Otevřená data a služby v resortu
ČÚZK
Jiří Poláček
Český úřad zeměměřický a katastrální
9.9.2014
seminář Autorské právo a Open data
2
Obsah prezentace
• Milníky na cestě k otevřenosti
• Poskytování údajů z hlediska právních
předpisů
• Infrastruktura IS, datové toky a vazby na
poskytování údajů
• Provozní aspekty poskytování údajů
9.9.2014
seminář Autorské právo a Open data
3
9.9.2014
1996
1997
Dokončení
digitalizace
SPI
1998
1999
2000
seminář Autorské právo a Open data
2001
2003
Volný přístup
k základním
informacím
katastru
nemovitostí
2004
Start Geoportálu
Nahlížení do KN
2002
2005
Webové služby DP
1995
Dálkový přístup k
údajům KN
1994
Start ISKN a nový
výměnný formát
Dokončení
vektorizace
ZABAGEDát
Výměnný formát
KN
Skenování map
1993
Milníky v poskytování údajů – trend k
otevřenosti
Stránka 4
9.9.2014
INSPIRE
Vyhledávací
a prohlížení
služby
zdarma
2009
2010
2011
seminář Autorské právo a Open data
Volné stahovací
služby pro téma
„Parcely“
2008
Harmonizovaná online WMS pro téma
„Parcely“
2007
Metadatová služba
2006
2012
2013
Dopravní sítě,
Budovy, ÚKM,
národní rozšíření pro
katastrální mapu
Stahovací služby
pro témata Adresy
a Územní členění,
Vodstvo, Geonames
RÚIAN s webovým
rozhraním, VDP,
výměnný formát
Prohlížecí služby
pro ortofoto,
ZABAGED, základní
mapy, …
Publikační
databáze s on-line
WMS pro
katastrální mapu
WMS pro
katastrální mapu a
Nahlížení s mapou
Milníky v poskytování údajů – trend k otevřenosti
2014
Parcely,
budovy,
adresy,správní
členění, …
zdarma
Stránka 5
Přehled právních předpisů
• Zákon o katastru nemovitostí (Katastrální zákon - 256/2013
Sb.)
– Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí
(358/2013 Sb.)
• Zákon o základních registrech (111/2009 Sb.)
– Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a
nemovitostí (359/2011 Sb.)
• Zákon o právu na informace o životním prostředí (380/2009
Sb.)
– Prováděcí vyhláška (103/2010 Sb.)
• Zákon o zeměměřictví a … (200/1994 Sb.)
– Prováděcí vyhláška (31/1995 Sb.)
9.9.2014
seminář Autorské právo a Open data
6
Poskytování údajů podle katastrálního
zákona
• Data - Výměnný formát KN (VFK - pro SPI i SGI),
katastrální mapy v rastrové podobě (CIT)
– Obecně placené, od 1.1.2014 blok mapy zdarma
• Aplikace – Dálkový přístup k údajům KN (DP),
Nahlížení do KN, Služba sledování změn (SSZ)
– DP a SSZ obecně placené, Nahlížení zdarma
• Služby – WMS pro katastrální mapu, webové
služby DP (WSDP), webové rozhraní SSZ
– WSDP a rozhraní SSZ obecně placené, WMS zdarma
9.9.2014
seminář Autorské právo a Open data
7
Poskytování údaje podle zákona o
základních registrech
• Data - Výměnný formát RÚIAN (VFR)
– Zdarma
• Aplikace – Veřejný dálkový přístup k údajům
RÚIAN
– Zdarma
• Služby – eGON rozhraní do ISZR
– Pouze pro registrované agendy veřejné správy
(RPP)
9.9.2014
seminář Autorské právo a Open data
8
Poskytování údajů podle zákona o právu
na informace o životním prostředí
• Data – stahování předpřipravených
harmonizovaných datových sad témat Parcely,
Adresy a Územní členění
– Zdarma
• Služby – prohlížecí (WMS) a stahovací služby s
přímým přístupem (WFS) pro témata Parcely,
Adresy a Územní členění, „národní rozšíření“
těchto služeb
– Zdarma
9.9.2014
seminář Autorské právo a Open data
9
Poskytování údaje podle zákona o
zeměměřictví
• Data – ZABAGED, Ortofoto, DMR a DMP,
Geonames, …
– Za úplatu
• Aplikace – Geoportál
– Zdarma
• Služby – WMS a WFS pro řadu datových sad a
témat INSPIRE
– WMS témat INSPIRE – volná služba
9.9.2014
seminář Autorské právo a Open data
10
Klíčové datové služby
Informační
systém
ISKN
ZABAGED
Výškopis
Výdejní formát
Výdejní jednotka
Cena za výdejní jednotku
Podmínky použití
VFK, XML
Katastrální území
nebo katastrální
pracoviště
Proměnlivá, úplata se
odvozuje od měrných
jednotek
Pro samosprávu a
část státní správy
zdarma
GML, SHP,
DGN, DXF
Mapový list ZM 10
TXT
Mapový list SM 5
865,- Kč polohopis
244,- Kč výškopis
500,- Kč DMR 4. generace
620,- Kč DMR 5. generace
Ortofoto
JPG
Mapový list SM 5
150,- Kč
Geonames
GML, SHP,
DGN
Mapový list ZM 10
60,- Kč
RÚIAN
GML
Obec, ČR
0,- Kč
9.9.2014
seminář Autorské právo a Open data
Katastrální mapa
zdarma
Pro veřejnou správu
zdarma
Pro veřejnou správu
zdarma
Pro veřejnou správu
zdarma
Pro samosprávu
zdarma
Zdarma
Stránka 11
Webové mapové služby (neharmonizované,
výběr)
Název služby
Lokalizace služby
Katastrální mapy
http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp
ZABAGED®
Geonames
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZABAGED_P
UB/WMService.aspx
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_GEONAMES_
PUB/WMService.aspx
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5V_PUB/
WMService.aspx
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5_PUB/W
MService.aspx
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM25_PUB/W
MService.aspx
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM25_PUB/W
MService.aspx
seminář Autorské právo a Open data
Stránka 12
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM50_PUB/W
Zdarma
SM 5 vektor
SM 5 rastr
ZM 10
ZM 25
9.9.2014
ZM 50
WFS nad neharmonizovanými daty
Název služby
ZABAGED®
Geonames
Lokalizace služby
http://geoportal.cuzk.cz/wfs_zbg/wfs
ervice.aspx
Jako u datových
služeb
http://geoportal.cuzk.cz/wfs_gn/wfse
rvice.aspx
Správní a katastrální http://geoportal.cuzk.cz/wfs_au/wfser
hranice
vice.aspx
9.9.2014
seminář Autorské právo a Open data
Stránka 13
Harmonizované prohlížecí služby podle
směrnice INSPIRE (WMS)
Název služby
Lokalizace služby
téma „Parcely“
http://services.cuzk.cz/wms/inspire-cp-wms.asp
téma „Adresy“
http://services.cuzk.cz/wms/inspire-ad-wms.asp?
téma „Územní členění“
http://services.cuzk.cz/wms/inspire-ad-wms.asp?
téma „Ortofoto“
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/
WMService.aspx
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_INSPIRE_HY/WMS
ervice.aspx
téma „Vodstvo“
Zdarma
Téma „Dopravní sítě“
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_INSPIRE_TN/WMS
ervice.aspx
téma „Zeměpisná jména“
http://geoportal.cuzk.cz/wms_inspire_gn/WMServ
ice.aspx
9.9.2014
seminář Autorské právo a Open data
Stránka 14
Harmonizované stahovací služby podle
směrnice INSPIRE (WFS)
Název služby
Typ služby
téma „Parcely“
On-line (WFS 2.0) a předpřipravená
souborová data
On-line (WFS 2.0) a předpřipravená
souborová data
On-line (WFS 2.0) a předpřipravená
souborová data
Předpřipravená souborová data
téma „Adresy“
téma „Správní členění“
téma „Vodstvo“
téma „Dopraní sítě“
Téma „Zeměpisná jména“
9.9.2014
Zdarma
Jako u datových
Předpřipravená souborová data
služeb
Předpřipravená souborová data
seminář Autorské právo a Open data
Stránka 15
Přístup k volným datům (službám)
• Po diskuzi rozhodnuto, že přístup jak k datům tak i ke
službám bude volný, bez nutnosti registrace
• Důvody:
– Registrace pro bezúplatné služby bez autentifikace
uživatele nemá smysl.
– Autentifikace uživatele přináší technické komplikace
(přístupové údaje do datové schránky, …) a vícepráce
(helpdesk, zapomenutá hesla, …)
• Nevýhoda: není možné jednoduše uživatele seznámit
s podmínkami užití
9.9.2014
seminář Autorské právo a Open data
16
Jak zjistit, že se jedná o otevřená data a
služby ?
• Z metadat na Geoportálu ČÚZK
9.9.2014
seminář Autorské právo a Open data
17
Tisíce
Počty stažení VFR
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
9.9.2014
adresy v CSV
znaky a vlajky - obce
základní - stát
úplný - stát
základní - obce
úplný - obce
speciální - číselníky
speciální - vol. okrsky
seminář Autorské právo a Open data
18
Objem stažených dat VFR [GB]
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
9.9.2014
adresy v CSV
znaky a vlajky - obce
základní - stát
úplný - stát
základní - obce
úplný - obce
speciální - číselníky
speciální - vol. okrsky
seminář Autorské právo a Open data
19
On-line
Geoportál
ETL
9.9.2014
seminář Autorské právo a Open data
20
Vedlejší efekt on-line řešení
• On-line služby (zejména WMS) se využívají v celé
řadě resortních aplikací:
– Volné pro externí uživatele: Nahlížení do KN, Veřejný
dálkový přístup (VDP) k RÚIAN, prohlížeč Geoportálu
– Pro registrované externí uživatele: ISÚI
– Pro resortní uživatele: ISKN (přehledová mapa), systém
Metadata, aplikace pro kontrolu dat, …
• Resort je hlavním uživatelem prohlížecích a
stahovacích služeb ČÚZK
9.9.2014
seminář Autorské právo a Open data
Stránka 21
Největší konzumenti prohlížecích služeb
• Nahlížení do KN 23 %
• Ostatní resortní aplikace 3%
– VDP (RÚIAN), Geoportál, ISÚI, interní
•
•
•
•
•
ČEZ 0,8%
Telefonica 0,5%
SÚDOP 0,5%
Komerční banka 0,3%
Mobilní aplikace
– Katastr2, e-katastr ???
9.9.2014
seminář Autorské právo a Open data
Stránka 22
Návštěvnost Nahlížení (za měsíc)
6000
5000
4000
návštěvy (tis.)
3000
IP adresy (tis.)
objem dat (GB)
2000
1000
0
2007
9.9.2014
2008
2009
2010
2011
2012
seminář Autorské právo a Open data
2013
Stránka 23
Tisíce
Návštěvnost WMS (za měsíc)
0,6
0,5
0,4
návštěvy
0,3
IP adresy
data (GB)
0,2
0,1
0,0
2008
9.9.2014
2009
2010
2011
seminář Autorské právo a Open data
2012
2013
24
Provozní aspekty
• Pro volné služby a aplikace (navíc bez nutnosti
registrace) není možné garantovat dostupnost
a odezvy
• Provozní problémy byly většinou způsobeny
největším konzumentem WMS – aplikací
Nahlížení
• Nejvážnější případy:
– březen 2008
– leden 2014
9.9.2014
seminář Autorské právo a Open data
Stránka 25
9.9.2014
seminář Autorské právo a Open data
Stránka 26
A národ utíkal k počítači ověřit si,
jestli nepřišel o nemovitosti
9.9.2014
seminář Autorské právo a Open data
Stránka 27
Závěr
• Poskytování údajů resortu ovlivnila zásadním
způsobem implementace projektů INSPIRE a RUIAN.
• ČÚZK svými systematicky zlepšuje přístup k údajům
KN, podstatná část dat, služeb a aplikací se poskytuje
bezúplatné a bez nutnosti registrace.
• Provozování volných aplikací a služeb přináší
specifické výzvy
9.9.2014
seminář Autorské právo a Open data
28
Děkuji za pozornost
[email protected]
9.9.2014
seminář Autorské právo a Open data
29
Download

Otevřená data a služby v rezortu ČÚZK