PROGRAM
Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny,
Česká lékařská komora Zlín,
a Lázně Luhačovice, a.s.
si Vás dovolují pozvat na
XIX. SJEZD SPOLEČNOSTI
REHABILITAČNÍ
A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY
který se koná ve dnech 11. – 12. května 2012
v Luhačovicích
INFORMACE
Pátek 11. 5. 2012
8.45
Zahájení
ODBORNÝ PROGRAM
SÁL A
9.00 – 9.50
Opavský J. (Katedra fyzioterapie, FTK UP v Olomouci)
1)
Hledání a ověřování postupů pro zvýšení účinnosti léčebné rehabilitace pacientů
po CMP
2)
Pfeiffer J. (Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Praha)
Koordinace rehabilitace a mezinárodní dohody
3)
Kövári M., Tomek A.
(Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2.LF a FN Motol, Neurologická
klinika UK 2.LF a FN Motol)
Primární a sekundární prevence CMP dle doporučení European Stroke
Organization
4)
Votava J. (Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK Praha)
Ucelenost či koordinovanost rehabilitace v zrcadle české reality a mezinárodních
dokumentů – vztah k poškození mozku, pomůcky, ergoterapie
09.50 – 10.05
10.05 – 10.20
Diskuse
Přestávka
10.20 – 11.05
5)
Kolářová M., Bramborová P. (Nemocnice Beroun, rehabilitační oddělení)
První zkušenosti s využitím klasifikace ICF u pacientů po CMP
6)
Krobot A., Šaňák D., Schusterová B., Kolář P., Tomsová J.
(Oddělení rehabilitace FN Olomouc, Neurologická klinika FN Olomouc)
Olomoucké cerebrovaskulární centrum: Retrospektivní analýza dosavadních
zkušeností a výsledků komplexní rehabilitace nemocných po iktu
7)
Bednář M., Vaňásková E. (Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové,
Rehabilitační klinika LF UK a FN Hradec Králové)
Nové požadavky na kooperaci oborů se vznikem Komplexního
cerebrovaskulárního centra ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
Horáček O. (Nemocnice Beroun, Jessenia a.s.)
8)
Příspěvek k návaznosti péče a mezioborové spolupráci u pacientů po CMP
11.05 – 11.20
Diskuse
11.20 – 12.00
9)
Laššáková M., Krátky J., Obertová J., Barlíková H. (Kováčová SR)
Využitie lokomatu u hemiparetického pacienta - kazuistika
10)
11)
12)
Sedlář J., Novinky firmy BTL
Vojtíšek R., Nové trendy ve fyzioterapii
Malina J., Novinky firmy Proormedent
Prezence účastníků - Sjezdová kancelář
Městský dům kultury Elektra, hlavní vchod
čtvrtek 10. 5. 2012
15.00 – 21.00 hod.
pátek 11. 5. 2012
od 7.00 hod. a dále pak po celou dobu jednání
Vzhledem k velkému počtu účastníků prosíme o včasnou registraci.
Účastnický poplatek
450,- Kč členové SRFM
700,- Kč nečlenové SRFM – bude vybírán při prezenci
Ubytování a stravování
Bližší informace obdržíte u registrace.
Společenský večer
Pátek 11. 5. 2012 ve 20.00 hod. ve Společenském domě
s cimbálovou muzikou a rautovým pohoštěním.
Vstup na pozvánku s příspěvkem 220,- Kč
Schůze výboru SRFM
Čtvrtek 10. 5. 2012 v 18.30 hod. v salonku Společenského domu
Parkování vozidel
- omezeně přímo u Městského domu kultury Elektra (parkovací automaty)
- parkoviště za nákupním střediskem Albert
(200m od místa konání akce – parkovací automaty)
- parkovací dům ul. Solné
- ul. Nábřeží - Pátek 11.5.2012 - parkovací karty á 60 Kč/den obdržíte u
registrace
Upozornění pro přednášející
Žádáme přednášející o dodržení stanoveného časového limitu 10'.
Upozornění vystavujícím firmám
Expozice je možno instalovat ve vyhrazených prostorách MěDK Elektra
již dne 10. 5. 2012 od 15.00 hod.
Jednotný poplatek za pronájem výstavní plochy činí 8.000,- Kč na celou
dobu konání akce, pokud není s organizátory dohodnuto jinak.
Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16.
Pro nelékařské obory je akce zařazena jako akreditovaná. Certifikáty budou
vydávány u prezence.
MUDr. Jan Vacek
předseda SRFM
Doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.
vědecký sekretář SRFM
MUDr. Jiří Hnátek
za organizační výbor
Sobota 12. 5. 2012
9.00 – 10.00
32)
Lippert-Grüner, M.
(ANR Bonn, Medizinische Fakultät der Universität zu Köln, 1 LF UK Klinika
rehabilitacniho lekarstvi)
Fázový model neurorehabilitace
33)
Bártlová B., Nováková M., Dobšák P., Siegelová J.
(Katedra fyzioterapie a rehabilitace a Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
LF MU, FN u sv. Anny v Brně)
Kombinace fyzioterapie a ergoterapie u pacientů po cévních mozkových
příhodách po tříměsíční léčbě
34)
Tomanová M. (Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí)
Využití infinity method u pacientů po cévních mozkových příhodách
35)
Kolářová B., Vlčková K., Krobot A., Marková M., Hluštík P.
(Ústav fyzioterapie FZV UP v Olomouci, Rehabilitační oddělení FN Olomouc,
Neurologická klinika FN Olomouc)
Objektivizace „představy pohybu“ v rehabilitaci pacientů po cévní mozkové
příhodě pomocí povrchové elektromyografie
36)
Bastlová P., Frgálová I., Fábryová L., Krobot A.
(Ústav fyzioterapie FZV UP v Olomouci, Oddělení rehabilitace Fakultní nemocnice
Olomouc)
Hodnocení ideomotorických funkcí horní končetiny u hemiparetiků pomocí
povrchové elektromyografie
10.00 – 10.20
10.20 – 10.35
Diskuse
Přestávka
10.35 – 11.35
37)
Kozlerová Š. (Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Praha)
Využití inerciálních senzorů v rehabilitaci
38)
Sládková P. (Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze)
Výsledky studie klinické aplikace inerciálních senzorů (akcelerometru) u
pacientů po poškození mozku s poruchou hybnosti HK
39)
Lísalová K. (Nemocnice Beroun, Fyziatrie a léčebná rehabilitace)
Logopedická péče u pacientů po cévní mozkové příhodě na oddělení Fyziatrie a
léčebné rehabilitace nemocnice Beroun
40)
Kocábková E., Vaňásková E., Němeček O., Hatáková E.
(Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec
Králové, Rehabilitační klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Mezioborová spolupráce při terapii dysartrie
41)
Macháčková K.
(Katedra rehabilitace, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě)
Ověření míry úpravy somatosenzorických funkcí na paretické horní končetině u
pacientů po cévní mozkové příhodě v postakutním stádiu – výsledky klinické studie
11.35 – 11.55
11.55 – 12.00
Diskuse
Zakončení
XIX. SJEZDU SPOLEČNOSTI REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY
12.00 – 12.30
12.30 – 13.45
Plenární schůze
Oběd
13.45 – 14.30
Postery - salonek KB
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Faltynová M., Košková P.
(Oddělení fyziatrie a rehabilitačního lékařství Nemocnice Beroun)
Fyzioterapie a ergoterapie u pacientů po cévní mozkové příhodě
Gabrhel J., Popracová Z., Tauchmannová H., Chvojka Z.
(Súkromná ordinácia liečebnej rehabilitácie a akupunktúry, termovízna diagnostika,
Trenčín, Národný ústav reumatických chorob, Pieštany, Slovenská republika,
Soukromá ordinace léčebné rehabilitace, myoskeletální medicíny a akupunktúry
Břehy, Česká republika)
Pelvifemorálna oblasť v termovíznom zobrazení - záťažou modifikované nálezy
Chmelíková P., Luppiová S. (HL Luže - Košumberk)
Nácvik vertikalizace se současným střídavým pohybem dolních končetin u
pacientů s neurologickým deficitem v HL Luže Košumberk
Ivanov A. (NZZ Terap-tilia s.r.o., Praha 5)
Etiologie skoliózy a životní styl
Jurutková Z., Kolářová B., Szmeková L., Marková M., Bastlová P., Krobot A.
(Oddělení rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc, Kineziologická laboratoř a
laboratoř chůze FN Olomouc, Ústav fyzioterapie FZV UP v Olomouci)
Využití chodícího pásu s audiovizuální zpětnou vazbou u pacientů po CMP
Karpašová J. (NZZ-PhDr. Jarmila Karpašová)
Možnosti komplexní péče o dítě s postižením mozku v centru prointepo
Konečný L., Kocourková J., Siegelová J., Dobšák P.
(Katedra fyzioterapie a rehabilitace, LF MU, Brno, Klinika tělovýchovného lékařství
a rehabilitace, FN u sv. Anny, Brno)
Baroreflexní senzitivita srdeční frekvence u roztroušené sklerózy
Luppiová S., Chmelíková P.
(Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Rehabilitace II, Košumberk 80, Luže)
Využití hybnosti postižené horní končetiny s biofeedbackem u CMP
Matolínová V. (Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK,Praha)
Fyzioterapie pacientů s ataxií
Papoušek J., Kultová Y.
(Rehabilitační oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv.K.Boromejského, Praha)
Cévní mozková příhoda na lůžkách včasné rehabilitace
Svozílková, P.
(Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, Albertov 7, Praha 2,
128 00)
Využití inerciálních senzorů pro měření aktivity horních končetin u pacientů po
CMP z pohledu ergoterapeuta
Kafková H. (Rehabilitační oddělení K.N. Liberec a.s.)
Využití motorického učení v rámci Bobath konceptu při terapii pacientů po CMP
Kučerová M. (NCO NZO Brno)
Aktuální informace o celoživotním vzdělávání fyzioterapeutů u NCO NZO Brno
SÁL A
SÁL B
14.30 – 15.30
Švestková O. (Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze)
13)
Neurorehabilitace a její organizace u pacientů po cévním onemocnění mozku
14)
Říha M.
(Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, Ústřední vojenská nemocnice Praha)
Zkušenosti s poskytováním péče o pacienty v podmínkách komplexního
cerebrovaskulárního centra.
Angerová Y. (Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN Praha)
15)
Rehabilitace pacientů po difusním hypoxicko-ischemickém postižení mozku
16)
Kálal J. (UK, II.LF a FN Motol)
Cévní příhoda mozková jako následek rehabilitace?
17)
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Siegelová J., Kadlčík T., Charvátová M.,
Skotáková J.
(Rehabilitace NMB Brno, Fyzioterapie FZV UP Olomouc, KFRL LF MU Brno, RTG
DN FN Brno, KPVK FTK UP Olomouc)
Dysfagie po cévní mozkové příhodě
14.30 – 15.30
Vyskotová J.,Baarová Š., Mrázková E., Bužgová R., Sachová P., Richterová K.
23)
(Centrum pro poruchy sluchu a rovnováhy, Katedra rehabilitace, LF OU, Ústav
ošetřovatelství a porodní asistence, LF OU, Klinika pracovního a preventivního
lékařství FNO, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, LF OU)
Kvalita života se závratí
24)
Mrázková E., Vyskotová J. Sachová P., Richterová K.
(Centrum pro poruchy sluchu a rovnováhy, Ústav epidemiologie a ochrany
veřejného zdraví, LF OU, Katedra rehabilitace, LF OU)
Objektivní vyšetření závrati
25)
Tošnerová V., Hamanová H., Vaňásková E.
(Rehabilitační klinika Lékařské Fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v
Praze,Rehabilitační klinika FN v Hradci Králové)
Je rozhodující metodika fyzioterapie vertebrogenních pacientů nebo kvalitní
kineziologický rozbor a individuální přístup?
26)
Jandová D., Formanová P., Morávek O.
(Klinika rehabilitačního lékařství 3.LF UK,Praha,Centrum zdraví Jona Praha)
Využití počítačové kineziologie u hernie disku
27)
Endrlová J., Smékal D.
(Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci)
Vliv úsilí vyvíjeného horními končetinami na metabolické a kardiovaskulární
zatížení při Nordic walking
15.30 – 15.50
15.50 – 16.05
Diskuse
Přestávka
16.05 – 17.05
18)
Vaňásková E., Bielmeierová J., Osladil T. (Rehabilitační klinika, FN Hradec Králové)
Sledování parametrů kvality života u nemocných po cévní mozkové příhodě
19)
Kříž V., Majerová V. (Rehabilitace, Kutnohorská 46, 281 63 Kostelec n.Č.Lesy)
Rehabilitace hemiplegiků doma
20)
Axmannová V.
(Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Rehabilitace II, Košumberk 80, Luže)
Mezioborová spolupráce při řešení poruch polykání u pacientů po cévní mozkové
příhodě
21)
Gawlik K.(Jessenia a.s.Nemocnice Beroun, odd. rehabilitace a fyziatrie)
Psychodiagnostické metody a psychoterapeutické postupy na lůžkovém oddělení
rehabilitace
22)
Vítková M. (Boskovice)
Ergoterapie v komplexní léčbě CMP
17.05 – 17.25
Diskuse
15.30 – 15.50
15.50 – 16.05
Diskuse
Přestávka
16.05 – 16.50
28)
Siegelová J., Havelková A., Pohanka M., Dušek J., Dobšák P., Cornélissen G.,
Halberg F.
(Katedra fyzioterapie a rehabilitace, Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace,
LF MU Brno, Universita v Minnesotě, USA)
Sedmidenní monitorování krevního tlaku u pacientů po infarktu myokardu v
kardiovaskulární rehabilitaci: ambulantní arteriální index tuhosti tepny
29)
Pochmonová J., Havelková A., Vank P., Dobšák P., Siegelová J.
(Katedra fyzioterapie a rehabilitace, Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
Lékařské fakulty MU, FN u sv. Anny v Brně)
Kardiovaskulární rehabilitační program u pacientů s chronickou ischemickou
chorobou srdeční
30)
Rojová P. (Dětský domov Strančice)
Kazuistika chlapce s život zachraňující amputací dolní končetiny, provedenou
ihned po porodu – následná rehabilitační a protetická péče v Dětském centru ve
Strančicích
31)
Karpašová J., Světlíková A., Jankovská Š., Voltrová M.
(NZZ - PhDr. Jarmila Karpašová)
Kazuistika dívky s diagnózou dětská mozková obrna a Pierre Robin syndromem
16.50 – 17.05
Diskuse
Download

PROGRAM - Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP