Miesto konania konferencie:
Horský hotel Soláň, Karolinka, Beskydy
Dátum:
20. 10. - 21. 10. 2014
Poplatky:
Účastnícky poplatok: 3950,- Kč
Účastníci s prednáškou:3650,- Kč
Študenti, doktoranti:
3250,- Kč
Za účastníka s prednáškou sa považuje prvý autor príspevku / posteru.
Poplatok zahŕňa občerstvenie počas dvoch dní trvania konferencie, zborník
v tlačenej verzii, CD verziu zborníka. Ceny sú uvedené s DPH.
Vložné je potrebné uhradiť do 19. 9. 2014 na účet fy LISS a.s., GE Capital
Bank, jednatelství Frenštát p.R., číslo účtu 50809764/0600, (platba z ČR).
Var. symbol: 2010, Konšt. symbol: 0308, Text: meno účastníka (firma).
V prípade neuhradenia vložného do tohoto termínu nebude príspevok
zaradený do konferenčného zborníka.
IČO : 16190874, DIČ: CZ16190874
hotel Soláň
Makov
Rokovacie jazyky:
Slovenčina, čeština, angličtina
Termíny:
Konečná verzia príspevku: do 19. 9. 2014
Záväzná prihláška účastníka:do 19. 9. 2014
Kontaktná adresa:
LISS, a.s.
Vrstvy a povlaky 2014
Dopravní 2603
756 61 Rožnov pod Radhoštěm (CZ)
Ing. Jana Šošovičková, Phd.
Tel.: +421 904 930 463
e-mail: [email protected]
hotel Soláň
Odborní garanti:
Prof. Ing. Vojtěch Hrubý, CSc.,Univerzita obrany Brno, ČR
Dr. Ing. Tibor Cselle, PhD., PLATIT AG., Grenchen, Švajčiarsko
Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž, PhD, ZČU Plzeň, Česká Republika
Doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD., STU MtF Trnava, Slovensko
Doc. Ing. Tomáš Polcar, PhD., University of Southampton, UK
Rámcový program konferencie:
20. 10. 2014 - Pondelok
08.15 - 09.15
09.15 - 09.30
09.30 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 17.30
17.50 - 18.50
19.00
Univerzita Obrany
XIII. ročník konferencie
Registrácia účastníkov
Slávnostné otvorenie
Prednášky - blok A
Obed
Prednášky - blok B
Prestávka
Prednášky - blok C
Posterová sekcia
Spoločenský večer
21. 10. 2014 - Utorok
09.00 - 11.00
11.00 - 11.15
11.15 - 13.00
13.00
Prednášky - blok D
Prestávka (občerstvenie)
Prednášky - blok E
Záver konferencie, obed
20. 10. - 21. 10. 2014,
Rožnov pod Radhoštěm, Česká Republika
Záväzná prihláška
Download

Miesto konania konferencie: Horský hotel Soláň, Karolinka, Beskydy