Výzkumný ústav meliorací
a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, 156 27
Praha 5 - Zbraslav
www.vumop.cz
Martin Mistr ([email protected]; tel.: 257 027 291), Hana Kristenová, Jana Smolíková
[email protected]
Protierozní kalkulačka
Protierozní kalkulačka umožňuje uživatelům si na konkrétních půdních blocích
vyhodnotit protierozní efekt navrženého osevního postupu.
Aplikace poskytuje orientační a rychlý přehled o správném způsobu hospodaření s
ohledem na erozní ohroženost pozemku. Díky nabídce modelových osevních postupů
má uživatel k dispozici porovnání různých technologií pěstování při rozdílném
zastoupení plodin podle výrobního zaměření podniku.
Aplikace je dostupná na geoportálu SOWAC-GIS - geoportal.vumop.cz.
Metodika výpočtu
Na základě zadání osevního sledu plodin, dojde k výpočtu hodnoty faktoru ochranného
vlivu vegetace (C), který je porovnán s hodnotou Maximální přípustné hodnoty faktoru
ochranného vlivu vegetace (Cp) pro daný pozemek.
Faktor C - stanoví se pro jednotlivé po sobě pěstované plodiny, včetně období mezi
střídáním plodin, při zohlednění nástupu a způsobu agrotechnických prací v 5-ti
základních obdobích dle Wischmeier a Smith (1978):
Faktor Cp – vychází z USLE (Wischmeier a Smith, 1978), pro potřeby vyjádření erozního
ohrožení půdy. Pro potřeby Protierozní kalkulačky byla rovnice USLE vyjádřena ve tvaru:
Cp . Pp = Gp / (R . K . L . S )
kde:
Cp
Gp
K
LS
Cp.Pp je požadovaný ochranný vliv vegetace a protierozních opatření vzhledem k přípustné průměrné roční ztrátě
půdy (vyjadřuje tedy součin maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a faktoru
protierozních opatření, při jejichž překročení dojde k překročení přípustné průměrné roční ztráty půdy),
Gp je přípustná průměrná roční ztráta půdy s ohledem na zachování funkcí půdy a její úrodnosti, vztažená k hloubce
půdy (t.ha-1.rok-1), R je faktor erozní účinnosti deště, K je faktor erodovatelnosti půdy, L je faktor délky, S je faktor
sklonu svahu
a
Použitá data
 Databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) (© VÚMOP, v.v.i.)
– pětimístný číselný kód, jehož hodnoty vyjadřují hlavní půdní a klimatické
podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její
ekonomické ohodnocení
 Digitální model terénu (DMT) (© GEODIS) – v rozlišení 10x10m, využíván pro
výpočet faktoru délky a sklonu svahu (LS), resp. Cp
 ZABAGED (© ČÚZK) - Základní báze geografických dat České republiky –
podklad pro zpracování vrstvy land use, která je využívána pro výpočet LS, Cp
 LPIS (© Sitewell) – veřejný registr zemědělské půdy Ministerstva zemědělství
BPEJ
DMT
Postup výpočtu
1. Výběr lokality dle zadaných kritérií/ v mapě
3. Sestavení osevního postupu - výběr plodin, agrotechniky
4. Výpočet hodnot faktoru C a porovnání s Cp
2. Výběr konkrétních půdních bloků
5. Výsledek – Protokol o posouzení ochranného vlivu vegetace pro vybrané
půdní bloky: zelené označení - osevní postup dostatečně chrání půdu před
erozí, červené označení - osevní postup nemá dostatečnou protierozní
ochranu a je nutné zařadit vhodnější plodiny nebo změnit agrotechniku
Prostředí a funkcionality aplikace
Protierozní kalkulačka je navržena a implementována jako interaktivní webová mapová aplikace s prvky expertního systému a je dostupná v
prostředí internetu na geoportálu SOWAC-GIS (geoportal.vumop.cz) přes internetový prohlížeč. Vyhodnocení erozní ohroženosti je přístupné
všem uživatelům, registrovaní uživatelé mají navíc možnost ukládat vlastní osevní postupy a vyhodnocovat (porovnávat) jejich vhodnost v
daných podmínkách.
Zdroj dat a autorských práv: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.;
Použitý software při zpracování dat a tvorbě posteru: ArcGIS 10.0., geoportal.vumop.cz, Microsoft PowerPoint 2010
Download

Protierozní kalkulačka aPoužitá data Postup výpočtu Prostředí a