Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: [email protected], [email protected], ID: xwsai7r
Zpráva o činnosti
odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání
za rok 2014
Ve Zlíně, dne 4. 2. 2015
Zpracovala:
MUDr. Eva Sedláčková
Osnova zprávy o činnosti HV a PBU za rok 2014
1) Charakteristika oboru (včetně řízení, kontrola činnosti pracovníků)
2) Preventivní dozor
3) Vyhodnocení kontrolních plánů (zmínit také laboratoře, kde se analýzy zadávají, hodnocení rizika,
a další relevantní související skutečnosti)
4) Dozorová činnost HV (podrobná analýza)
a) Analýza dozoru (počty evidovaných provozoven, jejich členění, počet kontrol – plánované,
neplánované, odběr vzorků – vyhovující, nevyhovující, hlavní nevyhovující agens, nejčastěji
zjišťované nedostatky, důvody zjišťovaných problémů, šetření RASFF)
b) Analýza opatření a finančních sankcí – pozornost věnovat uzavřeným provozovnám a nařízeným
sanitacím,
c) Šetření podezření na onemocnění z potravin
d) Vyhodnocení regionálních a celostátních cílených úkolů
e) Analýza stížností
5) Dozorová činnost PBU (podrobná analýza)
a) Analýza dozoru (počty evidovaných provozoven, jejich členění, počet kontrol – plánované,
neplánované, odběr vzorků – vyhovující, nevyhovující, hlavní nevyhovující agens, internetový
prodej, nejčastěji zjišťované nedostatky, důvody zjišťovaných problémů)
b) Analýza RASFF a RAPEX, nebezpečné výrobky
c) Analýza opatření a finančních sankcí
d) Vyhodnocení regionálních a celostátních cílených úkolů
e) Analýza stížností
6) Spolupráce s ostatními dozorovými orgány, dalšími institucemi státní správy
7) Vzdělávání pracovníků
8) Ostatní
a) Vzdělávací aktivity
b) Publikace a komunikace
c) Informační systémy
d) Ostatní
str. 2
1.
Charakteristika oboru (včetně řízení, kontrola činnosti pracovníků)
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání (dále jen „HV a PBU“) je v Krajské hygienické stanici
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně organizačně členěn na 4 oddělení hygieny výživy – ve Zlíně, Uherském
Hradišti, Vsetíně a Kroměříži a na 1 oddělení hygieny předmětů běžného užívání ve Zlíně.
Oblast problematiky PBU je organizačně samostatně vyčleněna, na každém pracovišti řeší problematiku
PBU vždy 1 pracovník, přičemž vedoucí odboru HV a PBU současně vykonává funkci krajského metodika
pro PBU a vede práci na oddělení ve Zlíně.
Ke dni 31. 12. 2014 pracovalo na odboru HV a PBU celkem 20 zaměstnanců.
Všichni zaměstnanci jsou pracovně zařazeni jako referent státní správy v oboru hygieny výživy nebo referent
v oboru hygieny předmětů běžného užívání.
Činnosti odboru HV a PBU:
1.
Vykonává státní zdravotní dozor v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv
a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.
V oblasti hygieny výživy se jedná o kontrolu nad dodržováním povinností stanovených v nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky
potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se
bezpečnosti potravin, v platném znění, v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně
potravin, v platném znění, dále v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v dalších zvláštních právních předpisech, zejména
v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR č. 137/2004
Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů aj., a to:
-
v rámci provozované hostinské živnosti v zařízeních stravovacích služeb všech typů (restaurace, hotely,
bary, penziony, pivnice, bistra, bufety, kavárny, cukrárny apod.)
při stravování zaměstnanců,
v menzách a vysokoškolských zařízeních,
v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské péče
včetně odběru vzorků potravin a pokrmů k laboratornímu vyšetření.
V oblasti předmětů běžného užívání se jedná o kontrolu nad povinnostmi stanovenými zákonem č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a v dalších právních předpisech v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. zejména nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami,
v platném znění, a ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích
na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů, u výrobků určených pro
styk s potravinami a pokrmy, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických
přípravcích, v platném znění, u kosmetických přípravků, ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR
č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění
pozdějších předpisů, u hraček a výrobků pro děti ve věku do 3 let aj. u výrobců, dovozců z třetích zemí i
v obchodním řetězci, včetně odběru vzorků.
str. 3
2.
Vykonává preventivní dozor v oblasti hygieny výživy, když jako dotčený správní úřad vydává závazná
stanoviska při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, zejména pak k řízením
vedeným v režimu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
3.
Řeší podněty, stížnosti a petice spotřebitelů v rámci dozorovaných činností.
4.
Provádí zkoušky ze znalostí hub s vydáním osvědčení pro osoby, které uvádějí do oběhu nebo používají
k výrobě volně rostoucí jedlé houby.
5.
Provádí přezkoušení znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při činnostech epidemiologicky závažných
u fyzických osob, u kterých bylo rozhodnuto, že tyto znalosti nemají.
6.
Poskytuje informace o zdravotně závadných potravinách a pokrmech.
7.
Zajišťuje úkoly vyplývající ze systémů rychlého varování členských zemí EU (Rapid Alert System), které
upozorňují na rizika z hlediska zdraví a bezpečnosti spotřebitele - RASFF, RAPEX.
8.
Podílí se na vytváření informačního systému, který zajišťuje zpracování, přenos a uchovávání dat z oblasti
hygieny výživy a předmětů běžného užívání.
9.
Vykonává specializované činnosti v ochraně veřejného zdraví v oblasti hygieny výživy a v oblasti předmětů
běžného užívání.
10.
Provádí hodnocení zdravotních rizik v oblasti hygieny výživy i v oblasti předmětů běžného užívání.
2.
Preventivní dozor
V rámci preventivního hygienického dozoru v roce 2014 bylo vydáno celkem 484 závazných stanovisek
ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Závazná stanoviska byla vydávána k územnímu řízení, společnému územnímu a stavebnímu řízení,
stavebnímu řízení, ke změně užívání stavby, ke kolaudaci aj.
K jednotlivým stupňům řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů, byla vydána závazná stanoviska v tomto rozsahu:
a) závazná stanoviska k jednotlivým řízením podle stavebního zákona - celkem vydáno 261 závazných
stanovisek,
b) závazná stanoviska ke kolaudaci - celkem vydáno 223 závazných stanovisek, z toho negativních 11
závazných stanovisek.
Dále bylo zpracováno 56 dílčích závazných stanovisek a ke kolaudacím pro jiná oddělení Krajské hygienické
stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.
str. 4
Ve 40 případech byla vydána výzva k odstranění nedostatků podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů.
Bylo zpracováno rovněž 17 vyjádření či sdělení např. k rozšíření sortimentu, k výrobě a prodeji zmrzliny,
k provozu sezónního občerstvení, k provozním řádům stravovacích provozů apod.
3.
Vyhodnocení kontrolních plánů
HV
V roce 2014 bylo v plánu provedení 1206 kontrol, což odpovídá 12,75 pracovním úvazkům. Celkem bylo
provedeno 1162 kontrol, plán byl splněn na 96,4 %.
Nedodržení plánu kontrol bylo způsobeno snížením pracovních úvazků zaměstnanců v oblasti hygieny
výživy v průběhu roku 2014.
V roce 2014 byl plánován odběr min. 61 vzorků, což činí min. 5 % z předepsaného počtu kontrol. Celkem
bylo odebráno 95 vzorků potravin, z toho nevyhovělo 30 vzorků.
Dále bylo v rámci výkonu státního zdravotního dozoru provedeno 10 stěrů z prostředí, přičemž 3 stěry
mikrobiologickému vyšetření nevyhověly.
Laboratorní vyšetření vzorků odebraných v oblasti hygieny výživy je prováděno Zdravotním ústavem se
sídlem v Ostravě, Centrem hygienických laboratoří.
PBU
V roce 2014 bylo v plánu provedení 194 kontrol, což odpovídá 3 pracovním úvazkům.
Celkem bylo provedeno 253 kontrol, plán byl splněn na 130,4 %.
V roce 2014 byl plánován odběr min. 8 vzorků, což činí min. 4 % z předepsaného počtu kontrol. Celkem
bylo odebráno 57 vzorků, z toho nevyhovělo 11 vzorků.
Laboratorní vyšetření vzorků odebraných v oblasti PBU je prováděno Zdravotním ústavem se sídlem
v Ostravě, Centrem hygienických laboratoří, dále Státním zdravotním ústavem v Praze, případně zdravotním
ústavem či zkušebnou dle požadavku Ministerstva zdravotnictví ČR nebo na základě požadované analýzy.
V roce 2014 byly provedeny laboratorní analýzy např. Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem
Centrem hygienických laboratoří a Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, a.s., Analytickou
zkušební laboratoří Pivovarského ústavu Praha.
Odbor HV a PBU zadává vzorky na laboratorní vyšetření do laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem
v Ostravě a laboratoří Státního zdravotního ústavu Praha.
V roce 2014 se nevyskytly žádné problémy.
4.
Dozorová činnost hygieny výživy (podrobná analýza)
a) Analýza dozoru
Státní zdravotní dozor v oblasti hygieny výživy
str. 5
Ve Zlínském kraji bylo v roce 2014 evidováno 3484 potravinářských podniků podléhajících dozoru orgánu
ochrany veřejného zdraví.
Státní zdravotní dozor v oboru hygieny výživy byl prováděn v souladu s předem stanoveným kontrolním
plánem, dále na základě výsledků předchozích kontrol, aktuální epidemiologické situace a v souvislosti
s přijatými podněty spotřebitelů.
Minimální předepsaná četnost kontrol provozoven vyplývá z kontrolního plánu a je závislá na míře rizika
souvisejícího s prováděnou potravinářskou činností.
Prioritou je efektivita kontrolní činnosti, v případě zjištění závažných nedostatků a v případě uložení opatření
je prováděna opakovaná kontrola k ověření odstranění nedostatků.
Celkem bylo za rok 2014 provedeno 1162 kontrol, tj. 1011 kontrol plánovaných a 151 neplánovaných
kontrol.
Kontroly byly provedeny zejména v zařízeních poskytujících stravovací služby, tj. v zařízeních s výrobou
pokrmů, v zařízeních bez výroby pokrmů, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb,
v prodejnách potravin s občerstvením, v jiných zařízeních stravovacích služeb a v jednotlivých případech
také ve výrobnách a prodejnách potravin.
Důraz byl kladen zejména na zajištění ochrany potravin před kontaminací, udržování provozu v čistotě a
dobrém stavu, sledovatelnost potravin, respektování požadavků na uvádění potravin do oběhu včetně
skladovacích podmínek, na kontrolu zavedení stálých postupů založených na zásadách HACCP.
Pro výkon státního zdravotního dozoru byly v roce 2014 stanoveny dvě celostátní prioritní oblasti:
- stravování pro zdravotnická zařízení a sociální služby,
- stánky poskytující rychlé občerstvení, zejména v rekreačních oblastech.
Dále byly stanoveny v roce 2014 pro výkon státního zdravotního dozoru v oblasti hygieny výživy krajské
prioritní oblasti:
-
stravování veřejné – otevřené,
stravování VŠ, menzy,
kontrola zmrzlin v provozovnách stravovacích služeb včetně odběru vzorků.
Z celkového počtu provozoven největší podíl tvoří zařízení s výrobou pokrmů poskytující stravovací služby
jako tzv. stravování veřejné otevřené a zařízení bez výroby pokrmů otevřené. Velký důraz je dále při výkonu
státního zdravotního dozoru kladen na kontrolu zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
na kontrolu zařízení s prodejem zmrzliny a rychlého občerstvení.
Nadále je věnována velká pozornost kontrole bezpečnosti lihovin, zejména v zařízeních typu B1 (zařízení
bez výroby pokrmů otevřené).
Státní zdravotní dozor je dle potřeby vykonáván i mimo pracovní dobu, a to v zařízeních provozovaných
v odpoledních a večerních hodinách nebo o víkendu, dále při konání jednorázových akcí.
Kromě plánovaných kontrol se provádí šetření ve spolupráci s protiepidemickým oddělením na základě
hlášených případů možného nebo prokázaného poškození zdraví v souvislosti s konzumací závadných
potravin a pokrmů, dále šetření na základě podnětů a oznámení spotřebitelů a následné kontroly za účelem
kontroly plnění uložených opatření v případě závad zjištěných při předchozí kontrole.
Vzorky v HV
V oblasti hygieny výživy byl v roce 2014 plánován odběr 61 vzorků, odebráno bylo celkem 95 vzorků
pokrmů a potravin, včetně pitné vody.
str. 6
Uvedený počet odebraných vzorků zahrnoval vzorky odebrané v provozovnách při výkonu plánovaného
státního zdravotního dozoru, v rámci plnění úkolů hlavního hygienika ČR, při šetření podnětů spotřebitelů,
v souvislosti s epidemiologickým šetřením.
Z celkového počtu 95 odebraných vzorků v hygieně výživy nevyhovělo prováděné analýze 30 vzorků, tj. 26
vzorků nevyhovělo mikrobiologickému vyšetření a 4 vzorky nevyhověly chemickému vyšetření.
V rámci výkonu státního zdravotního dozoru provedeného v souvislosti s výskytem alimentárních
onemocnění bylo odebráno v provozovnách stravovacích služeb 10 velkoplošných stěrů, z toho 3 stěry
mikrobiologickému vyšetření nevyhověly.
Odebrané komodity vzorků:
Komodita
Celkový počet vzorků
zmrzliny
55
nápoje
13
studené pokrmy
teplé pokrmy
ostatní
(vejce, tvaroh, sušené
těstoviny, vzorky
celodenní stravy, pitná
voda)
7
8
12
Počet vyhovujících Počet nevyhovujících
vzorků
Vzorků
30
26
(25 vzorků pro nadlimitní
množství bakterií čeledi
Enterobacteriaceae a
1 vzorek pro zjištění
přítomnosti barviva E 104
(chinolinová žluť)
12
1
(nevyhovující množství
ethanolu)
7
0
8
0
9
3
(1 vzorek pitné vody pro
nadlimitní hodnotu
parametru kolonie při 36 °C
a
2 vzorky celodenní stravy
pro nevyhovující výsledky
v parametru energetická
hodnota, sacharidy, tuk a
obsah soli)
Nejčastější příčinou nevyhovujícího hodnocení mikrobiologického vyšetření vzorků byl nález nadlimitního
množství bakterií čeledi Enterobacteriaceae. Bakterie Salmonella spp. a bakterie Listeria monocytogenes
nebyly u vyšetřovaných vzorků prokázány.
Analýza nedostatků při výkonu státního zdravotního dozoru
Zařízení poskytující stravovací služby se řadí mezi potravinářské podniky, které spadají do dozorové
kompetence orgánů ochrany veřejného zdraví, a tudíž jejich provozovatelé jsou povinni dodržovat povinnosti
stanovené potravinovým právem.
Kmenovými předpisy jsou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, v platném znění,
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, v platném znění, zákon č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a
str. 7
o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších
předpisů.
Nejvíce závad (nedostatků) bylo v roce 2014 zjišťováno ve stavebně technickém stavu provozoven, převážně
se jednalo o závady týkající se stavu vnitřních povrchů - podlah, stěn a stropů v potravinářských
provozovnách, nefunkční vodoinstalace aj., a v dodržování provozní hygieny. Dále byly zjišťovány
nedostatky související se skladováním potravin, uváděním pokrmů do oběhu a zajišťováním sledovatelnosti
potravin.
Nadále jsou zjišťovány nedostatky při kontrole zavedení HACCP a dodržování postupů HACCP.
Povaha rizika vyplývajícího z nedostatků:
U zjištěných závad se nejedná zpravidla o bezprostřední ohrožení bezpečnosti potravin, které lze odstranit
bez prodlev. Pro odstranění závad, které si vyžadují náročnější technická opatření, bývá v praxi po dohodě s
kontrolovanou osobou stanoven termín pro odstranění závady. Je také využíváno možnosti, kdy je
kontrolovaná osoba vyzvána, aby v dohodnutém termínu podala písemnou zprávu, jakým způsobem a
v jakém termínu zjištěné nedostatky (závady) odstraní. Následně je ověřováno, zda kontrolovaná osoba
závady skutečně odstranil.
Základní příčiny případů nedodržování:
Zásadní význam pro dobrý stav provozovny má obecně proškolený pracovník vybavený odpovídajícími
znalostmi při činnostech epidemiologicky závažných, zejména v hygieně potravin.
Trvale je zjišťována dobrá úroveň stravovacích provozů zdravotnických a lázeňských zařízení, penzionů pro
seniory a dalších zařízení sociálních služeb. Pro tato zařízení je typická stálost personálu, fundovaný
management a moderní vybavení.
Zjišťované hygienické nedostatky obvykle souvisí s fluktuací pracovníků ve stravovacích službách (zejména
v malých a středně velkých provozovnách), se snahou provozovatelů potravinářských podniků o úsporná
opatření v provozovnách, dále s nedostatkem znalostí nutných pro provozování epidemiologicky závažných
činností u personálu potravinářských podniků.
Šetření v rámci systému RASFF v oblasti HV
RASFF - Rajčata cherry, Senegal
Na základě informace postoupené Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 22. 5. 2014, která se týkala
nevyhovujícího vzorku potraviny Rajčata cherry 250 g, země původu: Senegal, ve znaku chlorečnany (0,044
mg/kg), bylo zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně provedeno 1 šetření
v zařízení stravovacích služeb. Šetřením bylo zjištěno, že se ve výše uvedeném zařízení stravovacích služeb
již tato potravina nenachází.
RASFF 2014.0768 – nitrofuran, furazolidon v mražených králících z Číny
Na základě informace RASFF 2014.0768 týkajícího se nadlimitního množství nitrofuranu a furazolidonu
v mražených králících z Číny, byla zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve
Zlíně provedena šetření ve 32 zařízeních stravovacích služeb (restaurace, školní jídelny) a v prodejnách
potravin.
Šetřením bylo zjištěno, že v 9 provozovnách byla část dodávky závadného králičího masa již zkonzumována,
část dodávky byla stažena z oběhu distributorem - firmou Bidvest Czech Republic s.r.o.
RASFF 2014.0890 -_DES ve vepřovém mase z Dánska
str. 8
Na základě informace RASFF 2014.0890 DES týkajícího se obsahu diethylstilbestrolu v chlazeném
vepřovém mase z Dánska, výrobce: DE 597 EG, distributor: iCTM DISTRIBUTOR s.r.o., Šumická 2325,
688 01 Uherský Brod, byla zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
provedena šetření ve 3 zařízeních stravovacích služeb (restaurace a školní jídelny):
Šetřením bylo zjištěno, že do všech 3 provozoven stravovacích služeb bylo předmětné vepřové maso dodáno
jako chlazená vakuově balená vepřová plec. Veškeré vepřové maso bylo spotřebováno na přípravu pokrmů,
v době kontrol se již v provozovnách nenacházelo.
RASFF 2014.0502 - onemocnění hepatitidou A způsobené pravděpodobně konzumací podmáslového koláče
s bobulovým ovocem z Německa
Na základě oznámení RASFF 2014.0502 týkající se propuknutí onemocnění hepatitidou A způsobené
pravděpodobně konzumací podmáslového koláče s bobulovým ovocem z Německa, byla zaměstnanci
Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně provedena 2 šetření v zařízeních stravovacích
služeb.
Zmrazený výrobek s obchodním označením „8106089 Berry Mix Buttermilk Slices“, ozn. šarže
3178079418, DMT: 27/12/2014, výrobce: Erlenbacher Backwaren GmbH, byl ve Zlínském kraji
distribuován do dvou výše uvedených provozoven v počtu celkem 7 kusů.
Šetřením bylo zjištěno, že se v předmětných provozovnách již tyto potraviny nenacházejí - 6 kusů bylo
prodáno, 1 kus byl dle sdělení provozovatele vyhozen z důvodu smyslových změn výrobku.
b) Analýza opatření a finančních sankcí – pozornost věnovat uzavřeným provozovnám a nařízeným
sanitacím
Sankce:
V roce 2014 bylo v potravinářských podnicích uloženo celkem 251 pokut v celkové výši 550 200,00 Kč.
Přehled uložených sankcí:
-
dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo uloženo 56 pokut v celkové výši
312.500,00 Kč,
dle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo uloženo 189 pokut v celkové výši
226.700,00 Kč,
dle zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo uloženo 6 pokut v celkové výši
11.000,00 Kč.
Opatření:
-
ve 13 případech bylo v provozovně nařízeno provedení sanitace podle § 84 odst. 1 písm. n) zákona
č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v 1 případě byla nařízena likvidace pokrmů, potravin podle § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v 1 případě bylo nařízeno okamžité pozastavení výkonu činnosti do doby odstranění hygienických
závad podle § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
c) Šetření podezření na onemocnění z potravin
Epidemie, zvýšený výskyt onemocnění
str. 9
V průběhu roku 2014 byla provedena následující šetření ve stravovacích provozech v souvislosti s výskytem
zdravotních potíží spotřebitelů:
Pracoviště Zlín:
Firma Promens, Zlín - zvýšený výskyt onemocnění
Sportovně rekreační středisko Královec, Valašské Klobouky – zvýšený výskyt onemocnění
Územní pracoviště Kroměříž:
Zotavovací akce pro děti - Letní dětský pobyt u koní, konaný v Hotelu Polom a v ubytovacím hostinci
Ve Dvoře v Rajnochovicích - epidemie
Územní pracoviště Uherské Hradiště:
Restaurace Fialka, Kunovice - epidemie
Územní pracoviště Vsetín:
Restaurace U Muzea, Velké Karlovice – epidemie
d) Vyhodnocení regionálních a celostátních cílených úkolů
Pokyny hlavního hygienika ČR v oblasti HV
1.
Pokyn Ministerstva zdravotnictví - hlavního hygienika České republiky k provedení cíleného státního
zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu obsahu vybraných syntetických barviv ve zmrzlinách v
zařízeních poskytujících stravovací služby a na sledování jejich zdravotní nezávadnosti z hlediska
mikrobiální kontaminace s cílem ověřit bezpečnost zmrzlin.
Zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně bylo provedeno celkem 22
kontrol ve 20 provozovnách poskytujících stravovací služby (stánky, cukrárny, kavárny, rychlé občerstvení,
restaurace).
V rámci SZD byla provedena kontrola následujících ukazatelů:
-
zajištění sledovatelnosti, včetně označování rozpracovaných zmrzlinových směsí používaných
pro výrobu zmrzlin,
dodržování skladovacích podmínek a teplotního řetězce u surovin, rozpracovaných zmrzlinových směsí
i zmrzlin,
dodržování doby spotřeby v případě porcování z otevřených velkospotřebitelských balení,
ochrana před kontaminací,
manipulace a nakládání s odpady,
dodržování provozní a osobní hygieny,
a další možná rizika kontaminace prostředí a následně ohrožení bezpečnosti podle konkrétní situace
v provozovně,
značení surovin používaných pro výrobu zmrzlin, zejména s ohledem na používání barviv,
výrobní postup (dodržování návodu výrobce, případně vlastní receptura, značení surovin, složení),
používání vybraných syntetických barviv přidávaných provozovatelem kontrolovaného zařízení
společného stravování do směsi nebo do výrobku,
uplatňování postupů na principu HACCP.
Odběr vzorků:
V rámci cíleného státního zdravotního dozoru byl stanoven odběr nejméně 12 vzorků zmrzlin.
Zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně odebrali v kontrolovaných
provozovnách celkem 24 vzorků zmrzlin, v 7 případech se jednalo o opakované odběry vzorků
zmrzlin.
str. 10
Ve 14 případech se jednalo o zmrzlinu vyrobenou studenou cestou (pistáciová, 2x čokoládová, „Hello Kitty“,
2x jahodová, šmoula, smetanová, 6x vanilková). Dalších 10 vzorků zmrzliny bylo vyrobeno teplou cestou
(zelené jablko, kiwi, jablko, sorbet černorybízový, 2x toffifee, 3x šmoula, pistáciová). Nebyla odebrána
zmrzlina obsahující nepasterovanou ovocnou složku.
Chemické laboratorní vyšetření bylo provedeno u 15 vzorků zmrzlin.
Rozsah chemického vyšetření:
- E 110 žluť SY
- E 122 azorubin
- E 124 ponceau 4R
- E 132 indigotin
- E 133 brilantní modř
- E 102 tartrazin
- E 104 chinolinová žluť
- E 129 červeň Allura AC
- E 131 patentní modř V
14 chemicky vyšetřených vzorků zmrzlin vyhovělo požadavkům na používání barviv v potravinách dle
nařízení Komise (EU) č. 1129/2011 ze dne 11. listopadu 2011, kterým se mění příloha II nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách.
1 vzorek nevyhověl, když bylo chemickou analýzou ve zmrzlině „šmoula“ zjištěno barvivo E 104
chinolinová žluť, které není povoleno při výrobě zmrzlin, přičemž na použitých surovinách pro přípravu
zmrzliny „šmoula“ nebylo toto barvivo deklarováno.
Šetřením bylo zjištěno, že výrobě zmrzliny „šmoula“ předchází výroba zmrzliny „zelené jablko“, kde u jedné
suroviny bylo toto barvivo deklarováno na obale. Jednalo se tedy o křížovou kontaminaci. Kvantitativní
analýzou byla zjištěna hodnota tohoto barviva pod mezí detekce. Provozovatel v tomto případě přijal
dobrovolné opatření – přestal používat surovinu s barvivem E 104 pro přípravu zmrzliny.
Mikrobiologické laboratorní vyšetření bylo provedeno u 22 vzorků zmrzlin, z toho se v 7 případech
jednalo o opakovaný odběr z důvodu nevyhovujících výsledků při prvním odběru zmrzlin.
Mikrobiologické laboratorní vyšetření vzorků zmrzliny bylo provedeno v následujícím rozsahu:
-
stanovení počtu Listeria monocytogenes
průkaz bakterií rodu Salmonella
stanovení počtu bakterií Enterobacteriaceae
stanovení kvasinek a plísní u zmrzlin obsahujících nepasterovanou ovocnou složku
stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků
Z mikrobiologického hlediska bylo celkem 11 vzorků zmrzlin vyhovujících a 11 vzorků zmrzlin
nevyhovělo.
7 mikrobiologicky vyšetřených vzorků zmrzlin vyhovělo v ukazatelích Listeria monocytogenes (<10 KTJ/g
(ml)), Enterobacteriaceae (<10 KTJ/g (ml)) a Salmonella spp. (negativní v 25 g) požadavkům nařízení
Komise (ES) č. 1441/2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích
pro potraviny a dále vyhovělo v ukazateli koagulázopozitivní stafylokoky (<50 KTJ/g (ml)) požadavkům
ČSN 56 9609 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe – Mikrobiologická kriteria pro potraviny.
8 mikrobiologicky vyšetřených vzorků zmrzlin nevyhovělo v ukazateli Enterobacteriaceae.
str. 11
V 7 případech byl proto proveden opakovaný odběr vzorků zmrzliny – dle požadavků nařízení Komise (ES)
č.1441/2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny vyhověly 4 vzorky zmrzlin, 3 vzorky zmrzlin nevyhověly.
Zjištěné nedostatky v kontrolovaných provozovnách:
- nezavedeny postupy založené na zásadách HACCP pro výrobu zmrzliny (1x)
- nedostatky v dodržování provozní hygieny (4x)
- nezajištěn přívod tekoucí teplé a studené vody u části dvoudřezu k mytí pracovních pomůcek (1x)
- nezajištěno zařízení (umyvadlo) pro mytí rukou personálu (1x)
- chybějící prostředky na mytí rukou a hygienické osušení (4x)
- nedostatečná ochrana zmrzliny před kontaminací – nevhodná přeprava, manipulace (2x)
- nezajištěna řádná sledovatelnost zmrzliny (1x)
- osobní věci a prostředky na úklid v prostoru manipulace se zmrzlinou (2x)
Sankce a opatření:
Za zjištěné nedostatky v kontrolovaných provozovnách bylo uloženo celkem 5 pokut v celkové výši
13.500,00 Kč, tj.:
- 2 blokové pokuty dle zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění, v celkové výši 1.500,00 Kč, v zařízeních
typu D1 (500,- Kč, 1000,- Kč).
- 3 pokuty v příkazním řízení dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, ve výši 12.000,00 Kč, v
zařízení typu D1 (2.000,- Kč), v zařízení typu B1 (5.000,- Kč) v zařízení typu A5 (5.000,- Kč), ve třech
provozovnách (typu D1, B1, A5) bylo současně v rámci příkazu na místě nařízeno provedení sanitace.
2.
Pokyn Ministerstva zdravotnictví - hlavního hygienika České republiky k provedení cíleného státního
zdravotního dozoru zaměřeného na monitorování pestrosti stravy podávané ve vybraných zařízeních
sociální péče a zdravotnických služeb
Na základě výše uvedeného pokynu bylo provedeno zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně celkem 7 kontrol, z toho v 5 případech se jednalo o zařízení poskytující sociální služby
(celodenní stravování seniorů) a ve 2 případech o zdravotnická zařízení (porodní oddělení).
V rámci výkonu státního zdravotního dozoru byly shromážděny následující informace:
-
-
kategorie provozovny (příprava stravy ve vlastním zařízení, dovoz pokrmů, kombinované, příprava diet
a počet druhů diet), informace o lůžkové části, možnost vlastní přípravy klienty zařízení),
rozsah celodenního stravování (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře – studená/teplá, 2. večeře),
způsob výdeje stravy (na oddělení, na pokoji, tabletový systém, jídelna pro mobilní pacienty),
původ surovin pro přípravu pokrmů (čerstvé suroviny, polotovary, kombinované atd.),
dodávky potravin (nákup v obchodní síti, nákup přímo od výrobců, dodávky hotových pokrmů atd.),
informace o sestavování jídelníčků (kdo sestavuje, podklady k sestavování jídelníčků, vzdělání osob
sestavujících jídelníčky atd.),
pitný režim – dostupnost nápojů – po celý den, pouze k jídlu, pouze na vyžádání obecně (pitná voda,
minerální vody, nealkoholické nápoje slazené/neslazené, čaje), dostupnost nápojových automatů a jejich
nabídka,
forma podávání potravin a pokrmů (teplé/studené pokrmy, opracované/celé ovoce, zelenina, mechanicky
upravená strava (mletí, mixování), podávání nutridrinků atd.),
sledování příjmu stravy a prevence malnutrice,
další související informace.
Odběr vzorků celodenní stravy:
Zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně odebrali celkem 2 vzorky
pokrmů celodenní stravy ve zdravotnických zařízeních (porodní oddělení) k chemickému
vyšetření na ukazatele:
str. 12
-
energetická hodnota potravin,
bílkoviny,
NaCl (chlorid sodný),
vláknina,
sacharidy,
tuk veškerý,
energetická hodnota.
V obou případech nebyla splněna doporučená energetická hodnota celodenní stravy pro kojící ženy, a
to v důsledku nižšího obsahu tuků a sacharidů. V obou vzorcích celodenní stravy byl zjištěn vyšší
obsah soli.
Hodnocení pestrosti stravy:
Pestrost stravy byla hodnocena bodováním jídelníčku za 4 týdny. Pokrmy byly bodovány tak, že každý
pokrm, který se poprvé objevil v jídelníčku, dostal bod. Objevil-li se pokrm podruhé nebo jen s nepatrnou
obměnou, bod již nedostal. Následně byly body sečteny a vyděleny počtem celkem vydaných pokrmů.
Zjištěný koeficient pestrosti byl hodnocen dle následující stupnice:
Koeficient pestrosti:
1,0
0,9
0,8 – 0,75
0,7 – 0,5
pod 0,5
Hodnocení:
výborný
velmi dobrý
dobrý
nízký
nedostatečný
3.
Pokyn Ministerstva zdravotnictví - hlavního hygienika České republiky k provedení cíleného státního
zdravotního dozoru v provozovnách stravovacích služeb zaměřeného na odběr vzorků pokrmů s
pravděpodobným výskytem akrylamidu
Dne 22. 10. 2014 byl zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vykonán
cílený státní zdravotní dozor ve 4 provozovnách stravovacích služeb ve Zlínském kraji, při kterém byl
proveden odběr vzorků pokrmů s pravděpodobným výskytem akrylamidu, tj. 1 vzorek perníku a 3 vzorky
hranolek.
U odebraných vzorků bylo provedeno laboratorní chemické vyšetření – stanovení akrylamidu.
Zjištěný obsah akrylamidu vyhověl ve všech odebraných vzorcích pokrmů (perník, hranolky) směrné
hodnotě akrylamidu stanovené pro příslušnou kategorii potravin v příloze DOPORUČENÍ KOMISE ze dne
8. 11. 2013 o zkoumání množství akrylamidu v potravinách (2013/647/EU).
V příloze uvedeného doporučení je stanovena směrná hodnota pro potravinu „Hranolky k přímé spotřebě“
600 μg/kg, pro potravinu „Perník“ činí směrná hodnota 1000 μg/kg.
4.
Úkol Ministerstva zdravotnictví - hlavního hygienika ČR č.j. 1189/2014/OVZ ze dne 27. 2. 2014
k provedení auditů v provozovnách stravovacích služeb
V rámci tohoto úkolu byl proveden audit postupů založených na zásadách HACCP a dalších navazujících
dokumentů systému bezpečnosti výroby potravin v provozovně stravovacích služeb závodní kuchyně
Slováckých strojíren a.s. v Uherském Brodě.
str. 13
Audit byl prováděn ve dnech 17. 12. – 18. 12. 2014 a byl zakončen dne 22. 12. 2014 předáním zprávy
o výsledku auditu provozovateli.
Na základě výše uvedeného hodnocení byl zavedený postup HACCP s dalšími přijatými dokumenty
upravujícími přijatý systém bezpečnosti potravin v provozovně stravovacích služeb kuchyně v areálu
Slováckých strojíren a.s. v Uherském Brodě posouzen stupněm B s platností na dobu 4 let jako systém
dokumentovaný, uplatňovaný a převážně účinný.
Regionální úkoly v oblasti HV
1.
Regionální úkol č. 1
Kontrola fritovacích olejů v provozovnách stravovacích služeb ve Zlínském kraji v roce 2014
V rámci regionálního úkolu byly ve Zlínském kraji v roce 2014 kontrolovány fritovací oleje používané
k přípravě pokrmů v provozovnách stravovacích služeb. Sledován byl obsah polárních látek (TPM), druh
používaného oleje, datum minimální trvanlivosti, podmínky skladování a bylo též prováděno smyslové
posouzení používaného oleje.
Stanovení TPM bylo provedeno pomocí testeru fritovacího oleje – testo 270.
Provedeno bylo celkem 29 kontrol, z toho 11 provozoven v okrese Vsetín, 11 provozoven v okrese
Kroměříž a 3 provozovny v okrese Uherské Hradiště. V provozovnách vybavených fritézami s dvěma
vanami byla měření provedena dvě.
Z celkového počtu měření fritovacích olejů z hlediska obsahu TPM nevyhovělo 7 provozoven. V 8
provozovnách nedodržovali skladovací podmínky olejů uvedené na etiketě potraviny.
Smyslovým posouzením bylo potvrzeno, že se zvyšující se hodnotou TPM dochází ke změně barvy oleje.
Z údajů dále vyplývá, že nejčastěji používanými oleji jsou řepkový, slunečnicový a 100% fritovací olej
řepkový nízkoerukový a rafinovaný palmový tuk.
Za zjištěné nedostatky bylo uloženo 5 sankcí v celkové výši 6400,00 Kč. Provozovatelé na zjištění reagovali
neprodlenou výměnou fritovacího oleje a úpravou skladovacích podmínek oleje.
2.
Regionální úkol č. 2
Kontrola rychlého občerstvení v rámci pořádání jednorázových akcí v roce 2014 ve Zlínském kraji
Předmětem výkonu státního zdravotního dozoru byly zejména prodejní stany, stánky a pojízdné provozy
nabízející občerstvení během slavností, jarmarků, výstav, hudebních a dalších akcí, které jsou pořádány
na území Zlínského kraje. Nejvíce těchto akcí probíhá v teplém období od dubna do září, dále zejména
v období velikonočních a vánočních svátků. Dozor byl zaměřen především na kontrolu bezpečnosti
nabízených potravin včetně alkoholu, předcházení riziku kontaminace, neporušení chladicího řetězce, splnění
požadavků na vybavení, zásobování pitnou vodou, sanitaci.
Státní zdravotní dozor byl prováděn na akcích:
-
„Velká ryba“ - Radniční sklípek, Kroměříž (Km) - 10. 1. 2014
Masopustní jarmark lidových řemesel, Kroměříž (Km) - 1. 3. 2014
Velikonoční jarmark Zlín (Zl) - 18. 4. 2014
Majáles 2014 - Kroměříž (Km) - 3. 5. 2014
Zahrada Věžky jaro 2014 (Km) - 30. 4. - 4. 5. 2014
Floria – jaro 2014, Kroměříž (Km) - 4. 5. - 15. 5.
2014
Moravia Food Festival, Octárna, Kroměříž (Km)
- 23. 5. - 25. 5. 2014
str. 14
-
Jízda králů ve Vlčnově (UH) -25. 5. 2014
Řemeslný jarmark lidových řemesel, Kroměříž (Km) - 30. 5. - 31. 5. 2014
Zámecký „Gulášfest“, Holešov (Km) - 31. 5. 2014
Dětský den – Kroměříž (Km) - 1. 6. 2014
Multižánrový hudební piknik, Květné zahrady, Kroměříž (Km) - 20. 6. 2014
Holešovská regata, Zámek Holešov (Km) - 21. 6. 2014
Festival „Pod Komínem“, sladovny Záhlinice (Km) - 28. 6. 2014
Bakafest, hřiště Martinice (Km) - 4. 7. 2014
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, Velehrad (UH) - 5. 7. 2014
Masters of Rock ve Vizovicích (Zl) - 10. 7. - 13. 7. 2014
Kopaničářské slavnosti, Starý Hrozenkov (UH) - 12. 7. 2014
Setkání veteránů, Holešov (Km) - 12. 7. 2014
Letní filmová škola Uherské Hradiště (UH) - 25. 7. - 31. 7. 2014
Slavnosti piva, Roštín (Km) - 8. 8. - 9. 8. 2014
Food festival Luhačovice (Zl) – 16. 8. 2014
Floria - léto 2014, Kroměříž (Km) – 21. 8. - 24. 8. 2014
Dožínky Zlínského kraje 2014, Kroměříž (Km) – 22. 8. - 23. 8. 2014
Open Air festival, cihelna Mozkovice (Km) – 22. 8. 2014
Vizovické trnkobraní 2014 (Zl) - 22. 8. - 23. 8. 2014
Valašské záření, Vsetín (Vs) - 5. 9. 2014
Slavnosti vína v Uh. Hradišti (UH) - 13. 9. 2014
Slavnosti vína, Kroměříž (Km) - 19. 9. 2014
Zahrada Věžky podzim 2014 (Km) - 25. 9. 2014
Svatováclavské slavnosti Kroměříž (Km) – 27. 9. 2014
Mikulášský jarmark, Kroměříž (Km) - 27. 11. 2014
Vánoční jarmark Kroměříž (Km) – 17. 12. 2014
Vánoční jarmark Zlín (Zl) – 3. 12. - 19. 12. 2014
Vánoční jarmark Uherské Hradiště (UH) – 18. 12. 2014
Při uvedených akcích bylo zkontrolováno celkem 128 přechodných potravinářských provozů.
Za porušení právních předpisů bylo uloženo celkem 28 blokových pokut dle zákona č. 200/1990 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 29.200,00 Kč.
Nejčastěji zjišťované závady při kontrole provozů poskytujících stravovací služby:
-
-
nevyhovující skladovací podmínky pro potraviny (např. skladování pokrmů a potravin
při nevyhovujících teplotách, skladování neslučitelných potravin, chybějící teploměry v chladicích
zařízeních apod.)
potraviny s prošlou lhůtou použitelnosti nebo minimální trvanlivosti
nevyhovující provozní hygiena
3.
Regionální kontrolní akce
Státní zdravotní dozor zaměřený na kontrolu bezpečnosti lihoviny „ABSINTH“ v provozovnách
společného stravování ve Zlínském kraji
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně provedla v době od 12. 9. 2014 do 18. 9. 2014
v provozovnách stravovacích služeb 15 kontrol zaměřených na kontrolu alkoholického nápoje ABSINTH.
Kontroly byly provedeny v souvislosti se zjištěním výskytu nadlimitního množství methanolu v lihovině
ABSINTH 60%, výrobce VAPA DRINK s.r.o., provoz Žeranovice 29.
V žádném z kontrolovaných zařízení stravovacích služeb nebyla nalezena lihovina „ABSINTH“, vyrobená
dle etikety společností VAPA DRINK s.r.o., provoz Žeranovice 29.
str. 15
Rovněž nebyly zjištěny nedostatky u lihoviny „ABSINTH“ jiných výrobců. Všechny kontrolované lahve
byly řádně označeny, opatřeny ochrannou kontrolní páskou. Sledovatelnost lihovin byla zajištěna, nabývací
doklady byly při kontrole k dispozici.
V rámci kontrol bylo odebráno 6 vzorků lihoviny „ABSINTH“. Vzorky lihovin byly odeslány na chemické
vyšetření zaměřené na obsah methanolu, ethanolu a 2-propanolu do Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
Centra hygienických laboratoří.
U všech odebraných vzorků vyhověl zjištěný obsah metanolu požadavkům Přílohy II Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008. Všechny odebrané vzorky lihovin byly rovněž vyhovující v ukazateli
2-propanol.
U 1 vzorku lihoviny ABSINTH neodpovídalo zjištěné množství etanolu údaji o obsahu etanolu
uvedenému na etiketě lihoviny.
Uvedené zjištění bylo posouzeno jako klamání spotřebitele podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v platném znění, provozovateli provozovny stravovacích služeb byla uložena sankce.
e) Analýza stížností
V roce 2014 bylo v rámci Zlínského kraje přijato odborem HV a PBU celkem 110 podnětů týkajících se
oblasti hygieny výživy.
Ze 110 přijatých podnětů bylo 24 oprávněných podnětů, 65 podnětů bylo vyhodnoceno jako
neoprávněných a 21 podnětů bylo předáno k vyřízení jiným dozorovým orgánům (SZPI, KVS, SÚ).
Charakter podnětů v HV v roce 2014:
-
podněty na nevyhovující hygienické podmínky a nedodržování provozní hygieny v zařízeních
stravovacích služeb
podněty řešené v souvislosti se zdravotními potížemi po konzumaci pokrmů nebo potravin
podněty na závadné pokrmy nebo potraviny
podněty na nedodržování osobní hygieny personálu
klamání spotřebitele
podněty související s vyčleněním kuřáckého a nekuřáckého prostoru v zařízeních stravovacích služeb
výskyt hmyzu, hlodavců, popř. psů v zázemí provozovny
podněty související s prodejem alkoholu
Za zjištěné nedostatky v rámci řešení podnětů v oblasti HV bylo uloženo 31 pokut v celkové výši
116.900,00 Kč, tj.:
-
dle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 15 blokových pokut v celkové výši 17.900,00
Kč,
dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo uloženo ve správním řízení 13 pokut
v celkové výši 94.000,00 Kč,
dle zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 3 pokuty v celkové výši 5.000,00 Kč.
str. 16
5.
Dozorová činnost PBU (podrobná analýza)
a) Analýza dozoru
Státní zdravotní dozor v oblasti předmětů běžného užívání
Kontrolní plán na rok 2014 stanovil pro oddělení PBU počet 194 kontrol.
Celkem bylo provedeno v PBU ve Zlínském kraji 253 kontrol. Bylo provedeno 61 kontrol u výrobců
a dovozců PBU a 192 kontrol v tržní síti a v provozovnách péče o tělo.
Celkem bylo za rok 2014 provedeno 253 kontrol, tj. 201 kontrol plánovaných a 52 neplánovaných
kontrol.
Ve Zlínském kraji je 115 podnikatelských subjektů, kterých se týká plnění povinností výrobců či dovozců.
Pro výkon SZD byly v roce 2014 stanoveny dvě celostátní prioritní oblasti:
-
výrobci kosmetických prostředků: kontrola správné výrobní praxe - provedeny 2 kontroly,
výrobci FCM: kontrola správné výrobní praxe - provedeno 13 kontrol.
Dále byly stanoveny v roce 2014 pro výkon SZD v oblasti PBU krajské prioritní oblasti:
-
distribuční síť a prodejny: výrobky pro styk s potravinami z polyamidu a melaminu - provedeno 12
kontrol,
distribuční síť a prodejny: značení zubních past - provedeno 9 kontrol,
distribuční síť a prodejny: značení textilu pro děti ve věku do 3 let - provedeno 10 kontrol.
Zbývajících 207 kontrol v oblasti PBU bylo provedeno u výrobců, dovozců a v distribuční síti a prodejnách
v oblasti hraček, výrobků pro děti do 3 let, kosmetických přípravků a výrobků přicházejících do styku
s potravinami.
Vzorky v PBU
V roce 2014 byl plánován odběr 8 vzorků.
Celkem bylo odebráno 57 vzorků, z toho 6 vzorků v rámci regionálního úkolu (textil pro děti ve věku do 3
let), 27 vzorků (pokyn HH ČR – FCM z melaminu a polyamidu, panenky s měkkými plastovými částmi,
označování kosmetických přípravků, hračky ve tvaru zvířátek nebo plastových pistolek či s měkčenými
částmi, plastové hračky ve spolupráci s celníky, gumičky a přívěsky), 9 vzorků plánovaných, 3 vzorky
odebrané dle nařízení EU č. 284/2011 (polyamid), 8 vzorků odebrané na základě podnětu spotřebitelů, 4
vzorky na základě hlášení RASFF.
Z odebraných vzorků bylo celkem 11 vzorků nevyhovujících.
Ministerstvu zdravotnictví bylo nahlášeno 9 nebezpečných výrobků.
Hlavní nevyhovující agens
Výrobky z měkčeného plastu – překročen limit esterů kyseliny ftalové
Výrobky z melaminu – překročen limit formaldehydu a melaminu
str. 17
Internetový prodej
V rámci internetového prodeje bylo provedeno 6 kontrol kosmetických přípravků (vlasová kosmetika
zn. Kevin Murphy, ozónový regenerační krém SANYZON, mýdla na internetovém portálu www.fler.cz,
koloidní stříbro, kondicionér na vlasy zn. MATRIX, korejská pleťová maska).
Nejčastěji zjišťované nedostatky
V rámci provedených kontrol byly nejčastějšími nedostatky u výrobků pro děti ve věku do 3 let neuvedení
adresy výrobce či dovozce a nedoložení prohlášení k těmto výrobkům, u kosmetických přípravků
dovážených ze zemí mimo EU nedostatky ve značení, u výrobků pro styk s potravinami a pokrmy
nedostatečné značení a nedoložení prohlášení, nebo nedostatky ve znění prohlášení.
Důvody zjišťovaných problémů
Hlavním důvodem problémů je neznalost požadavků legislativy především u distributorů a prodejců PBU.
b) Analýza RASFF a RAPEX, nebezpečné výrobky
Šetření v rámci systému RASFF a RAPEX
Systém RASFF
V letošním roce bylo provedeno v oblasti PBU 1 šetření RASFF.
RASFF č. 2014.1280 - překročení limitu specifické migrace cínu z plechovek, které byly použity na pro
výrobu potraviny – konzervovaného ananasu
Prošetření Oznámení RASFF č. 2014.1280 Brussels, 15 September, 2014 vložené Chorvatskými úřady.
Migration of tin in canned pineapple rings from The Czech Republic (jednalo se o překročení limitu
specifické migrace cínu z plechovek, které byly použity pro výrobu potraviny – konzervovaného ananasu
Kontrolovaná osoba sdělila, že výrobek Ananas plátky ze země původu Vietnam společnost GASTON
dováží v nepravidelných intervalech a poslední dodávka byla dodána přímo do země určení, v tomto případě
do Chorvatska. Zboží z této dodávky neprošlo vůbec Českou republikou. Vzorek zboží tedy nebylo možné
odebrat.
Posouzení vzorků:
Při hodnocení výrobků bylo zjištěno:
Vnitřní povrchy plášťů plechovek jednotlivých druhů výrobků byly vždy z pocínovaného plechu, jehož
složení se lišilo pouze minimálně. Vnitřní povrchy den a vík, s výjimkou vzorku 97866/1, byly tvořeny
nánosem epoxidového laku.
U náplní testovaných konzerv bezprostředně po otevření výrobků nebyla zjištěna cizorodá příchuť po kovu,
což je v souladu s požadavkem článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ve znění
následujících předpisů.
V žádném ze vzorků nálevu hodnocených výrobků nebyla zjištěna přítomnost sledovaných prvků dle Přílohy
10 (1.2) k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR č. 38/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zjištěné množství cínu ani u jednoho vzorku nepřesáhlo hodnotu 100 mg/kg, uvedenou jako limitní hodnotu
v Technical Guide (draft, 2012) on Metals and alloys used as food contact materials a vyhovělo tak
i požadavku Nařízení Komise (EU) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých
kontaminujících látek v potravinách, ve znění pozdějších předpisů.
Výsledky vyšetření odebraných vzorků byly vyhovující, výrobek Giana® Ananas plátky, Vietnam (odlišná
šarže hlášená v systému RASFF) rovněž vyhověl požadavkům platné legislativy. Kontrolovaná osoba
sdělila, že s vietnamským dodavatelem již ukončila spolupráci.
Systém RAPEX
Za Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně bylo provedeno 114 kontrol v rámci
systému RAPEX.
str. 18
Celkem bylo přijato 193 notifikací. Z tohoto počtu bylo 5 notifikací hlášeno jako INFO.
U prošetřených notifikací nebyly ve Zlínském kraji nalezeny žádné hlášené výrobky.
V rámci plnění pokynu HH ČR (odběr vzorků panenek v tržní síti) byly zjištěny v prodejně 3 druhy
panenek, které byly vyhlášené jako nebezpečný výrobek v roce 2013.
Kontrolovaná osoba se rozhodla zlikvidovat panenky okamžitě na místě kontroly.
Za zjištěné porušení právních předpisů byla kontrolované osobě uložena sankce.
c) Analýza opatření a finančních sankcí
PBU
V roce 2014 bylo uloženo celkem 16 pokut v celkové výši 197.000,00 Kč.
Přehled uložených sankcí v PBU:
- dle zákona č. 634/1992 Sb.,
34.000,00 Kč,
- dle zákona č. 258/2000 Sb.,
73.000,00 Kč,
- dle zákona č. 102/2001 Sb.,
25.000,00 Kč.
- dle zákona č. 350/2011 Sb.,
65.000,00 Kč.
ve znění pozdějších předpisů, bylo uloženo 6 pokut v celkové výši
ve znění pozdějších předpisů, bylo uloženo 5 pokut v celkové výši
ve znění pozdějších předpisů, byly uloženy 2 pokuty v celkové výši
ve znění pozdějších předpisů, byly uloženy 3 pokuty v celkové výši
d) Vyhodnocení regionálních a celostátních cílených úkolů
Pokyny hlavního hygienika ČR v oblasti PBU
1.
Pokyn Ministerstva zdravotnictví - hlavního hygienika České republiky k provedení cíleného státního
zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost plastového kuchyňského nádobí a náčiní
V rámci pokynu hlavního hygienika České republiky k provedení cíleného státního zdravotního dozoru
zaměřeného na bezpečnost plastového kuchyňského nádobí a náčiní, který byl vydán dne 28. 2. 2014 č.j.:
12795/2014/OVZ, provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
šetření u 6 druhů kuchyňského nádobí a náčiní vyrobeného z melamin-formaldehydové pryskyřice a
z polyamidu.
Z laboratorních protokolů plyne, že stanovené hodnoty migrace formaldehydu a stanovené hodnoty migrace
melaminu u vzorků melaminového nádobí za výše uvedených podmínek vyhovují požadavkům Nařízení
komise (EU) č. 10/2011 a Nařízení Komise (ES) č. 1282/2011. Hodnoty primárních aromatických aminů u
vzorků polyamidového náčiní za výše uvedených podmínek vyhovují požadavkům Nařízení komise (EU) č.
10/2011.
U všech kontrolovaných výrobků byl posouzen soulad značení výrobků na obale s požadavky platné
legislativy. Značení bylo v souladu s článkem 15 nařízení EP a Rady (ES) č. 1935/2004. Kontrolou
prohlášení o shodě a jeho obsahu u výše odebraných vzorků bylo zjištěno, že u 2 kontrolovaných výrobků
nebylo předloženo prohlášení o shodě, jednalo se o dekorativní předměty. U kontrolovaného výrobku č. 1
z polyamidu bylo předloženo prohlášení o shodě, které neobsahovalo všechny náležitosti dle přílohy č. IV
nařízení Komise (EU) č. 10/2011. Sídlo dovozce tohoto výrobku se nachází na území hlavního města Prahy,
o nedostatcích v prohlášení o shodě byla informována místně příslušná hygienická stanice. Další prohlášení o
shodě ke kontrolovaným výrobkům obsahovala veškeré náležitosti požadované článkem 16 nařízení EP a
Rady (ES) č. 1935/2004 ve spojení s přílohou IV nařízení Komise (EU) č. 10/2011.
str. 19
2.
Pokyn Ministerstva zdravotnictví - hlavního hygienika České republiky k provedení cíleného státního
zdravotního dozoru zaměřeného na hračky - panenky s měkčenými částmi
V rámci pokynu hlavního hygienika České republiky k provedení cíleného státního zdravotního dozoru
zaměřeného na hračky – panenky s měkčenými částmi, který byl vydán dne 28. 2. 2014 pod č.j.:
12768/2014/OVZ, provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně státní
zdravotní dozor včetně odběru 6 vzorků panenek za účelem ověření, zda stanovený druh hračky vyrobený
nebo dovezený ze zemí mimo Evropskou unii, splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost stanovené
právními předpisy a nepředstavuje riziko pro konečného spotřebitele (děti).
Z 6 odebraných panenek čtyři vzorky jsou z hlediska obsahu zakázaných esterů kyseliny ftalové hodnoceny
jako nevyhovující platné legislativě.
Tyto výrobky v rozsahu provedených chemických vyšetření nesplňují limit 0,1 % hm. stanovený v článku
67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (omezení výroby, uvádění na trh a používání některých
nebezpečných látek a předmětů) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18.
prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské
agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93,
nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES.
Všechny 4 nevyhovující vzorky panenek byly vyhlášeny jako nebezpečné výrobky a vyvěšeny na úředních
deskách. Byly uloženy sankce.
3.
Pokyn Ministerstva zdravotnictví - hlavního hygienika České republiky k provedení cíleného státního
zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu označování kosmetických přípravků
V rámci pokynu hlavního hygienika České republiky k provedení cíleného státního zdravotního dozoru
zaměřeného na kontrolu označování kosmetických přípravků, který byl vydán dne 14. 5. 2014 č.j.:
26960/2014/OVZ, provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
šetření u 3 druhů kosmetických přípravků včetně odběru 3 vzorků v tržní síti.
Ze 3 odebraných kosmetických přípravků byly 2 vzorky nevyhovující z uvedených hlediska zdravotních
tvrzení uvedených na obale. Byly předány podněty na místně příslušné Krajské hygienické stanice
k prošetření.
4.
Pokyn Ministerstva zdravotnictví - hlavního hygienika České republiky k provedení cíleného státního
zdravotního dozoru zaměřeného na plastové hračky – hračky ve tvaru zvířátek nebo plastových pistolek,
zejména jejich měkké součásti
V rámci pokynu hlavního hygienika České republiky k provedení cíleného státního zdravotního dozoru
zaměřeného na plastové hračky – hračky ve tvaru zvířátek nebo plastových pistolek, zejména jejich měkké
součásti, který byl vydán dne 17. 7. 2014 pod č.j.: 36157/2014/OVZ, provedli zaměstnanci Krajské
hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně státní zdravotní dozor v tržní síti včetně odběru 5
vzorků hraček za účelem ověření, zda stanovený druh hraček uváděných na trh v České republice,
neobsahují ftaláty a splňují požadavky na bezpečnost a zda vyhovují platným legislativním požadavkům.
Z pěti odebraných vzorků jsou čtyři odebrané vzorky hraček z hlediska obsahu zakázaných esterů kyseliny
ftalové hodnoceny jako nevyhovující platné legislativě.
Tyto výrobky v rozsahu provedených chemických vyšetření nesplňují limit 0,1 % hm stanovený v článku
67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (omezení výroby, uvádění na trh a používání některých
nebezpečných látek a předmětů) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18.
prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské
str. 20
agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93,
nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES.
Všechny 4 nevyhovující vzorky panenek byly vyhlášeny jako nebezpečné výrobky a vyvěšeny na úředních
deskách. Byly uloženy sankce.
5.
Pokyn Ministerstva zdravotnictví - hlavního hygienika České republiky k provedení společného cíleného
dozoru s orgány celní správy zaměřeného na zdravotní rizika vybraného druhu hraček vyrobeného nebo
dodaného ze zemí mimo Evropskou unii
V rámci pokynu HH ČR č.j.: 51365/2014/OVZ ze dne 9. října 2014 byl Krajskou hygienickou stanicí
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně dne 20. 10. 2014 proveden státní zdravotní dozor na základě požadavku
celního úřadu o provedení fyzické kontroly obsahu kontejneru GESU 6266327 se zaměřením na hračky
s měkčenými plastovými částmi. Byly odebrány celkem 3 vzorky.
Po zhodnocení souladu předložené dokumentace a posouzení bezpečnosti hraček dle výsledků laboratorních
analýz odebraných vzorků s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická
stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vydala vyjádření, že s propuštěním zásilky do volného oběhu
souhlasí.
Na žádost Ministerstva zdravotnictví provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se
sídlem ve Zlíně státní zdravotní dozor v tržní síti včetně odběru 2 vzorků plastových přívěsků za účelem
ověření, zda stanovený druh hraček uváděných na trh v České republice, neobsahují ftaláty a splňují
požadavky na bezpečnost a zda vyhovují platným legislativním požadavkům.
Ze dvou odebraných vzorků je jeden vzorek z hlediska obsahu zakázaných esterů kyseliny ftalové hodnocen
jako nevyhovující platné legislativě.
Zatímco limit pro DEHP činí dle přílohy XVII, řádku 51 nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) 0,1 % hmot.,
shora uvedený výrobek obsahoval DEHP v množství 12 % hmot.
Byl předán podnět místně příslušné Krajské hygienické stanici k došetření.
Nevyhovující vzorek byl vyhlášen jako nebezpečný výrobek a byl vyvěšen na úředních deskách.
Regionální úkoly a akce v oblasti PBU
Regionální úkol
Kontrola výrobků pro děti ve věku do 3 let – dětského textilu ve Zlínském kraji v roce 2014
Byl proveden státní zdravotní dozor zaměřený na kontrolu značení výrobků pro děti ve věku do 3 let – dětské
ošacení do velikosti 110, včetně velikosti 110, dle požadavků § 4 odst. 3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
ČR č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění
pozdějších předpisů, nabízených k prodeji v distribuční síti.
Součástí úkolu byl také odběr vzorků na stanovení hygienických limitů vyluhovacích zkoušek z textilií
a netkaných textilií použitých pro výrobky pro děti dle Přílohy č. 10 výše uvedené vyhlášky.
V rámci regionálního úkolu bylo zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje odebráno celkem 6
vzorků textilních výrobků. Chemickým vyšetřením bylo zjištěno, že 5 vzorků je vyhovujících a 1 vzorek
nevyhověl v ukazateli pH. Byla uložena sankce.
Regionální úkol prokázal nutnost pravidelných kontrol na značení výrobků a zajištění sledovatelnosti
v této komoditě. Rovněž je nutno vyžadovat prohlášení k výrobkům pro děti ve věku do 3 let z důvodu
ověření bezpečnosti z hlediska dodržení limitů pro stanovené chemické látky.
str. 21
Regionální kontrolní akce - Mimořádné jednorázové akce
-
FLORIA LÉTO 2014 dne 22. 8. 2014 – 4 kontroly (1KP, 2 FCM, 1 VPD),
Vánoční jarmark ve Zlíně ve dnech 17. – 18. 12. 2014 – 2 kontroly (1 FCM, 1 KP),
Jízda králů ve Vlčnově dne 25. 5. 2014 – 3 kontroly ( KP, FCM),
Slavnosti vína v Uherském Hradiště dne 13. 9. 2014 – 3 kontroly (KP, FCM).
e) Analýza stížností
Z 19 přijatých podnětů bylo 5 podnět oprávněných, 8 podnětů bylo vyhodnoceno jako neoprávněné, 6
podnětů bylo předáno k došetřením jiným dozorovým orgánům.
Charakter podnětů v PBU v roce 2014:
-
Výrobky pro styk s potravinami pokrmy (rychlovarná konvice, termixy – kelímky, třecí keramické
struhadlo, konvice – džbán, struhadlo, mlýnek na maso, čajová konvice, plastový hrnek, pohár),
Kosmetické prostředky (kosmetické přípravky bez označení, zubní pasty – prošlé datum minimální
trvanlivosti, nedostatečné značení, záměna obsahu láhve KP, chemický peeling, kosmetické přípravky –
prošlé datum minimální trvanlivosti, ústní voda, mýdla na internetovém portálu www.fler.cz).
Ve všech případech byly kosmetické výrobky dobrovolným opatřením kontrolovaných osob z nabídky
webových stránek www.fler.cz neprodleně staženy.
Z 19 podnětů byla v jednom případě uložena na jeho podkladě ve správním řízení 1 pokuta v celkové výši
40 000,00 Kč za zjištěné nedostatky.
Dále byly na základě nedostatků zjištěných při výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti PBU podány
následující podněty místně příslušným krajským hygienickým stanicím:
-
podnět na výrobek z plastu Spaghetti box
podnět na výrobek Plastový talíř
podnět na kosmetický přípravek Koňský gel chladivý
podnět na kosmetický přípravek Koňský balzám hřejivý
podnět na plastové přívěsky k náramkům z gumiček
6.
Spolupráce s ostatními dozorovými orgány, dalšími institucemi státní správy
Zaměstnanci odboru HV a PBU nejčastěji spolupracují s místně příslušnými stavebními úřady, zejména
při posuzování staveb potravinářských podniků ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Dále odbor HV a PBU spolupracuje především v rámci řešení podnětů s inspektoráty Státní zemědělské a
potravinářské inspekce, se Státní veterinární správou pro Zlínský kraj, s Celní správou ČR, Českou obchodní
inspekcí, s místně příslušným živnostenskými úřady a s Policií ČR.
7.
Vzdělávání zaměstnanců odboru HV a PBU
-
Školení uživatelů k registru PBU, MZ Praha, 15. 1. 2014 - 3 zaměstnanci
Školení uživatelů k registru HVY, MZ Praha, 21. 1., 23. 1, 30. 1. 2014 - 11 zaměstnanců
Seminář SYBA - Obaly pro potraviny a kosmetiku, JABOK Praha, 4. 2. 2014 – 3 zaměstnanci
Workshop - Legislativa pro kosmetiku 2013 –
plnění povinností výrobce, dovozce a kontrola,
Výstaviště Brno, 26. 2. 2014 - 2 zaměstnanci
str. 22
-
Konference s mezinárodní účastí o jakosti potravin a navazující program Den s mlékem – Ingrovy dny,
Mendelova univerzita Brno, 5. – 6. 3. 2014 - 1 zaměstnanec
Jarní odborná konference KHS ZK „Ochrana veřejného zdraví“, Zlín, květen 2014 - 13 zaměstnanců
„Food Contact Material rules“, e-learningový kurz v anglickém jazyku, 5. – 30. 5. 2014 – 3 zaměstnanci
Vstupní vzdělávání následné, e-learningový kurz, 15. 6. 2014 - 1 zaměstnanec
Mezinárodní konference FCM, SZÚ Praha, 23. 10. 2014 - 2 zaměstnanci
Akreditovaný kvalifikační kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborný pracovník
v ochraně a podpoře veřejného zdraví, NCO NZO, 20. 1. - 18. 11. 2014 - 2 zaměstnanci
Seminář Nutrivigilance, Centrum zdraví, výživy a potravin, SZÚ, 4. 12. 2014 - 8 zaměstnanců
Mezinárodní potravinářský veletrh Salima, Brno, 27. 2. 2014 – 1 zaměstnanec
8.
Ostatní
a) Vzdělávací aktivity
-
-
MUDr. Eva Sedláčková - přednáška „Značení kosmetických přípravků (vlasová kosmetika zn. Kevin
Murphy)“, konference „Jarní odborná konference KHS ZK 2014 Ochrana veřejného zdraví“, Zlín
květen 2014
MVDr. Petra Mačáková Mišáková - přednáška „Zdravá čokoláda“, konference „Jarní odborná
konference KHS ZK 2014 Ochrana veřejného zdraví“, Zlín, květen 2014
MVDr. Miroslav Jaroš - přednáška „Hygienické požadavky ve stravovacím provozu“, IX. ročník
odborné konference stravování a provoz v sociálních službách, Luhačovice, červen 2014
b) Publikace a komunikace
-
Český rozhlas Brno, Radiožurnál – 9. 10. 2014, MUDr. Eva Sedláčková, rozhovor na téma „Bezpečné
uchovávání potravin“ - 1. část
Český rozhlas Brno, Radiožurnál – 28. 10. 2014, MUDr. Eva Sedláčková, rozhovor na téma „Bezpečné
uchovávání potravin“ - 2. část
Kroměřížský deník – 22. 7. 2014, Zdenka Kotková, dotazy týkající se kontrol stánků s občerstvením
na Kroměřížsku
c) Informační systémy
HV
Informace související s výkonem státního zdravotního dozoru v oblasti HV jsou pravidelně vkládány
do informačního systému Registr IS HVY. Jedná se o údaje týkající se potravinářských podniků a jejich
provozovatelů, provedených kontrolních šetření, dále odebraných vzorků, uložených sankcí. IS HVY je dle
potřeby využíván i pro provádění analýz činností odboru HV a PBU.
PBU
Pro oddělení PBU je k dispozici informační systém Registr PBU, do kterého jsou vkládány informace
vyplývající ze státního zdravotního dozoru, tj. údaje o provedených kontrolních šetřeních v oblasti
kosmetiky, FCM, výrobků pro děti do 3 let a hraček, údaje o kontrolovaných provozovnách včetně údajů
k výrobcům, dovozcům a tržní síti, dále jsou vkládány informace o odebraných vzorcích, o uložených
sankcích. Registr PBU je využíván při zpracování analýz činností oddělení PBU.
d) Ostatní
str. 23
1.
Zkoušky ze znalostí hub
Ve dnech 6. 6. 2014 a 19. 9. 2014 se konaly na Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
zkoušky ze znalostí hub.
Zkoušek se zúčastnilo celkem 14 osob, jednalo se o zkušené houbaře. Všichni zúčastnění zkoušky úspěšně
složili a obdrželi Osvědčení o znalosti hub.
Zkoušky tvořily písemný test a ústní zkouška vedená odborníkem na mykologii RNDr. Vladimírem
Antonínem, CSc. z Moravského zemského muzea v Brně.
Osvědčení opravňuje uvádět do oběhu volně rostoucí jedlé houby určené k prodeji spotřebiteli nebo
k dalšímu zpracování pro potravinářské účely.
2.
Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
V roce 2014 byly přijaty odborem HV a PBU 2 žádosti o poskytnutí informací:
-
žádost studenta VOŠ mlékárenské Kroměříž o poskytnutí informací týkajících se potravinářských
podniků ve Zlínském kraji (poskytnuté informace byly podkladem pro zpracování závěrečné práce),
žádost advokátní kanceláře ze Zlína o poskytnutí informací ve věci kontrol týkajících se výrobků
určených pro styk s potravinami a pokrmy provedených Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se
sídlem ve Zlíně v letech 2013 a 2014.
3.
Zpracování podkladů pro misi EU k HACCP
V březnu 2014 byly odborem HV a PBU zpracovány pro Ministerstvo zdravotnictví ČR podklady
pro plánovanou misi EU v České republice zaměřenou na kontrolu HACCP, tj.:
- přehled školení zaměstnanců odboru HV a PBU související se systémem HACCP,
- výčet nejčastěji se vyskytujících závad při používání a aplikaci postupů na principu HACCP ve vztahu
k metodice SPP na kontrolu postupů HACCP,
- podněty z terénní praxe - zkušenosti se zaváděním systému HACCP, prováděné audity externími
firmami či interními auditory v provozovnách stravovacích služeb.
4.
Jiné aktivity odboru
-
připomínkování návrhů novel zákonů a vyhlášek,
vyřizování e-mailových a telefonických dotazů v oblasti HV a PBU,
konzultace prováděné v rámci posuzování dokumentací k potravinářským podnikům,
-
zabezpečování nástupních praxí nových zaměstnanců, studentů středních a vysokých škol.
str. 24
Download

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje