Člov
lověk
lov k v tí
tísni - Slovensko
KC Roš
Roškovce
1
Popis lokality Roš
Roškovce
• součá
sou ást obce Doľany
Do any,
any, ale geograficky odloučen
odlou ená
ená cca 1,5
km
• Roš
Roškovce je sociá
sociálně
ln vyloučen
vylou ená
ená lokalita obývaná
obývaná v
současnosti
sou asnosti pouze Romy
• počet
po et obyvatel Doľany
Do any/
any/Roš
Roškovce – 504/322, ale ….
• počet
po et dospělých
dosp lých v produktivní
produktivním věku
v ku obce Doľany
Do any
evidovaných na úradu prá
práce - 85 (M/Ž
(M/ - 49/36)
• počet
po et dět
d tí ve věku
v ku od 6 do 16 let - 124 (ZŠ
(ZŠ – 73 z toho
36 – ZŠ RO, 1818-speciá
speciální
lní tříídy, 19 běžn
b né tříídy společn
spole ně s
neromskými dětmi
d tmi / SZŠ
SZŠ 56)
• počet
po et dět
d tí ve věku
v ku do 6 let – cca 80 děti
d ti (odhad)
• jen 2 lidé
lidé dosá
dosáhli učňovsk
u ovské
vzd lání
ovského vzděl
(statistické
(statistické údaje z júna 2009)
2
Komunitné
Komunitné centrum Roš
Roškovce
Historie:
• založeno
zalo eno v marci 2006
• nízkoprahový program pro děti
d ti a mlá
mládež
de
• pracovní
pracovní poradenství
poradenství
• sociá
sociální
lní poradenství
poradenství
Hlavní
Hlavní cíl sociá
sociální
lních služeb:
slu eb:
•Prevence
Prevence a zmí
ovaní
zmírňovan
ovaní sociá
sociální
lního vyloučen
vylou ení
ení obyvatel
Někter
které
které další
další specifické
specifické cíle:
• smysluplné
asu dět
smysluplné trá
trávení
vení volné
volného času
d tí, mlá
mládeže
de e a dospělých
dosp lých
• zvýš
zvýšení
ení vzdělanostn
vzd lanostní
lanostní úrovně
rovn
• snižov
sni ová
ování vysoké
vysoké míry nezaměstnanosti
nezam stnanosti
• podpora své
svépomocných aktivit
• poradenství
poradenství
• atd.
3
Služby
Slu by komunitní
komunitního centra
(současnost)
(sou asnost)
Nízkoprahový program pro děti
d ti a mlá
mládež
de
Programy vzděl
vzd lávání a doučov
dou ová
ování
Karié
Kariérní
rní poradenství
poradenství
Pracovní
Pracovní poradenství
poradenství
Komunitní
Komunitní aktivity
Dobrovolnické
Dobrovolnické programy
sociá
sociální
lní poradenství
poradenství – obec Doľany
Do any
před
edš
ti–
edškolní
kolní děti
ti– obec Doľany
Do any
4
Nízkoprahový program pro
děti
ti a mlá
mládež
de
Popis:
o nízkoprahový klub pro děti
d ti a mlá
mládež
de
o motivačn
motiva ní systé
systém
o úzká
zká návaznost na dobrovolnické
dobrovolnické a
vzděl
vzd lávací
vací programy
Hlavní
Hlavní cíle:
• Rozví
elem pozitivní
Rozvíjení
jení zručnost
zru ností
ností, vědomost
v domostí
domostí a znalostí
znalostí za účelem
pozitivního rozvoje osobnosti
• Posilňov
Posil ová
ování sebevědom
sebev domí
domí a osobní
osobní zodpovědnosti
zodpov dnosti
• Prevence sociá
sociálněln -patologických jevů
jev (záš
(záškol
ctví, delikvence, zá
závislosti)
áškolá
koláctví
5
Nízkoprahový klub pro děti
d ti a mlá
mládež:
de :
• volnočasov
volno asové
asové aktivity
- pro děti
d ti od 6 do 16 let (nad 16 let jsou již
ji evidová
evidovány v rá
rámci karié
kariérní
rního
poradenství
poradenství)
- na denní
denní bázi (od 13:00 – 18:00)
- od 13:30 do 15:30 děti
d ti od 6 do 11 let
- od 16:00 do 18:00 děti
d ti od 11 do 16 let
• zájmové
jmové kroužky
krou ky
- „krajčí
ok“
ok“
ok“
kraj írský krú
krúžok
ok“, „rezbá
rezbárský krú
krúžok
ok“, „futbalový krú
krúžok
ok“
- 2xtýdně
2xtýdn od 17:30 (18:00) do 19:00 (19:30)
- zejmé
zejména pro děti
d ti od 11 let
• nadstandardní
nadstandardní aktivity
- výlety, exkurze, kulturní
kulturní a sportovní
sportovní akce, atd.
• workshopy
- divadelní
divadelní, kuchařský,
kucha ský, zdravotnický, turistický atd.
6
Motivačn
Motiva ní systé
systém:
Popis:
• komplexní
komplexní zahrnutí
zahrnutí metod pro zvýš
zvýšení
ení motivace dět
d tí a mlá
mládeže
de e
• přenesen
enesení
enesení odpovědnosti
odpov dnosti za děn
d ní v budoucnosti na dí
dítě samo
• bodový systé
systém versus zá
základní
kladní principy pracovní
pracovního trhu
Zisk:
- dochá
docházka,
- skupinové
skupinové doučov
dou ová
ování,
- aktivity
- jiné
jiné (nadstandardní
(nadstandardní sociá
sociální
lní
projevy k druhým, úklid, atd.)
Ztrá
Ztráta:
- poruš
porušová
ování pravidel
- nevhodné
nevhodné chová
chování
- další
edem označen
další předem
ozna ené
ené
nevhodné
innosti
nevhodné činnosti
Výdej :
- koresponduje s poptá
poptávkou (ze strany
děttí) a nabí
nabídkou (jaké
(jaké jsou možnosti)
mo nosti)
- nadstandardní
nadstandardní akce (výlety, exkurze,
stanovačky
stanova ky,
ky, sportovní
sportovní akce)
- nadstandardní
nadstandardní nabí
nabídka (kroužky,
(krou ky,
workshopy,
workshopy, bazary)
Základní
kladní cíle:
- motivace
- vzděl
vzd lávání
- udržov
udr ová
ování disciplí
disciplíny a pravidel
7
Údaje jsou za období
období September 2009 – August 2010:
2010:
Počet dětí z lokality navštěvující NPDM
122
Průměrná účast dětí na NPDM / den
34
Fotbalový kroužek / setkání (účastníků celkem)
16 (23)
Kroužek šití / setkání (účastníků celkem)
3 (12)
Řezbářský kroužek / setkání (účastníků celkem)
3 (14)
Počet zrealizovaných nadstandardních aktivit
(dvoudenních, jednodenních, v lokalitě)
16 (3, 7, 6)
Počet zrealizovaných workshopů (7 jednotýdenních, 1
dvoutýdenní)
8
8
Návaznost na dobrovolnické
dobrovolnické, vzděl
vzd lávací
vací programy:
Program individuá
individuální
lního doučovan
dou ovaní
ovaní a tútoringu
• program DoT
• individuální vedení určitého dítěte
• zaměřeno na míru potřebám daného dítěte ve
vztahu ke škole
Skupinové
Skupinové doučovan
dou ovaní
ovaní
• předchází aktivitám nízkoprahového programu
• metodické listy
• zaměření na slovenský jazyk a matematiky
Údaje jsou za období
období September 2009 – August 2010:
2010:
Program individuálního doučování a tútoringu
3
Skupinové doučování (počet účastníků)
122
9
Dobrovolnické
Dobrovolnické programy
o program DoT – doučov
dou ová
ování a tútoring
o program dobrovolní
dobrovolník pro NPDM – dlouhodobá
dlouhodobá dobrovolná
dobrovolná
činnost
innost v NPDM
o program Cykl – krá
innost v NPDM
krátkodobá
tkodobá dobrovolná
dobrovolná činnost
Údaje jsou za období
období September 2009 – August 2010:
2010:
Program DoT
0
Program dobr. pro NPDM
1
Program Cykl
17
10
Partneři
Partne i KC Roš
Roškovce
• Obec Doľany
• Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – detašované
pracoviště Spišská Nová Ves
• Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Asociace
• Asociácia nízkoprahových programov pre deti a
mládež
Koalice
• Koalícia za rovnosť vo vzdelávání
11
Činnost
innost KC Roš
Roškovce podpořila
podpo ila
• Nadá
Nadácia Socia – prostredníctvom
finančného mechanismu EHP a
norského finančního mechanismu
• Hodina deťom
de om
•Nad
Nadá
Nadácia Intenda
• Nadá
Nadácia Orange
•Nad
Nadá
Nadácia VÚB
12
KC Roš
kuje za pozornost
Roškovce děkuje
Kontakty:
Škarka Daniel – koordinátor KC, pracovní a kariérní poradce
Tel: 0910 791 714
[email protected]
Richterová Natália – koordinátorka vzdělávacích a dobrovolnických
programů
Tel: 0910 790 714
[email protected]
Maľarová Iveta – koordinátorka NPDM a komunitních aktivit
Tel: 0910 505 368
Iveta.maľarová@clovekvtisni.sk
13
Download

KC Roškovce - nizkoprahy.sk