VÝSTAVNÍ KATALOG
KLUBOVÁ VÝSTAVA
BOXERģ
se zadáváním þekatelství
CACK, res. CACK, ýKV, ýKJV
Hukvaldy 21. dubna 2013
www.boxerklub-ostrava.cz
HUKVALDY
Obec Hukvaldy se nachází v západní þásti okresu Frýdek-Místek mezi okresním
mČstem a PĜíborem u mezinárodní silniþní trasy z VídnČ do Krakowa. Obec má
pĤvod v obci Sklenov s první písemnou zmínkou z roku 1294 a v obci Rychaltice
s první písemnou zmínkou z roku 1394. Dnešní obec Hukvaldy se skládá ze þtyĜ
místních þástí: Hukvaldy, Horní Sklenov, Dolní Sklenov a Rychaltice. Hukvaldy
OHçtYPDOHEQpPSURVWĜedí podhĤĜí Beskyd na úpatí Palkovických hĤrek,
s dominantou zĜtFHQLQ\PRKXWQpKRVWĜedovČNpKRKUDGX.+XNYDOGĤm minulým
neodmyslitelnČ patĜLODRERUDNWHUiE\OD]DORçHQDMLçYURFH6RXþasná obora
s pĜHNUiVQìPLDOHMHPLGXEĤ, kaštanĤDOLSMHGRPRYHPSRþHWQpKRVWiGDPXIORQĤ a daĖkĤ. Obec Hukvaldy
MHNDçGRURþnČ spolupoĜDGDWHOHP0H]LQiURGQtKRKXGHEQtKRIHVWLYDOX-DQiþkovy Hukvaldy, který se koná
v þervenci a srpnu. Rozsáhlá obora okolo hradu láká návštČvníky k prohlídce i odpoþinku. Na Hukvaldech
þHUSDO-DQiþHNPRWLY\NHVYpKXGHEQtWYRUEČDOHLSURVYpIHMHWRQ\]GHVL]DSLVRYDOQiSČvky mluvy
DOLGRYpStVQČ1HMYì]QDPQČMåtRVREQRVWt+XNYDOGMH/HRå-DQiþHNYHYìWYDUQpPXPČní se proslavili napĜ.
DNPDO-DQ9iFODY6OiGHNDNPDO$QWRQtQ.URþD9URGQpPGRPČ/HRåH-DQiþka mĤçHWHQDYåWtYLW
PamČtní síĖ a Galerii s obmČĖXMtFtPLVHYìVWDYDPLREUD]Ĥ.
Obora na Hukvaldech
=DORçLOMLYURFHELVNXS9LOpP3UXVLQRYVNì9URFHE\ORNRERĜe pĜidáno kus kopce Kazniþov,
MHMtVRXþDVQiUR]ORKDMHFFDKD3Rþátkem padesátých let bylo v oboĜe postaveno letní divadlo a v roce
SRPQtN/LåN\%\VWURXåN\9URFHE\ORYREoĜe sedm bukĤ lesních vyhlášeno za chránČQp
VWURP\NWHUpMVRXSR]RUXKRGQpMHGQDNREQDçHQìPNRĜHQRYìPV\VWpPHPVGpONRXQČkterých koĜenĤDçRVP
metrĤMHGQDNVYRXPRKXWQRVWtNPHQĤ-HMLFKREYRGVHSRK\EXMHRGGRFP
Rodný dĤm Leoše Janáþka
%ìYDORXREHFQRXåNROXQD+XNYDOGHFKYQtçVHMDNRGHYiWpGtWČ ze tĜinácti skladatel narodil, dnes zdobí
bronzová pamČWQtGHVNDVUHOLpIHPRGKDOHQiYURFH6WRMtQDQtQDSViQRÅ*pQLXþHVNpKXGE\
3K'U/HRåL-DQiþNRYL]UR]HQpPYWRPWRGRPČYGČþQiREHF´1\QtMVRX]GH3DPČtní síĖ/HRåH
-DQiþND,QIRUPDþní centrum a Galerie.
Památník Leoše Janáþka
DĤm þ. 79 na PodoboĜí pĜHåHOGRYODVWQLFWYtURGLQ\-DQiþNRY\YUNG\KR]DNRXSLO/HRåĤv
ÅSHWURKUDGVNì´EUDWU)UDQWLåHNSRMHKRçVPUWLMHMYURGNRXSLORGVYpåYDJURYp/HRå-DQáþek,
NWHUìVLKR]YROLO]DVYpRGSRþLQNRYpVtGOR2GUMHPDMHWNHP1DGDFH/HRåH-anáþka, která se
SRVWDUDODRMHKRJHQHUiOQtRSUDYX9URFHE\O3DPiWQtNSURKOiåHQNXOWXUQtSDPiWNRXMDNR]iNODGQt
dochovaná památka na svČWR]QiPpKRVNODGDWHOHYMHKRURGQpREFL
Janáþkova laviþka
9OHWHFKDNRXSLO/HRå-DQiþek od dvou dolnosklenovských sedlákĤOHVGRNWHUpKRþasto rád
chodíval. Staral se mu o nČMKDMQì9LQFHQF6OiGHN7HQPXQD%DEtKĤĜe postavil laviþNXQDNWHUp-DQiþek
VHGiYDOD]KOtçHOGRNUDMH9URFHE\OGR]tGNy umístČn kámen s pamČtní deskou.
Socha lišky Bystroušky
NynČMåtEURQ]RYiVRFKD/LåN\%\VWURXåN\E\ODRGOLWDYHVOpYiUQČ1RYpKXWLGQHV0LWWDO6WHHODWRSRGOH
QiYUKX.DUOD9iYU\6RFKDMHXPtVWČQDY+XNYDOGVNpRERĜHQDSDPiWNXSUYQtKRSURYHGHQtRSHU\/HRåH
-DQiþNDÅ/LåND%\VWURXåND´3RVWDYHQtSRPQtþNXYURFHQDSRþest prvního uvedení PĜtKRG/LåN\
Bystroušky na Hukvaldech iniciovali lesníci a mysliYFL2VWUDYVNpKRNUDMH=ODWČ se lesknoucí ocásek lišky
svČdþtRWRPçHQiYåWČvníci vČĜtQRYRGREpSRYČVWLçHOLåNDGRURNDVSOQtSĜání toho, kdo se ho dotkne.
Galerie Antonína Kroþi
Expozice:9EìYDOpU\FKDOWLFNpåNROHMHGQHVJDOHULHNGHMVRXY\VWDYHQDGtODYì]QDPQpKRçLMtFtKRURGiND
$QWRQtQD.URþLGiOHSDN0LODG\3ROLiQRYpVRFKDĜH$QWRQtQD.URþLPDOtĜN\-DQ\
KroþRYp9DOþtNRYpVRFKDĜe a malíĜe Petra KroþL
Amfiteátr v oboĜe na Hukvaldech
'LYDGHOQtDPILWHiWUVHQDFKi]tSĜtPRYKXNYDOGVNpRERĜHSREOtçSRPQtþNX/LåN\%\VWURXåN\9URFH
E\ODYDPILWHiWUXXYHGHQD-DQiþNRYD-HMtSDVWRUN\ĖDYURFHVHQDMHYLåWLKUiODRSHUD/HRåH-DQiþka
PĜtKRG\OLåN\%\VWURXåN\SRGWDNWRYNRX)UDQWLåND-tONa.
PodrobnČMåtLQIRUPDFHRDNFtFKSRĜiGDQìFKYUiPFLIHVWLYDOX-DQiþkovy Hukvaldy naleznete na:
ZZZMDQDFNRY\KXNYDOG\F]
Vážené dámy, vážení pánové, milí pĜátelé,
vítáme vás ve starobylých Hukvaldech, které se staly tradiþním
místem poĜádání klubové výstavy boxerĤ ostravské územní
poboþky Boxerklubu ýeské republiky.
PĜejeme vám hodnČ úspČchĤ a hlavnČ pĜíjemnČ prožitý den se psy,
které máme všichni tak rádi.
Za všechny organizátory a pomocníky
PhDr. Jan Machaþ
Ĝeditel výstavy
OrganizátoĜi:
Vedoucí kruhu: Dagmar Kaþenová, asistentka Bc. Žaneta Rudolfová
Pokladník: Ladislava Rudolfová
Sponzoring zajištČní: Ing. Iveta Valášková
Výstavní katalog: PhDr. Jan Machaþ
Technické zabezpeþení:
Vladimíra Bratková, Šárka Wojnarová, Petr Joneš,
Ing. Stanislav Rudolf, Petr Bratko, VítČzslav KiedroĖ
Fotograf: Ivana Bukovanská
Zapisovatelka: MUDr. Tamara Kyselá
Rozhodþí (všechny tĜídy psĤ i fen)
PETR ěEHÁNEK, ýESKÁ REPUBLIKA
mezinárodní rozhodþí pro všechna plemena psĤ FCI
Kynologii se vČnují více jak þtyĜicet let. Mým prvním psem s prĤkazem
pĤvodu byla žíhaná boxerka Astra El Faruko, s níž jsem složil šest
zkoušek z výkonu a byla zakladatelkou mé chovné stanice Ja-Pe-Ko
CS (pozdČji Moravia Ja-Pe-Ko). S ostatními psy (opČt boxeĜi) jsem
složil 25 zkoušek z výkonu od ZM až po ZVV2, záchranáĜské zkoušky
i zkoušku lavinovou.
ZúþastĖoval jsem se svými psy rĤzných kynologických závodĤ a
soutČží. Dlouhá léta jsem vykonával i funkci rozhodþího výkonu II.
tĜídy. V minulosti jsem vykonával mnoho funkcí nejen v Boxerklubu,
ale i v ýKS a ýMKU.
Rozhodþím exteriéru jsem od roku 1988. PostupnČ jsem si rozšiĜoval
aprobace pro rĤzná plemena psĤ a skupiny. V roce 2004 jsem byl
jmenován mezinárodním rozhodþím pro všechna plemena psĤ FCI
(All round). V souþasné dobČ se vČnuji jen posuzování na výstavách.
Organizuji také krajskou výstavu nazvanou Slezská výstava psĤ,
kterou poĜádáme v HluþínČ. Jsem také soudním znalcem pro obor
zemČdČlství - specializace kynologie a ekonomiky - ceny
a odhady psĤ.
Posuzoval jsem již na všech typech výstav psĤ, od oblastních až po
svČtové. Posuzuji v angliþtinČ, nČmþinČ, ruštinČ a polštinČ. Posuzoval
jsem na Slovensku, v Polsku, Rusku, UkrajinČ, Moldávii, Kyrgystánu,
Bulharsku, Srbsku, Chorvatsku, BosnČ a HercegovinČ, Slovinsku,
Rakousku, NČmecku, Belgii, Holandsku, Lotyšsku, LitvČ, Estonsku,
Švédsku, Norsku, Finsku, Izraeli, ŠpanČlsku, Brazílii, MaltČ,
Ázerbájdžánu a Kazachstánu. Letos jsem byl pozván na posuzování
výstav v Itálii a ýínČ, na pĜíští rok jsem obdržel pozvání do Austrálie.
BČhem celého svého kynologického života jsem se setkal nejen se
zajímavými lidmi, ale pĜedevším se skoro všemi plemeny psĤ, které
v FCI existují.
Kynologie a cestování jsou moje vášeĖ, kterým v souþasnosti vČnuji
veškerý svĤj þas.
Petr ěehánek
PROPOZICE
Zadávaná þekatelství a tituly: CACK, res. CACK, ýKV, ýKJV, VítČz tĜídy, Nejhezþí
veterán, Nejlepší mladý jedinec, Nejlepší jedinec výstavy
SoutČže: Nejlepší chovatelská skupina
Výst. poplatky: štČĖata, dorost, veteráni, tĜídy þestná a mimo konkurenci 250 Kþ (10 ),
mladí, mezitĜída, ostatní dospČlé tĜídy psĤ 450 Kþ (20 )
PROGRAM
PĜejímka psĤ:
Zahájení výstavy: 9:45
Zaþátek posuzování:
ROZDċLENÍ DO TěÍD
tĜída štČĖat
tĜída dorostu
tĜída mladých
mezitĜída
tĜída otevĜená
tĜída pracovní
tĜída vítČzĤ
tĜída þestná
tĜída veteránĤ
tĜída mimo konkurenci
8:00 - 9:00
10:00
4 – 6 mČsícĤ
6 – 9 mČsícĤ
9 – 18 mČsícĤ
15 - 24 mČsícĤ, pĜístupná pro všechny psy a feny bez ohledu
na vykonané pracovní zkoušky a získaná výstavní ocenČní
od 15 mČsícĤ, pĜístupná pro všechny psy a feny bez ohledu na
vykonané pracovní zkoušky a získaná výstavní ocenČní
od 15 mČsícĤ, pĜístupná pouze pro psy a feny, kteĜí mají
složenou pracovní zkoušku opravĖující k zaĜazení do tĜídy
pracovní na výstavách poĜádaných Boxerklubem ýR, tj. ZVV,
VPG, IPO a zkoušky, na které byl vydán mezinárodní
certifikát, kromČ ZM a IPO-V
od 15 mČsícĤ, pĜístupná pouze pro psy a feny, kteĜí získali
nČkterý z uvedených titulĤ: C.I.B. = Mezinárodní šampion
krásy FCI, šampion nČkteré z þlenských zemí FCI, Šampion
BK ýR, Klubový vítČz, Národní vítČz, VítČz roku
od 15 mČsícĤ, podmínky pro zaĜazení stejné jako pro tĜídu
vítČzĤ, zadává se výstavní ocenČní a poĜadí, bez nároku na titul
nebo þekatelství
od 8 let
pro všechny psy a feny, bez nároku na klasifikaci a poĜadí
PĜípadná þekatelství a tituly se mohou udČlit psĤm a fenám v obou barevných rázech.
Chovatelské skupiny (pĜihlášky se pĜijímají do 12:00 hodin – u Ĝeditele výstavy).
Do soutČže mĤže chovatel pĜihlásit minimálnČ tĜi jedince, kteĜí byli na výstavČ posouzení
a pocházejí ze stejné chovatelské stanice minimálnČ od dvou rĤzných matek nebo otcĤ.
Jedinci nemusí být v majetku chovatele.
UPOZORNċNÍ
Z úþasti na výstavČ jsou vylouþeni psi/feny s kupírovanýma ušima * Pes/fena smí být
pĜihlášen jen do jedné tĜídy * Vystavovatel je povinen dodržovat všechna ustanovení
platného Výstavního Ĝádu Boxerklubu ýR * Psi a feny, kteĜí nebudou uvedeni v katalogu
výstavy, nemohou být posouzeni * Majitel zodpovídá v plném rozsahu za škody zpĤsobené
svým psem/fenou * PoĜadatel nezodpovídá za pĜípadný úhyn psa/feny
PES ZLATÝ
TěÍDA VETERÁNģ
1. FLOP Mir-Fiš
o: Ovidos vom Elsavatal
zkoušky: BH, ZVV1
CMKU/BOX/10229-05/04/08
4. 10. 2004
m: Korina vom Elsavatal
tituly: Šampion ýR, Klubový šampion, Klubový
juniorský vítČz, þekatel Klubového vítČze,
1x Nejlepší jedinec výstavy, res. CACIB, Nejhezþí
veterán
chovatel: MVDr. Miroslav Fišman, majitel: PhDr. Jan Machaþ
FENA ZLATÁ
TěÍDA VETERÁNģ
2. BALLANTINES
CMKU/BOX/9864/05
1. 1. 2005
ze Samoty zátiší
o: Baskervill Buddha Tajpan
m: Ana ze Samoty zátiší
zkoušky: ZVV2, BH, IPO3, SPr3, tituly: Šampion ýR, Klubový šampion,
FPr3,VPG-3, ZZZ, RH-E, ZMT, Národní vítČz, Grand šampion
T2, VZ ,RH-TA, FH1, FH2
chovatel: Mgr. Hana CísaĜová, majitel: Ing. Michaela MartinĤ
FENA ŽÍHANÁ
TěÍDA VETERÁNģ
3. SORAYA z Metaboxu
o: Paganini Nostrum
zkoušky:
CMKU/BOX/9743/04/08
10. 9. 2004
m: Dafné Indiánský brloh
tituly: Národní vítČz, CACIB, Nejlepší fena
z þeského chovu 2007, Nejhezþí veterán
chovatel: Petr Bratko, majitel: Alena Vlhová
PES ZLATÝ
4. NABUCO Optima grata
CMKU/BOX/zažádáno
o: Brazil Optima grata
m: Ugilia Optima grata
chovatel: Václav Novotný, majitel: Dagmar Kaþenová
FENA ZLATÁ
5. BRIA Pálava Box
CMKU/BOX/ 14101/12
o: Brazil Optima grata
m: Jessi Heny Box
chovatel: ýestmíra Prokešová, majitel: David Novotný
PES ZLATÝ
TěÍDA ŠTċĕAT
18. 12. 2012
TěÍDA ŠTċĕAT
8. 12. 2012
TěÍDA MLADÝCH
6. ARKUS Pemibi Box
CMKU/BOX/13835/12
28. 5. 2012
o: Caravaggio Maximus Deus
m: Bianca Wizartow
chovatel: Ing. Miroslava Hloušková, majitel: Ing. Miroslava Hloušková
7. ASSAN Pemibi Box
CMKU/BOX/13836/12
o: Caravaggio Maximus Deus
m: Bianca Wizartow
chovatel: Ing. Miroslava Hloušková, majitel: JiĜí Gabrhelík
28. 5. 2012
8. HELIOS Optima grata
CMKU/BOX/13746/12
o: Brazil Optima grata
m: Britta Rexob z Výsluní
chovatel: Václav Novotný, majitel: František Kokna
19. 3. 2012
9. KODIAK Yukon Ginjan
CMKU/BOX/13843/12
o: Unkas Czech Ja-Ka
m: Depressa de Lux Tajpan
chovatel: JindĜich Janeþek, majitel: Jana PČluchová
23. 5. 2012
PES ZLATÝ
MEZITěÍDA
10. ALDA od OĜešákĤ
CMKU/BOX/13460/11
o: Wizard Optima grata
m: Erica Robi-box
chovatel: Jaromír Kirschner, majitel: LudČk Pavera
4. 8. 2011
11. BRUNY z Metaboxu
CMKU/BOX/13492/11
3. 8. 2011
o: Diego des Jardins de Passiflore m: Philar z Metaboxu
zkoušky:
tituly: Klubový juniorský vítČz CZ, Juniorský vítČz
roku CZ 2012, Jahresjugendsieger A 2012,
Juniorský vítČz klubu PL 2012, Österreichische
Bundesjugendsieger 2012, res. CACIB, CAC,
CWC, Anw. Dt. Ch. VDH
chovatel: Petr Bratko, majitel Vlaćka a Petr Bratko
12. CASSIUS Rexob z Výsluní
CMKU/BOX/13372/11
o: Castello Live Jazz
m: Athea Rexob z Výsluní
chovatel: Milan Štencl, majitel: Tereza Olga Švubová
21. 6. 2011
13. QUIDO Heny Box
CMKU/BOX/ 13296/11
o: Urtas Woody Box
m: Heny Heny Box
zkoušky:
tituly: ýKJV, CACK
chovatel: JiĜí Šilar, majitel: Dana Hamplová
30. 4. 2011
PES ZLATÝ
TěÍDA OTEVěENÁ
14. BEN Rexob z Výsluní
CMKU/BOX/12731/10
o: Hannibal Optima Grata
m: Athea Rexob z Výsluní
chovatel: Milan Štencl, majitel: Josef Bittner
10. 3. 2010
15. FRED Robi-box
CMKU/BOX/12350/09
o:Flop Mir-Fiš
m: Aura Robi-box
chovatel: Ing. Iveta Valášková, majitel: Ing. Jaroslav Hrdý
PES ZLATÝ
25. 6. 2009
TěÍDA PRACOVNÍ
16. CAYMAN
CMKU/BOX/BOX/12378/09
30. 7. 2009
Baskervill Next of kin
o: Baskervill Buddha Tajpan
m: Bea le Demar
zkoušky: ZVV1, BH, IPO2, SPr3 tituly: Šampion ýR, Slovenska, Národní vítČz,
FPr2, APr1, VPG-1, ZZZ, RH-E Juniorský šampion
ZMT, T1, VZ
chovatel: Jitka Hrubešová, majitel: Ing. Michaela MartinĤ
PES ZLATÝ
TěÍDA VÍTċZģ
17. BENTLEY Bijou Box
o: Hannibal Optima Grata
zkoušky: IPO 1
SPKP 3904/11
12. 1. 2010
m: Idylle Jisuko
tituly: C.I.B., C.I.E., CEBS 2012, Junior CEBS
2011, President Trophy Winner 2012, VítČz Grand
Prix Slovakia 2012, Dog festival Winner 2012,
Jubilejní vítČz 2012, Junior East Winner 2011,
Jahressieger SBK 2011, ýeský šampion, ýeský
klubový vítČz, ýeský klubový juniorský vítČz,
Národní vítČz ýR, SR 2011, 2012, Klubový
šampion SR, ýR, Juniorský šampion krásy SR,
ýR, PL, Šampion krásy SR, PL, ýR, HU, Grand
šampion SR, ýR, VítČz boxerligy Slovenska 2011,
2012, NejúspČšnČjší boxer
na Slovensku 2011, 2012, 12x BOB, 10x CACIB,
25x CAC, 9x CAJC
chovatel: Vlasta Šulcová, majitel: Luboš Manik
PES ŽÍHANÝ
18. ARMSTRONG Armida
CMKU/BOX/14152/13
o: Sibelius Della Cadormare
m: Montana Armida
chovatel: Barbara GuziĔska, majitel: Stanislav Rudolf
PES ŽÍHANÝ
19. CASSI z Metaboxu
CMKU/BOX/13825/12
o: Diego des Jardins de Passiflore m: Vixen z Metaboxu
chovatel: Petr Bratko, majitel: Hana Fulová
TěÍDA DOROSTU
27. 9. 2012
TěÍDA MLADÝCH
29. 4. 2012
20. BIG BOS Signum Laudis
SPKP 4074
o: Hashish von Jess Box
m: Umbra Signum Laudis
zkoušky:
tituly: Nejlepší mladý jedinec
chovatel: Dušan Hladík, majitel: Lubomír Perniš
6. 12. 2011
PES ŽÍHANÝ
MEZITěÍDA
21. CLAY Rexob z Výsluní
CMKU/BOX/13373/11
o: Castello Live Jazz
m: Athea Rexob z Výsluní
chovatel: Milan Štencl, majitel: Milan Štencl
21. 6. 2011
PES ŽÍHANÝ
TěÍDA OTEVěENÁ
22. BARBAR ze Spálenky
CMKU/BOX/13265/011
o: Hannibal Optima grata
m: Dora z DobĜichova
zkoušky:
tituly: CACK, res. CACIB
chovatel: Aleš Vebr, majitel: Mahulena Klímová
10. 4. 2011
23. SASS suum Cuique
SLRNB-002838
o Llanto de Guezman
m Daichi suum Cuique
zkoušky: VTM
tituly:
chovatel: Vesna Terziþ, majitel: J.+A. Lysákovi, Vesna Terziþ
10. 11. 2011
PES ŽÍHANÝ
TěÍDA PRACOVNÍ
24. FRYDERYK Ewenement
o: Xofron Alkalois
zkoušky: IPO-1
PKR: II – 101476
7. 10. 2009
m: Julka Ewenement
tituly: Juniorský šampion Polska, Juniorský
šampion NČmecka VDH, Juniorský šampion
nČmeckého BK, Šampion Polska, Šampion
NČmecka VDH, Šampion Slovenska, Klubový
vítČz Polska 2012
chovatel: Iwona Magdziarska, majitel: Iwona Magdziarska
PES ŽÍHANÝ
25. ENRIQUE ze Zubštejna
o: Enea del Roxius
zkoušky: ZM, ZVV1
TěÍDA VÍTċZģ
CMKU/BOX/11914/08/10
19. 8. 2008
m: Soraya z Metaboxu
tituly: ýeský šampion, Slovenský šampion,
Klubový šampion
chovatel: Alena Vlhová, majitel: Jozef Vlha
26. WIZARD Optima grata
o: Nathan Optima grata
zkoušky: ZVV1
CMKU/BOX/12441/09/11
5. 8. 2009
m: Venizia z Kaštýlku
tituly: Šampion ýR, SK,PL, Klubový šampion,
Klubový vítČz, ýeský grandšampion
chovatel: Václav Novotný, majitel: Ing. Stanislav Rudolf
FENA ZLATÁ
TěÍDA MLADÝCH
27. AILIS Pemibi Box
CMKU/BOX/13838/12
o: Caravaggio Maximus Deus
m: Bianca Wizartow
chovatel: Ing. Hloušková Miroslava, majitel: Ester Románková
28. 5. 2012
28. ANDRA Pálava Box
CMKU/BOX/13755/12
o: Brazil Optima grata
m: Jessi Heny Box
chovatel: Mirka Prokešová, majitel: JiĜí Kostelecký
23. 3. 2012
29. AYSCHA Pemibi Box
CMKU/BOX/13841/12
o: Caravaggio Maximus Deus
m: Bianca Wizartow
chovatel: Ing. Miroslava Hloušková, majitel: David Krucina
28. 5. 2012
30. BRIA Adur box
CMKU/BOX/13898/12
o: Brazil Optima grata
m: Cherry Heny Box
chovatel: Rudolf ýížek, majitel: Simona Kubišová
12. 7. 2012
31. ULRIKA Moravia Box
CMKU/BOX/13732/12
o: Zervan Nordom
m: Gabriela Moravia Box
chovatel: Alena Žarská, majitel: Blanka SyĜínková, Kamil Blacha
4. 3. 2012
FENA ZLATÁ
MEZITěÍDA
32. ALLI Jistr
CMKU/BOX/13589/11
o: Hannibal Optima Grata
m: Amálka A-J Box
zkoušky:
tituly: CAC
chovatel: Jindra Ševþíková, majitel: Jindra Ševþíková
29. 10. 2011
33. AMÁLIE of Inpozia
CMKU/BOX/13571/11
o: Wizard Optima grata
m: D´Anna Cave Canis
chovatel: Leona Bijotová, majitel: PhDr. Hana Pleváková
24. 9. 2011
34. PENNY LANE Lac Box
CMKU/BOX/13537/11
o: Caravaggio Maximu Deus
m: Julia Kierske Ustronie
chovatel: ZdenČk Vrabec, majitel: ZdenČk Vrabec
27. 8. 2011
FENA ZLATÁ
TěÍDA OTEVěENÁ
35. PENELOPE Lac Box
CMKU/BOX/13536/11
27. 8. 2011
o: Caravaggio Maximus Deus
m: Julia Kierskie Ustronie
chovatel: ZdenČk Vrabec, majitel: Petr Swaczyna
36. EVETTE Optima grata
CMKU/BOX/ 13439/11
25. 7. 2011
o: Rus la Fler Eternal Flame
m: Ugilia Optima grata
zkoušky:
tituly: Juniorský šampion ýR, SR, ýKJV,
Juniorský vítČz roku Rakouska 2012
chovatel: Václav Novotný, majitel: JiĜí Kostelecký
FENA ZLATÁ
37. CASEA Lakronebox
CMKU/BOX/13014/10
o: Castello Live Jazz
m: Eimy Opti Pes
zkoušky: ZVV1
tituly:
chovatel: Petr Kartarik, majitel: Blanka Nováková
FENA ZLATÁ
TěÍDA PRACOVNÍ
24. 9. 2010
TěÍDA VÍTċZģ
38. CASSIOPEA Next of kin
CMKU/BOX/12382/09
o: Baskervill Buddha Tajpan
m: Bea le Demar
zkoušky:
tituly: Šampion ýR
chovatel: Jitka Hrubešová, majitel: Veronika Malíþková
30. 7. 2009
39. USTINELLA z Ungeltu
CMKU/BOX/ 13350/11
3. 6. 2011
o: Afrim Gold Tequila
m: Alotrie Fenomén Giordimánie
zkoušky:
tituly: Šampion SK, Juniorský šampion SK
chovatel: RNDr. Jana Blašková, majitel: ZdeĖka Flajšingerová
FENA ŽÍHANÁ
TěÍDA DOROSTU
40. SLICZNA Leeh-box
PKR.27300/VII/17
o: Urosch v. d. Burg Singidunum m: Kerry Leeh-box
chovatel: Peter Leeh, majitel: Maria GwóĨdĨ
FENA ŽÍHANÁ
3. 8. 2012
TěÍDA MLADÝCH
41. DOROTKA Ewenement
PKR. II – 109 834
o: Ignacy Ewenement
m: Frania Ewenement
chovatel: Dr. Iwona Magdziarska, majitel: Dr. Iwona Magdziarska
8. 3. 2012
FENA ŽÍHANÁ
MEZITěÍDA
42. AURORA z Metaboxu
CMKU/BOX/13490/11
29. 7. 2011
o: Karlos do Vale do Lethes
m: Ella Charlotte ze Zubštejna
zkoušky:
tituly: Nejhezþí junior Wroclaw 2012
chovatel: Petr Bratko, majitel: Martin ŠindeláĜ, Alena Neumannová
43. SLOBI´S Claretta Optima
CMKU/BOX/13627/11
o: Diego des Jardins de Passiflore m: Winnie Optima grata
chovatel: Slobodan Jonþiþ, majitel: Lenka Cobanoviþ
16. 6. 2011
44. TEODORA Moravia Box
CMKU/BOX/13601/11
o: Ypsilon della Cadormare
m: Olivera Moravia Box
chovatel: Alena a Arnošt Žarski majitel TĜešĖová 398, Rychvald
27. 10. 2011
FENA ŽÍHANÁ
TěÍDA OTEVěENÁ
45. ANGIE od OĜešákĤ
CMKU/BOX/13465/11
o: Wizard Optima grata
m: Erica Robi-box
chovatel: Jaromír Kirschner, majitel: Ing. Pavel Vlþek
4. 8. 2011
46. ANTHEA of Inpozia
CMKU/BOX/13573/11
o: Wizard Optima grata
m: D´Anna Cave Canis
zkoušky:
tituly: CAC
chovatel: Leona Bijotová, majitel: Leona Bijotová
24. 9. 2011
47. BENETA ze Spálenky
CMKU/BOX/13266/11
o: Hannibal Optima grata
m: Dora z DobĜichova
chovatel: Aleš Vebr, majitel: Petra Miþková
10. 4. 2011
48. RIANA Mir-Fiš
CMKU/BOX/12989/10
o: Flop Mir-Fiš
m: Debora Mir-Fiš
chovatel: MVDr. Miroslav Fišman, majitel: Pavla Hýbnerová
9. 3. 2010
49. ZIVA Glogosia
o: Bo-Rudy von Jahwe
zkoušky:
PKR.II-106103
16. 1. 2011
m: Piotrusia Glogosia
tituly: Šampion Polska, Ukrajiny a dalších deseti
zemí FCI, Bundessieger (A) + BOB 2012, JSG
Polska + BOB 2012
chovatel: Malgorzata Pawlak, majitel: Ivana Bukovanská, Malgorzata Pawlak
FENA ŽÍHANÁ
TěÍDA PRACOVNÍ
50. FANNY Boxrelay
SPKP 3516
o: Lukas z DybohĤrky
m: Ellie Boxrelay
zkoušky: ZM, SVV1
tituly:
chovatel: Lubomír Perniš, majitel: Marek Sopko
12. 10. 2008
51. CHARLOTA Zlatá Hema
CMKU/BOX/ 13037/10
o: Orry z Ringu
m: Fany Zlatá Hema
zkoušky: ZVV1, BH, ZM,
tituly: Šampion CZ, Slovenska
ZZO, VZ
chovatel: MVDr. Alexej Malbohan, majitel: David Novotný
26. 9. 2010
52. OLIVERA Moravia Box
CMKU/BOX/12265/09
o: Da Vinci Moravia Box
m: Gabriela Moravia Box
zkoušky: ZVV1
tituly:
chovatel: Alena a Arnošt Žarski, majitel: Alena a Arnošt Žarski
FENA ŽÍHANÁ
30. 5. 2009
TěÍDA VÍTċZģ
53. JULKA Ewenement
PKR.II 86027
o: Ugolino v. d. Hazenberg
m: Tola Ewenement
zkoušky: IPO-V
tituly: Šampion PL
chovatel: Dr. Iwona Magdziarska, majitel: Dr. Iwona Magdziarska
3. 7. 2005
54. HANNA Leeh-box
PKR.II-104375
28. 2. 2010
o: Deluxe vom Linderhof
m: Elly Leeh-box
zkoušky:
tituly: Juniorský šampion Polska, Šampion Polska
chovatel: Peter Leeh, majitel: Maria GwóĨdĨ
SEZNAM VYSTAVOVATELģ S KONTAKTY
Bijotová Leona, Budovatelská 1278, 747 14 LudgeĜovice, [email protected]
Bittner Josef, Farská 461, 560 02 ýeská TĜebová, [email protected]
Blacha Kamil, Bémova 318/22, 717 00 Ostrava-Bartovice, [email protected]
Bratko Vlaćka a Petr, Amerika 79, 739 37 Horní Bludovice, [email protected]
Bukovanská Ivana, J. Herolda 2, 700 30 Ostrava, [email protected]
Cobanoviþ Lenka, Malá Strana 309, 742 47 Hladké Životice, [email protected]
Flajšingerová ZdeĖka, Náves 76, 683 53Šaratice, [email protected]
Fulová Hana, Dr. Malého 34, 702 00 Ostrava, [email protected]
Gabrhelík JiĜí, Kysucká 1, 737 01 ýeský TČšín, [email protected]
GwóĨdĨ Maria, ul. Spokojna 4, 55-003 Krzyków, Polsko, [email protected]
Hamplová Dana, Dubové návrší 749, 530 12 Pardubice, [email protected]
Hloušková Miroslava, Ing., 793 93 Brantice 347, [email protected]
Hrdý Jaroslav, Ing., Jungmannova 1448, 500 02 Hradec Králové, [email protected]
Hýbnerová Pavla, Lipská 1, 616 01 Brno, [email protected]
Kaþenová Dagmar, 747 44 Janþí 24, [email protected]
Klímová Mahulena, Lísková 215, 251 68 Kamenice, [email protected]
Kokna František, Jírovcova 57, 623 00 Brno, [email protected]
Kostelecký JiĜí, KĜídlovická 66, 60300 Brno, kostelecký.[email protected]
Krucina David, Jasná 311, 735 62 ýeský TČšín-Mosty, [email protected]
Kubišová Simona, Opavská 483, 747 22 Dolní Benešov, [email protected]
Lysákovi J.+A., 783 78 Kožušany-Tážaly 29, [email protected]
Magdziarska Iwona, Dr., Wiazowa 46, 53-113 Wroclaw, Polsko, [email protected]
Machaþ Jan, PhDr., PĜemyslovcĤ 832/50, 709 00 Ostrava, [email protected]
Malíþková Veronika, J. Zikmunda 300, 383 49 Lutín, [email protected]
Manik Luboš, Demjata 264, 08213 Tulþík, Slovensko, [email protected]
MartinĤ Michaela, Ing., ChabaĜovická 1328, 182 00 Praha 8, [email protected]
Miþková Petra, Novodvorská 3064, 738 01 Frýdek-Místek, [email protected]
Nováková Blanka, ýeských bratĜí 705, Lanškroun, [email protected]
Novotný David, 679 31 Sebranice 91, [email protected]
Pavera LudČk, Ruská 36, 747 06 Opava 6, [email protected]
PČluchová Jana, I. P. Pavlova 284, 738 01 Frýdek-Místek, [email protected]
Perniš ďubomír, Lesná 335/9, 972 17 Kanianka, Slovensko, [email protected]
Pleváková Hana, Osvobození 128, 747 64 ýavisov, [email protected]
Románková Ester, Doubrava 729, 735 33 Doubrava, [email protected]
Rudolf Stanislav, Ing., 756 04 Nový Hrozenkov 793, [email protected]
Sopko Marek, ýsa 15, 935 21 Tlmaþe, Slovensko, [email protected]
Swaczyna Petr, Masarykova 912, 735 14 Orlová-LutynČ, [email protected]
SyĜínková Blanka, Bémova 318/22, 717 00 Ostrava-Bartovice, [email protected]
Ševþíková Jindra, Seifertova 14, 792 01 Bruntál, [email protected]
ŠindeláĜ Martin, Neumannová Alena, Hlavní 19, 691 04 PĜítluky, [email protected]
Štencl Milan, St. Lolka 14, 789 01 ZábĜeh, [email protected]
Švubová Tereza Olga, Wolkerova 110, 563 01 Lanškroun, [email protected]
Vlþek Pavel, Ing., 739 41 Palkovice 682, [email protected]
Vlha Jozef,.RURXçQp%\VWĜice pod Pernštejnem, [email protected]
Vlhová Alena.RURXçQp%\VWĜice pod Pernštejnem, [email protected]
Vrabec ZdenČk, Nezvalova 21, 568 02 Svitavy, [email protected]
æDUVNL$OHQDD$UQRåW TĜešĖová 398, 735 32 Rychvald, [email protected]
(LOGO MORAVSKÝ POHÁR S WEBOVKAMA)
S díky za zapĤjþení party stanu
ŠAMPION
VIXEN Z METABOXU
www.zmetaboxu.cz
CH. FLOP MIR-FIŠ
O: Ovidos vom Elsavatal
M: Korina vom Elsavatal
/BSP[FOtėFTLâÝBNQJPO,MVCPWâÝBNQJPO,+7ė,7#0#/FKIF[ŘÓWFUFSÈOt;$);77#)TQPEZMØ[B
NFVTUÈMF We TLWŞMÏ LPOEJDJ (foUo [CżF[OB 2013). ATJ 160 äJWě narozenâDI ÝUěňBU CÓMÈ WâCPSOÏ
QoWaIZzESaWÓBexUFSJÏrZWâTMFELZOBWâTUaWÈDI.
MBKJUFM1IDr+BOMBDIBŘUeMeNBJMKBONBDIBD!Coxer-floQD[wwwCoxer-floQDz
CHOVATELSKÁ STANICE ROBI-BOX
nabízí štČĖata
tĜi pejsky a tĜi fenky,
všichni zlatí,
ze spojení
Dody Robi-box
a Eimee Robi-box,
oba výborní, SA 0,
DKK 0/0
Dody Robi-box
K odbČru v polovinČ þervna 2013!
Eimee Robi-box
www.robibox.estranky.cz
[email protected]
tel: +420 737 009 420, +420 554 711 134
ZABAVTE SVÉ DĚTI
PODLE KNÍŽEK TOPP
Najdete v nich:
• originální náměty k tvorbě ozdob, figurek,
dekorací, doplňků oblečení a mnoha dalších
krásných výrobků z nejrůznějších materiálů
• přesné návody krok za krokem doprovázené
názornými barevnými obrázky
• předlohy k vyrábění motivů ve skutečné
velikosti mnohokrát použitelné
Malí i velcí si mohou vybrat
z více než 100 titulů
Další informace o knihách TOPP a materiálech k vyrábění najdete na stránkách www.anagramsro.cz
Download

Blok pro AMOS - Boxerklub Ostrava