Stránka 1 ze 6
Technický návod
KSE-Modul-System
modulový systém esteru kyseliny křemičité
Systém pro restaurování a konzervaci komplexních zvětralých minerálních ploch
založený na pojivu - elastifikovaný zpevňovač kamene. Ke strukturálnímu
zpevňování a zhotovování výplňových hmot, zpevňovacích a tmelicích malt, kalů a
lazur.
Modulový systém esteru kyseliny křemičité KSE-Modul-System je založen výhradně
na pojivu elastifikovaný ester kyseliny křemičité; tím se zřetelně odlišuje od všech
dosud běžných hmot, u kterých se používají chemicky nepřehledné systémy
velkého množství látek.Současně se systém - stavebnice - skládá z přehledného
počtu jednotlivých komponentů; tím je pro zkušeného uživatele regulovatelný a vede
k reprodukovatelným výsledkům.
1-1 Zpevňovač kamene na bázi
esteru kyseliny křemičité
Kromě snížení rychlosti zvětrávacích
mechanismů
snížením bobtnání nebo
hydrofobní úpravou
je v rámci cílené konzervace
přírodního kamene u většiny
ošetřovaných povrchů přírodního
kamene nutná
konsolidace struktury
zpevňovačem kamene.
K tomu se již po desetiletí používají
výrobky na bázi esteru kyseliny
křemičité. Účinek těchto
zpevňovačů kamene spočívá v
reakci tetraetylesteru kyseliny
křemičité (Si(OEt)4) s vodou (H2O)
na zpevňující křemičitý gel (SiO2,
aq) podle vzorce
Si(OEt)4 + 4 H2O
→
SiO2, aq. + 4 EtOH.
Jako vedlejší produkt reakce vzniká
malé množství etylalkoholu
(etanolu, lihu).
1-2 „Klasické“
zpevňovače kamene
Molekuly suroviny - esteru kyseliny
křemičité - vznikají při výrobě v
různých velikostech. Proto všechny
zpevňovače kamene, které jsou na
trhu, obsahují monomerní i
oligomerní molekuly. Různými
směsnými poměry malých a
velkých molekul v hotovém výrobku
lze výrazně obměňovat jeho
vlastnosti, především množství
vyloučeného gelu (množství
křemičitého gelu, který vznikne
v porézní struktuře).
Další možnosti variant vycházejí z
reakční rychlosti (druh a množství
katalyzátoru)
a
(ne vždy nutně potřebného)
přídavku rozpouštědla
Výrobek
zpevňovač
KSE 100
(zpevňovač kamene)
KSE 300
(zpevňovač kamene)
KSE 510
(zpevňovač kamene)
KSE OH
(zpevňovač kamene)
KSE H
(zpevňovač kamene)
KSE
300 HV
(zpevňovač kamene)
Vlastnost
množství vyloučeného gelu:
cca 10 %
•
obsahuje přídavek
rozpouštědla
množství vyloučeného gelu:
cca 30 %
•
neobsahuje přídavek
rozpouštědla
množství vyloučeného gelu:
cca 45 %
•
neobsahuje přídavek
rozpouštědla
množství vyloučeného gelu:
cca 30 %
•
obsahuje přídavek
rozpouštědla
množství vyloučeného gelu:
cca 30 %
•
s hydrofobním účinkem
•
obsahuje přídavek
rozpouštědla
množství vyloučeného gelu: cca
30 %
•
s hydrofobním účinkem
•
neobsahuje přídavek
rozpouštědla
(rozpouštědel).
Cílená kombinace a variace těchto
proměnných parametrů umožňuje
dalekosáhlé přizpůsobení
konsolidovanému podkladu:
Konečné produkty všech „klasických“
zpevňovačů kamene na bázi esteru
kyseliny křemičité mají jednu
společnou charakteristickou vlastnost:
křemičitý gel z vodnatého SiO2
s neuspořádanou strukturou, který se
vytváří v pórech, má výrazně křehký
charakter, vlivem kterého je střední
velikost vznikajících destiček
křemičitého gelu cca 10 µm.
Proto naráží „klasické“ zpevňovače
kamene na bázi esteru kyseliny
křemičité na hranice své použitelnosti
vždy v případech, kde zpevňovaná
struktura vykazuje poloměry dutin
větší než 10 µm. Takovéto dutiny
mohou být důsledkem například:
rozdělení poloměrů pórů u
přírodního kamene (např. tuf),
nebo
tvorby oblastí s mikrotrhlinami
(např. zvětráváním, trachyt, typy
přírodního kamene schopné
bobtnání)
1-3 Elastifikované zpevňovače
kamene:
Zabudováním takzvaných
„změkčovacích segmentů“ bylo
možné vyvinout elastifikované
zpevňovače kamene na bázi esteru
kyseliny křemičité, které vykazují
0713-0717-TN-06.07.doc
Remmers CZ s.r.o. · Kolovratská 1445 · 251 01 Říčany u Prahy · Tel. +420 323 604 877 · Fax: +420 323 603 143
www.remmers.cz
Stránka 2 ze 6
výrazně silnější tendenci k tvorbě
filmu než „klasické“ výrobky.
b/
c/
d/
Obr. 1a: Skleněná frita impregnovaná zpevňovačem
kamene KSE OH; velikost gelových destiček: cca 10 μ.
Aplikace výplňové hmoty pojené esterem kyseliny
křemičité za účelem zhotovení silového spojení
mezi vrstvou a podkladem.
Nanesení tmelicí nebo zpevňovací malty pojené
esterem kyseliny křemičité za účelem strukturálního
vyrovnání povrchu.
Strukturální zpevnění elastifikovaným
zpevňovačem kamene za účelem obnovy původní,
homogenní pevnosti. Volitelná možnost: nanesení
kalů nebo lazury pojené esterem kyseliny křemičité.
Pracovní kroky popsané pod body b
až d lze v zásadě uskutečnit s jinými,
rozdílnými pojivy. Práce s pouze
jedním pojivem (elastifikovaným
zpevňovačem kamene) však přináší
řadu výhod.
2-1 Strukturální zpevnění
Elastifikace esteru kyseliny křemičité
způsobuje zpravidla srovnatelně lepší
navázání poškozených součástí
struktury do sítě tvořené gelem.
Kromě toho lze elastifikovaným
gelem přemostit trhliny větších šířek
než s běžnými zpevňovači kamene.
Obr. 1b: Skleněná fritaimpregnovaná elastifikovaným
zpevňovačem kamene na bázi esteru kyseliny křemičité
KSE 300 E; zřetelně přemosťující gelové struktury
v prostoru pórů.
Elastifikované zpevňovače kamene
jsou proto vhodné nejen ke
strukturnímu zpevňování, ale lze je
použít také jako pojivo pro výplňové
hmoty, zpevňovací a tmelicí malty,
kaly a lazury.
V následujícím textu ukazujeme na
modelu použití elastifikovaných
zpevňovačů kamene / modulového
systému esteru kyseliny křemičité na
komplexně zvětralých podkladech
(obr. 2):
Výchozí situace: Zvětralý povrch kamene
s intenzivní tvorbou skořepin / šupin a s
mikrotrhlinami.
Bližší informace o postupu při
strukturálním zpevňování najdete v
aktuálních Technických listech
jednotlivých zpevňovačů kamene.
3-1 Modulový systém
výplňové hmoty
Zvětralý povrch přírodních kamenů se
často vyznačuje intenzivní tvorbou
povrchové slupky nebo šupinek.
S tím spojené mikrotrhliny a praskliny
jsou přitom často tak rozměrné, že je
pomocí neplněných zpevňovačů
kamene nelze vyplnit. Proto jsou v
elastifikovaném zpevňovači kamene
KSE 500 STE již obsažena jemná
plniva.
KSE 500 STE
Obr. 3: Most z křemičitého gelu mezi dvěma strukturními
součástmi
přírodního kamene např.
geomorfologické druhy se
zvýšenou bobtnavostí (např.
opuka) nebo určité vulkanity
(např. tuf)
všechny minerální podklady,
např. historické spáry a omítky,
zvětralé cihly:
a/
2-2 Strukturální zpevnění
pracovní postup
Výrobek
nýbrž může být přeneseno i na
Obr. 2: Použití elastifikovaných zpevňovačů kamene /
modulového systému esteru kyseliny křemičité na
komplexně zvětralém povrchu.
Především při vysokém stupni
poškození se elastifikované
zpevňovače kamene od „klasických“
odlišují
mírným vzrůstem modulu
pružnosti (příznivé chování při
pnutí / prodloužení) při současné
dostatečně velké zpevnění
minerální struktury.
Výrobek
Vlastnost
KSE 300 E
množství vyloučeného
gelu: cca 30 %
• elastifikovaný
KSE 500 E
množství vyloučeného
gelu: cca 50 %
• elastifikovaný
Vlastnost
množství vyloučeného gelu:
cca 50 %
• obsahuje
suspendované látky /
plniva
• elastifikovaný
Suspendované látky dispergované ve
zpevňovači se usazují na dně. Tento
proces je vratný. Proto musíte
zpevňovač kamene KSE 500 STE
před upotřebením vždy důkladně
protřepat nebo promíchat.
KSE 500 STE lze
aplikovat buď přímo, bez dalšího
přidávání jemných přísad (např.
k přemostění mikrotrhlin do cca
300 µm silovým spojem),
nebo použít jako pojivo ke
zhotovení
výplňových hmot,
zpevňovacích či tmelicích
malt (viz příslušná kapitola),
nátěrového štuku (viz
příslušná kapitola) a
lazur (viz příslušná kapitola).
0713-0717-TN-06.07.doc
Remmers CZ s.r.o. · Kolovratská 1445 · 251 01 Říčany u Prahy · Tel. +420 323 604 877 · Fax: +420 323 603 143
www.remmers.cz
Stránka 3 ze 6
Výplňové hmoty slouží k obnovení
silového spojení povrchových plášťů
a krust s podkladem při zohlednění
stavebně-fyzikálních a fyzikálněmechanických vlastností.
Níže uvedená plniva byla speciálně
upravena tak, aby vyhovovala oblasti
použití modulového systému esteru
kyseliny křemičité:
Výrobek
KSE-Füllstoff A (plnivo)
KSE-Füllstoff B (plnivo)
Vlastnost
Minerální prášek
Křemenný prášek
Pokusy ukazují, že při stejném
výchozím složení přísada
celoskleněných kuliček (< 50 µm)
zhoršuje schopnost hmoty téci jen
nepodstatně, zřetelně však snižuje
sklon k tvorbě trhlin v důsledku
smršťování.
3-2 Vyplňování hmoty
systémové řešení
V souvislosti s parametry schopnost
tečení / pronikání, sklon k tvorbě
trhlin v důsledku smršťování a
„schopnost pojit“ se osvědčila tato
receptura:
Pojivo
KSE 500 STE
KSE 300 E
Podíl
součet:
29 ml
71 ml
100 ml
Připraví se kombinace pojiv
(množství vyloučeného gelu: cca
37,5 %). Pak se na každých 100,0 ml
Plniva / přísady
KSE-Füllstoff A (plnivo)
KSE-Füllstoff B (plnivo)
celoskleněné mikrokuličky
(< 50 μm) firmy Kremer
Pigmente (balotina)
suché zemité pigmenty
(podle potřeby)
firmy Kremer Pigmente
64,0 g
40,0 g
26,0 g
až 5,0 g
pojiva za stálého míchání přidají tato
plniva a přísady:
Směs se (např. pomocí mixéru)
homogenizuje až do odstranění
žmolků (doba homogenizace cca 3 5 minut).
V závislosti na množství přidaného
pigmentu se viskozita výplňové hmoty
zjišťovaná pomocí výtokového
pohárku (tryska 4 dle DIN) pohybuje v
rozmezí od
barevného odstínu s kamenem lze
docílit
přidáním pigmentu, ale také
použitím vhodně zbarvených
drcených písků z přírodního
3
kamene
1 s (bez přídavku pigmentu)
do
37 s (s 5,0 g pigmentu).
V závislosti na profilu vlastností
ošetřovaného podkladu lze
výplňovými hmotami připravovanými
podle odpovídajících receptur silově
spojit (slepit) trhliny o velikosti
několika milimetrů.
3-3 Výplňové hmoty
zpracování
Při vyplňování dutin pod povrchovými
plášti je nutno dutiny nejprve na
krajích utěsnit. Osvědčila se práce s
tavnými lepidly, které lze opět beze
zbytku odstranit. Pak se za plášť
vpraví tolik výplňové hmoty (zpravidla
pomocí injekční stříkačky), aby byla
dutina beze zbytku vyplněna.
Dutiny pod povrchovými plášti se
musejí zpravidla předem navlhčit
vhodným rozpouštědlem
neobsahujícím vodu (např. ředidlem
V 101, ředidlem pro zpevňovače
kamene Verdünner KSE) nebo
zpevňovačem kamene KSE 100.
V případě potřeby lze pevně připojené
oblasti po vytvrdnutí pojiva - esteru
kyseliny křemičité - (v závislosti na
množství a tloušťce aplikované hmoty
4 - 6 týdnů) dodatečně zpevnit.
Použitý zpevňovač kamene je přitom
nutno přizpůsobit vlastnostem
podkladového materiálu a zpracovat
podle technického listu.
Výplňovou hmotu je nutno během
zpracování pravidelně promíchávat,
aby nemohlo dojít k usazování plniv /
přísad.
4-1 Modulový systém
zpevňovací / tmelící malty
Zpevňovací malty slouží k napojení
povrchu vystupujících či odstávajících
povrchových plášťů (viz obr. 2) atd.
a ke zmenšení plochy vystavené
působení pronikající vlhkosti (např.
uzavřením trhliny). Lze je barevně
a strukturou přizpůsobit podkladu.
Zpevňovací a tmelicí malty lze
připravit kombinací výše uvedených
plniv s vhodnými písky. Sladění
Tyto malty byly původně vyvinuty
k tmelení, •příp. opravám těch
nejmenších vadných míst.
V současnosti lze - na základě
získaných zkušeností - opracovávat
i větší plochy (viz níže).
Pro fyzikálně-mechanické vlastnosti
malt pojených esterem kyseliny
křemičité a jejich vlastnosti spojené
s působením vlhkosti je důležité
optimální nastavení křivky zrnitosti
kameniva, přičemž může být vhodná
jak
zrnitost podle Fullerovy křivky,
tak i
nespojité křivky zrnitosti.
Výhodným se jeví často
použití různých frakcí z drceného
přírodního kamene
4-2 Zpevňovací / tmelící malty
systémové řešení a zpracování
K uzavření vystupujících či
odstávajících původních povrchů lze
zpevňovací malty pojené esterem
kyseliny křemičité nanášet
principiálně ihned po vyplnění dutiny
pod povrchovou slupkou. U větších
trhlin by však měla být výplňová
hmota zreagovaná natolik, aby se do
ní součásti malty už „nevpíjely“. V
tomto případě je nutné podklad před
nanesením malty navlhčit vhodným
rozpouštědlem neobsahujícím vodu
(např. ředidlem V 101, ředidlem pro
zpevňovače kamene Verdünner
KSE) nebo zpevňovačem kamene
KSE 100.
Obsáhlé pokusy v laboratořích a na
objektech ukázaly, že je u vrstev
větších tloušťek nutno pracovat v
několika vrstvách za použití
upravených, podkladu
přizpůsobených
jádrových malt (pro podklad)
lícních, krycích malt (výhradně
pro horní vrstvu).
0713-0717-TN-06.07.doc
Remmers CZ s.r.o. · Kolovratská 1445 · 251 01 Říčany u Prahy · Tel. +420 323 604 877 · Fax: +420 323 603 143
www.remmers.cz
Stránka 4 ze 6
S ohledem na - v porovnání - hrubou
jádrovou maltu je třeba rozlišovat
mezi
navazujícími vadnými a
vylomenými místy,
ty smějí mít (na jednu
pracovní operaci / vrstvu)
velikost cca 8 x 10 cm a
tloušťku do 2 cm
a
samostatnými vadnými a
vylomenými místy, které je nutno
profilovat,
ty smějí mít (na jednu
pracovní operaci / vrstvu)
velikost ca 8 x 8 x 1 cm
Při nanášení více vrstev musíte mezi
jednotlivými nánosy dodržet
technologickou přestávku nejméně
24 hodin. Zásadně je třeba podklad
před každou pracovní operací
navlhčit bezvodým přípravkem
(např. ředidlem V 101, ředidlem
pro zpevňovače kamene Verdünner
KSE).
Jako pojivo pro jádrovou maltu je
obzvlášť vhodný elastifikovaný
zpevňovač kamene se sníženým
obsahem pojiva obsahující
suspendované látky, do kterého byly
ve výrobním závodě přidány další,
systému přizpůsobené látky zvyšující
adhezi:
Výrobek
Vlastnost
množství vyloučeného gelu:
cca 33 %
obsahuje suspendované
KSE 333 STE HV •
látky / plniva
(zpevňovač kamene,
speciální typ)
•
obsahuje další látky zvyšující
adhezi
•
elastifikovaný
Jelikož již malá množství látky
zvyšující adhezi mohou zapříčinit
vznik bílého povlaku na povrchu
malty, neměl by se zpevňovač
kamene KSE 333 STE HV používat
jako pojivo pro krycí čili lícové malty.
Tloušťka krycí vrstvy smí být
v rozmezí - v závislosti na použité
receptuře - pouze 0,5 až 1 cm.
Osušením přebytků pojiva hadříkem
apod. lze docílit zlepšení vzhledu
krycí vrstvy.
Strukturu zpevňovací malty lze cca 1
- 2 hodiny po nanesení přizpůsobit
podkladu opracováním (např.
špachtlí, hřebenem).
Příklad: lícová malta, slezský
pískovec
5-1 Modulový systém
lazury a nátěrový štuk
Ke každým 100 ml pojiva KSE 500
STE se přidají za stálého míchání
Povrchy zvětralých podkladů mají
často heterogenní vzhled, který je
způsoben právě zvětráváním.
Současně představují zdrsnělé
povrchy se skrytým zvětráním zvlášť
velkou plochu pro působení
pokračujícího procesu zvětrávání
(například pronikáním vlhkosti
a škodlivin).
Na drsném povrchu
se „přednostně“ usazují částečky
nečistot ze vzduchu a
mikroorganismy,
dešťová voda je z nich odváděna
buď jen se zpožděním, nebo
zůstává vlivem vzniklé geometrie
povrchu na povrchu jako vodní
film.
Jako velmi vhodné se pro zlepšení
odvodu vody a vytvoření nové vrstvy,
která se může opotřebovávat,
osvědčily lazury a nátěrové štuky
pojené esterem kyseliny křemičité.
Nanesením upravených, podkladu
přizpůsobených povlaků pojených
esterem kyseliny křemičité lze u
minerálního povrchu
vyhladit strukturu (a tím jej
zmenšit),
mechanicky jej zkonsolidovat
opticky zklidnit / zlepšit
Plniva
KSE-Füllstoff A (plnivo)
KSE-Füllstoff B (plnivo)
70,0 g
40,0 g
Směs se (např. pomocí horní frézky)
homogenizuje až do odstranění
žmolků (doba homogenizace
cca 3 - 5 minut).
Zhotovená hmota se přendá do
vhodné nádoby a rozmíchá se
důkladně (např. pomocí kopisty) s
Plnivy
Quarzsand F 36 (křemenný písek)
334,0 g
Hmota přitom nakonec získá drobivou
konzistenci vlhké hlíny.
Uvedené parametry zpracování je
nutno přesně dodržet. Je třeba se
vyvarovat přebytku pojiva z důvodu
bezproblémového zpracování.
Zpevňovací a tmelicí malty je nutno
během zpracování pravidelně
promíchávat, aby nemohlo dojít k
usazování přísad.
V případě potřeby lze pevně připojené
oblasti po vytvrdnutí pojiva - esteru
kyseliny křemičité - (v závislosti na
množství a tloušťce aplikované hmoty
4 - 8 týdnů) dodatečně zpevnit.
Použitý zpevňovač kamene je přitom
nutno přizpůsobit vlastnostem
podkladového materiálu a zpracovat
podle platného technického listu.
Vhodnost speciální receptury pro
určitý podklad je nutno vždy předem
vyzkoušet na vhodné, dostatečně
velké zkušební ploše.
Drcené písky z přírodního kamene
Zpevňovací a tmelicí malty lze
obzvlášť dobře přizpůsobit podkladu
za použití vhodných frakčních
drcených písků z přírodního kamene.
V případě potřeby můžeme sestavit
příslušné receptury. Poptávky
směřujte prosím na firemní
laboratoř firmy Remmers.
Současně plní tyto nehydrofobní
povlaky funkci opotřebitelné vrstvy.
5-2 Lazury – systémové řešení
závislosti na druhu a vlastnostech
podkladu se osvědčila tato systémová
řešení:
Pojivo
Osvědčila se množství vyloučeného
gelu mezi 33 a 50%. Tomu odpovídá
použití
buď pouze zpevňovače kamene
KSE 500 STE,
nebo směsi ze zpevňovačů
KSE 500 STE a
KSE 300 E
jako pojiv:
Podíl
v receptuře
Výrobek
min. 16,6 %
max. 83,4 %
100,0 %
KSE 500 STE
KSE 300 E
směs
Množství
vyloučeného
gelu
50 %
30 %
33 - 50 %
0713-0717-TN-06.07.doc
Remmers CZ s.r.o. · Kolovratská 1445 · 251 01 Říčany u Prahy · Tel. +420 323 604 877 · Fax: +420 323 603 143
www.remmers.cz
Stránka 5 ze 6
Plnivo
V závislosti na požadované
konzistenci a požadovaném stupni
lazurovacího účinku lze na každých
100 ml pojiva přidat až 150 g plniva.
Poměr plniv
Pigment
Za účelem barevné úpravy lze na
100 ml pojiva přidat až 6,5 g
pigmentu.
Příklad: červený pískovec pestrý
Na každých 100 ml pojiva složeného
Podíl
součet:
Hrubé nátěrové štuky obsahují - na
rozdíl od příslušných lazur - kromě
plniv také hrubší pískové frakce.
Příklad: prachovcový pískovec
(Schilfsandstein)
KSE-Füllstoff A : KSE-Füllstoff B
by přitom měl činit 1,6 : 1.
Pojivo
KSE 500 STE
KSE 300 E
5-3 Nátěrový štuk
– systémové řešení
16,7 ml
83,3 ml
100 ml
Na každých 100 ml pojiva KSE 500
STE se přidávají tato plniva, přísady a
kamenivo
Kamenivo, plniva / přísady
Quarzsand F 36 (křemenný písek)
KSE-Füllstoff A (plnivo)
KSE-Füllstoff B (plnivo)
břidličná moučka
firma Kremer Pigmente (č. 40900)
suché pigmenty zemité
Okr (č. 40050)
Oxid železitý (č. 4844)
firmy Kremer Pigmente
70,0 g
50,0 g
50,0 g
4,4 g
5,0 g
1,4 g
z
se přidávají tato plniva a přísady:
Plniva / přísady
KSE-Füllstoff A (plnivo)
KSE-Füllstoff B (plnivo)
Suché pigmenty zemité
Umbra (č. 40720)
Caput mortuum (č. 48220)
Firmy Kremer Pigmente
30,0 g
18,0 g
2,2 g
2,6 g
Směs se (např. pomocí horní frézky)
homogenizuje až do odstranění
žmolků (doba homogenizace
cca 3 - 5 minut).
Vhodnost speciální receptury pro
určitý podklad je nutno vždy předem
vyzkoušet na vhodné, dostatečně
velké zkušební ploše.
Směs se (např. pomocí mixéru)
homogenizuje až do odstranění
žmolků (doba homogenizace cca 3
- 5 minut).
Vhodnost speciální receptury pro
určitý podklad je nutno vždy předem
vyzkoušet na vhodné, dostatečně
velké zkušební ploše.
Drcené moučky a prosívky
z přírodního kamene
Směs lze obzvlášť dobře přizpůsobit
podkladu za použití vhodných frakcí
drcených prosívek z přírodního
kamene. V případě potřeby můžeme
sestavit příslušné receptury. Poptávky
směřujte prosím na firemní laboratoř
firmy Remmers.
Přídavek aditiv
Přidávání aditiv - zejména aditiv pro
urychlení reakční doby nedoporučujeme. Rovněž
nedoporučujeme takzvanou „rychlou
hydrolýzu“, protože představuje
nekontrolovatelný vliv na reakci, při
které dochází k tvorbě gelu, a tím na
výslednou strukturu křemičitého gelu.
Hydrofobita
Požadovaná hydrofobní úprava
vyplněných nebo zpevněných míst by
se měla provádět lazurovací
technikou (barevným systémem na
bázi silikonové pryskyřice, např.
Historic Lasur, Historic
Schlämmlasur).
Navazující plochy
Části fasád, které nemají přijít do
styku s reaktivními složkami
modulového systému esteru kyseliny
křemičité KSE-Modul-System, jako
např. okna, lakované plochy a sklo, je
třeba stejně jako rostliny zakrýt
stavební fólií (polyetylénová fólie).
Zkušební plocha
Nezávisle na druhu zadaného úkolu
je vždy předem nutné vyzkoušet
vhodnost speciálního výrobku, příp.
speciální receptury na vhodné,
dostatečně velké zkušební ploše.
7 Pracovní nářadí, čištění
Drcené písky z přírodního kamene
Lazury lze obzvlášť dobře přizpůsobit
podkladu za použití vhodných
frakčních drcených písků z přírodního
kamene. V případě potřeby můžeme
sestavit příslušné receptury.
Poptávky směřujte prosím na
závodní laboratoř firmy Remmers.
Teploty při zpracování
Optimální teploty při zpracování pro
modulový systém esteru kyseliny
křemičité KSE-Modul-System se
pohybují mezi 10 a 20 °C (ev. použijte
protisluneční clonu). Při teplotách
nižších než + 5 °C musí být práce
zastaveny. Ošetřená místa je nutno
chránit před deštěm a přímým
slunečním zářením.
6 Všeobecné informace
Podklad
Povrchy přírodního kamene určené k
restaurování vykazují vlivem
znečištění / patiny nejrůznějšího
druhu často sníženou nasákavost.
Čištění nutné pro obnovení původní
nasákavosti by se mělo provádět co
nejšetrněji, aby nedošlo ke zničení
oblastí, které drží. Vyčištěnou plochu
je třeba chránit po dobu jednoho
týdně před deštěm a příliš velkým
zahříváním působením slunečního
záření.
V závislosti na zadání úkolu, např.
nízkotlaká stříkací zařízení, zařízení
pro bezvzdušné tlakové stříkání,
střička, malé (dřevěné) špachtle,
štětce, houby.
Čištění v čerstvém stavu rozpouštědly
neobsahujícími vodu (např. ředidlem
pro zpevňovače kamene
Verdünnung KSE), po vytvrzení je
možné již jen mechanické čištění.
0713-0717-TN-06.07.doc
Remmers CZ s.r.o. · Kolovratská 1445 · 251 01 Říčany u Prahy · Tel. +420 323 604 877 · Fax: +420 323 603 143
www.remmers.cz
Stránka 6 ze 6
Balení, spotřeba, skladování
Bližší informace o dodání, spotřebě a
skladování najdete v aktuálních
Technických listech jednotlivých
výrobků.
Bezpečnost, ekologie, likvidace
Bližší informace o bezpečnosti při
dopravě, skladování a manipulaci a
také o likvidaci a ekologii najdete v
aktuálních Bezpečnostních listech
jednotlivých výrobků.
Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě
podkladů našeho výrobního úseku podle
nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za
aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku,
protože na tyto sféry nemá žádný vliv.
Údaje přesahující rámec Technického návodu či
odlišné údaje, vyžadují písemné potvrzení
kmenového závodu.
V každém případě platí naše všeobecné obchodní
podmínky. Vydáním tohoto Technického návodu
pozbývají všechny předešlé svou platnost.
PŠ + RL 08/12
0713-0717-TN-06.07.doc
Remmers CZ s.r.o. · Kolovratská 1445 · 251 01 Říčany u Prahy · Tel. +420 323 604 877 · Fax: +420 323 603 143
www.remmers.cz
Download

Návod - Remmers CZ s.r.o.