PLODNOST
Ivana Gardiánová
Katedra genetiky a šlecht ní
Plodnost - komplexní vlastnost, která je výsledkem schopností samc a
samic poskytovat zdravé potomstvo v optimálním po tu za ur itý as.
Nejd ležit jší užitková vlastnost hospodá ských zví at, všechny užitkové vlastnosti
jsou funkcí plodnosti.
Plodnost hodnotíme u jednotlivých zví at, v rámci skupiny a u jednotlivých druh
hospodá ských zví at.
•
Plodnost samc - dána schopností produkce kvalitního ejakulátu a jeho
zapravení do pohlavního ústrojí samice.
•
Plodnost samic - dána schopností pravidelné reprodukce tj. pravidelným
pohlavním cyklem, zab eznutím a porodem (vrhem) zdravého a
životaschopného mlád te (mlá at).
Rozmnožování vyšších živo ich
• všechny druhy vyšších živo ich se množí pohlavn
• vznik nového jedince spojením spermie a vají ko - zygota
• vznik specializovaných orgán (pohlavních)
– sam í pohlavní soustava
– sami í pohlavní soustava
• sam í a sami í pohlavní žlázy produkují
– gamety (pohlavní bu ky)
– pohlavní hormony
Dosp lost a využití k plemenitb
Skot
Prasata
Koza
Ovce
Kon
Pes
Ko ka
Pohlavní dosp lost (m s.)
6 – 14
6 – 14
6–8
6-8
6–8
6-8
4–6
5 - 12
8 – 16
6 – 20
6 – 12
7 - 14
7–9
7-9
Chovatelská dosp lost (m s.)
12 – 14
15 - 20
8 - 18
12 – 15 12 - 15
12 – 15 10 – 24
36 – 52
36 – 48
12
18 - 24
18
T lesná dosp lost (roky)
4-5
1,5 - 2
2,5 - 3
2-4
T. 6 – 7
Ch. 5 – 6
2- 3
1–1,5
Délka doby využití k plemenit.
(roky)
8 - 15
3–4
6-8
5-6
15 – 18
8 - 12
4 –5
Senilita ve stá í (roky)
20 - 30
7 - 10
12
10 - 12
25 – 30
8 - 14
6–7
Smrt ve stá í (roky)
25 - 30
15 - 20
20 - 25 15 - 20
35 - 40
10 - 20 8 – 10
Plodnost samc
• tvorba pohlavního hormonu - testosteronu
• sperma (ejakulát) - spermie a plasma
• plasma - sekrety p ídatných pohlavních žláz - tvo í vhodné
prost edí spermiím, umož ují pohyb a dodávají energii
– beran, kozel - 10 % plasmy -------- 0,5 - 2 ml ejakulátu
– býk - 50 % plasmy ----------- 2 - 10 ml ejakulátu
– h ebec - 90 % plasmy -------- 30 - 300 ml ejakulátu
– kanec - 80 % plasmy --------- 100 - 700 ml ejakulátu
• oplozovaní schopnost spermií - dle druhu (skot) 24 hodin až
(dr bež) n kolik týdn
• kapacitace spermie - dozrání pobytem v pohlavních orgánech
samice a stykem se sliznicí a sekrety d lohy a vejcovod
– dle druhu 1,5 až 5 hodin
P ipoušt ní samcem
• p irozené p ipoušt ní
– p ipoušt ní volné - skupina samic s 1 i
více samc ve stád a pá ení dle íje samic
– p ipoušt ní skupinové (harémové) skupina samic a 1 plemeník v
p ipoušt cím období
– p ipoušt ní „z ruky“ - k pá ení
p edvedeni samec i samice tzv. „na ruce“,
kontrola chovatele
– plemeník musí být licentován podle
zákona
• inseminace (um lé oplod ování)
– odb r spermatu do um lé vagíny
– hodnocení spermatu
– ed ní a vytvo ení insemina ní dávky (polyvinylchloridové
trubi ky nebo ampule)
– kryokonzervace v tekutém dusíku (-196°C)
– vlastní inseminace - zapravení do samice
•
•
•
•
h ebec
3-4/týden, 50-60/rok …….... inseminace 200 - 250
3-4/týden, 80-120/rok ….…..inseminace p es 5 000
býk
kanec
2-3/týden, 30-40/rok ….…….inseminace až 2 500
kozel, beran 12-20/týden, 80-120/rok …… inseminace až 5 000
Plodnost samic
• tvorba pohlavních bun k (vají ek), pá ení a vytvo ení
prost edí pro vývin zárodku a plodu do doby porodu
• tvorba pohlavních hormon - estrogeny a progesteron
• ovulace - uvoln ní vají ka z Graafova folikulu
– spontánní - v íji bez závislosti na pá ení (kráva, klisna,
prasnice)
– provokovaná - ovulace po pá ení nervovým podrážd ním
(ko ka, králice)
– vn jší projev ovulace je íje
Po et narozených mlá at
•
Unipara
– 1 mlád
– klisna
– kráva
– srna, la
• Multipara
–
–
–
–
–
–
2 a více potomk
ovce (2 x 2 - 4 a více)
koza (2 x 2 - 4 a více)
prasnice (2 x 6 - 15)
pes, ko ka (2 x 4 - 16)
králík (6 x 4 - 12)
Pohlavní cyklus
• zm ny v chování
–
–
–
–
–
•
neklid
vokalizace
vyhledávání t lesného kontaktu
v optimální dob íje stojí klidn
prasnice tzv. „reflex nehybnosti“
íjové chování
–
–
–
–
–
–
kráva se „b há“
prasnice se „bouká“
koza se „prská“
klisna se „h íná“,
fena se „hárá“
ko ka se „mrouská“
• mezi íjemi - období íjového cyklu
• dle po tu íjí za rok jsou zví ata
– monoestrická - íje 1 x rok - divoká zví ata, srna, la
– diestrická - íje 2 x ro n - ko ka, fena
– polyestrická - íje vícekrát do roka
• celoro n - kráva, prasnice, mor e, potkan
• sezónní - cykly na ja e a podzim - klisna, ovce, koza
• fáze íjového cyklu - (21 dní)
– proestrus - p íprava na íji (3 dny)
– estrus - vlastní íje (1 - 2 dny)
– metestrus - po íjové zklid ovací období (cca 4 dny)
– diestrus - mezi íjové období klidu
Skot
Prasata
Kozy
Ovce
Kon
Typ
celoro n
celoro n
sezónn
sezónn
sezónn
pohlav.
polyestr.
polyestr.
polyestr. polyestr. polyestr.
cyklu
Délka
pohlav.
21
21
21
14 - 19
21
cyklu
(dny)
Délka íje
24
24 - 96
12 - 48
24 - 36
3 – 5 dní
(hod)
Délka
285
115
150
150
333
b ezosti
(dny)
3. – 5. den
Doba
2. pol. íje 2. den íje 2. pol. íje 2. pol. íje
íje
zapoušt.
Délka
305
56 – 85
316
100 - 140 120 - 240
laktace
(dny)
Pes
Ko ka
diestr.
diestr.
s.p.
J,P
21
8 – 14
dní
6-8
63
56-68
9. – 13.
den íje
42 - 52
42
Parametry plodnosti - stádo
•
b ezost po 1. inseminaci - % zab ezlých plemenic po 1. inseminaci
•
% celkové b ezosti (po všech inseminacích) - % plemenic zab ezlých po všech
inseminacích z celkového po tu 1. insemin.
•
hrubá natalita - po et všech narozených telat na 100 krav
•
•
istá natalita - po et živ narozených telat na 100 krav
natalita krav - po et telat narozených na 100 krav/rok po ode tení telat od prvotelek
Parametry plodnosti - skot
•
délka SP (service perioda, mezib ezost, neb ezost) - po et dn od porodu do nového zab eznutí:
60 - 90 dní
•
mezidobí - (sou et dn SP + délka b ezosti) - po et dn od porodu do porodu: 350 - 380 dní
•
insemina ní interval - po et dn od porodu (zmetání) do 1. inseminace: 57 - 67 dní
•
insemina ní index (index zab ezávání) - po et inseminací nutných k zab eznutí: 1,1 - 1,6
•
index plodnosti - p i hodnocení celoživotní užitkovosti
Parametry plodnosti - prasata
• po et selat v jednom vrhu
– (dobré 10 - 12 kus )
• délka mezidobí (150 dní)
• % zab ezávání po 1. inseminaci
– (velkochovy 80 - 85 %)
• intenzita reprodukce - 2 vrhy do roka
Parametry plodnosti - ovce
• po et narozených jeh at na 100 bahnic
(140 - 150 %, pop . 250 %)
• mortalita jeh at (do 1 %)
• po et odchovaných jeh at
• po et zab ezlých matek ze všech
zapušt ných (80 - 90 %)
Parametry plodnosti - dr bež
• potenciální plodnost - po et vajec snesených za ur ité období
– snáška vajec podle druh (PP)
• skute ná plodnost - hrubá ( istá) líhnivost vajec - po et
potomk ze všech vajec vložených (z vajec oplozených a
vložených) do líhn - 65 - 85 % podle druhu
•
SP
PP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Perli ky
Pštrosi
Slepice – nosný typ
Slepice – masný typ
Kachny
Kr ty
Husy
Bažanti
K epelky japonské
70 - 75 %
50 - 70%
80 – 85 %
80 – 85 %
75 – 80 %
75 – 80 %
65 – 70 %
50 - 60 %
40 - 60 %
140 - 200 vajec
40 - 60 vajec
290 - 340 vajec
150 - 170 vajec
150 - 300 vajec
90 - 120 vajec
50 - 70 vajec
40 - 60 vajec
až 300 vajec
Um le vyvolaná neplodnost
Kastrace - zastavuje se produkce spermií i vají ek a hormonální
innost pohlavních žláz
Sterilizace - zabrání se oplodn ní (produkci pohlavních bun k) p i
zachování hormonální innosti pohlavních žláz
•
•
•
•
•
•
•
h ebec
býk
kanec
kohout
beran
kozel
pes
•
•
•
•
•
•
•
valach
v l
vep
kapoun
skopec
h up
fešák
Pohlavní soustava
sam í
Pohlavní soustava
sami í
Download

PLODNOST - turnovfree.net