F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM
ÍME SE PRO ŽIVOT
MATEMATIKA PRO 3. RO NÍK
PO ETNÍ OPERACE DO 20
PRACOVNÍ LISTY - DUMY
( 36 list )
ZPRACOVALA : Bc. Jaroslava Sluková
ZŠ BYST ICE N/ P
TYRŠOVA 106
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
Obsah:
1. DUM . 1. -
Dopl
íselnou adu od nejmenšího po nejv tší íslo
Anotace - azení ísel vzestupn od 0 do 20
2. DUM . 2. -
Dopl
íselnou adu od nejv tšího po nejmenší íslo
Anotace - azení ísel sestupn od 20 do 0
3. DUM . 3. -
Dopl znaménko + Anotace - s ítání od ítání v oboru do 20
4. DUM . 4. -
Vypo ítej slovní úlohy na od ítání
Anotace - jednoduché slovní úlohy v o oboru do 20
5. DUM . 5. -
Vypo ítej slovní úlohy na s ítání
Anotace - jednoduché slovní úlohy v o oboru do 20
6. DUM . 6. -
Dopl
íslo do ráme ku
Anotace - po etní operace v oboru do 20 na s ítání
7. DUM . 7. -
Dopl
íslo do ráme ku
Anotace - po etní operace v oboru do 20 na od ítání
8. DUM . 8. -
Vypo ítej p íklady na s ítání
Anotace - po etní operace v oboru do 20 na s ítání
9. DUM . 9. -
Vypo ítej p íklady na od ítání
Anotace - po etní operace v oboru do 20 na od ítání
10. DUM . 10. - Vypo ítej p íklady na s ítání a dopl tabulku
Anotace - procvi ování s ítání do 20 zpam ti
11. DUM . 11. - Vypo ítej p íklady na od ítání a dopl tabulku
Anotace - procvi ování od ítání do 20 zpam ti
12. DUM . 12. - Vypo ítej p íklady a znázorni je barevn v tabulce
Anotace - procvi ování s ítání a praktické znázorn ní
13. DUM . 13. - Vypo ítej p íklady a znázorni v tabulce škrtnutím kole ek
Anotace - procvi ování od ítání a praktické znázorn ní
14. DUM . 14. - Porovnej ísla, dopl znaménka > < =
Anotace - porovnávání celých ísel v oboru do 20
15. DUM . 15. - Do daného ráme ku napiš správný po et kole ek
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
Anotace - p azení ísla dle po tu kole ek
16. DUM . 16. - K danému íslu v ráme ku namaluj stejný po et kole ek
Anotace - praktické znázorn ní celého ísla v oboru do 20
17. DUM . 17. - Dopl vhodné íslo
Anotace - p azení menšího, v tšího nebo stejného ísla
18. DUM . 18. - Vymaluj podle zadání
Anotace - s ítání a do ítání v oboru do 20
19. DUM . 19. - K danému íslu dopl správné íslo podle znamének
Anotace - p azení menšího, v tšího nebo stejného ísla
20. DUM . 20. - Vypo ítej et zec
Anotace - procvi ování po ítání zpam ti v oboru do 20
21. DUM . 21. - V íselné ad vyzna vždy íslo o n kolik více nebo mén
podle zadání
Anotace - procvi ení pojmu více, mén
22. DUM . 22. - Vypo ítej a do ráme ku pod p íklady napiš znaménka < > =
Anotace - s ítání a do ítání se záv re ným porovnáním
výsledk
23. DUM . 23. - Vypo ítej p íklady na s ítání a všechny výsledky, které se
se rovnají íslu 18 vymaluj mod e
Anotace - s ítání v oboru do 20 a poznání ísla 18
24. DUM . 24. - Vypo ítej p íklady na od ítání a všechny výsledky, které se
rovnají íslu 11 vymaluj erven
Anotace - od ítání v oboru do 20 a poznání ísla 11
25. DUM . 25. - Do ráme
p ed a za íslo napiš to, které následuje
Anotace – procvi ování íselné ady
26. DUM . 26. - Prvn zakroužkuj všechna sudá ísla v adách za sebou a
potom vymaluj všechna sudá ísla v ráme kách zelen
Anotace - procvi ení sudých ísel
27. DUM . 27. - Prvn zakroužkuj všechna lichá ísla v adách za sebou a
potom vymaluj všechna lichá ísla v ráme kách mod e
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
Anotace - procvi ení lichých ísel
28. DUM . 28. - K danému íslu napiš vždy o správný po et více
Anotace - procvi ení pojmu více
29. DUM . 29. - K danému íslu napiš vždy o správný po et mén
Anotace - procvi ení pojmu mén
30. DUM . 30. - Se
ísla od nejmenšího po nejv tší a napiš je na linky
Anotace - procvi ování íselné ady vzestupn
31. DUM . 31. - Se
ísla od nejv tšího po nejmenší a napiš je na linky
Anotace - procvi ování íselné ady sestupn
32. DUM . 32. - Vypo ítej p íklady a výsledky vymaluj v tabulce. Na linku
napiš íslo, které si vybarvil
Anotace - procvi ování s ítání, od ítání s hádankou
33. DUM . 33. - P íklady vypo ítej a výsledky spoj v íselné ad barevn
Anotace - procvi ování s ítání, od ítání se znázorn ním
34. DUM . 34. - Vypo ítej et zce
Anotace - procvi ování po ítání zpam ti
35. DUM . 35. - Vypo ítej p íklady a obrázek si vymaluj
Anotace - procvi ování s ítání, od ítání s omalovánkou
36. DUM . 36. - Vypo ítej p íklady a do tabulky k ísl m dopl písmena, aby
ti vyšla tajenka
Anotace - procvi ování s ítání, od ítání s hádankou
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_73
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 1.
1. Dopl
íselnou adu od nejmenšího po nejv tší:
6
8
4
11
7
8
10
11
14
9
12
15
11
14
17
13
16
12
15
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_74
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 2.
2. Dopl
íselnou adu od nejv tšího po nejmenší íslo:
20
18
17
16
13
14
13
11
10
14
12
8
11
10
18
7
15
16
9
12
13
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_75
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 3.
3. Dopl znaménko + -
9
6
=
3
12
6
=
6
6
6
=
12
14
6
=
20
10
5
=
5
8
7
=
15
15
3
=
12
9
8
=
17
13
6
=
7
20
4
=
16
17
3
=
20
19
9
=
10
20
10
=
10
11
6
=
5
15
4
=
11
5
7
=
12
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_76
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 4.
4. Vypo ítej slovní úlohy na od ítání:
A)
Ema má 20 lízátek, 4 lízátka dala Pavle. Kolik lízátek jí z stalo?
----------------------------Ema má ………..lízátek
Pavle dala………lízátka
stalo jí lízátek ?
Znázorni si:_______________________________________________________
íklad:…………………………
Odpov
: Em z stalo …….lízátek.
B)
Teta m la na zahrad 15 kyti ek, z toho jí 7 kyti ek uvadlo. Kolik jí z stalo na
zahrad kyti ek?
-------------------------------------Teta m la………..kyti ek
Uvadlo jí ………..kyti ek
stalo jí kyti ek?
Znázorni si:_______________________________________________________
íklad:………………………………..
Odpov
: Tet z stalo na zahrad ……….kyti ek.
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_77
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 5.
5.Vypo ítej slovní úlohy na s ítání:
A)
Maminka m la 12 jablí ek a Jani ka jí 4 jablí ka ješt donesla ze zahrady. Kolik
Jablí ek m la maminka?
----------------------------------Maminka m la …………jablí ek
Jani ka jí donesla……….jablí ek
Dohromady maminka m la jablí ek?
Znázorni si:______________________________________________________
íklad:…………………………
Odpov
: Maminka m la dohromady………jablí ek.
B)
Dvo ákovi m li 8 králík bílých a 7 erných. Kolik králík m li Dvo ákovi
dohromady?
--------------------------------------------Bílých králík …………
erných králík ………
Dohromady m li králík ?
Znázorni kole ky:________________________________________________
íklad:……………………………….
Odpov
: Dvo ákovi m li dohromady ……….králík .
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_78
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 6.
6. Dopl
íslo do ráme ku:
9
+
=
13
5
+
=
10
17
+
=
20
7
+
=
13
12
+
=
16
16 +
=
18
3
+
=
12
10 +
=
20
8
+
=
11
6
+
=
14
4
+
=
17
10 +
=
12
15
+
=
19
8
+
=
15
5
+
=
16
14 +
=
16
7
+
=
15
9
+
=
19
10
+
=
19
6
+
=
10
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_79
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 7.
7. Dopl
ísla do ráme ku:
19
-
=
13
15
-
=
10
16
-
=
12
9
-
=
6
13
-
=
9
16
-
=
8
18
-
=
11
11
-
=
5
14
-
=
7
17
-
=
10
15
-
=
9
20
-
=
13
20
-
=
16
15
-
=
8
12
-
=
5
10
-
=
10
10
-
=
6
16
-
=
9
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_80
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 8.
8. Vypo ítej p íklady na s ítání:
8 + 3 =
9 + 4 =
17 + 2 =
12 + 4 =
9 + 7 =
7 + 8 =
10 + 3 =
11 + 5 =
12 + 8 =
13 + 4 =
14 + 5 =
19 + 1 =
11 + 9 =
5 + 6 =
7 + 5 =
8 + 4 =
13 + 6 =
15 + 5 =
12 + 7 =
17 + 3 =
15 + 4 =
3 + 8 =
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_81
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 9.
9. Vypo ítej p íklady na od ítání:
18 - 3 =
20 - 8 =
17 - 8 =
12 - 6 =
9 - 7 =
15 - 6 =
10 - 3 =
9 - 8 =
12 - 8 =
17 - 7 =
14 - 5 =
10 - 6 =
11 - 9 =
13 - 9 =
17 - 5 =
16 - 7 =
13 - 6 =
14 - 7 =
10 - 7 =
15 - 9 =
15 - 8 =
20 - 10 =
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_82
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 10.
10.Vypo ítej p íklady na s ítání a dopl tabulku:
a
a+2
12
17
9
13
7
14
16
n
n+4
13
11
7
16
9
12
8
k
k+3
11
15
8
12
14
7
17
x
x+5
8
12
13
15
11
9
14
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_83
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 11.
11. Vypo ítej p íklady na od ítání a dopl tabulku:
e
e-2
10
17
19
15
9
13
18
m
m-6
12
20
9
17
18
14
16
o
o-3
13
18
10
13
17
15
12
p
p-5
18
12
19
20
16
11
17
z
z-4
12
17
9
13
20
14
16
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_84
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 12.
12. Vypo ítej p íklady a znázorni je barevn v tabulce:
10 + 6 =
14 + 5 =
9 + 7 =
11 + 8 =
12 + 4 =
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_85
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 13.
13. Vypo ítej p íklady a znázorni v tabulce škrtnutím kole ek:
18 - 9 =
O O O O O O O O O O
O O O O O O O O
15 - 8 =
O O O O O O O O O O
O O O O O
13 - 9 =
O O O O O O O O O O
O O O
20 - 9 =
O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O
17 - 6 =
O O O O O O O O O O
O O O O O O O
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_86
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 14.
14. Porovnej ísla, dopl znaménka > < =
12
17
15
11
16
9
10
18
20
19
12
12
8
15
17
18
16
7
10
11
13
17
19
12
14
14
9
10
18
15
18
8
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_87
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 15.
15. Do daného ráme ku napiš správný po et kole ek:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O
O
O
O O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O O
O
O
O O
O
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_88
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 16.
16. K danému íslu v ráme ku namaluj stejný po et kole ek:
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_89
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 17.
17. Dopl vhodné íslo:
12
<
15
=
10
>
9
<
11
<
17
>
14
>
19
=
20
=
8
<
19
>
11
>
18
<
17
<
12
>
13
<
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_90
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 18.
18.Vymaluj podle zadání:
MOD E < 12
ERVEN
9+3
> 12
11 - 5
19 - 10
15 + 4
12 + 2
14 - 2
18 - 6
10 + 6
10 - 8
9+1
8+4
7-0
12 - 6
19 - 7
17 - 7
13 + 3
11 - 7
7+8
18 - 5
ZELEN
14 - 6
13- 5
10 + 5
12 + 8
= 12
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_91
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 19.
19. K danému íslu dopl správné íslo podle znamének:
____ < 12 < ____
____ > 6 > ____
____ < 10 < ____
____ > 15 > ____
____ < 9 < ____
____ > 18 > ____
____ < 16 < ____
____ > 7 > ____
____ < 14 < ____
____ > 19 > ____
____ < 5 < ____
____ > 17 > ____
____ < 13 < ____
____ > 8 > ____
____ < 4 < ____
____ > 11 > ____
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_92
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 20.
20. Vypo ítej et zec:
12
+
4
+
2
-
7
=
20
-
8
+
2
-
6
=
10
+
7
-
6
+
2
=
13
-
4
+
7
+
4
=
8
+
8
-
5
+
6
=
15
-
9
+
6
-
2
=
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_93
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 21.
21. V íselné ad vyzna vždy íslo o n kolik více nebo mén podle zadání:
A) o 2 více od ísla 4
1
11
2
12
3
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20
15
5
14
4
13
3
12
2
11
1
15
5
14
4
13
3
12
2
11
1
15
5
14
4
13
3
12
2
11
1
B) o 4 více od ísla 8
1
11
2
12
3
13
4
14
C) o 5 více od ísla 5
1
11
2
12
3
13
4
14
D) o 3 mén od ísla 17
20
10
19
9
18
8
17
7
16
6
E) o 4 mén od ísla 18
20
10
19
9
18
8
17
7
16
6
F) o 5 mén od ísla 15
20
10
19
9
18
8
17
7
16
6
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_94
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 22.
22. Vypo ítej a do ráme ku pod p íklady napiš znaménka < > =
12
+
4
15
-
5
20
-
5
17
+
3
10
+
8
12
+
6
8
-
4
15
-
8
18
-
4
9
+
5
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_95
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 23.
23. Vypo ítej p íklady na s ítání a všechny výsledky, které se rovnají
18 vymaluj mod
e:
9+8
11 + 5
9 + 10
14 + 4
17 + 2
8+6
5 + 11
10 + 8
19 + 1
15 + 2
17 + 0
12 + 6
9+7
7+7
16 + 3
11 + 7
7+8
18 + 2
12 + 4
4+8
13 + 5
9+5
10 + 8
íslu
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_96
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 24.
24. Vypo ítej p íklady na od ítání a všechny výsledky, které se rovnají
íslu 11 vymaluj erven :
19 - 8
17 - 5
20 - 8
15 - 4
13 - 2
18 - 6
19 - 7
10 - 8
10 - 1
15 - 2
17 - 5
12 - 6
13 - 7
16 - 5
20 - 3
11 - 7
17 - 6
18 - 2
18 - 4
14 - 8
13 - 5
14 - 3
12 - 1
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_97
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 25.
25. Do ráme
p ed a za íslo napiš to, které následuje:
12
8
15
10
11
16
9
19
13
18
5
7
14
17
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_98
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 26.
26. Prvn zakroužkuj všechna sudá ísla v adách za sebou a potom
vymaluj všechna sudá ísla v ráme kách zelen :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
15
8
19
5
12
11
14
1
14
16
9
4
7
13
8
20
3
12
1
4
10
5
17
15
7
13
8
14
20
6
19
11
16
18
2
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_99
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 27.
27. Prvn zakroužkuj všechna lichá ísla v adách za sebou a potom
vymaluj všechna lichá ísla v ráme kách mod e:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
15
8
19
5
12
11
14
1
14
16
9
4
7
13
8
20
3
12
1
4
10
5
17
15
7
13
8
14
20
6
19
11
16
18
2
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_100
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 28.
28. K danému íslu napiš vždy o správný po et více:
o2
více
o3
více
12
16
10
8
8
17
17
6
13
13
7
5
18
11
11
7
9
10
14
15
2
9
16
14
15
12
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_101
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 29.
29. K danému íslu napiš vždy o správný po et mén :
o3
mén
o4
mén
12
16
10
8
8
17
17
6
13
13
7
5
18
11
11
19
9
10
14
15
20
9
16
14
15
12
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_102
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 30.
30. Se
ísla od nejmenšího po nejv tší a napiš je na linky:
12, 17, 9, 15, 10, 19, 5, 7
7, 14, 11, 20, 8, 12, 10, 2
19, 15, 5, 13, 17, 10, 9, 12
16, 8, 12, 11, 20, 6, 15, 9
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_103
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 31.
31. Se
ísla od nejv tšího po nejmenší a napiš je na linky:
20, 17, 9, 13, 10, 7, 16, 11
17, 4, 11, 20, 18, 10, 15, 8
9, 15, 5, 18, 17, 12, 19, 11
6, 18, 12, 11, 20, 16, 17, 14
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_104
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 32.
32. Vypo ítej p íklady a výsledky vymaluj v tabulce. Na linku napiš íslo,
které si vybarvil:
17 + 2
11 + 5
2+8
15 - 9
15 - 2
13 + 2
20 - 6
19 - 6
18 - 10
10 + 7
11 - 0
17 - 0
12 - 8
14 - 4
14 - 8
5
11
6
3
9
8
20
7
19
12
14
4
18
1
10
9
18
15
2
16
13
__________________________
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_105
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 33.
33. P íklady vypo ítej a výsledky spoj v íselné ad barevn :
11 - 4
12 - 7
5+8
15 - 2
13 - 2
14 - 9
20 - 3
10 + 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
10 + 2
11 + 5
2+6
6+4
10 - 4
16 - 2
20 - 8
10 + 10
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_106
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 34.
34. Vypo ítej et zce:
1
+3
+3
12
+10
-9
-7
+10
+8
+3
-10
-4
+6
-9
+8
+7
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_107
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 35.
35. Vypo ítej p íklady a obrázek si vymaluj:
PRACOVNÍ LIST
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
w
.
VY_42_INOVACE_108
PRACOVNÍ LIST
DUM ÍSLO 36.
36. Vypo ítej p íklady a do tabulky k ísl m dopl písmena, aby ti vyšla
tajenka:
8
9
+
8
=
T
10
+
2
=
É
8
+
8
=
Í
10
+
9
=
N
9
+
9
=
Á
10
+
10
=
Í
6
+
4
=
Z
20
-
5
=
18
-
4
=
O
17
-
9
=
H
15
-
2
=
P
19
-
10
=
E
20
-
9
=
K
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
pdfx
N
y
bu
to
k
lic
chan
.
w
w.
cz
ge
C
cz
w.
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
pdfx
chan
ge
.
Download

Matematika 3. ročník - Početní operace do 20