5. Subjekt
1. Subjekt jako levovalenční syntaktická pozice (vs. inakuzativní slovesa)
2. Subjekt – typy syntaktických subjektů (slovní druhy, věty apod.)
3. Subjekt – sémantické charakteristiky
4. Subjekt
a) nevyjádřený (non espresso / sottinteso)
b) neurčený (indefinito):
o všeobecný (generico
o neurčitý (indeterminato)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 1.
• Subjekt je tzv. levovalenční syntaktickou pozicí, která je obvykle vyhrazena externímu
argumentu (vs. interní argumenty, které jsou uvnitř SV)
F
ei
externí arg.
SV
5
ei
V
interní arg.
a)
b)
c)
d)
e)
•
•
Piove [...]
Giovanni ride [ 1 ]
Giovanni arriva [ 1 ]
Giovanni legge un libro [ 1, 2 ]
Giovanni regala dei fiori a Maria [ 1, 2, 3 ]
Obvykle jsou b) a c) definována jako intranzitivní (nepřechodná) slovesa = nemají
předmět(y), interní argument(y), jen externí argument, který je realizován jako subjekt.
Mezi b) a c) jsou však velké rozdíly v syntaktickém chování, které ukazují, že slovesa c)
nemají ve skutečnosti externí argument:
(1) Pronominalizace interního argumentu / komplementu objektového:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Giacomo ha insultato due studenti.
Giacomo ne ha insultati due.
Giacomo ha parlato a due studenti.
*Giacomo ne ha parlato a due.
Giacomo passa tre settimane a Milano.
Giacomo ne passa tre a Milano.
Giacomo resta tre settimane a Milano.
*Giacomo ne resta tre a Milano.
(2) Pronominalizace komplementu v pasívu
a) Molti studenti furono arrestati.
b) Ne furono arrestati molti.
(3) Pronominalizace subjektu intranzitivních sloves:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Molti studenti arrivano.
Ne arrivano molti.
Molti studenti viaggiano.
*Ne viaggiano molti.
Molti studenti telefonano.
*Ne telefonano molti.
) U sloves typu arrivare je pronominalizace možná, u viaggiare, dormire atd. možná není Ö
musí jít o dva různé typy „intranzitivity“.
) Slovesa typu arrivare jsou tzv. inakuzativní; postrádají externí argument, jejich subjekt je
vlastně interním argumentem, který je do pozice subjektu přesunut:
a)
b)
c)
d)
e)
Piove [...]
Giovanni ride [ 1 ] = intranzitivní slovesa
Giovanni arriva [ 2 ] = inakuzativní slovesa
Giovanni legge un libro [ 1, 2 ]
Giovanni regala dei fiori a Maria [ 1, 2, 3 ]
Ad 2.
• Obvyklá definice říká, že podmět je většinou nějaké substantivum, nějaký činitel, konatel
apod. – snaha definovat pozici v sémantických a morfologických termínech
• V pozici subjektu však může vystupovat mnoho morfologických i syntaktických kategorií
• Slovní druhy jako substantivum, adjektivum, zájmeno atd. = substanční podmět (srov.
Hamplová, 2004, s. 306-307)
• Situační (= větný) podmět (Grepl – Karlík, s. 230)a) sloveso v infinitivu (= implicitní
vedlejší věta), b) explicitní vedlejší věta podmětná:
a) Partire così presto è un tormento
b) Che arrivi Giorgio, angustia anche Maria
F
ei
Soggetto
SV
5
5
Giovanni
Lui
Il migliore
Partire
Che arrivi Giorgio
........
Ad 3.
• To, že je subjekt pozice, znamená, že může být obsazen i výrazy, které nesou různé
sémantické role (Salvi – Vanelli, 2004, s. 38):
a) Giovanni mangia la finestra (AGENTE)
b) Giovanni ha ricevuto la lettera (TERMINE)
c) Giovanni vede Maria (ESPERIENTE)
d) Giovanni ha una bella casa (POSSESSORE)
e) La casa è passata a Piero (OGGETTO)
f) Giovanni è caduto (OGGETTO - subjekt inakuzativních sloves ≠ AGENS)
2
Ad 4.
a) Subjekt nevyjádřený - non espresso / sottinteso / sottaciuto
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Subjekt je nevyjádřený v nefinitiních tvarech slovesa:
o Giovanni i ha promesso di ... i venire
Subjekt je nevyjádřený ve finitních tvarech slovesa:
o (Io) lo farò per te
o (Loro) lo faranno al più presto
Pronominální subjekt je však obligatorní v následujících kontextech (jde o komunikačně
podmíněné systémové faktory?):
a) elipsa přísudku: Giovanni parte in vacanza in luglio, noi in agosto
b) vytýkací konstrukce: Siamo noi che vi ringraziamo
c) aktuální členění (rematizace podmětu): l’abbiamo fatto noi
d) fokalizace (vynucená přítomností nějakého „fokalizátoru“): vieni anche tu alla
festa?
e) kontrast / kontrapozice: ti ho telefonato io, non mio fratello
Otázka: je distribuce povinného pronominálního subjektu stejná i v češtině? (Srov. Grepl
– Karlík, s. 226-227) – Dobré téma na kontrastivní práci na paralelním korpusu (!!!)
b) Subjekt neurčený: (A) generico / (B) indeterminato
(Hamplová, s. 308: všeobecný / neurčitý)
(A)
„Il soggetto generico si riferisce a un numero non definito di possibili referenti
(eventualmente tutti) all’interno di un certo contesto.“ (GGIC, I, s. 112)
ƒ
Generický subjekt je vyjadřován především v konstrukci tzv. si impersonale (a
samozřejmě s neosobními slovesy jako bisognare apod.):
a) Qui si mangia benissimo
b) Si pensa già di farne una nuova edizione
c) Si viene / è spesso dimenticati (subjekt pasivní věty)
d) Pozor na rozdíl Lo si spia da molto / (Lui) se lo immagina
(B)
„Il soggetto indeterminato si riferisce a un soggetto la cui referenza non è specificata.“
(GGIC, I, s. 112)
ƒ Subjekt neurčitý se vyjadřuje:
o 2. os. sg. In Italia, in qualsiasi trattoria vai, trovi sempre pastasciutta
o 1. os. pl. In Italia beviamo molto caffè
o 3. os. pl. Cos’è successo? – Hanno ammazzato una persona
3
Download

5. Subjekt 1. Subjekt jako levovalenční syntaktická pozice (vs