 3
Časový program 4 / TUV
Časový program 5
Prázdniny topný okruh 1
Prázdniny topný okruh 2
Prázdniny topný okruh P
Topný okruh 1
Topný okruh 2
Topný okruh P
Provoz TUV
Hx čerpadlo
Bazén
Předregulace/podávací čerpadlo
Kaskáda
Solární ohřev
Kotel na tuhá paliva
Vyrovnávací zásobník
Průtokový ohřívač TUV
Konfigurace
LPB
Chyba
Údržba / servis
Vstupní / výstupní test
Stav
Diagnóza kaskády
Diagnóza zdroje tepla
Info
Programování
7.3 Automatika řízení hořáku LMU (pravá obslužná jednotka)
Po vestavbě je jednotka zablokována a musí být naprogramována a proto musí být
nejdříve odblokována.
Po naprogramování by měla být obsluha a programování regulace LMU opět zablokována pomocí parametru uzavřít obsluhu (program. č.26) a uzavřít programování
(program. č.27), neboť obsluhovatel bude nadále kotel obsluhovat prostřednictvím ISR
BCA.
7.4 Průběh programování LMU
Volba úrovně seřizování a Menu pro konečného uživatele a odborníka topenáře se
provede dle následujícího grafického schématu-obr.3.
Obr.4
Základní údaje
Venkovní teplota
Stisknout
Tlačítko informace
cca 3 sekundy tisknout, až se na displeji objeví konečný uživatel
Menu - členění
Denní čas a datum
Obslužná jednotka
Časový program topný
okruh 1
Časový program topný
okruh 2
Časový program 3 / čerpadlový topný okruh
Časový program 4 / TUV
Prázdniny topný okruh 1
Prázdniny topný okruh 2
Topný okruh 1
Topný okruh 2
Provoz TUV
Kotel
Solární ohřev
Vyrovnávací zásobník
Zásobníkový ohřívač TUV
Přímý ohřev TUV
Konfigurace
LPB
Chyba
Údržba / servis
Stav
Diagnóza zdroje tepla
Diagnóza spotřebiče
Úrovně nastavování:
Konečný uživatel (E)
Uvedení do provozu (I)
vč. konečného uživatele (E)
Odborník (F)
vč. konečného uživatele (E) a uvedení
do provozu (I)
OEM
obsahuje všechny ostatní úrovně nastavení a je chráněna heslem
17
Programování
7.5 Změna parametrů
Nastavení, která nelze změnit přímo na obslužném panelu, musí být provedena v úrovni
seřizování.
Základní průběh programování je znázorněn v následujícím příkladu nastavení hodinového
času a datumu.
Základní údaje
Teplota kotle
stiskněte
Pomocí
zvolte položku Menu
čas a datum
Čas a datum
Obslužná jednotka
Volbu potvrďte tlačítkem
Pomocí
zvolte položku Menu
Čas a datum
hodiny / minuty
Hodiny / minuty
Volbu potvrďte tlačítkem
Pomocí
proveďte nastavení hodin
(např. 15 hodin)
Čas a datum
Hodiny / minuty
Volbu potvrďte tlačítkem
Pomocí
proveďte nastavení minut
(např. 30 minut)
Čas a datum
Hodiny / minuty
18
Programování
Volbu potvrďte tlačítkem
Čas a datum
Hodiny / minuty
Stiskněte tlačítko druhu provozu topného okruhu, abyste se
vrátili k základním ukazatelům.
Teplota kotle
Stiskem tlačítka ESC se vyvolá předchozí položka Menu, aniž by byly převzaty předtím
změněné hodnoty.
Pokud nejsou v průběhu cca 8 minut provedeny žádné změny, jsou automaticky vyvolány
základní ukazatele.
7.6 Panel nastavení ISR BCA (levá obslužná jednotka)
- Ne všechny parametry, které se objeví na displeji, jsou uvedeny na panelu nastavení.
- V závislosti na konfiguraci zařízení se na displeji neobjeví všechny parametry uvedené na
panelu nastavení.
- Abyste se dostali do úrovně nastavení konečný uživatel, stiskněte tlačítko OK, potom na
cca 3 vteřiny tlačítko info, zvolte otočným knoflíkem požadovanou úroveň a potvrďte
tlačítkem OK.
Tabulka 2: nastavení parametrů (1) E úroveň nastavení pro konečného uživatele)
Progr. č.
Úroveň.
nastavení 1)
Standardní .
hodnota
Hodiny / minuty
1
E
00:00 (h:min)
Den / měsíc
2
E
01.01 (den/měsíc)
Rok
3
E
2004 (rok)
Jazyk
20
E
Kontrast displeje
25
E
500
E
Po - So
1. fáze zapnuto
501
E
06:00 (h:min)
1. fáze vypnuto
502
E
22:00 (h:min)
2. fáze zapnuto
503
E
24:00 (h:min)
2. fáze vypnuto
504
E
24:00 (h:min)
3. fáze zapnuto
505
E
24:00 (h:min)
3. fáze vypnuto
506
E
24:00 (h:min)
Standardní hodnoty Ne / Ano
516
E
Ne
Funkce
Hodinový čas a datum
Obslužná jednotka
Časový program topného okruhu 1
Předvolba Po - Ne
Po-Ne / Po-Pa / So-Ne / Po / Ú / St / Č / Pa / So / Ne
19
Programování
Funkce
Časový program topného okruhu 2
Předvolba Po - Ne
Progr. č.
Úroveň.
nastavení 1)
Standardní .
hodnota
Parametr je viditelný pouze tehdy, pokud top. okruh 2 existuje
520
E
Po - So
Po-Ne / Po-Pa / So-Ne / Po / Ú / St / Č / Pa / So / Ne
1. fáze zapnuto
521
E
06:00 (h:min)
1. fáze vypnuto
522
E
22:00 (h:min)
2. fáze zapnuto
523
E
24:00 (h:min)
2. fáze vypnuto
524
E
24:00 (h:min)
3. fáze zapnuto
525
E
24:00 (h:min)
3. fáze vypnuto
526
E
24:00 (h:min)
Standardní hodnoty Ne / Ano
526
E
Ne
540
E
Po - So
1. fáze zapnuto
541
E
06:00 (h:min)
1. fáze vypnuto
542
E
22:00 (h:min)
2. fáze zapnuto
543
E
24:00 (h:min)
2. fáze vypnuto
544
E
24:00 (h:min)
3. fáze zapnuto
545
E
24:00 (h:min)
3. fáze vypnuto
546
E
24:00 (h:min)
Standardní hodnoty Ne / Ano
546
E
Ne
560
E
Po - So
Časový program 3 / čerpadlový topný okruh
Předvolba Po - Ne
Po-Ne / Po-Pa / So-Ne / Po / Ú / St / Č / Pa / So / Ne
Časový program 4 / příprava TUV
Předvolba Po - Ne
Po-Ne / Po-Pa / So-Ne / Po / Ú / St / Č / Pa / So / Ne
1. fáze zapnuto
561
E
06:00 (h:min)
1. fáze vypnuto
562
E
22:00 (h:min)
2. fáze zapnuto
563
E
24:00 (h:min)
2. fáze vypnuto
564
E
24:00 (h:min)
3. fáze zapnuto
565
E
24:00 (h:min)
3. fáze vypnuto
566
E
24:00 (h:min)
Standardní hodnoty Ne / Ano
566
E
Ne
600
E
Po - So
1. fáze zapnuto
601
E
06:00 (h:min)
1. fáze vypnuto
602
E
22:00 (h:min)
2. fáze zapnuto
603
E
24:00 (h:min)
2. fáze vypnuto
604
E
24:00 (h:min)
3. fáze zapnuto
605
E
24:00 (h:min)
3. fáze vypnuto
606
E
24:00 (h:min)
Standardní hodnoty Ne / Ano
616
E
Ne
Začátek
642
E
--:-- (den-měsíc)
Konec
643
E
--:-- (den-měsíc)
Provozní úroveň Ochrana proti zamrznutí / redukovaná
648
E
Ochrana proti zamrznutí
Časový program 5
Předvolba Po - Ne
Po-Ne / Po-Pa / So-Ne / Po / Ú / St / Č / Pa / So / Ne
Prázdniny - topný okruh 1
20
Programování
Funkce
Prázdniny - topný okruh 1
Začátek
Konec
Provozní úroveň Ochrana proti zamrznutí / redukovaná
Prázdniny - topný okruh 2
Úroveň nastavení 1)
Standardní hodnota
642
643
648
E
E
E
--:-- (den-měsíc)
--:-- (den-měsíc)
Ochrana proti zamrznutí
Parametr je viditelný pouze tehdy, pokud top. okruh 2 existuje
Začátek
Konec
Provozní úroveň Ochrana proti zamrznutí / redukovaná
Prázdniny - topný okruh čerpadlový
Progr. č.
652
653
658
E
E
E
--:-- (den-měsíc)
--:-- (den-měsíc)
Ochrana proti zamrznutí
Parametr je viditelný pouze tehdy, pokud top. okruh 2 existuje
Začátek
Konec
Provozní úroveň Ochrana proti zamrznutí / redukovaná
Topný okruh 1
Žádaná hodnota komfort
Žádaná hodnota redukovaná
Žádaná hodnota ochrana proti zamrznutí
Strmost křivky
Hranice přepnutí léto / zima
662
663
668
E
E
E
--:-- (den-měsíc)
--:-- (den-měsíc)
Ochrana proti zamrznutí
710
712
714
720
730
E
E
E
E
E
20,0 °C
16,0 °C
10,0 °C
1,50
18,0 °C
Topný okruh 2
Parametr je viditelný pouze tehdy, pokud top. okruh 2 existuje
Topný okruh čerpadlový
Parametr je viditelný pouze tehdy, pokud top. okruh 2 existuje
Žádaná hodnota komfort
Žádaná hodnota redukovaná
Žádaná hodnota ochrana proti zamrznutí
Strmost křivky
Hranice přepnutí léto / zima
1010
1012
1014
1020
1030
Druh provozu Ochranný / automatika / redukovaný / komfort
Žádaná hodnota komfort
Žádaná hodnota redukovaná
Žádaná hodnota ochrana proti zamrznutí
Strmost křivky
Hranice přepnutí léto / zima
E
E
E
E
E
20,0 °C
16,0 °C
10,0 °C
1,50
18,0 °C
1300
1310
1312
1314
1320
1330
E
E
E
E
E
E
Automatika
20,0 °C
16,0 °C
10,0 °C
1,50
18,0 °C
Jmenovitá žádaná hodnota
1610
E
55 °C
Údržba / servis
Ruční provoz Zapnuto / vypnuto
7140
E
Vypnuto
Příprava TUV
Info volby Chybové hlášení
Údržba
Žádaná hodnota ručního provozu
Aktuální žádaná hodnota vysoušení podlahy
Aktuální den vysoušení podlahy
Prostorová teplota
Min. prostorová teplota
Max. prostorová teplota
Teplota vody vystupující z kaskády
Venkovní teplota
Venkovní teplota minimum
Venkovní teplota maximum
Teplota TUV 1
Teplota vyrovnávacího zásobníku 1
Stav topného okruhu 1
Stav topného okruhu 2
Stav topného okruhu čerpadlového
Stav přípravy TUV
Stav vyrovnávacího zásobníku
Rok
Telefon č. služby pro zákazníky
Informace info-hodnot jsou závislé na provozním stavu!
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
21
Programování
7.7 Tabulka nastavení automatiky hořáku LMU (pravá jednotka)
- Ne všechny parametry, které se objeví na displeji, jsou uvedeny na panelu nastavení.
- V závislosti na konfiguraci zařízení se na displeji neobjeví všechny parametry uvedené
na panelu nastavení.
- Abyste se dostali do úrovně nastavení konečný uživatel, stiskněte tlačítko OK.
Tabulka 3: Nastavení parametrů
Funkce
Hodinový čas a datum
Hodiny / minuty
Den / měsíc
Rok
Obslužná jednotka
Jazyk
Chyba
SW kód diagnózy
FA fáze nastavení poruchy
Údržba / servis
Hlášení
Potvrzení hlášení
Ruční provoz Vypnuto / zapnuto
Progr. č.
Úroveň.
nastavení 1)
Standardní
hodnota
1
2
3
E
E
E
00:00 (h:min)
01.01 (den/měsíc)
2004 (rok)
20
E
Němčina
6705
E
E
7001
7010
7140
E
E
E
Znázorněné hodnoty není možno změnit !
Diagnóza zdroje tepla 8530
E
Provozní hodiny výtěžku solární energie
Info hodnoty
Chybové hlášení
E
SW kód diagnózy
E
Hlášení
E
Stav ruční provoz
E
Žádaná hodnota Stop regulace
E
Aktuální žádaná hodnota vysoušení podlahy
E
Aktuální den vysoušení podlahy
E
Prostorová teplota
E
Min. prostorová teplota
E
Max. prostorová teplota
E
Teplota kotlové vody
E
Teplota TUV 1
E
Teplota solárního kolektoru 1
E
Stav kotle
E
Stav solárního ohřevu
E
Stav přípravy TUV
E
Stav topného okruhu 1
E
Stav topného okruhu 2
E
Venkovní teplota
E
Teplota vyrovnávacího zásobníku 1
E
Prostorová teplota 1
E
Žádaná hodnota teploty prostoru 1
E
Prostorová teplota 2
E
Žádaná hodnota teploty prostoru 2
E
Znázornění provozu FA
E
22
0
0
Vypnuto
0h
Změněná
hodnota
Programování
7.8 Funkce programování
Hodinový čas a datum
Regulační jednotka obsahuje roční hodiny s možností nastavení hodinového času, dne a
měsíce a roku.
Aby topné režimy probíhaly podle dříve provedeného naprogramování, musí být hodinový
čas a datum korektně nastaveny.
Krok
Ovladač
Funkce
Ovladač
1
Vyvolat úroveň nastavování uživatel
2
Vyvolat hodinový čas a datum (program. č.1)
3
Vyvolat hodiny a minuty
4
Nastavit čas
5
Nastavit minuty
6
Vyvolat den / měsíc (program. č.2)
7
Nastavit měsíc
8
Nastavit den
9
Vyvolat rok (program. č.3)
10
Nastavit rok
11
Tlačítko druhu provozu topného okruhu Ukončit programování
23
Programování
Časové programy
Pro topný okruh je možno nastavit až 3 topné fáze, které jsou aktivní ve dnech nastavených podle předvolby časový program. V topných fázích se vytápí na nastavené požadované hodnoty komfort. Mimo tyto topné fáze se vytápí na nastavené požadované redukované-útlumové hodnoty.
Dříve než začnete nastavovat časový program, musíte zvolit jednotlivé dny (Po, Út, St,...)
nebo skupiny dnů v týdnu (Po-Ne, Po-Pá, So-Ne), pro které bude potom časový program
aktivní.
Krok
Ovladač
Funkce
Ovladač
1
Vyvolat úroveň nastavování uživatel
2
Volitelně vyvolat:.
Časový program topný okruh 1,
Časový program topný okruh 2,
Časový program 3 / topný okruh s čerpadlem,
Časový program 4 / TUV
3
Vyvolat předvolbu Po-Ne
(Program. č. 500, 520, 540, 560)
4
Zvolit jednotlivé dny nebo skupiny dnů
5
Vyvolat 1.fáze zapnuto
(Program. č. 501, 521, 541, 561)
6
Nastavit čas zapnutí
7
Vyvolat 1.fáze vypnuto
(Program. č. 502, 522, 542, 562)
8
Nastavit čas vypnutí
9
10
Stejným způsobem nastavte topnou fázi 2 a 3
Tlačítko druhu provozu topného okruhu Ukončit programování
Časy zapnutí vypnutí mohou být nastaveny v 10-minutových odstupech (taktech). Časové
programy jsou aktivní pouze v druhu provozu „Automatika“.
Při použití prostorového přístroje jsou topné programy přepsány.
Časy pro přípravu TUV se nastavují v časovém programu 4 / TUV.
Aby bylo dosaženo nejvyšší míry komfortu, měl by být začátek ohřevu TUV nastaven cca
o 1 hodinu dříve než začátek vytápění!
24
Programování
Prázdninové programy
Pomocí prázdninových programů se provoz topných okruhů automaticky přepne v průběhu
určité prázdninové periody na zvolenou úroveň (požadovaná hodnota ochrany proti zamrznutí, hodnota útlumu,..).
Krok
Ovladač
Funkce
Ovladač
1
Vyvolat úroveň nastavování uživatel
2
Volitelně vyvolat:.
Prázdniny topný okruh 1 nebo
Prázdniny topný okruh 2
3
Vyvolat začátek (Program. č. 642. 652)
4
Nastavit měsíc
5
Nastavit den
6
Vyvolat konec (Program. č. 643. 653)
7
Nastavit měsíc
8
Nastavit den
9
Vyvolat provozní úroveň
(Program. č. 648. 658)
10
11
Zvolit provozní úroveň (ochrana proti zamrznutí nebo
útlum)
Tlačítko druhu provozu topného okruhu Ukončit programování
Prázdninové programy jsou aktivní pouze v druhu provozu „Automatika“.
Žádané hodnoty prostorové teploty
pro provozní režim komfortní, útlumový nebo ochrany proti zamrznutí je možno nastavit
nezávisle pro jednotlivé topné okruhy.
Krok
1
2
3
Ovladač
Funkce
Ovladač
Vyvolat úroveň nastavování uživatel
Volitelně vyvolat:.
topný okruh 1 nebo
topný okruh 2
Vyvolat žádanou hodnotu komfort
(Program. č. 710. 1010)
4
Nastavit žádanou hodnotu komfort
5
Vyvolat žádanou hodnotu útlumu
(Program. č. 712. 1012)
6
Nastavit žádanou hodnotu útlumu
7
Vyvolat žádanou hodnotu proti zamrznutí
(Program. č. 714. 1014)
8
Nastavit žádanou hodnotu proti zamrznutí
9
Tlačítko druhu provozu topného okruhu Ukončit programování
25
Programování
Přizpůsobení topné funkce kotle danému topnému zařízení
Automatické nastavení teploty vody vystupující z kotle v závislosti na venkovní teplotě
(t.zv. ekvitermní regulace) se uskutečňuje v závislosti na nastavené strmosti topné křivky
regulátoru kotle. Topnou křivku nastaví při prvním uvedení kotle do provozu odborník topenář (základní nastavení: 1,5).
Z toho vyplývá: čím je venku chladněji, tím je topná voda teplejší.
K dosažení určité prostorové teploty je zapotřebí také určitá teplota kotlové topné vody,
která je odvislá od daného topného zařízení (např. druhu a velikosti otopných těles) a od
stavebního provedení vytápěné budovy.
Pokud zjistíte, že teplo vyráběné kotlem neodpovídá vašim potřebám, změňte topnou křivku.
Precizní přizpůsobení topných vlastností vašeho zařízení dosáhnete postupným (po krocích) zvyšováním nebo snižováním topné křivky.
4
°C
3,5
3
2,75
2,5
2,25
2
100
1,75
90
1,5
30
80
1,25
70
1
60
0,75
50
40
0,5
30
0,25
20
10
0
-10
-20
-30
°C
Příklad:
Strmost topné křivky je nastavena na 1,5.
Kotel topí s teplotou výstupní topné vody cca 50 °C, aby bylo dosaženo prostorové teploty
cca 20 °C.
Přesto je vám chladno.
Nastavte topnou křivku na „2“, kotel začne topit s teplotou výstupní topné vody cca 60 °C,
aby bylo dosaženo požadované nastavené prostorové teploty 20 °C.
26
Programování
Při změně topné křivky postupujte po krocích, až dosáhnete optimálních výsledků pro vaši
pohodu.
Změny v chování topného zařízení se projevují pomalu (topné zařízení je „lenivé“)! Proto počkejte vždy alespoň několik dní, než topnou křivku případně znovu pozměníte.
Krok
Ovladač
Ovladač
Vyvolat úroveň nastavování uživatel
1
Volitelně vyvolat:.
topný okruh 1 nebo
topný okruh 2
Vyvolat strmost topné křivky
(Program. č. 720. 1020)
2
3
4
5
Funkce
Nastavit strmost topné křivky
Tlačítko druhu provozu topného okruhu Ukončit programování
Hranice přepínání léto / zima
Při nastavené teplotě hranice přepínání dojde automaticky k přepnutí na letní, popřípadě
na zimní provoz.
Následkem změny této teploty dojde tedy také k prodloužení nebo zkrácení ročního topného období.
- Zvýšení této teploty má za následek dřívější přepnutí na zimní provoz a pozdější přepnutí
na letní provoz.
- Snížení této teploty způsobí pozdější přepnutí na zimní provoz a dřívější přepnutí na letní
provoz.
Krok
1
2
3
4
5
Ovladač
Funkce
Ovladač
Vyvolat úroveň nastavování uživatel
Volitelně vyvolat:.
topný okruh 1 nebo
topný okruh 2
Vyvolat hranici přepnutí na zimní provoz
(Program. č. 730. 1030)
Nastavit teplotu přepnutí
Tlačítko druhu provozu topného okruhu Ukončit programování
27
Programování
Teplota ohřevu pitné vody (TUV)
Požadavkem na jmenovitou hodnotu teploty ohřevu pitné vody určíte, na jakou teplotu má
být při normálním používání pitná voda předehřáta (např. 55 °C)..
Krok
Ovladač
Funkce
Ovladač
1
Vyvolat úroveň nastavování uživatel
2
Vyvolat pitná voda
3
Vyvolat jmenovitá žádaná hodnota
(Program. č. 1610)
4
Nastavit žádanou teplotu pitné vody
5
Tlačítko druhu provozu topného okruhu Ukončit programování
Diagnóza kotle jako zdroje tepla
Ukazatele parametrů provozních hodin výtěžku solární energie slouží k diagnostickým
účelům při připojení solárního zařízení.
Krok
Ovladač
Funkce
Ovladač
1
Vyvolat úroveň nastavování uživatel
2
Vyvolat diagnóza zdroje tepla
3
4
Vyvolat provozní hodiny výtěžku solární energie (Program. č. 8530)
Tlačítko druhu provozu topného okruhu Ukončit programování
Chybové hlášení
Pokud se na displeji objeví značka chyby ,vyskytuje se v zařízení chyba.
Stiskem tlačítka informace mohou být k tomuto problému vyvolány další informace (viz
tabulka chybových kódů)
Krok
Ovladač
Funkce
Vyvolání dalších informací k chybovému hlášení .
(viz tabulka chybových kódů)
1
Hlášení údržby
, existuje hlášení o údržbě, nebo se zařízení
Pokud se na displeji objeví značka údržby
nachází ve zvláštním provozu.
Stiskem tlačítka informace mohou být vyvolány další informace (viz tabulku kódů údržby).
Krok
1
Ovladač
Funkce
Vyvolání dalších informací k hlášení o údržbě.
(viz tabulku kódů údržby)
28
Programování
Potvrzení hlášení
Uživatel má možnost stávající hlášení o údržbě potvrdit. V důsledku toho je toto hlášení
v celém systému vymazáno.
Krok
Ovladač
Funkce
1
Vyvolat úroveň nastavování uživatel
2
Vyvolat: Údržba / servis
3
Vyvolat potvrzení hlášení
(Program. č. 7010)
4
Zvolit parametr „1“ (potvrzení)
5
Ovladač
Tlačítko druhu provozu topného okruhu Ukončit programování
Ruční provoz
Aktivujte ruční provoz. V ručním provozu je kotel regulován podle žádané hodnoty ručního
provozu. Všechna čerpadla jsou zapnuta.
Další požadavky jako např. příprava TUV jsou ignorovány!
Krok
Ovladač
Funkce
1
Vyvolat úroveň nastavování uživatel
2
Vyvolat: Údržba / servis
3
Vyvolat ruční provoz
(Program. č. 7140)
4
Zvolit parametr „zapnuto“
5
Ovladač
Tlačítko druhu provozu topného okruhu Ukončit programování
Informační hodnoty (pro hořákovou automatiku LMU)
Mohou být znázorněny rozličné informační hodnoty v závislosti na provozním stavu.
U kotle jsou možná následující hlášení:
Stav kotle
Hlášení
Závislé na
---
Normální provoz
Porucha
Hlídač osloven
Ruční provoz aktivní
Funkce kominík, plný výkon
Funkce kominík je aktivní
Uzavřeno
Např. vstup H1
Ochrana zařízení proti zamrznutí
29
Poruchy - jejich příčiny a způsoby nápravy
8.1 Tabulka poruchových stavů
Porucha
Příčina
Způsob nápravy
Plynový kondenzační kotel
nestartuje
Žádné napětí na plynovém kotli
Přezkoušejte na kotli provozní spínač, hlavní vypínač a pojistky
Není dostatečný přívod plynu
Přezkoušejte, zda jsou otevřeny uzávěry
plynu ke kotli
Není žádný požadavek na teplo od topného zařízení ani od ohřevu TUV
Přezkoušejte, zda je ovladač druhu provozu
na AUTO
Denní / hodinový čas je špatně nastaven
Denní / hodinový čas správně nastavte na
obslužné jednotce
Byla dosažena teplota přepnutí léto /
zima
Změňte teplotu přepnutí léto / zima, nebo
změňte topnou křivku, nebo přepněte na
trvalý provoz
Žádaná hodnota špatně nastavena
Přezkoušejte žádané hodnoty
Nastavené hodnoty byly prostorovým
regulátorem v automatickém režimu
přepsány
Korigujte nastavení
Topný program nesouhlasí
Přezkoušejte nastavení dne v týdnu, data a
hodinového času, popř. tato korigujte
Změňte topný program
Žádaná hodnota ohřevu TUV je příliš
nízká
Žádaná hodnotu ohřevu TUV přezkoušet,
popř. zvýšit
Ohřev TUV není aktivní
Aktivovat ohřev TUV
Viz tabulku poruchových kódů
Odblokovat
Při opětovném vypnutí zavolat topenáře
Prostorová teplota nesouhlasí
TUV (ohřátá pitná voda) není
dostatečně teplá
Poruchové vypnutí
30
Poruchy - jejich příčiny a způsoby nápravy
8.2 Tabulka chybových kódů (ISR BCA)
Kód
10
20
25
26
28
30
32
38
40
46
47
50
52
54
57
60
65
68
70
71
72
73
74
81
82
83
84
85
98
99
100
102
105
105
105
105
110
110
110
110
110
117
118
121
122
126
127
131
146
171
172
173
Popis chyby
Čidlo venkovní teploty - zkrat nebo přerušení
1 Čidlo teploty kotle - zkrat nebo přerušení
Čidlo teploty kotle na tuhá paliva - zkrat nebo přerušení
Čidlo společné teploty výstupní kotlové vody - zkrat nebo přerušení
Čidlo teploty spalin - zkrat nebo přerušení
1 Čidlo teploty výstupní kotlové vody - zkrat nebo přerušení
2 Čidlo teploty výstupní kotlové vody - zkrat nebo přerušení
Čidlo předregulace teploty výstupní kotlové vody - zkrat nebo přerušení
1 Čidlo teploty zpětné kotlové vody - zkrat nebo přerušení
Čidlo teploty zpětné kotlové vody kaskády - zkrat nebo přerušení
Čidlo společné teploty zpětné kotlové vody - zkrat nebo přerušení
1 Čidlo TUV - zkrat nebo přerušení
2 Čidlo TUV - zkrat nebo přerušení
Čidlo předregulace teploty TUV - zkrat nebo přerušení
Čidlo teploty cirkulace TUV - zkrat nebo přerušení
1 Čidlo prostorové teploty - zkrat nebo přerušení
2 Čidlo prostorové teploty - zkrat nebo přerušení
3 Čidlo prostorové teploty - zkrat nebo přerušení
1 Čidlo teploty vyrovnávacího zásobníku - zkrat nebo přerušení
2 Čidlo teploty vyrovnávacího zásobníku - zkrat nebo přerušení
3 Čidlo teploty vyrovnávacího zásobníku - zkrat nebo přerušení
1 Čidlo teploty kolektoru - zkrat nebo přerušení
2 Čidlo teploty kolektoru - zkrat nebo přerušení
Zkrat na LPB-Bus nebo není Bus-napájení
Kolize adres na LPB-Bus
Zkrat vodiče BSB
Kolize adres BSB
Chyba radiové komunikace BSB
Rozšiřovací modul 1 (všeobecná chyba)
Rozšiřovací modul 2 (všeobecná chyba)
2 časové mastry (LPB)
Časový master bez rezervy chodu (LPB)
Od poslední údržby překročen počet provozních hodin hořáku
Od poslední údržby překročen počet uvedení do provozu
Od poslední údržby překročen počet měsíců
Překročena hranice ionizačního proudu hlídače plamene
Vypnutí bezpečnostního termostatu STB
Překročena teplota vypnutí STB (el. STB)
Vypnutí (STB nebo interní, např. zkrat na ventilu)
El. STB vypnul (dohřátím)
El. STB vypnul (dohřátím)
Překročena horní hranice tlaku 1
Podkročena kritická spodní hranice tlaku 1
Alarm výstupní teploty topného okruhu 1
Alarm výstupní teploty topného okruhu 2
Alarm hlídače nabíjení zásobníku TUV
Nebylo dosaženo teploty pro ničení bakterií Legionella
Porucha hořáku
Chyba konfigurace (všeobecná chyba)
Poplachový kontakt 1 (H1) je aktivní
Poplachový kontakt 2 (H2) je aktivní
Poplachový kontakt 3 (EX2/230VAC) je aktivní
31
Poruchy - jejich příčiny a způsoby nápravy
174
176
177
178
179
217
218
243
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
Poplachový kontakt 4 (H3) je aktivní
Překročena horní hranice tlaku 2
Podkročena kritická spodní hranice tlaku 2
Hlídač teploty topného okruhu 1
Hlídač teploty topného okruhu 2
Chyba čidla (všeobecná hlášení)
Hlídání tlaku (všeobecná hlášení)
Čidlo teploty vody v bazénu - zkrat nebo přerušení
Čidlo teploty nabíjení TUV - zkrat nebo přerušení
Čidlo teploty průtokového ohřevu TUV - zkrat nebo přerušení
Překročena horní hranice tlaku 3
Podkročena kritická spodní hranice tlaku 3
Chyba čidla BX
Chyba čidla rozšiřovacího modulu BX
Chyba čidla směšovací skupiny BX
Chyba funkce rozšiřovacího modulu
Chyba funkce směšovací skupiny
Chyba funkce rozšiřovacího modulu / směšovací skupiny
Čidlo BX1 žádná funkce
Čidlo BX2 žádná funkce
Čidlo BX3 žádná funkce
Čidlo BX4 žádná funkce
Čidlo BX5 žádná funkce
Čidlo BX21 žádná funkce
Čidlo BX22 žádná funkce
Čidlo BX11 žádná funkce
Čidlo BX12 žádná funkce
Chybí čerpadlo kolektoru Q5
Chybí čerpadlo kolektoru Q16
Chybí čidlo kolektoru B6
Chybí čidlo soláru TUV B31
Chybí připojení soláru
Chybí solární akční člen zásobníku K8
Chybí solární akční člen bazénu K18
Chybí čerpadlo kotle na tuhá paliva Q10
Chybí vyrovnávací čidlo kotle na tuhá paliva
Chyba adresy kotle na tuhá paliva
Chybí ventil zpátečky vyrovnávacího zásobníku Y15
Chyba adresy vyrovnávacího zásobníku
Chyba adresy předregulace podávacího čerpadla
Chyba adresy hydraulické výhybky
Chybí čidlo kaskády B10
32
Poruchy - jejich příčiny a způsoby nápravy
8.3 Tabulka chybových kódů (automatiky hořáku LMU)
Kód.
chyby
10
20
32
40
50
52
61
73
77
81
82
91
92
95
100
100
105
105
105
105
110
110
110
110
110
111
119
121
122
127
128
129
132
133
140
148
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
SW-.
diagn.
518
519
520
539
560
561
562
563
17
115
129
422
470
621
622
521
95
96
97
170
455
456
457
458
459
460
461
495
516
552
573
Popis chyby
Čidlo venkovní teploty - zkrat nebo přerušení
Čidlo teploty výstupní kotlové vody - zkrat nebo přerušení
Čidlo (CITF, CIM) - zkrat nebo přerušení
Čidlo teploty zpětné kotlové vody - zkrat nebo přerušení
1 Čidlo TUV - zkrat nebo přerušení
2 Čidlo TUV - zkrat nebo přerušení
Porucha prostorového přístroje
Vadné čidlo kolektoru nebo příliš nízká teplota
Čidlo kolektoru - zkrat nebo přerušení
Zkrat na LPB-Bus nebo není napájení
Kolize adres na LPB-Bus
Ztráta dat v EEPROM interní chyba LMU
Hardware - chyba v elektronice
Neplatný hodinový čas
Systémová chyba 2 časové mastry
Jeden QAA a jeden OCI jako časové mastry
Od poslední údržby překročen počet provozních hodin hořáku
Od poslední údržby překročen počet uvedení do provozu
Od poslední údržby překročen počet měsíců
Překročena hranice ionizačního proudu hlídače plamene
Vypnutí bezpečnostního termostatu STB
Překročena teplota vypnutí STB (el. STB)
Vypnutí (STB nebo interní)
El. STB vypnul (dohřátím)
El. STB vypnul (dohřátím)
Hlídač teploty vypnul (přehřátí)
Hlídač tlaku vody vypnul
Alarm výstupní teploty topného okruhu 1
Alarm výstupní teploty topného okruhu 2
Nebylo dosaženo teploty pro ničení bakterií Legionella
Zhasnutí plamene v provozu-nestabilní ionizační proud
Nevyhodnocena hranice otáček ventilátoru
Nedostatečný tlak plynu
Po uplynutí bezpečnostní doby se nevytvořil plamen
Nepřípustné číslo LPB-segmentu nebo LPB-přístroje
Nekompatibilní LPB-Interface / základní přístroj
Možné příčiny: přezkoušet dodatečné nastavení otáček; předepsaný rozsah nebyl dosažen
Falešný signál (nepřípustný signál plamene) v průběhu chodu nebo Standby
Falešný signál ionizace (nepřípustný signál plamene)
Odblokovací tlačítko je vadné - trvale stisknuto
Hydraulické schéma neobsahuje žádný topný okruh 1
Hydraulické schéma neobsahuje žádný topný okruh 2
Hydraulické schéma neobsahuje žádné zóny
Vložený požadavek není pro TUV definován a je proto vrácen (vypnuto)
Vložený požadavek není pro zónu H1 definován a je proto vrácen (vypnuto)
Vložený požadavek není pro zónu H2 definován a je proto vrácen (vypnuto)
Vložený požadavek není pro Hx-Zónu definován a je proto vrácen (vypnuto)
Připojený LPB-ClipIn je vadný
Vadný ClipIn směšovače
Vadný ClipIn relé
Porucha řízení klapky odkouření: vadné zpětné hlášení
33
Poruchy - jejich příčiny a způsoby nápravy
152
152
152
152
152
152
152
153
154
154
160
160
607
Vadný ClipIn soláru
162
Neplatná AD-konfigurace v KonfigRg3
325
Neplatné schéma hydraulického systému nebo interní chyba
453
Neplatná konfigurace řídícího ventilu v KonfigRg4
483
Hydraulické schéma neobsahuje žádné zóny
548
Vstup ClipIn je špatně naprogramován popřípadě není možný
550
Hydraulická výhybka nemůže být při tomto schématu použita (regulace / čerpadlo)
259
Je bezdůvodně použito-aktivováno tlačítko odblokování RESET
426
Teplota kotlové vody stoupá rychleji než je povoleno
433
Teplotní rozdíl je větší než projektovaný dTkTrSTB + 16K
83
Povolené rozpětí otáček pro zapalovací režim není při uvedení do provozu dosaženo
281.
Otáčky ventilátoru jsou překročeny, popř. nejsou dosaženy
282
161
110
Jsou překročeny max. otáčky ventilátoru
180
168
Je aktivní funkce kominík
181
169
Je aktivní funkce STOP regulace
183
105
Přístroj se nachází ve fázi programování (PC-Tool)
183
497
Požadavky parametrování prostřednictvím LPB-Bus
184
602
Funkce modemu je aktivní
185
608
Funkce vysoušení povrchu podlahy je aktivní
Jsou možná i další hlášení
8.4 Tabulka kódů údržby
Kód údržby
Popis údržby
1
Jsou překročeny provozní hodiny hořáku
2
Je překročen počet startů hořáku
3
Je překročen interval údržby
34
Poruchy - jejich příčiny a způsoby nápravy
8.5 Provozní fáze řídící a regulační centrály LMU
(stiskněte tlačítko informace)
Číslo
Provozní stav
Popis funkce
0
Klidový stav (žádný požadavek na teplo)
Hořák v pohotovosti
1
Čas testování před startem
Neexistuje žádné interní ani externí požadavek, nebo
existuje chyba zabraňující startu (např. nedostatek
plynu)
2
Náběh ventilátoru
Autotest startu hořáku a plného chodu ventilátoru
3
Doba přeběžného provětrání
Předběžné provětrání, doba přechodu ventilátoru na
startovací otáčky
4
Čekací doba
Interní bezpečnostní test
5
Zapalovací fáze
Zapálení a začátek bezpečnostní doby tvorby plamene,
vytvoření ionizačního proudu
6
Konstantní bezpečnostní doba
Hlídání plamene se zapalováním
7
Variabilní bezpečnostní doba
Hlídání plamene bez zapalování
10
Provoz vytápění
Prostorové vytápění, hořák v provozu
11
Provoz ohřevu TUV
Nabíjení zásobníku TUV, hořák v provozu
12
Paralelní provoz vytápění / příprava TUV
Provoz vytápění / příprava TUV
20
Doběh ventilátoru pro ukončení provozního řízení
Ventilátor dobíhá - (např. teplotní dochlazení kotle)
21
Časový doběh ventilátoru
Ventilátor dobíhá
22
Ukončení provozu
Autotest po regulačním vypnutí
99
Poruchový stav
Zobrazí se aktuální kód poruchy, (viz tabulku chybových
kódů)
35
Čištění a údržba
9.1 Čištění
Čistěte plynový kotel dle potřeby jen zvenku. Používejte k tomu pouze šetrné neagresívní
prostředky, které nepoškodí povrch kotle.
Čištění topných ploch a hořáku uvnitř kotle smí provádět pouze odborný pracovník.
9.2 Údržba
Nebezpečí!
Údržbářské práce na kotli smí provádět pouze k tomu oprávněný odborník-topenář. Nepokoušejte se provádět sami údržbářské práce. Ohrožovali byste nejen sami sebe, ale i ostatní!
Podle nařízení o úsporách energie má být topné zařízení pravidelně udržováno v dobrém
stavu. Doporučujeme, aby odborná údržba kotle byla provedena minimálně jedenkrát za rok.
Uzavřete proto prosím k tomuto účelu příslušnou smlouvu s odbornou topenářskou firmou.
Takto bude zajištěna nejen dlouhá životnost celého zařízení, ale zejména úsporný a bezpečný provoz.
V dokumentaci plynového kotle se nachází sešit údržby. Požádejte odborníka topenáře, aby
jej vyplnil a podepsal.
Zjištěné nedostatky či chyby nechejte neprodleně odstranit.
Když přijde kominík
Vzadu na kotli na hrdle odtahu spalin se nachází zkušební otvory pro práci kominíka. Udržujte
tyto otvory neustále dobře přístupné.
Funkce kominík
Tato funkce se aktivuje tlačítkem kominík
36
.
Tipy pro úsporu energie
Plynové kotle jako zdroje tepla od firmy BRÖTJE se vyznačují nízkou spotřebou energie a při
pravidelné údržbě úsporným provozem.
Také vy můžete výrazně ovlivnit spotřebu energie. K tomu vám jako pomůcku poskytujeme
dále řadu užitečných tipů.
10.1 Jak správně topit
Teplota ve vytápěném prostoru
- Nastavte požadavek na prostorovou teplotu nejníže jak je to jen pro vás únosné! Každý 1 °C
navíc způsobí zvýšení spotřeby plynu o cca 6 %.
- Přizpůsobujte teplotu prostoru aktuální potřebě. Pomocí termostatických ventilů na radiátorech můžete teplotu v jednotlivých místnostech individuálně regulovat.
Doporučené prostorové teploty:
Koupelna............................................... 22 - 24°C
Obytné prostory............................................ 20°C
Ložnice.................................................. 16 - 18°C
Kuchyň................................................... 18 - 20°C
Chodby / vedlejší prostory..................... 16 - 18°C
- Na noc a na dobu nepřítomnosti snižte požadavek na teplotu prostoru o 4 až 5°C.
- Ostatně: kuchyň se při vaření prakticky vyhřívá teplem od sporáku, myčky a pod., a tím se
šetří energie.
- Vyvarujte se neustálého seřizování termostatu! Zjistěte si správné nastavení termostatu, při
kterém je dosaženo požadované tepelné pohody a toto nastavení zbytečně nepřestavujte.
Tak vám bude termostat zajišťovat správný potřebný přísun tepla.
- Vytápějte pokud možno všechny místnosti ve vašem bytě! Pokud ponecháte jednu místnost
bez vytápění, bude si tato sama odebírat teplo ze sousedních místností stěnami, dveřmi
a stropy. Otopná tělesa sousedních místností nejsou pro takové zatížení dimenzována a
nemohou proto pracovat hospodárně.
- Dbejte na to, aby otopná tělesa nebyla zastiňována závěsy, zástěnami, nábytkem a pod. Tím
by byl přenos tepla z otopných těles do místností zhoršen.
Regulace vytápění (ekvitermní) řízená podle teploty venkovního prostředí
Prostřednictvím plynového kotle v kombinaci s čidlem venkovní teploty je topné zařízení optimálně regulováno podle teploty venkovního prostředí. Plynový kotel vyrábí jen tolik tepla,
kolik je ho právě zapotřebí k dosažení požadované teploty vytápěných místností.
Časové programy regulace umožňují regulovat vytápění v požadovaných časových režimech.
Mimo období plného vytápění dojde podle vašeho požadavku v době vaší nepřítomnosti nebo
v noci automaticky k útlumu topného výkonu.
Pomocí funkce přepínání mezi zimním a letním provozem se topný provoz při teplém počasí
automaticky nastaví.
Větrání
Pravidelné větrání vytápěných prostorů je důležité pro dosažení příjemného klimatu a zabrání
se tím také možnému vzniku plísní na stěnách. Důležité je však správné větrání, aby se nepromrhalo mnoho energie a tím peněz.
- Otevřete okna zcela, ale ne déle než na 10 minut. Tak dosáhnete dostatečné výměny vzduchu aniž by přitom došlo k prochlazení místností.
- Nárazové větrání: několikrát za den na 4 -10 minut otevřít okna
- Příčné větrání (průvanem): několikrát za den na 2 - 4 minuty otevřít všechna okna a dveře.
Nemá smysl ponechávat na delší dobu otevřená ventilační křídla oken!
Údržba
Nechejte si před topným obdobím udělat na topném zařízení odbornou údržbu!
Pak bude kotel pro následné topné období v optimálním stavu.
37
Tipy pro úsporu energie
10.2 Příprava teplé vody (TUV)
Na jakou teplotu ohřívat pitnou vodu (TUV)
Vysoká teplota vody znamená vysokou spotřebu tepla.
Nenastavujte proto teplotu ohřevu pitné vody výše než 55°C!
Teplejší voda není přitom zpravidla ani nutná. Navíc dochází při teplotách vyšších než 60°C
ve větší míře k tvorbě vodního kamene, který narušuje funkci zásobníku TUV.
Ohřívejte pitnou vodu jen na dobu skutečné potřeby.
Denní časové programy regulace umožňují ohřívat pitnou vodu jen v době její potřeby.
Pokud nepotřebujete teplou vodu po delší časové období, vypněte ohřev pomocí obslužné
jednotky.
Jednopáková směšovací baterie
Pokud chcete odebírat pouze studenou vodu, otočte páku směšovací baterie na doraz do
polohy studená voda, jinak může být nekontrolovaně bez vašeho vědomí přimíchávána i
ohřátá voda.
38
Prohlášení o shodě
39
BAXI HEATING
Váš obchodní partner:
Firma Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. si z důvodu neustálého zlepšování svých výrobků, vyhrazuje právo modifikovat kdykoli a bez předchozího upozornění
údaje uvedené v této dokumentaci. Tato dokumentace má pouze informativní charakter a nesmí být použita jako smlouva ve vztahu k třetím osobám.
BAXI HEATING
Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.
Jeseniova 2770/56
130 00 Praha 3
Tel.: +420-271 001 627, Fax: +420-271 001 620, E-mail: [email protected]
www.baxi.cz
www.baxiinternational.com
BAXI GR
UP L T D
Download

EuroCondens SGB 320 - 500 D