IV. celostátní konference
12. – 13. dubna 2012, Brno, hotel Holiday Inn
PROGRAM KONFERENCE / SBORNÍK ABSTRAKT
INFORMACE PRO TKÁŇOVÁ ZAŘÍZENÍ IV/2012
Nestátní zdravotnické zařízení – zdravotnická záchranná služba
Ambulance Meditrans s. r. o. zabezpečí nepřetržitě Vaše požadavky přeprav
lidských tkání a buněk kdykoliv po dobu 24 hodin na území ČR i zahraničí:
n Lidských tkání a buněk
n Orgánů k transplantaci
n dopravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke
specializovanému a nezbytnému výkonu (např. odběru LTB)
Ambulance Meditrans s.r.o. je držitelem rozhodnutí o povolení činnosti tkáňového
zařízení SÚKL z 13.4.2011 pro: Tkáně a buňky přepravované v rozsahu teplot kapalného
dusíku do teploty okolního prostředí v souladu s požadavky tkáňového zařízení
Technické zabezpečení:
n speciální zdravotnická vozidla , se zvláštními výstražnými znameními
n vybavení standardními uzavíratelnými isotermickými boxy, s validovaným
teplotním průběhem SÚKL
n kompresorové chladící boxy s definovanou teplotou v rozmezí +4° C až -18° C
s registrací teplotního průběhu, validované SÚKL o objemu 50 – 110 l
n Kryokontejnery CX 500
Organizační zabezpečení:
n zdravotnické dispečerské pracoviště s 24 hod. provozem
n elektronická evidence požadavků, záznamové zařízení
n sledování vozidel GPS
n přepravu realizují výlučně zdravotničtí pracovníci
Vyhrazené telefonní číslo pro požadavky transplantačních přeprav
AMBULANCE MEDITRANS
2 4140 5640
Národní Tkáňové Centrum a.s.
a
Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP
pořádají
IV. celostátní konferenci
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
Brno, 12. – 13. dubna 2012
Hotel Holiday Inn
Partner konference
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK
(ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
Vědecký výbor konference
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Vedoucí laboratoře experimentální hematologie a buněčné imunoterapie
prim. MUDr. Barbara Kubešová
Výkonná ředitelka a primářka Národního Tkáňového Centra a.s.
MUDr. Pavel Březovský, MBA
ředitel Koordinačního střediska transplantací
MUDr. Petr Vališ
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Organizační výbor konference
prim. MUDr. Barbara Kubešová
RNDr. Eva Matějková
MUDr. Jaroslav Peprla
Drahomíra Procházková
Hlavní témata konference
n Kmenové buňky
n Somatobuněčná terapie
n Tkáňové inženýrství
n Buněčné transplantáty
n Tkáňové transplantáty
n Validace a jejich úskalí
n Legislativa a systém kvality
Organizační garant konference
SYMMA, spol. s r.o.
Aleš Martinek
Kounicova 13
602 00 Brno
Tel., Fax: +420 549 123 256
E-mail: [email protected]
www.symma.cz
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
Partner a vystavovatel
TRIGON PLUS, spol. s r.o., Říčany u Prahy
Vystavovatelé
Biohem spol. s r.o., Trenčín, Slovenská republika
BLOCK a.s., Praha
DINA-HITEX, spol. s r.o., Bučovice
I.T.A. – Intertact s.r.o., Praha
KRD – obchodní společnost, s.r.o., Praha
Maco Pharma International GmbH, Brno
MEDIN, a.s., Nové Město na Moravě
SARSTEDT s.r.o., Praha
SCINTILA, s.r.o., Jihlava
SCHOELLER PHARMA PRAHA s.r.o., Praha
T.O.P. SERVICE spol. s r.o., Praha
Prezentující se firmy
AMBULANCE MEDITRANS s.r.o., Praha
BioTech a.s., Praha
LINEQ s.r.o., Černošice
MEDISTA spol. s r.o., Praha
TIS BRNO s.r.o., Křtiny
Sponzor coffee breaku
Michal Kysilka, Brno
CHLADICÍ A MRAZICÍ TECHNIKA
Lednice a mrazáky pro laboratoře,
farmacii, pro uchování plasmy a krve
Chladicí přepravní boxy pro přepravu
krve a biologických materiálů
Výkonné šokové zmrazovače plasmy
MEDISTA, spol.s r.o.
Dělnická 12
Praha 7, 170 00
Czech Republic
www.medista.cz
Tel: 241 444 525
241 444 637
241 444 668
Fax: 241 445 980
[email protected]
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
ODBORNÝ PROGRAM 12. dubna 2012
8.00 – 14.00 hod Registrace účastníků
9.00 – 9.20 hod Úvodní slovo, zahájení konference
prim. MUDr. Barbara Kubešová
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
9.20 – 10.30 hod Přednáškový blok I.
Předsednictvo: Vališ P., Bubeník B.
1. Současné možnosti řešení chondrálních defektů nosných kloubů
20´
Vališ P., Repko M., Chaloupka R., Ryba L., Šprláková A.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
2. Řízená tkáňová a kostní regenerace v chirurgické léčbě kostních nádorů
15´
Janíček P., Múdry P., Tomáš T.
I. ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
3. Léčba artrózy autologními trombocyty
15´
Bubeník B., Sládek A.
Krevní Centrum Frýdek-Místek
10.30 – 10.50 hod
Coffee break / Doprovodná výstava firem
10.50 – 12.00 hod
Přednáškový blok II.
Předsednictvo: Dragúňová J., Zubal L.
4. Nosiče pro tkáňové inženýrství – review
30´
Zubal L.
Národní Tkáňové Centrum a.s.
5. Amniová membrána ako nosič pre rôzne typy buniek
15´
Dragúňová J., Koller J., Cucorová V.
Centrálna tkanivová banka pri Klinike popálenín a Rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
6. Silikonový implantát jako orbitální protéza po její exenteraci
15´
Krásný J., Novák V.
Oční klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
12.00 – 13.10 hod
Oběd v hotelové restauraci Brasserie
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
ODBORNÝ PROGRAM 12. dubna 2012
13.10 – 14.30 hod Přednáškový blok III.
Předsednictvo: Matějka P., Karkoška J.
7. CLINICAL EVALUATION OF GLYADERM, A DERMAL
SUBSITUTE BASED ON GLYCERINIZED DONOR SKIN
20´
Richters C.D.1, Pirayesh A.2, Hoeksema H.2, Heyneman A.2, Monstrey S.2
Euro Skin Bank, Beverwijk, TheNetherlands1
Burn Centre, University Hospital, Gent, Belgium2
8. Zahájení provozu Národního Tkáňového Centra
10´
Kubešová B.
Národní Tkáňové Centrum a.s.
9. Validace vyšetření HIV 1,2 Ab+Ag, HBsAg, Anti-HBs, HCV a syfilis
ve vzorcích kadaverózních sér
20´
Matějka P.1, Matějková J.1, Peťko M.1, Kubešová B.2, Karkoška J.2
Laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o., Brno1
Národní Tkáňové Centrum a.s.2
10.Využití skeletomuskulárních štěpů z Národního tkáňového centra v otropedii a spondylochirurgii
15´
Strzelczoková D., Bernatíková Z.
Karvinská hornická nemocnice a.s.
14.30 – 14.50 hod Coffee break / Doprovodná výstava firem
14.50 – 16.20 hod Přednáškový blok IV.
Předsednictvo: Matějková E., Kubešová B.
11.Aseptický způsob zpracování muskuloskeletální tkáně 15´
Karkoška J.1, Kubešová B.1, Válek S.2, Pánek L.2, Zeman J.2, Sekora J.3, Provazník I.3,
Pavlovský Z.4
Národní Tkáňové Centrum a.s.1
Block, a.s.2
Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
VUT v Brně3
Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno4
12.Biologické kožní náhrady u popálených pacientů
Gregorová N.1, Lipový B.1,2, Brychta P.1,2, Kubešová B. 3
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie a Fakultní nemocnice Brno1
Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno2
Národní Tkáňové Centrum a.s.3
20´
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
ODBORNÝ PROGRAM 12. dubna 2012
13.Kontrola kvality a vztah výtěžnosti pupečníkové krve k demografickým údajům o matce a dítěti
15´
Matějková E., Skládaná V.
Národní Tkáňové Centrum a.s.
14.Analýza počtu jaderných buněk z pupečníkové krve impedanční nebo optickou metodou?
15´
Karkošková L., Matějková E., Marek A.
Národní Tkáňové Centrum a.s.
16.20 – 16.30 hod Závěr prvního dne
18.15 hod Přistavení autobusů k hotelu Holiday Inn
18.30 hod Odjezd autobusů do Pivovaru Černá Hora
19.00 hod Společenský večer v Pivovaru Černá Hora
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
ODBORNÝ PROGRAM 13. dubna 2012
8.30 – 10.00 hod Registrace účastníků
9.00 – 10.10 hod Přednáškový blok V.
Předsednictvo: Paciorek M., Handl M.
15. Digitální technologie v chirurgicko-protetické spolupráci při výrobě a ukotvení silikonových náhrad částí obličeje
15´
Paciorek M.1, Rosický J.2, Paravan M.2
Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky FN Ostrava1
ING corporation, spol. s r.o. , Frýdek-Místek2
16.Frontotarzální závěs horní víčka při využití hluboce zmražené alogenní fascie
15´
Krásný J., Měřička P.
Oční klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
17.Možnosti použití limbálních buněk v klinické praxi 15´
Štrajtová L.1, Komárková J.1, Kocmanová I.2, Kubešová B.1
Národní Tkáňové Centrum a.s.1
Oddělení klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Brno2
18.Transplantace kloubní chrupavky - operační instrumentarium
15´
Handl M.
Ortopedická klinika, Fakultní nemocnice v Motole
10.10 – 10.30 hod Coffee break / Doprovodná výstava firem
10.30 – 12.00 hod Přednáškový blok VI.
Předsednictvo: Lysák D., Kučerová L.
19. Dlhodobé sledovanie účinnosti bunkovej terapie a liečba relapsu prostredníctvom kombinácie transgénnych CD-MSC/5FC
15´
Kučerová L., Bohovič R., Matúšková M.
Ustav experimentalnej onkologie SAV
20.Imunomodulační vliv mesenchymálních kmenových buněk na alogenní lymfocyty
15´
Lysák D., Koutová L., Holubová M., Koza V.
Fakultní nemocnice Plzeň, Hematologicko-onkologické oddělení
21.Regenerace růstové ploténky resorbovatelným biopolymerním
kompozitem s kmenovými buňkami a chondrocyty
Vojtová L.1, Jančář J.1,2, Nečas A.3, Plánka L.4, Crha M.3, Proks P.3, Gál P.4
10
15´
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
ODBORNÝ PROGRAM 13. dubna 2012
Středočeský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně1
Ústav chemie materiálů, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně2
Oddělení chirurgie a ortopedie, Klinika chorob malých zvířat, Fakulta veterinárního lékařství,
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno3
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, FN Brno4
22.Testovanie cytotoxicity matríc vhodných na prípravu kožných náhrad 15´
Bašnárová M.1, Božiková M.2, Dragúňová J.2, Bakoš D.1, Koller J.2
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
Slovenská republika1
Klinika popálenín Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, Slovenská republika2
12.00 – 12.10 hod Závěr konference
12.10 – 13.30 hod Oběd
14.00 – 15.30 hod Výroční schůze členů Společnosti
pro Bioimplantologii ČLS JEP
POSTEROVÁ SEKCE
1. Srovnání přežití kmenových buněk v různém stupni diferenciace po
neurotransplantacích u myší s neurodegenerativním postižením
Houdek Z.1,2, Cendelín J.2, Kulda V.3, Babuška V.3, Čedíková M.1, Králíčková M.1, Pacherník J.4,
Vožeh F.2
Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni1
Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni2
Ústav lékařské chemie a biochemie LF UK v Plzni3
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno4
2. Superčisté mytí nástrojů v „čisté umývárně“ v Národním Tkáňovém Centru
Procházková D., Rabušicová P.
Národní Tkáňové Centrum a.s.
3. Rekonstrukce dárce po multitkáňovém odběru
Jelínková E., Špirka D., Skokanová M., Čáp F., Karkoška J.
Národní Tkáňové Centrum a.s.
11
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Místo konání
Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno
Registrační poplatky
Lékaři do 6. 4. 2012
Kč 1 400,-
Na místě
Kč 1 600,Na místě
Kč 1 100,NLZP do 6. 4. 2012
Kč 900,-
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce,
vstupenka na společenský večer, sborník přednášek, konferenční materiály a DPH.
Parkování
Možnost parkování na hlídaném parkovišti v areálu hotelu, cena Kč 300,-/den, v okolí areálu
BVV bezplatně nebo v parkovacím domě naproti hotelu Holiday Inn.
Prostory
Sál Alfa – Doprovodná výstava firem / Občerstvení
Sál Beta – Přednáškový sál
Foyer – Registrace účastníků
Registrace účastníků
12. dubna 2012 8.00 – 14.00 hod
13. dubna 2012 8.30 – 10.00 hod
Oběd
Menu, cena Kč 230,-
Menu, cena Kč 230,-
12. dubna 2012
13. dubna 2012
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
Moravská cibulačka s krutony
150 g Smažený kuřecí řízek
150 g Vepřový přírodní řízek
Bramborový salát s majonézou
1/2 rýže, 1/2 hranolky, obloha
Nealkoholický nápoj nebo malé pivo
Nealkoholický nápoj nebo malé pivo
Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci.
Zájemce o bezmasé nebo dietní jídlo žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.
Konferenční materiály
Při registraci obdržíte program konference, sborník abstrakt a konferenční set.
Certifikáty se vydávají po ukončení konference.
Společenský večer
19.00 hod 19.30 hod
20.30 hod
22.00 hod
Společenský večer formou rautu ve „Sloupovém sále“ pivovaru Černá Hora
Prohlídka pivovaru Černá Hora – skupina I
Prohlídka pivovaru Černá Hora – skupina II
Odjezd autobusů zpět do Brna
Informace pro přednášející
Konferenční technika
Dataprojektor, PC, bezdrátová myš včetně laserpointu, náhledový monitor.
Konferenční techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.
Prezentace
Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na CD
nebo USB Flash disku.
12
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
REJSTŘÍK FIREM
AMBULANCE MEDITRANS, s.r.o., Praha
je NZZ s registrací zdravotnické záchranné služby, dopravní zdravotnické služby, tkáňové zařízení
v rozsahu distribuce LTB přepravovaných v rozsahu teplot od teploty kapalného dusíku do teploty
okolního prostředí dle požadavku TZ.
Kontaktní osoba: Dr. Ilja Chocholouč, e-mail: [email protected]
Biohem spol. s r.o.,
Váš partner pre biomedicínsky i klinický výskum a bunkovú terapiu - ponúkame produkty pre
izoláciu zárodočných buniek, ich optimalizovanú kultiváciu, sofistikovanú bunkovú i molekulárnu
analýzu a „GMP produkty“ pre prenos do klinickej praxe.
Kontaktní osoba: Mgr. Slavomír Lokvenc, e-mail: [email protected]
BioTech a.s.
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Krábková, e-mail: [email protected]
Block a.s.
je inženýrská firma se silným architektonickým a projekčním útvarem a zkušenou skupinou
techniků, technologů a inženýrů pro řízení a realizaci staveb. Realizuje komplexní dodávky
technologických staveb s požadavky na čistotu výrobních prostor v oblastech farmacie,
zdravotnictví, chemie, elektrotechniky, tepelné techniky a klimatizace.
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kučera, e-mail: [email protected]
DINA-HITEX, spol. s r.o.
patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnického materiálu v České republice.
Na trhu působí od roku 1992 a svoji činnost od počátku zaměřila především na vývoj a výrobu
jednorázového spotřebního materiálu z netkaných textilií. Nosným výrobním programem firmy
je produkce jednorázových sterilních a nesterilních zdravotnických prostředků. Bariérový systém
vyvinutý firmou DINA - HITEX, spol. s r.o. je tvořen širokým spektrem produktů od jednoduchých
roušek až po speciální jednoúčelové procedurální sety. Ty sestavujeme na míru potřebám
jednotlivých zákazníků. Většinou se jedná o výrobu, která je velkou měrou realizována formou
ruční práce. Proto je věnována mimořádná pozornost právě odbornému školení pracovníků, a to
po celou dobu jejich působení ve firmě.
Kontaktní osoba: Kateřina Machálková, e-mail: [email protected]
I.T.A. – Intertact s.r.o.
je autorizovaný distributor laboratorních přístrojů, reagencií a laboratorních plastů firem Becton
Dickinson, Molecular Devices a Stratec.
Divize BD Biosciences je světový lídr v oblasti imunologie (průtokové cytometrie) a laboratorních
plastů BD Falcon pro tkáňové kultury a to jak pro klinická tak i vědecká pracoviště.
Kontaktní osoba: Hana Čížová, e-mail: [email protected]
13
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
REJSTŘÍK FIREM
KRD – obchodní společnost, s.r.o.
je soukromá distribuční společnost zaměřená na prodej produktů a poskytování služeb v oblasti
„life science“, ale i na vlastní výzkum a vývoj. Na trhu v České republice, Slovensku a Maďarsku
působí již od roku 1997, mezi její klienty patří významná vědecká pracoviště Akademie věd České
republiky, univerzity, nemocnice a ostatní farmaceutické a biomedicínské společnosti.
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Vašák, e-mail: [email protected]
Michal Kysilka
je distributorem produktů pro tkáňové kultury přímo od výrobce
–PAN-BIOTECH GmbH, Německo, zejména:
–fetální telecí séra a séra z dalších hospodářských zvířat s mezinárodním certifikátem
–kultivační média v běžných recepturních variantách i individuálně vyrobených
–antibiotika, růstové faktory, protilátky, doplňkový sortiment pro kultivaci buněk CryoSure DMSO
–přímo od výrobce WAK-Chemie GmbH zařazený jako zdravotnický prostředek IIa s označením CE
vč. čísla notifikované osoby
Kontaktní osoba: Michal Kysilka, e-mail: [email protected]
LINEQ s.r.o.
je aktivní v oboru kryogenních aplikací v přírodních vědách: distribuce kapalného dusíku, prodej
Dewarových nádob a jejich příslušenství a projekce, dodávky a údržba kryogenních systémů.
Provádí projekci, dodávky a údržbu Kryobank, Kryoskladů a skladovacích systémů využívajících
pro chlazení kapalný dusík nebo jeho páry včetně monitoringu a automatizovaného provozu
s bezpečnostními a komunikačními funkcemi.
Kontaktní osoba: Ing. Jan Poul, e-mail: [email protected]
Maco Pharma International GmbH
je francouzský producent pro oblast bioterapie. Veškeré produkty s CE značkou. Vaky pro sběr
pupečníkové krve. Speciální nádoby pro zamražovaní a uchovávání kostních štěpů. Zamražovací
vaky pro pupečníkovou krev, kmenové buňky, kůži a tkáně. SCOT roztoky pro ochranu orgánů
a tkání před transplantaci
Produkty pro buněčnou kultivaci.
Kontaktní osoba: MUDr. Helena Malá, e-mail: [email protected]
MEDIN, a.s.
je předním českým výrobcem lékařských implantátů a nástrojů. Portfolio zahrnuje více než 20000
produktů pro chirurgii, traumatologii, ortopedii a stomatologii, oceňovaných lékaři především pro
svoji vysokou užitnou hodnotu a trvanlivost.
Kontaktní osoba: Zdenka Juchelková, e-mail: [email protected]
MEDISTA spol. s r.o.
dodává přípravné a odběrové vaky na pupečníkovou krev, odběrové vaky na plnou krev, sety
pro přípravu autologní kondiciované plazmy, odběrová křesla, přepravní boxy pro biologické
14
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
REJSTŘÍK FIREM
materiály, laboratorní lednice a mrazáky, hematologické analyzátory, kompletní systém močové
analýzy, vybavení transfuzních stanic a laboratoří, kontrolní materiály, centrifugy, osobní
glukometry. Vše včetně dodání, zaškolení, instalace, záručního a pozáručního servisu.
Kontaktní osoba: Ing. Karel Dědina, e-mail: [email protected]
SARSTEDT s.r.o.
nabízí komplexní program pro zdravotnictví v oblasti odběrů krve, moči a ostatního biologického
materiálu. Více se dozvíte na http://obchod.sarstedt.cz.
Kontaktní osoba: Zdeňka Váhalová, e-mail: [email protected]
SCINTILA, s.r.o.
nabízí reagencie a vybavení pro laboratoře biomedicínského výzkumu i pro klinická pracoviště.
Naším cílem je poskytovat zákazníkům komplex služeb, které jsou přizpůsobeny individuálním
požadavkům.
Kontaktní osoba: Ivana Rejthárková, e-mail: [email protected]
SCHOELLER PHARMA PRAHA, s.r.o.
nabízí prodej a servis laboratorních přístrojů (hlubokomrazící boxy -86°C (-150°C), biohazard
boxy a laminární boxy, inkubátory- biologické nebo chlazené či s řízenou atmosférou CO2 (O2/
N2), centrifugy, přístroje pro molekulární biologii, přístroje pro ELISA fluorescenci luminiscenci,
robotické linky apod.
Prodej spotřebního materiálu - plastik pro tkáňové kultury, plastik pro IVF, plastik pro imunologii,
plastik pro skladování zmrazování a transport vzorků.
Kontaktní osoba: Ing. Olga Tichá, e-mail: [email protected]
T.O.P. Service, spol. s r. o.
je dodavatelem spotřebních materiálů určených pro čisté prostory. Jedná se především o sterilní
i nesterilní rukavice, utěrky, mopy, sterilní dezinfekce, oděvy, dekontaminační rohože a papíry.
Kontaktní osoba: Petr Hrubý, e-mail: [email protected]
TIS BRNO s.r.o.
je výrobcem informačního systému pro tkáňové banky.
Nabízíme komplexní informační systém pro řízení a sledování odběrů lidských tkání, jejich
zpracování, skladování a distribuci
Kontaktní osoba: Veronika Vaďurová, e-mail: [email protected]
Trigon Plus, spol. s r.o.,
… řešení pro vaši laboratoř. Laboratorní a zdravotnická technika.
Kontaktní osoba: Ing. Martin Musil, e-mail: [email protected]
15
Informační systém TISSUE2 firmy TIS Brno s.r.o. je
komplexním informačním systémem pro řízení a sledování
odběrů lidských tkání, jejich zpracování, skladování a
distribuce.
Umožňuje shromáždit veškerá potřebná data, vznikající během
odběru, zpracování a skladování lidských tkání a jejich
supervizi a propouštění odpovědnými pracovníky v průběhu
zpracování i po něm. Struktura a organizace přístupu k datům
je specifická pro různé typy tkání. Podporuje odběry kostí,
ligament, rohovek, sklér, kůží, amnií, chondrocytů a dalších
tkání. Umožňuje různé formy zpracování, větvení jednotlivých
výrobních kroků, lišící se podle typu a kvality tkání. Dále
umožňuje pořizování výsledků laboratorních vyšetření k
jednotlivým odběrům a tkáním i v průběhu zpracování.
Jednotlivé fáze zpracování vyšetření lze v systému propouštět a
tisknout k nim odpovídající protokoly. IS TISSUE2 je na všech
úrovních vybaven kontrolními mechanismy, které upozorňují
uživatele na nestandardní postupy nebo chybně zadané údaje.
Zároveň tyto kontroly neumožní udělat uživatelský krok, který
by byl v přímém rozporu s legislativou nebo přijatými
standardy. Nelze tedy například uzavřít a propustit odběr pokud
chybí informace, která je ze zákona povinná.
Vysoká spolehlivost systému je zajištěna širokým využitím
technologie čárového kódu v průběhu výroby i při značení
finálních produktů.
Přístupy uživatelů k jednotlivým částem systému a k modulům
uvnitř systému jsou diferencovány dle rolí příslušných
uživatelů. Celý systém je dodáván bez omezení na počet
uživatelů nebo pracovních stanic v rámci pracovišť
objednatele.
SBORNÍK ABSTRAKT
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
12. – 13. dubna 2012
17
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Obsah:
Současné možnosti řešení chondrálních defektů nosných kloubů.............................................................20
Řízená tkáňová a kostní regenerace v chirurgické léčbě kostních nádorů ..............................................21
Naše zkušenosti s léčbou artrózy autologními trombocyty . ........................................................................22
Nosiče pro Tkáňové Inženýrství - Review .............................................................................................................23
Amniová membrána ako nosič pre rôzne typy buniek ...................................................................................24
Silikonový implantát jako orbitální protéza po její exenteraci......................................................................25
CLINICAL EVALUATION OF GLYADERM, A DERMAL SUBSITUTE BASED ON GLYCERINIZED
DONOR SKIN....................................................................................................................................................................26
Zahájení provozu Národního Tkáňového Centra ..............................................................................................27
Validace vyšetření HIV 1,2 Ab+Ag, HBsAg, Anti-HBs, HCV a syfilis ve vzorcích kadaverózních sér.....28
Aseptický způsob zpracování muskuloskeletální tkáně .................................................................................29
Využití skeletomuskulárních štěpů z Národního tkáňového centra v otropedii a spondylochirurgii...30
Biologické kožní náhrady u popálených pacientů.............................................................................................31
Kontrola kvality a vztah výtěžnosti pupečníkové krve k demografickým údajům o matce a dítěti....32
Analýza počtu jaderných buněk z pupečníkové krve impedanční nebo optickou metodou? . .......33
Digitální technologie v chirurgicko-protetické spolupráci při výrobě a ukotvení
silikonových náhrad částí obličeje ..........................................................................................................................34
Frontotarzální závěs horní víčka při využití hluboce zmražené alogenní fascie ....................................35
Možnosti použití limbálních buněk v klinické praxi .........................................................................................36
Transplantace kloubní chrupavky - operační instrumentarium....................................................................37
Dlhodobé sledovanie účinnosti bunkovej terapie a liečba relapsu prostredníctvom
kombinácie transgénnych CD-MSC/5FC ..............................................................................................................38
Imunomodulační vliv mesenchymálních kmenových buněk na alogenní lymfocyty . .......................39
Regenerace růstové ploténky resorbovatelným biopolymerním kompozitem s kmenovými
buňkami a chondrocyty...............................................................................................................................................40
Testovanie cytotoxicity matríc vhodných na prípravu kožných náhrad ...................................................41
Srovnání přežití kmenových buněk v různém stupni diferenciace po neurotransplantacích
u myší s neurodegenerativním postižením..........................................................................................................42
Superčisté mytí nástrojů v „čisté umývárně“ v Národním Tkáňovém Centru...........................................43
Rekonstrukce dárce po multitkáňovém odběru . ..............................................................................................44
18
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Rejstřík autorů:
Bašnárová Miroslava, RNDr., E-mail: [email protected]
Bubeník Boris, MUDr., E-mail: [email protected]
Dragúňová Jana, Mgr., CSc., E-mail: [email protected]
Gregorová Nora, MUDr., E-mail: [email protected]
Handl Milan, doc., MUDr., Ph.D., E-mail: [email protected]
Janíček Pavel, doc., MUDr., CSc., E-mail: [email protected]
Jelínková Eva, Ing., E-mail: [email protected]
Karkoška Ján, Mgr., E-mail: [email protected]
Karkošková Lucie, E-mail: [email protected]
Králíčková Milena, doc., MUDr., Ph.D., E-mail: [email protected]
Krásný Jan, MUDr., E-mail: [email protected]
Kubešová Barbara, MUDr., E-mail: [email protected]
Kucerova Lucia, Ph.D., E-mail: [email protected]
Lysák Daniel, MUDr., E-mail: [email protected]
Matějka Petr, Ing., E-mail: [email protected]
Matějková Eva, RNDr., E-mail: [email protected]
Paciorek Martin, MUDr., E-mail: [email protected]
Procházková Drahomíra, E-mail: [email protected]
Richters Nelleke, PhD, E-mail: [email protected]
Strzelczoková Dorota, Mgr., E-mail: [email protected]
Štrajtová Lucie, Mgr., E-mail: [email protected]
Vališ Petr, MUDr., E-mail: [email protected]
Vojtová Lucy, Ing., Ph.D., E-mail: [email protected]
Zubal Lukáš, Ing., E-mail: [email protected]
19
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Současné možnosti řešení chondrálních defektů nosných kloubů
Vališ P., Repko M., Chaloupka R., Ryba L., Šprláková A.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Chondrální defekty na nosných kloubech jsou v současné době velice častým problémem
u pacientů ošetřovaných na ortopedických a traumatologických ambulancích. Autoři uvádějí
přehled možných operačních způsobů léčby těchto defektů. Poukazují na vhodnost použití
u každé této metody a také na výsledky, které lze očekávat po ošetření chondrálních defektů .
Výsledky dokládají kontrolním MRI vyšetřením, videa ze second look ASK, pří níž byl odebraný
vzorek z místa původního defektu. Tento histologický materiál byl poté dále zpracován. Na
základě výsledků výše zmíněných vyšetření doporučují také nejvhodnější terapeutický postup
u jednotlivých typů chondrálních defektů.
20
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Řízená tkáňová a kostní regenerace v chirurgické léčbě kostních nádorů
Janíček P., Múdry P., Tomáš T.
I. ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Autoři zhodnotili soubor 41 implantovaných megaosteokarti­laginózních homoštěpů po
resekcích kostních nádorů v letech 2000–2010. V 65% implantací se objevily komplikace jako
selhání fixace (3×), zlomenina (8×), resorbce (4×), nestabilita kloubní (3×), infekt (2×), pakloub
(6×).
Jednou z nejčastějších komplikací tedy byl vznik pakloubu, tj. nepřihojení homoštěpu
k vlastní kosti pacienta. Léčba tohoto pakloubu byla standardními metodami (dekortikace,
spongioplastika) neúčinná a proto jsme tyto případy řešili konverzí na kompozitní typ
tumorózní totální kloubní náhrady. Tento způsob řešení je však více než diskutabilní u pacientů
dětského věku s dobrou prognózou maligního onemocnění.
Autoři referují o dvou případech, kdy ke zlepšení možnosti přihojení homoštěpu využili
metody tkáňového inženýrství. K regeneraci kostní tkáně tak byl použit anorganický kostní
minerál, kolagenové membrány, tkáňové lepidlo a růstové faktory trombocytů z autologní
kostní plasmy, z níž se vytváří destičkový gel.
21
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Naše zkušenosti s léčbou artrózy autologními trombocyty
Bubeník B., Sládek A.
Krevní centrum Frýdek-Místek
Během dvou let aplikovány trombocyty 600 pacientům.
Cílem našeho projektu je provedení hodnocení kliniky a objektivní nárůst chrupavčité tkáně
při artrotickém postižení kloubů.
Předpokládaná hypotéza v tomto projektu: intraartikulární aplikace TK poskytuje lepší klinické,
radiologické – dle hodnocení MRI, makroskopické (artroskopické) a mikroskopické výsledky,
než intraartikulární aplikace chondroprotektiv.
Analgetický efekt této metody se jeví více než výborný, s úlevou od bolestí přibližně v 90%.
Objektivní zhodnocení reparace chrupavky bude předmětem dalšího šetření.
Zlepšení rozsahu pohybu, snížení potřeby analgetik a NSA.
22
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Nosiče pro Tkáňové Inženýrství - Review
Zubal L.
Národní Tkáňové Centrum a.s.
Regenerativní medicína a tkáňové inženýrství v mnohých aplikacích vyžaduje použití
Nosičů. Ty buněčné kultuře poskytují mechanickou stabilitu, morfologické uspořádání
a biochemickou signalizaci. Tento review zachycuje vybrané typy nosičů – decellularizovanou
ECM, mikroporézní houbičku a nanovlákené materiály. Budou probrány základní výhody
a nevýhody těchto nosičů, základní principy jejich výroby a stupeň poznání směřující k jejich
klinickému nasazení.
23
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Amniová membrána ako nosič pre rôzne typy buniek
Dragúňová J., Koller J., Cucorová V.
Centrálna tkanivová banka pri Klinike popálenín a Rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského, Bratislava
Úvod
Amniová membrána (AM) je veľmi často používaná a to jednak v plastickej a rekonštrukčnej
chirurgii, jednak v oftalmológii. Jej výborné vlastnosti ako biokompatibilita, pevnosť a povrch,
vhodný pre uchytenie buniek robia z amniovej membrány vhodný nosič pre viaceré typy
kultivovaných buniek .
Materiál a metódy
V Centrálnej tkanivovej banke (CTB) pripravujeme kryokonzervovanú amiovú membránu podľa
štadnardných pracovných postupov. Membrána je skladovaná pri 70° C v kryoprotekčnom
médiu, ktoré obsahuje 10 % DMSO. Pred použitím membránu vždy preplachujeme trikrát vo
vhodnom médiu aby sme odstránili zvyšky kryoprotekčného roztoku.
Limbálne kmeňové bunky (LSC) kultivujeme v CTB už viac, ako 5 rokov. Pôvodne sme
suspenziu limbálnych buniek, získanú trypsinizáciou biopsie, nasadzovali ako primokultúru
na kultivačnej nádobe, po dosiahnutí konfluencie sme bunky izolovali a nasadzovali na
amniovú membránu. Až keď bunky na AM vytvorili konfluentnú jednovrstvu, sme mebránu
aplikovali na pacienta.
V súčasnosti pracujeme s modifikovanou metódou kultivácie LSC. Bunky, získané trypsinizáciou,
nasadzujeme ako primokultúru, a súčasne kultivujeme zvyšky biopsie ako explantátovú
kultúru. Po vytvorení jednovrstvy v oboch paralelných kultiváciách (čo je približne za 10 dní)
bunky z oboch kultivácií pasážujeme, nasadíme na AM, necháme 1– 2 hod usadiť na povrchu
a aplikujeme na pacienta. Výhodou tejto modifikácie je skrátenie času od obdržania biopsie
po aplikáciu o polovicu.
Výsledky
Podľa našich zistení pri kultivácii LSC na AM nie je potrebné používať podporné bunky (myšie
fibroblasty).
Ďalším spôsobom, ako využiť amniovú membránu, je použiť ju ako nosič pre suspenziu
keratinocytov. Suspenzia keratinocytov, pripravená enzymatickou disociáciou odobranej
kožnej biopsie sa nanesie na AM a okamžite, v rámci jednej operácie, sa môže aplikovať na
pacienta. Výhodou tejto metódy je to, že aplikujeme nielen keratinocyty, ale celé spektrum
buniek, ktoré obsahuje kožná biopsia.
Amniovú membránu je možno použiť aj ako matricu pre kultiváciu chondrocytov. Na AM
rastie nielen suspenzia chondrocytov, ale je ju možné použiť aj na rast chondrocytov priamo
z explantátovej kultúry.
AM je teda vhodným nosičom pre viacero typov buniek a to nielen ako matrica pre suspenziu
buniek, ale i ako vhodné prostredie pre pomnožovanie buniek bez nutnosti použitia
podporných – feedrových buniek, ktoré bývajú prevažne xenogénneho pôvodu.
24
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Silikonový implantát jako orbitální protéza po její exenteraci
Krásný J., Novák V.
Oční klinika FN Královské Vinohrady
Autoři seznamují s vývojem a aplikací speciální protézy ze silikonové kaučuku „medical grade“
vyplňují orbitální prostor a kosmeticky modelující přední segment oka. Tato protéza byla
použita jako kosmetické řešení stavu po exenteraci orbity pro rabdomyosarkom u tříletého
chlapce. Použitá operační technika umožnila zachovat víčka i spojivkový vak.
25
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
CLINICAL EVALUATION OF GLYADERM, A DERMAL SUBSITUTE BASED ON
GLYCERINIZED DONOR SKIN
Richters C.D.1, Pirayesh A.2, Hoeksema, H.2, Heyneman A2, Monstrey S2.
Euro Skin Bank, P.O. box 1015, 1940 EA Beverwijk, The Netherlands.1
Burn Centre, University Hospital, De Pintelaan 185, B-9000 Gent, Belgium2
Introduction and objectives
We have developed a prototype dermal substitute from human glycerinized allogeneic skin
using low concentrations of NaOH to remove donor cells. In a porcine wound model, this
NaOH-prototype reduced wound contraction and improved the quality of the scar. Best
results were obtained using a two-stage procedure to allow ingrowth of blood vessels in the
prototype which was renamed glycerol preserved acellular dermis, Glyaderm.
Material and methods
The prototype was also clinically evaluated; a pilot study was started to define the optimal
time period between the first operation, application of glyaderm and the second, closure
with a split thickness skin graft (STSG). Laser Doppler Imaging (LDI) was used from day 1 till 7
after wound closure to follow blood vessel ingrowth. Thereafter a comparative study with 30
patients was performed. On each patient, wounds with the same depth (as defined using LDI)
were partly treated with Glyaderm + STSG or with STSG alone. Take rates were scored and the
quality of the scar was analysed at 1 month and 12 months using the Vancouver scar scale, the
Dermaspectometer for erythema and the DermaLab for pliability.
Results
LDI monitoring showed the optimal time for application of a STSG on glyaderm was 6 days.
The take rates in the Glyaderm +STSG wounds were comparable to the take rates in the
wounds treated with STSG alone. The scores of the subjective Vancouver scar scale did not
show significant differences. There were also no significant differences in erythema. The scars
from wounds treated with Glyaderm + STSG have significantly more elasticity when compared
to scars treated with STSG alone; both at 1 month and at 12 months after wound closure.
Conclusion
The results of the intra-individual clinical study show beneficial effects of a dermal substitute
on the elasticity of the final scar. The natural structure of the collagen and elastin fibres in
glyaderm may have contributed to this effect. Glyaderm is now further evaluated in a multicentre clinical study, sofar 25 patients are treated. In addition, first results showed that
Glyaderm can be used also for complicated wounds in combination with VAC therapy.
26
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Zahájení provozu Národního Tkáňového Centra
Kubešová B.
Národní Tkáňové Centrum a.s.
Úvod: nově vytvořená legislativa týkající se lidských tkání a buněk – Zákon o léčivech
(378/2007Sb.) a Zákona o lidských tkáních a buňkách 296/2008 Sb.) se ukázala limitující pro
některá velká stávající zařízení v ČR včetně Tkáňové banky FN Brno. To vedlo ke společnému
rozhodnutí investora a vlády ČR a vznikl originální společný projekt Národní Tkáňové Centrum.
V projektu je spojeno vlastnictví státu a soukromých investorů.
Postup: Nejdříve bylo nutné vybrat vhodné prostory. Nakonec byly zvoleny prostory blízko
FN Brno, které díky poloze v nejvyšším patře umožnily vybudování vzduchotechniky na střeše
objektu. Rozvržení výrobních prostor bylo několikrát konzultováno se SÚKL. Po odsouhlasení
začal závod s časem. Bylo nutné udělat množství výběrových řízení na dodavatele stavby,
vzduchotechniky a všech přístrojů a zařízení. Získat všechna potřebná povolení pro stavbu.
Pak hlídání vlastní stavby, příprava na kolaudaci a kolaudace. Dalším krokem byla nutnost stát
se zdravotnickým zařízením. Naše legislativa s tímto zařazením pro tkáňové zařízení má trochu
problém. Po kolaudaci přišlo na řadu zaškolování a poté validace. Validace prostor, validace
přístrojů, monitoringu, kritických míst a nakonec procesní validace. Po jejich zpracování
jsme požádali SÚKL o povolení zřízení tkáňového zařízení a o zřízení povolení výrobce léčiv.
Veškerou tuto činnost dělali pracovníci FN Brno na úkor svého volného času, protože nebylo
možné omezit činnost stávající tkáňové banky.
Závěr: Po neskutečném vypětí a obdivuhodném nasazení všech pracovníků jsme získali
potřebná povolení a proběhlo stěhování a zahájení provozu NTC. Výdej a zajištění tkáňových
transplantátů pro ČR nebylo ani ohroženo, ale ani na okamžik přerušeno.
27
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Validace vyšetření HIV 1,2 Ab+Ag, HBsAg, Anti-HBs, HCV a syfilis ve vzorcích
kadaverózních sér
Matějka P.1, Matějková J.1, Peťko M.1, Kubešová B.2, Karkoška J.2
Laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o., Brno1
Národní Tkáňové Centrum a.s.2
Zdravotnické laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček s.r.o. poskytují své služby na poli
imunoanalytických vyšetření (hormony, nádorové markery apod.), mikrobiologie a serologie
bezmála 20 let. Systém managementu kvality vychází z naplnění normy ISO EN 15189, která
v souladu se zásadami direktivy IVD 98/79/EC vyžaduje používání validovaných diagnostik
a pravidelnou verifikaci těchto diagnostik. Analogický požadavek nastoluje i zákon 296/2008
Sb resp. jeho prováděcí předpis vyhláška 422/2008 o stanovení bližších požadavků pro
zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka. Po navázání
spolupráce s Tkáňovou bankou (nyní Národní transplantační centrum), vyvstal požadavek
validovat dosud standardně používaná vyšetření HIV 1,2, Ab+Ag, HBsAg, Anti HBc, Anti HCV
a syfilis i pro vzorky kadaverózních sér.
Jako vodítko pro validaci bylo použito doporučení pro validaci vyšetření kadaverozních
vzorků Paul Erlich institutu. Vzorky kadaverózní sér byly po dodání do laboratoře rozděleny
do tří alikvotů. První alikvot byl analyzován přímo, k alikvotům 2 a 3 byly přidány přídavky
pozitivních vzorků pro jednotlivé analyty tak, aby 2. alikvot byl slabě pozitivní a 3. alikvot
silně pozitivní. Přitom celkový objem přídavků nepřekročil 10%. Stejným postupem, jako
kadaverozní vzorky byly zpracovány i kontrolní vzorky od předpokládané zdravé populace.
Tyto kontrolní vzorky byly připravovány a zpracovávány spolu s každou sérií kadaverózních
sér. Součástí validace bylo rovněž ověření přesnosti – opakovatelnosti při vyšetřování slabě
pozitivního alikvotu pro všechny použité testy.
Již v průběhu validačních experimentů bylo nutné změnit používanou diagnostikuna
stanovení HBsAg a Anti-HBc. Po vyhodnocení experimentu pak byla validována vyšetření HIV
1,2 Ab+Ag, HBsAg, a anti-HBc (Roche), Anti HCV (BioRad) a Syfilis Screen (Diesse) pro použití se
vzorky kadaverozních sér. Naše validace byla v roce 2012 akceptována inspektorem Institutu
Paula Erlicha ve Spolkové Republice Německo.
28
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Aseptický způsob zpracování muskuloskeletální tkáně
Karkoška J.1, Kubešová B.1, Válek S.2, Pánek L.2, Zeman J.2, Sekora J.3, Provazník I.3,
Pavlovský Z.4
Národní Tkáňové Centrum a.s.1
Block, a.s.2
Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
VUT v Brně3
Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno4
Cíl práce:
Tkáňová zařízení na celém světě používají ke zpracování muskuloskeletálních tkání různé
metody s použitím různých technologií. Od přijetí Zákona 296/2008 Sb. a Vyhlášky 422/2008
Sb. se situace v České republice radikálně změnila a bylo nutné se zásadním způsobem
vypořádat s požadavky legislativy, které dopadli i na oblast muskuloskeletálního bankingu.
Autoři popisují vývoj nového technologického zařízení tzv. Izolátorového pracoviště, ve
kterém je tkáň hermeticky uzavřena a zpracována v superaseptickém prostoru (třída čistoty
A) a oddělena od operativy, která provádí zpracování.
Soubor a metody:
Muskuloskeletální tkáně jsou získány v rámci multitkáňových odběrů. Po příslušné kontrole
kvality jsou propuštěny ke zpracování v čistých prostorech.
Oblast zpracování muskuloskeletálních tkání je principiálně jedním z nejzávažnějších
a nejsložitějších technologických problémů muskuloskeletálního bankingu. Jádro problému
spočívá především v operacích, které produkují obrovské množství částic. Jedná se o činnosti
jako je tvarování a čištění kostního materiálu s použitím fréz, mikrofréz, pil a technologických
proplachů. Při těchto operacích dochází k narušování všech prostor klasifikované třídy čistoty.
Pokud dochází k takovému zpracování v neuzavřeném prostoru je ohrožen personál a rizikem
crosskontaminace je ohrožena i zpracovávaná tkáň. Jedním ze způsobů jak vyřešit problém
těchto operací je použít pro zpracování muskuloskeletálních tkání specificky upravenou
technologii izolátorů.
Výsledky:
Národní Tkáňové Centrum používá ke zpracování muskuloskeletálních tkání od listopadu
2011 Izolátorové pracoviště IZV5210. Zařízení má specifickou ergonomii, je v režimu podtlaku
s tlakovou kaskádou mezi jednotlivými komorami. Na začátku procesu je uvnitř izolátorového
pracoviště definovaná třída čistoty A. Tkáň je uvnitř zpracovaná do finální podoby a vystupuje
z izolátoru až v sekundárním obalu. Zpracování pomocí tohoto technologického zařízení
eliminuje možnost ohrožení kvality tkáně a personálu na minimum.
Závěr:
Národní Tkáňové Centrum v Brně vyvíjelo technologické zařízení Izolátorové pracoviště
IZV5210 tak, aby splňovalo nejpřísnější kritéria pro aseptický způsob zpracování a to
i v globálním měřítku. Vývoj trval 2 roky a plně odpovídá požadavkům legislativy České
republiky a SÚKL.
29
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Využití skeletomuskulárních štěpů z Národního tkáňového centra v otropedii
a spondylochirurgii
Strzelczoková D., Bernatíková Z.
Karvinská hornická nemocnice a.s.
V přednášce jsou popsané štěpy, jaké odebíráme z Národního tkáňového centra. Jakým
způsobem je zajištěna distribuce štěpů, jejich uchovávání a použití u operačních výkonů
v ortopedii a při operacích páteře.
30
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Biologické kožní náhrady u popálených pacientů
Gregorová N.1, Lipový B.1,2, Brychta P.1,2, Kubešová B.3
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno1
Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno2
Národní Tkáňové Centrum a.s.3
Termické trauma je charakterizováno různě rozsáhlou kožní ztrátou. Základním předpokladem
úspěšné léčby u těchto pacientů je, v případě hlubokých popálenin, časná nekrektomie
a promptní uzávěr vzniklého defektu. Tento proces minimalizuje riziko rozvoje infekce
v oblasti popálené plochy. Vhodný wound-management představuje jeden ze základních
principů popáleninové péče. Nedílnou součástí péče o ránu jsou kožní náhrady (biologické,
syntetické). Základní rozdělení kožních náhrad nabízí tabulka.
Typy kožních náhrad
Acelulární
Obsahující pouze autologní buňky
Obsahující pouze alogenní/xenogenní buňky
Obsahující smíšené autologní a alogenní buňky
Přednáška je koncipovaná jako průřez historií a současností používaných dočasných a trvalých
krytů v popáleninové medicíně.
Klíčové slova:
Kožní náhrady, popáleniny
31
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Kontrola kvality a vztah výtěžnosti pupečníkové krve k demografickým
údajům o matce a dítěti
Matějková E., Skládaná V.
Národní Tkáňové Centrum a.s.
Úvod:
Rozsáhlý výzkum za posledních 20 let stanovil bezpečnost a účinnost transplantací
pupečníkové krve (PK) jak u dětí tak i u dospělých s různými maligními a nemaligními
chorobami. Pupečníková krev a placenta obsahují i vysoký počet nehematopoetických
kmenových buněk, což vysvětluje rostoucí zájem o její použití v regenerativní medicíně.
Během posledních let se tak pupečníková krev přesunula z postavení biologického odpadu
na potenciálně významný zdroj krvetvorných kmenových buněk. Pro zajištění vysoké šance
na využití štěpu je tedy kladen důraz především na standardizaci kontroly kvality PK.
Metodika:
Byly testovány tři metody pro kultivaci hematopoetických progenitorů z pupečníkové krve
před zamražením. Paralelně s tímto experimentem bylo prováděno měření exprese znaků
CD34+. Následně se u naměřených hodnot sledovalo, do jaké míry jsou ovlivněny jednotlivými
demografickými údaji o matce a dítěti, které byly získány z průvodní dokumentace o odběru
dárcovské PK.
Výsledky:
Celkem bylo zpracováno 50 pupečníkových krví pro dárcovský program. Jako nejlepší metoda
pro kultivaci progenitorů hematopoetických kmenových buněk byl ustanoven postup
kultivace s využitím hodnot krevního obrazu a bez lýze erytrocytů. Zajímavý výsledek přineslo
sledování výtěžnosti PK ve vztahu ke krevní skupině matky – celkově lze označit za nejméně
výtěžnou krevní skupinu 0, naopak nejvýtěžnější byla skupina AB. V odebrané PK je zachycen
největší počet CD34+ buněk mezi 26. – 35. rokem rodičky, naopak nejméně výtěžné PK jsou ty,
kde byl věk matky v intervalu 21 – 25 let. Po kryokonzervaci a následném rozmražení vykázaly
nejvýraznější ztráty CD34+ buněk PK odebrané matkám s věkovým rozmezím 21 – 35 let,
s vrcholem kolem 26. – 30. roku (70% ztráta).
Závěr:
Při rozhodování o uložení PK (nejen) pro dárcovské účely by měl být kladen větší důraz na
sběr objemnějších jednotek s vyšším počtem nejen jaderných buněk, ale především CD34+
buněk.
Výsledky tohoto experimentu dále naznačují, že by měla být do rutinního vyšetření PK zahrnuta
také kultivace hematopoetických buněk PK před kryokonzervací. Tím by bylo možné zjistit
skutečnou kvalitu odebrané PK ještě před rozhodnutím o jejím dlouhodobém skladování.
Kromě výkyvu v úbytku CD34+ buněk u matek ve věkové skupině 26–30 let, nemají další
demografické faktory výraznější vliv na výtěžnost pupečníkové krve. Další rozvoj bank
pupečníkové krve by se měl zaměřit na získávání dárkyň z etnických menšin tak, aby bylo
možné pokrýt poptávku ze strany HLA specifických potencionálních příjemců PK.
32
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Analýza počtu jaderných buněk z pupečníkové krve impedanční nebo
optickou metodou?
Karkošková L., Matějková E., Marek A.
Národní Tkáňové Centrum a.s.
Úvod:
Analýzou výsledků krevního obrazu při zpracování pupečníkové krve bylo zjištěno, že se často
vyskytuje velká diskrepance mezi výsledky naměřenými impedanční a optickou metodou. Tyto
poznatky vycházejí především ze zastoupení jednotlivých buněčných typů v pupečníkové krvi
a i z faktu, že pupečníková krev obsahuje ve zvýšeném počtu normoblasty (mladé erytrocyty),
které právě při impedanční metodě analýzy mohou být nesprávně zahrnuty do celkového
počtu leukocytů a tím může být ovlivněn výsledný naměřený počet leukocytů.
Cíl:
Cílem validace bylo porovnat výsledky počtu leukocytů stanovených impedanční metodou
s výsledky počtu leukocytů stanovených optickou metodou a tak určit, která metoda analýzy
počtu leukocytů je pro zpracování pupečníkové krve vhodnější.
Princip metody:
Validace byla pro vedena u 20 vzorku dárcovské nebo autologní pupečníkové krve. Vzorek
byl odebrán v průběhu zpracování a to uzavřeným systémem. Jeden vzorek byl vždy odeslán
na Oddělení klinické hematologie FN Brno, kde byl podroben analýze na analyzátoru CELLDYN3700. Počet leukocytů byl stanoven impedanční (WIC) i optickou metodou (WOC). Analýza
druhého vzorku byla provedena na analyzátoru ABX Mircos ES60 v laboratoři Národního
Tkáňového Centra, na kterém byla analýza počtu leukocytů provedena impedanční metodou
(WIC).
Výsledky validace:
Naměřené hodnoty leukocytů na obou na analyzátorech byly graficky a statisticky zpracovány.
U každého souboru hodnot (WIC a WOC) byly stanoveny veličiny polohy – aritmetický průměr
a veličiny variability – rozptyl, směrodatná odchylka a variační koeficient.
Závěr validace:
Výsledky validace ukázaly, že analýza počtu leukocytů provedená impedanční metodou
na analyzátoru ABX Mircos ES60 (Národní Tkáňové Centrum a.s.) je srovnatelná s výsledky
analýzy počtu leukocytů provedených impedanční i optickou metodou na analyzátoru CELLDYN 3700 (Oddělení klinické hematologie FN Brno). Impedanční metoda tedy splnila všechny
nastavené parametry a lze jí tedy použít ke stanovení počtu leukocytů z pupečníkové krve.
33
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Digitální technologie v chirurgicko-protetické spolupráci při výrobě
a ukotvení silikonových náhrad částí obličeje
Paciorek M.1, Rosický J.2, Paravan M.2
Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky FN Ostrava1
ING corporation, spol. s r.o. , Frýdek-Místek2
Prostorově, anatomicky a tedy i rekonstrukčně složité defekty obličeje jsou pro plastického
chirurga vždy výzvou. Jejich řešení je však svízelné až nemožné, často s kompromisním
výsledkem dalekým fyziologického stavu. Anaplastologie nabízí alternativu, která již dopředu
může garantovat optimální výsledek.
Autoři přehledově prezentují digitální technologie rutinně využívané v procesu individuálně
vyráběných obličejových epitéz. Používají je k uchování vzhledové prostorové informace
defektních oblastí, k návrhu a modelování budoucích obličejových protéz, k jejich prototypové
výrobě a také je aplikují k exaktnímu umístění protéz v obličeji. Jedinečnou úlohu pak sehrávají
v předchirurgické navigaci a během zavádění osseointegrovaných implantátů používaných
k retenci obličejových epitéz.
34
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Frontotarzální závěs horní víčka při využití hluboce zmražené alogenní fascie
Krásný J., Měřička P.
Oční klinika FN Královské Vinohrady
Autoři referují o využití hluboce zmražené alogenní fascie (fascia lata odebraná asepticky
od zemřelých dárců), speciálně připravované pro operaci paretické formy ptóz (pokles
horního víčka) modifikovanou operační technikou podle Foxe. Ve svém sdělení seznamují
s její přípravou i operačním postupem. V období 1996 až 2011 bylo operováno 102 očí bez
jakékoliv komplikace v pooperační období i nadále, a to s příznivým kosmetickým i funkčním
výsledkem. Pouze u dvou nemocných byla provedena reoperace stejnou technikou pro
opětovný pokles víčka.
35
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Možnosti použití limbálních buněk v klinické praxi
Štrajtová L., Komárková J., Kocmanová I., Kubešová B.
Národní Tkáňové Centrum a.s.
Limbální buňky jsou buňky s vlastnostmi kmenových buněk. Jsou lokalizovány v oku na hranici
spojivky a rohovky. Jejich množství, ve kterém se vyskytují v oku je velmi nízké, proto při
jejich poškození je důležitá záchrana každé z buněk, které mohou plnit svoji funkci. Limbální
buňky mají jedinečné vlastnosti, kdy na jedné straně jsou schopny vytvářet epiteliální buňky
rohovky, na druhé, buňky epitelia spojivky. Obě epiteliální populace, které je limbus schopen
generovat jsou fenotypově značně odlišné. Limbální buňky udržují rovnováhu mezi těmito
dvěma epiteliálními oblastmi a vytváří mezi nimi jakousi přirozenou bariéru. Při nenávratné
ztrátě těchto buněk v oku dochází k porušení „bariéry“ a díky prograsivnějšímu růstu je
rohovka překryta vaskularizovanou vrstvou, která zhoršuje vidění, v některých případech
může vést až ke ztrátě zraku. V tomto případě se uplatňuje in vitro expanze limbálních buněk
a jejich následná aplikace do postiženého oka. Laboratoře NTC se pokusily vykultivovat
limbální buňky a nalézt způsob, jak pacientům, u kterých došlo k poruše nebo ztrátě zraku
pomoci aplikací právě populace limbálních buněk.
36
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Transplantace kloubní chrupavky - operační instrumentarium
Handl M.
Ortopedická klinika, Fakultní nemocnice v Motole
37
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Dlhodobé sledovanie účinnosti bunkovej terapie a liečba relapsu
prostredníctvom kombinácie transgénnych CD-MSC/5FC
Kučerová L., Bohovič R., Matúšková M.
Ustav experimentalnej onkologie SAV
V mezenchýmových kmeňových bunkách odvodených z ľudského tukového tkaniva (adiposetissue derived mesenchymal stem cells, AT-MSC) sme exprimovali transgén s enzymatickou
funkciou: kvasinkovú fúznu cytozíndeaminázu (CD::UPRT). Naše predchádzajúce štúdie
ukázali, že enzýmová konverzia 5-fluorocytozínu vedie k produkcii metabolitov 5fluorouracilu a vyvolaniu účinného cytotoxického efektu v cieľových bunkách odvodených
od ľudského melanómu A375. Cieľom našej práce bolo sledovať dlhodobú účinnosť bunkami
sprostredkovanej génovej terapie prostredníctvom CD-MSC/5FC pri zabránení rekurencie
nádorového xenotransplantátu na modeli imunodeficientných myší in vivo.
Výsledky ukázali, že napriek úplnej počiatočnej regresii u 10–40% liečených myší dochádza
ku rekurencii a opätovnému rastu nádorových xenotransplantátov pri použití terapie CDMSC/5FC, a to v priebehu relatívne krátkeho času – jeden až dva mesiace po ukončení liečby.
S využitím sledovania pomocou EGFP sa nám podarilo analyzovať vlastnosti rekurentných
nádorov in vitro: EGFP-A375/Rel nevykazovali významne zmenenú citlivosť na samotné
chemoterapeutikum 5FU, ani významnú rezistenciu na terapiu CD-MSC/5FC in vitro. Na
základe týchto poznatkov sme xenotransplantáty z relabovaných nádorových buniek EGFPA375/Rel znova liečili kombináciou CD-MSC/5FC, a opätovne sa nám podarilo dosiahnuť
vysoké percento úplnej regresie bez relapsu a rastu nádorov, aj keď úšpešnosť terapie u buniek
z relapsov bola v druhom kole nižšia.
Na základe našich poznatkov terapeutická kombinácia CD-MSC/5FC neindukuje rast
chemorezistentných nádorových buniek pri relapse, navyše relabujúce bunky sa dajú opätovne
liečiť druhou dávkou bunkovej terapie s vysokou úspešnosťou dlhodobého prežívania bez
nádorov u experimentálnych zvierat.
38
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Imunomodulační vliv mesenchymálních kmenových buněk na alogenní
lymfocyty
Lysák D., Koutová L., Holubová M., Koza V.
Fakultní nemocnice Plzeň, Hematologicko-onkologické oddělení
Mesenchymální kmenové buňky (MSC) mají schopnost interakce s imunitním systémem
a vykazují efektivní imunomodulační vlastnosti. Při kultivaci s lymfocyty mohou ovlivňovat
míru jejich aktivace a proliferace. V oblasti transplantací hemopoetických kmenových buněk
jsou slibným způsobem léčby chronické formy reakce štěpu proti hostiteli (GVHD) refrakterní
na kortikosteroidy.
Cílem práce bylo ověřit imunosupresivní potenciál MSC na alogenní lymfocyty in vitro
a potvrdit jejich možné využití k léčbě GVHD.
Mesenchymální kmenové buňky byly izolovány z kostní dřeně zdravých dárců a následně
kultivovány v alpha-MEM médiu s 10% destičkovým lyzátem (PL) při 37° C a 5 % CO2.
K experimentu byly využity buňky ze 2. – 5. pasáže, pasážování bylo provedeno po dosažení
80 – 90 % konfluence. Lymfocyty byly izolované z plné krve zdravých dárců. Po nespecifické
stimulaci pomocí phytohemagglutininu (PHA) byly kultivovány po dobu 4 dnů v RPMI médiu
s 10% PL při 37° C a 5 % CO2 bez MSC anebo s přidáním MSC v poměru 2:1. Pomocí CFSE jsme
sledovali proliferaci lymfocytů (analýza 4.den) a dále expresi aktivačních markerů CD25, CD69
a HLA-DR (analýza 2. až 4.den) a porovnávali jejich změny v závislosti na přítomnosti MSC
v kultuře.
Proliferace stimulovaných lymfocytů značených CFSE vedla po 4-denní kultivaci ke vzniku
7 dceřiných populací. Počet lymfocytů v mateřské populaci byl při kultivaci s přidáním MSC
vyšší oproti testům bez MSC: 51 % vs. 17,4 % (p<0,0001). Naopak množství buněk v dceřiných
populací byla při kokultivaci s MSC snížená: 10,7 % vs. 32,8 % (4. generace, p=0,0004) a 10,1 % vs.
30,0 % (5. generace, p=0,0008). Také proliferační index (PI) byl při kokultivaci s MSC významně
redukován: 1,84 vs. 3,65 (p<0,0001). Exprese aktivačního znaku CD25 se v průběhu 3-denní
kultivace zvyšovala na CD4+ i CD8+ lymfocytech; naopak při kokultivaci s MSC nedocházelo
k významné změně kinetiky a absolutní počet CD25+ buněk byl signifikantně nižší, z čehož lze
odvodit down-regulační vliv MSC. Exprese znaku CD69 na lymfocytech klesala bez ohledu na
přítomnost MSC. Menší pokles intenzity byl zaznamenán při kultivaci bez MSC, které měly na
antigen CD69 up-regulační vliv. Kinetika znaku DR se v čase neměnila; nižší intenzita exprese
byla zaznamenána na lymfocytech kokultivovaných s MSC.
Mesenchymální kmenové buňky ovlivňují aktivitu alogenních lymfocytů. Bylo prokázáno
snížení buněčné proliferace po nespecifické stimulaci a změna exprese některých aktivačních
antigenů. Uvedená metoda testování imunosupresivního potenciálu MSC se může stát
důležitou součástí jejich charakterizace při přípravě buněk ke klinickému použití – především
k léčbě GVHD nebo i jiných imunopatologic­kých stavů.
39
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Regenerace růstové ploténky resorbovatelným biopolymerním kompozitem
s kmenovými buňkami a chondrocyty
Vojtová L.1, Jančář J.1,2, Nečas A.3, Plánka L.4, Crha M.3, Proks P.3, Gál P.4
Středočeský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně1
Ústav chemie materiálů, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně2
Oddělení chirurgie a ortopedie, Klinika chorob malých zvířat, Fakulta veterinárního lékařství,
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno3
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, FN Brno4
Poúrazový defekt růstové ploténky dětského skeletu může vést ke vzniku kostního můstku,
který je příčinou defektního růstu kosti. Podle umístění a velikosti kostního můstku dochází
k omezení růstu kosti do délky nebo k tvarovým deformitám příslušné části kosti ve smyslu
úhlové deviace. Náročná a dlouhodobá invazivní léčba nabádá k hledání nových možností
léčby důsledků kostního můstku.
Na základě zkušeností našeho týmu s léčbou defektů kostí1) i chrupavek2) u miniaturních
prasat novými biopolymerními kompozity osazenými kmenovými buňkami byla navržena
miniinvazivní metoda cílené náhrady defektu tkáně růstové ploténky3). Pro tuto studii
byl vybrán námi osvědčený trojrozměrný nosič se samonosnou konstrukcí kolagenových
vláken umožňující jak hydrodynamické osazení mezenchymálními kmenovými buňkami
i chondrocyty, tak i dobrou manipulovatelnost.
Na základě fyzikálně-chemických testů a in-vitro testů biologické aktivity byl ze skupiny
kolagenových implantátů modifikovaných různými aditivy (nanočásticemi, mikro- a nanovlákny,
rozpustným biopolymerem i syntetickým kopolymerem) vybrán kolagenový kompozit
s chitosanovými vlákny. Kompozitní nosič vykazoval jak požadované biologické chování
(adhezi a proliferaci buněk) a stabilitu v simulovaném tělním prostředí, tak i biomechanickou
odezvu a chování v místě plánované implantace. Morfologie vzorků byla sledována pomocí
rastrovacího mikroskopu a potvrdila 3D strukturu propojených otevřených pórů o velikosti
kolem 150 mikronů s celkovou porozitou kolem 60 %. Dále byl naměřen vysoký stupeň botnání,
kdy nosič naabsorboval až 95 hm.% vody. Hydrolytická degradace tohoto nosiče ve fosfátovém
pufru při 37 °C byla po 35 dnech cca 85 – 90 % s poločasem rozpadu 8 dní. V dalším kroku
byl vybraný porézní kolagenový 3D nosič osazen metodou tkáňového inženýrství alogenními
mezenchymálními kmenovými buňkami i chondrocyty a použit k regeneraci růstové ploténky
miniaturního prasete. Biokompozit s buňkami byl transplantován do defektu distální epifýzy
vzniklého po resekci kostního můstku, aby indukoval tvorbu nové chrupavčité tkáně, během
níž se postupně rozpadne na netoxické produkty.
Uvedená preklinická studie potvrdila zamezení vzniku poruchy růstu a úhlové deformity
distální epifýzy stehenní kosti. Ve srovnání s kontrolní skupinou vznikla častěji tkáň podobná
hyalinní chrupavce s naznačenou sloupcovitou formací typickou pro růstovou ploténku.
Pomocí přímé fluorescence bylo prokázáno, že původ buněk obsažených v nové tkáni růstové
ploténky je z transplantovaného štěpu.
Poděkování: Výzkum byl podpořen MŠMT pod projekty č. MSM 0021630501 a NPV II 2B06130
a Interní grantovou agenturou MZ ČR NR9896 – 3/2008.
Michal Crha, Alois Nečas, Robert Srnec, Jan Janovec, Ladislav Stehlík, Petr Raušer, Lucie Urbanová,
Ladislav Plánka, Josef Jančář, Evžen Amler: ACTA VET. BRNO 2009, 78: 635-642.
2)
A. Nečas, L. Plánka, R. Srnec, M. Crha, J. Hlučilová, J. Klíma, D. Starý, L. Křen, E. Amler, L. Vojtová, J. Jančář,
P. Gál: PHYSIOL. RES. 2010, 59: 605-614.
3)
L. Plánka, A. Nečas, M. Crha, P. Proks, L. Vojtová, P. Gál. ACTA CHIR. ORTHOP. TRAUM. ČECH. 2011, 78:
528–536.
1)
40
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
SBORNÍK ABSTRAKT
Testovanie cytotoxicity matríc vhodných na prípravu kožných náhrad
Bašnárová M.1, Božiková M.2, Dragúňová J.2 , Bakoš D.1, Koller J.2
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
Slovenská republika1
Klinika popálenín Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, Slovenská republika2
Úvod
Kožné náhrady majú veľmi dôležitú úlohu pri liečbe popálenín a hlbokých rán rôzneho pôvodu.
S vývojom kožných náhrad sa začalo už pred 25-timi rokmi, avšak doteraz nebola vyvinutá žiadna
náhrada schopná plnohodnotne nahradiť kožu celej hrúbky.
Excelentné výsledky boli dosiahnuté v biomedicínskych aplikáciách acelulárnych dermálnych
matríc. Táto matrica je derivovaná z kože plnej hrúbky, decelularizovaná a naďalej si udržuje
funkčnú dermálnu štruktúru. Acelulárna derma si zachováva kostru z kolagénových a elastických
vlákien a medzibunkovej hmoty. Acelulárna derma bola pôvodne pripravená k použitiu na
popálených pacientov, ale uplatňuje sa aj v ústnej, čeľustnej, nosnej, ušnej a plastickej chirurgii.
Materiál a metodika
Skupina prof. D. Bakoša na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
pripravila biosyntetickú membránu s pracovným názvom Coladerm H, ktorý má vlastnosti
acelulárnej dermy a má slúžiť ako biosyntetická dermálna náhrada. Táto membrána je založená
na polyelektrolytovom komplexe hyaluronanu a atelokolagénu Komplex je chemicky sieťovaný
dialdehydovými derivátmi škrobu. Membrána je mechanicky stabilná a aplikovateľná pre
pokrytie rany a hojenie chronických, akútnych a povrchových chirurgických a hlbokých rán.
V laboratóriu Centrálnej tkanivovej banky (CTB) pri Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (KPRCH) sa venujeme príprave 3D konštruktu , ktorý
by slúžil ako náhrada plnej hrúbky kože. Okrem biomateriálu (Coladerm H) sme v pokusoch
použili komerčne dostupné acelulárne dermy (Xe-Derma, AlloDerm a Xeno-Impl) a nami
pripravované acelulárne dermy (Allo a Xeno). Pretože dermálne náhrady môžu vykazovať
toxicitu, spôsobenú niektorým stupňom ich prípravy, testami cytotoxicity sme zisťovali ich
vhodnosť na kultiváciu buniek.
Decelularizáciu sme dosiahli kombinovaným pôsobením hypotonického prostredia
a proteolytického enzýmu. Na testovanie cytotoxicity všetkých typov testovaných membrán
sme používali dva typy buniek – myšie 3T3 fibroblasty a ľudské dermálne fibroblasty. Cytotoxicitu
sme určovali mikroskopicky (pozorovaním morfologickým zmien buniek v priebehu kultivácie),
počítaním množstva buniek v jednotlivých paralelách, metódou difúzie v agare a testom MTT.
Cytotoxicitu vykazovala nami pripravená acelulárna xenoderma (Xeno) a komerčne pripravená
Xeno-Impl (pôvodom z Ukrajiny). Ostatné nami študované matrice cytotoxicitu nevykazovali
v žiadnom z uvedených testov.
Výsledky
Cytotoxicita zistená u acelulárnej xenodermy (Xeno) a u Xeno-Impl sme sa pokúsili odstrániť
premývaním v kultivačnom médiu. Kým u xenodermy sa nám toxicitu podarilo týmto spôsobom
odstrániť, u Xeno-Impl výrazná cytotoxicita pretrvávala i po viacnásobnom premytí, a preto
bola z ďalších pokusov vyradená.
Všetky typy pokusov potvrdili, že nami pripravené acelulárne dermy, Coladerm H i testované
komerčne dostupné dermy, s výnimkou Xeno-Impl, sú vhodné na ďalšiu prípravu trojrozmerných
kožných náhrad.
41
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
POSTEROVÁ SEKCE
Srovnání přežití kmenových buněk v různém stupni diferenciace po
neurotransplantacích u myší s neurodegenerativním postižením
Houdek Z.1,2, Cendelín J.2, Kulda V.3, Babuška V.3, Čedíková M.1, Králíčková M.1, Pacherník J.4,
Vožeh F.2
Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni1
Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni2
Ústav lékařské chemie a biochemie LF UK v Plzni3
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno4
Neurotransplantace kmenových buněk a od nich odvozených neuroprogenitorů mohou být
jednou z cest jak ovlivňovat neurodegenerativní procesy v centrálním nervovém systému
dvěma cestami – produkcí růstových a ochranných faktorů, které mohou neurodegeneraci
brzdit a doplněním chybějících buněčných elementů, které se v optimálním případě zapojí
do činnosti postižených orgánů. Cílem naší práce bylo studium přežití různě diferencovaných
buněčných elementů odvozených od kmenových buněk v prostředí postiženém
neurodegenerativním procesem. Studovali jsme myši typu Lurcher (n=87), které reprezentují
model geneticky determinované olivocerebellární degenerace a nálezy jsme srovnávali
s přežitím stejných buněčných elementů u myší bez neurodegenera­tivního postižení
(n=51). Použity byly buňky linie P19, které byly buď nediferencované či diferencované do
stádia neuroprogenitorů aplikovány do mozečku myší dospělých jedinců (průměrný věk byl
v době transplantace byl 261.5 dní, u myší typu Lurcher byly transplantace prováděny do
hloubky 1,2 nebo 1.6 mm). Myši byly usmrceny po 3 týdnech. Imunohistochemická vyšetření
prokázala jednak signifikantně vyšší přežití neuroprogenito­rových elementů u myší bez
neurodegenerace a jednak rozdíl v lokalizaci transplantátů, u myší bez neurodegenerace
v mozečcích, zatímco u myší Lurcher mimo mozečky, nejčastěji s tendencí pronikat do
mesencefala. Morfologie transplantátů i nízké procento přežití transplantátů ukazují na
nutnost doplnit neurotransplantace kmenových buněk v případě neurodegenera­tivních
postižení podpůrnými metodami.
42
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
POSTEROVÁ SEKCE
Superčisté mytí nástrojů v „čisté umývárně“ v Národním Tkáňovém Centru
Procházková D., Rabušicová P.
Národní Tkáňové Centrum a.s.
Úvod:
,,Čistý prostor“ je definovaný prostor, ve kterém je koncentrace částic ve vzduchu regulována
tak, aby byla splněna specifikovaná třída čistoty.
„Čistý prostor“ v provozních místnostech zpracování tkání, umývárny, materiálové a personální
propusti je deklarován kvalifikací třídy čistoty „C“. Do prostoru přiváděný i odváděný vzduch
prochází filtrací přes hepa filtry. Kontrola „čistého prostoru“ je zabezpečena každodenním
záznamem vnitřního přetlaku na určených manometrech.
Postup:
Důležitou činností sanitářek je mytí a příprava nástrojů a pomůcek ke sterilizaci, a to v prostoru
„čisté umývárny“. Použité věci ze zpracovatelského sálu vloží sanitářka do prokládacího okna ,
které vede do místnosti „čisté umývárny“. Zde proběhne první sanace laminárním prouděním.
Sanitářka nástroje a pomůcky vyjme z prokládacího okna již na straně v „čisté umývárně“
a vloží je do myčky. Tady proběhne termická a chemická desinfekce. Po ukončení mycího
procesu, vyjme sanitářka nástroje a pomůcky do ohraničeného prostoru za přítomnosti
laminárního proudění. Vloží je do sterilizačních obalů a za pomocí svářeček uzavírá . Tak to
připravený materiál určený ke sterilizaci již může opustit „čistou umývárnu“. Sanitářky jsou
oblečeny v bezúletovém oděvu, s obličejovou maskou, rukavicemi a speciální obuví. Laminární
proudění eliminuje množství prachových částic na minimum. Pro čištění „čistých prostor“
včetně „čisté umývárny“ používají sanitářky speciální pomůcky pro tento úklid. Jsou to mopy
z mikrovlákna, bezúletové sterilní utěrky, apod., z mechanických nástrojů používají parní čistič.
Z desinfekčních přípravků používají pouze ty, které nezanechávají po úklidu částice.
Závěr:
Veškeré procedury mytí pomůcek v „čistém umývárně“ i samotné mytí „čistých prostor“ jsou
předpokladem pro udržování vysoké kvality tkáňových a buněčných transplantátů.
43
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
POSTEROVÁ SEKCE
Rekonstrukce dárce po multitkáňovém odběru
Jelínková E., Špirka D., Skokanová M., Čáp F., Karkoška J.
Národní Tkáňové Centrum a.s.
Cíl práce:
Povinnost a provedení rekonstrukce těla je proces přímo specifikovaný legislativou české
republiky v Zákonu 285/2002 Sb. (transplantační zákon), §14 Úcta k lidskému tělu, kde se
uvádí, že: „Při provádění odběru ze zemřelého a při provádění pitev se musí zacházet s tělem
zemřelého s úctou a musí být provedeny všechny úkony tak, aby bylo tělo pokud možno
upraveno do původní podoby“.
Soubor a metody:
Rekonstrukci těla dárce po multitkáňovém odběru prováděným odběrovým týmem Národního
Tkáňového centra je možno rozdělit do tří částí a to dle druhu provedeného odběru.
Rekonstrukce po muskuloskeletálním odběru spočívá ve vymodelování končetin nebo jiných
částí těla pomocí snadno rozložitelných materiálů. Místo odebrané kostní tkáně jsou do
končetin vloženy protézy, které zajišťují pevnost a tvar zrekonstruovaných částí těla. Následně
je rekonstruovaná část těla suturována autoptickým stehem v linii primární incize tak, aby
nedošlo k vyčnívání podkoží a svalových struktur. Na závěr je tělo dárce vždy omyto.
Při odběru rohovek a sklér jsou využívány plastové náhrady, které simulují tvar oka, a díky
speciálnímu svrchnímu povrchu udržují oční víčko dárce zavřené. Výhodou těchto náhrad je
zachování fyziologického tvaru oka. Na závěr je tělo dárce vždy omyto.
Rekonstrukce po odběru kožní tkáně spočívá v omytí a osušení odebíraných ploch, popř.
jejich ošetření desinfekčním roztokem z důvodu snížení krvácivosti podkožních struktur. Celé
tělo je následně zabaleno do celulózových roušek a oblečeno do rozložitelného overalu, který
je součástí rekonstrukční­ho setu.
Výsledky:
Odběrový tým plně odpovídá za provedenou rekonstrukci dárce. Po ukončení rekonstrukce
předává tělo pracovníkům ústavu patologie nebo soudního lékařství. Pracovník ústavu, který
přejímá tělo dárce písemně stvrzuje do protokolu, že je tělo zrekonstruováno vyhovujícím
způsobem.
Závěr:
Rekonstrukce těla dárce je nedílnou a neméně důležitou součástí odběru tkání. Je prováděna
nejen z důvodů platné legislativy v České republice, ale i z důvodu humánních a etických.
44
INFORMACE PRO TKÁŇOVÁ ZAŘÍZENÍ IV/2012
Nestátní zdravotnické zařízení – zdravotnická záchranná služba
Ambulance Meditrans s. r. o. zabezpečí nepřetržitě Vaše požadavky přeprav
lidských tkání a buněk kdykoliv po dobu 24 hodin na území ČR i zahraničí:
n Lidských tkání a buněk
n Orgánů k transplantaci
n dopravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke
specializovanému a nezbytnému výkonu (např. odběru LTB)
Ambulance Meditrans s.r.o. je držitelem rozhodnutí o povolení činnosti tkáňového
zařízení SÚKL z 13.4.2011 pro : Tkáně a buňky přepravované v rozsahu teplot kapalného
dusíku do teploty okolního prostředí v souladu s požadavky tkáňového zařízení
Technické zabezpečení:
n speciální zdravotnická vozidla , se zvláštními výstražnými znameními
n vybavení standardními uzavíratelnými isotermickými boxy, s validovaným
teplotním průběhem SÚKL
n kompresorové chladící boxy s definovanou teplotou v rozmezí +4° C až -18° C
s registrací teplotního průběhu, validované SÚKL o objemu 50 – 110 l
n Kryokontejnery CX 500
Organizační zabezpečení:
n zdravotnické dispečerské pracoviště s 24 hod. provozem
n elektronická evidence požadavků, záznamové zařízení
n sledování vozidel GPS
n přepravu realizují výlučně zdravotničtí pracovníci
Vyhrazené telefonní číslo pro požadavky transplantačních přeprav
AMBULANCE MEDITRANS
2 4140 5640
IV. celostátní konference
BIOIMPLANTOLOGIE 2012
12. – 13. dubna 2012, Brno, hotel Holiday Inn
ODBORNÝ PROGRAM, SBORNÍK PŘEDNÁŠEK
Editor: MUDr. Barbara Kubešová
Nakladatel: MSD
Lidická 23, 602 00 Brno
Rok vydání: 2012
ISBN: 978-80-7392-192-7
46
Společnost Lineq se specializuje
na prodej a servis v oblasti
kryogenních aplikací.
Lineq nabízí:
• Dewarovy nádoby Taylor-Wharton HARSCO
• transport vzorků v kapalném dusíku (LIN) nebo jeho parách
• dodávky kapalného dusíku
• zapůjčení Dewarových nádob a zásobníků LIN
• různé vestavby a příslušenství k Dewarovým nádobám
• skladování vzorků v LIN nebo jeho parách
• programovatelné zamrazovače Sy-Lab
• zálohování vzorků při poruchách
• projekci, realizaci a údržbu kryobank
• monitorování Dewarových nádob a prostoru kryoskladu
Lineq, s.r.o., V Horce 178, 252 28 Černošice
tel./fax: +420 251 642 390, mobil: +420 724 115 290
e-mail: [email protected]
www.lineq.cz
Profesionální dlouhodobé skladování
buněk a tkání v kapalném dusíku.
KRYO je tkáňovým zařízením podle zákona 296/2008 Sb.
KRYO s.r.o.
mobil: +420 724 115 290
Průmyslová 2053
tel./fax: +420 566 520 795
www.kryo.cz
594 01 Velké Meziříčí e-mail: [email protected]
… řešení pro vaši laboratoř
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE SVĚTOVÝCH ZNAČEK
Thermo Scientific - Jouan, Heto, Heraeus, Forma, Labsystems, Barnstead, Sorvall, Savant
EVERMED, ERLAB, TECNIPLAST, SYNGENE
MTX 150 THERMO
nová řada mikroultracentrifug
špičkový výkon 150 tisíc RPM během 80 sec
kompaktní stolní i stojanové provedení
široká nabídka rotorů
HERASAFE KS THERMO
nová generace špičkových biohazard boxů tř. II
certifikace podle ČSNEN12469 - ochrana obsluhy
interní prostředí - třída čistoty ISO4 dle EN ISO 14644-1
dva nebo tři HEPA filtry, volitelně uhlíkové filtry
Sci-tive Ruskinn
Invivo prostředí v izolátoru
řízená atmosféra O2 0-20% a CO2 0-30%, regulace
teploty a regulace RH, HEPA filtrace a uhlíkové filtry
možnost instalace mikroskopu a jiných zařízení
ProtoCol 2 Synbiosis
automatický systém pro počítání kolonií
a analýzu inhibičních zón
rozlišení kolonií od 50 µm,
klasifikace podle barvy,
velikosti i tvaru kolonií
VARIOSKAN FLASH THERMO
multifunkční reader pro destičky 6 -1536
fotometrické, luminometrické
a fluorometrické aplikace,
kontinuální spektrum, špičková přesnost
Matrix PlateMate 2x3
GBOX SYNGENE
dávkovací automat, 6 pozic,
kompatibilní s formáty 24, 48, 96, 384
a 1536, objemy 0,1-300 µl
integrovatelný do robotických linek
i pro samostatné využití
gel imaging systémy v řadě modifikací
pro fluorescenční
i chemiluminiscenční aplikace
výběr chlazených kamer s vysokým
rozlišením a citlivostí
MULTISKAN FC THERMO
mikrodestičkový reader nové generace
96 a 384 jamkové mikrodestičky
možnost integrace s roboty THERMO
MULTIFUGE X1/X3 THERMO
nová řada univerzálních centrifug
až 4 x 750 ml, výkon do 15200 ot
unikátní systém upínání rotoru
bez klíče (Autolock®)
HERAcell 150i THERMO
inkubátor s řízenou atmosférou CO2
garantující výborné kultivační prostředí
kapacita 151 l nebo 240 l
horkovzdušná dekontaminace ContraCon
TRIGON PLUS, s. r. o., Čestlice 93, 251 01 Říčany u Prahy, ČR
tel.: 272680190, 272680370-1, 602313 570-1 fax: 272680914
e-mail: [email protected]
web: www.trigon-plus.cz
Download

bioimplantologie 2012 - Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP