Šardické
slavnosti vín
4.5.2013
Katalog výstavy vín 2013
VE VENKOVNÍM
POSEZENÍ
GRILOVANÉ
PRASE
Šardické
slavnosti vín
4.5.2013
Katalog výstavy vín
Vá ž enı́ná vš tě vnıći,
vıt́á meVá sopě tporocena11.vý stavě vın
́ Mendelovavinař ské ho
spolku–Sardický chslavnostechvın
́ .Jsmepotě šeni,ž eVá smů ž emeznovu
př ivıt́atpř iochutná vceposkytnutý chvın
́ .
JeproVá spř ipraveno390vzorků vın
́ ,ztohoje216bıĺý ch,145č ervený ch
a29rů ž ový chaklaretů zeSardic,izokolnıćhobcı.́
Hodnocenı́vın
́ probě hlovpá tek26.4.2013zaú č astizkuš ený chdegustá torů zeSardicaš iroké hookolı́stobodový msysté mem.Clově kjetvoromylný aco
osobnostdegustá tora,tojiná chuť,takž ejemož né nevevš echvý sledcıćhse
sná zorydegustá torů shodnete.Nemě jtejimtoprosım
́ zazlé adrobné nedostatkybertesnadhledem.
Dě kujemeVš emvinař ůmzaposkytnuté vzorkyvın
́ .
Dě kujemeVš em,kteř ı́sevesvé mvolné mč asepodıĺelinapř ıp
́ ravě ,organizaci,
sbě ruvzorků ,zpracová nı́datazajiš ťová nı́jakodborné degustace,takivlastnı́
vý stavyvın
́ .
Př ejemeVá mpř ıj́emný prož itekapotě šenı́uš lechtilé honá poje,jaký mvın
́ o
bezesporuje.Př ejemeVá mpř ıj́emný zá ž itekzdneš nı́vý stavy.
Mendelů vvinař ský spolekSardicevespoluprá cisFOSSardice
Výstava vín 2013
str. 1
Vın
́ avtomtokatalogujsoudeklarová najakomoravská zemská vın
́ adoplně na
ú dajioroč nık
́ u,popr.̌př ıv́lastkem,ikdyž nesplň ujı́ná lež itostiuvedené vzá koně ovinohradnictvı́avinař stvı.́
Vš echnavın
́ avě novalivinař inavý stavubezplatně .
Vkataloguvkoloncekomisejeuvedenoč ıślokomise,která vın
́ ahodnotila.
Vın
́ aneoznač ená roč nık
́ em,pochá zejı́zroč nık
́ u2012.
Vzorky jsou seř azeny podle odrů d, v kaž dé odrů dě od nejvý še dosaž ené ho
ohodnocenı.́
Diplomyobdrž ı́vın
́ asbodový mohodnocenım
́ od80bodů .
CenaradyObceSardiceprokolekcinejlé pehodnocený chtř ı́bıĺý ch
vın
́ zeSardic:
MM0
8 SB12 KL03 Vinař stvı́Foretnık
́ Vinař stvı́Foretnık
́ Vinař stvı́Foretnık
́ JAK. Zná mkové FR
85
89
88
CenaradyObceSardiceprokolekcinejlé pehodnocený chtř ı́č ervený chvın
́ zeSardic:
MP13 CS05 DO03 Ing.Buš tık
́ Zdeně k
Ing.Buš tık
́ Zdeně k
Ing.Buš tık
́ Zdeně k
Výstava vín 2013
str. 2
PS
PS
PS
85
88
90
Nejlépehodnocenámladávínaročníku2012
Bílávína
MT08
RV16
VZ25
NG01
Rb15
RS15
Ch11
RR07
SG09
TC11
MM08
PA04
HI04
SB12
NeduchalPavel Svatoboř ice-Mistř ın
́ 941
KAB
Holeč ekLadislav
Cejč 246
23
Vinař stvı́Stě pá nMaň á k Zadovice54
VH
Vinař stvı́Rusň á kovi
Kobylı́380
PS
Cutá kMarek Milotice282
VH
Vinař stvı́Stě pá nMaň á k Zadovice54
VH
Ing.Slabý Libor Cejč 23
Beneš ovský Zdeně k
Sardice773
21
Neoklasa.s.
Sardice700
PS
EsterkaPetr
Terezın
́ 99
23,5
Vinař stvı́Foretnık
́ Sardice303
Cutá kDominik Kyjov3259
27
Holeč ekLadislav
Cejč 246
27
Vinař stvı́Foretnık
́ Sardice303
Zná mkové 86
89
85
85
90
85
86
84
85
89
85
86
86
89
Roséaklaret
RO20 Vinař stvı́Stě pá nMaň á k Zadovice54
KL03 Vinař stvı́Foretnık
́ Sardice303
FR
FR
86
88
PS
85
85
87
85
22
90
20,5 89
PS
88
PS
90
85
FR+RM 82
Červenávína
MP13
FR03
SV02
AN01
ZW09
CM17
CS05
DO03
RM04 SC02
Ing.Buš tık
́ Zdeně k
CotekVladimıŕ Podhorný Josef Mareč ekFrantiš ek
Holeč ekLadislav
EsterkaPetr
Ing.Buš tık
́ Zdeně k
Ing.Buš tık
́ Zdeně k
SchullerZdeně k
Schullerová Petra
Sardice96
Kobylı́ Moravský Ziž kov25
Kobylı́542
Cejč 246
Terezın
́ 99
Sardice96
Sardice96
Kyjov1117
Kyjov1117
Výstava vín 2013
str. 3
Složenídegustačníchkomisí
1.Foretnık
́ Františ ek,Sardice
Hromá dkaJosef,Sardice
Vý letaJaroslav,Nenkovice
2.VeverkaFrantiš ek,Cejkovice
Silá kJosef,Sardice
Neš porMarek,Sardice
Studý nkaPavel,Sardice
9.Kubıć̌ková Jarmila,Olomouc
Fiš manMiroslav,Sardice
Buš tık
́ Zdeně k,ml.,Sardice
10.Veselý Vlastimil,Cejč
Nedů chalPř emysl,Sardice
MaradaPetr,Sardice
3.FasoraPetr,Hovorany Beneš ovský Robert,Sardice
Pavlıć̌ekVě roslav,Cejč Haná kPetr,Milotice 11.Hoš aAntonın
́ ,Cejč
Zahrá dkaJan,Sardice
Cervın
́ ekLibor,Sardice
4.FasoraLuká š ,Hovorany
Koneč ný Roman,Sardice
Sevč ık
́ Mojmıŕ,Sardice Neš porová Jarmila,Sardice
12.EsterkaPetr,Terezın
́
Novotný Karel,Sardice
MaradaRadek,Sardice
Iš tvá nekPavel,Sardice
5.Buš tık
́ Zdeně k,Sardice
StiglicJan,Sardice
LhotaPetr,Sardice
Stiglicová Ilona
13.Stá vekRobert,Cejč FibingrJaroslav,Sardice
KrauseJacek,Sosnoviec,PL
Zvě dě lık
́ Luboš
6.GavendaMilan,Cejkovice
Bř eň Jaromıŕ,Sardice
Sťastný Roman,Sardice
7.Beneš ovský Zdeně k,Sardice
BezuchaFrantiš ek,Sardice
Př ikrylMiroslav,Hovorany
Antoš Radim,Milotice 8.Simeč ekStanislav,Hovorany
Foretnık
́ Jakub,Sardice
Beneš ovský Jan,Sardice
Smrč kaJan,Kozolupy
Výstava vín 2013
str. 4
vzorek jméno vystavovatele
obec
ročník, poznámka
body
86
85
81
80
80
79
79
79
78
78
77
75
74
74
72
70
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
89
87
87
85
84
84
83
82
82
82
81
81
81
81
79
78
74
69
22
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
85
80
77
77
77
75
74
74
74
74
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
MT0
8
MT08
MT10
MT03
MT11
MT12
MT14
MT04
MT09
MT13
MT02
MT07
MT01
MT05
MT15
MT16
MT06
Müller Thurgau
Neduchal Pavel
Galia Zdeněk
Omasta Antonín
Konečný Roman
Hasala Jan
Němec Broněk
Blata Josef
Ing. Štiglic Jan
Ing. Buštík Zdeněk
Silák Josef
Zahrádka Jan
Maradová Božena
Ježek Miroslav
Špera Martin
Vavříková Eva
Toman Jiří
941
Svatobořice - Mistřín
Mistřín 941
Šardice 222
Kobylí 524
Šardice 748
Šardice 752
Terezín 111
Šardice 531
Šardice 59
Šardice 96
Šardice 588
Šardice 230
Šardice 325
Kyjov 991
Šardice 799
Šardice 66
Brno
KAB
RV16
RV1
6
RV11
RV15
RV14
RV05
RV08
RV06
RV01
RV10
RV17
RV02
RV09
RV13
RV18
RV03
RV12
RV04
RV07
Ryzlink vlašský
Holeček Ladislav
Holeček
Ladislav
Výlet Petr
Neoklas a.s.
Ing. Fišman Miroslav
Mgr. Břeň Jaromír
Vinařství U Šťastných
Ševela Jan
Němec Jiří
Marada Petr
Cuták Dominik
Zahrádka Jan
Poláček Jaromír
Zvědělík Luboš
Šnajdr Josef
Podhorný Josef
Vinařství Veverka
Toman Jiří
Přikryl Josef
Čejč
Čejč246
246
Svatobořice - Mistřín 670
Šardice 700
Šardice 29
Šardice 149
Svatobořice - Mistřín
Hovorany 789
Kyjov 315
Mistřín 530
Kyjov 3259
Šardice 230
Archlebov 368
Šardice 719
Šardice 10
Moravský Žižkov 25
Čejkovice 220
Brno
Hovorany 344
23
23
PS
PS
VZ
25
VZ25
VZ12
VZ01
VZ08
VZ09
VZ16
VZ03
VZ04
VZ15
VZ21
Veltlínské zelené
VinařstvíŠtěpán
Štěpán
Maňák Žadovice
Žadovice5454
Vinařství
Maňák
Stávek Stanislav
Čejkovice 578
Vykydal Miroslav
Hovorany 456
Omasta Antonín
Kobylí 524
Ing. Veverka Petr
Šardice 231
Ing. Štiglic Jan
Šardice 59
Silák Josef
Šardice 588
Podhorný Josef
Moravský Žižkov 25
Ištvánek Pavel
Šardice 641
Kovár Zdeněk
Mutěnice 775
KAB
20
21
PS
PS
PS
KAB
21
VH
PS
22
20
21
PS
PS
Výstava vín 2013
komise
str. 5
vzorek jméno vystavovatele
obec
ročník, poznámka
body
74
73
73
72
72
72
72
72
70
69
65
65
64
60
60
55
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
85
83
82
80
79
78
77
76
76
74
68
67
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
90
89
88
87
86
85
83
82
82
80
80
79
78
78
76
75
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
VZ22
VZ18
VZ23
VZ02
VZ05
VZ11
VZ13
VZ17
VZ06
VZ19
VZ10
VZ14
VZ20
VZ07
VZ24
VZ26
Veltlínské zelené
Vinařství Foretník
Hasala Jan
Vinařství Bravenec
Ing. Profota Ladislav
Šíbl Rudolf
Brázda František
Ambroz Jaromír
Konečný Roman
Čotek Vladimír
Ing. Buštík Zdeněk
Blata Josef
Karlík Aleš
Ing. Fišman Miroslav
Mgr. Břeň Jaromír
Kyselka Jaroslav
Nešpor František
Šardice 303
Šardice 752
Čejč
Šardice 42
Kobylí 742
Šardice 672
Hovorany 559
Šardice 748
Kobylí
Šardice 96
Šardice 531
Hovorany 164
Šardice 29
Šardice 149
Šardice 705
Šardice 429
PS
21
PS
NG01
NG09
NG06
NG08
NG05
NG03
NG07
NG10
NG11
NG02
NG12
NG04
Neuburské
Vinařství Rusňákovi
Zvědělík Luboš
Kučera Karel
Hasala Jan
Ištvánek Pavel
Šíbl Rudolf
Fibinger Miroslav
Ing. Fišman Miroslav
Padalík Pavel
Čotek Vladimír
Zahrádka Jaroslav
Toman Jiří
Kobylí 380
Šardice 719
Hovorany
Šardice 752
Šardice 641
Kobylí 742
Šardice 685
Šardice 29
Šardice 468
Kobylí
Hovorany 822
Brno
PS
RB15
RB16
RB14
RB12
RB07
RB19
RB03
RB08
RB11
RB04
RB13
RB18
RB05
RB09
RB02
RB06
Rulandské bílé
Cuták Marek
Holeček Ladislav
Ing. Buštík Zdeněk
Benešovský Vít
Vinařství u Šťastných
Ing. Štiglic Jan
Ostřížek Bronislav
Karlík Aleš
Ing. Štiglic Jan
Hasík Václav
Zvědělík Luboš
Petulová Marie
Němec Jiří
Ambroz Jaromír
Ivičič Josef
Valerian Josef
Milotice 282
Čejč 246
Šardice 96
Šardice 280
Svatobořice - Mistřín
Šardice 59
Hovorany 714
Hovorany 164
Šardice 59
Vrbice 393
Šardice 719
Šardice 681
Kyjov 315
Hovorany 559
Hovorany 462
Šardice 18
VH
24
PS
22
PS
26
22
22
PS
PS
Výstava vín 2013
str. 6
PS
21,5
21
PS
22
PS
PS
22
22
22
PS
PS
20
PS
PS
24
komise
vzorek jméno vystavovatele
Rulandské bílé
RB10 Fibinger Miroslav
RB01 Němec Tomáš
RB17 Ing. Stejskal Jaroslav
obec
Šardice 685
Archlebov 138
Čejč 78
ročník, poznámka
body
23,5
75
73
72
5
5
5
87
85
84
81
80
80
79
79
79
78
78
77
77
75
72
68
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
86
84
84
83
82
81
80
80
79
77
76
75
75
70
68
66
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
84
82
81
79
78
77
77
7
7
7
7
7
7
7
RŠ16
RŠ15
RŠ06
RŠ14
RŠ03
RŠ05
RŠ07
RŠ09
RŠ11
RŠ01
RŠ12
RŠ02
RŠ10
RŠ08
RŠ13
RŠ04
Rulandské šedé
Karlík Pavel
Vinařství Štěpán Maňák
Benešovský Zdeněk
Padalík Pavel
Maradová Božena
Vinařství u Šťastných
Galia Zdeněk
Vinařství Foretník
Valenta Jeroným
Podhorný Milan
Ing. Stejskal Jaroslav
Škrobák Antonín
Prantl Libor
Novotný Josef
Špera Stanslav
Ing. Profota Ladislav
Šardice 265
Žadovice 54
Šardice 773
Šardice 468
Šardice 325
Svatobořice - Mistřín
Šardice 222
Šardice 303
Čejč 169
Šardice 62
Čejč 78
Hovorany 596
Terezín 106
Šardice 439
Dolní Bojanovice 803
Šardice 42
2011 24,5, BAR
VH
23
CH11
CH05
CH12
CH01
CH15
CH10
CH09
CH16
CH02
CH06
CH08
CH04
CH07
CH03
CH13
CH14
Chardonnay
Ing. Slabý Libor
Vinařství Šalša
Vinařství Foretník
Hasík Václav
Vinařství Štěpán Maňák
Sedláček Stanislav
Ing. Buštík Zdeněk
Nešpor František
Ing. Veverka Petr
Kučera Zdeněk
Ing. Štiglic Jan
Šurýn Jan a Michal
Ištvánek Pavel
Zahnaš Zdeněk
Veselý Vlastimil
Špera Stanslav
Čejč
Kyjov 2355
Šardice 303
Vrbice 393
Žadovice 54
Čejč 410
Šardice 96
Šardice 429
Šardice 231
Hovorany 297
Šardice 59
Hovorany
Šardice 641
Hovorany 564
Čejč 420
Dolní Bojanovice 803
23
2011 PS
PS, BAR
PS
VH
23
PS
24
22
22
PS
23,5
RR07
RR10
RR02
RR04
RR03
RR09
RR12
Ryzlink rýnský
Benešovský Zdeněk
Ing. Buštík Zdeněk
Ivičič Josef
Hasík Václav
Silák Josef
Novotný Josef
Vinařství Foretník
Šardice 773
Šardice 96
Hovorany 462
Vrbice 393
Šardice 588
Šardice 439
Šardice 303
PS
PS
PS
PS
24
PS
23
VH
21
PS
22
22
21
PS
PS
Výstava vín 2013
komise
str. 7
vzorek jméno vystavovatele
obec
ročník, poznámka
RR16
RR13
RR01
RR06
RR14
RR05
RR11
RR08
RR15
Ryzlink rýnský
Padalík Pavel
Ing. Stávek Robert
Machalínek Zdeněk
Hromádka Josef
Špera Stanslav
Hromádka Josef
Neoklas a.s.
Fibinger Miroslav
Špera Martin
Šardice 468
Čejč 369
Hovorany 54
Šardice 657
Dolní Bojanovice 803
Šardice 657
Šardice 700
Šardice 685
Šardice 799
SG09
SG08
SG10
SG13
SG11
SG02
SG05
SG07
SG06
SG03
SG12
SG01
SG04
Sauvignon
Neoklas a.s.
Ing. Buštík Zdeněk
Esterka Petr
Karlík Pavel
Vinařství Foretník
Maradová Božena
Ambroz Jaromír
Novotný Karel
Šurýn Stanislav
Vykydal Miroslav
Fibinger Jaroslav
Kundrata František
Mgr. Břeň Jaromír
Šardice 700
PS
Šardice 96
VH
Terezín 99
25
Šadice 265
24
Šardice 303
PS
Šardice 325
2011
Hovorany 559
PS
Šardice 439
Hovorany 768
PS
Hovorany 456
24
Šardice 763
PS
Svatobořice - Mistřín 1108
PS
Šardice 149
TČ11
TČ08
TČ10
TČ07
TČ05
TČ03
TČ02
TČ09
TČ01
TČ04
TČ06
Tramín červený
Esterka Petr
Cuták Martin
Vinařství Foretník
Ing. Buštík Zdeněk
Mikulica Zdeněk
Silák Josef
Blata Josef
Slabý Tomáš
Ing. Šťastný Vladimír
Zahnaš Zdeněk
Damborský Bedřich
Terezín 99
Milotice 282
Šardice 303
Šardice 96
Kobylí 842
Šardice 588
Šardice 531
Čejč 447
Kyjov 2536
Hovorany 564
Hovorany 681
MM08
MM01
MM07
MM04
MM02
MM06
MM03
MM05
MM09
Muškát moravský
Vinařství Foretník
Ševela Jan
Vachůt Pavel
Ing. Štiglic Jan
Toman Jiří
Ing. Fišman Miroslav
Ing. Profota Ladislav
Konečný Roman
Šnajdr Josef
Šardice 303
Hovorany 789
Čejč 76
Šardice 59
Brno
Šardice 29
Šardice 42
Šardice 748
Šardice 10
Výstava vín 2013
str. 8
21,5
PS
2011
PS
body
77
76
75
75
75
74
74
68
65
7
7
7
7
7
7
7
7
7
85
84
84
84
81
80
80
78
77
76
76
74
66
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
23,5
26
PS
VH
23
PS
89
88
87
86
84
80
78
78
74
72
70
PS
22
20,5
komise
85
84
81
80
78
78
76
72
66
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
vzorek jméno vystavovatele
ročník, poznámka
body
Kyjov 3259
Hovorany 203
Šardice 752
Čejč 78
Hovorany 51
Hovorany 822
27
25
26,5
22,5
25
PS
86
82
78
78
75
71
1
1
1
1
1
1
Ing. Buštík Zdeněk
Prantl Libor
Nešpor František
Ivičič Josef
Čejč 246
Hovorany 54
Šardice 96
Terezín 106
Šardice 429
Hovorany 462
27
PS
VH
23
23
86
85
85
78
74
68
1
1
1
1
1
1
Sylvánské zelené
Fasora Petr a synové
Cuták Oldřich
Hasík Václav
Petulová Marie
Hovorany 203
Milotice 578
Vrbice 393
Šardice 681
23
23
VH
22
89
88
85
82
2
2
2
2
Aurelius
AU02 Ing. Buštík Zdeněk
AU03 Petulová Marie
AU01 Karlík Aleš
Šardice 96
Šardice 681
Hovorany 164
VH
22
23
83
81
77
8
8
8
Děvín
DE02 Padalík Pavel
DE03 Fibinger Jaroslav
DE01 Veselý Vlasimil
Šardice 468
Šardice 763
Čejč 420
VH
23
82
75
65
1
1
1
Kerner
KE 2 Novotný Josef
KE 1 Ing. Socha Zdeněk
Šardice 439
Šardice 408
24
73
72
3
3
Malverina
MA01 Ing. Socha Zdeněk
Šardice 408
22
71
3
Mistřín 1155
19,5
73
4
Čejkovice
KAB
82
4
19
82
7
PA04
PA01
PA03
PA05
PA02
PA06
HI04
HI01
HI03
HI05
HI06
HI02
SZ01
SZ03
SZ02
SZ04
IO 1
Pálava
Cuták Dominik
Fasora Petr a synové
Hasala Jan
Ing. Stejskal Jaroslav
Vydařilý Jaroslav
Zahrádka Jaroslav
Hibernal
Holeček Ladislav
Machalínková Tereza a Blanka
Iršai Oliver
Měchura Josef
Muškát Ottonel
MO01 Veverka František
obec
Veltlínské červené ranné
VČR 1 Cuták Oldřich
Milotice 578
Výstava vín 2013
komise
str. 9
vzorek jméno vystavovatele
obec
Scheurebe
SCH 1 Marada Petr
Hovorany 490
Hetera
HE01 Fibinger Jaroslav
Šardice 763
ročník, poznámka
VH
body
komise
67
3
72
3
SB12
SB02
SB10
SB03
SB08
SB04
SB07
SB01
SB09
SB14
SB05
SB13
SB11
SB06
Směs bílá
Vinařství Foretník
Škrobák Antonín
Konečný Roman
Šefčík Roman
Šurýn Pavel
Mikulica Zdeněk
Vinařství Rusňákovi
Němec Miroslav
Ing. Štiglic Jan
Urbásek David
Šimeček Miroslav
Ševčík Mojmír
Galia Zdeněk
Marada Petr
Šardice 303
Známkové
Hovorany 596
HIB+RV, VH
Šardice 748
RB+SG, 23
Svatobořice Mistřín 1196
TČ+VZ, PS
Hovorany 324
RV+SG
Kobylí 842
RB+RV+RR, 22
Kobylí 380
RŠ+AU+HIB, 23
Archlebov 402
Šardice 59
NG+SZ
Devičany SK
Hovorany 544
RB+RR
Šardice 506
2011 VZ+MA
Šardice 222
VZ+SG
Hovorany 490
89
86
84
83
82
81
80
78
78
78
77
77
76
72
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
RO20
RO04
RO11
RO06
RO18
RO21
RO08
RO12
RO15
RO01
RO07
RO05
RO17
RO19
RO10
RO22
RO03
RO09
RO14
RO02
RO16
RO13
Rosé
Vinařství Štěpán Maňák
Škrobák Antonín
Benešovský Vít
Šurýn Jan a Michal
Vinařství Foretník
Vinařství Štěpán Maňák
Ing. Veverka Petr
Vinařství Veverka
Ing. Buštík Zdeněk
Vinařství U Šťastných
Vinařství Rusňákovi
Ostřížek Bronislav
Ing. Bravenec Martin
Ševčík Mojmír
Vydařilý Jaroslav
Karlík Pavel
Červínek Martin
Vinařství Šalša
Galia Zdeněk
Poláček Jaromír
Neoklas a.s.
Konečný Roman
Žadovice 54
Hovorany 596
Šardice 280
Hovorany
Šardice 303
Žadovice 54
Šardice 231
Čejkovice 220
Šardice 96
Svatobořice - Mistřín
Kobylí 380
Hovorany 714
Čejč
Šardice 506
Hovorany 51
Šadice 265
Šardice 150
Kyjov
Šardice 222
Archlebov 368
Šardice 700
Šardice 748
86
85
82
81
81
81
78
78
77
76
76
73
72
71
70
70
68
68
64
63
63
61
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Výstava vín 2013
str. 10
FR
AL
AN, 21
RM, 22
ZW, PS
RM
FR,22
FR
ZW+RM, PS
ZW
ZW,21
ZW, 22
2011 20
2011 FR+MA
ZW, 22
ZW, 22
AN
2011 AN, PS
RM
MP+ZW
RM
AN
vzorek jméno vystavovatele
obec
ročník, poznámka
KL 03
KL 01
KL 02
KL 06
KL 07
KL 04
KL 05
Klaret
Vinařství Foretník
Ing. Buštík Zdeněk
Valenta Bronislav
Vinařství Štěpán Maňák
Karlík Pavel
Ing. Bezucha František
Vavřík Jaroslav
Šardice 303
Šardice 96
Čejč 368
Žadovice 54
Šadice 265
Šardice 711
Šardice 66
FR
RM, VH
RM, 24
MP13
MP15
MP02
MP01
MP08
MP04
MP03
MP16
MP09
MP12
MP14
MP05
MP10
MP06
MP07
MP11
Modrý Portugal
Ing. Buštík Zdeněk
Kovár Zdeněk
Podhorný Josef
Výlet Petr
Stávek Stanislav
Výlet Pavel
Omasta Antonín
Špera Martin
Výlet Pavel
Hasala Jan
Vinařství Foretník
Červínek Martin
Fibinger Miroslav
Blata Josef
Zahrádka Jan
Vinařství Veverka
Šardice 96
Mutěnice 775
Moravský Žižkov 25
Svatobořice - Mistřín 670
Čejkovice 578
Mistřín 1179
Kobylí 524
Šardice 779
Mistřín 759
Šardice 752
Šardice 303
Šardice 150
Šardice 685
Šardice 531
Šardice 230
Čejkovice 220
PS
KAB
FR03
FR06
FR07
FR04
FR09
FR05
FR08
FR10
FR02
FR01
Frankovka
Čotek Vladimír
Ing. Buštík Zdeněk
Ševčík Mojmír
Veverka Petr
Padalík Pavel
Šurýn Pavel
Šnajdr Josef
Ing. Bezucha František
Šíbl Rudolf
Ševela Jan
Kobylí
Šardice 96
Šardice 506
Šardice 231
Šardice 468
Hovorany 324
Šardice 10
Šardice 711
Kobylí 742
Hovorany 789
SV02
SV14
SV07
SV13
SV16
SV05
SV09
SV01
SV04
Svatovavřinecké
Podhorný Josef
Ing. Buštík Zdeněk
Veverka Petr
Zvědělík Luboš
Vinařství Bravenec
Zahrádka Jan
Ambros Jaromír
Šurýn Jan a Michal
Silák Josef
Moravský Žižkov 25
Šardice 96
Šardice 231
Šardice 719
Čejč
Šardice 230
Hovorany 559
Hovorany
Šardice 588
21,5
FR
AN
2011
PS
KAB
PS
2011
2011 19
2010
PS
PS
2011 PS
2011
body
komise
88
86
85
81
81
73
70
8
8
8
8
8
8
8
85
84
81
80
80
79
78
78
77
76
74
71
71
69
67
67
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
85
84
83
80
77
74
71
71
70
69
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
87
86
84
82
82
81
81
79
79
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Výstava vín 2013
str. 11
vzorek jméno vystavovatele
obec
ročník, poznámka
body
20,5
79
78
78
78
77
77
76
76
75
75
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
85
81
80
79
77
77
76
76
70
68
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
90
86
85
85
84
84
84
83
82
81
79
79
78
77
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
89
87
85
83
82
81
81
80
12
12
12
12
12
12
12
12
SV15
SV06
SV08
SV12
SV03
SV11
SV17
SV19
SV10
SV18
Svatovavřinecké
Ing. Stávek Robert
Brázda František
Blata Josef
Konečný Roman
Silák Josef
Ing. Benešovský Robert
Šnajdr Josef
Kyselka Jaroslav
Přikryl Josef
Padalík Pavel
Čejč 369
Šardice 672
Šardice 531
Šardice 748
Šardice 588
Šardice 404
Šardice 10
Šardice 705
Hovorany 344
Šardice 468
AN01
AN06
AN07
AN04
AN02
AN05
AN03
AN08
AN09
AN10
André
Mareček František
Ing. Benešovský Robert
Fibinger Miroslav
Vinařství Šalša
Výlet Pavel
Blata Josef
Čotek Vladimír
Novotný Karel
Fibinger Jaroslav
Ing. Bezucha František
Kobylí 542
Šardice 404
Šardice 685
Kyjov
Mistřín 759
Šardice 531
Kobylí
Šardice 439
Šardice 763
Šardice 711
ZW09
ZW03
ZW02
ZW08
ZW05
ZW12
ZW14
ZW04
ZW10
ZW01
ZW07
ZW13
ZW11
ZW06
Zweigeltrebe
Holeček Ladislav
Daněk Miroslav
Veverka Petr
Valenta Bronislav
Galia Zdeněk
Stehlík Jaroslav
Fibinger Jaroslav
Fibinger Miroslav
Ing. Stávek Robert
Jarolík Miroslav
Ing. Fišman Miroslav
Valenta Jeroným
Vachůt Pavel
Novotný Karel
Čejč 246
Kyjov 1086
Šardice 231
Čejč 368
Šardice 222
Terezín 74
Šardice 763
Šardice 685
Čejč 369
Archlebov 395
Šardice 29
Čejč 169
Čejč 76
Šardice 439
22
CM17
CM10
CM09
CM02
CM18
CM07
CM19
CM03
Cabernet Moravia
Esterka Petr
Benešovský Zdeněk
Veverka František
Karlík Aleš
Sedláček Stanislav
Ježek Miroslav
Zahrádka Jaroslav
Kučera Karel
Terezín 99
Šardice 773
Čejkovice
Hovorany 164
Čejč 410
Kyjov 991
Hovorany 822
Hovorany
20,5
Výstava vín 2013
str. 12
2011
PS
PS
21
20
KAB
22
2011 PS
komise
vzorek jméno vystavovatele
obec
CM05
CM01
CM16
CM11
CM14
CM08
CM15
CM13
CM20
CM04
CM12
CM06
Cabernet Moravia
Ševela Jan
Kučera Zdeněk
Němec Broněk
Hasala Jan
Ing. Slabý Libor
Daněk Miroslav
Prantl Libor
Ing. Fišman Miroslav
Nešpor František
Zahnaš Zdeněk
Zvědělík Luboš
Mikulica Zdeněk
Hovorany 789
Hovorany 297
Terezín 111
Šardice 752
Čejč
Kyjov 1086
Terezín 106
Šardice 29
Šardice 429
Hovorany 564
Šardice 719
Kobylí 842
CS03
CS05
CS04
CS06
CS02
CS01
Cabernet Sauvignon
Vinařství U Šťastných
Ing. Buštík Zdeněk
Valerian Josef
Fibinger Jaroslav
Mikulica Zdeněk
Ištvánek Pavel
Svatobořice - Mistřín
Šardice 96
Šardice 18
Šardice 763
Kobylí 842
Šardice 641
Cabernet Cortis
CC01 Čotek Vladimír
DO03
DO01
DO06
DO07
DO02
DO08
DO05
DO04
DO09
Dornfelder
Ing. Buštík Zdeněk
Fasora Petr a synové
Esterka Petr
Valenta Bronislav
Valerian Josef
Špera Martin
Prantl Libor
Petulová Marie
Špera Stanslav
Merlot
ME03 Zahrádka Jaroslav
ME01 Veselý Vlastimil
ME02 Petulová Marie
RM07
RM04
RM02
RM01
RM08
RM03
RM10
Rulandské modré
Benešovský Vít
Schuller Zdeněk
Vinařství U Šťastných
Ing. Šťastný Vladimír
Neoklas a.s.
Machalínek Zdeněk
Ing. Nešpor Marek
Kobylí
Šardice 96
Hovorany 203
Terezín 99
Čejč 368
Šardice 18
Šardice 779
Terezín 106
Šardice 681
Dolní Bojanovice 803
Hovorany 822
Čejč 420
Šardice 681
Šardice 280
Kyjov 1117
Svatobořice - Mistřín
Kyjov 2536
Šardice 700
Hovorany 54
Šardice 636
ročník, poznámka
body
komise
79
78
78
77
76
72
72
71
71
70
68
62
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
90
88
80
80
71
67
11
11
11
11
11
11
27
87
11
PS
2011 22
20
90
89
86
85
84
82
81
75
74
11
11
11
11
11
11
11
11
11
84
79
78
13
13
13
87
85
81
77
75
74
73
12
12
12
12
12
12
12
2011 20,5
22
PS
19
2011
19
21
2011
PS
22
19
22,5
2011 23
2011 PS
PS
2011 VH
2011 PS
24
Výstava vín 2013
str. 13
vzorek jméno vystavovatele
obec
ročník, poznámka
body
komise
Rulandské modré
RM05 Benešovský Zdeněk
RM06 Ing. Benešovský Robert
RM09 Karlík Pavel
Šardice 773
Šardice 404
Šadice 265
23
22
24
70
66
65
12
12
12
Agni
AG01 Esterka Petr
AG02 Vinařství Foretník
Terezín 99
Šardice 303
24,5
PS
92
85
13
13
86
85
79
78
13
13
13
13
79
70
13
13
NE02
NE04
NE01
NE03
Neronet
Galia Zdeněk
Nešpor František
Ing. Profota Ladislav
Neoklas a.s.
Šardice 222
Šardice 429
Šardice 429
Šardice 700
FT 1
FT 2
Fratava
Valerian Josef
Petulová Marie
Šardice 18
Šardice 681
20
Regent
REG 2 Ing. Buštík Zdeněk
REG 1 Ing. Buštík Zdeněk
Šardice 96
Šardice 96
VH, BAR
VH
81
76
13
13
Nitra
Esterka Petr
Terezín 99
23,5, BAR
89
13
Blauburger
BL 1 Maradová Božena
BL 2 Červínek Martin
Šardice 325
Šardice 150
PS
82
77
13
13
Golubok
GL02 Mgr. Břeň Jaromír
GL01 Marada Petr
Šardice 149
Hovorany 490
80
78
9
9
Sevar
SE01 Veverka Tomáš
Čejkovice
80
13
82
80
78
77
77
75
74
74
74
72
62
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
NI 1
SČ02
SČ11
SČ05
SČ01
SČ08
SČ09
SČ04
SČ07
SČ10
SČ03
SČ06
Směs červená
Schullerová Petra
Karlík Pavel
Šurýn Jan a Michal
Šurýn Stanislav
Zvědělík Luboš
Vinařství Foretník
Šefčík Roman
Zahrádkáři Kobylí
Karlík Pavel
Němec Miroslav
Šimeček Miroslav
Výstava vín 2013
str. 14
2011
PS
Kyjov 1117
FR+RM
Šardice 265
2011 DO+BL, BAR
Hovorany
FR+AL
Hovorany 768
FR+SV+AN
Šardice 719
MP+FR
Šardice 303
Známkové
Svatobořice Mistřín 1196
FR+ZW
Kobylí
FR+SV
Šardice 265
2011 BAR.
Archlebov 402
Hovorany 544
CM+RM
Poznámky:
Výstava vín 2013
str. 15
Poznámky:
Výstava vín 2013
str. 16
AkceMendelovavinařskéhospolku
vŠardicíchvr.2013
12.5.2013
Otevř enı́mıs
́ tnı́vinař ské stezky
3.8.2013
Sardické sklepydokoř án–otevř ené sklepy
31.8.2013
Sardický vinobranı́
16.11.2013
Svě cenı́vın
́ aaochutná vkasvatomartinský chamladý chvın
́
www.vinozesardic.cz
ardické sklepy doko án - 3. 8. 2013
Download

Katalog-2013 - Mendelův vinařský spolek Šardice