Kulturně společenský časopis
2010 • 12
na internetu
Z obsahu M á c h a
Mácha
Mácha
Naši milí,
pomalu končí máchovský rok, a není snad
literárního časopisu, projektu nebo portálu,
Obsah:
který by se mu zevrubně nevěnoval. V tomto honu na Máchu, úzce pojatého jen jako
Objevení
– identifikace
Štefan Švec: Mizející
obraz máchovského
subjektu (3)
Michal Šanda: Máchovský
prostor v české kultuře
– vymezení (10)
Negativní máchologie
(20)
Jakub Šofar: Co skrývalo
Máchovo jezero? (24)
persóna či autor, se vytratil smysl pro máchovství nemáchovské, pro tkáň v níž je
Mácha jako tvůrce, symbol či dokonce postava ukotven, z níž se odráží a do níž se
vrací, byť do ní nepatří. Prosincovou Dobrou adresou, máchovskou díky svému mimo-máchovství, se snažíme prázdno kolem
Máchy vyplnit. Celé číslo se kolem Máchy
třepotá v širších či užších kruzích, a předstíraje prázdný střed, který vyplnili ostatní,
samo splétá souvislosti, jež při pohledu
z centra nejsou vidět. Se jménem Mácha se
při čtení setkáte tolikrát, že vás překvapí,
SYSTÉM NAVIGACE:
KLEPNĚTE!
První stránka (titulní):
Klepnutím na „Z obsahu:“ se dostanete na str. 2 (obsah). Klepnutí na malé obrázky a jednotlivé body „Z obsahu:“ Vás
přenese přímo na příslušné stránky. NOVÉ od č. 9/00: Klepnutím na
značku „Dobrá adresa“ se otevřou naše internetové stránky
www.dobraadresa.cz v aktuálním prohlížeči. Klepnutím na střed
obrázku se dostanete na popisek a tiráž na str. 2.
BYLO od č. 1/00:
Druhá stránka (obsah):
Klepnutí na jednotlivé body obsahu Vás přenese přímo na příslušné stránky. Klepnutím na naši e-mailovou adresu se
Vám otevře nám adresovaný dopis v aktuálním e-mailovém programu. NOVÉ od č. 9/00: Klepnutím na značku „Dobrá adresa“ a na
popisek k obrázku na první straně se dostanete na první (titulní)
stránku. Klepnutím na slovo „Obsah:“ se Vám zvětší obsah přes
celou šířku okna.
BYLO od č. 1/00:
Ohledání
– introspekce
Chtěl by Mácha lítat po
světě? (Rozhovor
s Johnem Máchou
Zvišněspadem vede
Pavel Voňka) (27)
Výpis z pitevního
protokolu č.
27569X (30)
Máchův deník na cestě
do Itálie (31)
Jakub Šofar: Mácha /
Mácha / Mácha / Jak
se to rýmuje? (40)
kolik je toho možné o Máchovi říct bez Máchy.
Protože spiritus agens české poezie byl
a stále je lehce nedůtklivý, vymýtili jsme
z čísla všechny pravidelné rubriky (kromě
této), aby Mistr zůstal – byť vlastně nepřítomen – sám.
Nečekané čtení přeje,
Štefan Švec
Poznámka
Toto číslo vyšlo, jak bylo oznámeno na konci čísla minulého, až v půlce prosince. Příš-
Další strany stránky (včetně druhé s úvodníkem):
Klepnutím na jednotlivé internetové resp. e-mailové
adresy se Vám otevře příslušná stránka resp. se Vám nadepíše
příslušný dopis v aktuálním programu. NOVÉ od č. 9/00: Klepnutím na
značku „Dobrá adresa“ v levém nebo pravém horním rohu stránky se přesunete na str. 2 (obsah).
BYLO od č. 1/00:
KLEPNĚTE SEM!
Osmyslení
– inaugurace
Máchovská fakta (44)
Máchovská konference
2010 (6)
tí číslo vyjde okolo 10. ledna 2010. Další čísla se budeme snažit opět vydávat začatkem
měsíce. Děkujeme za pochopení.
-jt-
Na titulní stránce: Pavel Mácha a Jakub Mácha - Arbeit Mácha frei
Dobrá adresa, kulturně-společenský časopis na internetu, číslo 12, ročník 11. E-mail: [email protected] Vydávají Přátelé
Dobré adresy. Šéfredaktor: Štěpán Kučera. Zástupce šéfredaktora: Štefan Švec. Redakce: Marie Böhmová, Václav Dvořák, Martin Groman, Michal Šanda, Jakub Šofar, Petr Štengl, Martin Vokurka, Pavel Voňka. Grafická úprava a výtvarná redakce: Jakub Tayari. Výstavba internetových stránek: Libor Koudela. Neoznačené fotografie archiv redakce, kresby Corel Corporation. Časopis vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury České republiky a Nadace Český literární fond. Redakcí nevyžádané rukopisy,
kresby a fotografie se nevracejí. Technická podpora studio Grafin a FirstNet a. s.
Mizející
obraz
bjevení máchovského
–entifik
id
subjektu
O
ace
Literární pole kulturní
etadrama, v němž melancho-
M
lická postava máchovského
vzpomínky
hrdiny vytváří iluzi své vlast-
ní konstruovanosti a zároveň konstrukce
iluzivní skutečnosti, pocházející z její vlast-
Paul Virilio, jehož kritické pojetí vizuality a reprezentace nastavi-
ní, výhradně estetické existence, se v hyper-
lo postmoderní, paradoxní teorii odrazu coby presupozici vnímá-
textovém prohlubování promítá nejen stále
ní uměleckého díla, dekonstruuje kolektivně nevědomou metodu
hloub a hloub do neexistujících, virtuál-
recepce, autobiografický pakt neopragmatické, literárně neurčité
ních, imaginárních hypotextů, ale zpětně
reprezentace jako kulturněkritický komunikační model, který
i do skutečnosti samé, skutečnosti doby
v kuhnovském slova smyslu prosakuje interkulturní komunikací
vzniku díla, i doby jeho recepce, skutečnos-
v izotopických řetězcích do té doby, než se do horizontu očekává-
ti subjektivní, autorské, i „objektivní“, vněj-
ní literární a obecné antropologie v schmidtovském slova smyslu
ší. Tak je Karel Hynek Mácha ve své vlastní
dokáže vlomit kód, univerzální kulturní transfer, jejž můžeme na-
polysémické – objektivní, narativní i per-
zvat inovací. Podobně je to s Máchovou víceznačností, ambigui-
spektivní existenci, vytvářející v sobě samé
tou, která se nedá vysvětlit v totalitě jednotlivých tradic, jež jsou
zároveň synchronní a diachronní napětí –
pouze jednotlivými stadii zrcadla s různým textovým repertoá-
v jeden okamžik přítomen i nepřítomen ja-
rem.
ko autor (historický, fiktivní i implicitní),
Tak teorie kognice dospívá k archetypální kritice trvání Uspen-
postava i symbol, potažmo čtenář (rovněž
ského všepojímajících transpozic, neboť systém předpokladů, para-
historický, fiktivní i implicitní) a brání se
digmaticky usouvztažňující téma a réma, který se lacanovskému
pojmenování řetězením proudu simulaker
pozorovateli jeví jako konotační struktura, zůstává jen sémioticky
a různořečí, v nichž se jeho osobní identita
podmíněnou událostí, stereotypem, který teatrálně předstírá este-
zároveň projevuje a ztrácí.
tickou normu, relevantní k přirozenému světu. Wittgenstein by
www.dobraadresa.cz • 2010 • 12 • 3
Jak varuje Alejandro Losada,
řekl, že nemůžeme-li o Máchovi mluvit, musíme o něm mlčet. Au-
není dobré uvíznout
še autoreferenční. Biografický, životopisný výklad textu je jistě od
v literárněvědné teorii. Máchovo
Přesto pomocí bricolage můžeme jako L. Fiedler snadno pronik-
tělo, fyzické i literární, vytahované
vých her, které v hybridní konkretizaci možná neodsáhnou limina-
častokrát na svět empiricky
v Chomského ironicky metajazykové perspektivě vytvořit literární
O
bjevení
i pomocí metod
–entifik
id
ra kulturní alterity, která z podobných expozic pramení, je však spícassirerovsko-geertzovských emblematických analýz groteskní.
nout do popkulturního kontextu a s Lubbockem se odvážit jazykolity komunikační báze, ale jouissance, již nabídnou, dokáže
rámec, v němž je paradoxně možné metafikcí stvořit montáž/koláž
pojmu skutečnosti.
Žółkiewského kritika Ženevské školy vedla kromě vytříbení te-
strukturalistických,
orie schémat k textové kritice subtextů, jež Severo Sarduy nazval
formalistických v ruském pojetí či
me, tak přes autobiografický pakt, referující ke kulturní paměti
ace
s wellekovskou nonšalancí tradováním. Mácha, o němž zde hovořív autoorganizačním pojetí H. K. Bhabhy, nepřenese ani svou lite-
hermeneutických, má jistě své
rární autoritou a formální estetikou dominanty fokalizace svých ge-
epistéma, např. v koherentně
ding, s nímž se dle Miroslava Červenky a Lubomíra Doležela Mácha
ikonické etnicitě. Interpretace
a rozumění, vedené poznávacím
zájmem, však musí obsahovat
transkulturní, xenologický systém,
a to v intersubjektivním
no- a fenotextů k dispozitivu aktuální ekologie kultury. Foregrounidentifikuje, končí v husserlovsky dokonalém, ale heideggerovsky
tragickém hermeneutickém kruhu.
Literárnost a logocentrismus
Máchova novobarokního
proudu vědomí
Převzetí perspektivy rodové identity, či přímo rodové role autora
Mukařovského významu. Tzvetan
podle Judith Butlerové předpokládá, že habitus fikce/fiktivnosti
Todorov se shoduje s Luce
trické deixe femininní estetiky intersubjektivní cirkulace idejí auto-
Irigarayovou v tom, že literární
jde-li o K. H. Máchu, F. Halase, nebo např. K. Čapka, dostává při
produkce, ať jde o literární
kých konvencích a ideologématech maskulinity a jejího esencialis-
kánon, nebo triviální literaturu
ná Julií Kristevou navrhuje vnímat autora nejprve jako ženu a až
pojmenovávanou jako kýč,
chátu podle Genetta, provést renesanci originálního modelu „sku-
nedokáže literární kompetenci
může způsobit, je slovy Kate Milletové ritálem, jímž autoři jako Ri-
proměnit v teorii a kritiku mýtů,
moci či jejího sexistického mýtu. Realistický efekt, jímž sémantické
teorii civilizace či teorii identity.
vznešenosti literárního vzdělání, má svůj osvěžující význam, jehož
4 • 12 • 2010 • www.dobraadresa.cz
podrobíme falocentrické empirii, zcela pomíjející možné gynocenrského subjektu. Funkce autora, a není v tomto případě kruciální,
možném širším čtení zcela nové intence, dosud uzavřené v esteticmu. Feministická naratologie, literární teorie a věda reprezentovav katarzi, kterou tento karnevalismus způsobí v metalepsi patriartečnosti“. Mizogynie, kterou takový literární motiv či mluvní akt
coeur, Oritz či Gerald Prince reprezentují podmínky vzniku mužské
gesto rodový stereotyp narušujícího paratextu vpadá do zdánlivé
synekdochickou vůdčí diferenci by dokázali
přírodní, přirozenou hlubinnou strukturu.
a narativních textů. Felix Vodička pojmeno-
ocenit staří bořitelé mýtů jako Karl Marx či
Historismus, jenž nás nutí vnímat smrt au-
val originalitu a vkus, s níž Mácha přede-
Max Weber.
tora nejen barthesovsky jako součást teorie
vším ve vnitřním monologu narativně vlo-
Jak varuje Alejandro Losada, není dob-
komunikace, ale i věcně, ve vztahu literatu-
žil a zároveň skryl signály fikce i sublimaci
ré uvíznout v literárněvědné teorii. Mácho-
ry a lékařství jako výsledek fyzické kon-
vlastní, především sexuální reality do své
vo tělo, fyzické i literární, vytahované čas-
struktivity, nás dle F. Kittlera mate, neboť
topiky i do svých metafor jako techniky ex-
tokrát na svět empiricky i pomocí metod
nepopsatelný autor, ať už jde o Horatia, Má-
plicitu.
strukturalistických, formalistických v rus-
chu, či Davida Lodge, stále vstupuje do ko-
Máchovy zápletky, v očích M. Bakoše,
kém pojetí či hermeneutických, má jistě své
munikačních situací s aktuálními čtenáři ve
Jindřicha Chalupeckého i Květoslava Chva-
epistéma, např. v koherentně ikonické etni-
svém vlastním specifickém chronotopu. Ta-
tíka ovlivněné německým idealismem, vzta-
citě. Interpretace a rozumění, vedené po-
to kyberpunková představa, byť ostře kriti-
hem hudby a literatury a perspektivní
znávacím zájmem, však musí obsahovat
zovaná L. J. Lezamou, W. Kayserem, E. W.
strukturou,
transkulturní, xenologický systém, a to
Saidem i P. Machereyem, si udržela svou
i podinterpretovány (např. v esejích K. Ko-
v intersubjektivním Mukařovského význa-
svěží přitažlivost i jako hlubinně hermene-
síka), nikoliv však interpretovány ve vztahu
mu. Tzvetan Todorov se shoduje s Luce Iri-
utický koncept.
k Máchovi samému. Máchův subjekt, z de-
zůstávají
nadinerpretovány
garayovou v tom, že literární produkce, ať
finice samotného pojmu literatury existují-
jde o literární kánon, nebo triviální litera-
cí jako mimésis, zůstává jako prázdné místo
turu pojmenovávanou jako kýč, nedokáže
literární kompetenci proměnit v teorii
a kritiku mýtů, teorii civilizace či teorii
identity. V. W. Turner popsal vztah ke skutečnosti, pomocí nějž vypravěč provádí sé-
Konstelace postav
jako kaligram
jednání a jeho role
nedourčenosti, viděné slepým okem kamery, a zároveň vyrůstající v radikálním konstruktivismu jako literární adaptace sebe
sama.
F. Kittler, propagující spolu s R. Chartierem nové čtení Kierkegaarda, tvrdí, že
miózu této skutečnosti, jako zcizení, a jeho
účinek na čtenáře jako zcizující efekt. Má-
V proslulém sporu mezi E. Köhlerem a R.
kognice, již nám literárněvědný model
cha, v Tomaševského klasifikaci představi-
Jakobsonem o kontinuitu či diskontinuitu
a lingvistické přístupy při interpretaci lite-
tel platonské mentality i rétoriky, vnímá
literární komunikace se Köhler držel kan-
rární látky nabízejí, nebude nikdy dosta-
původ jazyka téměř barokně, jako poetické
tovského pojetí skutečnosti literární posta-
tečná, dokud se nepoučíme u autorů, jako
divadlo v jeho otevřené i uzavřené formě.
vy, zatímco Jakobson zastával pozitivistič-
byl Nietzsche, Peirce či Robbe-Grillet. Re-
Naproti tomu osvícenství, na nějž dle Ri-
tější stanovisko o jejím výhradně literár-
cepční estetika a recepční empirický vý-
chardse objektovým jazykem navazuje mo-
ním/estetickém
Vztáhneme-li
zkum jistě obohatily literárněvědný plura-
derna, takovou obrazotvornost vnímá jako
zmíněný spor na Máchovo sebepojetí v po-
lismus, ale od psychoanalytické literární
vypravěčskou nespolehlivost. Tento rozpor
pisu a zobrazení prostoru, můžeme při-
vědy nedošlo při zkoumání psané formy
se týká i těla. Narušení iluze, které Mácha
jmout jako fakt, že i obrazy žen v jeho dí-
lidské komunikace k žádnému výraznější-
vnáší do vztahu náboženství a literatury, se
lech jsou z hlediska psychologie literatury
mu pokroku ve zkoumání literární osob-
týká rozumění cizímu, jež romantismus
naturalizovány, a tím, snad v individuálním
nosti. Poetika, uzavřená ve vymýšlení post-
vnímal jako podmínku výrazové soustavy
nevědomí, vypravěčem ztvárněny coby po-
koloniálních periodizací, nevyužívá inter-
nutné ke změně paradigmatu, znaku a zna-
stavy autobiografické. Harold Bloom po-
disciplinárních zprostředkování literatury,
kového systému, jako věrnost dílu, tělu i so-
psal starozákonního Jehovu jako sebevyjá-
jaká nabízí např. teorie rolí, systémů, teo-
bě samému. Konflikt, který tak vzniká, drtí
dření ženy. V tomto androgynním pohledu
rie chaosu či teorie dramatu. Myslitelé jako
polyvalenční konvenci, v níž autoři jako Ly-
se arbitrárnost znaku pohlaví stává z fan-
Wimsatt, Trilling, Warburg, Starobinski,
otard, Kermode nebo nebo McLuhan vidí
tastiky realitou, evolucí androcentrického
Abrams, Olson nebo Anders vycítili, že na-
komparatistickou imagologii. Individualita,
archetypu a emergencí gramatologického
př. teorie obrazového pole se pro zkoumání
vyjádřená tělem, nemusí podlehnout kul-
„jiného“, jemuž dějiny ducha, mentality,
multuperspektivního vyprávění hodí lépe
turnímu materialismu a v literárním komu-
idejí a pojmů ještě nedokázaly vtisknout di-
než literární onomastika či teorie možných
nikátu se může stát transcendentálním sig-
alektickou formu, obsah kolektivní identity
světů, v teorii vyprávění se však pro analý-
nifié, jejž Peter Szondi v kontrastu s Chris-
ani hermetický, magickorealistický komu-
zu postav tohoto vyprávění leckde stále ješ-
tianem Metzem považuje za metonymicky
nikační model dramatických, lyrických
tě používá Propp.
působení.
www.dobraadresa.cz • 2010 • 12 • 5
Groeben ve své polemice
Zpět k Máchovi. Mnemotechnika, tak výrazně vystupující na
provrch v mluvené formě jeho literární performance, prozrazuje
s Ohlym naznačuje, že tělo je
Máchovu kompetenci k poiesis, stejně silnou, jako mají dnešní do-
záležitost politická. Že literární
zpracování literatury, dle W. J. Onga pochází z proleptického pas-
subjekt, svázaný se svou třídou
ranská škola prohlásila za výraz polyvalenční autonomie, revizio-
stejně jako její spatial form,
roko, renesanci, modernu až po avantgardu. Jak tvrdí Michael Ri-
O
bjevení
vyjadřuje pomocí tropů to, co
–entifik
id
mácí písničkáři. Estetická zkušenost, jež provází změnu média při
tiše, který mediální teorie nazývá metalyrikou. Tělesnost, již nitnisticky prostupuje poetiku jednotlivých autorů od antiky přes bafaterre, Merleau-Ponty se mýlil, když tělesné alegorie a analogie
považoval za exotismy. Literární evoluce se vyrovnává s decentrováním a dekonstrukcí těla, které Kate Hamburgerová proti P. F.
společnost v očích kritické
Guattarimu a E. Glasersfeldovi nepovažuje za funkčně dějinné pří-
teorie, konkrétně frankfurstké
Máchova mluvená estetika, diegeticky provázaná s tím, čemu
ace
školy a najmě Marcuse,
stupy.
Habermas říkal orientalismus a Pansofsky řeč těla v literatuře,
v afektivní stylistice dosahuje flaubertovského écriture féminine.
Luhmanna, Lukácse
Mácha podle Batesona,
a Benjamina, vyjadřuje
anachronicky jako hegemonii.
Fanona a Haylesové
Všichni tři zmínění autoři dokazují, že mluví-li Hartman či Löwent-
Hermeneutika podezření,
hal o imagismu vynořivším se teprve ve dvacátém století, mýlí se.
aplikovaná na iserovsko-
dera, stejně jako ostatní romantici je vhodným materiálem pro ana-
jaussovskou komparatistiku
takovým materiálem např. Baudelaire, ale také neliteráti jako Hegel
přijetí, v kontingenci může
Groeben ve své polemice s Ohlym naznačuje, že tělo je záleži-
Už Mácha, jak na to upozornili Oleg Sus, Jan Patočka i Milan Kunlýzu prostřednictvím Zajacovy pulzační estetiky. Po romanticích je
či Freud.
tost politická. Že literární subjekt, svázaný se svou třídou stejně
dospět až k Markiewiczově
jako její spatial form, vyjadřuje pomocí tropů to, co společnost
pojetí charakterů a typů.
cuse, Luhmanna, Lukácse a Benjamina, vyjadřuje anachronicky
Francouzská škola Annales,
sko-jaussovskou komparatistiku přijetí, v kontingenci může do-
podobně jako škola pražská,
škola Annales, podobně jako škola pražská, kostnická či tartusko-
kostnická či tartusko-moskevská,
lingvistiky a analýzy textu obecně. Psychologie literatury, stejně
používala sociologii literatury
ského pojetí zůstala zcela vyloučena z hlavního proudu teorie kul-
jako nástroj textové lingvistiky
Dnešní Mácha vstupuje do kontextů, jichž se dříve nenadál.
a analýzy textu obecně.
6 • 12 • 2010 • www.dobraadresa.cz
v očích kritické teorie, konkrétně frankfurstké školy a najmě Marjako hegemonii. Hermeneutika podezření, aplikovaná na iserovspět až k Markiewiczově pojetí charakterů a typů. Francouzská
moskevská, používala sociologii literatury jako nástroj textové
často podceňovaná jako přeceňovaná, však v Tyňanovově či Šklovtury.
Probouzí se coby subjekt analýz dekonstruktivistických, genderových, gay and lesbian studies, interkulturálních, intermediálních,
je v hledáčku marxistické literární teorie, nového kriticismu i no-
či náboženské Písmo, schopné probudit smysl mediálně zaměřené
vého historismu. Mácha přežil linguistic turn, k jeho analýzám in-
literární interpretace.
spirují díla teoretiků od Watzlawicka přes Slawińského, Millera
Nová média, ať už jako prototext či metatext, nepředstavují
a Leavise po Benseho a Bootha. Archiv přístupů či historických
hrozbu nepoznatelného lévinasovského „Ty“, či „druhého mediál-
modelů autorství, jejž odkrývají lidé jako P. Ariès či J. LeGoff, dá-
ního pohlaví“ Simone de Beauvoirové. Jsou naopak dle Bremonda
vá našim koncepcím sociálních dějin konjekturu v kritice ideolo-
autopoietickými systémy, jejichž aktantem je Goldmannova frek-
gií.
vence etického kriticismu.
Přestože pojmenovat Máchovu poezii jako konkrétní, struk-
Materialistická estetika nedokáže přesadit Máchu na počítač
turalistický binarismus lévi-straussovského střihu tu není namís-
tak, jako Ernst Gombrich nedokázal přijmout výroky B. M. Ej-
tě. Spíše se nabízí jungovská ambivalence, která vědu o knize
chenbauma o vztahu umění a literatury. Tempo vyprávění, teorie
a o kultuře obecně obohacuje o to, čemu E. Bloch říkal aktuali-
a poetika jednotlivých použitých literárních druhů a žánrů, se ve
zace. Přijmeme-li fakt, že tak rozdílní tvůrci jako B. Brecht, J.-P.
světě ecovských těšitelů proměňují rychleji než ve chvílích vzájem-
Sartre či P. Valéry dokázali ve své textualitě obohatit světovou li-
né anxiety of influence dle Blooma. Artefakt či estetický objekt
teraturu o podobný, snad jen saussurovsky roztržený obraz, do-
souvisí se svým nositelem, jak přesvědčivě vyložil už Aristoteles.
kážeme přijmout i souvislost Karla Hynka Máchy jak s Janem
Kulturní studia však ukazují, že v případě alegorické interpretace
Amosem Komenským, tak s normalizačním literárním underg-
reintegrujícího interdiskurzu, který představuje Máchův chybějící
roundem.
subjekt, je literární instituce transformovatelná třeba na internet,
Filologický komentář, rozdělující kolektivní máchovskou symboliku na langue a parole, dokáže jistě po greimasovsku poměřit
jak ostatně předvedli mnozí třeba s J. H. Herderem či A. Gramscim.
entropii textu, tak jako statistická analýza textu dovede podle N.
Gender studies vnímají druhy textů skrz síto, které jim nasadil
Frye měřit obsažené emoce. Přesto k tomu možná existují i lepší ná-
T. S. Eliot v eseji o dichotomiích a dichotomizacích. Na vyšší úrov-
stroje. Už J. Baudrillard a R. Rorty doporučovali použít pro analý-
ni komplexnosti se k nim blíží i J. Derrida se svou différance a ta-
zu literatury její adaptace. Tak může vztah fotografie, filmu či tele-
ké Paul de Man a G. Deleuze. V opozici k nim stojí naopak S. Gre-
vize a literatury naznačit to, co by jen estetika působení samotného
enblatt, který podobně jako B. Balász odmítá analytickou literární
textu nedokázala. Filmová teorie a sémiotika může odkrýt Máchu
vědu jako celek a dává přednost mystizujícímu explication de tex-
tak, jako čtení Ejzenštejnových scénářů odkryje nové rozměry jeho
te.
filmů. Není to metodický anarchismus feyerabendovského střihu.
Estetika produkce, v dobách obrození kontrastující s estetikou
Jde pouze o důsledné domyšlení vztahu ekonomie a literatury, filo-
díla, jak se ukázalo zvláštěš v máchovském případě, velmi výrazně,
zofie a literatury či divadla a literatury, jak o něm mluví G. Batail-
v posthistorických kontextech překonala práh mezi epochami, a jak
le.
přesvědčivě dokázal E. Pansofsky, jejím posledním omezením je
vztah literatury a práva. Propozice multikulturalismu, v níž je ne-
Anagram globalizace?
Máchova heteroglosie,
Jungmann a Dobrovský
jaktivnější analepsí mentálního stylu négritude a race, pak v literárním pohledu O. Paze působí spíše jako parodie či modernistická
metakomunikace.
Máchův naturalismus při líčení vlastních tělesných pochodů,
souvisejících se sexualitou, se zdá být naddeterminován izolací
v davu, již popisuje Ortega y Gasset či P. Bourdieu. Objective correlative této teorie modernizace může být tzv. Kulturgeschichte,
Émile Durkheim, podobně jako T. Adorno, proslul eurocentrickým
vnímající máchovský esteticismus na stejné rovině jako socialistic-
důrazem na kritiku materiálnosti komunikace, znemožňující vní-
ký realismus. Propozice žádostivosti, kterou u Máchy předpokládá
mat kód literárního díla. S. Hall, který kódování a dekódování po-
A. Warren jako kontrast k simmelovské teorii lyriky a metafory, se
važuje za proces přirozené, strukturální a historické sémantiky
ukazuje nejzřetelněji v Barthesově teorii překladu, kterou M. Gło-
a sémantizace literárních forem, naopak souhlasí s Elaine Showal-
wiński nedokáže pojmenovat jinak než jako expresionistickou.
terovou a její analýzou vyprávěcí situace, která dokáže ve women
Stanley Fish, jehož editologie nám může dát návod k novému čte-
studies nalézt univerzální stylistiku deviace v sémiotice kultury, vy-
ní máchovského pojetí estetické či poetické funkce, se kriticky ob-
jádřenou např. dílem V. Woolfové. Signifiant a signifié a napětí me-
rací na H. Cixousovou, jejíž dělení času vyprávění a času vyprávě-
zi nimi jsou i v tradičním druhu literatury, jako je orální ruský skaz
ného je sice správně pochopeno, ale druhy textů, na něž tento pří-
www.dobraadresa.cz • 2010 • 12 • 7
Každý, kdo jako Edmund Burke
stup aplikuje, jsou tímto dílocentrickým přístupem spíše dezintepretovány.
či G. K Spivaková zkoumal
O
literární teorii středověku, prošel
Literární cenzura jako close
reading
studiem jejích pramenů a vlivů,
tuší, že udržování literární tradice
bjevení
především vysoké literatury je
–entifik
id
Každý, kdo jako Edmund Burke či G. K Spivaková zkoumal literární teorii středověku, prošel studiem jejích pramenů a vlivů, tuší, že
udržování literární tradice především vysoké literatury je založeno
na záznamu myšlenek různými způsoby psaní. Pavel Trost se ve
založeno na záznamu myšlenek
svých stručných komentářích k teorii překladu dotýkal způsobů
různými způsoby psaní. Pavel
lou inteligenci. H. Weinrich podobná pojetí kritizuje jako systémy
ace
tzv. řízení sympatií, k jejichž budoucímu rozvoji doporučoval uměliteratury, jež vyloučí každý příští surrealismus. G. Steiner se do-
Trost se ve svých stručných
mnívá, že kultura založená na palimpsestech objevuje svou paměť
komentářích k teorii překladu
byla přisouzena jistá pathetic fallacy, by se mohla stát dle H. R. Ma-
dotýkal způsobů tzv. řízení
až teorií, která tuto paměť reflektuje. Umělá inteligence, jíž by tak
turany počítačovou filologií kultury, východiskem nové kulturní
antropologie.
Neil Postman, skeptický ke všem podobným možnostem, opa-
sympatií, k jejichž budoucímu
kuje námitky S. Kracauera a G. Bachelarda, kteří připomněli obdo-
rozvoji doporučoval umělou
ve své homologii na počítač spolehnout může, intertextuální, hyb-
inteligenci. H. Weinrich podobná
skutečnosti, stejně jako např. vztahu mezi médii a literaturou, se in-
pojetí kritizuje jako systémy
bí klasicismu s jeho vírou v uspořádanost. Kognitivní naratologie se
ridní žánry do sebe už ale nepojme. V hustém popisu masmediální
terpretační komunita nachází tam, kde H. James viděl literární kritiku své doby.
Kulturní průmysl se v očích N. J. Chodorowové stává ingarde-
literatury, jež vyloučí každý příští
novsky neprostupným, nastává nový kolonialismus, který kritická
surrealismus. G. Steiner se
bu proti srsti, neboť cirkulace denotací se zrychluje. J. Culler mluví
domnívá, že kultura založená na
literární věda analyzuje prostřednictvím času čtení. Jde vždy o četo hroutících se dějinách druhů a žánrů, T. Eagleton o konci dějin literatury.
Dějiny látek a motivů se mění v dějiny recepce. Klasikové jako
palimpsestech objevuje svou
J. Dewey, B. Croce či E. J. Curtius připomínali ve svých historických
paměť až teorií, která tuto paměť
bách stejným funkcím. Analýzy R. G. Collingwooda, E. Burkeho či
reflektuje. Umělá inteligence, jíž
nosměrnému času pojem dialogičnosti. To vše znamená nové mož-
by tak byla přisouzena jistá
B. Havránek, inspirován M. M. Bachtinem zkoumal architexty
analýzách, že literární druhy a žánry neodpovídají v různých doO. Čepana napadly gadamerovské pojetí času a vnutili zdánlivě jednosti pro uvažování o Máchovi.
vhodné pro máchovské interpretace. K. Bühler či P. Bürger jsou ve
pathetic fallacy, by se mohla stát
svém pojetí teorie antropomorfizace vhodným odrazovým můst-
dle H. R.
Gilbertová rozvinul/a teorii transsexuálního čtení literárních po-
8 • 12 • 2010 • www.dobraadresa.cz
kem pro nacházení Máchy v jeho lese, sboru zvířat, vodě atd. S. M.
stav. Mácha, který v griceovské ambivalenci není
ních žánrů připouští spitzerovský paradox, v němž
ani jen postavou, ani jen autorem, nýbrž obojím,
styl určuje autora stejně jako autor styl. Stylistika se
ponechává čekající diskurz v podobě disséminati-
tak stává psychologií a naratologií zároveň. Mauri-
on.
ce Blanchot nazývá toto smísení dissociation of senJak píše I. Hassan ve své práci o W. Diltheyovi,
sibility, na což mu ale C. Brooks může namítnout
estetické či literární hodnocení nelze směšovat
špatné pochopení tohoto sousloví, pravděpodobně
s hodnocením historiografickým, jak to snadno činí
proto, že angličtina není Blanchotovým rodným ja-
E. D. Hirsch, F. Jameson, M. Krieger a další. Hjelms-
zykem.
levovská intelektuální poctivost při zkoumání čeho-
Didaktika literatury tak, jak ji známe dnes, je
koliv, třeba jen teorie komiky, je zásadním předpo-
pasé. Má-li pravdu W. Empson, bude současná po-
kladem pro úspěch ve vědecké hře. G. E. Lessing
doba literatury nahrazena tzv. discourse networks,
kdysi napsal, že hybridizace literatury povede
pracujícími se čtením i tvorbou skupinově. S. Fel-
k matriarchátu. Vztah přírodních věd a literatury
manová, propagující empirickou teorii literatury,
takovou možnost nepopírá. Jak bylo už naznačeno,
navazuje na literárněvědné metody mentální sty-
Mácha se jako subjekt pravděpodobně uplatní v ja-
listiky a sémiotiky C. W. Morrise. Poststrukturální
kémkoliv systému, právě proto, že realismus mu
mise en abyme G. Pouleta, navazující na Austinovu
nedává šanci existovat, byť existuje zcela zjevně. Dle
teorii mluvních aktů, prochází hlubokou promě-
Haydena Whitea se zápletka, odehrávající se v auto-
nou.
rově životě, stává zprávou, jejíž searleovské zjedno-
Česká (a slovenská) tradice dokáže Máchu na
dušení prochází každou její budoucí literární inter-
příchod nové doby připravit. Aktuální členění vět-
pretací. Důkazem toho může být např. český samiz-
né, stále platné přes ekologickou kritiku, vycházejí-
dat, který dnes už není schopný zprostředkovat
cí z historiografické metafikce, přivedlo F. Mika
skutečnost normalizace plným způsobem. E. Stai-
k nové teorii polopřímé řeči, jež umožní budoucím
ger popsal tento jev jako syntagmatickou neslučitel-
máchovským konkretizacím navázat na úspěšné po-
nost diachronních subkultur. R. Williams mluví
etistické verze E. F. Buriana. Inspirace pracemi Su-
o tzv. nemožné analýze stylu.
san Sontagové a F. K. Stanzela nás může přivést
Mácha tedy opět uniká, byť je neustále příto-
k úspěšnému dovození polyfunkčnosti máchovské-
men. F. X. Šalda ve své geniální prozíravosti připo-
ho jazyka, rozvíjejícho se v duchu pragmatiky J. Pi-
mněl, že pro máchovské sebepojetí nebyla nutná
ageta. N. Goodman a jeho studie metriky se prolí-
ani alfabetizace lidu, ani hluboké povědomí o lite-
nají s pracemi N. Garcíi Cancliniho a E. M. Forstera
rární tradici, jak je představuje Auerbach v Mimé-
na stejné téma. Mediální kulturní věda, počata V.
sis. A. Artaud, É. Bienveniste, N. Z. Davisová, ti
Flusserem, se rozvíjí v pracích N. Eliase, H. Blu-
všichni se pokoušeli proniknout metodiku geniali-
menberga a M. Esslina. Podněty L. Althussera, za-
ty, ale nadarmo. Rodová diference ani esslinovský
hajujícího současnou literárnědějinnou epochu J.
pojem ekphrasis nedávají odpověď. A. C. Danto,
Burckhardtem, rozvíjí H. Friedrich svými pracemi
s K. Burkem zřejmě jediný divadelní sémiotik mezi
o metatextech a emplotmentu. H. L. Gates se věnu-
velkými teoretiky literatury, prohlásil, že Foucaul-
je apelové struktuře a funkci, navazující na práce M.
tův příspěvek k architektuře scény tvoří nejen pro-
Horkheimera a J. Lotmana. S. S. Lanserová, R.Hog-
stor, ale také postavy. Ohledně Máchy to je naprostá
gart, N. N. Holland a F. R. Leavis rozvíjejí mediálně-
pravda.
kulturní vědu. Mácha a jeho konkretizátoři se ve
Milan Jankovič ve svých klasických studiích při-
své budoucí reálné existenci mají o co opřít.
pomněl napětí mezi histoire a discours, které rozvinul Jencksův kulturalismus. Tam, kde E. Lämmert
Štefan Švec
přebírá pojetí chicagské školy, jsou u nás už O. Hostinský, O. Zich či V. Mathesius připraveni rozvinout
V tomto textu bylo použito všech 793 hesel Lexikonu te-
pojetí záměrnosti a nezáměrnosti, jejíž absence je
orie literatury a kultury Ansgara Nünninga (ed.),
typická pro dnešní zábavní průmysl. Teorie mediál-
Host, Brno 2006, vydání první.
www.dobraadresa.cz • 2010 • 12 • 9
O
bjevení
Máchovský prostor
v české kultuře
–entifik
id
– vymezení
ace
Michal Šanda
1. Osobnosti
Bedřich Mácha (1877–1921)
Jan Mácha (16. 9. 1926 Rožnov pod Radhoštěm – 7. 11. 1984
Narozen roku 1877 v Nové Bělé u Ostravy,
Praha)
zemřel 10. 6. 1921 v Ostravě. Středoškolský
Akademický malíř a grafik, po základní škole pracoval v letech
profesor, geolog, petrograf.
1941–1943 jako obuvnický učeň u firmy Baťa ve Zlíně. Od září 1943
do května 1945 byl žákem Státní grafické školy v Praze u profesora
František Mácha (1881–1962)
Františka Nachtigala. Od června roku 1945 do roku 1949 studoval
Narozen roku 1881 v Sepekově, zemřel 26.
na Akademii výtvarných umění v Praze ve speciální grafické škole
8. 1962 v Praze. Ing. chem., profesor průmyslové školy. Autor učebnic a příruček pro
průmyslové školy.
O příbramských řezbářích
betlémů
František Mácha (* 1949)
Narozen 6. 7. 1949 v Drahlíně u Příbrami.
Řezbář, autor knihy O příbramských řezbářích betlémů.
Horymír Mácha (* 1925)
Narozen 21. 7. 1925 ve Vyškově. Tanečník,
sólista baletu.
10 • 12 • 2010 • www. dobraadresa. cz
Jan Mácha
profesora Vladimíra Silovského. Byť půvo-
Karel Mácha
atd. Ve druhém stadiu (1965–69) byl kon-
dem z Valašska, bytostně miloval Prahu,
frontován s problematikou moderní civiliza-
kam za války utekl ze Zlína. Maloval na bře-
ce v jejích antropologických a sociologic-
zích Baltu i na plážích Černého moře, v ho-
kých aspektech. Ve třetím stadiu (po r. 1978)
rách Kavkazu a v pouštích Střední Asie.
konvertoval ke katolictví, žil v klášteře a stu-
Kromě souborných cyklů vznikaly jeho vý-
doval filozofii náboženství, teologii a církev-
tvarné záznamy na cestách do Egypta, na
ní dějiny; v těchto letech vzniklo i jeho mo-
Kubu a Kypr. Ateliér měl v Michalské ulici
numentálně založené dílo o dějinách filozo-
v domě u Železných nedaleko Staroměst-
fie na území Československa. Podstatu „in-
ského náměstí. Jeho cykly nazvané Praha
tegrálněantropologického“ pojetí člověka
dokazují, jak měl toto město rád a jak doká-
M. vyjádřil v definicích „lidské aktivity“:
zal vystihnout jeho nálady. Za toto dlouho-
„Samoregulativní systém procesů a vztahů
leté dílo, čítající téměř na čtyři stovky gra-
situovaných do trojúhelníku ,příroda–potře-
fických listů, byl v roce 1973 jmenován lau-
ba–hodnota‘, přičemž fundamentální struk-
reátem Ceny hlavního města Prahy.
tura této ,aktivity‘ je identická s obecnou ponomyslným usnesením kolegia rektora UK
larizací lidské bytosti. – Koncept aktivity se
Jaroslav Mácha (1873–1963)
(za filozofii byli jeho členy J. Patočka a L.
jeví jako sociokulturní pojem, korigovaný
Narozen 14. 11. 1873 Březnice u Příbrami,
Svoboda) jmenován profesorem pro obor
realiter její historicko-genetickou delimitací:
zemřel 3. 1. 1963 v Praze. Ftizeolog, diri-
dějiny filozofie (profesuru mu znovu potvr-
jedině za této podmínky se může ,struktu-
gent a hudební skladatel.
dil prezident Václav Havel 20. 4. 1990).
rální‘ definice stát kompletní odpovědí na
V témže roce byl zvolen děkanem Fakulty
lidský problém.“ Teorii integrální antropo-
Jaroslav Mácha (1892–1971)
sociálních věd UK. Roku 1970 byl zbaven
logie nazírá jako „obecnou teorii věd a umě-
Narozen 29. 12. 1892 v Praze, zemřel 23. 6.
možnosti přednášet a krátce nato byl z poli-
ní, filozofie a teologie“. Na dvou mezinárod-
1971 v Říčanech. Beletrista, autor divadel-
tických důvodů propuštěn. Do roku 1978
ních sympoziích o integrální antropologii
ních her, též povídek a her pro mládež.
měl příležitostná zaměstnání; přitom tajně
(Praha 1968, 1969) vystoupila řada význam-
přednášel pro doktorandy filozofie a pro in-
ných vědců z českých zemí i ze zahraničí
Karel Mácha (2. 1. 1931 Dírná u Sobě-
tegrální antropology (sdružení bylo v roce
(mj. Eugen Biser, J. L. Hromádka, Martin
slavi)
1970 zrušeno). V roce 1978 emigroval. Do
Greiffenhagen, Hans-Jürgen Krysmanski,
Po maturitě na reálném gymnáziu v Sobě-
roku 1986 byl profesorem v Institut für
Erich Bochinger, František Kahuda, Vladi-
slavi studoval (1950–54) na VŠPHV a na FF
christliche Weltanschauung und Religions-
mír Vondráček ad.).
UK politologii, moderní dějiny a dějiny čes-
philosophie na Ludwig-Maximilians-Uni-
ké filozofie (v semináři M. Machovce). V le-
versität v Mnichově (prof. Eugen Biser). Ro-
Ladislav Mácha (19. června 1923, Viš-
tech 1954–57 byl aspirantem na FÚ ČSAV –
ku 1987 byl pozván na Polytechnic Univer-
ňová – 2009)
studoval sociologii, moderní dějiny sociál-
sity v New Yorku (Philosophy and Techno-
Český příslušník StB a člen protinacistické-
ních idejí a antropologie (britské sociální
logy Studies Center; prof. Carl Mitcham);
ho odboje. Byl národnosti české, českoslo-
antropologie, americké kulturní antropolo-
1988 byl povolán jako řádný profesor soci-
venský státní občan, ženatý, původním po-
gie a francouzské antropologie strukturál-
ální filozofie na Gustav Siewerth-Akademie
voláním automechanik. Od roku byl 1943
ní); v roce 1958 získal titul CSc. V letech
v Bierbronnenu (prof. dr. Alama von Stock-
zapojen v ilegální skupině „Srp a kladivo“.
1956–66 byl vědeckým pracovníkem na FÚ
hausen), kde přednáší dodnes. Je také za-
Dne 13. února 1944 byl zatčen a vězněn.
ČSAV. Roku 1962 se habilitoval na FF MU;
kladatelem (1986) a prezidentem Institut
V únoru 1945 uprchl a vrátil se na Příbram-
1966–70 působil jako docent na FF UK. Ro-
fürs Studium zwischenmenschlicher Bezie-
sko. Člen KSČ od 1. června 1945, v bezpeč-
ku 1968 získal hodnost DrSc., a to za práci
hungen (Integrale Anthropologie) v Mni-
nosti od 10. července 1945.
z „integrální antropologie“; tento obor sám
chově a viceprezidentem v Nietzsche-Kreis,
ustavil a pojmenoval (už v roce 1962 v Pra-
Essen/Mnichov, 1981.
V roce 1950 byl vyšetřovatelem v případu faráře Josefa Toufara z Číhošti (číhošť-
ze založil – spolu s J. Wolfem, M. Nakoneč-
Ve svém prvním stadiu (1954–66) se
ský zázrak). Zmiňován je např. v knize his-
ným a V. Benešem – Vědecké sdružení pro
soustřeďoval na problematiku etiky, „histo-
torika Bořivoje Čelovského Strana světí pro-
integrální antropologii). V r. 1969 byl jed-
rické nutnosti“ (Hegel), „osobnosti a dějin“
středky.
www. dobraadresa. cz • 2010 • 12 • 11
Ladislav Mácha
Otmar Mácha (2. 10. 1922 Ostrava
– 14. 12. 2006 Praha)
Český skladatel, hudební režisér a drama-
O
turg. Po střední škole v Ostravě studoval
na pražské konzervatoři skladbu u prof.
bjevení
–entifik
id
ace
Otmar Mácha
Řídkého. Od roku 1945 pracoval v Československém rozhlasu v Praze jako hudební
režisér, dramaturg hudebního vysílání
a redaktor. Od 70. let se věnoval výhradně
skladbě. Ve své tvorbě byl ovlivněn moravskou lidovou hudbou, zejména v drobnějV roce 1963 byl potrestán stranickou
Zde byl vystaven krutým výslechům,
ších skladbách z raného období (písně, ko-
důtkou za mučení a propuštěn z minister-
které vedl vyšetřovatel Ladislav Mácha.
morní hudba). Postupně směřoval ke kom-
stva vnitra, v roce 1968 byl vzat do vazby
Přesto z něho nemohl dostat doznání o pod-
ponování velkých celků, vyznačujících se
pro podezření z trestného činu vraždy
vodné manipulaci s křížem. Proto poslal ve-
melodickou a rytmickou vynalézavostí.
a zneužití pravomoci veřejného činitele.
litel StB O. Závodský svého podřízeného Jo-
Celou svou kariéru se opakovaně vrací
Okresní soud v Příbrami mu však vraždu
sefa Čecha s písemným rozkazem: „Dosáh-
k tvorbě pro děti, od říkadel a písniček až
neprokázal a zneužití bylo promlčeno. V ro-
nout doznání za každou cenu.“ Mácha s Če-
po zhudebněnou pohádku ve formě me-
ce 1998 Obvodní soud pro Prahu 6 jej uznal
chem podrobili Toufara krutému mučení,
lodramu.
vinným ze zneužití úřední moci a těžkého
farář byl bit obušky, týrali ho žízní a tem-
poškození na těle a odsoudil jej na pět let
notou.
Pavel Mácha (26. 4. 1968 Strakonice)
Publicista, práce o zdravém životním stylu,
nepodmíněně. O rok později mu Městský
soud v Praze snížil trest odnětí svobody na
Otakar Mácha (21. 3. 1872 Biala ve Slez-
půstech a životní energii, jako kaskadér též
dva roky nepodmíněně.
sku Těšínském – 17. 9. 1924 Praha)
o letecké akrobacii.
28. ledna 1950 přijeli pracovníci útvaru
Virtuos na housle, violu a violu d’amour.
Jaroslav Dušek: „Pokud by bytost byla
701 A Státní bezpečnosti do Číhoště na fa-
Vystudoval na Mozarteu v Salcburku, půso-
schopna nabrat energii přímo ze světla
ru. Zde se vydávali za pracovníky zahranič-
bil u divadel v Brně, Celovci a v Praze u ně-
a ze vzduchu, nemusela by jíst. Patrně na
ní tiskové agentury a požádali P. Toufara,
meckého divadla, od 1900 členem Národní-
Zemi existují takoví lidé. Například Pavel
aby jim ukázal kostel. Když farář vyšel před
ho divadla. Mnoho koncertoval, zvláště na
Mácha, půstař a pilot, www.pust.cz, který
faru, byl násilím vtažen do auta a odvezen
violu d’amour, pro niž napsal řadu skladeb
drží 65denní půsty. Během půstu pije je-
do Valdic u Jičína.
i transkripcí.
nom destilovanou vodu a od určitého dne
12 • 12 • 2010 • www. dobraadresa. cz
Pavel Mácha
Václav Mácha
2004 je odborným asistentem na Akademii múzických umění
v Praze.
Vítězslav Mácha (6. 4. 1948 Krmelín)
Bývalý reprezentant v řecko-římském zápase. Zvítězil na olympiádě
v Mnichově v roce 1972, stříbro vybojoval o čtyři roky později
ani nepije, požívá pouze přímou energii ze vzduchu a popisuje to
v Montrealu. Dvakrát vybojoval titul mistra světa, v roce 1974 v Ka-
ve svých denících.“
tovicích a 1977 v Göteborgu. Na mistrovství Evropy dosáhl na nejvyšší příčku v roce 1977, v letech 1973 a 1974 skončil na druhém
Rudolf Bedřich Mácha (1881–1960)
Narozen 10. 8. 1881 v Čeladné, zemřel 14. 12. 1960. Sokolský čini-
Vítězslav Mácha
tel, moravský politický publicista.
Václav Mácha (1882–1905)
Narozen 28. 5. 1882 v Praze, zemřel 8. 5. 1905 v Praze. PhC., básník a prozaik.
Václav Mácha (1889–1942)
Narozen 20. 10. 1889 v Praze, popraven 8. 6. 1942 v Praze. Ing., dr.
techn., pracovník v zemědělství. Práce v oboru agronomie, zootechniky, autor studie o českém lidovém umění.
Václav Mácha (30. 1. 1979 Praha)
Studoval klavír u prof. Jana Tůmy a pak byl přímo přijat do třídy
prof. Ivana Moravce na Akademii múzických umění v Praze, kterou ukončil v roce 1999. Poté absolvoval postgraduální studium
v Hannoveru u prof. K. Kammerlinga. Získal řadu ocenění na domácích a zahraničních soutěžích: Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem – 1. cena; soutěž v irském Dublinu – 3.
cena; Mezinárodní klavírní soutěž Viotti–Valsesia (Itálie) – 1. cena. Sólově koncertoval v USA, Španělsku, Německu a Japonsku.
Koncertuje také s předními českými instrumentalisty. Od roku
www. dobraadresa. cz • 2010 • 12 • 13
Aleš Mácha – rozvoz květin
Radlická 2018/78 , 150 00 Praha 5 – Radlice
Květiny,dárečky a další zboží z našeho obchůdku doručí na vaše
O
přání kamkoli v Praze standardně od pondělí do pátku
Miloš Mácha – Trowel
www.trowel.wz.cz, U Hráze 248/24, 100 00 Praha
Malování pokojů, bytů, kanceláří, budov, schodišť, lakování oken,
dveří, nábytku, střech, radiátorů, zednické a štukatérské práce,
komplexní úklidové práce.
bjevení
–entifik
id
3. Ostatní
Vítězslav Mácha
a v letech 1972 a 1975 na třetím místě. Po skončení zápasnické ka-
ace
Přezletice
Chalupa Máchovská, nyní č. 18, r. 1714 o 17 str. 3 a čtvrt věrt. rolí,
riéry dosáhl mnoha dalších medailí a světových ocenění coby cho-
r. 1744 o 61 str., s úrokem a robotou jako předcházející, držel r.1714
vatel holubů. Jeho poštovní holub zvítězil na olympiádě v roce 1993
Matěj Mácha, 1744 Jan st. Svoboda, 1751 Jan Mácha, jemuž pro
na Kanárských ostrovech a 1995 v Utrechtu. Je majitelem chovatel-
špatné hospodaření r.1756 grunt odňat a obrácen k užívání pan-
ské stanice Olympia Mácha, s. r. o.
skému. Roku 1798 vrchnost rozprodala budovy tohoto svého rustikálního dvora. Pozemky též rozděleny, a sice při č. 18 zůstalo 20
2. Firmy
str., které držel Jan Nosek, 1799 Jan Malý, 1859 Josef Antoš, 1876
Karel Antoš, 1905 Bedřich Mácha. Z 21 str. utvořena nová chalupa
Pekařství Mácha
Svojsíkova 489, 27309 Kladno-Švermov
Kromě běžného pečiva firma nabízí běžné pečivo plněné, jemné pečivo, jemné pečivo plněné i jemné pečivo smažené, chléb kukuřičný, ořechový, slunečnicový, zelný, houžlovku, zelňák, koláč mřížkový, meruňkový, plněný tvarohem, košíčky, ořechovou škebli,
plundru, štrúdl s jablky, točenici, závin, koblihu, marcipán, smaženku, vdolek.
Řeznictví U Máchů
tř. Dr. E. Beneše 107, 73581 Bohumín – Nový Bohumín
Maso, řeznictví, uzeniny.
Penzion U Máchů
Dřešín 8, 387 19 Dřešín
Letní i zimní rekreace, školní výlety, cykloturistika.
Pavel Mácha – Pammo
www.pammo.cz, Otokara Březiny 123/V, 380 01 Dačice
Firma působí na českém trhu od roku 1995 a může vám nabídnout
garážová vrata, okna, dveře, rolety, zimní zahrady, interiérové dveře, žaluzie, markýzy a ostatní příslušenství a doplňky. Služby firmy
zahrnují bezplatné poradenství, montáž, záruční a pozáruční servis.
14 • 12 • 2010 • www. dobraadresa. cz
Máchovská chalupa
č. 22, již držel r. 1778 Josef Mácha, 1821 František Mácha, 1873
Pamětní deska Františka Máchy
Václav Mácha a r. 1907 Josef Mácha.
Líšnice u Sepekova
informace k dotacím: v červenci 2010 byla opět zveřejněna další výzva z fondů EU na rekonstrukce komunikací. Městys Sepekov žádost znovu zaslal. V Líšnici se jedná o komunikaci od křižovatky
u Máchů ke kravínu a cestu mezi č. p. 21 a 22.
Sněženky a machři
komedie ČSSR 1983, režie Karel Smyczek
Hrají: Michal Suchánek (Karel Mácha), Václav Kopta (Radek Převrátil), Jan Antonín Duchoslav (Viktor Cabadaj), Radoslav BrzoboMichal Suchánek v roli Karla Máchy
Řezbář Jaroslav Hynek Mácha z Otína
hatý (profesor Karda), Veronika Freimanová (profesorka Hanka),
Vlaška stříbrná, chovatel Lubomír Mácha
Pavel Marek (instruktor Vláďa Brťka), Eva Jeníčková (Marika Kardová), Valentina Thielová (profesorka Boženka), Boris Halmi (topič)
a další.
Ondřej Mácha neskrývá radost ze vstřeleného gólu
www. dobraadresa. cz • 2010 • 12 • 15
4. Inspirování Máchou
Věra Machartová – pedikérka
Robert Machát – překladatel
Petr Mach – podnikatel a bývalý majitel Sparty Praha
Michal Machat – malíř
Mach – kamarád Šebestové
Josef Machata – strojvedoucí
Oldřich Machač – hokejista
Daniela Machatá – kadeřnice
Richard Macháč – speditér
Osvald Machatka – spisovatel a historik
David Machačný – referent staveb
Jana Machatková – zdravotní sestra
Veronika Machačná – public relations
Jiřina Machatová – lékařka
Eva Machačová – notářka
Milada Machátová – učitelka
Gabriela Macháčová – kosmetička
Gustav Machatý – filmový režisér
Miroslav Macháček – herec a divadelní režisér
Daniel Machej – farmář
Kateřina Macháčková – herečka
Irma Machejová – letuška
Petr Machain – pilot
Martin Machián – policista
Irena Machainová – učitelka
Romana Machiánová – archivářka
Martin Machaj – fotograf
Václav Machek – jazykovědec
Dana Machajová – artistka
Rudolf Machka – hoteliér
O
bjevení
–entifik
id
ace
Milan Machajdík – trumpetista
Eva Machková – teatroložka
Libuše Machajdíková – personalistka
Arnošt Machnič – soukromý detektiv
Jan Hanuš Máchal – slavista a filolog
Růžena Machničová – průvodkyně
Lubomír Machala – literární historik
Bohumil Machník – herec
Stanislav Machálek – herec
Šárka Machníková – bankéřka
Jana Machalická – novinářka
Milan Macho – sportovní publicista
Jiří Machalický – kunsthistorik
Lubor Machocký – vězeňská stráž
Stanislav Machalík – programátor
Evženie Machocká – úřednice
Irena Machalíková – chovatelka koní
František Macholda – stavitel
Petr Machálka – advokát
Sabina Macholdová – ošetřovatelka v ZOO
Leona Machálková – zpěvačka
Sergej Machonin – kritik
Tereza Machalová – televizní redaktorka
Lenka Machoninová – herečka
Jana Máchalová – historička módy
Ladislav Machoň – architekt
Petr Machan – postindustriální básník
Olga Machoňová – dirigentka
Hana Machanová – knihařka
Jan Machota – bagrista
Karel Macháň – pedagog
Sabina Machotová – kadeřnice
Hubert Macháně – rocková kapela
Otakar Machotka – sociolog
Lenka Macháňová – studentka
Eva Machotková – herečka
Michaela Machancová – úřednice
Antonín Marek Machourek – malíř
Antonín Machander – psycholog
Eva Machourková – moderátorka
Irena Machanderová – tanečnice
Saša Machov – tanečník
Karel Machanec – opravář plynových spotřebičů
František Machovčák – traktorista
Marie Machanská – asistentka ředitele
Judita Machovčáková – číšnice
Jan Machanský – popelář
Milan Machovec – filosof
Svatopluk Machar – básník
Kateřina Machovcová – feministka
Alena Macharová – nákladní a silniční dopravce
Veronika Machová – Miss 2010
Erik Machart – loutkoherec
Filip Machovič – žonglér
Ivo Macharáček – herec
Renata Machovičová – drezérka
Zdena Macharáčková – zahradnice
Norbert Machovský – vinař
Miroslav Machař – učitel, odbojář
Romana Machovská – stomatolog
Jitka Machařová – pediatr
Štefan Machsiník – tesař
16 • 12 • 2010 • www. dobraadresa. cz
Dana Machsiníková – švadlena
v mužstvu:
od 2.1.2009
Jiří Macht – fotograf
herní post:
obránce
Vlasta Machtová – hasička
odehráno v reprezentaci:
0
Aleš Machů – sochař a designér
odehráno v lize:
235
Tomáš Machula – kněz
vstřeleno v lize:
2
Vladimír Machulda – hokejista
Božena Machuldová – pojišťovací referentka
CHARAKTERISTIKA:
Quido Machulka – undergroundový básník
Opora příbramského mužstva, s nímž zažil vzestupy i pády, jen
Inka Machulková – básnířka
v sezonách 1986–87 působil v druholigovém Kladně, v roce 1995 si
Helena Machulová – sexuoložka
odskočil k ligové premiéře do Edenu, kde nastoupil za Liberec, Příb-
Remigius Machura – koulař
rami však zůstal věrný. Na jaře 2007 zažil s klubem sestup, o rok
Bedřich Machurek – řezník a uzenář
později s ním ve svých devětatřiceti slavil návrat mezi elitu. Malý,
Václav Machurka – hudebník
ale nesmírně dynamický, rychlý, dotěrný a nepříjemný obránce;
Bohuslav Machůrka – zastupitel obce Ovčáry
často využíván jako osobní strážce; chybí mu klid v rozehrávce.
Alena Machurková – prodavačla
Kamila Machurová – nutriční poradkyně
PŘESTUPY
Pavel Machuta – policista
klub
Magdaléna Machutová – florbalistka
Příbram
1. 7. 1996
2.1.2009
Antonín Machutka – metalizátor kovů
Příbram B
2. 1. 2009
doposud
příchod
odchod
Jaroslava Machutková – optik
Vladimír Machyán – farmář
KARIÉRA
Alice Machyánová – podnikatelka
Sezóna OD–DO Mužstvo M
Vilém Machýček – automechanik
1
1651 19
Renata Machýčková – malířka
1
Hynek Machytek – čalouník a opravář nábytku
1
1. 7.
Jan Machytka – architekt
1
1996
Ludmila Machytková – operní pěvkyně
1
1
5. Další
H
Z
S
L G P
V
Ž
Č
19 0
0 1
0
0
2
1
2430 28 27 1
0 1
0
0
6
1
1285 17
14 3
8 0
0
0
3
1
Příbram 1585 19
18 1
1 0
0
0
6
0
– 2. 1.
2520 28 28 0
1 0
0
0
7
0
2009
2580 29 29 0
0 0
0
0
7
0
1
1541 19
18 1
3 0
0
0
2
1
1
1
0
2 0
0
0
0
0
1
1
Legenda ke sloupcům: M – počet odehraných minut, H – počet odehraných zápasů, Z –
hráč byl v základní sestavě, S – hráč střídal v průběhu hry, L – hráč pouze seděl na
lavičce náhradníků, G – počet gólů, P – počet proměněných penalt z celkového počtu gólů (sloupec G), V – vlastní góly, Ž – žluté karty, Č – červené karty
Marcel Mácha
Marcel Mácha
Poznámka: V tabulce jsou započteny zápasy, ve kterých byl hráč přítomen alespoň na
lavičce náhradníků.
Pavel Mácha
Podepisuje se jako PMcha.
Věk: 42 let, vdovec, dvě prima děti.
Fotku mi zatím nedovolil. Pomozte mi ho ukecat, aby ji sem dal.
Zájmy: Sport, práce, cestování.
Petr Mácha
Kategorie: Žáci by Machys on the 31. 01. 2005
Narozen: ano
Výška: docela
narozen:
26. 05. 1969
Váha: těžká
současné mužstvo:
Příbram B
Město: Sokolov
www. dobraadresa. cz • 2010 • 12 • 17
Bývalá škola: 6. ZŠ Sokolov
O MNĚ:
ICQ: 251675321
###################################################
Mail: [email protected]
# -- damnum (Štěpán Mácha or Štěpán for short) --
#
Web: gen.mmister.com
# Motto [Live is to short...]
#
Cintát: „Ti ho uříznu!“
# Quote (KS) [Mess with da best, die like a rest.]
#
# Comic [Garfield]
#
# Sicom [Red Dwarf, The IT Crowd]
#
# Website [http://damnum.kx.cz]
#
# SW [Linux, mutt, scribes, gnome, fvwm, stardict]
#
# Linux Distro [Ubuntu GG, Arch Linux Don't Panic]
#
# Locale [49°47'13.472"N, 14°17'57.849"E]
#
# Jabber [[email protected]] ICQ [249369232]
#
O
Petr Mácha
bjevení
–entifik
id
###################################################
Rok narození: 19890530
Bydliště: Loc: 49°47'13.472-N, 14°17'57.849-E
ace
Kraj: Středozem
Linux používám od roku: 2006
Používám tyto distribuce:
Ubuntu
ArchLinux
Budoucí povolání: vystuduje jadernou fyziku, aby mohl velet ve ve-
Patička: [damnum][ŠtěpánMácha]
[http://damnum.kx.cz]
líně v Temelíně
[[email protected]]
Vlastní charakteristika: ;-D
Martin: Jedinej Krpař v naší třídě a jedno ze dvou třídních hovad
(to druhý hovado jsem totiž já). Při hodinách kreslí vtipy
6. Osoby zapsané
(jak prvňák), bohužel mají tyto vtipy v poslední době klesající úroveň (jako třeba Kaly a Kaly & Klíště) a přestávám
ve svazcích STB
je chápat.
Máchys: Hele, moje fotka. Co tu dělá?
Štěpán Mácha
Příjmení, jméno
Narozen(a)
Typ spolupráce
Evidující správa STB
Krycí jméno
Svazek
Mácha Bedřich
30. 01. 1922 Tajný spolupracovník
Centrála
Bedřich
Mácha Bedřich
30. 01. 1922 Agent
neurčeno
Bedřich
Mácha Bohumil
14. 06. 1929 Důvěrník
Praha
Richard
Mácha Bohumír
22. 07. 1929 Důvěrník
Brno
Petr
Mácha Dalibor
02. 03. 1960 Agent
Centrála
Dáda
Mácha Dalibor
02. 03. 1960 Tajný spolupracovník
Centrála
Dáda
Mácha Emanuel
16. 12. 1924 Důvěrník
Üstí nad Labem
Emil
Přezdívka: damnum
Moje domovská stránka: http://damnum.kx.cz
Štěpán Mácha
18 • 12 • 2010 • www. dobraadresa. cz
6014
6014
15481
9503
18967
1896788
7931
Mácha Ferdinand
23. 03. 1935 Propůjčený byt
Macha Karel
02. 01. 1931 Agent
Plzeň
Máj
Centrála
Antonín
Mácha Ferdinand
23. 03. 1935 Konspirační byt
Macha Karel
02. 01. 1931 Agent
neurčeno
Máj
Centrála
Hynek
Mácha František
21. 08. 1925 Důvěrník
Macha Karel
02. 01. 1931 Agent
České Budějovice
Robert
Centrála
Jeníček
Mácha František
21. 01. 1949 Důvěrník
Macha Karel
02. 01. 1931 Tajný spolupracovník
Plzeň
Mach
Centrála
Antonín
Mácha Jan
09. 12. 1918 Důvěrník
Mácha Lubomír
07. 01. 1953 Hlavní správa rozvědky StB
6466
neurčeno
Milevský
České Budějovice
25250
25250
6698
30329
14303
14303
14303
1430388
196082
Mácha Jan
???
Důvěrník
Mácha Luboš
21. 02. 1959 Agent
České Budějovice
Javor
1669
Brno
Luboš
Mácha Jan
16. 09. 1926 Tajný spolupracovník
Mácha Luboš
21. 02. 1959 Agent
Centrála
Machač
Brno
Švagr
Mácha Jan
16. 09. 1926 Agent
Mácha Luboš
21. 02. 1959 Tajný spolupracovník
neurčeno
Machač
Brno
Švagr
Mácha Jaroslav
14. 06. 1943 Agent
Mácha Otmar
02. 10. 1922 Tajný spolupracovník
Ostrava
Šwarz
Praha
Otmar
Mácha Jaroslav
21. 12 . 1910 Propůjčený byt
Mácha Otmar
02. 10. 1922 Agent
19163
neurčeno
Otmar
03. 02. 1956 Hlavní správa vojenské kontrar
Ostrava
753
753
26647
41642
41642
4164206
8590
8590
Mácha Jaroslav
???
Tajný spolupracovník
Mácha Pavel
Centrála
Milan
7051
neurčeno
Mácha Jaroslav
14. 06. 1943 Tajný spolupracovník
Mácha Petr
Ostrava
Šwarz
neurčeno
Mácha Jaroslav
21. 12. 1910 Konspirační byt
Mácha Tomáš
23. 06. 1954 Důvěrník
neurčeno
19163
Praha
Tom
Mácha Jiří
30. 01. 1946 Důvěrník
Mácha Vladimír
16. 09. 1921 Důvěrník
Praha
Jíra
Praha
Mácha Josef
22. 12. 1934 Důvěrník
Mácha Zbyněk
27. 11. 1928 Agent
Praha
Mach
neurčeno
Rosťa
Mácha Josef
22. 12. 1936 Tajný spolupracovník
Mácha Zbyněk
13. 01. 1931 Důvěrník
Praha
Jasan
Ostrava
Zbyněk
Mácha Josef
22. 02. 1936 Důvěrník
Mácha Zbyněk
27. 11. 1928 Důvěrník
Centrála
Kopřiva
Centrála
Máj
Mácha Josef
04. 02. 1927 Tajný spolupracovník
Mácha Zbyněk
27. 11. 1928 Agent
Centrála
Mototechna 12048
Centrála
Rosťa
Mácha Josef
04. 02. 1927 Agent
Mácha Zbyněk
27. 11. 1928 Důvěrník
neurčeno
Mototechna 12048
Centrála
Rosťa
Mácha Josef
22. 12. 1936 Agent
Mácha Zbyněk
27. 11. 1928 Tajný spolupracovník
neurčeno
Jasan
neurčeno
Rosťa
Mácha Josef
21. 09. 1929 Hlavní správa rozvědky StB
Mácha Zdislav
06. 09. 1931 Důvěrník
neurčeno
Mudroch
Üstí nad Labem
Mácha Karel
26. 07. 1959 Důvěrník
Praha
Karel
2664707
42673
32090
4055
9208
4055
164543
0
20. 06. 1957 Správa sledování StB
213295
45667
14999
0
27981
22916
6754
6754
6754
10636
42606
www. dobraadresa. cz • 2010 • 12 • 19
O
bjevení
–entifik
id
ace
20 • 12 • 2010 • www. dobraadresa. cz
Negativní máchologie
– takto Mácha
pravděpodobně
nevypadal
www. dobraadresa. cz • 2010 • 12 • 21
O
bjevení
–entifik
id
ace
22 • 12 • 2010 • www.dobraadresa.cz
www.dobraadresa.cz • 2010 • 12 • 23
O
bjevení
–entifik
id
ace
Co skrývalo
Máchovo jezero?
Literární zájem
o Máchu je jen
klasická kost
předhozená
hladovým psům
becná představa o fungování světo-
O
eliminováni (zbaveni svéprávnosti či jinými způsoby, viz další text),
vého systému je důkazem, že slav-
nebo se musejí setsakra snažit vytvářet mimikry a být neustále ve
ná Leninova teze o „užitečných idi-
střehu.
otech“ je jedním ze základních principů
Tento text má být jen kusou zprávou o malém segmentu tzv.
strategie a taktiky těch, kteří řídí náš živo-
historie, neboť jeho autor by mohl ohrozit životy čtenářů, takže
taběh. Nejde samozřejmě jen o tajné spolky,
v některých místech musíte věřit, že autor ví, o čem píše, aniž by to
o zednáře či ilumináty, neboť ti jsou zase
mohl a musel nějak dokládat.
jen „užitečnými idioty“ na určitém stupni
Že byl Karel Hynek Mácha členem zednářské lóže, není příliš
pyramidy „řídícího velínu“. (Poznámka:
známo. K zednářské práci se dostal přes Josefa Jungmanna, svého
Například u zednářů skotského ritu je pře-
učitele na pražské filozofické fakultě. Jungmann, který byl již v té
lomovým stupněm, ze kterého má člen šan-
době „na druhé straně“, si všiml velkého Máchova literárního na-
ci přejít na druhou stranu a stát se Tím, Kte-
dání, především lehké fabulace a výtečné práce se symboly. Součas-
rý Ví /dále jen TKV/, stupeň 30, čili rytíř
ně oceňoval i Máchovy „turistické“ výkony. Nakonec se z Máchy
Kadosch.) Občas se sice povede, možná
stal „chodec“, přenášející na nějakou dobu důležité zprávy v pro-
však jde o řízený, schválený proces, něco ja-
storu malé střední Evropy.
ko zavedení samočisticích technologií, vy-
Jungmann tehdy dostal za úkol připravit pro krizovou situaci,
dat knihu či natočit film přesahující do sfé-
neboť Evropa se blížila k revoluci a zatím nebylo jasné, které síly bu-
ry zakázaného. Ale pro obyčejné lidi, pro
dou zvoleny za hybatele dějin, převedení některých dokumentů do
konzumenty syntetického života, je to vše
„nosičů“, dnes bychom řekli médií, jež budou po ruce, a přitom ni-
čirá fantazie určená jen a pouze k pobavení.
koho nenapadne, co „v nich je“. Tedy klasická finta: pod svícnem
Pokud je na světě několik stovek jedinců,
bývá největší tma. (Poznámka: Je třeba pochopit, že TKV vždy pra-
kteří mají představu o skutečném stavu vě-
covali na všech frontách, takže zároveň byly připravovány jednotli-
ci, buď mají nakročeno být v průběhu času
vé revoluce, zároveň se vytvářel záložní systém, kdyby se něco ne-
24 • 12 • 2010 • www.dobraadresa.cz
povedlo, zároveň se zajišťovaly zálohy proti
do úplně jiných informačních sfér. Mácha
revolucím, a navíc souběžně s tím byly hle-
Santiniho dobře znal. (Poznámka: Jedna ze
dány možnosti pro „zazimování“, umrtvení
současných pražských lóží se jmenuje San-
práce na neurčitý počet let.) Mácha byl tedy
tini.)
vyhlédnut pro takový úkol. A protože jed-
Práce byla dokonána, obě díla napsána.
nou z hlavních zásad TKV je „nikomu nevě-
O tom, zda se TKV rozhodli Máchu zlikvi-
řit a jistit se“, Mácha měl „zašifrovat“ jeden
dovat, můžeme jen spekulovat, ale většinou
z parciálních dokumentů do dvou děl. Tím
platilo, „že když mouřenín vykonal své, ne-
prvním byla samozřejmě lyricko-epická
bylo ho již třeba“. Na rozdíl od totalitních
skladba Máj, to čtenář tušil již od začátku
režimů TKV vysloveně likvidace neprovádě-
tohoto textu, tím druhým měl být jakýsi
li a neprovádějí (na to mají jiné způsoby, jde
erotický deník.
o likvidace záležící tzv. na okolnostech, tedy
Kabalistický způsob „šifrování“ je po-
napomáhá se dle potřeby a situace). Shrň-
měrně složitá věc, zde nemá smysl vůbec
me tedy: Kdyby Mácha nezemřel v důsled-
něco vysvětlovat. Pokud někdo není scho-
ku hašení požáru v Litoměřicích, zemřel by
pen pochopit text Sefer Jeciry, tak mi musí
v blízké době jinak, více či méně přirozenou
věřit. (Poznámka: Zde je nutné připome-
smrtí. Neměl z tohoto pohledu dobrou kar-
nout, že vědou odmítaný Eliphas Lévi, ma-
mu.
gik a kabalista, byl taktéž TKV. Aby „svedl
Ale abychom se vrátili k našemu pů-
lovce z cesty“, využil starou metodu, kdy
vodnímu zadání. Zatímco Máj se stal nako-
část stop je pravých, ale ve spojení s podvr-
nec asi nejpodstatnějším dílem české litera-
ženými ztrácejí ty správné verifikovatel-
tury a klíčem k literatuře moderní, aniž by
nost. Takže Léviho dílo je třeba umět číst,
kdo tušil, co vlastně „v sobě skrývá“, tak
každopádně to, že kabalu, moudrost získa-
Máchův erotický deník (nechme mu tento
nou od Atlanťanů, „vyvezli“ Židé, tedy Moj-
pracovní název), se vlivem Velkého Kon-
žíš, z Egypta do své vlasti, je nutné pokládat
struktéra (a to je jeden z mála případů, kte-
za historickou pravdu.)
rý TKV nemohou ovlivnit) nepodařilo „pro-
Mácha začal na obou dílech pracovat
vést“ dějinami tak, jak bylo naplánováno.
již na začátku třicátých let 19. století, in-
Protože deník měl být protipólem díla milo-
formace o náčrtu k Máji z roku 1834 je fa-
vaného a váženého, tedy Máje, měl se stát
lešná, to už bylo dávno vše načrtnutno.
„skrytým“ dílem, které bude vždy existo-
O tom, zda si Mácha uvědomoval, co vlast-
vat, filozof by řekl bytovat, na periferii lite-
ně dělá, můžeme spekulovat, ale vzhledem
ratury a zájmu většinového čtenáře (a bude
k systému práce TKV si myslím, že něco vě-
odsud vyzvednuto podle potřeby, třeba také
děl, ale bylo to úplně jiné vysvětlení, které
nikdy). Jenže po Máchově smrti se nane-
se mu dostalo. Co totiž ještě nevíme, to je –
štěstí opsané části deníku objevily, originál
kdo byl osobou řídící Jungmanna. Neboť je
však ne. Jak Sabina, tak Arbes, kteří patřili
zřejmé, že Praha je tzv. Nový Jeruzalém
k prvním „uvaděčům“ Máchova erotického
a hrála v operačních mapách TKV důleži-
deníku, samozřejmě byli taktéž „užitečný-
tou roli.
mi idioty“, pracovali s těmito zlomky jen
O kabalistickém šifrování se dnes mů-
proto, aby se dostali ke kompletnímu origi-
žeme přesvědčit třeba v architektuře. Ně-
nálu. Sabina na rozdíl od Arbese byl veden
které Santiniho stavby, třeba kostel sv. Ja-
kamarádskými pohnutkami (tehdy ještě ne-
na Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře
podepsal spolupráci), ale ve výsledku je to
nad Sázavou, jsou budovány podle číselné-
jedno. Na to obecně zapomínáme. Že ve vý-
ho klíče (ve Žďáře je to třeba číslo 5), díky
sledku jde o výsledek, nikoli o dojem či co-
kterému je pak možné odemknout vchod
koli jiného.
Mácha začal na obou
dílech pracovat již na
začátku třicátých let
19. století, informace
o náčrtu k Máji z roku
1834 je falešná, to už
bylo dávno vše
načrtnutno. O tom, zda
si Mácha uvědomoval,
co vlastně dělá,
můžeme spekulovat,
ale vzhledem
k systému práce TKV
si myslím, že něco
věděl, ale bylo to úplně
jiné vysvětlení, které se
mu dostalo. Co totiž
ještě nevíme, to je –
kdo byl osobou řídící
Jungmanna. Neboť je
zřejmé, že Praha je tzv.
Nový Jeruzalém a hrála
v operačních mapách
TKV důležitou roli.
www.dobraadresa.cz • 2010 • 12 • 25
Je samozřejmě možné, že šlo o akci
šel, musíš se ho snažit dohnat. (Poznám-
jednotlivce či skupiny lidí mimo TKV,
ka: Autor tohoto textu měl možnost na-
využíváni senzibilové
mohlo jít i o akci schválenou TKV, dokon-
hlédnout do tajného vyšetřovacího spisu,
ce mohlo dojít k rozporu mezi jednotlivý-
kde je textil popsán jako materiál, ze kte-
(o tom by mohl referovat
mi odbory KTV. Pravda je, že na mnoho
rého se šilo spodní prádlo. Je tedy více než
desetiletí byl originál Máchova deníku
pravděpodobné, že tu šlo o jakousi fetišis-
profesor Rejdák, kdyby
„nezvěstný“. Obrovský zájem o něj měl
tickou trofej, spojenou nejspíše s Lori.)
například Walter Jacobi, šéf úřadovny SD
Jenže skutečnost je úplně jiná. Origi-
žil, nebo profesor
v Praze od počátku okupace, jinak též au-
nál Máchova deníku byl ukryt v Litoměři-
tor knihy Golem, metla Čechů. Jacobi jako
cích téměř sto let v jednom osobním ar-
přítel Heinricha Himmlera dostal za úkol
chivu v domě na náměstí, 6. května 1939
pátrat po Máchově deníku a některá za-
pak byl převezen v rakvi s Máchovými
konci padesátých let
tčení, která dnes popisujeme jako protio-
ostatky na pražský Slavín na Vyšehradě,
kupační aktivity odboje, jsou spojena prá-
tedy před očima pracovníků německého
došlo k několikadenní
vě s hledáním důležitého dokumentu. Než
SD. Na Vyšehradě byl „pohřben“ na dal-
byl Jacobi po válce popraven, vyšetřovala
ších více než 60 let.
K této práci byli dokonce
O
bjevení
Vondráček, kdyby žil). Na
–entifik
id
ace
Na jaře roku 1990 (přesné datum zá-
pátrací akci na severním
ho delší dobu speciální Berijova jednotka,
břehu Máchova jezera,
I československý poúnorový režim vy-
řen, deník vyzvednut a vše zase uvedeno
budoval na ministerstvu vnitra oddělení,
do původního stavu, aniž by si kdokoli
asi padesát metrů kolmo
které se snažilo mj. najít stopy po Mácho-
z návštěvníků Vyšehradu uvědomil, že vi-
vě deníku. K této práci byli dokonce vyu-
děl něco, co neměl (a ani by mu to někdo
od Jarmiliny skály, kde
žíváni senzibilové (o tom by mohl refero-
věřil).
vat profesor Rejdák, kdyby žil, nebo pro-
Je zřejmé, že originál Máchova dení-
byl před válkou pomník
fesor Vondráček, kdyby žil). Na konci pa-
ku se už nikdy nedostane ke čtenáři. To,
desátých let došlo k několikadenní pátrací
co máme k dispozici, jsou jeho menší, ne-
K. H. Máchy. (Poznámka:
akci na severním břehu Máchova jezera,
důležité části, případně falza. Jestli mo-
asi padesát metrů kolmo od Jarmiliny ská-
hou věty o „picání“ někoho vzrušit, pak
Tato událost se vlastně
ly, kde byl před válkou pomník K. H. Má-
musíme samozřejmě opět a znova kon-
chy. (Poznámka: Tato událost se vlastně
statovat, že metoda „dvojitého jištění“,
stala jakýmsi vzorem pro
stala jakýmsi vzorem pro pozdější akci
s níž tak rádi TKV pracují, zde zase slaví
Neptun, kdy byly v roce 1964 na Šumavě
vítězství. Zda je to dobře, či špatně, těžko
pozdější akci Neptun,
v Čertově jezeře nalezeny předem podvr-
říci.
kdy byly v roce 1964 na
kooperující s českými úředními místy.
žené německé válečné archivy. O tom píše
podrobně Ladislav Bitman.)
měrně neuvádím) byl Máchův hrob otev-
Abychom byli realisté, musíme předpokládat, že svých „Máchů“ má světová
Hledání v Máchově jezeře bylo bezús-
kultura mnoho. Tedy že existuje určité
Šumavě v Čertově jezeře
pěšné, alespoň tak zněla svodka pro nej-
množství výtečných děl ze všech umělec-
vyšší představitele strany a vlády. Pouze
kých oblastí, tanečních, operních, balet-
nalezeny předem
několik zasvěcených vědělo, že asi třetí
ních, architektonických, filmových apod.,
den bylo cca 45 metrů od břehu, v nevel-
jež jsou vlastně jen obaly, které byly vy-
podvržené německé
ké hloubce, nalezeno měděné pouzdro
tvořeny jen proto, aby skryly nějaká jiná
s vyrytým nápisem Dichtung und Wahr-
sdělení.
válečné archivy. O tom
heit. V pouzdře však kromě několika cárů
Možná, že tento článek některými
textilu nebylo vůbec nic. Přesto se před-
z vás otřese, ale musel jsem to napsat. Má-
píše podrobně Ladislav
stavitelé vnitra domnívali, že jsou na
chovo výročí je k tomu dobrým důvodem.
Bitman.)
Stará pravda říká, že když tě někdo přede-
26 • 12 • 2010 • www.dobraadresa.cz
správné stopě, ale že je někdo předešel.
Jakub Šofar
O
hledání
–trospe
in
kce
Chtěl by
Mácha
létat po
světě?
V našem pátrání po Máchovi
jsme samozřejmě nemohli
vynechat Facebook,
a tak jsme narazili
na profil vedený
na jméno
John Mácha
Zvišněspad.
Rozhodli jsme
se ho vyzpovídat.
www.dobraadresa.cz • 2010 • 12 • 27
Jak vznikla tvoje přezdívka Mácha?
Patřím k lidem, kteří si nepřečtou báseň, dokud jim ji někdo ne-
Mám to spojené s časy na střední škole. Velkou zábavou tam
strčí pod nos. Kromě Máje jsem četl jen kousek Marinky a Ciká-
pro nás bylo psaní sprostých, pomluvných básniček na spolu-
nů. Nejspíš víc pro to jméno než pro nadšení z krásného jazyka.
žáky a učitele. Co člověka baví, v tom se stává mistrem. Rád
Kdysi jsem si ale dal za cíl naučit se Máj nazpaměť. Asi nemusím
bych věřil tomu, že za přezdívkou je psaní milostných básní ne-
dodávat, jak to dopadlo.
O
bo podobnost k Máchovi, kterého nám náš češtinář vylíčil jako
podivína v dlouhém kabátě, který nereaguje na lidi kolem, se-
A co Zvišněspad?
dává na kopci a kochá se krajinou. I to se mým životem pro-
Zvišněspada jsem vymyslel natruc Facebooku. Zakazovali psát
hnalo, pravda ale je, že už přesně nevím, jak jsem k té přezdív-
jiné než vlastní jméno, speciálně zmiňovali spojení slov. Tomu se
ce přišel, a nikdy jsem se o to nestaral, protože byla z těch, za
nedalo odolat.
hledání
které jsem se nemusel stydět.
–trospe
in
Tvůj jmenovec Karel Hynek Zvišněspad, chci říct Mácha,
Četl jsi Máchu třeba na střední škole? Tedy kromě obligát-
byl znám jako poutník. Pokud vím, tys před časem absol-
ního „Byl pozdní večer…“
voval pěší pouť do Santiaga de Compostela. Jaké to bylo?
kce
28 • 12 • 2010 • www.dobraadresa.cz
Úžasné a nepopsatelné. Za pár dní hodíte staré starosti za hla-
skoku. Věřím, že v takových chvílích se dají psát básně. Je to
vu, zbude jen starost o jídlo a střechu nad hlavou a věřte mi,
jako se vším: kdo nezkusil, nepochopí.
že příroda vás nikdy nenechá na holičkách. A pak si celé dny
můžete přemýšlet, nad čím chcete, a jakoby náhodou nachá-
Cítíš nějakou spojitost své přezdívky se svým cestová-
zet odpovědi. Funguje to nádherně.
ním?
Jediný stereotyp je chůze. Ta se vám však stane přiroze-
To vědomě necítím, I když těžko říci, jaký vliv má na člověka
nou, radostí a drogou. Každý den jiný kraj, jiní lidé, jiné chu-
přezdívka. Můj kamarád, odmala s přezdívkou Rampa, si ne-
tě, vůně, nové otázky a odpovědi. Často slyším: „Kolik to je ki-
dávno udělal letecké zkoušky. Chtěl by Mácha létat po světě,
lometrů? Tak to bych neušel! Ani bych to psychicky neunesl.“
kdyby mohl? Nebo by raději šel na Bezděz? Zkuste si říkat pár
Ale ono to vůbec není o honění kilometrů. Jdete jen tolik, na
týdnů Hannibal, Lennon, matka Tereza nebo Paroubek, a uvi-
kolik se cítíte. A když pak jdete v polích či po hřebeni a ko-
díte, jaký to na vás bude mít vliv.
cháte se západem slunce, brečíte radostí ze svobody a žhnete
láskou ke všemu živému, vůbec si nevzpomenete na přede-
Připravil
šlých čtrnáct studených, deštivých dnů, kdy vám nebylo do
Pavel Voňka
www.dobraadresa.cz • 2010 • 12 • 29
Výpis
z
pitevního
hledání
–trospe
inprotokolu č.
kce
27569X
O
rtvola muže středního věku, s nápad-
kami aterosklerózy, v r. circumflexus patrný trom-
ným vyhubnutím.
bus.
M
Posmrtná ztuhlost je dobře vyznače-
V břiše mírně zvětšená slezina a játra. Pulpa slezi-
na, posmrtné skvrny jsou světle fialové, nelze je vytla-
ny se stírá. Játra mají jemně hrbolatý povrch, jsou tu-
čit. Kůže celého těla vykazuje posmrtnou bledost.
hé konzistence, struktura je uzlovitá, jsou patrné
Při otvírání dutiny lební jsou lební pokrývky ble-
známky městnání v portálním řečišti, překrvená stře-
dé, suché. Mozek je přiměřeně uložen, zmenšen, se
va. V žlučníku dva velké kameny. Ledviny mírně
známkami silné atrofie ve frontální oblasti, mozkové
zmenšeny, jemně hrbolatého povrchu, v levé ledvině
závity jsou zúžené, oploštělé. Rýhy mezi závity jsou
u horního polu cysta s čirým obsahem, pánvičky
rozšířené. Na řezu je mozek bledý, je patrné špatné
a uretery volné. Nadledviny mírně zvětšené. Žaludek
rozlišení bílé a šedé hmoty, postranní komory jsou
prázdný, na sliznici patrné drobné eroze. Tenké střevo
rozšířené, mozeček je bez ložiskových změn.
bez zvláštního nálezu. V sigmatu patrné divertikly.
Pravá i levá plíce s normálním počtem laloků, jsou
patrné zbytky po srůstech na pleuře, konzistence plic
je tuhá, barva zašedlá, z řezu vytéká zpěněná tekutina.
V pravé plíci hnisavá ložiska v dolním laloku. Bronchy
s mukopurulentním obsahem.
Srdce má zbytnělé obě komory, váží 510 gramů.
V konečníku tuhá stolice tmavohnědé až černé barvy.
Pankreas prorostlý tukem.
Aorta sklerotická, nerozšířená, končetinové tepny
průchodné bez trombů.
Prostata celkově nezvětšená, patrné zvětšení
středního laloku. Varlata přiměřeně velká.
Epikard je zakalený, zmnožený perikardiální tuk.
Perikardiální dutina obsahuje malé množství janta-
Tento stručný zápis byl nalezen v archivu prosektury bě-
rové tekutiny. V pravé komoře malé množství sraže-
hem jeho likvidace. Ačkoliv není úplný a chybí definitiv-
né krve, chlopně jsou jemné. Stěna pravé komory
ní závěr, byl před skartováním skenován a uchován v di-
mírně ztluštěná. Svalovina levé komory ztluštěná,
gitalizované podobě. V dalším průzkumu byla nalezena
zhojená jizva po infarktu diafragmaticky, nyní
i úvodní strana tohoto zkráceného protokolu. Pomocí stej-
známky nekrózy laterálně. Chlopně jemné, foramen
ného označení se podařilo zjistit v Knize pitev i jméno
ovale uzavřeno. Aorta a koronární tepny se znám-
zemřelého, kterým je pan Jan František Mácha.
30 • 12 • 2010 • www.dobraadresa.cz
O
hledání
–trospe
in
kce
Auto s bagáží
Máchův deník
na cestě do Itálie
4. 8. 2010
Ráno v 9.00 sbaleno a naloženo do auťáku. Z Ordovické 25 v Praze-
Tohle by se v echt Německu stát nemohlo, že hranič-
Stodůlkách vzhůru na cesty! Havárka na sjezdu k Barrandovskému
ní závora není. Linec. Dana píčoviny o lineckým těstě
mostu, totálně zacpaný. Synátor Matěj si ráčil vzpomenout, že brej-
a místo na Salcburk jsme na obchvatu odbočili na Ví-
le nechal při nakládání bagáže na kastlíku. Bez brejlí je nám potá-
deň. Do Bad Ischlu po okreskách. Císařská vila, foce-
pěčská výbava na hovno. Zpátky domů. Idiot! Tábor: máme sekeru
ní s bustou Franze Josefa. Po jezerech: Wolfgangsee,
dvě hodiny. Budějice: chcací pauza u benzinky. Beru natural, plnou
Mondsee, proč se nepokochat, do Benátek dneska už
nádrž, 1834 Kč. Dolní Dvořiště: kde jsou celníci? Klasický český
beztak nedojedeme. Salcburk, penzion Vogelweider-
šlendrián. Rakušáci jsou zase Češi bez fištrónu a ostuda Němců.
hof.
www.dobraadresa.cz • 2010 • 12 • 31
O
hledání
–trospe
in
kce
Bad
Ischl
Vogelweiderhof
5. 8. 2010
Snídaně v kavárně na Sinhubbstrasse.
Bych se kouknul do fabriky k Porschákům, ovšem Dana že chce teda na Arenberg. Říkám: Jedeme, než se zase rafneme. Sofort nach Innsbruck. Když tam byla v šestasedmdesátým olympiáda, chytnul mě slepák a odkoukal jsem ji na telce
ve špitále. Na oběd do bufáče Antona Innauera pod skokanským můstkem. Olympijský vítěz, a kdo ho dneska zná… Bratwurst, žemle, zelí, hořčice, mňam! Po A13
Steinach am Brennen, Brennero, Vipiteno, Campo di Trens, Bressansone, Bolzano. Bych to dojel až do Benátek na drc, ale
Dana že jsem vychrupnul u Innauera pět
Schneitlů, že zaparkujeme v Bolzanu
a přespíme. Penzion na Via Piave, špeluňka. Sedm panáků grappy. Na šrot. Noc
v autě zaparkovaném na náměstí Mazziniplatz.
32 • 12 • 2010 • www.dobraadresa.cz
Dálnice
Innsbruck
Bratwurst
6. 8. 2010
Vysral se a vyblil v Parco Petrarca u vzrostlé túje. Říkanka: tu je
vzrostlá túje, nad opilcem se slituje. Na odpočívadle u Egna na WC
do mekáče. Pořád bez dálniční známky do Trenta. Carrabinieri. Daně: Nekafrej mi do toho, já to s nima sfouknu; 200 euro za přimhouření očí a jenom deset euráčů pokuta! Z dálnice na SS 47 a Borso Valsugana, Gringo, Bassano del Grappa. Gringo, povím ti, že při
vyslovení slova grappa se mi doteď obrací kufr. Mimochodem kufr
od Brunottiho koštuje v Holešovický tržnici u Vietnamců polovic
www.dobraadresa.cz • 2010 • 12 • 33
Bassano del Grappa
O
hledání
–trospe
in
kce
Padova
34 • 12 • 2010 • www.dobraadresa.cz
Carrabinieri
pomádovaná taliánská buzna, nicméně
nám poradil dobře: jet na Lido di Jesolo.
7. 8. 2010
než tady v Itálii. Na kruháku jsme ;odbočili
kách dohromady kulébr. Hafo turistů. Dvě
Válení na pláži u moře. Na obloze azuro,
na Camposampiero. Matěj že jo, říkám mu:
hodiny kroužení gondolou po městě a hle-
zato Nastro Azurro stojí za starou belu.
podívej se do tý mapy, ta je od čumění, a ne
dání penzionu. Hledání zaparkovaného au-
Rezatá vodička bez řízu, něco jako jihlav-
od ležení na klíně! Místo do Benátek na Pa-
ta. Stopaře normálně neberu, ale viděl jsem
skej Ježek. Přesto jsem jich postupem ča-
dovu. Možná jsme v ní měli zůstat, v Benát-
ho v té gondole. Chtěl vzít do Eraclea. Na-
su dvanáct udělal u stánku u majáku.
Jesolo lido
www.dobraadresa.cz • 2010 • 12 • 35
V noci skučení, Dana i Matěj
spálení od sluníčka.
O
8. 8. 2010
Oběd v pizzerii Perla Nera. Z ne-
škodného hovoru nad lasaněmi
o Vatikánu se rozpoutala hádka
jako prase. Po obědě sedáme do
hledání
auťáku a jedeme do Benátek. Dana tvrdila, že je Vatikán na ná-
–trospe
in
dvoří Dožecího paláce. Samozřejmě že je v Římě!
9. 8. 2010
kce
Zase na cestu. San Michele al Tagliamento, Cervignano del Friuli,
Dó?ecí palác
36 • 12 • 2010 • www.dobraadresa.cz
Perla Nera
San Bartolomeo
Grado
Ronchi dei Legionari. Přestože jsme před Turiaccem píchnuli a musel jsem měnit rezervu,
máme dost času, a proto si uděláme odbočku
na Grado. Máme totiž na Gradu chatu, na tom
Terst
Gradu u Čelákovic. Není ale Grado jako Grado, ať je cizina sebekrásnější, když se sejdeme
u Bódi Huňáta na mariáši, má to přece jen
peprnější grády. Po E70 podle pobřeží až do
kempu San Bartolomeo v Muggii. Chatka za
75 euro na den. Máme to koupené do 16. 8.
10. 8. 2010
Výlet do Terstu.
Terst
www.dobraadresa.cz • 2010 • 12 • 37
Terst
O
hledání
–trospe
in
kce
Terst
38 • 12 • 2010 • www.dobraadresa.cz
Následující den se Rudolf Mácha probudil
na Matěje se Rudolf Mácha nasoukal do
před zanořením. Byla středa 11. 8. 2010,
v 8.30. Posnídal caffe latte a bagetu
potápěčského obleku, na záda si připnul
9 hodin 46 minut.
s parmskou šunkou. U toho sledoval v TV
tlakovou láhev s kyslíkem, nasadil brýle,
magazín Sport Destination. Po snídani ko-
do úst šnorchl. Do moře vstoupil v opti-
Redakce Dobré adresy děkuje paní Daně Má-
nečně došlo na potápění. Celá rodina se
mistické náladě, jak je patrné na fotografii
chové za laskavé poskytnutí deníku zesnulého
odebrala na nedalekou pláž. Za pomoci sy-
pořízené Danou Máchovou pár okamžiků
Rudolfa Máchy.
www.dobraadresa.cz • 2010 • 12 • 39
Mácha
Mácha
hledání
Mácha
–trospe
in jak se to
kce
rýmuje
O
T
eď vážně. Je samo sebou, že na
body i svobody bez přívlastků. Převedeno na grafické znázorně-
Máchu a jeho Máj nikdo při
ní, žádné kolísání, žádné strmé propady.
výčtu toho nejznámějšího a nej-
Jenže „křídla“ jsou samozřejmě velice obecné slovo a ještě ke
čtenějšího z české literatury většinou ne-
všemu s obrovským básnickým potenciálem. Stálo by za to zjistit,
zapomene (i když většinou o Máchovi
zda to platí i v jiných národních literaturách, ale nevím, zda takto
samém ví prd, není ho ani schopen zařa-
koncipovaný průzkum byl prováděn.
dit do období a z Máje zná nějakou při-
Pokud bychom hledali nějaké konkrétnější slovo, symbol, za
sprostlou variaci na první dva verše nebo
kterým se větší část české poezie posledních několika generací vy-
naopak na volání: Hynku! Viléme! Jarmi-
dává jak krysy za pištcem, pak to není slovo označující předmět, po-
lo!).
cit, ale je to jméno Mácha a vše s ním spojené (K. K. Mácha, Karel
Měl jsem v rámci pracovní povinnosti
Hynek Mácha, Karel Hynek, máchovský, Máj, byl pozdní večer,
za úkol přečíst za poměrně krátký časový
hrdliččin zval ku lásce hlas, Hynku! Viléme! Jarmilo! plus další od-
úsek asi 600 básnických sbírek současné-
vozeniny, napodobeniny či legrácky).
ho domácího veršotepectva. Nejčastěji vy-
Máj je zakladatelským počinem nové české poezie, je bránou
skytujícím se symbolem české poezie jsou
i klíčem ke zhruba stopadesátileté pouti za přeludem Parnasu
„křídla“ a „let“ (vzlet, přelet, i pád), vyko-
(abych nebyl nařčen z totální neznalosti, snažím se to číslo odvodit
navateli jsou obecně ptáci či jednotlivé
od doby, kdy byl Mácha již jednoznačně přijímán kladně, kdy se te-
ptačí rody, poté andělé následováni Ika-
dy už neozýval žádný Chmelenský, Čelakovský či Tomíček, tedy po
rem. Kdyby toho nebylo, česká poezie by
vydání almanachu Máj). To, oč tu běží, je, zda je Máj, potažmo je-
byla jako ementál. Snažit se vysvětlit tuto
ho autor, pokud je opravdu zásadním dílem české poezie, v této po-
křídlománii roky nesvobody, to nefungu-
zici, protože byl první, protože ho dosud „kvalitativně“ nic nepře-
je, protože se s tímto symbolem pracuje
konalo, nebo zda jde o souhru náhod. Případně, zda je to úplně ji-
pořád, v letech nesvobody, relativní svo-
nak.
40 • 12 • 2010 • www.dobraadresa.cz
Nepochybně každá generace (přemýšlel jsem, zda mám před
slovo „generace“ vložit slovo „čtenářská“, ale myslím si, že ta množina je v tomto případě daleko větší, že sem patří i mnoho nečtenářů, tedy těch, kteří jsou čtenáři jen ad hoc či z donucení) přidávala
Máchovi další a nové atributy, jež měly s jeho poezií málo společné
nebo vůbec nic. Stačí se zmínit o třech máchovských verzích, které
mají v dnešní době svoje místo jisté. Je to Máchova podobizna od
Jana Zrzavého, Mácha jako chodec nejen po vlastech českých a Mácha jako autor velice otevřené erotické výpovědi. Domnívám se, že
nejde v žádném případě o adoraci (fanynkovství) jako v případě rockových ikon. Mácha má od každého něco a každý má něco od Máchy, a jestli je tato společnost rozhádaná, nejednotná, závistivá, pak
Karel Hynek Mácha „je fajn“. A hlavně je už dávno mrtvý, což je
v českém prostoru velká výhoda.
Důležitou, i když veřejně příliš nedeklarovanou roli hrál Mácha
v šedesátých letech. Tradice studentských majálesů, oslav příchodu
máje (nikoli května – odtud: byl by Máchův „úspěch“ stejný, kdyby
se jeho dílo jmenovalo Květen?) a oslava studentského života byla
spojena s „návštěvou“ Myslbekovy sochy na Petříně (1912), která
představuje básníka sice v nadživotní velikosti, ale ne zas příliš
„zveličeného“. V tomto místě je třeba připomenout, že králem majálesu v roce 1965 byl zvolen Allen Ginsberg. Proces hledání studentské emancipace, vrcholící strahovskými událostmi, to je specifické studentské pražské jaro, které ovšem nekončí bouřemi jako
v západní Evropě, protože republika prochází daleko podstatnější
proměnou. Spíše než revoluční vůdcové typu Cohn-Bendita či
Dutschkeho se u nás hledá méně kontroverzní postava, jakýsi „hippie“ guru, a tím je pro část mládeže písničkář = „mácha v texaskách“. Tento proces, který nezastavily ani okupační jednotky, a ani
Palachův čin, nekopíruje tedy to, co se dělo nejen ve svobodném
světě, ale třeba i v Polsku. Volně by se to dalo interpretovat: ne Che
Guevara, ale Mácha. To je pragmatická „dohoda“, neboť české revolucionářství je sice opíjivé a vášnivé, ale krátké.
Než se začneme věnovat konkrétní „máchologii“, dovolím si citovat z jedné dnes už jen veselé knihy, která však patří k české paměti a je třeba si v ní občas číst. Václav Kopecký (1897–1961), jeden
z Gottwaldových „karlínských kluků“, v letech 1945–1953 ministr
informací, v roce 1954 ministr kultury a poté místopředseda vlády,
hlavní představitel kulturní politiky KSČ, vydal v roce 1960 ve Státním nakladatelství politické literatury spisek, jinak se to nedá nazvat, ČSR a KSČ. Pamětní výpisy k historii Československé republiky
a k boji KSČ za socialistické Československo. V kapitole Některé problémy ideologické a kulturní. II. sjezd svazu čsl. spisovatelů. Boj proti
revisionismu mj. píše: Když jsem četl poslední sbírku básní „Monology“
Milana Kundery, na jehož zvláštní talent vždy upozorňovali Vítězslav
Nezval a Jiří Taufer, a když jsem viděl, jaký odpor Kunderova sbírka
básní vyvolala, pomyslel jsem si, proč naše mladé básníky ve věku jejich
Důležitou, i když veřejně příliš
nedeklarovanou roli hrál Mácha
v šedesátých letech. Tradice
studentských majálesů, oslav
příchodu máje (nikoli května
– odtud: byl by Máchův „úspěch“
stejný, kdyby se jeho dílo
jmenovalo Květen?) a oslava
studentského života byla spojena
s „návštěvou“ Myslbekovy sochy na
Petříně (1912), která představuje
básníka sice v nadživotní velikosti,
ale ne zas příliš „zveličeného“.
V tomto místě je třeba
připomenout, že králem majálesu
v roce 1965 byl zvolen Allen
Ginsberg. Proces hledání
studentské emancipace, vrcholící
strahovskými událostmi, to je
specifické studentské pražské jaro,
které ovšem nekončí bouřemi jako
v západní Evropě, protože
republika prochází daleko
podstatnější proměnou.
www.dobraadresa.cz • 2010 • 12 • 41
Představa, že by byl někdo
jinošské obrazivosti a ve věku jejich nejsilnějších nezkažených citů mlá-
pochválen v době, kdy republika
tické doby a poesii romantickou, avšak poesii krásnou, poesii síly „Má-
dobudovala základy socialismu
Vrbou, redaktorem „Literárních novin“, řekl jsem mu, že mladá gene-
a přechází do etapy rozvinutého
v nějž vstupujeme, věkem atomů, družic, raket, věkem dobývání ves-
socialismu (nová ústava
v člověka vítězného socialismu a komunismu. Brzy po vydání Kopec-
O
hledání
a přejmenování České republiky
–trospe
in
dí neuchvátí touha vytvořit novou milostnou poesii naší nové, socialisje“ Karla Hynka Máchy. A když jsem jednou mluvil se soudruhem Fr.
race básníků a spisovatelů musí být přece uchvácena novým věkem,
míru člověkem a věkem, kdy člověk na Zemi se všestranně bude měnit
ký zemřel a na jeho knihu se začalo „zapomínat“, protože některé
autorovi „výpisy“ byly moc i na přece jen o „píďu“ liberálnější stranu (ve srovnání s počátkem padesátých let). „Vyzvednout“ Máchu
na Československou
a operovat s ním v takovémto kontextu je poměrně legrační, nic-
socialistickou republiku), za
je možné využít (a zneužít), neboť je zřejmé, že s hrdiny oficiálně
milostnou romantickou poezii, je
vat (s tím přišla zase až normalizační moc, i když věděla, že prodá-
úsměvná. Pokud ano, musela by
teráta a „muže kultury“, takže jeho výlet do českého romantismu
to být milostná poezie s rudými
tu“. Ono vybídnutí k napsání „milostné poesie naší nové, socialis-
prapory, budováním nového
pochválen v době, kdy republika dobudovala základy socialismu
lepšího a hrází proti
nování České republiky na Československou socialistickou republi-
imperialismu. Dostalo-li se
sela by to být milostná poezie s rudými prapory, budováním nové-
husitům označení za jakési
čení za jakési protokomunisty, proč by nemohl být Mácha pasován
protokomunisty, proč by nemohl
vého, socialistického člověka. Navěsíme-li však na mladý doubek
kce
být Mácha pasován na barda,
méně to dokladuje, že Kopecký intuitivně tuší jeho potenciál, který
adorovanými (Fučík atd.) se již nedá příliš propagandisticky pracová prošlé zboží). Pravdou však je, že Kopecký se sám pokládal za lise dá v jeho případě pochopit i jako projev přihlášení se ke „kumštické doby“ má v sobě zásadní rozpor. Představa, že by byl někdo
a přechází do etapy rozvinutého socialismu (nová ústava a přejmeku), za milostnou romantickou poezii, je úsměvná. Pokud ano, muho lepšího a hrází proti imperialismu. Dostalo-li se husitům oznana barda, který je z Bezdězu a Radobýlu schopen vidět červánky novšechny vánoční ozdoby, řetězy, stejně z něj vánoční stromek nebude.
Ještě jednu citaci připojuji, čerstvou, z listopadu 2010, kterou
který je z Bezdězu a Radobýlu
nebudu komentovat, přestože mi v kontextu média, ve kterém byla
schopen vidět červánky nového,
nů: S nehasnoucím a neslábnoucím svitem jasné hvězdy září na českém
socialistického člověka.
vzlétl na toto nebe s razancí komety a jako kometa i zapůsobil, svým
Navěsíme-li však na mladý
taktéž není praktikujícím astronomem (i když se hvězda proměňu-
doubek všechny vánoční ozdoby,
valá předsedkyně ODS, dnes pracující jako ředitelka archivu Praž-
řetězy, stejně z něj vánoční
není básní, se vyskytuje slovo „vzlétl“, viz můj komentář ve druhém
stromek nebude.
42 • 12 • 2010 • www.dobraadresa.cz
otištěna, připadá spíše, že jejím autorem je někdo z Monthy Pythobásnickém nebi už téměř dvě století dílo Karla Hynka Máchy. Mácha
světlem přitahoval i odpuzoval – nejen za života, ale i po smrti. Autor
je v kometu). Libuše Benešová, bývalá předsedkyně Senátu ČR a býského hradu, je jistě taktéž básnířka (všimněte si, že v textu, který
odstavci); bylo otištěno v newsletteru CEP (Centra pro ekonomiku
a politiku).
Zkoumáme-li použití máchovských odkazů v české poezii,
malizační básníci, emigrace, katoličtí básníci, underground
je možno vyslovit následující tezi: Karel Hynek Mácha je snad
apod.) nejsou k sobě navzájem kritické třeba právě pro použití
jediná osoba (symbol), na kterém se shodnou všechny veršují-
(zneužití) máchovských motivů.
cí (minimálně čtyři) generace, všechny směry, ideologie, typy
Na závěr by mělo zaznít chlapské slovo o tom, proč si Má-
českého básnictví. Pokaždé jde o jinou část Máchy, ale nikdy to
cha vydobyl takové místo. Snažil jsem se to útržkovitě nazna-
není v rozporu s druhými, nikdy nejsou ty ostatní (nevybrané,
čit, nicméně k nějaké syntéze si nedovoluji přistoupit. Tak jen
nepoužité) postaveny proti. Pokud by se dnes mohl vrátit čas
oportunisticky uvádím: Karel Hynek Mácha je velký český bás-
a pokud bychom stáli před úkolem sjednotit české básníky (po-
ník, jehož lyrickoepická skladba Máj se dá interpretovat mno-
tažmo jejich spisovatelské organizace), pak Mácha je tím sjed-
ha způsoby, a snad právě proto v ní dovedl a dovede číst každý
notitelem, je jakýmsi Sámem, franským kupcem, pod jehož ve-
tvůrce: malý, tlustý, šišatý, žlutý, agresivní, submisivní atd.
dení se všichni uchýlí (možná s reptáním, ale kdo nereptá, ten
Co mě osobně zajímá, je, co z Máchy využije generace, kte-
nežije). Dokonce bych si dovedl představit politickou stranu, je-
rá se narodila po roce 1989 a další následující. Čím Mácha
jímž programem by byl Karel Hynek Mácha. Na každé schůzi
„překvapí“. Je-li v něm něco, co jsme si zatím neuvědomili, co
by se zjistila účast, přečetl by se Máj (to by bylo vyznamenání)
jsme neobjevili.
a pak by se šlo domů.
Nechci rozdělovat básníky do chlívečků, napíšu jich něko-
Jakub Šofar
lik abecedně seřazených jako vzorek těch, v jejichž díle je Mácha přítomen (citace, použití motivu, přihlášení se ke jménu,
PS: Pro mystiky a „hledače“ nabízím nevědeckou teorii o dů-
využití symbolu, parodie atd.): Zdena Bratršovská, Čan/Tomáš
vodech Máchova výjimečného postavení (zde je to vztaženo
Ungár, Jaroslav Čejka, Zbyněk Hejda, Bohumil Hrabal, Lubor
k Máji).
Kasal, Peťák Lampl, Jiří Kovtun, Jiří Kuběna, Ludvík Kundera,
Představte si všechna možná česká slova, i neexistující, na
Michal Matzenauer, okruh Branických almanachů, Fanda Pá-
ose. První budou a, aa, aaa, aaaaa, aaaaaa, aaaaaaa (o více než
nek, Petr Prouza, Karel Sýs, Vodnaňský & Skoumal, Miroslav
sedmipísmenných nebudeme uvažovat, jde tu jen o model), po-
Wanek, Karel Zlín, Jiří Žáček.
slední ž, žž, žžž, žžžž, žžžžž, žžžžžž, žžžžžžž. Převeďme tuto osu
Je jich samozřejmě víc (mnoho písňových textů – Jiří Trax-
do grafického koláče. Takže v jednom bodě se bude dotýkat po-
ler, Radůza, vulgární parodie povedené /Sírius Vokno čili Jan
slední „žžžžžžž“ a první „a“. Počet všech existujících variant
Werich & Jiří Voskovec/ i nepovedené). Ukázky zde neuvádím,
dokáže matematik spočítat celkem jednoduše, ale o to nejde.
protože by byl tento příspěvek zbytečně dlouhý, a pokud o to
Jde o to, že nejspíše žádný autor nemá tak malý výsek koláče
má někdo zájem, ať si to najde (aspoň tak podpořím četbu).
s hypotetickými variantami slov, mezi svým jménem a názvem
Ale... tak jste mě ukecali, aspoň tu Radůzu.
zásadního díla: Mácha–Máj. Tedy převedeno dle naší metody
vše od slova „mácha“ (dále „máchaa, máchaaa...“) do slova
Zahrály housličky
(„...máižžž, máižžžž“) „máj“. Pro jasnější představu žádný roz-
po sté takt třetí
ptyl (žádný koláč) je v případě, že autorovo jméno se rovná ná-
jak pára z konvičky
zvu dílu (tedy Máchův Mácha nebo Májův Máj). Absolutní roz-
do nebe letí
ptyl je, pokud by se autor jmenoval A napsal by dílo žžžžžžž.
Hynku, Viléme,
Nebo opačně: jmenoval by se Žžžžžžž napsal by A.
Jarmilo, Jano
Říkáte si, že to je nesmysl. Možná to opravdu nic nezna-
foukám kouř do svíčky
mená. Ale možná jsme k tomu ještě nedospěli. Ten minimální
zkus to na piáno
rozptyl má totiž zesilující efekt a skrývá v sobě obrovskou ener-
(Zahrály housličky)
gii...
Aby mi bylo dobře rozumněno, netvrdím, že úplně každý čes-
PPS: Aby taky promluvila druhá strana, i když jsem v předchá-
ký básník (textař, parodista), někdy napsal něco, co je s Má-
zejícím textu vyloučil možnost, že by k Máchovi byl někdo kri-
chou spojené (i když možné to je), ale tvrdím, že je to nejčastě-
tický, tak citujme z Jana Zábrany (i když, jak víme, výjimka po-
ji odkazovaná skutečná osoba (ve všech již zmiňovaných vari-
tvrzuje pravidlo): Kdyby Mácha tušil, kolik se toho o jeho poezii
antách) v české poezii a že ve vtahu k ní panuje shoda. Netvr-
v budoucnu napíše, nepochybuji, že by si byl na ní dal víc záležet.
dím tím ovšem, že rozdílné složky básnické obce (oficiální nor-
(Jan Zábrana: Celý život (2). Torst: Praha, 1992)
www.dobraadresa.cz • 2010 • 12 • 43
O
Máchovská
fakta
smyslení
–augur
in
ace
Mach Ernst (1838–1916) – rakouský fyzik a filozof,
k rychlosti zvuku v dané výšce. Je to bez-
profesor v Praze a Vídni. Studoval pohyb projektilů
rozměrné číslo charakterizující mech. po-
nadzvukovou rychlostí, stanovil úhel mezi osou pohy-
dobnost při obtékání podléhajícím vlivu
bu projektilu a obálkou vznikajících vln. Věnoval se ta-
stlačitelnosti.
ké studiu smyslového vnímání.
Machův jev – optický klam, při kterém
machajevština – maloměšťácký anarchistický směr,
jsou vnímány proužky na přechodu světlé
jenž se rozšířil v revoluci 1905–1907 a hlásal negativ-
a tmavé plochy (následný obraz). Může se
ní poměr k inteligenci. Její název pochází od sociální-
uplatnit při prohlížení RTG snímku.
ho demokrata V. Machajského, který tvrdil, že inteligence je parazitní třídou.
Machův úhel – vrcholový úhel kužele oddělujícího rozrušenou a nerozrušenou ob-
Machiavelli Nicolo di Bernardo (1469–1527) – ital-
last proudu při pohybu tělesa nadzvukovou
ský myslitel, ideolog rodící se buržoazie. Machiavelli
rychlostí v klidném prostředí (též při nad-
učil, že společnost se nerozvíjí z vůle boží, nýbrž podle
zvukovém obtékání stojícího tělesa).
přirozených zákonů.
Machův zákon – podnětem pro statokinemachismus – subjektivně idealistický směr, za hlavní
tické ústrojí je zrychlení či zpomalení.
zákon poznání pokládá empiriokriticismus „ekonomii
myšlení“, a tak „očišťuje“ pojem zkušenost od pojmů
mach, řidč. mách,-u m. 1. (zprav. jen v 7. j.)
hmota (substance), nutnost, příčinnost atd. jakožto
kniž. máchnutí, rozmach: jedním ruky ma-
„apriorních apercepcí“ (úsudkových pojmů), jakoby
chem (Čech); m. křídel (Krásn.); smutné
nezákonně vnášených do zkušenosti.
zvuky machem zlomily kouzlo (Hol.) náhle,
rázem 2. sport. mách (v šermu) přípravný
machmetr – palubní přístroj k měření Machova čísla
pohyb k seku: m. šavlí
letu. Ručka přístroje ukazuje na stupnici přímo hodnotu tohoto čísla.
macha, -y ž. (z něm.) hovor. šablonovité, neumělecké, mělké, ale obratné provádění n.
Machova čára – obal zvukových vln, tvořící rozmezí
provedení něčeho: hrát starou hereckou ma-
mezi nerozrušenou a rozrušenou oblastí při nadzvu-
chou rutinou; rozeznávat umění od konver-
kovém obtékání tělesa.
zační machy; pouhá propagační m.
Machovo číslo – podobnostní číslo vztahující se k po-
machabejský viz makabejský
hybu tekutin rychlostí, při níž se uplatňuje vliv stlačitelnosti; Machovo číslo letu je poměr rychlosti letadla
44 • 12 • 2010 • www.dobraadresa.cz
máchací příd. určený k máchání: m. káď
máchadlo, -a s. nář. místo upravené k má-
machl, -u, -e m. (z něm. zákl.) ob. expr. 1.
m. 2. ob. hanl. pletichář: politický m.; fi-
chání prádla: m. na Cidlince (Kub.)
(zprav. mn. machle) pletichy, pletky, pikle, rej-
nanční a průmysloví machři
dy, spády, machinace: zákulisní, nekalé machmachrnák, -a m. nadávka Židům (Jir.)
máchati ned. 1. řid. (čím) sem tam pohybo-
le; pečlivě tajené machlee (Tu.) 2. zmatek, ne-
vati, mávat: m. rozčileně rukama, m. me-
pořádek: ke všemu neštěstí jsem v tomhle ma-
čem (Tyl); slepice máchá poplašně křídly 2.
chlu ztratil tobolku (Staš.); expr. zdrob. k 2
machrovství, -í s. (z něm. zákl.) 1. ob. a ex-
(co) ponořovat něco do vody a zprav. tím též
machlík, -u (Vrba), machlíček, -čku (Jah.) m.
pr. (vynikající) dovednost, obratnost: věřit
pohybovat; namáčet, máčet: m. nohy ve vo-
v něčí m. 2. ob. hanl. pletichářství: politické,
dě; máchá si při přecházení potoka sukni;
machlovat ned. 1. ob. expr. (co) provádět
m. prádlo pohybem ve vodě zbavovat nečisto-
machle: m. nějaké převody z knížky na kníž-
ty a mýdla po praní; m. v umyvadle plenky;
ku (Vrba) 1. nář. (koho, 4. p.) mačkat, třít
text. máchání příze, vlny, tkanin; máchati
(obyč. s úmyslem dráždit): (pidimužík) ho
se ned. brouzdat se, šplouchat se, čvachtat se:
(Vendu) tou bradou machloval (Kubín),
v potoce se máchaly kachny; omáchat, pro-
zmachlovat, zamachlovat
peněžní m.
Synonyma
máchat se
máchat, přemáchat, rozmáchat, umáchat, vymáchat, zmáchat, zamáchat; má-
machna, y ž. (2. mn. -chen) ob. hanl. tlustá
brouzdat se
chávati, máchávati se
žena: široká machna s houpavými boky
špláchat se
máchavý příd. k máchání 1: m. pohyb kří-
machnatý přid. řidč. ob. hanl. tlustý: její
čvachtat se
del
(selčina) m-á dcera (Hora); machna m-á
(odtud synonomicky:
šplouchat se
Karel Hynek Brouzda
machiavelismus, -mu m. polit. bezohledná
máchnouti dok. (min. -chl, podst. -chnutí)
Karel Hynek Šplácha
metoda politického úskoku a násilí (nazv. po-
k máchati: máchla ledabyle rukou; máchnu-
Karel Hynek Šploucha
dle it. politika 15. a 16. století N. Machiavelli-
tí vesel
Karel Hynek Čvachta)
ho)
(promáchnouti, přemáchnouti, rozmáchnouti, vymáchnouti, zamáchnouti)
machiavelista, -y (1. mn. -é) kdo se řídí zá-
machinace
pletky
sadami machiavelismu; machiavelistický
machometán, machomet, -a, machome-
pletichy
příd.: m-á politika; machiavelisticky
ta, -y m. (machometánka, -y ž., Nov.) zast.
pikle
ob. a exper. mohamedán: saracéni a m-áni
intriky
machiavelistika, -y ž. polit. machiavelistic-
(Kub.); m-i pohanští! nadávka; machome-
manévr
ká taktika
tánský, machometský příd.: křivá šavle má; m-tská země (Jir.)
machinace, -e ž. (z lat.) (zprav. mn.) tajné,
Zkratky
úskočné, nečestné jednání; pletichy, pikle, plet-
machorka, -y ž. (v rus. prostředí) hrubý ta-
ky: podezřelé, nečisté, podvodné m.; m. pe-
bák: nacpávat si lulku m-ou; cigareta stoče-
něžní, devizové, diplomatické; provádět m.
ná z mizerné m-y; zrob. machorečka, -y. ž.
mach
s národním majetkem; vysoké tresty za by-
– machorkový příd.: m. kouř
machine
tové m.
machinery
máchovský příd. vlastní čes. básníku K. H.
maching
machismus, -mu m. filos. reakční idealistic-
Máchovi, připomínající ho, týkající se ho,
machinist
ký směr v novodobé filosofii (nazv. podle něm.
jsoucí v jeho duchu: m. verš; m-á romantika;
fyzika Ernsta Macha), empiriokriticismus
m-á tradice; m. sborník věnovaný dílu K. H.
MACH
Máchy
Macro Array CMOS Highspeed
chismu; machistický příd.: m-á filosofie; m-
machr, -a m. (z němč.) 1. ob. a expr. obrat-
machy
é názory; machisticky: řešit něco m.
ný člověk, vynikající pracovník: to je zkušený
machinery
machista, -y m. (1. mn. -é) stoupenec ma-
www.dobraadresa.cz • 2010 • 12 • 45
Jazyk anglický
O
machinate – provádět machinace, strojit
úklady
machination – 1 úklady, pletichy, 2 pletichaření
machine – 1 stroj, 2 vůz, auto, jízdní kolo
machiavélique – machiavelský, bezohledný, nepoctivý
Korsický výraz macho už není pouhým regionálním označením dominantního muže
machiavélisme m. – machiavelismus, bez-
s chováním zdůrazňujícím vlastnosti silněj-
ohledná politika, záludnost, úskočnost
šího pohlaví, ale rozšířil se i do zemí mimo
machin m. – tentononc
kulturní vliv Středozemního moře. Ve Spo-
machinal, -e – strojní, mechanický, mimo-
jených státech amerických uslyšíme spoje-
volný
ní macho man v rapových písních, v České
machinateur m. – osnovatel pletich, pleti-
republice si označení macho vyslouží kdek-
chář
terý muž na diskotékách, jinde se výrazu
machinery – stroje
machingun – strojní puška, kulomet
machination f. – pletichy
dodal opačný význam a vystihuje muže s ji-
machining – obrábění
machinatrice f. – pletichářka
nou sexuální orientací. Ve spojení s pod-
machinist – strojník
machine f. – stroj
statným jménem macho se užívá i výraz
machin-er – strojiti, kouti
machismus, který ukazuje na extrémní pří-
machinerie f. – strojovna
pady šovinistického mužského vystupová-
machinisme m. – používání strojů
ní.
smyslení
–augur
in
Jazyk německý
ace
machiniste m. – konstruktér, řidič (strojů),
strojník
Vědci si vzali na mušku muže s označením macho a pustili se do průzkumu jejich
die Mache – klam, machinace
mâchoire f. – čelist
vlastností. Zjistili velice zajímavou věc. Oby-
machen – 1 dělat, konat, způsobit, 2 (sich)
mâchonner – žmoulati, žvýkati
čejný člověk předpokládá, že macho muži
mâchurer – pomazati
musí mít nadbytek mužského pohlavního
udělat se
die Machenschaften – pletichy
hormonu testosteronu, který by vyvolal ty-
der Macher – 1 šikovný chlapec, 2 taškář
pické chování. Opak je pravdou. Specialisté
die Macht – 1 moc, síla, 2 ozbrojená moc, 3
z Kalifornie prokázali, že tělo macho mužů
mocnost
Macho
vyplavuje nadbytek ženského pohlavního
hormonu estrogenu. Při bližším pohledu
der Machtbereich – pravomoc
die Machtergreifung – uchopení moci
Ramsay má přirozený talent být celebritou,
nám vše zapadne do zřetelné skládačky. Est-
der Machthaber – (neomezený) vládce
i když tohle slovo nesnáší. Pro bulvární mé-
rogen se běžně vyskytuje v malé míře
machthaberisch – diktátorský
dia a jejich publikum je prototypem macha,
v mužském těle. V mladém věku ovlivňuje
mächtig – 1 mocný, 2 mohutný, 3 znalý
jehož konání obvykle ovládá testosteron.
agresivitu a vývoj chování v mozku. Později
die Mächtigkeit – mohutnost, mocnost
A on sám jim tenhle obrázek rád servíruje.
se dostává pod kontrolu, ale u macho mužů
(Petra Pospěchová: Ramsay: rowdie v ku-
jeho tvorba neustala a vliv estrogenu na
machtlos – bezmocný
die Machtlosigkeit – bezmocnost
chyni. In: Reflex, 10/2010)
mozek přetrvává. Čím více estrogenu působí na mozek, tím více se projevuje agresivi-
die Machtposition – mocenské postavení
ta a machismus.
die Machtstellung – mocenské postavení
Svobodu být macho, jednička a špice
machtvoll – mocný
Svobodu mít nejtěžší jaderné hlavice
das Machwerk – slátanina, šmejd, špatné
Svobodu zabíjet pro KKK
projev zženštilosti, a ne velkých svalů a si-
Když bude bílá porota, bude to OK.
láckého vystupování, což by tato skupina
dílo
Jazyk francouzský
Jak vidíme, macho je ve skutečnosti
(Allen Ginsberg: Industriální vlny. In:
mužů nikdy nepřiznala. Ke korsické kultu-
Vylízanej mozek. Básně z let 1965-90. Přel. Ji-
ře macho muži neodmyslitelně patří. Na-
ří Josek. Vokno: Praha, 1991)
jdete je v každé vesnici a krásná turistka se
snadno stane cílem jejich zájmu. Proto, dá-
Nikoli nadbytek testosteronu, tedy mužské-
my a slečny, pokud budete cestovat na Kor-
mâche f. – kozlíček, polní salát
ho pohlavního hormonu, ale přebytek est-
siku a narazíte na typického macha, který
mâchefer m. – struska, škvára
rogenu, ženského pohlavního hormonu,
si zde svůj status pečlivě buduje, nenechte
mâcheli-er, ère – čelistní
mají macho muži. Se zajímavým objevem
se vyvést z míry a vzpomeňte si, co je příči-
mâchelière – stolička
přišli endokrinologové z Kalifornie.
nou machismu.
mâch-er – žvýkati, hlodati
46 • 12 • 2010 • www.dobraadresa.cz
(Novinky.cz, 3. 10. 2009)
(korsika.travelon.cz)
Část těchto dobrodruhů má výrazně mladší
studie britské evoluční psycholožky Lindy
družku jako typický atribut pána vzor ,,ma-
Boothroydové.
(www.sexualne.cz)
cho„ – osobně to vyslovuji ,,máčo“.
Takový typický macho se projevuje obvykle už od dětství. Začíná tím, že na rodi-
Ze sexistického macho chlapa udělá nový sprej
čích vybrečí závodní kolo a profi ústroj.
něžnou citlivku
Ovšem poté, co objeví, že cyklistika je pře-
Reklama: Němečtí vědci tvrdí, že mohou že-
devším tvrdá dřina, nenápadně couvne od
nám nabídnout účinnou zbraň, s jejíž pomocí
jízdy k pózování v dresu na návsi.
získají v každém chlapovi to, po čem mnohdy to-
Dříve se machos vybíjeli na vojně,
lik volají – cit a něhu. Pomoci jim má sprej ob-
zvláště buzerováním nováčků. Ta rozkoš ne-
sahující tělu vlastní hormon oxytocin, který vy-
chat třicet vylepaných zoufalců vylézt na
volává v člověku pocity přítulnosti, připouta-
bidla (horní etáž patrového lůžka), nechat je
nosti a blízkosti.
mávat rukama jakožto křídly a volat ,,vrkú,
vrkú, vrkú, za sedm set třicet!„.
(www.nongrata.estránky.cz)
Podle expertů z Bonnu se po vdechnutí spreje i ten největší a nejdrsnější macho chlap stane rozněžnělým a krotkým beránkem.
(sex.dama.cz)
Trochu jsme si počkaly, ale výsledek se přece jen dostavil. Ekonomicko-společenský
Trochu jsme si
počkaly, ale
výsledek se přece
jen dostavil.
Ekonomickospolečenský vývoj
nám konečně
nadělil lepší karty.
Mimo jiné
nezávislost na
vývoj nám konečně nadělil lepší karty. Mi-
Reálie
mo jiné nezávislost na muži. Všestrannou,
tedy i sexuální. A macho – muž, válečník +
muži.
dobyvatel – kapituloval. Ba co víc, obdivně
Poté, co Jakub Arbes ztratil originál Máchova šif-
hvízdl a začal si své rovnocenné partnerky
rovaného deníku, se sám dobrovolně přejmeno-
vážit, respektovat ji a ucházet se o její pří-
val a nadále podepisoval jako Jakub Čurbes. Je-
zeň. Začal navštěvovat kurzy vaření, přípra-
ho pozdější díla pak pod novým jménem upadla
vy na porod, cvičení s dětmi, psychologie,
v zapomnění.
A macho – muž,
masáží. V duchu nového trendu a zcela
Okouzlen mladým Máchou se Josef Jungmann
v rozporu se svým založením se dal do opě-
rozhodl zařadit do svého Slovníku česko-němec-
válečník +
vování romantiky, něhy – a světe, div se,
kého sloveso “máchati„ jako synonymum slove-
i věrnosti! A to nikoli pro pouhé ujištění, že
sa “básniti„. Po Máchově smrti od tohoto zámě-
potomci jsou jeho, nýbrž z citových důvo-
ru upustil, sloveso však v tomto významu přeži-
dů! Bravo! Sláva! Chtělo by se zvolat. Ale je
lo v úsloví “huba nevymáchaná„ – člověk s pře-
současná realita opravdu tím vysněným sta-
kvapivým, burcujícím darem slova.
víc, obdivně hvízdl
Báseň Máj po předzpěvu původně začínala slovy
a začal si své
astrologie, empatie, asertivity, tantrických
vem, rájem, po němž žena tolik prahla? Jak
se to vezme.
(www.zijemenaplno.cz)
“Byl pozdní večer, pátý máj...„. Mácha pořadí
dne změnil až na žádost Lori, která neuměla do
Chtějí ženy macho muže? Většinou jen pro
pěti napočítat.
úlety.
Všestrannou, tedy
i sexuální.
dobyvatel –
kapituloval. Ba co
rovnocenné
partnerky vážit,
Zapomeňte na typy mužů s agresivními
Mezi odborníky se ví, že jeden z nejznámějších
rysy, hranatými čelistmi a drsným vzhle-
obrozenských dramatiků z Máchy nestydatě Tyl.
respektovat ji
jsou svalovci vzhledu Arnolda Schwarze-
Druhou nejpopulárnější Máchovou knihou se
neggera, ale spíše jemně působící muži s fe-
díky multikulturní výchově na školách stávají je-
a ucházet se o její
mininními rysy. K těmto závěrům dospěla
ho Romové.
dem. To, co ženy opravdu chtějí, totiž ne-
přízeň.
www.dobraadresa.cz • 2010 • 12 • 47
Máchovská
konference
O 2010
smyslení
–augur
in
ace
Michal Mácha, Václav Mácha, Pavel Mácha, Petr Mácha, Marie Máchová
48 • 12 • 2010 • www.dobraadresa.cz
Martin Mácha, Petr Mácha
Petr Mácha
Martin Mácha, Petr Mácha
Stepán Mácha
Pavel Mácha
Stefan Mácha
www.dobraadresa.cz • 2010 • 12 • 49
Václav Mácha
O
smyslení
–augur
in
ace
Jakub Mácha
50 • 12 • 2010 • www.dobraadresa.cz
Martin Mácha,
Katerina Máchová,
Augustin Mácha,
Václav Mácha,
Pavel Mácha
Zdenko Mácha, Stefan Mácha
www.dobraadresa.cz • 2010 • 12 • 51
V příštím čísle (vychází 10. ledna 2011)
rozhodně nenajdete:
Petici za odvolání pražského
primátora
Šmlhňimioufghťiemkp
13 652 568 878 954 422
stran tajných dokumentů
zveřejněných serverem
WikiLeaks
N
a shledanou
příště!
Ne za3 pomeňte!
52 • 12 • 2010 • www. dobraadresa. cz
Download

DA 12/2010 - Dobrá adresa