Kovově krytý distribuční rozvaděč
izolovaný SF6
PROVOZNÍ NÁVOD
s bezpečnostním odpínačem zátěže ve výstupním poli
Typ GA...A/K/KS/TS (-C)
pro jmenovitá napětí do 25 kV
12294469-08 01.2011
2
12294469-08 01.2011
3
Obsah
1
Všeobecně .................................................................6
................................................................. 6
1.1
Odpovědnost a záruka ................................. 6
1.2
Servisní pokyny ............................................ 6
2
Bezpečnostní pokyny .................................................7
................................................. 7
2.1
Použití v souladus určením .......................... 7
2.2
Objasnění symbolů a pokynů ....................... 7
2.3
Všeobecné pokyny pro bezpečnost práce .... 8
2.3.1
Provoz .......................................................... 8
2.3.2
Bezpečnostní zařízení .................................. 8
2.3.3
Pomocné prostředky pro obsluhu,
údržbu a opravu ............................................ 8
2.3.4
Zákonné předpisy pro prevenci úrazů .......... 8
3
Přeprava a instalace ...................................................9
................................................... 9
3.1
Bezpečnostní pokyny pro přepravu .............. 9
3.2
Přeprava a vykládka ..................................... 9
3.3
Přejímka zboží a vybalení .......................... 10
3.4
Uskladnění .................................................. 11
3.5
Instalace a montáž ..................................... 12
3.6
Plánování pro montáž ................................. 13
3.6.1
Rozměry pro připevnění k podlaze,
2-polové rozvodny ...................................... 13
3.6.2
Rozměry pro připevnění k podlaze,
3-polové rozvodny ...................................... 15
3.6.3
Rozměry pro připevnění k podlaze,
4-polové rozvodny ...................................... 15
3.6.4
Rozměry pro připevnění k podlaze,
2-polové rozvodny ...................................... 16
3.6.5
Rozměry pro připevnění k podlaze,
3-polové rozvodny ...................................... 16
3.6.6
Rozměry pro připevnění k podlaze,
4-polové rozvodny ...................................... 17
3.6.7
Rozměry 2-polových rozvoden ................... 18
3.6.8
Rozměry 3-polových rozvoden ................... 20
3.6.9
Rozměry 4-polových rozvoden ................... 22
3.6.10 Možnosti montáže ...................................... 23
3.7
Položení přívodního vedení pro
napájecí napětí ........................................... 24
3.7.1
Schémata zapojení jednotlivých
montážních skupin ...................................... 25
3.8
Přípojka výkonových kabelů ....................... 27
3.9
Uzemnění ................................................... 28
4
Technický popis ........................................................29
........................................................ 29
4.1
Popis blokové rozvodny .............................. 29
4.2
Blokové rozvodny provedení ...................... 30
4.3
Třípolohový přepínač (pole K/KS/TS) ......... 31
4.3.1
Dvoupolohový přepínač (pole 1A1/1A2) ..... 31
4.4
Pohon ......................................................... 32
4.4.1
Všeobecně .................................................. 32
4.4.2
Pohon K ...................................................... 32
4.4.3
Pohon TS .................................................... 33
4.4.4
Motorový pohon (volitelně) ......................... 34
4.5
Blokování spínacího pole ........................... 34
4.6
Plynová nádrž ............................................. 36
4.7
Ukazatel tlaku plynu ................................... 36
4.8
Tlakový spínač/snímač hustoty (volitelně) .. 36
4.9
Kapacitní systém zkoušenínapětí ............... 37
4.10
Indikátor zkratu (volitelně) .......................... 38
4.11
4.11.1
4.11.2
4.11.3
Pojistková nástavba v polích-TS(KS) ......... 39
Konstrukce a funkce ................................... 39
Dimenzování pojistkových vložek HH ........ 40
Výměna pojistkových vložek HH ................ 41
5
Obsluha ....................................................................
....................................................................44
44
5.1
Spínací příslušenství .................................. 44
5.2
Zámkový uzávěr ......................................... 45
5.3
Stav rozvodny při dodání ........................... 46
5.3.1
Vyjměte zasouvací clonu ........................... 47
5.4
Zapnutí rozvodny ....................................... 48
5.4.1
Zapnutí kabelového pole ............................ 49
5.4.2
Vypnutí a uzemnění kabelového pole ........ 50
5.4.3
Zapnutí výstupního pole transformátoru .... 51
5.4.4
Vypnutí a uzemnění výstupního pole
transformátoru ............................................ 53
5.4.5
Zapnutí výstupního pole transformátoru
(pole KS) .................................................... 54
5.4.6
Vypnutí a uzemnění výstupního pole
transformátoru (pole KS) ............................ 55
5.4.7
Odstranění uzemnění kabelového
připojovacího pole (pole 1A1/1A2) ............. 56
5.4.8
Uzemnění kabelového připojovacího
pole (pole 1A1/1A2) ................................... 56
6
Uvedení do provozu .................................................57
................................................. 57
6.1
Zapnutí (ručně spínací pákou) ................... 57
6.2
Kontrola nepřítomnosti napětí .................... 58
6.3
Srovnání fází .............................................. 59
6.4
Měření kabelů ............................................ 60
7
Udržování .................................................................61
................................................................. 61
7.1
Kontrola ...................................................... 61
7.2
Údržba ........................................................ 61
7.3
Čištění ........................................................ 61
7.4
Zpětvzetí rozvodny ..................................... 61
8
Technické údaje .......................................................62
....................................................... 62
8.1
Kabelové pole a výstupní pole
transformátoru ............................................ 62
8.2
Obecné údaje ............................................. 63
8.3
Spoušť na pracovní proud .......................... 63
8.4
Tlakový spínač/snímač hustoty .................. 63
8.4.1
Tlakový spínač 1) (volitelně) ....................... 63
8.4.2
Snímač hustoty GMD1
(volitelně) .................................................... 63
8.4.3
Pomocný spínač ......................................... 63
8.5
T-připojovací garnitury ............................... 64
8.6
Utahovací momenty ................................... 64
8.7
Spínací síly při ruční obsluze ..................... 64
8.8
Materiály ..................................................... 65
8.9
Přípustné počty spínacích cyklů pro
odpínač zátěže ........................................... 65
8.10
Předpisy a normy ....................................... 65
8.10.1 Zkušební předpisy ...................................... 65
8.10.2 Připojovací část zařízení (průchodka) ........ 66
12294469-08 01.2011
4
Obrázek 1
12294469-08 01.2011
5
Přehled zařízení
1
Ovládací hřídel zemnicího spínače
2
Ovládací hřídel odpínače zátěže
3
Zámkový uzávěr zemnicího spínače
4
Ukazatel spínací polohy
5
Označení pole
6
Zámkový uzávěr odpínače zátěže
7
Indikátor zkratu
8
Kryty (měřicí lišta)
9
Ukazatel tlaku plynu
10
Úhlovka pro přepravu
11
Čelní plech
12
Výrobní štítek
13
Aktivace pojistky (mechanicky)
14
Upínací třmen
15
Pojistná membrána
16
Horní pojistkové pouzdro
17
Zámek
18
Kabelový rozvaděč
19
Zasouvací clona
20
Dolní pojistkové pouzdro
21
Průtržná pojistka
22
Podstavec
23
Kovové uchycení kabelu
24
Zesilující plech pro kovové
uchyceníkabelu (volitelně)
25
Provozní uzemnění
26
Plynová nádrž SF6
27
T-konektor pro kabel VPE
28
Průchodka
29
Spínací nůž
30
Přípojnice
12294469-08 01.2011
6
1
Všeobecně
1.1
Odpovědnost a záruka
Veškeré údaje a pokyny pro obsluhu a
údržbu blokové rozvodny plynou ze
zohlednění našich dosavadních
zkušeností a znalostí podle nejlepšího
vědomí. Tento návod popisuje
standardní blokovou rozvodnu.
Technické informace a údaje obsažené
v tomto provozním návodu odpovídají
stavu v době tisku. Vyhrazujeme si
technické změny v rámci vývoje
produktu bez provedení změn tohoto
návodu.
Z údajů a popisů návodu proto nemohou
být vyvozovány žádné nároky.
Za škody a provozní poruchy, které
vzniknou kvůli chybné obsluze,
nedodržení tohoto provozního návodu
nebo neodborně provedeným opravám,
nepřebíráme žádnou odpovědnost.
1.2
Originální náhradní díly jsou speciálně
konstruované a vyzkoušené pro blokové
rozvodny Ormazabal .
Nastanou-li potíže na našich zařízeních,
obraťte se prosím na nejbližší závod
výrobce. Adresu nejbližšího závodu
výrobce zjistíte na poslední stránce
tohoto provozního návodu.
Doporučuje se obstarat si náhradní díly
a příslušenství od firmy Ormazabal .
Výslovně upozorňujeme na to, že
náhradní díly a příslušenství nedodané
firmou Ormazabal musí být touto firmou
schválené.
Montáž a používání cizích produktů
může podle okolností negativně změnit
konstrukčně předepsané vlastnosti
blokové rozvodny a ovlivnit bezpečnost
osob, blokové rozvodny nebo jiných
věcných hodnot.
Za škody plynoucí z použití náhradních
dílů a příslušenství neuvolněných firmou
Ormazabal je jakákoliv odpovědnost
firmy Ormazabal vyloučena.
Jakékoli svévolné přestavby nebo
změny na blokových rozvodnách nejsou
z bezpečnostních důvodů povoleny a
vylučují odpovědnost firmy Ormazabal
za z toho plynoucí škody.
12294469-08 01.2011
Servisní pokyny
Pro veškeré technické informace o
blokových rozvodnách Ormazabal je k
dispozici zákaznický servis Ormazabal.
7
2
Bezpečnostní pokyny
2.1
Použití v souladus určením
Bloková rozvodna GA v kovovém
opláštění, izolovaná SF6 je továrně
vyrobená typově ověřená rozvodna pro
vnitřní montáž.
Bloková rozvodna je k dostání v
provedení vysokém 1400 mm (typ GA...)
a v provedení vysokém 1050 mm (typ
GA...-C) pro průchozí a neprůchozí
rozvodné prostory, resp. kioskové
distribuční rozvodny.
Bloková rozvodna je použitelná pro
střídavý proud do 630 A (jmenovitý
proud) při provozních napětích do 25 kV.
Využití naleznou blokové rozvodny
např. v:
–
–
–
–
místních síťových trafostanicích
průmyslových zařízeních
odběratelských zařízeních
zákazníků
větrných elektrárnách atd.
K blokovým rozvodnám se připojují:
–
–
transformátory
lvenkovní vedení a kabely
Blokovou rozvodnu smějí obsluhovat a
udržovat pouze oprávněné osoby, které
byly příslušným způsobem zasvěceny
nebo proškoleny.
Tento provozní návod je třeba si přečíst
před montáží a před uvedením blokové
rozvodny do provozu.
Všechna opatření a pokyny uvedené v
provozním návodu je třeba při montáži,
uvádění do provozu a během provozu
dodržovat.
Každá osoba, která je pověřena
instalací, uvedením do provozu,
obsluhou údržbou a odstraňováním
poruch, si musí přečíst provozní návod a
zvláště kapitolu Bezpečnostní předpisy
a rovněž další bezpečnostní pokyny a
porozumět jim.
Uživateli/vlastníku se doporučuje nechat
si toto písemně potvrdit.
Pouze se znalostí provozního návodu
může být zabráněno vzniku chyb při
obsluze a zaručen bezporuchový
provoz.
Všeobecné bezpečnostní předpisy a
předpisy pro prevenci úrazů
zákonodárce a případné předpisy
pojišťoven, které se mohou lišit podle
země, musí být při provozu a při údržbě
rozvodny bezpodmínečně dodržovány.
Tento provozní návod je součástí
blokové rozvodny. Při předání blokové
rozvodny (přemístění, prodej nebo jiné)
je třeba předat i provozní návod.
12294469-08 01.2011
2.2
Objasnění symbolů a pokynů
Respektujte pokyny a jednejte v těchto
případech zvláště obezřetně. Předejte
veškeré pokyny pro bezpečnost práce
rovněž všem osobám, které jsou
pověřeny prováděním prací na zařízení.
Kromě pokynů v tomto provozním
návodu musí být zohledněny obecně
platné bezpečnostní předpisy a předpisy
pro prevenci
úrazů (např. DIN EN 50110, VDE 0105
část 100, BGV A3). PNE 33 0000–6.
Symboly pro bezpečnost práce
Tyto symboly naleznete u všech
pokynů pro bezpečnost práce v
tomto provozním návodu, v nichž
je poukazováno na nebezpečí
ohrožení těla a života.
Výstraha před elektrickým
napětím
Tento speciální symbol pro
bezpečnost práce varuje před
nebezpečími vyvolanými
přítomností elektrického napětí.
Pozor!
Pokyn k pozornosti
Tento pokyn se nachází na
místech tohoto provozního
návodu, kterým je třeba věnovat
obzvláštní pozornost, aby byly
dodrženy směrnice, předpisy,
pokyny a správný průběh prací a
rovněž se zamezilo poškození a
zničení blokovérozvodny.
8
2.3
Všeobecné pokyny pro
bezpečnost práce
Konstrukce a stavba blokových
rozvoden Ormazabal probíhá podle
aktuálního stavu techniky a se
zohledněním všech bezpečnostních
pokynů.
Přesto mohou z těchto blokových
rozvoden vycházet nebezpečí pro osoby
a věcné hodnoty, jsou-li používány nebo
je-li s nimi manipulováno nevyškoleným
personálem nesprávným způsobem,
resp. způsobem odporujícím účelu
použití nebo nejsou-li dodrženy
bezpečnostní předpisy. Proto si musí
každá osoba, která je pověřena
instalací, uvedením blokové rozvodny
do provozu, její obsluhou nebo údržbou,
tento návod přečíst a porozumět mu.
2.3.1 Provoz
2.3.2 Bezpečnostní zařízení
Odpovědnosti při obsluze blokové
rozvodny musí být jasně stanoveny a
dodržovány, aby z hlediska bezpečnosti
nevznikaly žádné nejasné kompetence.
Bezpečnostní zařízení nesmějí být
měněna, demontována nebo uváděna
mimo provoz. Nechráněné součásti
zařízení mohou způsobit život ohrožující
zranění.
Blokovou rozvodnu je třeba před
uvedením do provozu a po provedení
údržby, oprav a změn nechat
zkontrolovat vhodným odborným
personálem ohledně jejího stavu z
pohledu provozně technické a úrazové
bezpečnosti.
Před uvedením do provozu je třeba
osoby, které se nacházejí v nebezpečné
oblasti blokových rozvoden, varovat a
požádat je, aby tento prostor opustili.
Odložené předměty nesmí blokovat
dostupnost ovládacích prvků.
Uživatel smí blokovou rozvodnu
provozovat pouze v bezvadném stavu.
Každou změnu, která ovlivňuje
bezpečnost, je třeba ihned nahlásit
nejbližší odpovědné osobě.
Změny na blokové rozvodně se smějí
provádět pouze po dohodě s firmou
Ormazabal a pod dohledem odborného
personálu.
Odborný personál jsou osoby, které mají
na základě svého odborného vzdělání a
zkušeností dostatečné znalosti v oblasti
elektrotechniky a jsou seznámeny s
příslušnými předpisy pro prevenci úrazů
(BGV A3), směrnicemi a obecně
uznávanými pravidly techniky (např.
ustanovení VDE, normy IEC, normy
DIN).
12294469-08 01.2011
Všechna bezpečnostní zařízení jako
např. kryty musí být vždy funkční, resp.
správně připevněné. Provoz blokové
rozvodny s vadnými bezpečnostními
zařízeními není přípustný.
2.3.3 Pomocné prostředky pro
obsluhu, údržbu a opravu
Budou-li pro obsluhu, údržbu nebo
opravu blokové rozvodny potřeba
pomocné prostředky (nástroje nebo
podobně), musí být ve stavu bezpečném
před způsobením úrazua bezpečně před
způsobením úrazu používány.
Používání pomocných prostředků
jakéhokoliv druhu v rozporu s účelem a
nebezpečným způsobem na blokové
rozvodně není přípustné.
2.3.4 Zákonné předpisy pro prevenci
úrazů
Kromě těchto pokynů pro prevenci úrazů
a pokynů připevněných na rozvodně je
třeba dodržovat místě platné předpisy
pro prevenci úrazů.
9
3
Přeprava a instalace
3.1
Bezpečnostní pokyny pro
přepravu
Při vykládce dodržujte
bezpečnostní pokyny (viz 3.1) a
vždy aktuální předpisy pro
prevenci úrazů.
1. Prostředky pro uchycení
břemena smějí být připevněny
pouze na k tomu určená
místa.
2. Lana, řetězy nebo jiné
prostředky pro uchycení
břemena musí být opatřeny
bezpečnostním hákem.
3. Nesmí být použita žádná
natržená nebo obroušená
lana.
Typy
Hmotnost
blokové
rozvodny
[kg]
Vykládku smějí provádět pouze
zkušené osoby, seznámené s
prací se zvedacím zařízením.
Respektujte přípustnou nosnost
vázacích prostředků a zvedacího
zařízení (zdvihací vozík, jeřáb).
Hmotnost blokové
rozvodny s kanálem
pro tlakovou absorpci
[kg]
Hmotnost
Příslušenství
Objem náplně
SF6
[kg]
[kg]
1,41
GA 1T(K)S1A1
236
326
11
GA 1T(K)S1A1-C
214
–
19
1,41
4. Lana a řetězy nesmějí být
zauzlované.
GA 1T(K)S1A2
246
336
11
1,41
GA 1T(K)S1A2-C
233
–
19
1,41
5. Lana a řetězy nesmějí ležet na
ostrých hranách.
GA 1K1TS-B
236
326
11
1,41
GA 1K1TS-B-C
214
–
19
1,41
6. Používejte pouze lana a
řetězy s dostatečnou
nosností. (hmotnost blokové
rozvodny GA viz Tabulka 1)
GA 3K
265
355
5
1,74
GA 3K-C
234
–
16
1,74
GA 2K1T(K)S
298
388
11
1,74
GA 2K1T(K)S-C
240
–
21
1,74
7. Používejte pouze zvedací
prostředky s dostatečnou
nosností. (hmotnost blokové
rozvodny GA Tabulka 1)
GA 2K2T(K)S
399
489
16
2,46
GA 2K2T(K)S-C
341
–
30
2,46
GA 3K1T(K)S
366
456
11
2,46
GA 3K1T(K)S-C
325
–
24
2,46
8. Nikdy nezvedejte břemena
nad osoby.
GA 4K
354
444
5
2,46
GA 4K-C
313
–
19
2,46
Tabulka 1 Hmotnost typů blokové rozvodny
3.2
Přeprava a vykládka
Zařízení je dodáno zabalené, stojící na
jedné paletě. Je zajištěno upínacími
pásy, připevněnými k paletě
(Obrázek 2).
Nárožní ochrana (lepenka)
Pro přepravu nebo meziuskladnění
použijte prosím opět originální balení a
zajistěte blokovou rozvodnu pásy
(upínacími popruhy) stejným způsobem
jako při dodání.
Upínací pás (upínací popruh)
Přední strana
zařízení
Dejte při upevňování upínacích pásů
pozor, aby nebyly připevněny, jak je
zobrazeno na Obrázek 2, neboť jinak
může dojít k poškozením kabelového
rozvaděče.
Dodržujte při přepravě výstražné
a bezpečnostní pokyny na
blokové rozvodně a obalu!
32572002
Obrázek 2
12294469-08 01.2011
10
3.3
Přejímka zboží a vybalení
Zkontrolujte prosím ihned, zda bloková
rozvodna nevykazuje při dodání
poškození vzniklé při přepravě:
–
z vnějšku rozeznatelné škody musí
řidič potvrdit na přepravním listu.
Škody musí být z pojistných
technických důvodů písemně
oznámeny do 3 dnů (!) dodávajícímu
dopravci.
–
skryté škody mohou být zjištěny
pouze po odstranění obalu. Později
zjištěné škody vzniklé při přepravě
mohou být z naší strany akceptovány
pouze do jednoho týdne.
týdne
–
Odstraňte upínací pásy - bloková
rozvodna je poté nezajištěná.
Podmíněně konstrukcí leží těžiště
blokové rozvodny v oblasti středu
zařízení.
Bloková rozvodna se smí uvázat
pouze za k tomu určené
přepravní úhlovky. Šroubové
spoje přepravní úhlovky
(Obrázek 4) musí být před
zvedánímzkontrolovány, zda
jsou pevně utažené (utahovací
momenty podle kapitoly 8,
Tabulka 11).
Při manipulaci s nezajištěnou
blokovou rozvodnou existuje
nebezpečí převržení!
37250039
Obrázek 3
max 60
Na to je třeba dát zvláště pozor,
když je bloková rozvodna
dopravována do cílové pozice na
místo instalace. Pro umístění
blokové rozvodny do cílové
pozice nesmějí být použity žádné
zvedací prostředky. Mohlo by
dojít k poškození opláštění.
Pro zamezení vzniku poškození může
být bloková rozvodna přepravována s
traverzou (svislé zavěšení) nebo se 2
závěsy (Obrázek 3 a Obrázek 4).
Přitom je třeba délku lana dimenzovat
tak, a jeho úhel náklonu činil max. 60°.
Při překročení úhlu nelze vyloučit
poškození blokové rozvodny.
1115031003
Obrázek 4
12294469-08 01.2011
11
Po usazení blokové rozvodny na místo
instalace odmontujte přepravní úhlovky
a zaslepte závit připevněníúhlovky
znovu šroubem s šestihrannou hlavou.
Pro pozdější přepravu blokové rozvodny
uložte přepravní úhlovky na přístupné
místo.
Pro zaručení pevného držení šroubů při
další montáži přepravních úhlovek musí
být dodržovány utahovací momenty
podle kapitoly 8, Tabulka 11.
/
/
/
/
Kvůli přenosům sil je třeba respektovat
směr montáže přepravních úhlovek
(Obrázek 4).
–
Zkontrolujte úplnost dodávky.
3
Výrobní číslo na dodacím listě musí
souhlasit s výrobním číslem na
výkonovém štítku (Obrázek 5) blokové
rozvodny.
Obrázek 5
3.4
Výkonový štítek (vzor)
Uskladnění
Bloková rozvodna je z výroby zabalená
pro přepravu a uskladnění.
Je třeba ji skladovat pouze v suchých,
čistých prostorách a chráněnou proti
nadměrnému znečištění.
Podmínky prostředí přitom musí
odpovídat IEC 62271-1 / DIN EN 622711, resp. VDE 0670 část 1000, třída
teploty prostředí „mínus 5 vnitřní
prostor“.
1
Výrobní číslo
2
Technické údaje
3
Použité normy
4
Čísla dokumentů příslušných
provozních návodů (němčina/
angličtina)
5
Typ zařízení
6
Datum výroby: měsíc/rok
12294469-08 01.2011
12
3.5
Instalace a montáž
Pro instalaci blokové rozvodny použijte
příslušný plán instalace. Použijte
znázorněné připevňovací otvory pro
zajištění bezpečného stání blokové
rozvodny.
Pro zajištění řaditelnosti všech možností
kombinací blok/pole v rámci
konstrukčních řad GA/GAE (kromě polí
LSF), musí být nárys základny vzdálený
v odstupu 135 mm od stěny!
Při zařazení polí LSF je potřebný
minimální odstup 200 mm.
U varianty s kanálem pro tlakovou
absorpci činí minimální odstup 100 mm.
Upozornění
Je-li zaručeno, že při rozšiřování
rozvodny nebudou použita
žádná:
žádná
- pole GAE -1LSF
- pole měření GAE s
plechovoumříží, lze odstup od
stěny stanovit na 100 mm.
Plochy průniků do podlahy nesmí
být zmenšeny, aby v případě
rušivého světelného oblouku
mohly být horké plyny bezpečně
odvedeny.
Předpokladem pro montáž blokové
rozvodny bez pnutí je rovný a plochý
povrch podlahy. Respektujte údaje DIN
43661. Je třeba dodržet zvláště toleranci
rovinnosti (maximálně 1 mm v rámci
měřené délky 1 m) toleranci přímosti
(maximálně 1 mm na metr a maximálně
2 mm na celou délku lišt základny).
Připevňovací materiál není součástí
dodávky.
Pro připevnění blokové rozvodny na
dvojitou podlahu doporučujeme
následující připevňovací materiál:
–
–
–
–
–
Šroub s šestihrannou hlavou M10
(minimálně M8, třída pevnosti 5.6)
DIN EN ISO 4017
Podložky DIN EN ISO 7093
(strana spínacího pole)
Podložky
DIN EN ISO 7089/7090 (strana
dvojité podlahy), resp. klínové
podložky při připevnění na U-profily
Pružná podložka DIN 127 / DIN 128
Šestihranná matice M10
DIN EN ISO 4032
Při instalaci na beton s pevností ≥ 25 N/
mm² doporučujeme následující
připevňovací materiál:
–
–
–
Plastová hmoždinka Fischer typ S12
Vrut DIN 571-10x80-St
Podložka DIN 125 A10
12294469-08 01.2011
Abyste získali přístup k připevňovacím
otvorům pro montáž, odstraňte
zasouvací clony a kovovéuchycení
kabelu v kabelovém rozvaděči (viz
Kapitola 5).
13
3.6
Plánování pro montáž
Připevňovací otvory Ø 12
3.6.1 Rozměry pro připevnění k
podlaze, 2-polové
2 polové rozvodny
Podlahová dosedací plocha
GA 1T(K)S1A1, GA 1K1TS-B(-C)
V Obrázek 6 jsou zobrazeny rozměry
pro připevnění k podlaze a průniků do
podlahy blokových rozvoden
GA 1T(K)S1A1 a GA 1K1TS-B(-C) při
odlehčení tlaku podle varianty 1 a
varianty 2 (viz Kapitola 3.6.10 Možnosti
montáže).
od
s
50
těn
y
53
0
Obrázek 6
GA1T(K)S1A1-C
V Obrázek 7 jsou zobrazeny rozměry
pro připevnění k podlaze a průniků do
podlahy blokových rozvoden
GA1T(K)S1A1-C při odlehčenítlaku
podle varianty 1 (viz Kapitola 3.6.10
Možnosti montáže).
(rozměrové údaje v mm)
Připevňovací otvory Ø 12
Podlahová dosedací plocha
**
od
stě
ny
Obrázek 7
(rozměrové údaje v mm)
** Upozornění!
Upozornění!
Je-li zajištěno, že nebude
zařazeno žádné pole GAE, lze
rozvodnu s podstavcem
nainstalovat v minimálním
odstupu od stěny 100 mm.
12294469-08 01.2011
**
14
GA 1T(K)S1A2
V Obrázek 8 jsou zobrazeny rozměry
pro připevnění k podlaze a průniků do
podlah blokových rozvoden
GA 1T(K)S1A2 při odlehčení tlaku podle
varianty 1 a varianty 2 (viz Kapitola
3.6.10 Možnosti montáže).
Připevňovací otvory Ø 12
Podlahová dosedací plocha
od
s
50
**
těn
y
53
0
Obrázek 8
GA 1T(K)S1A2-C
V Obrázek 9 jsou zobrazeny rozměry
pro připevnění k podlaze a průniků do
podlah blokových rozvoden
GA 1T(K)S1A2-C při odlehčení tlaku
podle varianty 1 (viz Kapitola 3.6.10
Možnosti montáže).
(rozměrové údaje v mm)
Připevňovací otvory Ø 12
Podlahová dosedací plocha
**
od
stě
ny
Obrázek 9
(rozměrové údaje v mm)
** Upozornění!
Upozornění!
Je-li zajištěno, že nebude
zařazeno žádné pole GAE, lze
rozvodnu s podstavcem
nainstalovat v minimálním
odstupu od stěny 100 mm.
12294469-08 01.2011
15
3.6.2 Rozměry pro připevnění k
podlaze, 3-polové
3 polové rozvodny
Připevňovací otvory Ø 12
Podlahová dosedací plocha
V Obrázek 10 a Tabulka 2 jsou
zobrazeny rozměry pro připevnění k
podlaze a průniků do podlah pro 3polové
blokové rozvodny při odlehčení tlaku
podle variant 1, 2 a 3 (viz Kapitola 3.6.10
Možnosti montáže).
3-polové zařízení
Odlehčení tlaku
A
[mm]
B
[mm]
Varianta 1, varianta 2
50
530
Varianta 3
325
255
U typu zařízení C otvor
odpadá
od
*
stě *
ny
Tabulka 2
Obrázek 10
3.6.3 Rozměry pro připevnění k
podlaze, 4-polové
4 polové rozvodny
Připevňovací otvory Ø 12
Podlahová dosedací plocha
V Obrázek 11 a Tabulka 3 jsou
zobrazeny rozměry pro připevnění k
podlaze a průniků do podlah pro 4polové
blokové rozvodny při odlehčení tlaku
podle variant 1, 2 a 3 (viz Kapitola 3.6.10
Možnosti montáže).
4-polové zařízení
Odlehčení tlaku
A
[mm]
B
[mm]
Varianta 1, varianta 2
50
530
Varianta 3
325
255
(rozměrové údaje v mm)
U typu zařízení C otvor
odpadá
Tabulka 3
Obrázek 11
(rozměrové údaje v mm)
** Upozornění!
Upozornění!
Je-li zajištěno, že nebude
zařazeno žádné pole GAE, lze
rozvodnu s podstavcem
nainstalovat v minimálním
odstupu od stěny 100 mm.
12294469-08 01.2011
**
od
stě
ny
16
3.6.4 Rozměry pro připevnění k
podlaze, 2-polové
2 polové rozvodny
V Obrázek 12 jsou zobrazeny rozměry
pro připevnění k podlaze a průniků do
podlah pro 2-polové blokové rozvodny
při odlehčení tlaku podle varianty 4 (viz
Kapitola 3.6.10 Možnosti montáže).
Připevňovací otvory Ø 12
Podlahová dosedací plocha
Průnik do podlahy
Obrázek 12
(rozměrové údaje v mm)
3.6.5 Rozměry pro připevnění k
podlaze, 3-polové
3 polové rozvodny
V Obrázek 13 jsou zobrazeny rozměry
pro připevnění k podlaze a průniků do
podlahy pro 3-polové blokové rozvodny
při odlehčení tlaku podle varianty 4 (viz
Kapitola 3.6.10 Možnosti montáže).
Připevňovací otvory Ø 12
Podlahová dosedací plocha
Průnik do podlahy
Obrázek 13
(rozměrové údaje v mm)
12294469-08 01.2011
17
3.6.6 Rozměry pro připevnění k
podlaze, 4-polové
4 polové rozvodny
V Obrázek 14 jsou zobrazeny rozměry
pro připevnění k podlaze a průniků do
podlahy pro 4-polové blokové rozvodny
při odlehčení tlaku podle varianty 4 (viz
Kapitola 3.6.10 Možnosti montáže).
Připevňovací otvory Ø 12
Podlahová dosedací plocha
Průnik do podlahy
Obrázek 14
(rozměrové údaje v mm)
12294469-08 01.2011
18
3.6.7 Rozměry 2-polových
2 polových rozvoden
Chladící mříž (volitelně)
Kanál pro tlakovou absorpci (volitelně)
Upozornění: Reléová skříň (300/600/900 mm) volitelně
1)
Hloubka zasouvací clony v poli A1 (pole K)
Obrázek 15
Bloková rozvodna GA 1TS1A1 (všechny rozměry jsou jmenovité rozměry [mm])
(Bloková rozvodna GA 1K1TS-B s identickými vnějšími rozměry, pole K vlevo a pole TS vpravo)
Upozornění: Reléová skříň (300/600/900 mm) volitelně
1)
Hloubka zasouvací clony v poli A1 (pole K)
Obrázek 16
Bloková rozvodna GA 1TS1A1-C (všechny rozměry jsou jmenovité rozměry [mm])
(Bloková rozvodna GA 1K1TS-B-C s identickými vnějšími rozměry, pole K vlevo a pole TS vpravo)
12294469-08 01.2011
19
Chladící mříž (volitelně)
Kanál pro tlakovou absorpci (volitelně)
Upozornění: Reléová skříň (300/600/900 mm) volitelně
Hloubka zasouvací clony v poli A2
1)
Obrázek 17
Bloková rozvodna GA 1TS1A2 (všechny rozměry jsou jmenovité rozměry [mm])
Upozornění: Reléová skříň (300/600/900 mm) volitelně
Hloubka zasouvací clony v poli A2
1)
Obrázek 18
Bloková rozvodna GA 1TS1A2-C (všechny rozměry jsou jmenovité rozměry [mm])
12294469-08 01.2011
20
3.6.8 Rozměry 3-polových
3 polových rozvoden
Chladící mříž (volitelně)
Kanál pro tlakovou absorpci (volitelně)
Upozornění: Reléová skříň (300/600/900 mm) volitelně
1)
Hloubka zasouvací clony v poli K
Obrázek 19
Bloková rozvodna GA 2K1TS (všechny rozměry jsou jmenovité rozměry [mm])
Upozornění: Reléová skříň (300/600/900 mm) volitelně
1)
Hloubka zasouvací clony v poli K
Obrázek 20
Bloková rozvodna GA 2K1TS-C (všechny rozměry jsou jmenovité rozměry [mm])
12294469-08 01.2011
21
Chladící mříž (volitelně)
Kanál pro tlakovou absorpci (volitelně)
Upozornění: Reléová skříň (300/600/900 mm) volitelně
1)
Hloubka zasouvací clony v poli K
Obrázek 21
Bloková rozvodna GA 3K (všechny rozměry jsou jmenovité rozměry [mm])
Upozornění: Reléová skříň (300/600/900 mm) volitelně
1)
Hloubka zasouvací clony v poli K
Obrázek 22
Bloková rozvodna GA 3K-C (všechny rozměry jsou jmenovité rozměry [mm])
12294469-08 01.2011
22
3.6.9 Rozměry 4-polových
4 polových rozvoden
Chladící mříž (volitelně)
Kanál pro tlakovou absorpci (volitelně)
Upozornění: Reléová skříň (300/600/900 mm) volitelně
1)
Hloubka zasouvací clony v poli K
Obrázek 23
Bloková rozvodna GA 3K1TS (všechny rozměry jsou jmenovité rozměry [mm])
(Blokové rozvodny GA 4K a GA 2K2TS s identickými vnějšími rozměry)
Upozornění: Reléová skříň (300/600/900 mm) volitelně
1)
Hloubka zasouvací clony v poli K
Obrázek 24
Bloková rozvodna GA 3K1TS-C (všechny rozměry jsou jmenovité rozměry [mm])
(Blokové rozvodny GA 4K-C a GA 2K2TS-C s identickými vnějšími rozměry)
12294469-08 01.2011
23
3.6.10 Možnosti montáže
Pozor!
Pozor!
Varianta 2
(typy GA...; 2-, 3- a 4-polové)
Varianta 1
(typy GA... a GA...-C; 2-, 3- a 4-polové)
Dejte při montáži pozor, aby se
nepoškodila průtržná pojistka ve dně
plynové nádrže.
Tato membrána se otevře v případě
rušivého světelného oblouku. Přitom
unikající plyny je třeba odvést, jak je
zobrazeno na Obrázek 25.
(volitelně)
Varianta 1
– Dno pole otevřené
– Odlehčení tlaku v kabelovém
příkopě/dvojité podlaze
Varianta 2
– Dno pole otevřené
– Odlehčení tlaku přes zadní
plechovou mříž do prostoru ležícího
vzadu a rovněž do kabelového
sklepa
Varianta 3
– Dno pole uzavřené
– Odlehčení tlaku přes kovový
absorbér a zadní plechovou mříž do
prostoru rozvodny
Kabelový příkop/
dvojitá podlaha
Kabelový sklep
Varianta 3
(typy GA...; 3- a 4-polové)
Varianta 4
– Dno pole uzavřené
– Odlehčení tlaku přes kovový
absorbér a zadní kanál pro tlakovou
absorpci do prostoru rozvodny
Varianta 4
(typy GA...; 2-, 3- a 4-polové)
Kovový absorbér
Kabelový příkop musí vykazovat
definovaný minimální průměr. Pro
volitelné odlehčení tlaku kabelového
příkopu platí jako zjednodušený vzorec:
– až 3 pole:
1 plechová mříž (400x600 mm)
– od 4 polí:
1 druhá plechová mříž stejné
velikosti.
Uspořádání plechových mříží dodaných
zákazníkem je třeba zvolit tak, aby byly
kabelové příkopy rozdělené
rovnoměrně.
Pro zvýšení stability lze rozvodnu
připevnit na zadní stěně stanice dvěma
ocelovými úhlovkami (nejsou součástí
dodávky). Využijte k tomu šroubové
spoje přepravního zařízení.
Při plánování stanice, resp. instalace
vám budeme rádi nápomocni.
Kabelový příkop/
dvojitá podlaha
Chladící mříž
Obrázek 25
Konstrukce budovy a prostoru rozvodny
musí odolat očekávatelným
mechanickým zatížením a vnitřnímu
tlaku způsobenému elektrickým
obloukem zkratu.
12294469-08 01.2011
Doporučuje se provést příslušné
výpočty.
Výpočty tlaku vztahující se k rozvodně
lze poptat v oddělení prodeje firmy
Ormazabal GmbH v rámci služeb.
24
3.7
Umístění přívodů pro napájení
pomocných obvodů
Při pokládání přívodního vedení pro
napájecí napětí motorového pohonu a
pomocných a řídicích obvodů je třeba
provést následující montážní práce:
Násuvná svorka
Krycí plech
1
1
4
Upozornění!
Upozornění!
Na blokových rozvodnách s
nasazenou reléovou skříní je
plánován kabelový přívod v jejím
stropě, resp. v její boční stěně. V
tomto případě odpadají
následující montážní kroky.
3
Čelní plech
2
Zátka pro vnitřní
nastavení
Při provádění prací na otevřeném
pohonu výstupního pole
transformátoru se musí
akumulační pohon nacházet v
uvolněném stavu. Případné
spuštění pohonu může vést k
těžkým zraněním!
–
Odstraňte z krycího plechu šrouby se
šestihrannou hlavou (2x).
–
Odstraňte všechny šrouby s
čočkovitou hlavou s křížovou
drážkou (6x) v horní oblasti čelního
plechu (Obrázek 26/1).
–
Vytáhněte čelní plech několik
milimetrů dopředu (Obrázek 26/2).
–
Vyzvedněte krycí plech za čelním
plechem (Obrázek 26/3).
–
Vytáhněte krycí plech z násuvných
svorek (Obrázek 26/4).
Šroub se šestihrannou
hlavou
Zátka pro
přívodní vedení
Zátka zakrytí
Svěrací plech
12258929 04 11
Obrázek 26
V boční stěně rámu zakrytí jsou vsazeny
pružné zátky, které zaručují provedení
kabelu chráněné proti prachu a vlhkosti.
Pro přizpůsobení průměru kabelu
použijte dělicí spáry zátek.
12294469-08 01.2011
25
3.7.1 Schémata zapojení jednotlivých
montážních skupin
Lišta pomocných spínačů
Odpínač zátěže
Obrázek 28 ukazuje uspořádání
pomocných spínačů pro odpínač zátěže
a zemnicí spínač na nosiči pohonu.
Obrázek 27 a Obrázek 29 až
Obrázek 31 zobrazují schémata
zapojení jednotlivých montážních
skupin.
Doplňující relevantní údaje pro kabeláž
blokové rozvodny zjistíte v přiložených
podkladech pro zapojení.
Lišta pomocných spínačů
Zemnicí spínač
Nosič pohonu
Řídicí vačka
Spínací hřídel
3
9
8
10
1115031020
1115031061
Obrázek 28
Obrázek 27
Odpínač zátěže
1
5
1
7 9 11 13 15 17
F1
L
2
7
3
S 12
P
2 6
1)
8 10 12 14 16 18
2)
1
7
5
2
1)
4
8
2)
3
1
9
Zemnicí
spínač
2
6
8 10
Pomocný spínač
Spoušť na
Pomocný spínač
pracovní proud hlášení vybavení
Snímač
hustoty* nebo
tlakový spínač
(volitelně)
* Snímač hustoty je rovněž k dostání se 2 přepínači (2 spínací body)
1115031021
Obrázek 29
Schéma zapojení transformátorového spínače (pole TS)
12294469-08 01.2011
26
Odpínač zátěže
1
5
7
9 11 13 15 17
2
6
8 10 12 14 16 18
1
5
7
9
Zemnicí spínač
2
6
8 10
Pomocný spínač
1115031022
Obrázek 30
Schéma zapojení kabelového spínače (pole K)
Zemnicí spínač
1
5
7
9
2
6
8 10
Pomocný spínač
1115031023
Obrázek 31 Schéma zapojení zemnicího spínače (pole 1A1/1A2)
12294469-08 01.2011
27
3.8
Přípojka výkonových kabelů
K připojení výkonových kabelů se
prosím řiďte následujícím postupem:
–
Vyjměte zasouvací clonu
(viz Kapitola 5, „Obsluha“).
–
Demontujte Z-profil.
–
Pouze u varianty s plechovým dnem:
Odstraňte přední plechové dno a
gumové kabelové průchodky.
Nasuňte gumové kabelové
průchodky na připojované výkonové
kabely.
–
Veďte výkonové kabely přes průnik
podlahy, upravte jejich délku, uložte
a namontujte kabelovou zástrčku
nebo kabelový adaptér podle údajů
příslušného výrobce.
–
Pouze u varianty s plechovým dnem:
Výkonové kabely s gumovými
průchodkami zaveďte do vybrání
zadního plechového dna.
–
Připojte výkonové kabely k poli.
–
Výkonové kabely zafixujte
kabelovými sponami na kovovém
uchycení kabelu.
–
Namontujte uzemňovací kabel k
uzemňovacím bodům kovového
uchycení kabelu.
–
Pouze u varianty s plechovým dnem:
Znovu namontujte přední plechové
dno. Dejte přitom pozor, aby byly
gumové kabelové průchodky
správně vsazené mezi plechovými
dny.
–
Znovu namontujte Z-profil.
Kovové uchycení
kabelu
Uzemňovací bod
Kabelová
spona
Výkonový kabel
Zadní podlahový plech
(volitelně)
Z-profil
Gumová kabelová
průchodka
Přední podlahový
plech (volitelně)
12240443 06 03
Obrázek 32
12294469-08 01.2011
28
3.9
Uzemnění
Uzemnění blokové rozvodny je třeba
provést podle zadání DIN VDE 0141/
101.
Bloková rozvodna je opatřena
uzemňovací lištou, která probíhá po celé
její délce rozvodny (Obrázek 33, levé
kabelové pole).
Pro zaručení elektricky vodivého spojení
kovového opláštění jsou uzemňovací
lišta a opláštění navzájem
sešroubované kontaktními kotouči. Tím
je zaručeno, že parazitní proudy v
případě zemního zkratu nebo dvojitého
zemního spojení budou bezpečně
odvedeny k zemnicí přípojce.
V uzemňovací liště je v každé oblasti
pole namontováno šroubové spojení
(M12) pro připojení zemnicího vedení
pro vytvoření provozního uzemnění.
Pro usnadnění montáže zemnicího
vedení jsou na uzemňovacích bodech
uzemňovací lišty a kovovém uchycení
kabelu vloženy nýtovací matice.
Na kovovém uchycení kabelu jsou
uzemňovací body (M12) osazeny
koncovkami kabelů kabelových stínění.
Kovová uchycení kabelu jsou opatřena
dodatečnými volně osaditelnými
uzemňovacími body.
Uzemňovací lišta
Provozní uzemnění
Kovové uchycení kabelu
Uzemňovací body
Obrázek 33
12294469-08 01.2011
29
4
Technický popis
4.1
Popis blokové rozvodny
Odpínač vývodu na transformátor
Bloková rozvodna izolovaná SF6
typu GA se vyznačuje následně
popsanými vlastnostmi.
Odpínač vývodu na transformátor se od
odpínače odlišuje následujícími
komponenty:
Primární spínací zařízení, jakož i
přípojnice jsou zamontovány ve
společné plynové nádrži. Jako izolační a
hasicí médium se používá fluorid sírový
(SF6).
Blokovou rozvodnu lze vystavit
jmenovitému napětí 25 kV s jmenovitým
provozním proudem 630 A.
–
Bezúdržbový akumulační pohon
–
Uvolnění pojistkou HH a
uvolňovacím mechanismem.
Bloková rozvodna je:
– zapouzdřená v kovovém opláštění,
– nenáročná na údržbu,
– použitelná pro náročné klimatické
podmínky,
– typově ověřená.
Bloková rozvodna GA je standardně
provedena se dvěma kabelovými poli a
jedním výstupním polem transformátoru.
Napojení na rozvodnou síť se provádí
přes odpínače v kabelových polích.
Napojení ke spotřebiči se provádí přes
výstupní pole transformátoru k síťovému
transformátoru.
Bloková rozvodna odpovídá zadáním
aplikovatelných norem a předpisů, jakož
i zákonných ustanovení. Výroba
rozvoden podléhá směrnici kvality
ISO 9001.
Odpínač zátěže kabelového pole
Odpínač zátěže se skládá z
následujících základních komponentů:
–
Třípolohový přepínač / integrovaný
zemnicí spínač odolný při zapínání
–
Zhášení elektrického oblouku
zhášecí cívkou
–
Bezúdržbový pružinový pohon
–
Žádný dodatečný tvůrce
rozpojovacích vzdáleností není
potřebný, neboť dráha mezi
otevřenými kontakty není skrz
izolační hmotu přemostěná
–
SF6 jako izolační a zhášecí plyn.
Komponenty zařízení jako kryt pohonu s
pohony, kabelový rozvaděč a podstavec
jsou modulárně namontované na
plynové nádrži (viz Obrázek 1).
Kabelový rozvaděč je tlakuvzdorný a je
kovovými stěnami rozdělený na pole.
Díky tomu lze v přípojném pásmu
uzemněného pole provádět práce,
zatímco sousední pole vedou napětí.
Blokovou rozvodnu lze volitelně pro
zvýšenou ochranu osob provést odolnou
proti rušivému světelnému oblouku.
Vnější stěny a kryty kabelového
rozvaděče a zasouvací clony se pak
provádějí zesílené.
Plynová nádrž je zesílená ochrannými
plechy proti propálení na ochranu při
vnitřních závadách.
Pro případ vnitřní závady je nárůst tlaku
v plynové nádrži omezen průtržnou
pojistkou (ve dně plynové nádrže).
Průtržná pojistka, napnutá kovová fólie s
malou hmotností, se otevírá při přetlaku
plynové nádrže 200 kPa. Otvor vzniklý
vytlačenou kovovou fólií řídí odbourání
tlaku horkých plynů cíleně do prostoru
pod plynovou nádrží SF6, dále, jak je
popsáno v Kapitola 3.6.10 Možnosti
montáže.
Zasouvací clony tlakuvzdorně uzavírají
oblast připojení kabelů jednotlivých polí.
Zasouvací clona se nasadí na nýty s
plochou hlavou bočních stěn polí, poté
se zasune kolmo dolů a tím se zaaretuje
na kabelovém rozvaděči.
Volitelně lze zasouvací clony opatřit
průzory.
12294469-08 01.2011
Jednotlivá pole blokové rozvodny jsou z
bezpečnostních důvodů standardně
opatřena různými blokovacími
zařízeními.
Blokování spínačů:
Blokování proti nepovolenému
sledu spínání mezi ovládacímu
hřídeli pole
Blokování zasouvací clony:
Blokování proti nepovolenému
odstranění zasouvací clony v
provozu
Zpětné blokování (volitelně):
Blokování proti nepovolenému
zapnutí odpínače zátěže nebo
vypnutí zemnicího spínače při
odstraněné zasouvací cloně
Bližší údaje k tomu v Kapitola 4.5.
Všechny aktivní součásti se nacházejí v
plynové nádrži naplněné izolačním
plynem SF6. Přívod, resp. odvod energie
probíhá přes průchodky z odlévací
pryskyřice podle DIN EN 50181.
Podle posouzení provozovatele je třeba
nasadit T-připojovací garnitury pro
průchodky podle DIN EN 50181 typu
630 A s vnějším kónusem a šroubovým
kontaktem M16 (viz Kapitola 8.5).
Ovládací a indikační prvky blokové
rozvodny jsou přehledně uspořádané na
čelním plechu.
Ukazatel spínací polohy a ovládací
hřídele jsou integrované ve slepém
schématu zapojení. Čelní stěna je
standardně osazená zámkovými
uzávěry a štítky identifikace polí.
Kapacitní systém zkoušení napětí a
indikátor zkratu (volitelně pro kabelová
pole) jsou zařazené v oblasti spínání
jednotlivých polí. Na čelním plechu je
veškerá symbolika týkající se
uzemňovacího obvodu v červené barvě,
symbolika týkající se obvodu hlavního
proudu je v barvě černé.
Díky formě barevného podkladu čelního
plechu jsou veškeré prvky příslušného
spínacího pole přehledně uspořádané.
30
4.2
Blokové rozvodny provedení
Bloková rozvodna je k dostání v
provedení vysokém 1400 mm (typ GA...)
a v provedení vysokém 1050 mm (typ
GA...-C) pro průchozí a neprůchozí
rozvodné prostory, resp. kioskové
distribuční rozvodny.
Bloková rozvodna je 2 až 4polová a
může být provedena např. v
následujících kombinacích polí:
2polová
3polová
4polová
GA 1T(K)S1A1
GA 1T(K)S1A1-C
GA 1T(K)S1A2
GA 1T(K)S1A2-C
GA 1K1TS-B
GA 1K1TS-B-C
GA 3K
GA 3K-C
GA 2K1T(K)S
GA 2K1T(K)S-C
GA 2K2T(K)S
GA 2K2T(K)S-C
GA 3K1T(K)S
GA 3K1T(K)S-C
GA 4K
GA 4K-C
Různé typy GA:
A1
Kabelové připojovací pole se 3
průchodkami pro připojovací
kabel a pohon zemnicího
spínače
A2
Kabelové připojovací pole se 6
průchodkami pro připojovací
kabel a pohon zemnicího
spínače
K
Kabelové pole s pohonem
odpínače zátěže a zemnicího
spínače (odpínač bez
volnoběžky)
KS
Výstupní pole transformátoru s
pohonem odpínače zátěže a
zemnicího spínače (odpínač bez
volnoběžky)
TS
S výjimkou zařízení s kanálem pro
tlakovou absorpci a zařízení typu C
(výška = 1050 mm) lze blokové
rozvodny GA volitelně vybavit plechovou
mříží v zadní stěně podstavce.
Různé možnosti montáže jsou popsány
v Kapitola 3.6.10 Možnosti montáže.
Volitelně mohou být pohony osazeny
motorovými pohony pro
dálkové zapínání a vypínání. Pro
dálkové vypnutí lze do výstupních polí
transformátoru volitelně namontovat
spouště pro pracovní proud a signální
kontakty uvolnění.
Je-li bloková rozvodna osazena
motorovými pohony, lze na skříň pohonu
namontovat reléovou skříň pro umístění
sekundárního vybavení.
Reléové skříně se osadí specificky podle
zakázky a mohou se lišit podle
následujícího popisu:
–
–
–
–
–
–
Připojovací svorkovnice,
Dálkově ovládané relé pro
ZAPÍNÁNÍ, resp. VYPÍNÁNÍ k
ovládání odpínače zátěže
Automaty k zajištění motorů a
řídicího obvodu,
Přepínač místního - dálkového
ovládání,
Tlačítka pro ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ
odpínače zátěže motorovým
pohonem,
Kompletní kabeláž připravená k
připojení k elektrickým konstrukčním
prvkům zařízení GA, jako:
motor, pomocný spínač,
spoušť na pracovní proud,
signální kontakty uvolnění,
indikátor zkratu.
A1
1115031024
Obrázek 34
K
1115031025
Obrázek 35
KS
Výstupní pole transformátoru s
pohonem odpínače zátěže a
zemnicího spínače (odpínač s
volnoběžkou pro uvolnění přes
pojistkovou vložku HH, spoušť
na pracovní proud )
A2
TS
1115031026
Obrázek 36
12294469-08 01.2011
31
4.3
Třípolohový přepínač
(pole K/KS/TS)
7
Odpínač zátěže je konstruován jako
třípolohový přepínač. S pouze jedním
spínacím prvkem (spínacím nožem) lze
spínat polohy ZAPNUTO-VYPNUTOUZEMNĚNO.
10
5
3
Obrázek 37 ukazuje schematickou
konstrukci třípolohového přepínače.
6
9
11
Technická konstrukce třípolohového
přepínače (spínací nůž) je jednoduchá a
spolehlivá. V každé fázi působí pár
spínacích nožů, navzájem kolmo
řazených v plynové nádrži, který
vystupuje na kontaktní členy.
Kontaktní členy a spínací nože jsou
opatřeny materiálem odolným proti
opálení a málo podléhajícím opotřebení.
Díky tomu mají spínací prvky vysokou
životnost. Životnost odpínače je závislá
na počtu vypnutí zkratem (viz Kapitola 8,
„Technické údaje“).
V poloze odpínače VYPNUTO je
rozpojovací vzdálenost tvořena bez
přemostění izolační hmoty.
4
2
1
1115031027
Obrázek 37
8
Pevné kontaktní členy jednotlivých
spínacích zařízení jsou spojené s
přípojnicí.
Spínací nože jsou spojené s
průchodkami. Přes pohon je ovládána
jednotka zemnicí kontakt/ovládací hřídel
a přenáší otáčivý pohyb přes spojovací
tyč na spínací nože.
Pro odpínač zátěže se jako zhášecí
zařízení používá zhášecí cívka. Zhášecí
zařízení při vypínacím pohybu spínacího
nože z polohy spínání ZAPNUTO do
VYPNUTO způsobí chlazení a přerušení
světelného oblouku vzniklého při
oddělení kontaktů. Tím po krátké době
zhášení dojde k přerušení proudu.
Zhášecí cívka je dimenzována pro
spínací schopnost odpínačů.
8
10
5
3
11
1
4
2
1115031028
Obrázek 38
4.3.1 Dvoupolohový přepínač
(pole 1A1/1A2)
Dvoupolohový přepínač odpovídá v
podstatě třípolohovému přepínači pro
pole K/TS. Rozdíl spočívá v tom, že jsou
průchodky spojené s přípojnicí přímo
přes měděné přípojnice (Obrázek 38).
Tím je možné výhradně připojení
zemnicího spínače.
12294469-08 01.2011
1
Průchodka
2
Plynová nádrž
3
Spínací nůž
4
Spojovací tyč
5
Jednotka zemnicí kontakt/
ovládací hřídel
6
Kontaktní člen (hlavní proudová
trasa)
7
Zhášecí zařízení
8
Přípojnice
9
Spínací poloha: ZAPNUTO
10
Spínací poloha: VYPNUTO
11
Spínací poloha: UZEMNĚNO
32
4.4
Pohon
4.4.1 Všeobecně
11
Blokové rozvodny jsou standardně
vybaveny kabelovými poli a výstupními
poli transformátoru (např. GA 2K1TS
nebo GA 3K).
Všechny díly pohonu ohrožené
korozí jsou galvanicky pozinkované.
10
12
9
8
Kabelová pole jsou osazená pružinovým
pohonem (K-pohon), výstupní pole
transformátoru je osazeno pružinovým
pohonem s akumulátorem energie
(TS-pohon).
7
Pohon TSK přepíná odpínač zátěže a
zemnicí spínač výstupního pole
transformátoru do spínací polohy
ZAPNUTO a VYPNUTO.
Akumulátor energie pohonu TS přepíná
odpínač zátěže ze spínací polohy
ZAPNUTO do VYPNUTO. Uvolnění
akumulátoru energie probíhá
prostřednictvím pojistkové vložky HH,
spínací páky nebo spouště na pracovní
proud.
Funkce ovládacích hřídelů a jejich
uspořádání lze zjistit na slepém
schématu zapojení na čelním plechu.
4.4.2 Pohon K
Pro kabelová pole se používá pružinový
pohon (pohon K) s kombinovaně
působící tlačnou pružinou. Pohon se
namontuje na nosič pohonu tvaru U,
který je uložen s ovládacím hřídelem
odpínače zátěže na pravé straně a
ovládacím hřídelem zemnicího spínače
na levé straně v třemenech nosiče
pohonu v kluzných ložiscích.
Mezi oběma ovládacími hřídeli pracuje
tlačná pružina na čepovém vedení, které
je na každém ovládacím hřídeli otočně
uloženo pomocí dvou svařovaných
spojek. Oba ovládací hřídele jsou duté
hřídele s integrovanou zábranou
propružení, která při vypnutí zabraňuje
propružení spínacích nožů k
protilehlému kontaktu třípolohového
přepínače.
6
1
Pohon K přepíná odpínač zátěže a
zemnicí spínač kabelového pole do
spínací polohy ZAPNUTO a VYPNUTO.
5
2
4
3
32572025
Obrázek 39
1
Ovládací hřídel zemnicího spínače
2
Tlačná pružina odpínače zátěže / zemnicího spínače
3
Ovládací hřídel odpínače zátěže
4
Sáňky ukazatele spínací polohy
5
Táhlo blokování zasouvací clony
6
Řídicí tyč odpínače zátěže
7
Spínací hřídel
8
Hnací páka
9
Řídicí tyč zemnicího spínače
10
Zábrana propružení zemnicího spínače
11
Nosič pohonu
12
Zábrana propružení odpínače zátěže
Tyto zábrany se při zavedení spínací
páky (proti tlaku pružiny) do ovládacího
hřídele odjistí.
Přenos otočného pohybu ovládacích
hřídelů na spínací hřídel vertikálně
procházející skrz plynovou nádrž
probíhá prostřednictvím řídicích tyčí.
Řídicí tyče jsou na spojkách s řídicími
vačkami na ovládacích hřídelích otočně
uložené na čepových spojích.
12294469-08 01.2011
Hnací páka horizontálně připevněná na
spínacím hřídeli působí jako opěrné
ložisko obou řídicích tyčí. Unašeče
připevněné na koncích řídicích tyčí
čepovými spoji jsou provedeny s
volnoběhem, aby se během spínání
navzájem odpojily. Přes hnací páku je
řízena jednotka ukazatele spínací
polohy namontovaná na nosiči pohonu.
33
4.4.3 Pohon TS
Výstupní pole transformátoru jsou
standardně provedena s pružinovým
pohonem s akumulátorem (pohon TS).
Akumulátor pohonu se aktivuje
uvolněním pojistky. Na ukazateli spínací
polohy odpínače se zobrazí hlášení
UVOLNĚNO.
12
13
14
15
Konstrukce pohonu TS odpovídá dříve
popisovanému pohonu K. Každý
ovládací hřídel je zde však osazen
tlačnou pružinou. Zábrana propružení
zemnicího spínače je integrovaná v
akumulátoru. Akumulátor je jednotka
volně se otáčející na ovládacím hřídeli
odpínače. V zásadě se skládá ze
spouštěcí západky, akumulační tažné
pružiny a řídicí tyče.
Během pnutí tlačné pružiny (otáčení
doleva) se zaaretuje váleček spouště,
otočně uložený na jednotce tlačné
pružiny, na čelní straně spouštěcí
západky. Otočením ovládacího hřídele
doprava se uvolní tlačná pružina a
předepne akumulační tažnou pružinu.
Uvolnění akumulátoru proběhne aktivací
pojistky
pojistkovou vložkou HH. Přitom
uvolňovací hřídel, který je spojený s
uvolněním pojistky, uvolní spouštěcí
západku. Spouštěcí západka tlačí přes
řídicí vačku váleček spouště z jeho
aretace na akumulátoru.
Volitelně může být k tomuto
uvolňovacímu hřídeli připojena spoušť
pracovního proudu, která, je-li
aktivována, uvolní akumulátor stejným
způsobem, jako uvolnění pojistky.
Akumulátor se uvolní, odpínač je
přepnutý do polohy VYPNUTO. Při
ručním vypnutí spínací pákou bude
jiným pákovým systémem vytlačen
váleček spouště ze své aretace na
akumulátoru.
Volitelně mohou být výstupní pole
transformátoru provedena i bez uvolnění
pojistky. Pak bude toto pole opatřeno
pohonem pro kabelová pole (pohon K).
11
10
9
1
7
8
6
2
5
3
4
32572026
Obrázek 40
1
Ovládací hřídel zemnicího spínače
2
Sáňky ukazatele spínací polohy
3
Spouštěcí západka
4
Akumulační tažná pružina
5
Ovládací hřídel odpínače zátěže
6
Zábrana propružení zemnicího spínače
7
Váleček spouště
8
Táhlo blokování zasouvací clony
9
Řídicí tyč
10
Spínací hřídel
11
Hnací páka
12
Nosič pohonu
13
Řídicí tyč zemnicího spínače
14
Tlačná pružina zemnicího spínače
15
Tlačná pružina odpínače
12294469-08 01.2011
34
4.4.4 Motorový pohon (volitelně)
Systém motorového pohonu
(Obrázek 41) lze volitelně namontovat
pro všechny typy pohonů - i dodatečně.
Přitom jsou zohledněna všechna
stejnosměrná a střídavá napětí.
Pro podrobnosti viz:
„Systém motorového pohonu pro
rozvodny izolované SF6 typu GA / GAE
– Pole odpínače K, TS
– Pole odpínače LSF“
Objednací č. 12294470.
32572027
Obrázek 41
4.5
Blokování spínacího pole
Pole rozvodny jsou standardně opatřena
následujícími blokováními.
Blokování spínačů
– mezi odpínačem a zemnicím
spínačem
Blokování zasouvací clony
– mezi zemnicím spínačem a
zasouvací clonou. U konfigurace
pole 2A11K(T)S je zasouvací clona v
levém poli A nezablokovaná.
12294469-08 01.2011
Zpětné blokování (volitelně)
– mezi zámkem a odpínačem
(kabelové pole)
– mezi zámkem a zemnicím spínačem
(výstupní pole transformátoru,
Obrázek 43)
Blokování spínačů a blokování
zasouvací clony se aktivuje, resp.
deaktivuje přes pákové a tyčové pohony
během procesu spínání.
35
Blokování spínačů (Obrázek 43)
Blokování mezi odpínačem a zemnicím
spínačem se provádí prostřednictvím
plechu ukazatele spínací polohy,
přičemž se dolů prodloužený plechový
jazýček bočně zasune do vodorovného
frézovaného vybrání ovládacího hřídele
(zemnič/odpínač). Přitom se uzavře
vždy protilehlý zásuvný
otvor pro spínací páku (ovládací hřídel),
který je přepnut do polohy ZAPNUTO.
Je-li ovládací hřídel zemniče přepnut do
polohy ZAPNUTO, ovládací hřídel
odpínače pole se uzavře (a opačně).
Jsou-li oba ovládací hřídele přepnuty do
polohy VYPNUTO, jsou zásuvná otvory
obou ovládacích hřídelích neuzavřené.
Blokování zasouvací clony (Obrázek 42)
Při zablokování zasouvací clony se čep
posune do vybrání zásuvné clony. K
vytažení čepu řízeného pohonem ze
zasouvací clony dojde teprve tehdy,
když bude zemnicí spínač přepnut do
polohy ZAPNUTO. Zasouvací clonu lze
odebrat.
Zpětné blokování (volitelně)
(Obrázek 43)
Zpětné blokování se zapíná, resp.
vypíná klíčem obrtlíku prostřednictvím
obrtlíku v zasouvací cloně přes tyčový
pohon. Při zavření/otevření zasouvací
clony se současně aktivuje/deaktivuje
zpětné blokování.
Plechový jazýček (před plechem
ukazatele spínací polohy) se bočně
otočí do vodorovného frézovaného
vybrání ovládacího hřídele a uzavře
zásuvný otvor pro spínací páku. V
kabelovém poli uzavírá plechový
jazýček při otevřeném obrtlíku ovládací
hřídel odpínače a zabraňuje tomu, aby
mohl být při vyjmuté zasouvací cloně
zapnut odpínač.
Pouze zemnicí spínač lze pro zkoušku
kabelu vypnout i při odstraněné
zasouvací cloně.
Ve výstupním poli transformátoru
uzavírá plechový jazýček při otevřeném
obrtlíku ovládací hřídel zemniče a
zabraňuje tomu, aby mohl být při
vyjmuté zasouvací cloně vypnut zemnicí
spínač.
Funkce zámku:
– Přetočte zámek doprava až k
dorazu!
Zasouvací clona je uzavřená,
plechový jazýček uvolňuje
zásuvnýotvor ovládacího hřídele.
–
Přetočte zámek doleva až k dorazu!
Zasouvací clona je otevřená,
plechový jazýček uzavírá zásuvný
otvor ovládacího hřídele.
Plech ukazatele spínací polohy
Ovládací hřídel
Odpínač zátěže
Ovládací hřídel zemnicího spínače
32572029
Obrázek 42
Vypínací cívka
Plechový jazýček
pohonu TS
(zpětné blokování)
Obrázek 43
Pohon TS
12294469-08 01.2011
Aktivace přes
zámek
Zdvihací magnet
Zábrana propružení
32572028
36
4.6
Plynová nádrž
Připojení výkonových kabelů do
kabelových polí se provádí v
průchodkách z odlévací pryskyřice s
vnějším kónusem (podle DIN
EN 50181), které jsou vyzkoušeny na
dodržení maximálně přípustných hodnot
dílčího výboje.
Výstupní pole transformátoru jsou v
každé fázi osazeny jednou horní a
jednou dolní průchodkou.
Měděné přípojnice spojují třípolohový
přepínač s kabelovými průchodkami/
průchodkami horního pojistkového
pouzdra.
Dolní pojistkové pouzdro je zafixované k
dolní průchodce, která funguje jako
druhý zemnič.
Tři měděné přípojnice probíhají na zadní
stěně uvnitř plynové nádrže a navzájem
spojují vždy jednotlivé fáze všech polí.
Záruka za bezpečnou funkci
zapečetěného tlakového systému
předpokládá optimální zpracování
mechanických konstrukčních dílů a
rovněž těsnost nádrže. Plynová nádrž je
zhotovená z jakostní oceli. Průchodky,
těsnicí příruba spínací hřídele a průtržná
pojistka jsou utěsněny kulatými těsnicími
kroužky proti nádrži. Otáčivý spínací
hřídel z jakostní oceli třípolohového
přepínače je utěsněn dvojitě párovanými
radiálními těsnicími kroužky proti nádrži.
Každá bloková rozvodna se po
vyčerpání vzduchu naplní plynem SF6
podle IEC 60376. Dodatečné přidání
AL2O3 absorbuje
nejmenší částečky vlhkosti a neustále
regeneruje SF6. Zkouška těsnosti
provedená podle IEC 62271-200 je
důkazem, že přípustná míra netěsnosti
(10 -7 mbar I/s) hermeticky zavařené
nádrže není překročena.
4.7
Ukazatel tlaku plynu
4.8
Indikace tlaku plynu se provádí
manometrem tlakoměrné krabice,který
je s nádrží spojený přes zpětný ventil.
Manometr je za normálních podmínek
prostředí odolný proti korozi. Rozsah
stupnice (Obrázek 44) je rozdělen do
dvou měřicích rozsahů.
= červená
= zelená
Tlakový spínač/snímač hustoty
(volitelně)
Volitelně lze rozvodnu vybavit tlakovým
spínačem, resp. teplotně
kompenzovaným snímačem hustoty,
který na pomocný proudový obvod
působí jako rozpínač, pro dálkový
dohled.
Dolní spínací bod tlakového spínače,
resp. teplotně kompenzovaného
snímače hustoty je 106 kPa abs.
Klesne-li tlak v plynové nádrži na
106 kPa abs., hlásí tlakový spínač, resp.
teplotně kompenzovaný snímač hustoty
pokles tlaku.
Dolní spínací bod tlakového spínače,
resp. teplotně kompenzovaného
snímače hustoty odpovídá přechodu k
červenému měřicímu rozsahu na
stupnici ukazatele tlaku plynu.
Obrázek 44
Červená: Není připraveno k
zapnutí!
Zelená: připraveno k zapnutí
Před každou spínací operací musí být
zkontrolován ukazatel tlaku plynu a tím
náplň plynu v nádrži.
12294469-08 01.2011
Tlakový spínač, resp. teplotně
kompenzovaný snímač tlaku je
připevněn společně s ukazatelem tlaku
plynu na zpětném ventilu.
37
4.9
Kapacitní systém zkoušenínapětí
Ke zjištění nepřítomnosti napětí je v
čelním plechu v oblasti každého pole
zaintegrován kapacitní spojovací díl
(měřicí lišta, Obrázek 45), pevně
propojený se spínacím polem.
Zde se jedná o systém HR- podle
VDE 0682, část 415 a IEC 61243-5.
Měřicí lišta sestává z plastového
pouzdra, v němž jsou odlité vsazeny
všechny elektronické součástky.
Zkušební zásuvky nacházející se v
měřicí liště umožňují zasunutí běžných
zkoušeček napětí.
Spojovací elektroda uvnitř každé
průchodky představuje v sériovém
zapojení s dolním kondenzátorem
kapacitní dělič napětí.
Spojovací díl je třeba v pravidelných
intervalech (cca každých 6 let) podrobit
opakované zkoušce. Toto je třeba
provést při provozním napětí vhodnými
zkušebními přístroji nebo adaptéry.
Kryty
Obrázek 45
Neztratitelné kryty chrání zkušební
zásuvky před znečištěním, prachem a
mokrem (Obrázek 45). Při zkoušce
napětí se musí otočit o 90° stupňů.
Zkoušku lze nahradit vhodnou
zkoušečkou napětí (Tabulka 4)
(Obrázek 46).
Pfisterer
Horstmann
ELSIC
Jordan
Dehn
Zkoušečka napětí
Typ DSA-2
Typ HO-ST-1
Typ HO-SA
Typ DSP-HR
Typ DEHN cap/P-HR
Tabulka 4
Tyto přístroje prostřednictvím blikajícího
indikátoru signalizují, že na zkušebním
bodě průchodky je přítomno napětí.
Výstupní pole transformátoru mají ve
standardním provedení měřicí lištu pro
měření za pojistkou (dolní průchodka).
Volitelně mohou být výstupní pole
transformátoru opatřena dodatečnou
měřicí lištou před pojistkou (horní
průchodka) (Obrázek 113).
Obrázek 46
Při každé spínací operaci
(připojení k síti nebo odpojení od
ní) je třeba funkci kapacitního
systému zkoušení napětí při
zjištění nepřítomnosti napětí
zkontrolovat (viz Kapitola 6.2).
12294469-08 01.2011
Zkontrolujte vždy všechny fáze
L1, L2, L3!
38
4.10
Indikátor zkratu (volitelně)
Blokovou rozvodnu lze volitelně v
kabelových polích vybavit indikátory
zkratu (indikátor KU).
Montují se dvě provedení:
Indikátor KU montovaný na
jednovodičový kabel (Obrázek 47)
400A
L1
L1
L2
L3
KSG
L1
L2
L2
L3
600A
800A
L3
KSG
1000A
HOR S T M ANN
H e ili g e n h a us
Fax:02056/69920
Made in Germany
Optické znamení
Přestavitelný
snímač
37250053
32572033
Obrázek 47
Obrázek 48
Tyto konstrukční typy se mohou lišit.
Indikátor KU pro montáž do čelního
plechu (Obrázek 48)
–
Indikátor KU s rotorovým systémem.
Při tom musí být otočně uložený rotor
po uvolnění ručně umístěn zpět.
–
Indikátor KU s kapalinou.
Po uvolnění vířící se barevné
částečky se vznášejí 4-8 hodin, poté
je indikátor znovu odbarvený
(automatické obnovení původního
stavu).
–
Indikátor KU s kapalinou.
(automatické obnovení původního
stavu) a stírací mikrokontakt.
Kontakt se spíná na dobu zkratu a
poskytuje tak možnost pro dálkové
hlášení.
Při montáži indikátoru KU musí být
zemnicí pásek kabelové koncovky
veden skrz montážní kroužek indikátoru
KU a uzemněn na zemnicí šroub držáku
kabelu.
Pro použití systémů KU jsou zasouvací
clony opatřeny průzory (volitelně).
Indikační jednotka je integrovaná do
ovládacího panelu zásuvného pouzdra
podle DIN 43700 a je zamontovaná do
čelního plechu blokové rozvodny vedle
ovládacího hřídele odpínače zátěže
přiřazeného pole. Na průchodku jsou
továrně namontovány tři funkčně
prověřené přestavitelné snímače
spojené s indikační jednotkou.
Použijí se:
–
Indikátor KU typu ALPHA M
(ruční obnovení původního stavu)
Indikační jednotka obsahuje
elektronické spínání s generátorem
otočného regulátoru a třemi
čtyřhrannými optickými znaky, jeden
pro každou fázi pole. Indikace
zůstává zachována, dokud není
uvedena do původního stavu
rychlým otočením otočného knoflíku
doleva. Přezkoušení funkce
indikátoru KU se provede rychlým
otočením otočného knoflíku doprava.
12294469-08 01.2011
–
Indikátor KU typu ALPHA/E
(automatické obnovení původního
stavu)
Indikační jednotka obsahuje
elek tronické spínání, testovací-/
resetovací tlačítko a tři čtyřhranné
optické znaky, jeden pro každou fázi
pole.
Indikace zůstává zachována, dokud
není po dvou nebo čtyřech (tovární
nastavení) automaticky obnovena do
původního stavu. Předčasné
obnovení do původního stavu je
možné pomocí dálkového obnovení
původního stavu nebo tlačítkem na
přístroji.
Přezkoušení funkce indikátoru KU se
provede stisknutím tlačítka.
Energie pro časované obnovení
původního stavu a funkční test je
odebírána z lithiového článku
(životnost > 15 let). Energie pro
aktivaci optického znamení a
kontaktu dálkového hlášení je
odebírána ze zkratového proudu.
Na přání zákazníka lze namontovat i jiné
typy indikátorů KU.
39
Horní průchodka
4.11
Uvolnění pojistky
Pojistková nástavba v
polích-TS(KS)
polích TS(KS)
4.11.1 Konstrukce a funkce
Upínací třmen
Pružná membrána
Horní pojistkové pouzdro
Odvětrávací ventil
Pojistková vložka HH
Pojistková nástavba blokové rozvodny
GA je provedena jako zásuvný systém.
Všechny komponenty pojistkové
nástavby jsou spojeny mimo plynovou
nádrž přes průchodky z odlévací
pryskyřice k proudové dráze.
Zásuvný systém sestává z horního a
dolního pojistkového pouzdra.
Komponenty zahrnuté v sestaveném
zapouzdření jsou vodotěsně a
prachotěsně chráněné. Části konektorů
sestávající ze silikonového kaučuku jsou
konstruovány bezpečné proti přelezu a
bez paty oblouku.
Dolní pojistkové pouzdro je ve své funkci
navíc provedeno jako násuvná
koncovka transformátorového kabelu.
Rozsah použití pro měděné nebo
hliníkové kabely dosahuje od 25 do
240 mm.
Každá pojistková vložka HH je na obou
stranách uzemněná dvěma zemniči
spínanými v SF6. Výměna pojistkové
vložky HH proto probíhá bez nebezpečí,
neboť pojistková nástavba je přístupná
teprve při iniciovaných zemničích.
Všechny zásuvné povrchy (výměna
pojistkových vložek HH) sestávají ze
speciálních párování materiálů, které
zamezují neuvolnitelnému přilnutí.
Dolní průchodka
(2. zemnič)
Jednotlivé komponenty zásuvného
systému lze oddělit i po letech.
Dolní pojistkové pouzdro
Koncovka kabelu
Řídicí těleso pole
1115031031
Obrázek 49
12294469-08 01.2011
Pojistková nástavba je dimenzovaná pro
pojistkové vložky HH podle DIN 43625
se zásuvnou délkou 442 mm a
maximálním vnějším průměrem 88 mm.
Pojistkové vložky se zásuvnou délkou
292 mm lze použít pouze s
prodlužovacím adaptérem (volitelně k
dostání).
Pojistková nástavba každého
výstupního pole transformátoru je
standardně v poli TS opatřena
uvolněním pojistky v kombinaci s
akumulačním pohonem.
40
Při uvolnění jedné ze tří pojistkových
vložek HH u pole TS se pole v protikladu
k poli KS třípólově odpojí. Kolíček
pojistkové vložky HH tlačí na pružnou
membránu horního pojistkového
pouzdra proti uvolňovací páce uvolnění
pojistky, které poté reaguje a odpojí 3pólově výstupní pole transformátoru
přes akumulační pohon (pohon TS).
V ukazateli spínací polohy odpínače se
pak prostřednictvím červené ručičky s
nápisem UVOLNĚNO (AUSGELÖST)
indikuje uvolnění pohonu (Obrázek 50).
Všechny komponenty pojistkové
nástavby (kromě pojistkových vložek HH
a prodlužovacího adaptéru) jsou
součástí dodávky. Pro montáž
pojistkové nástavby použijte:
Montážní návod pro pojistkovou
nástavbu č. 12294467.
4.11.2 Dimenzování pojistkových vložek
HH
Lze použít všechny pojistkové vložky HH
podle DIN 43625 se zásuvnou délkou
e = 442 mm (24 kV).
U pojistkových vložek se zásuvnou
délkou e = 292 mm (12 kV) je třeba
použít prodlužovací adaptér.
Upozornění!
Výběr vhodné pojistkové vložky
HH- je třeba provést podle
pokynů tabulky pro výběr pojistek
HH č. 12294468.
12294469-08 01.2011
41
4.11.3 Výměna pojistkových vložek HH
Upozornění!
Jelikož jsou horní a dolní
průchodky uzemněné, lze další
kroky výměny pojistkových
vložek provést ručně bez
izolačních nástrojů.
Byla-li jedna ze tří pojistkových vložek
výstupního pole transformátoru
aktivována, provede se u odpínače typu
TS třípólové odpojení.
Neopomeňte: I když byla aktivována
pouze jedna pojistková vložka HH-, měly
by být při pojistkových vložkách s dílčím
rozsahem bez tepelné ochrany
vyměněny všechny pojistkové vložky
HH-, protože tavné dráty ostatních
pojistkových vložek HH mohou být
předem poškozené.
Při sepnutí zemnicího spínače bude ve
výstupním poli transformátoru horní i
dolní kontaktní hlavice pojistkové vložky
uzemněná.
Transformátor je třeba před zahájením
práce zajistit proti zpětnému napětí tak,
že jej na straně nižšího napětí odpojíte
od sítě a uzemníte!
uzemníte
–
Zkontrolujte výstupní pole
transformátoru na nepřítomnost
napětí (viz také Kapitola 6.2)
–
Červenou pákou spínání uzemnění
přepněte zemnicí spínač (viz slepé
schéma zapojení) na ZAPNUTO.
–
Obrtlík zasouvací clony otevřete
otočením doleva čtyřhranným
klíčem.
–
Zasouvací clonu nadzvednutím a
vytažením dopředu vyjměte z
postranních aretací připojovací
skříně.
32572037
Obrázek 51
Aktivovanou pojistkovou vložku HH
rozpoznáte na nahoru roztažené
membráně horního pojistkového
pouzdra. Výměna pojistkové vložky HH
se provádí v následujících krocích:
Vytáhněte upínací třmen proti tlaku
pružiny dopředu, poté jej zvedněte
nahoru do pouzdra nástavby. Díky
pružinové mechanice zůstane upínací
třmen ve své koncové poloze.
EN G
N IN
AN RG
SP HA
C
37250054
Obrázek 50
Prostřednictvím uvolňovací techniky
bude v odpojeném poli analogicky
uvolněn ukazatel spínací polohy.
Prostřednictvím červeného štítku s
nápisem UVOLNĚNO bude pozorovateli
signalizováno odpojení (Obrázek 50).
32572038
Obrázek 52
Upozornění!
U polí TS s motorovým pohonem
napne motor pohon přímo. Proto
lze hlášení uvolněno rozpoznat
pouze vzdáleným dotazem přes
pomocný spínač.
Uchopte horní pojistkové pouzdro
(Obrázek 52) a vytáhněte jej přímo z
horní průchodky.
12294469-08 01.2011
42
Kolíček
32572039
Pojistková vložka HH
Obrázek 53
Horní pojistkové pouzdro lze pro lepší
manipulaci vytáhnout dopředu do šikmé
polohy, neboť kontaktní člen dolního
pojistkového pouzdra je uložený otočně.
Dolní pojistkové pouzdro
Vytáhněte horní pojistkové pouzdro
nahoru (Obrázek 53) z dolního
pojistkového pouzdra.
Položte horní pojistkové pouzdro, jak
ukazuje Obrázek 54, na čistý podklad.
Nečistoty odstraňte tkaninou
nepouštějící vlákna.
vlákna
Pozor!
Pozor!
Pojistky mohou být ještě horké.
Vytáhněte uvolněnou pojistkovou vložku
HH z dolního pojistkového pouzdra a
vložte novou pojistkovou vložku HH.
32572041
Obrázek 55
Pozor!
Pozor!
Pozor!
Pozor!
Při prasklé pojistkové vložce HHmohou lze hrubá cizí tělesa
vniklá do dolního pojistkového
pouzdra odstranit ručně, jemné
částečky zhášecího písku lze
odstranit například pomocí
akumulátorového vysavače.
Pozor!
Pozor!
Mají-li být použity pojistkové
vložky HH se zásuvnou délkou
e = 292 mm, je třeba použít
adaptér pojistek Ormazabal.
Tím se zásuvná délka
pojistkových vložek HH prodlouží
na 442 mm (Obrázek 54).
32572040
Obrázek 54
12294469-08 01.2011
Kolíček pojistkové vložky HH
musí vždy ukazovat nahoru
(Obrázek 55).
Při špatné montážní poloze bude
funkce uvolnění pojistky
neúčinná.
43
Zamezte znečištění zaváděcího kónusu
a v oblasti nasunutí izolační trubky
horního pojistkového pouzdra
(Obrázek 56).
Upínací třmen
Povrchy
připojovaných
součástí
Povrchy připojovaných součástí musí
být prosté cizích těles!
Veďte horní pojistkové pouzdro HH přes
pojistkovou vložku HH, dokud není
kontaktní hlavice pojistkové vložky HH
zavedena do kontaktního členu horního
pojistkového pouzdra. Pojistkovou
vložku HH lze pro lepší manipulaci
vytáhnout dopředu do šikmé polohy
(Obrázek 56), neboť kontaktní člen
dolního pojistkového pouzdra je uložený
otočně.
Horní pojistkové pouzdro
Kontrola:
Pojistková vložka HH je řádně připojená,
když konec izolační trubky horního
izolačního pouzdra doléhá na svazek
dolního izolačního pouzdra
(Obrázek 56).
Otočte kónus horního pojistkového
pouzdra až k dorazu do horní průchodky
(Obrázek 57).
Dolní
pojistkové
32572043
Obrázek 56
Pozor!
Pozor!
Kónus
Násilné vložení může vést k
poškození!
Vytáhněte upínací třmen proti tlaku
pružiny dopředu, poté jej vychylte dolů
přes aretační pojistku horního
pojistkového pouzdra.
Detail:
Horní konektor
Nasaďte zasouvací clonu v obráceném
pořadí (jak bylo popsáno dříve) na
připojovací skříň.
Výstupní pole transformátoru lze znovu
připojit.
Další informace si prosím vyhledejte v
montážním návodu pro pojistkovou
nástavbu č. 12294467.
Upozornění
Na vnitřní straně zasouvací clony
výstupního pole transformátoru
je připevněn krátký návod pro
výměnu pojistkové vložky HH.
32572042
Obrázek 57
12294469-08 01.2011
44
5
Obsluha
5.1
Spínací příslušenství
Pro spínání blokové rozvodny je
potřebné následující příslušenství:
1
2
Spínací páka pro odpínač zátěže
(holá násada)
1
(volitelně pro odpínač zátěže a
zemnicí spínač (pouze ve spojení s 1pákovým pohonem))
2
3
Spínací páka pro zemnicí spínač
(červená násada)
(pouze ve spojení s 2-pákovým
pohonem)
3
Klíč pro zámek zasouvací clony
(ovládá zpětné blokování).
Spínací páky použité pro spínání
blokové rozvodny mají třecí pojistku,
která zabraňuje poškození pohonů.
Při pokusu o pokračování v procesu
spínání ve spínací poloze (ZAPNUTO/
VYPNUTO) silou se zkřiví rukojeť
spínací páky.
12265086 00 09
Obrázek 58
Pozor!
Pozor!
Nikdy nenechávejte spínací páku
zasunutou v ovládacím hřídeli,
neboť sepnutím vždy jiného
ovládacího hřídele se poškodí
blokování spínačů pole.
12294469-08 01.2011
45
5.2
Zámkový uzávěr
Standardně je bloková rozvodna
vybavená zámkovými uzávěry
(Obrázek 59). Stlačením opěrky pro
palec proti aretačnímu odporu uzavírací
clony ve směru pohybu hodinových
ručiček se zámkový uzávěr otevře.
Integrovaný doraz nechá uzavírací
zámek dosednout do koncové polohy,
takže lze otevřít i sousední zámkový
uzávěr.
Zámkový
uzávěr
Upozornění
U popisu spínacích procesů v
kapitolách 5.3 a 5.4 nejsou
zámkové uzávěry zobrazeny,
aby byly lépe viditelné ukazatele
spínací polohy a ovládací
hřídele.
Uzavírací clona
1115031050
Obrázek 59
12294469-08 01.2011
46
5.3
Stav rozvodny při dodání
Při dodání se rozvodna nachází v
následující spínací poloze:
Upozornění!
Pro lepší porozumění jsou v
kapitolách 5.3 a 5.4 výkresy
zobrazeny bez zámkového
uzávěru
Kabelové pole (pole K)
Výstupní pole transformátoru (pole TS)
ZpČtná závora
Anti-reverse interlocking
=
Otoþte kliþkou západky doprava
až na doraz!
Square fastener locked
until stop!
=
Ovládání je
umožnČno!
Drive released!
Odejmout pĜední kryt je možné jen pĜi zapnutém
uzemĖovaþi.
The removal of front cover is only possible with
earthing switch on.
37250002
12294520-00
37250001
Obrázek 60
Obrázek 61
Obrtlík zavřený
(volitelně zpětné blokování).
Zemnicí spínač zapnutý.
Odpínač zátěže vypnutý a zajištěný
blokováním spínačů.
Kabelové připojovací pole (1A1/1A2)
1115031043
Obrázek 63
Kabelové připojovací pole vypnuté
(uzemněné).
Upozornění!
Pole 1A1 a 1A2 nejsou vybavena
zpětným blokováním.
12294469-08 01.2011
Obrázek 62
Zemnicí spínač zapnutý.
Odpínač zátěže vypnutý a zajištěný
blokováním spínačů.
47
5.3.1 Vyjměte zasouvací clonu
Před vyjmutím zasouvací clony je
třeba příslušné pole vypnout a
uzemnit (viz Kapitola 5.4).
Kabelové pole (pole K)
Výstupní pole transformátoru (pole TS)
ZpČtná závora
Anti-reverse interlocking
=
Otoþte kliþkou západky doprava
až na doraz!
Square fastener locked
until stop!
=
Ovládání je
umožnČno!
Drive released!
Odejmout pĜední kryt je možné jen pĜi zapnutém
uzemĖovaþi.
The removal of front cover is only possible with
earthing switch on.
37250004
12294520-00
37250003
Obrázek 64
Obrázek 65
–
Zemnicí spínač zapnutý.
Odpínač zátěže vypnutý.
Odpínač zátěže zajištěný blokováním
spínačů a zpětným blokováním
(volitelně).
Plech blokování spínačů leží za plechem
zpětného blokování.
Otočte obrtlíkem pomocí klíče doleva
až k dorazu.
Obrtlík otevřený
(volitelně zpětné blokování).
V popsané spínací poloze jsou
zasouvací clony vyjmutelné, neboť čep
blokování zasouvací clony (viz Kapitola
4.5 Blokování spínacího pole) je ze
zasouvací clony vytažený (Obrázek 68).
Obrázek 66
Zemnicí spínač zapnutý a zajištěný
zpětným blokováním (volitelně).
Odpínač zátěže vypnutý a zajištěný
blokováním spínačů.
2.
1.
Blokování zasouvací clony
Vyjmutí zasouvací clony:
– Nadzvedněte zasouvací clonu až k
dorazu (Obrázek 67/1)
– Vytáhněte zasouvací clonu dopředu
(Obrázek 67/2)
32572052
Obrázek 67
Zasouvací clony
12294469-08 01.2011
32572053
Obrázek 68
Blokování zasouvací clony
48
5.4
Zapnutí rozvodny
= červená
= zelená
Před zapnutím rozvodny si
povšimněte ukazatele tlaku
plynu.
V případě červeného ukazatele
se nesmí rozvodna zapnout!
Informujte v takovém případě
zákaznický servis Ormazabal.
Obrázek 69
Přetlak plynu v pořádku - zařízení se smí
zapnout.
Obrázek 70
Přetlak plynu není v pořádku –
zařízení se nesmí zapnout.
Před zapnutím odpínače a spínače
transformátoru musí být vsazeny
zasouvací clony. Obrtlíky musí být
zavřeny klíčem. K tomu otočte obrtlíky
pomocí klíče doprava až k dorazu
(Obrázek 71).
Spínací polohu zemnicího spínače a
odpínače zátěže lze odečíst na
indikačním zařízení na slepém
schématu zapojení zařízení
(Obrázek 72).
VYPNUTO
otevřeno
ZAPNUTO
Upozornění!
Upozornění!
Odpínače zátěže a příslušné
zemnicí spínače jsou navzájem
mechanicky zablokované.
zavřeno
32572056
Obrázek 71
Obrázek 72
Je-li zemnicí spínač přepnutý na
ZAPNUTO, je zásuvný otvor
spínacího hřídele příslušného
odpínače zablokovaný
blokovacím plechem.
Zahrnuje-li spínací proces
odpojení a uzemnění/zkratování,
je třeba v každém případě použít
pevně vestavěné systémy
zkoušení napětí a vhodné
zkoušečky napětí při
respektování normy VDE 0105
část 100.
12294469-08 01.2011
49
5.4.1 Zapnutí kabelového pole
1115031032
37250001
37250006
Obrázek 73
Obrázek 74
Obrázek 75
1
2
3
Spínací poloha při vypnutém
odpínači zátěže a zapnutém
zemnicím spínači.
Vypněte zemnicí spínač. Držte
spínací páku (červená rukojeť)
stlačenou až k dorazu proti tlaku
pružiny a otočte doleva.
1115031033
37250008
Obrázek 76
Obrázek 77
4
5
Zapněte odpínač zátěže. Držte
spínací páku (holá rukojeť)
stlačenou až k dorazu proti tlaku
pružiny a otočte doprava.
Spínací poloha při zapnutém
odpínači zátěže a vypnutém
zemnicím spínači.
12294469-08 01.2011
Spínací poloha při vypnutém
odpínači zátěže a vypnutém
zemnicím spínači.
50
5.4.2 Vypnutí a uzemnění kabelového
pole
1115031034
37250008
37250006
Obrázek 78
Obrázek 79
Obrázek 80
1
2
3
Spínací poloha při zapnutém
odpínači zátěže a vypnutém
zemnicím spínači.
Vypněte odpínač zátěže. Držte
spínací páku (holá rukojeť)
stlačenou až k dorazu proti tlaku
pružiny a otočte doleva.
1115031035
37250001
Obrázek 81
Obrázek 82
4
5
Zapněte zemnicí spínač. Držte
spínací páku (červená rukojeť)
stlačenou až k dorazu proti tlaku
pružiny a otočte doprava.
Spínací poloha při vypnutém
odpínači zátěže a zapnutém
zemnicím spínači.
12294469-08 01.2011
Spínací poloha při vypnutém
odpínači zátěže a vypnutém
zemnicím spínači.
Zajistěte nepřítomnost napětí
podle VDE 0105 část 100 (má-li
být provedeno uzemnění).
Zkontrolujte vždy všechny fáze
L1, L2, L3!
51
5.4.3 Zapnutí výstupního pole
transformátoru
37250011
37250002
Obrázek 84
Obrázek 83
1
Spínací poloha při vypnutém
odpínači zátěže, hlášení
Uvolněno a zapnutém zemnicím
spínači.
37250012
Obrázek 85
Upozornění!
Upozornění!
Boční štítek „UVOLNĚNO“
(AUSGELÖST) ukazatele
spínací polohy se ukáže pouze
tehdy, je-li spínač transformátoru
vypnut aktivací pojistkové vložky
HH nebo uvolněním spouště
pracovního proudu (volitelně).
37250013
2
Vypněte zemnicí spínač. Otočte
spínací páku (červená rukojeť) až
k dorazu doleva. (nepůsobí žádný
protitlak pružiny).
37250014
37250015
Obrázek 86
Obrázek 87
Obrázek 88
3
4
5
Spínací poloha při vypnutém
zemnicím spínači a vypnutém
odpínači zátěže.
Napněte spínač transformátoru
(viz také Obrázek 50).
Upozornění!
Upozornění!
U spínače transformátoru
nepůsobí žádný protitlak
pružiny. Nasaďte spínací páku
(holá rukojeť) a otočte doleva.
12294469-08 01.2011
Spínací poloha po napnutí
zapínací pružiny. Hlášení
Uvolněno v ukazateli spínací
polohy již není viditelné.
52
37250016
37250017
Obrázek 89
Obrázek 90
6
7
Zapněte spínač transformátoru.
Otočte spínací páku (holá
rukojeť) doprava.
Spínací poloha při zapnutém
spínači transformátoru a
vypnutém zemnicím spínači.
12294469-08 01.2011
53
5.4.4 Vypnutí a uzemnění výstupního
pole transformátoru
20
.. 30
37250018
37250017
37250019
Obrázek 91
Obrázek 92
Obrázek 93
1
2
3
Spínací poloha při zapnutém
spínači transformátoru a
vypnutém zemnicím spínači.
Vypněte spínač transformátoru.
Otočte spínací páku (holá
rukojeť) cca o 20° až 30° doleva.
Spínací poloha při vypnutém
spínači transformátoru a
vypnutém zemnicím spínači.
Zajistěte nepřítomnost napětí
podle VDE 0105 část 100 (má-li
být provedeno uzemnění).
Zkontrolujte vždy všechny fáze
L1, L2, L3!
37250020
37250021
Obrázek 94
Obrázek 95
4
5
Zapněte zemnicí spínač. Otočte
spínací páku (červená rukojeť) až
k dorazu doprava (nepůsobí
žádný protitlak pružiny).
Spínací poloha při vypnutém
spínači transformátoru a
zapnutém zemnicím spínači.
12294469-08 01.2011
54
5.4.5 Zapnutí výstupního pole
transformátoru (pole KS)
1115031036
1115031038
1115031037
Obrázek 96
Obrázek 97
Obrázek 98
1
2
3
Spínací poloha při vypnutém
odpínači zátěže a zapnutém
zemnicím spínači.
Vypněte zemnicí spínač. Držte
spínací páku (červená rukojeť)
stlačenou až k dorazu proti tlaku
pružiny a otočte doleva.
1115031040
1115031039
Obrázek 99
Obrázek 100
4
5
Zapněte odpínač zátěže. Držte
spínací páku (holá rukojeť)
stlačenou až k dorazu proti tlaku
pružiny a otočte doprava.
Spínací poloha při zapnutém
odpínači zátěže a vypnutém
zemnicím spínači.
12294469-08 01.2011
Spínací poloha při vypnutém
odpínači zátěže a vypnutém
zemnicím spínači.
55
5.4.6 Vypnutí a uzemnění výstupního
pole transformátoru (pole KS)
1115031042
1115031040
1115031038
Obrázek 101
Obrázek 102
Obrázek 103
1
2
3
Spínací poloha při zapnutém
odpínači zátěže a vypnutém
zemnicím spínači.
Vypněte odpínač zátěže. Držte
spínací páku (holá rukojeť)
stlačenou až k dorazu proti tlaku
pružiny a otočte doleva.
1115031036
1115031041
Obrázek 104
Obrázek 105
4
5
Zapněte zemnicí spínač. Držte
spínací páku (červená rukojeť)
stlačenou až k dorazu proti tlaku
pružiny a otočte doprava.
Spínací poloha při vypnutém
odpínači zátěže a zapnutém
zemnicím spínači.
12294469-08 01.2011
Spínací poloha při vypnutém
odpínači zátěže a vypnutém
zemnicím spínači.
Zajistěte nepřítomnost napětí
podle VDE 0105 část 100 (má-li
být provedeno uzemnění).
Zkontrolujte vždy všechny fáze
L1, L2, L3!
56
5.4.7 Odstranění uzemnění
kabelového připojovacího pole
(pole 1A1/1A2)
1115031044
1115031043
1115031045
Obrázek 106
Obrázek 107
Obrázek 108
1
2
3
Spínací poloha při zapnutém
zemnicím spínači.
Vypněte zemnicí spínač. Držte
spínací páku (červená rukojeť)
stlačenou až k dorazu proti tlaku
pružiny a otočte doleva.
Spínací poloha při vypnutém
zemnicím spínači.
5.4.8 Uzemnění kabelového
připojovacího pole (pole 1A1/
1A2)
1115031043
1115031046
1115031045
Obrázek 109
Obrázek 110
Obrázek 111
1
2
3
Spínací poloha při vypnutém
zemnicím spínači.
Zajistěte nepřítomnost napětí
podle VDE 0105 část 1.
Zkontrolujte vždy všechny fáze
L1, L2, L3!
Zapněte zemnicí spínač. Držte
spínací páku (červená rukojeť)
stlačenou až k dorazu proti tlaku
pružiny a otočte doprava.
12294469-08 01.2011
Spínací poloha při zapnutém
zemnicím spínači.
57
6
Uvedení do provozu
K uvedení do provozu je třeba zaručit
bezvadnou funkci blokové rozvodny
přezkoušením následujících bodů:
–
–
–
–
–
–
Porovnejte prosím údaje výkonového
štítku, dodacích dokumentů a
objednacích podkladů.
Zkontrolujte připojení
sekundárníhovybavení podle údajů
podkladů pro zapojení, vytvořených
pro příslušnou konfiguraci zařízení.
Zkontrolujte všechna šroubová
spojení (kabelové přípojky,
sešroubování zařízení, provozní
uzemnění, pojistková
nástavba), zda jsou pevně usazená
(utahovací moment) a řádně
sešroubovaná.
Zkontrolujte stávající provozní tlak
na manometru ukazatele tlaku
(ručička se musí nacházet v zelené
oblasti).
Je-li k dispozici tlakový spínač, resp.
snímač hustoty, zkontrolujte ukazatel
manometru s dálkovou indikací, je-li
zapnuté napájecí napětí.
Po instalaci blokové rozvodny
proveďte funkční kontrolu spínačů.
6.1
Zapnutí (ručně spínací pákou)
Kabelová pole (pole K)/výstupní pole
transformátoru (pole KS)
ZAPNUTÍ
–
Vypněte zemnicí spínač.
–
Zapněte odpínač zátěže.
–
Zapnutí výstupního pole
transformátoru spínacími pákami.
–
Ke zkušebnímu sepnutí spouště na
pracovní proud zapněte napájecí
napětí.
–
Aktivujte tlačítko nebo příslušný
ovládací kontakt dálkového vypnutí,
až se pole transformátoru vypne a
ukazatel spínací polohy bude
ukazovat „UVOLNĚNO“
(AUSGELÖST).
VYPNUTÍ
–
Vypněte odpínač zátěže.
–
Zapněte zemnicí spínač.
Výstupní pole transformátoru
(pole TS)
ZAPNUTÍ
–
Vypněte zemnicí spínač.
–
Napněte odpínač zátěže
(volnoběžka).
–
Zapněte odpínač zátěže.
VYPNUTÍ
–
Vypněte odpínač zátěže.
–
Zapněte zemnicí spínač.
Kabelová připojovací pole
(pole 1A1/1A2)
ZAPNUTÍ
–
Vypněte zemnicí spínač.
VYPNUTÍ
Upozornění!
Upozornění!
Zapnutí výstupního pole transformátoru
(pole TS) přes spoušť na pracovní proud
(volitelně)
–
Zapněte zemnicí spínač.
Spínací pole se dodává s
uzavřenými zasouvacími clonami
v uzemněné spínací poloze (viz
Kapitola 5.3).
12294469-08 01.2011
58
6.2
Kontrola nepřítomnosti
napětí
Před odpojením a uzemněním blokové
rozvodny nacházející se v provozu musí
být pole blokové rozvodny přezkoušena
kapacitním systémem zkoušení napětí
na nepřítomnost napětí.
Zkoušečka napětí
Pozor!
Pozor!
Provádějte zkoušky vždy
třípólově! Přitom je třeba
respektovat VDE 0105 část 100!
PNE 33 0000–6
Při zkoušce kabelového pole musí být
provedeny následující pracovní kroky:
1.
Při zapnuté blokové rozvodně
otočením otevřete kryty
kapacitních měřicích bodů.
2.
3 zkoušečky napětí (viz
Tabulka 4, Kapitola 4.9) zapojte
do měřicích zásuvek příslušného pole
blokové rozvodny (Obrázek 112).
Zkoušečky napětí musí blikat.
3.
Přepněte odpínač na
„VYPNUTO“.
4.
Druhý konec kabelu uvolněte a
uzemněte.
Obrázek 112
Zkoušečky napětí již nesmějí blikat!
5.
Přepněte zemnicí spínač na
„ZAPNUTO“.
Kabelový vývod je nyní bez napětí.
6.
Po dokončení zkoušky zkoušečky
napětí odstraňte a kryty znovu
uzavřete.
12294469-08 01.2011
59
Při zkoušce výstupního pole
transformátoru musí být provedeny
následující pracovní kroky:
1.
Při zapnuté blokové rozvodně
otočením otevřete kryty
kapacitních měřicích bodů pole
transformátoru.
2.
Zkoušečka
napětí
EN G
N IN
AN RG
SP HA
C
3 zkoušečky napětí (viz
Tabulka 4, Kapitola 4.9) zapojte
do měřicích zásuvek. U polí
transformátoru provedení pole s horní a
dolní měřicí lištou zapojte 6 zkoušeček
napětí do měřicích zásuvek
(Obrázek 113).
Zkoušečka napětí
Zkoušečky napětí musí blikat.
3.
Přepněte odpínač zkoušeného
pole transformátoru na
„VYPNUTO“.
4.
Stranu přívodu transformátoru s
nižším napětím rovněž odpojte a
uzemněte.
12258929 04 07
Obrázek 113
Zkoušečky napětí již nesmějí blikat.
5.
Přepněte zemnicí spínač na
„ZAPNUTO“.
Pojistková nástavba je nyní bez napětí
(před a za pojistkou).
6.
Po dokončení zkoušky zkoušečky
napětí odstraňte a kryty znovu
uzavřete.
6.3 Srovnání fází
Na izolovaných zkušebních
zásuvkách může být i mezi
dvěma vývody provedeno
srovnání fází (např. výr.
Horstmann: typ ORION,
výr. Pfisterer: typ EPV,
výr. ELSIC: typ HO-PV).
Zkoušku řádné funkce srovnání
fází je třeba provést podle údajů
výrobce (Obrázek 114).
Obrázek 114
12294469-08 01.2011
60
6.4
Měření kabelů
Zkouška připojených kabelů je
možná výlučně v polích K.
Měření, resp. zkoušení kabelu probíhá
na příslušně vybavené kabelové
garnituře.
Obrázek 115 ukazuje kabelovou
zástrčku typu AB 24-630 s
namontovaným zkušebním adaptérem
typu PAK 630.
Zkušební adaptér PAK 630 lze použít i u
kabelové zástrčky CB 24-630.
Pro provedení kabelového měření musí
být provedeny následující pracovní
kroky:
1.
Kryty kapacitních měřicích bodů
otočením otevřete.
2.
3 zkoušečky napětí zapojte do
měřicích zásuvek. Zkoušečky
napětí musí blikat.
3.
Spínač zkoušeného/měřeného
pole rozvodny přepněte na
„VYPNUTO“. U polí 1A1/1A2 je třeba
vypnout sousední pole.
4.
Druhý konec kabelu rovněž
uvolněte a uzemněte.
Zkoušečky napětí již nesmějí blikat!
5.
Zemnicí spínač měřeného pole
rozvodny přepněte na
„ZAPNUTO“.
6.
Vyjměte zasouvací clonu.
7.
Šroubovou vložku kabelového
nástrčného adaptéru odšroubujte.
1115031049
Obrázek 115
8.
Našroubujte zkušební adaptér na
závitový kolík v nástrčném
adaptéru (dodržujte utahovací moment).
9.
Přepněte zemnicí spínač na
„VYPNUTO“.
10. lze zkoušet maximálně
Proveďte měření/zkoušku. Pole
stejnosměrným napětím 8xU0 = 96 kV,
přičemž smějí přípojnice vykazovat
jmenovité napětí maximálně 24 kV!
Po dokončení kabelového měření:
11. „ZAPNUTO“.
Přepněte zemnicí spínač na
12.
Odšroubujte zkušební adaptér.
13. kabelového nástrčného
Našroubujte šroubovou vložku
adaptéru (dodržujte utahovací moment).
14.
Vložte zasouvací clonu.
Pole rozvodny lze připojit.
12294469-08 01.2011
61
7
Udržování
Údržbu, opravy a dodatečné
přestavby smí provádět pouze
odborný personál zadodržování
provozního návodu, předpisů pro
prevenci úrazů a předpisů
profesních sdružení.
7.1
Kontrola
Kontrola stavu blokové rozvodny by se
měla konat podle provozních podmínek
a místních poměrů každé 4 roky.
Výstupní pole transformátoru s
volnoběžkou (je-li k dispozici) má být
zkušebně sepnuto každých 10 let.
Funkce uvolnění pojistky se vyzkouší
tak, že se uvolnění pojistky
(Obrázek 116) zvedne několik milimetrů
směrem ke stropu kabelového
rozvaděče.
SF6, zda nedochází k jeho ztrátě. Tlak je
dostatečný, nachází-li se ručička na
manometru v zelené oblasti.
Bloková rozvodna by měla být
podrobena všeobecné vizuální kontrole.
Zkontrolujte blokovou rozvodnu,
nevykazuje-li zvláštnosti jakéhokoliv
druhu, jako nečistoty nebo změny
vyvolané jinými vlivy životního prostředí.
7.2
Za normálních podmínek není během
životnosti blokové rozvodny doplňování
plynu SF6-potřebné.
Čištění
Pozor!
Pozor!
Před zahájením čištění musí být
bloková rozvodna vypnutá.
K zamezení nepřípustných
procesů spínání je třeba vypnout
pomocné napětí.
32572077
Obrázek 116
Uvolňovací hřídel uvolňuje mechanicky
hlášení UVOLNĚNO, které se ukáže v
ukazateli spínací polohy odpínače
transformátoru.
Funkce spouště pracovního proudu
(volitelně) se má rovněž uvolněním
(elektricky) vyzkoušet.
Pozor!
Pozor!
Nesmějí se používat žádná
agresivní rozpouštědla!
Údržba
Pohony (s/bez volnoběžky) a spínače
samotné jsou pro zkoušenou třídu
bezúdržbové.
Plynová nádrž je plynotěsně svařená a
všechny v ní se nacházející komponenty
jsou bezúdržbové.
7.3
Znečištění, zvláště povrchů izolačních
hmot, je třeba pečlivě očistit. Silněji
přilnuté, např. tuk obsahující nečistoty
odstraňte pomocí tkaniny neuvolňující
vlákna, napuštěné čisticím přípravkem
pro domácnost, poté setřete
čistou vodou a osušte.
–
Rozvodnu je třeba vypnout v souladu
s kapitolou Obsluha.
–
Otevřete zámky zasouvacích clon a
zasouvací clony vyjměte (v případě
potřeby).
7.4
Zpětvzetí rozvodny
Pro rozvodny Ormazabal se
předpokládá nejméně 30-letá doba
provozu. Použitý „Hermeticky uzavřený
tlakový systém“ podle IEC nevyžaduje
žádné doplňování plynové náplně SF6
během doby provozu.
Díky vysoké provozní bezpečnosti
plynem izolovaných rozvoden jsou
případy rušivého světelného oblouku
téměř vyloučeny. Zacházení (a realizace
potřebných bezpečnostních opatření) s
rozvodnami vypadlými kvůli poruchám,
resp. s vysloužilými ústřednami je
popsáno v poučení Zařízení SF6,
vydaném profesním sdružením jemné
mechaniky a elektrotechniky. Lokalita
Krefeld je od roku 1993 certifikovaná
podle DIN EN ISO 9001 s ohledem na
svůj systém kvality a od roku 1998 podle
DIN EN ISO 14001 s ohledem na svůj
systém řízení ochrany životního
prostředí. Ormazabal vám jako
kompetentní partner nabízí vzetí vaší
rozvodny zpět i po uplynutí uvedené
doby provozu. Vzniklé náklady závisí na
výdajích vyplývajících ze zákona v době
zpětvzetí.
Rozvodna obsahuje v Kjótském
protokolu zanesený fluorizovaný
skleníkový plyn SF6 s potenciálem
globálního oteplování (GWP) 22200.
SF6 musí být získán zpět a nesmí
uniknout do atmosféry.
Při zacházení a manipulaci s SF6 je
třeba respektovat normu IEC 62271303: High-voltage switchgear and
controlgear – Part 303 Use and handling
of sulphur hexafluoride (SF6).
U blokových rozvoden, které mají zpětné
blokování, musí být provedena funkční
zkouška uvolnění pojistky zkušební
pojistkou s časovým zpožděním. Zpětné
blokování nepřipouští zapnutí odpínače
ve výstupním poli transformátoru při
otevřené zasouvací cloně.
I ostatní materiály této rozvodny mají být
předány k recyklaci.
Při provozu za ztížených okolních
podmínek (teplota, znečištění, plyny)
může být kontrola potřebná i po kratších
intervalech. Při tom by měl být
vyzkoušen provozní tlak plynové nádrže
12294469-08 01.2011
62
8
Technické údaje
8.1
Kabelové pole a výstupní pole transformátoru
Kabelové pole K
Pole kabelového
vývodu
1A1 / 1A2
Spínač
Zemnič
Jmenovitá frekvence
fr
Jmenovité napětí
Ur
Jmenovitý provozní proud
Ir
50/60 Hz
12 kV
50/60 Hz
25 kV
12 kV
Spínač
50/60 Hz
25 kV
630 A
Výstupní pole transformátoru
TS / KS
-
12 kV
25 kV
Zemnič
před
pojistkou
50/60 Hz
12 kV
200 A
25 kV
za
pojistkou
50/60 Hz
12 kV
-
25 kV
-
Jmenovité střídavé zkušební napětí 1 min
Up
28 kV
50 kV
28 kV
50 kV
28 kV
50 kV
28 kV
50 kV
28 kV
50 kV
Jmenovité zkušební atmosférické rázové
napětí
Jmenovité zkušební atmosférické rázové
napětí rozpojovací vzdálenosti
Jmenovitý vypínací proud zatížení sítě
Uw
75 kV
125 kV
75 kV
125 kV
75 kV
125 kV
75 kV
125 kV
75 kV
125 kV
Up
85 kV
145 kV
85 kV
145 kV
I1
630 A
-
Jmenovitý vypínací proud okruhu vedení
I2a
630 A
-
Jmenovitý vypínací proud kabelu
I4a
50 A 1)
Jmenovitý vypínací proud transformátoru
I3
Jmenovitý vypínací proud zemního spojení
I6a
Jmenovitý vypínací proud
kabelů a venkovního vedení
Podmínky zemního spojení
Jmenovitý krátkodobý proud tk = 1 s
I6b
IK
-
-
200 A
-
-
-
-
-
-
50 A 1)
-
-
4)
-
4)
-
-
160 A 1)
100 A
-
160 A 1)
100 A
-
-
-
-
20 kA
-
-
16/20 kA
20 kA
16/20 kA
2)
2)
2,5 kA
5)
2)
2)
2,5 kA
20 kA 5)
20 kA 5)
2)
2)
40/50 kA
50 kA
40/50 kA
2)
2)
6,3 kA
63 kA 5)
40/50 kA
63 kA 5)
50 kA
63 kA 5)
40/50 kA
2)
2)
6,3 kA
2)
2)
6,3 kA
63 kA 5)
63 kA 5)
63 kA 5)
2)
2)
6,3 kA
Jmenovitý krátkodobý proud tk = 1 s
(volitelně)
Jmenovitý krátkodobý proud tk = 3 s
(volitelně)
Jmenovitý rázový proud
Jmenovitý rázový proud (volitelně)
Jmenovitý zkratový spínací proud
Jmenovitý zkratový spínací proud
(volitelně)
Jmenovitá doba zkratu
tK
1(3) s
1(3) s
Nejvyšší jmenovitý proud s pojistkou
In. max
-
-
Pojistkové vložky HH (výr. SIBA)
Kolíček pojistky
Jmenovitý přejímací proud
Typ
Typ
-
-
3001243 3002243
střední
1 900 A
1 500 A
Doba rozpojení spínače při aktivaci kolíčku
T0
-
-
54 ms
-
-
Počet spínání při
jmenovitém vypínacím proudu zatížení sítě
Počet spínání při jmenovitém
zkratovém spínacím proudu
Počet mechanických spínacích cyklů
Třída
n
100
-
10
-
-
n
5/2 5)
5/2 5)
2
2
2
Tabulka 5
IK
25 kA
IK
20 kA 5)
20 kA 5)
Ip
50 kA
Ip
Ima
63 kA 5)
50 kA
Ima
63 kA 5)
Itransfer 3)
n
-
5)
25 kA
5)
25 kA
5)
25 kA
125 A
100 A
-
1s
-
-
-
-
1000
1000
1000
1000
1000
E1/M1
E1
E3/E1 5) M1
E2/E1 5)
1) Vyšší hodnoty na dotaz.
2) Tyto hodnoty jsou omezeny pojistkami HH.
3) Hodnota Itransfer u pohonu KS závislá na pojistce, neboť volnoběžka pohonu odpínače odpadá.
4) Exemplárně zkoušeno podle IEC 60265-1 a VDE 0670 část 301 pro 400 kVA a 1000 kVA transformátory při
12 kV a 24 kV.
5) Volitelně.
12294469-08 01.2011
63
8.2
Obecné údaje
Jmenovitý plnicí tlak izolačního plynu při 20 °C a 101,3 kPa
Izolační plyn
Jmenovitá hustota izolačního plynu
Teplota prostředí T
bez sekundárních zařízení
se sekundárními zařízeními
s redukovanými jmenovitými proudy
Relativní vlhkost vzduchu (vnitřní podmínky)
Opláštění spínací skříně
130 kPa (30 kPa přetlak)
Opláštění prostoru pojistek
jednopólové zapouzdření bez paty oblouku
a 3fázové kovové opláštění, IP44
Opláštění skříně pohonu
Opláštění připojovací skříně
Kvalifikace rušivého světelného oblouku podle VDE 0671 část 200, resp.
IEC 62271-200
Barevný odstín zařízení
Provozní dostupnost
Třída obložení
Hmotnost
IP 44
Tabulka 6
8.3
8.4
Zdvihací magnet spouště na pracovní
proud (volitelně)
–25 až +40 °C
–5 až +40 °C (–25 až +40 °C na dotaz) 1), 2)
nad +40 °C
max. 95%
hermeticky uzavřený tlakový systém
podle IEC, IP 65
IP 44
IAC AFL 20 kA 1 s
RAL 7035 (světle šedá)
LSC 2A
PM
viz strana 9, Tabulka 1
Tlakový spínač/snímač hustoty
8.4.1 Tlakový spínač
Rozmezí tlaku
Dolní spínací bod
Hystereze
Spínací výkon
1)
(volitelně)
60-400 hPa
60 hPa
20-30 hPa
250 V / 1 A
Jmenovité napětí
(V)
Jmenovitý výkon
(W / VA)
ED
%
24
48
60
110
230
225
265
250
272
256
5
5
5
5
5
Tabulka 8
110
230
652
608
5
5
8.4.2 Snímač hustoty GMD1
(volitelně)
Stejnosměrný proud
Tabulka 7
7,9 kg/m3
1) Při použití tlakového spínače (volitelně) odpovídají provozní podmínky třídě mínus 5 vnitřní prostor
2) Závisí na použitém sekundárním vybavení
Spoušť na pracovní proud
Střídavý proud
SF6
1) při použití tlakového spínače
(volitelně) odpovídají provozní
podmínky třídě mínus 5
vnitřní prostor.
Rozmezí tlaku
Dolní spínací bod
Hystereze
Spínací výkon
Tabulka 9
0-1000 hPa
60 hPa
50 hPa
250 V / 5 A1)
1) další vypínací údaje na dotaz
12294469-08 01.2011
8.4.3 Pomocný spínač
Odpínač zátěže (Q0) a zemnicí spínač
(Q8)
– Spínací výkon 250 V / 10 A
Pomocný spínač hlášení Uvolněno S12
– Spínací výkon 250 V / 16 A
64
8.5
T-připojovací garnitury
Podle posouzení provozovatele je třeba použít T- připojovací garnitury. Připojitelné na průchodky podle DIN EN 50181 typ
připojení C (630 A) s vnějším kónusem a šroubovým kontaktem (M16). U neřízených systémů je třeba bezpodmínečně dodržovat
montážní údaje výrobce.
Možnosti montáže kabelových připojovacích garnitur:
NKT
XLPE
kabel
Südkabel
tyco Electronics
Euromold/Nexans
Prysmian
Cellpack
10 kV
20 kV
10 kV
20 kV
10 kV
20 kV
10 kV
20 kV
10 kV
20 kV
10 kV
20 kV
CB12
CB24
SET12
SET24
RSTI
RSTI
K400TB
K400TB
FMCTs400
FMCTs400 CTS 24 kV CTS 24 kV
CC12
CC24
SEHDT13
SEHDT23
RICS...
RICS...
K430TB
K430TB
FMCTj400
FMCTj400
–
–
CB36
CB36
SEHDT13.1
SEHDT23.1
–
–
K440TB
K440TB
–
–
–
–
AB12
–
–
–
–
–
AGT10/630
AGT20/630
–
–
–
–
AC12
–
–
–
–
–
AGTL10/630
AGTL20/630
–
–
–
–
Tabulka 10
Upozornění!
Upozornění!
Další konfigurace připojení viz informace pro uživatele GA.
8.6
Utahovací momenty
Závit
jmenovitý průměr
M5
M6
M8
M10
M12
Tabulka 11
8.7
Šroubová spojení
Navařovací
Třída pevnosti 8.8
Závitový svorník
6 Nm
-
10 Nm
5,9 Nm
25 Nm
14,7 / -0,2 Nm
49 Nm
-
86 Nm
-
Upozornění!
Pro utahovací momenty
uvedené v podkladech odlišně
tabulkové hodnoty neplatí!
Spínací síly při ruční obsluze
Typ pohonu
Spínací poloha
Pohon K zemnicí spínač
Pohon K odpínač zátěže
Pohon T zemnicí spínač
Zapnutí / vypnutí
Točivý moment
Ovládací hřídel (Nm)
55
Zapnutí / vypnutí
55
Zapnutí / vypnutí
60
140
Napnutí
75
180
Pohon T odpínač zátěže
Zapnutí
45
110
Vypnutí
5
20
Tabulka 12
12294469-08 01.2011
Vynakládaná
Ruční síla (N) (ručně)
130
130
65
8.8
Materiály
Materiály použité v blokové rozvodně:
ocel, měď, hliník, zinek
PC, PA, EPDM, NBR, EP, POM, Q, PPS (PF/MF, PBT, GFK - volitelně)
oxid hlinitý, maziva, plyn SF6
Kovy
Plasty
Ostatní
Tabulka 13
8.9
Přípustné počty spínacích cyklů pro odpínač zátěže
1000
Spínací cykly
100
10
1
1
10
100
630
1000
Jmenovitý vypínací proud zatížení sítě v A
32572078
Obrázek 117
8.10
Předpisy a normy
8.10.1 Zkušební předpisy
Bloková rozvodna odpovídá zadáním následujících norem, resp. publikací:
IEC 60265-1 (62271-103) 1)
IEC 60282-1
IEC 60529
IEC 61243-5
IEC 62271-1 (60694) 2)
IEC 62271-102
IEC 62271-105
IEC 62271-200 (60298) 2)
IEC 62271-303 1)
/ VDE 0670 část 301 (VDE 0671 část 103) 1)
/ VDE 0670 část 4
/ VDE 0470 část 1
/ VDE 0682 část 415
/ VDE 0670 část 1000 (VDE 0671 část 1) 1)
/ VDE 0671 část 102
/ VDE 0671 část 105
/ VDE 0671 část 200 (VDE 0670 část 6) 2)
/ VDE 0671 část 303 1)
BlmSchV Spolkový věstník 1996, část 1 č. 66 ze dne 20.12.1996
1)
2)
budoucí
doposud
12294469-08 01.2011
66
8.10.2 Připojovací část zařízení (průchodka)
Provedení připojovací části zařízení podle DIN EN 50181 typ připojení C (630 A) s vnějším kónusem a šroubovým kontaktem
M16.
12294469-08 01.2011
67
12294469-08 01.2011
TECHNICAL - COMMERCIAL DEPARTMENT
www.ormazabal.com
Printed in the Federal Republic of Germany • Změny vyhrazeny
Download

PPPP RRRR OOOO VVVV OOOO ZZZZ NNNN ÍÍÍÍ