VIKTIMOLOGIE
Osoba dotč ená TČ se označ uje jako obě ť. Jíse zabý vá viktimologie (latinsky victima obě ť).
VL je souč ást kriminologie. Je dů ležitá zejména pro prevenci kriminality.
ŠiršípojetíVL má interdisciplinárnícharakter (Beniamin Mendelsohn) –obě ti válek,
rasového pronásledování, politického ú tlaku, přírodních pohrom…
My se budeme zabý vat užším pojetím.
Poškozený x obě ť
Ve viktimologickém smyslu se pokládajíza obě ť pouze fyzické osoby, ne subjekty. Není
jasné, jestli se má bý t předmě tem VL i příbuznípřímý ch obě tí. Čím více osob, tím méně
metodologicky vý hodně jší, tím více znaků , atd…
Pilíře VL:
Po WW2, citlivost a zájem o obě ti
sociálníangažovanost, ne jen teorie
praktická aplikace poznatků
Ochrana, lepšípostavenív trestním řízení, ú č inně jšípomoc
Předmě tem VL je 6 skupin jevů :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
osoba (bio, psycho a soci vlastnosti)
vztahy pachatel x obě ť
proces viktimizace
role obě ti v procesu odhalování, vyšetřovánía soudního projednávánívě ci
pomoc obě ti, způ sob odškodně nía rehabilitace
ochrana obč anů před viktimizací
Nedávný vznik kriminalistické VL: rekognice, vý slech, vyšetřovacíexperiment, rekonstrukce
TČ, opírá se o obecné VL poznatky a transformuje je pro aplikač nípotřeby policejních a
vyšetřovacích orgánů .
Viktimizace je proces přemě ny potenciálníobě ti ve skuteč nou (trestný č in)
TČ je pouze poč átek, následován nutný mi pochody. Tento proces je viktiizace.
Primá rníviktimizace: bezprostř
ednídů sledek TČ
ž ivot, zdraví, fyzická bolest
Primárnírány:
•
•
•
Fyzická ú jma
Finanč níú jma
Emocionálníú jma
Sekundárníviktimizace:
•
•
•
•
Častá, nikoli však povinná č ást viktimizace
Nesouvisís konáním pachatele
nevhodný způ sob vyšetřování
publicita ( sdě lovacíprostředky, „paparazziové“)
viz kniha
3 SPECIALNI PROBLEMY VIKTIMIZACE:
1. chování obě ti
-
neopatrnost (vychloubáníse majetkem, vpouště nícizích osob, autostop, atd… )
Mluvíme o vině obě ti č i zavině níobě ti
-
provokujícíchování(typické tyrani rodin, zavraždě ni manželkou)
2. vztah obě ť – pachatel
č asto předchozívztah
-
vztah objektivní(sousedství, pracujíspolu) č i subjektivní(milenka, obchodní
partneři)
toto mů že bý t motiv
Např.vraždy:
1/5 zavraždě no neznámý m pachatelem
2/5 známý m
2/5 velmi blízký vztah mezi o a p
sexuálníTČ
až 70% obě tíjsou blízcíznámí
3. Index viktimizace
VL zkoumá i kvantitativníú daje, lépe mů žeme sledovat dynamiku v historickém vý voji a
mezinárodním srovnávání
Nejč astě ji poč et obě tína 100 obyvatel za zvolné č asové období, nejč astě ji jedno a pě tileté
Indexy pro celkovou i druhovou TČ
Viktimnost je disponovanost č lově ka stát se obě tí
-
Hentig mluvío potenciálníobě ti
-
Nestala se ještě obě tíTČ, ale díky vlastnostem a chováníexistuje
nadprů mě rné riziko, že se jístane
Profesníobě ti: policisté, ochranky, strážní, prů vodč í(násilná TČ), taxikáři,
listonoši, prodavač i, obsluha benzinek (loupeže)
TYPOLOGIE OBETI:
TČ je z pohledu obě ti:
•
•
•
Své volnáudálost (chybí rozumové vysvě tlení, proč se stal)
Nenadáláudálost (jsme nepřipraveni)
Krizováudálost
Mnoho typologií(mendelsohn, hentig, schneider), ale žádná přijatá
Dává smysl VL viny dle poláka Holysta z roku 1964:
1. obě ti, které zavinily svoji viktimizaci
a. individuálně (provokatér)
b. příslušnostík rizikové, negativně hodnocené skupině (prostitutka)
2. obě ti, které nezavinily svoji viktimizaci
a. individuálně (zastáníse ně koho)
b. příslušnostík rizikové, pozitivně hodnocené skupině (policista)
v literatuře dalšítypy:
-
skrytá, která zů stala utajená před policiía justič ními orgány
-
predestinovaná s vysoký m rizikem viktimizace
-
předstírající, která pouze simuluje inscenuje ú jmu
-
hypertrofující, která zvelič uje ú jmu
-
dobrovolná, třeba masochisti
-
obě ť recidivista, díky naivitě , dů vě řivostí, nebezpeč ný mi aktivitami
Pomoc obě tem trestných č inů
Instituce:
OSN - 1985 Deklarace základních zásad spravedlnosti pro obě ti zloč inu a
zneužívánímoci
Evropské forum služeb obě tem - European Forum for Victime Services
„Sociálnípráva obě títrestný ch č inů “
Ve svě tě :
Victim Support (VB 1974), Bílý kruh (NSR 1976, i u nás)
V ČR
Bílý kruh bezpeč í– Zpravodaj BKB - „Standard služeb“
Poradny pro rodinu a partnerské vztahy
Linky dů vě ry (č eská asociace linek dů vě ry)
Pro dospě lé RIAPS (regionálníinstitut ambulantních psychosociálních služeb)
Prvníprogram kompenzace poskytované státem vypracoval NZ (1964), pak
USA (1966), Austrálie a Kanada (1967), poté všechny západoevropské země
Pomoc obě tem TČ
•materiá lní - kompenzace š kody - pojiš ťovny, pachatel, stá t, nevlá dní
orgá ny
zá kon č. 209/1997 sb. – peněž itá pomoc stá tu lidem, kteří
utrpěli újmu na
zdraví, nebo pozů stalým
•
psychologická – posttraumatická stresová porucha (syndrom)
(znásilně ní, muč ení, válka, země třesení, záplavy), krizová intervence,
dlouhodobá terapie
•
•
•
sociální- bydlení(azyl), zamě stnání
preventivní- kurzy sebeobrany, asertivity, publicita
poradenská - v oblasti právní, materiální, sociálnía dalších
Význam viktimologie pro prevenci kriminality:
č ást zodpově dnosti za bezpeč nost na obč anech
-
obč ané se majíchránit před viktimizací
-
postavit se ú toč níků m
-
stát musíposkytovat zvý šenou ochranu dě tem, slabý m a bezmocný m
Návody, technické doporuč ení, atd jak zabránit krádežím do aut, vloupáním do bytů , atd…
Tě žké uplatnit poznatky kde jsou zastoupeny emoce (rvač ky, atd… )
Rady jak se vyhnout znásilně nínebo pohlavnímu zneužívání
Rady, jak se vyhnout kriminogenním situacím rozšiřovat pomocíosvě ty, přednáškami,
č lánky, relacemi v médiích, příruč kami
Jak se chovat při ú toku pachatele
Příklady trestných č inů ( asociálního chování ), jejichž obě ti potřebují
naši pomoc zvláště nalé havě .
•Domácínásilí
•Tý ránía sexuálnízneužívánídě tí
•Tý ránístarý ch lidí
• Šikana
Společné znaky: - vysoká latence
- obtížné dokazování
- nejasná hranice trestného č inu
- závažné a dlouhodobé dů sledky
Download

PJ Viktimologie.pdf