SLOVNÍ ZÁSOBA
KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ
LEKCE:
1. SLOVNÍ ZÁSOBA
2. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY
3. TVOŘENÍ NOVÝCH SLOV
VÝUKOVÉ CÍLE:
Žáci:
⇒ charakterizují a rozdělí slovní zásobu,
⇒ ve cvičení rozliší slova spisovná a nespisovná,
⇒ vlastními slovy vysvětlí, co je slang a argot,
⇒ rozlišují způsoby obohacování slovní zásoby,
⇒ rozdělí do skupin slova přejatá do češtiny z cizích jazyků,
⇒ vyjmenují způsoby tvoření nových slov,
⇒ uvádějí ke slovům cizího původu české ekvivalenty,
⇒ uvedou ke slovním základům slova odvozená a slova složená.
SLOVNÍ ZÁSOBA
(Mluvnice, 7. ročník,
1. lekce, kontrolní skupina)
CVIČENÍ
Doplňte správně I/Y, Í/Ý, určete slovní druhy:
Líný Honza se usadil na mez____. Na zem____ zůstal____ ležet odpadky. Pro
náš průmysl potřebujeme výrobu ocel____. Rád si popovídám s přátel____.
Přišij si knoflík ke košil____. V neděl____ se sejdeme na návs____. Na větv____
vykvetl____ růžové květy. Dojdi až ke hráz____. Na noži zůstal____ stop____
rz____. Na mítinku se sešl____ občané s představitel____ vlády. Nad údol____
se valil____ mlhy. Na neb____ probleskoval____ první hvězd____. Z pol____
vanul chlad. Jsou nadšeni jeho slov____. Umyl nádob____. Často chodíme
mezi pol____ až k Lab____. Vavřínový věnec předejte vítěz____. Hodně
zdrav____!
VÝKLAD
Slovní zásoba
–
–
souhrn všech slov určitého jazyka;
tvoří ji 3 – 10 000 slov, které aktivně používáme;
–
ty, které nepoužíváme každý den, patří do pasivní slovní zásoby
–
nejfrekventovanější (A, V/VE, SE, NA, JE…);
–
(rozumíme jejich významu, ale používáme je málo);
slovní zásoba se neustále mění – jádro (centrum) a okraj (periferie);
–
nová slova vznikají, jiná zastarávají a ze slovní zásoby pomalu mizí.
–
slova spisovná (knižní, hovorová, odborná) a nespisovná (nářečí, argot,
Dělení
–
slang);
neologismy (slova nově vzniklá), archaismy (slova zastarávající,
nahrazena novými pojmenováními) a historismy (označují věci již
zaniklé).
1
PROCVIČOVÁNÍ
Rozlište slova spisovná a nespisovná:
Hlemýžď, střešně, furt, kolo, historie, hudba, parťák, kvalt, mezihra, gruntovat,
škola, šprtat, fofr, paraple, směr, letiště, vokno, zátka, čučet, nafta.
Rozlište neologismy a slova zastaralá:
Aerobik, krajánek, krejzl, motocykl, dráb, varta, igelit, počítač, špýchar,
rychtář, disketa, diskotéka, triatlon, moderátor, čeledín, kliknout, palcát,
satelit.
ZÁPIS DO SEŠITU
SLOVNÍ ZÁSOBA
-
souhrn všech slov určitého jazyka;
-
čeština má zhruba 250 000 slov, z toho slovní zásobu jedince tvoří asi 3 –
-
dělení:
10 000 slov;
slovní zásoba aktivní (centrum), pasivní (periferie);
spisovná a nespisovná slovní zásoba…;
nová slova (neologismy), archaismy a historismy;
-
nejfrekventovanější slova (A, V/VE, SE, NA, JE…);
neustále se vyvíjí.
PRÁCE S UČEBNICÍ
Ve větách podtrhněte archaismy a historismy:
Ve městě se usadil batalion francouzských vojáků. Husité bojovali s cepy
a palcáty. K obědu podávali houbovou jíchu s masem. Již drahný čas se vás
snažíme navštívit. V době krize dostávali lidé žebračenky na základní
potraviny. Leníci se zavázali věrně sloužit svému králi. Zastavte se brzy, anžto
zítra odjíždíme. Na rohu ulice byl hokynářský krám.
Pozn.: Pracovní sešit Český jazyk 7 (Fraus), strana 18.
Vysvětlete význam jednotlivých slov.
Slova zastaralá nahraďte synonymy.
Zapište si příklady slov do sešitu
2
OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY
(Mluvnice, 7. ročník,
2. lekce, kontrolní skupina)
CVIČENÍ
Nahraďte vyznačená slova, která mají zabarvení hovorové nebo jsou
nespisovná, spisovným souslovím.
Do stanice vjel náklaďák. Bratr studuje na průmyslovce. Uvařili jsme si
bramboračku. Zanedlouho půjdeme k přijímačkám. Zítra budeme mít
písemku z matematiky. Na náměstí vyhrávala dechovka. Nad námi přeletěl
tryskáč. Budeme chodit bruslit na zimák. Po téhle silnici nesmějí jezdit
náklaďáky.
VÝKLAD
Obohacování slovní zásoby:
-
tvoření nových slov (odvozování, skládání, zkratky),
přenášení
slovního
významu
–
pomocí
metafory
(přenesení
pojmenování na základě vnější podobnosti – cihlová barva, ručičky
hodin) nebo metonymie (na základě vnitřních skutečností – číst Čapka,
poslouchat Dvořáka),
-
spojování slov do sousloví – suchý zip, žákovská kniha, Poslanecká
-
přejímání z cizích jazyků – jeden z nejvíce využívaných zdrojů při
sněmovna, kapesní nůž,
obohacování slovní zásoby, výhodou je mezinárodní srozumitelnost;
o z angličtiny (sport), francouzštiny (móda, jídlo), italštiny (hudební
výrazy), němčiny, ruštiny, polštiny… + příklady
PROCVIČOVÁNÍ
Nahraďte termíny cizího původu slovem domácím:
1
Gól, fotbal, aut, puk, basketbal, mantinel, mač, ofsajd, table-tennis,
penalta, lajna, time, faul, volejbal, raketa, diskuse, agresor, sekretář,
parlament, centrum.
Vybarvěte obrázek:
Pracovní list č. 1.
ZELENÁ – němčina;
MODRÁ – angličtina;
RŮŽOVÁ – latina;
HNĚDÁ – francouzština;
ŽLUTÁ – ruština;
BÍLÁ – maďarština;
ČERVENÁ – italština;
FIALOVÁ – polština;
ORANŽOVÁ – řečtina.
ZÁPIS DO SEŠITU
OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY
1. Tvoření nových slov – odvozování, skládání, zkracování
2
2. Přenášení slovního významu – metaforicky a metonymií
3. Spojování slov v sousloví – příklady
4. Přejímání slov z jiných jazyků – příklady z cvičení
PRÁCE S UČEBNICÍ
Rozdělte slova podle toho, jakým způsobem obohatila slovní zásobu českého
jazyka:
Zanést, modrozelený, sépie, nachytat, mixér, ODS, mlékárna, livrej, zubní
pasta, teplárna, studenokrevný, orbitální stanice, školník, historie, trojúhelník,
dogma, městský úřad, věta dvojčlenná, film.
Tvoření nových slov:
Sousloví:
Přejímání slov z cizích jazyků:
Pozn.: Učebnice Český jazyk 7 (Fraus), strana 29, cvičení 3.
3
TVOŘENÍ NOVÝCH SLOV
(Mluvnice, 7. ročník,
3. lekce, kontrolní skupina)
OPAKOVÁNÍ
Co je to slovní zásoba?
Kolik slov má průměrně jedinec ve své aktivní slovní zásobě?
Jakým způsobem obohacujeme slovní zásobu?
Z jakých jazyků přejímáme slova do češtiny?
Uveďte příklady.
VÝKLAD
Tvoření nových slov:
ODVOZOVÁNÍ – nejčastější způsob obohacování slovní zásoby, tvoření
nových slov pomocí předpon a přípon ke slovu základovému.
Slovo základové a odvozené – slovotvorný základ a slovotvorný formant
(prostředek)
–
předpona,
kombinace prostředků.
přípona,
koncovka,
spojovací
samohláska,
SKLÁDÁNÍ – spojení dvou a více slovotvorných základů – vznikne složenina:
vlastní, nebo nevlastní = spřežka.
ZKRACOVÁNÍ – vzniknou zkratky nebo zkratková slova – příklady.
ZÁPIS DO SEŠITU
TVOŘENÍ NOVÝCH SLOV
ODVOZOVÁNÍ – pomocí předpon a přípon ke slovu základovému.
SKLÁDÁNÍ – spojení dvou a více slovotvorných základů;
– složeniny vlastní, nevlastní = spřežky.
ZKRACOVÁNÍ – vzniknou zkratky nebo zkratková slova – příklady (iniciálové –
ODS, USA, grafické – str., atd., fonické – WiFi, Valmez, Čedok…).
PROCVIČOVÁNÍ
1
Uveďte k následujícím slovům slova příbuzná – odvozená a složená:
Hlas
O: hlasitý, věhlas…,
mluvit
O: mluvka, mluvidla, pomluva…,
hlava
O: hlávka, hlavoun,
voda
S: dvojhlas, polohlasně…,
O: vodní, vodák, vodička…,
S: vodovod, vodopád…,
O: lékař, léčba, lékárna,
S: zvěrolékař, vodoléčba…,
kniha
O: knihovna, knihař…,
S: knihomol, knihtisk…,
les
O: lesník, lesík,
S: lesostep, lesopark…,
léčit
země
S: málomluvný, břichomluvec…,
S: smrtihlav, hlavonožec…,
O: zemina, zemský…,
S: zemědělec, zeměkoule…,
hvězda O: hvězdice, hvězdnatý…,
S: hvězdopád, hvězdokupa…,
rod
S: rodokmen…,
dům
O: domovník, domeček…,
malý
O: malinký, malíček…
spát
O: spánek, ospalec, usnout…
volný
O: volnost, uvolnit…
noha
nový
S: dvojdomek…,
O: rodit, národ, rodný…
S: málomluvný, maloobchod….,
O: nožička, odnož…
S: čtyřnohý, křivonohý…,
O: novota, zánovní…
S: novostavba…,
S: polospánek…,
S: volnoběh, volnočasový…
Vytvořte složená adjektiva:
Tvořit zásadu, vzdorova t ohni, mluvit pravdu, běžet rovně, chladná
krev, těžký pád, dobrá mysl, sladká voda, s třední škola, bílý
kámen, celý rok, cizí kraj, pět procent, šest dnů, dobré srdce,
dlouhá srst, široké plece, červené líce, vysoká škola.
Vysvětlete zkratky:
NATO, EU, MŠMT, DiS, JAMU, FAMU, ČVUT, USD, DrSc., PhDr., RNDr., JUDr.,
MVDr., WWW, GBP, ESP, DVD, LCD, GPS, CD, MMS, SMS, LP, ICT, ICQ, WiFi,
HTML, CHKO, KRNAP, IMHO, SPZ, NHL, BVP
tj., tzn., s.r.o., tzv., n.l., n.m., cm, str., atd., pplk., č. mn., zvl., pí, fa, ff, rkp., m.j.
2
Download

slovní zásoba lekce