doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
Pracoviště
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno; Jihlavská 20, 625 00 Brno
Ceitec-Masarykova Univerzita Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
2008: obhajoba habilitační práce "Ovlivnění negativních příznaků a kognitivního deficitu
schizofrenie vysokofrekveční repetitivní transkraniální magnetickou stimulací levého
prefrontálního kortexu" na LF MU Brno - titul Doc.
2005: atestace z psychiatrie druhého stupně
2002: obhajoba disertační práce „Mozková perfuze a depresivní porucha: 99mTc-HMPAO
SPECT studie“ na LF MU Brno – titul Ph.D.
2001: atestace z psychiatrie prvního stupně
1998 – 2002: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno – postgraduální studium v
oboru psychiatrie
1992 – 1998: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno – obor všeobecné lékařství
1988 – 1992: Gymnázium Koněvova 47, Brno
Přehled odborné praxe
2012 - dosud: samostatně pracující lékař Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno se
specializací na afektivní a schizofrenní poruchy
2011 - dosud: seniorní výzkumný pracovník skupiny Aplikované neurovědy CEITEC - MU
Brno
2011 - dosud: zástupce přednosty pro školství Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno
2003 - 2012: vedoucí lékař mužského psychotického oddělení Psychiatrické kliniky LF MU a
FN Brno
1998 – 2002: sekundární lékař Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno
Pedagogická činnost
2011 - dosud: předseda oborové rady psychiatrie LF MU Brno
2010 - dosud: člen atestační komise ošetřovatelské péče pro duševní zdraví LF MU Brno
-1-
2008 - dosud: člen oborové rady psychiatrie LF MU Brno
2008 - dosud: člen atestační komise pro obor psychiatrie
2008 - dosud: docent Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno
2008 - dosud: vedení diplomových a bakalářských prací na LF MU Brno
2004 – dosud: vedení studentů ve SVOČ a prezentace prací na konferenci SVOČ LF MU
Brno
2004 – dosud: školitel doktorandů Psychiatrické kliniky LF MU Brno (2x úspěšná obhajoba)
2002 – 2008: odborný asistent Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno
2001 - 2002: asistent Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno
Vědeckovýzkumná činnost
odborný spolupracovník grantového projektu IGA MZ ČR „Mozeček, kognitivní dysfunkce a
mechanismy kontroly pohybu a odhadu času u dystonie a schizofrenie“ od roku 2012
národní koordinátor studie 13639A (A 6-month, randomised, double-blind, parallel-group,
risperidone-controlled, fixed-dose study evaluating the safety and efficacy of zicronapine
in patients with schizophrenia) v letech 2010-2012
hlavní řešitel grantového projektu IGA MZ ČR „Funkční mozkové koreláty související s
léčbou negativních příznaků schizofrenie repetitivní transkraniální magnetickou stimulací“
v letech 2008–2011, úspěšně oponováno
odborný spolupracovník grantového projektu IGA MZ ČR Vliv farmakogenetických a
farmakokinetických faktorů na účinnost a bezpečnost terapie prvních epizod schizofrenie“
v letech 2008-2011, úspěšně oponováno.
odborný spolupracovník grantového projektu IGA MZ ČR „Predikce průběhu iniciálních fází
schizofrenie pomocí morfologie mozku“ v letech 2008-2011, úspěšně oponováno.
odborný spolupracovník grantového projektu IGA MZ ČR „Anatomická a funkční
konektivita motorických oblastí CNS u schizofrenie“ v letech 2008-2011, úspěšně
oponováno.
obhajoba habilitační práce „Ovlivnění negativních příznaků a kognitivního deficitu
schizofrenie vysokofrekveční repetitivní transkraniální magnetickou stimulací levého
prefrontálního kortexu“ v roce 2008, titul Doc.
vědecký pracovník výzkumného záměru MŠMT ČR „Vnitřní organizace a neurobiologické
mechanismy funkčních systémů CNS“ v letech 2005-2011, úspěšně oponováno
odborný spolupracovník grantového projektu IGA MZ ČR „Ovlivnění kognitivního deficitu u
nemocných s depresivní poruchou pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace
(rTMS) v podmínkách jednoduše slepé, randomizované studie“ v letech 2005-2007,
úspěšně oponováno
-2-
hlavní řešitel grantového projektu IGA MZ ČR „Ovlivnění negativních příznaků schizofrenie
pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) v podmínkách jednoduše
slepé, randomizované studie“ v letech 2004-2006, úspěšně oponováno.
odborný spolupracovník grantového projektu IGA MZ ČR „Ověření a posouzení dynamiky
profilu kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou“ v letech
2004-2006, úspěšně oponováno.
odborný spolupracovník grantového projektu IGA MZ ČR „Velikost hipokampu u prvních
epizod schizofrenie“ v letech 2002-2005, úspěšně oponováno.
obhajoba disertační práce „Mozková perfuze a depresivní porucha: 99mTc-HMPAO SPECT
studie“ na LF MU Brno v roce 2002, titul Ph.D., školitel Prof. MUDr. Eva Češková, CSs.
participace na mezinárodních, multicentrických psychofarmakologických studiích cílených
na léčbu afektivních a schizofrenních poruch od roku 2000
odborný spolupracovník výzkumného záměru MŠMT ČR „Plasticita řídících systémů
centrálního nervového systému a možnosti jejího ovlivnění“ v letech 1999-2004, úspěšně
oponováno
Výběr z publikační činnosti
PŘIKRYL, Radovan. Nejvýznamnější lékové interakce antipsychotik v průběhu života.
Postgraduální medicina, Praha: Mladá Fronta, 2012, roč. 14, č. 1, s. 70-75. ISSN 1212-4184.
PŘIKRYL, Radovan, Michal MIKL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Libor USTOHAL, Tomáš
KAŠPÁREK, Radek MAREČEK, Michaela VRZALOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Jiří VANÍČEK. Does
repetitive transcranial magnetic stimulation have a positive effect on working memory and
neuronal activation in treatment of negative symptoms of schizophrenia?
Neuroendocrinology Letters, Stockholm: MAGHIRA & MAAS PUBLICATIONS, 2012, roč. 33,
č. 1, s. 101-108. ISSN 0172-780X.
PŘIKRYL, Radovan. Dlouhodobě působící injekční risperidon u pacientů s první epizodou
schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie, Praha: Galén, 2012, roč. 108/2012, č. 1, s. 2934. ISSN 1212-0383.
ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Společně na cestě k moderní
psychiatrii. In Sborník příspěvků 15.ČSPS: Společně na cestě k moderní psychiatrii. Brno:
Tribun EU, 2011. s. 1-286, 286 s. ISBN 978-80-263-0039-7.
PŘIKRYL, Radovan a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Kombinace antipsychotik a jejich
postavení v léčbě schizofrenie. Psychiatrie pro praxi, Praha: Solen, 2010, roč. 2010, č. 1,
s. 15-17. ISSN 1213-0508.
PŘIKRYL, Radovan. Narušená epizodická paměť u schizofrenie z pohledu funkčních
zobrazovacích metod mozku. Česká a Slovenská psychiatrie, Praha: Galén, 2010, roč. 106,
č. 5, s. 296-299. ISSN 1212-0383.
-3-
PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor
USTOHAL, Simona VENCLÍKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Monika VEČEŘOVÁ. Ovlivnění
kognitivního deficitu schizofrenie pomocí repetitivní transkraniální magnetickou stimulací.
Česká a Slovenská Psychiatrie, Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 104, č. 4, s. 161-166. ISSN 12120383.
PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Simona
VENCLÍKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Long-term efficacy of repetitive TMS in the treatment of
negative symptoms of schizophrenia. In european Neuropsychopharmacology. Barcelona:
ECNP, 2008. s. 468-469, 2 s. ISSN 0924-977X.
SAND, Phillip, Berthold LANGGUTH, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. A
putative DRD3 schizophrenia risk haplotype deconstructed. Biological Psychiatry, USA:
Society of Biological Psychiatry, 2008, roč. 63, č. 3, s. e21-e22. ISSN 0006-3223.
PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Hana
KUČEROVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Six-month alleviation from negative schizophrenic
symptoms after repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): a single case study
report. Psychiatrie, Praha: Tigis, 2007, roč. 11, č. 1, s. 21-23. ISSN 1211-7579.
DOLEŽAL, Tomáš, Martin ANDERS a Radovan PŘIKRYL. Náklady na hospitalizace pacientů s
Alzheimerovou chorobou. Farmakoekonomika, 2007, roč. 2, č. 2, s. 56-59.
PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Neurological soft
signs, clinical symptoms and treatment reactivity in patients suffering from first episode
schizophrenia. Journal of Psychiatric Research, Elsevier, 2006, roč. 2006, č. 40, s. 141-146.
ISSN 0022-3956.
PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL a
Ivana PALČÍKOVÁ. Stimulace prefrontálního kortexu a léčba negativních příznaků
schizofrenie. Česká a Slovenská psychiatrie, Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 2006, č. 8, s. 416422. ISSN 1212-0383.
PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jiří PRÁŠEK a Vlasta OBROVSKÁ.
Zkušenosti s metodou SPECT u pacientů s depresivní poruchou. Česká a Slovenská
Psychiatrie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 97, č. 7, s. 340-342.
ISSN 1212-0383.
-4-
Download

doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.