ABB v eské republice
P edstavení ABB s.r.o.
© ABB Group
August 11, 2011 | Slide 1
Sv tový lídr v oblasti energetiky a automatizace
Sídlo: Curych, Švýcarsko
Okolo 120 000 zam stnanc v
p ibližn 100 zemích
Zakázky v r. 2010: $32,7 mld.
Tržby v r. 2010: $31,6 mld.
Akcie kótovány na burzách v
Stockholmu, Švýcarsku a New
Yorku, obchodovány na virt-x
5 divizí:
Výrobky pro energetiku,
Systémy pro energetiku,
Automatizace výroby a pohony,
Výrobky nízkého nap tí,
Procesní automatizace
© ABB Group
August 11, 2011 | Slide 2
ABB vize
Jako jedna z p edních sv tových inženýrských spole ností
pomáháme našim zákazník m využívat elektrickou energii
efektivn a zvyšovat pr myslovou produktivitu p i
sou asném snížení dopadu na životní prost edí.
Power and productivity for a better world
© ABB Group
August 11, 2011 | Slide 3
Energetika a automatizace je všude kolem nás
Technologii ABB najdete…
…na ob žné dráze kolem
Zem i hluboko pod zemí,
…brázdit oceány i pracovat
na mo ském dn ,
…na polích, kde roste úroda,
i v továrnách, kde se balí
hotové potraviny
…ve vlacích, které ídíme,
nebo v provozech, které
zajiš ují pitnou vodu
…v elektrárnách, které pro
nás vyráb jí elektrickou
energii, a v našich domovech.
© ABB Group
August 11, 2011 | Slide 4
Vize ABB
Zlepšení výkonu
ABB pomáhá zákazník m zvyšovat jejich provozní výkonnost,
zlepšovat spolehlivost sítí a zvyšovat produktivitu za sou asné
úspory energie a snížení dopadu na životní prost edí.
Inovace
Inovace a kvalita jsou klí ové charakteristiky pro nabídku našich
výrobk , systém a služeb
Atraktivní zam stnavatel
Cílem ABB je upoutat a udržet si nadšené a schopné lidi a
nabídnout svým zam stnanc m zajímavé, globální pracovní
prost edí
Zodpov dné jednání
Snižování dopadu innosti na životní prost edí, etické jednání a
podpora místní komunity jsou základem našich vlastních inností
© ABB Group
August 11, 2011 | Slide 5
Výkonný výbor ABB
Joe Hogan
CEO
© ABB Group
August 11, 2011 | Slide 6
Michel Demaré
CFO
Gary Steel
Human
Resources
Frank Duggan
Global Markets
Bernhard Jucker
Power
Products
Peter Leupp
Power
Systems
Ulrich Spiesshofer
Tarak Mehta
Discrete Automation Low Voltage
and Motion
Products
Diane
de Saint Victor
General Counsel
Brice Koch
Marketing and
Customer Solutions
Veli-Matti Reinikkala
Process
Automation
ABB v
eské republice
Divize
Výrobky pro energetiku (PP)
Systémy pro energetiku (PS)
Automatizace výroby a pohony (DM)
Výrobky nízkého nap tí (LP)
Procesní automatizace (PA)
Tém
2 900 zam stnanc
Objednávky v roce 2010: 10 014 mil. K
Tržby v roce 2010: 9 466 mil. K
Certifikáty ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
© ABB Group
August 11, 2011 | Slide 7
eská republika
Zem v srdci Evropy
Rozloha: 78.866 km2
Obyvatelstvo: 10 532 770
Hlavní m sto: Praha
HDP (PPP): 183,36 mld Eur
HDP na hlavu (PPP): 17115 EUR
Ekonomický r st - odhad: 2,1%
Nezam stnanost: 8,1%
Inflace: 1,8%
*Aktualizace srpen 2011
© ABB Group
August 11, 2011 | Slide 8
ABB v
© ABB Group
August 11, 2011 | Slide 9
eské republice
ABB s.r.o. – Country Top Management
Hannu Kasi
Generální editel
Alena Ciprová
Lucie Jandová
Alex Rickli
Tomáš
Personální
editelka
editelka pro PR &
marketingovou
komunikaci
Finan ní editel
Pavel Nosek
Ji í Pot šil
Vladimír Kysela
Front End Sales
Výrobky pro
energetiku
Systémy pro
energetiku
Výrobky a
systémy pro
energetiku
PPMV/PPHV
Bed ich Koukal
Pavel Hrubý
editel pro právní
záležitosti a etiku
podnikání
editel pro
Business
Development
editel pro
informa ní
systémy
Hannu Kasi
Jan Menšík
Josef Havel
Anders Kornblad
Automatizace
výroby a pohony
Výrobky a
systémy nízkého
nap tí
Domovní
elektroinstala ní
materiál
Procesní
automatizace
ejchan
Výrobky nízkého nap tí
PPMV= Výrobky vysokého nap tí
© ABB Group
August 11, 2011 | Slide 10
PPHV = Výrobky velmi vysokého nap tí
Nabídka ABB s.r.o.
Divize a portfolio produkt a služeb
Power
Products
Transformátory, za ízení pro rozvodny VN a VVN,
vypína e, rozvád e, svodi e p ep tí, rozvád e VN,
p ístrojové transformátory proudu a nap tí VN, senzory
Power
Systems
Rozvodny, FACTS, HVDC, HVDC Light, elektrárny &
automatizace sítí, rozvád e ochran a ídicích systém pro
rozvodny VVN a VN, kabelové systémy VVN
Discrete
Automation
and Motion
Low
Voltage
Products
Process
Automation
© ABB Group
August 11, 2011 | Slide 11
Pohony, motory, frekven ní m ni e, výkonová elektronika,
opravy elektromotor , roboty, kompletní robotizovaná ešení,
poradenství a servis, výroba standardizovaných sva ovacích
bun k, oprava použitých pr myslových robot
P ístroje a rozvád e nízkého nap tí, domovní elektroinstala ní
materiál, vypína e a odpojova e, inteligentní systémy
elektroinstalace
ídicí systémy a komplexní dodávky automatiza ních ešení,
analytika a instrumentace, inženýring a servis pohon ,
Opera ní centrum eská republika
Divize Výrobky pro energetiku ABB R
Výrobky pro energetiku VN (Brno)
Výroba p ístroj a rozvád
vysokého nap tí
RFFF pro vzduchem izolované rozvád
e
GFFF pro p ístrojové transformátory a senzory
Technologické centrum – výzkum a vývoj v
oblasti p ístrojových transformátor a senzor a
vzduchem izolovaných rozvád
Servis pro výrobky vn
Technická laborato – testování výrobk
nn,vn,vvn
Výrobky pro energetiku VVN (Praha, Brno)
P ístroje VVN, výkonové a distribu ní
transformátory a jejich p íslušenství,
generátorové vypína e, omezova e p ep tí
Komponenty pro aplikace plynem izolovaných
rozvád
velmi vysokého nap tí 110kV up to
550kV
Testování úniku SF6, testy vvn, servis
© ABB Group
August 11, 2011 | Slide 12
Divize Systémy pro energetiku ABB R
Dodávky systém pro monitorování, chrán ní a ízení
rozvoden VVN/ VN (Trutnov)
Centralizovaná výroba rozvad
pro ABB st ední
Evropa - engineering, výroba sk íní, testování
Servis ídicích systém rozvoden a generátorových
vypína (Trutnov, Praha)
Dlouhodobé servisní kontrakty se všemi klí ovými
pr myslovými zákazníky
Dodávka instrumentace & technologických ídicích
systém výroby elektrické energie (Brno, Plze )
Regionální inženýrské st edisko pro ABB - dodávka
a servis ídicích systém
Dodávky elektro ástí pro výstavbu i rekonstrukce
elektrárenských blok - EBoP (Brno)
Domácí i zahrani ní trhy
Výroba a prodej výkonových polovodi ových
sou ástek (Praha)
Diody, tyristory, polovodi ové omezova e p ep tí,
moduly a k emíkové monokrystaly
© ABB Group
August 11, 2011 | Slide 13
Divize Automatizace výroby a pohony ABB
R
Regulované pohony a motory (Praha, Brno, Ostrava)
Prodej regulovaných pohon a motor
Servis AC a DC m ni
Servis motor a výroba DMI elektromotor (Ostrava)
Kompletní opravy elektromotor , elektromagnet a
suchých transformátor všech zna ek
Prodej a výroba stejnosm rných elektromotor
DMI (30 – 1400 kW)
ady
Robotika (Praha, Ostrava)
Návrh, realizace a servis robotizovaných pracoviš
a automatizovaných celk nap í pr myslovým
spektrem
Poradenství a konzultace
Vývoj, výroba a dodávky standardizovaných
sva ovacích bun k pro evropské zákazníky
Certifikovaná repase použitých pr m. robot
© ABB Group
August 11, 2011 | Slide 14
Divize Výrobky nízkého nap tí ABB R
P ístroje a rozvád
e (Brno)
Výroba p ístroj nn jako jsou jisti e, styka e,
tepelná nadproudová relé, motorové
spoušt e a další p íslušenství
Prodej kompletního sortimentu p ístroj nn
Výroba a prodej rozvád
a MNS iS
nn typu MNS 3.0
Domovní elektroinstala ní materiál (Jablonec)
Výroba a prodej spína , zásuvek,
elektronických p ístroj a dalších prvk
domovní i pr myslové elektroinstalace
Inteligentní systémy elektroinstalace KNX a
Ego-n®
© ABB Group
August 11, 2011 | Slide 15
Divize Procesní automatizace ABB R
Aktivity v eské republice (Praha, Ostrava,
Most,Brno)
Dodávky ídicích systém , pohoná ských
aplikací a komplexních automatiza ních
ešení technologických proces
Inženýring idicích systém , instrumentace a
analytiky, inženýring pohon
Prodej OCS, pr myslové analytiky a
instrumentace
Opera ní centrum eská republika (Ostrava)
Sv tové inženýrské centrum pro pr myslovou automatizaci v metalurgii, námo ním
a chemickém pr myslu, pr myslu stavebních
hmot, výrob papíru a jiných odv tvích
Projekce, programování a uvád ní do
provozu ídicích systém a pohon
© ABB Group
August 11, 2011 | Slide 16
Základní ekonomické údaje
ABB s.r.o.
V mil. USD
podle US
GAAP
a v mil. CZK,
k 31.12. 2010
MUSD
MCZK
P ijaté objednávky
530
10 014
Tržby
501
9 466
2 800
2 800
Po et zam stnanc
© ABB Group
August 11, 2011 | Slide 17
Hlavní zákazníci
ABB eská republika
© ABB Group
August 11, 2011 | Slide 18
© ABB Group
August 11, 2011 | Slide 19
Download

ABB v České republice Představení ABB s.r.o.